fabsanyo

Gondolatok

Bűntudat ébresztés

Képtalálat a következőre: „műemlékek a sivatagban”

https://books.google.ro/books?id=JG1bAAAAcAAJ&pg=PR53#v=onepage&q&f=false —corpus inscriptionum

3.oldal:Inscriptiones false vel aliene in desertis Ethiopiae—Hamis vagy idegen irások az afrikai sivatagban.

Tudni kell,hogy a régi irásokban Észak Afrikát mikor Lybiának,mikor Aethiopiának nevezték.

Gonsalvus Castilia homo integritete,doctrina et sanctimonia probata agens et e religione Sancti Hieronimi,cum e publico Ferdinandi regis et Helisabettae reginae Hispaniae imperio Africam et regionem desertam ad ipsos usque Aethiopes penetraret,in ipso ingressu patriae desertae,cum Mauritaniam pone relinqueret,altissimis e vario marmore columnis,haec monumenta variorum imperatorum legit:—Gonsalvus Castilia megbizható, Hieronimus vallását követő szent ember állitása szerint,amikor Ferdinand király és Helisabet(Izabella?)királynő uralkodása idején(15oo körül) behatoltak Etiopiába(Afrika),elhagyva Mauritániát,márvány oszlopokat találtak,melyeken irások voltak különböző császárokról.

imp.nero cl.caesar augus.germanicus pont.max.trib.pot….impero et volo omnes populos regionis desertae vagos et errabundos,qui latissimo terrarum cardine a monte Atlante in aethiopiam usque se protendent et longissimo ab oceano patriae desertae ad Erithreum mare spatio se effundunt,pagos vicos oppida et urbes ritu africae et lybiae conducere,more civium agere,alioquin eos cum coniugibus,liberis ac omni patriae fortuna pro captivis ubique haberi,vilia veluti mancipia commutari et distrahi per totum late orbem romanum mando et iubeo.—Imperator Nero cl.caesar augus..germanicus pontifex maximus trib.pot… rendelete:megparancsolom és azt akarom,hogy a sivatag minden népe akik az Atlasz hegytől az eritriai tenger partjáig nomadizálnak,vagy falvakban és városokban laknak és afrikai és libiai ritus szerinti életben találtatnak,feleségeikkel és gyerekeikkel elfogassanak,mint olcsó rabszolgák eladassanak és az egész római birodalomban szétszórassanak.

Idem Fr.Gonsalvus Castalia in maxima quadam urbe in effuso plano demolita et in magno patriae foro duo imperatorum monumenta e duabus columnis,quarum altera in ingressu magni fori,altera in exitu erat,excerpsit,quae haec sunt:—Ugyanez a Fr.Gonsalvus Castilia egy bizonyos nagy városban két oszlopot talált a város főterén,az egyik a főtér bejáratánál,a másik a kijáratánál:
imp.caes. divi nervae f.traianus germanicus dacicus pont. max.trib.pot….cum publicum patriae desertae bonum,cum omne eius terrae commodum animo nostro iure inhaereat (opus enim romanorum imper. est utiles toti orbi leges dare)hoc decreto omnibus gentibus proposito,quae antea vagae huc et illuc erant,mandamus,ut si qui magnam gregum molem si qui magna armentorum agmina habuerint,ea per servos vel per alios stipendio conductos custodire faviant,ipsi vero intra urbes et oppida remaneant,vel si per heros gregum ,vel armentorum custodiri oportuit,volumus coniuges et liberos intra civitates et oppida se continere,alioquin bona eorum fisco adscribi imperamus,ipsos vero uxores filios et nepotes sub hasta in publico urbium foro vendi,servos fieri,qui nullo postea tempore queant ab heris eorum manumitti et tota quoque posteritas eidem legi ad centessimum annum subiaceat:decrevimus enim depravatam a tota regione consuetudinem perpetuo vagandi omnino tollere.—Imp caesar divi nerve f.traianus germanicus dacicus pontifex maximus tribunus potens…rendelete:a sivatag minden java,földjével és minden élőlényével együtt a mi tulajdonunk(a római törvény érvényes az egész világra),ezért elrendeljük,hogy akik nyájak vagy marha csordák tulajdonosai,bizzák ezek legeltetését szolgákra,vagy béresekre,ők pedig családjukkal,gyerekeikkel lakjanak a városokban.Ellenkező esetben a tulajdonuk elvétessék,ők maguk,feleségeik és gyerekeik vásárban rabszolgáknak eladassanak.Ettől kezdve az állandó nomadizálás megszüntettessék.

Altera columna Adriani Aug. e regione erat et multa quoque edicta multorum principum cum variis titulis per pontes et loca patriae desertae publica apparebat,quae hic scribere non curavi.Illud vero quod Adriani Imp. erat hic ponere volui.—Egy másik oszlopon sok államférfi neve és titulusa szerepel,de itt csak Adrián császárét teszem fel:
Imp. caesar.divi traiani parthici filius divi nervae nepos traianus adrianus aug. pont.max. trib. pot….quoniam multi nolentes ab antiquo maiorum ritu se retrahere,sed in testato patrum errore vivere animo eorum omnino insidet,adeo quod per loca aethiopiae finitima cum camelis equis bobus plaustris et reliquis familiae animantibus assidue oberrant,sub divo vivunt,omnia civitatum commercia ,omnia per oppida incolatum evitant et multos ad idem agendum inducunt et si aliquem cum publico magistrum edicto ,cum aperto consulum imperio ad se iturum autumant e vestigio in aetiopiam deferuntur propterea ipsis provinciarum cons.procons. praetor,proprtetor et quibuscunque populorum praesidentibus publico edicto mandamus ut cum electo militum ordine contra illos accelerent ex aethiopia si fieri poterit eruant,per vicina urbium fora ,per loca oppidorum publica cum crudo et truculento laethi genere conficiant.Nullo enim modo eam gentem ad antiquum vivendi morem relabi sinere tolerandum est.—Imperator caesar divi Traiani Parthici(pártus) filius divi Nervae nepos Traianus Adrianus augustus pontifex maximus tribunus potens… rendelete:Mivel sokan nem akarják elhagyni őseik szertartását és továbbra is szüleik tévedésében akarnak élni és továbbra is tevékkel, ökrökkel,szekerekkel kóborolnak a szabad ég alatt,elkerülve a falvakat és városokat,ezek ellen az előljárók (consul,proconsul,pretor…) karhatalommal a legdurvábban lépjenek fel és ha kell űzzék el őket az országból,de semmi esetre sem tolerálják a régi életmódjukat.

Innumere e vario colore columnae que grandi ubique mole agunt in exitu patriae desertae et in ipso Aethioppiae ingressu consurgunt quae ad remotam usque Aethiopiam quae sub Aegipto est,longo ordine se protendunt..Sed inter plurima monumenta haec duo hic scribenda esse censui:—Számtalan és sokszinű oszlop található magas helyeken,amint Etiopia távolabbi Egyiptom felé található részeire érünk.Ezekből kettőt emelek ki:
imp caes. m. antonius verus invictus aug.pont. max.trib.pot….—Imperator caesar M.Antonius verus invictus augustus pontifex maximus tribunus potens…

Ibidem etiam aliud M.Aurelii edictum in alia columna sculptum est.—Ugyan itt egy másik oszlopon M.Auréliusz rendelete:
Imp. caesar.m. aurelius anton.pius felix aug. parth.max. britannicus max. germanicus max.pont..m.trib. pot….Concedimus legionariis militibus qui privatim vel turmatim pro servis capiendis ad ipsam voluerint aethiopiam pertransire,libere pertranseant:hisce tamen gentibus fide reservata,que ad tributa populo romano dependenda sponte devenere.Consules tamen procons.praetores…et exercitus nostros proposito publico edicto prohibemus cum axem ,ubi immensi ubique calores se retegunt nullo modo aggredi ,ipsi enim rom. iurae laeti latissimo europae asiae et africae cardine reiiciunt aethiopiam ,que similia nulla orbi romano ornamenta habet ,veluti scytas reiecere sub ipso septentrione vagos nec hominum ritu viventes.—Imperator caesar M.Aurelius Antonius pius felix augustus Parthicus maximus britannicus maximus germanicus maximus pontifex …rendelete:Megengedjük a légiós katonáknak,hogy magányosan,vagy csoportosan rabszolgák fogására szabadon bemehessenek Etiopiába(Afrikába),azok a népek viszont akik önként a római birodalom adófizetői lettek megkiméltessenek.Megtiltjuk a behatolást arra a vidékre ahól a legnagyobb a meleg,ez a római birodalom disze(rezervátum?),épp ugy ahogy meg van tiltva szkitia legészakibb részibe való behatolás,ahol a nomádok nem emberimódra élnek.

Romani siquidem nullum in Aerthiopia imperium habere desiderabant,in qua ipsae Quiritum legiones,ipsi exercitus ,ipsi milites levis armaturae sub infando ardore sub dissimili coelo,sub alia terrae effigie deperissent.Ubi nudi homines sunt,omnia domicilia ed luto structa habentubi praeter principes et optimates nullum reliqui decorem servant,nullum vitae humanae actionem in ordine generi hominum attributo habent et sequntur ,nisi quod hospitales sunt…—A rómaiak ugyanakkor nem szeretnek Etiopiában(Afrikában) uralkodni,ahól még a Quiritum légió csapatai kiknek könnyű felszerelésű katonáik voltak a szörnyű hőségben halálukat lelték.Ahól meztelen emberek élnek kiknek házaik vályogból épültek,a választott vezetőiket semmi disz nem különbözteti meg a többiektől,semmi emberhez méltó törekvésük sincs azon kivűl,hogy vendégszeretők.

A császárok titulusai elég részletesek,habár ezek nem mindegyike jelenik meg a mai történelem könyvekben.Ritkán találkozunk például a pontifex maximus(pápa),vagy a parthici=partusi cimekkel.A történelmi irások szerint a császár neveiben mindig a legyőzött népek nevei szerepelnek.Ezért a Traján neveiben benne van a germanicus,dacicus név.

A Nyugatrómai Birodalom képviselői legyártottak egy fiktiv ókori római történelmet a saját dicsőségükre,csak azzal nem számoltak,hogy ezzel aláirták a saját halálos itéletüket.Mert ugye a fenti irásokból az derül ki,hogy a rabszolga kereskedelem nem Amerika felfedezése után virágzott,hanem jóval elötte már a dicső ókorban.Ismeretes,hogy a bizánci uralkodók nem csak feketékre(afrikaiakra),hanem főleg fehérekre vadásztak,mindkét nembeliekre,a lányokat a háremeikbe,a fiukból meg eunuchokat csináltak.Mind e mellett a fenti irás hamis.Tulzás azt állitani,hogy a császárok pápák is voltak.Miért nem találtak Európában ilyen részletes kőbe vésett irásokat a római császárokról,és miért pont az afrikai sivatagban,ahól a hóhért sem érdekelte.Ez a könyv is egy azon sok történelem hamisitások közűl,ami bumeráng módjára üt vissza a nyugati kultúrára.

Advertisements

Őstörténeti manufaktura

Képtalálat a következőre: „dákok”

https://books.google.ro/books?id=UTF5uq7FVZcC&pg=PA257&lpg=PA257&dq=Bocolabras&source=bl&ots=SDC5ywJwjP&sig=-QwbUWXNFJi7KabM1cyJNEYxo78&hl=hu&sa=X&ei=lliIVKflF-SeywPy8oDYDA&ved=0CCAQ6AEwADgK#v=onepage&q=Bocolabras&f=false

Nem mondhatjuk,hogy holmi ellenörizetlen amatör történész kezéből került volna ki ez az irás,mivel az alábbi szöveg igazolja,hogy komoly a vallás iránt elkötelezett teologusok aláirásával kerül kiadásra.

“Ego Stephanus Charletus Societatis Iesu in Provincia Franciae Provincialis permitto ,ut Protrepticon et prima Delineatio Apparatus Historiae Byzantinae á P.Philippo Labbe nostra Societatis Sacerdota conscripta,et á tribus eiusdem Societatis nostre Theologis approbata in lucem edantur.Datum Lutetiae ultimo Februarii 1648.”—Én S.Charletus francia tartományi jezsuita és három más jezsuita teologussal együtt engedélyezem a könyv kiadását.február hónap 1648.

Igy fenn áll a gyanú,hogy az ókori történelem mai változatát,csak később gyártották le.

Ex historia Petri Patricii et magistri.

Ez a magiszter biztosan valami régebbi irásokból mazsolázta(excerpta) ki a mondatokat,de aztán amikór rájött,hogy nem vetnek valami dicső fényt a nagy birodalomra,utánna el kezdett ferditeni .

23.old.:Decebalus Dacorum Rex per praeconem pacem Domitiano denunciavit.Quamobrem Domitianus Fuscum misit cum magna manu.Hoc ubi Decebalus didicit,ad eum rursus legatum misit qui cum irrisione illi diceret se pacem facturum,si unusquisque Romanorum vellet illi quotannis pendere duos obolos,sin minus,ausurum et magna mala illis illaturum.—Decebál a dákok királya a szószolójával békét ajánlott Domiciánnak.Ezért Domicián Fuszkuszt küldte hozzá nagy sereggel.Mikor Decebál erről tudomást szerzett,ujra küldöttet menesztett eléje aki ironokusan azt mondta,hogy ha békét akar,akkor minden római évente két obolt(görög pénz)fog fizetni,ellenben könyörtelenűl elfognak bánni velük.

24.old.Decebalus misit ad Traianum legatos ex his qui pileos ferunt (hi enim apud Parthos sunt honoratiores.)Prius autem comites miserat qui apud eos viliores habentur .Hi cum ad Traianum venissent,abiecerunt arma et manibus post terga vinctis mancipiorum et captivorum instar,Traianum orarunt,ut cum Decebalo in colloquium veniret.—Decebál küldötteket meneszt Trajánhoz a saját embereiből,akik sapkát viseltek(ugyanis a pártusoknál a legelőkelőbbek viseltek sapkát).Elöbb viszont olyanokat küldött,akik kevésbé voltak előkelők.Akik amint Traján elé jöttek,ledobták a fegyvereiket és rabszolga módra hátrakötözött kezekkel kérték Trajánt,hogy jöjjön megbeszélésre Decebállal.

Rursus Decebalus legationem ad Traianum misit,que denuntiaret,ut a bello cessaretur.Pollicebatur se omnia arma et bellica instrumenta Traiano redditurum et Romanos machinarum fabricatores et transfugas qui apud eum esset,et omnia praesidia et castella quae extrucsisset,diriturum.Cessurum quoque omni terra qua Traianus potitus esset et eius et Romanorum hostes,pro suis hostibus habiturum,neque posthac ullos transfugas admissurum,nequve ullum militem Romanorum retenturum.Has conditiones hac legatione propositas Traianus approbavit.At Decebalus in conspectu Traiani arma abiecit et in terram cadens eum adoravit et ad eius pedes postratus iacuit.Legatos etiam Romam misit,qui quoque mancipiorum more erant manibus vinctis.—Decebál ujra küldötteket menesztett Trajánhoz,akik felszólitották,hogy álljon el a háborútól.Megigérték,hogy minden fegyvert és háborus eszközt vissza fognak adni Trajánnak és a római fegyvergyártókat és szökevényeket akik nála vannak,és minden erőditményt és várat amit épitett le fogja rombólni.El fog menni minden római birtokban lévő területről,a foglyokat kölcsönösen ki fogják cserélni,és a jövőben nem fognak fogadni szökevényeket,sem római katonákat nem fognak visszatartani.Ezeket a feltételeket melyeket a küldöttek állitottak Traján helyben hagyta.Decebál pedig amint meglátta Trajánt eldobta a fegyvereit,a földre vetette magát és imádta Trajánt.Tehát követeket küldött Rómába kik hátra kötött kezekkel rabszólga módra jelentek meg.

Mennyire nyilvánvalóan látszik a ferdités.

Azt kell tudni,hogy ezek a mondatok régi irásokból lettek kiragadva,annak a bemutatására,hogy hogyan viselkednek a követek, akik a rómaiakhoz mennek.Az egész könyv cime egyébként ami Biborban született Konsztantinus gyüjteményében van :De romanorum legationibus ad ethnicos(a római követek(viselkedése) a nemzeteknél).

A rómaiak alatt bizánciakat kell érteni.Ez abból is látszik,hogy a Decebál küldötte nem római,hanem görög pénzt kér.Azt irja ,hogy a dák követek sapkát viseltek,mert az előkelő pártusoknál ez a szokás.Vagyis a dákok itt pártusok.
Az ismeretes,hogy a 11-12.századokban a magyarok sokat harcoltak a bizánciakkal,váltakozó sikerrel.Valószinű,hogy a világtörténet kidolgozásánál,ami a jezsuiták műve, ezen eseményekből gyártották le ugy a dák ,mint a hun és avar történeteket.
Nem tudom,hogy a régészek készitettek volna egy olyan tanulmányt,hogy egy épitmény,egy várfal,az időjárás plusz az emberi tevékenység hatására,mennyi idő alatt bomlik le arra az állapotra,amelyben a régészek feltárják.Gondolom,hogy a folyamat sokkal hamarabb végbe megy mint ahogy azt hinnénk.Fenn áll a gyanú,hogy valóban létezett egy római kór,az ezredforduló körül,és egy csak papiron létezett időszámitásunk kezdete körüli.

Amikór a római császárokról olvasunk a történelem könyvekben,nem nagyon találjuk,hogy ezek pontifex maximusok is voltak,pedig a “kőbevésett feliratokon” ez áll:
https://books.google.ro/books?id=JG1bAAAAcAAJ&pg=PR53&dq=Schediasmata+praeludialia&hl=hu&sa=X&ei=yFwxVaeGEoLCywPnyYCYDQ&ved=0CFUQ6AEwCQ#v=onepage&q=Schediasmata%20praeludialia&f=false Corpus inscriptionum
A pontifex maximus pedig nem más mint a pápa.Akkor el kell dönteni,hogy a császár volt pápa,vagy a pápa volt császár.Szerintem az utóbbi az igaz,és akkor már a középkori rómában vagyunk.

Két dolgot lehet megfigyelni majdnem minden feliraton :1.A császárt mindig pontifex maximusnak hivja,2.A régi szokások és ritusok eltörlését parancsolja.(Ugye ezt parancsolták mindig a pápák és Szent István is.
“Bábelnél” a nemzetek keveredtek össze.Igy már nem lehet felismerni hogy kik az “isten gyermekei”=Sét leszármazottai és kik a Kain=LU SA GAZ leszármazottai.

Hóditás pénzel

Képtalálat a következőre: „várostrom”

https://books.google.ro/books?id=iHx-ULm3t-AC&pg=PA441&dq=Georges+Acropolite+hunni&hl=hu&sa=X&ei=-AaPVMTsEMn-ygPNiIKADQ&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=Georges%20Acropolite%20hunni&f=false

Tudjuk,hogy egy háború megnyeréséhez három dolog kell:pénz,pénz és pénz.De ahogy a következőkből látnifogjuk,az is elfogyhat egy idő után.

Szinte felfoghatatlan,hogy az Oszmán birodalom azt mondhatni,hogy a semmiből egy évszázad alatt Eurázsia legfélelmetesebb birodalmává nőtte ki magát.Azzal a kérdéssel,hogy honnan származnak a törökök kár foglalkozni,mert mint sok más népnek a származása nem tisztázott.Az eredeti irásban nem voltak évszámok,csak egyes uralkodók ideje szerint irták be később,de amint láthatjuk a görög királyok listájában https://hu.wikipedia.org/wiki/Biz%C3%A1nci_cs%C3%A1sz%C3%A1rok_list%C3%A1ja az Andronikok és Ioannesek széditő ütemben váltogatják egymást.Igy nehéz kihámozni,hogy mikor melyikről ir.
A török királyi lista sokkal egyszerübb de érdekes módon hiányzik Szulejmán: https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszm%C3%A1n_uralkod%C3%B3k_list%C3%A1ja
27.oldal.:
A törökök először Oszmán éidejében jöttek át Európába.Ekkkor a Szkiták kiszoritották őket ” Ea tempestate Scythae parva manu á Sarmatia prodeuntes,festinabant ad Istrum quo transmisso Turcos quos eo loci deprehenderat atroci praelio inito suderunt:et propemodum omnes demptis paucis necaverunt”—Ez időben a szkiták kevés csapatokkal Szarmátiából indulva átjöttek az Iszteren és kegyetlenűl elbántak a törökökkel kiszoritva őket Európából.
1317 körül a törökök a görögökkel együtt benyomultak Trákiába és a Triballok főldjére.Ezek az Itáliaiak és a katalánok segitségével újból vissza űzték a törököket Ázsiába.Azt tudni kell,hogy a bizánci császárok mindig zsoldosokat alkalmaztak.Igy nem csoda ha egy ideig ők finanszirozták a török portyázásokat.A kenyértörésre Orchán idejében került sor amikor Nicea miatt össze csaptak a török és görög seregek.A görögök vesztesen kerültek ki az ütközetből,és a teljes megsemmisüléstől csak az mentette meg őket,hogy Bizáncot a törökök nem tudták bevenni.Később egy török herceg Kantakuzenos feleségül vette a görög király lányát,igy ujból helyre állt a szövetség.Andronikus a halásos ágyán a 12 éves fiát és birodalmát Kantakuzénoszra bizta,amig a fiu nagykorúvá válik.Orchán halála után Szulejmán kerül hatalomra,aki felrugja a szövetséget és megtámadja az ázsiai görög városokat zsákmányt és rabszolgákat ejtve.Ez után ujra létre jön a szövetség,olyan alapon,hogy együttes erővel indulnak Trákia és a Triballok ellen.Ez a harmadik alkalom,hogy a törökök megjelennek Európában.

Azt mondják,hogy miután jelezték Szulejmánnak,hogy a Triballok és a Mysziaiak nagy sereggel indulnak ellene,megegyezett a görögökkel,hogy ha adnak neki hatvan ezer drachmát,visszafogja ezt fizetni amint beveszi a trák városokat.Azonban erre nem volt szükség mivel egy nagy földrengés után a városok falai annyira leomlottak,hogy akadály nélkül a törökök kezére kerültek.

Elfoglalják Trákiát,Makedoniát egész a Száva folyóig rabolják a vidéket.

Szuleiman megbetegszik,vissza megy Ázsiába és ott meghhal.Ez után testvére Murád veszi kezébe a hatalmat.Jó viszony van Murád és Ioannes között.Ioannesz pénzzel finanszirozza a háborút,Murád meg megosztja a zsákmányt Ioanesszel.Egy idő után viszont kiürül a kincstár és Ioannesz kénytelen hitelt felvenni a velencei kalmároktól.Ugyancsak kölcsönért folyamodik más európai uralkodókhoz,persze a törökök elleni háborúra,de nem jár sikerrel.Nem tudván visszafizetni az adósságot,a velenceiek elfogják börtönbe zárják.Levelet ir az othon maradt fiának,kérve a váltságdij összegét,de ez a fülebotját sem mozditja,sőt örvend,hogy ő lehet a király.Az öccse Manuel,aki Termában volt helytartó,megszánta az apját és elküldte a pénzt.Ez asztán nagy ellenségeskedést váltott ki a bátyja részéről. De az apa bosszúja sem marad el,mert az engedetlen fiát be adta Murádhoz janicsárnak.

Miközben Murád és Ioannes (valószinű,hogy V.Ioannes) együtt tevékenykednek Európában,a fülükbe jut,hogy fiaik Andronikus és Sauzo államcsinyt terveznek ellenük.Az apák kegyetlen bosszura készülnek.Elfogják a két fiut,a katonáikat lemészárolják,a gyerekeknek Szauzónak kinyomják a szemét,Androniknak meg forró ecetet öntenek a szemébe.Murád a triballokkal vivott csatában Koszovóban veszti az életét,ott is temetik el.Murád halála után Bajazid Murád fia veszi át a hatalmat.Ekkor felkeresi őt a megvakitott Andronik,és felajánlja az országot Bajazidnak plusz óriási évi adóra kötelezi el magát ,ha a szultán meg teszi őt Görögország királyának.Ez eg is történik,az apát Ioanest és fiait elfogják és börtönbe zárják.Alig négy évi raboskodás után ujra vissza kerül a trónra miután még nagyobb évi adót igér Bajazidnak.
Ilyen körülmények között,ha Zsigmond király a cirkálálóval Bizáncba utazott vajon kivel találta szembe magát ott?De valószinű,hogy török cirkáló vitte őt Bizáncba.
1438-ban a görög király(ez már VIII.Ioannes lehetett) érezve a török veszélyt segitség reményében Rómába megy: “Tandem Grecorum rex Ioannes intelligens Graecorum res in summo periculo,quasi inter mallum et incudem versari,adsumtis Bizantii episcopis,nec non Graecorum doctis,conscendit navem et in Italiam profectus est.” Végre Ioannes görög király megértve a görögök helyzetét,hogy nagy veszélyben vannak,az “üllő és kalapács” között,összegyüjtötte Bizánz tanult embereit és püspökeit és elhajózott Itáliába IV.Jenő pápával való megbeszélésre..A vallási viták veszekedésbe torkolltak,ezért se nem egyeztek meg ezen a téren sem segitséget nem kaptak,igy üreskézzel hazautaztak.

Hóditás zarándokokkal

Képtalálat a következőre: „várostrom”

A latin nyelvben a zarándok neve peregrinus,ami zarándokot,utazót,vagy migránst jelent.A zarándokok felhasználása katonai műveletekben először III.Ince pápa idejéből van feljegyzés,aki az albigens eretnekek leveréséhez 6ooo tébai harcost és 4o ooo zarándokot(peregrinos) alkalmazott.Ugyanehhez a fogáshoz nyult I.Mehmet szultán Bizánc bevételénél 1453-ban.1456-ban Nándorfehérvár(Belgrád) ostrománál szintén ezeket találjuk a török ostromlóknál,de ugyan ilyen zarándokokat használt fel Kapisztrán János nem kis sikerrel,ugyanis egyrészt ezeknek köszönhető a vár sikeres megvédése.Kik voltak valójában ezek a zarándodokok?Nincstelen szerencse lovagok,de zömében képzetlen koldus tömeg,akik a zsákmány reményében ,vagy a hit megvédése érdekében(mint a Kapisztrán által tóborzott zarándokok)készek voltak az életüket kockáztatni.Kapisztrán nagy érdeme az volt,hogy hires szónoki képességével mozgósitani tudta ezeket a tömegeket.Ennek a műveletnek a hátúlütője az volt,hogy a nyomorból jött koldus sereg magával hozta a pestist is.
https://books.google.ro/books?id=HGN8whtj5DYC&pg=RA5-PA74-IA1&dq=scytharum+haemus&hl=hu&sa=X&ei=tKxUVaqCJsHC7AbKloDoAQ&ved=0CEsQ6AEwBg#v=onepage&q=scytharum%20haemus&f=false 115.old.

Konstantinápoly bevétele

Mechmet Murát fia már nyáron hozzáfogott a Bosporusz eurrópai partján,ahol a szoros a legkeskenyebb egy erőditmény épitéséhez melyet Laemokopiának nevezett el.Az erőditmény magas tornyokkal volt ellátva melyekben ágyuk voltak elhelyezve,az európai hajók megakadályozására.Ez után elinditotta a fosztogató hadjáratot a Peloponézosz ellen.”Quadraginta myriades hominum dicuntur tum temporis in exercitu regis fuisse.”—negyven milió ember volt ebben az időben a király seregében.(Ez biztos ,hogy tulzás).”Numerum autem iumentorum apud omnes constat duplo maiorem fieri,ut satis alimenti pabulique equis hominibusque sit”.—Az állatok száma ennek legalább a duplája kellett legyen,hogy annyi embert és lovat ellássan élelemmel..”Turci quod sciam sibi necessaria semper apportant,quocumque tandem bellandi gratia proficiscantur”.—A törökök,amint tudjuk a szükséges élelmet valami módon máshonnan szerezték be. Ehhez sok tevét és szamarat használtak.

A szultán hajóhaddal indult Bizánc ellen.Amint ezt a görögök észrevették,lánccal elzárták a szoros bejáratát.A szárazföld felől a várost dupla fal védte.A szultán felállitotta a várfalak körül a ostromló eszközöket. Többféle ágyút használtak,melyek közül a legnagyobbakat egy Orbán nevű ágyúöntő csinálta,aki eredetileg a görögöknek ajánlotta a prototibust,de miután ezek visszautasitották és mivel pénzhiányban szenvedett (“inopia rei familiaris”—a családja inségben szenvedett) eladta a törököknek.Az ágyúgolyókat a Feketetengerbeli fekete kövekből állitották elő melyek súlya a legkisebbeknek fél tálentum a legnagyobbaké három tálentum,vagyis kb. negyedkilótól másfélkilóig.A legnagyobb ágyú hangja negyven stádium távolságra is elhallatszott.A vár bevételét a szultán többféle módon kisérelte meg.Az ágyúkkal a falakat rombólta.Megpróbáltak alagutat furni a várfalak alatt,mire a görögök tüzet dobtak(Valószinű hogy kőolajból )az alagutásókra.A törökök fatornyokat helyeztek el a várfalak mellett és innen létrákkal próbáltak bejutni a várba.A tengeren nem tudták megközelitenin a várat,mivel a szorost a görögök lánccal zárták el.Ekkor a törökök a hajóikat összesen hetvenet,a szárazföldön megkerülve a várat átvitték az öböl másik felére.Igy hajókon is megtudták közeliteni a várat.Két görög hajó megpróbálta megakadályozni a török hajók vizrebocsátását,de a törökök elsűlyesztették,az életben maradt legénységet a várfalak alatt a görögök szemeláttára lefejezték.Erre a gorögök is lefejeztek néhány török foglyot a várfalak csúcsán a törökök szemeláttára.

Negyven napi ostrom után a vár tornyai leomlottak és a várfalak nagyrésze.Maguk a görögöknek is voltak ágyúik,de ezek használata többet ártott mint használt,mivel minden lövésnél a falak megremegtek és a frissen visszaépitett részek könnyen leomlottak.Miután nyilvánvalóvá vált a vár eleste,egy Ismael nevű török küldött érkezett a a görögökhöz és eképp szólt hozzájuk:”Res vestre ,viri Greci in summo discrimine nunc versatur.Quare non mittitis legatum ad regem petitum pacem?Si mihi vultis negocium istud commitere,facile eo inclinabo regis animum ut vobiscum foedus feriat.Nam non dubito quin gratiam maximam satis relaturi ei qui illud vobis effecerit.Et quam primum foedus intervenerit urbs vestra foedissime diripieretur et vos ad internecionem omnes miserabilem in modum peribitis:Uxores liberi vestri in mancipiorum numerum referentur et in calamitatem devolvemini intolerandam.Mittite igitur mora omnis absit,legatum ad regem et pacem vobis conficiam.—A helyzetetek görög férfiak válságos helyzetbe került.Miért nem meneszttek küldöttet a szultánhoz békét kérni? Ha rám bizzátok ezt a feladatot könnyen rábirom a szultánt a békekötésre.Mert nem látom,hogy ki tudná nektek jobban kieszközölni a kegyelmet.És ha létre is hozhat egy egyességet,utána le fogják rombólni a városotokat és nyomorultúl meg fognak őlni:az asszonyaitok és gyerekeitek rabszolgák lesznek és a legnagyobb nyomoruság vár rátok.Küldjetek tehát habozás nélkül követet a szultánhoz és békét fogunk nektek kieszközölni.

A görögök el is küldték egy emberüket a szultánhoz,de a szultannak ugy tűnt,hogy túl alacsony rangú,ezért nem bocsátkozott vele tárgyalásba,hanem egy megfizethetetlen váltságdijat kért a város megkimélése fejében.Igy a görögök kilátástalan helyzetbe kerültek,a törökök meg felkészültek a vár bevételére.A szultán a következő beszédet intézte a migránsokhoz(peregrinos):”Vir peregrini,meique filii,qui semper rem praeclare geretis quocunque belli tempestatem vertero in vobis certo situm est ut urbs illa occupetur.Scitis cum sententiam vobis interrogarem ,quod respondistis urbem captu esse facilem ,si saltem muri sternerentur.Circumductos igitur vos interrogavi si satis iam muri dissipati videantur.Tantum igitur muri quantum satis apparebat vobis,bombardarum impetu corruerat.Nunc itaque cum tempus postulet ut oppugnationem urbis accipiamus,hec vobis proponere volui.Vos qui ubique cum apud me ,tum apud maiores nostros semper plurimum laudis et gloriae rebus fortiter gestis invenistis,rogo Graecorum regnum parare velitis.Haud vos praeterit quot nobis in Europa Asiaque praefecturae sint.Harum et pulcherimam et optimam ei dabo,qui primus in supremum murum evaserit.Eundemque pro dignitate honorare non cessabo…—Zarándokok, fiacskáim,kik kitünően helyt álltatok bármilyen háborus helyzetben bizom bennetek,hogy ezt a várost be fogjátok venni.Tudjátok,amikor erről beszéltem veletek azt mondtátok,hogy a város bevétele könnyü lesz ha a falak leomlanak.Ha körül viszlek benneteket s megkérdem hogy elég fal leomlott.Mindez az ágyúzásnak köszönhető.Most tehát amikor eljött az idő,hogy hozzáfogjunk az ostromhoz,a következő ajánlatot teszem nektek.Ti akik ugy mellettem,mint az elődeink mellett mindig dicsőséggel kiálltatok most a görögök birodalmát fogjátok megszerezni.Hogy felednétek el hogy Európában és Ázsiában prefekturáink vannak.Ezt a tisztséget annk fogom adni,aki elöbb jut fel a legmagasabb falra.És az iránta tett kegyeim nem fognak szűnni…
A vár elleni támadás Március napjában kezdődött:Megfújták a kürtöket ,dobok cimbalmok ,sipok adták a jelt a támadásra.A görög várvédők között alig akadt aki nem volt sebesült.A török előcsapatok(peregrini=migránsok) benyomultak a városban és megkezdődött a gyilkolás és fosztogatás.”Peregrini continuo regis castra mulieribus et pueris qui erant Graecorum illustriium liberi ,repleverunt:magnasque inde opes ferentes,admodum opulenti facti sunt.—A “zarándokok” egyre másra hurcolták a szultán sátrához az asszonyokat és gyerekeket,kik a görög előkelők gyerekei és asszonyai voltak.
A szultán sátrai körül rengeteg finom ruhák és más értékes holmik halmozódtak fel.A peregrinek(migránsok) megkezdték a zsákmányolt aranyékszerek árúsitását.Egy néhány peregrin megjelent a szultánnál a görög király fejével, nagy fizetséget remélve,de nem tudták elmondani hogy milyen körülmények között vesztette életét a király,igy elestek az igért előléptetéstől.
Izidor lengyel biborost inkognitóban eladták mint rabszolgát,de sikerült megszöknie,ha felismerték volna nem kerülte volna el a kivégzést.Nagyon sok Velencei hivatalnok és kereskedő jutott erre a sorsra.

A bűn

Képtalálat a következőre: „özönviz”

A bűnbe esés utáni legnagyobb bűn amiért Isten özönvizzel sújtja az emberiséget.
Károli Gáspár által leforditott biblia és 1645-ben Amszterdamban kiadva:
https://books.google.ro/books?id=dihfAAAAcAAJ&pg=PA443&dq=%C3%B3lta&hl=hu&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%C3%B3lta&f=false Ezékiel XLIII.7.
Az első forditást Vizsójban nyomtatták 159o-ben.”Először Bártfán próbálkoztak, de az ottani nyomdász, Gutgesell Dávid nem merte vállalni a Károlyi-féle Biblia kiadását”.Wikipédia. Nincs okunk meglepődni ezen, hiszen a hatalom csaknem minden esetben teljes szigorral lépett fel az „eretnekséget” terjesztő, renitens nyomdákkal szemben.”
De ugy néz ki,hogy a magyar történelem is eretnekségnek számitott,ugyanis Károli Gáspár eredeti nevén Radicsics Gáspár igy méltatlankodik:„Nem tudom, ha a prédikátorokat vádoljam, vagy a fejedelmeket, kik nemhogy a Bibliának magyar nyelvre való fordítására gondot viseltek volna, de csak arra sem viseltek ezideig gondot, hogy az magyar nemzetségnek sok szép és nagy dolgainak vagy cselekedeteinek históriáját megíratták volna. Holott nincsen e világon oly nemzetség, mely arra gondot ne viselne.”

7 7.oldal:
“Az Istennek haragja gerjed ez világ ellen a Sétnek és a Cháinnak nemzetségeknek öszveelegyedésekért,és azoknak házasságokból származott embereknek kegyetlenségekért és ez világnak sok gonoszságáért.Elvégezi Isten magában hogy elveszesse ez világot,mind az által a penitencia tartásnak hágy némi időt,tudnillik száz husz esztendőt…” -Károli Gáspár
Mivel az Egyháznak úgy tűnt,hogy a fenti állitás nem valami polkorekt,igy a későbbi biblia kiadásokban, a Séth nemzetségét kicserélték az Isten fiaival,és a Káin nemzetségét az emberek leányaival.Aztán amikor eszükbe jutott,hogy a Biblia szerint Jézus az Isten egyszülött fia,akkor az Isten fiait lecserélték a bukott angyalokra.Innen már könnyű volt történelmi tényként feltálalni a hunok származását,ugyanis ezek Jordanes szerint a meotiszi mocsaraiban koborló szajhák és a gonosz szellemek leszármazottai.

Az idézett szöveg felett máris ott lebeg a rasszizmus szóval fémjelzett Damoklész kardja.Azonban ha egy ilyen szöveg bele kerülhetett a bibliába,annak kell legyen valami logikusan megmagyarázható alapja.Azt láthatjuk,hogy a legnagyobb népkeveredések a nagy városokban történnek,és ugyanott a legnagyobb mértékű a bűnözés is.De visszatérve a teremtés könyvére,ott azt találjuk,hogy amig a Séth születésénél a Biblia kihangsulyozza,hogy Ádám Séthet az ő képére és hasonlatosságára nemzette,addig a Káin születésénél Éva azt mondja,hogy “férfit nyertem az Urtól”,vagyis azt sugalja,hogy Ádámnak semmi köze a Káin nemzéséhez.A bibliában leirtakat nézhetjük legendának is,de tudjuk,hogy minden legenda takar valamennyi igazságot.Az első emberpár mint Isten teremtménye tökéletes kellett legyen az isteni elvárásoknak megfelelően.Nem hirtelen haragú,nem irigy, nem aggressziv. Igy az utódaik sem lehettek tökéletlenek.Kain viszont tökéletlen volt,mint aki nem volt képes magán uralkodni.A kigyó aki Évát elcsábitotta még négykézlábon járó élőlény lehetett,mert csak miután az Isten megátkozta vált csuszómászóvá.Ha már eleve csuszómászó lett volna,akkor az átoknak nem lett volna értelme.Ádám elött az isten sok féle élőlényt teremtett,kiket Ádám elé vitt,hogy keressen magának megfelelő társat.Ádám nem talált,de lehet,hogy Éva igen,pont azt aki elcsábitotta.Igy történt meg az első bűnbeesés,ha akarunk hinni a Bibliának.
Egy apokrif biblia szerint Ábel halála után Ádám esküvel felfogadta,hogy nem ismeri többé Évát(vagyis nem nemz vele többé gyereket).Azonban Isten egy angyalon keresztűl még is rávette,hogy nemzen, nehogy a jó mag kivesszen a Földről.Igy született Séth,akinek az utódait nevezték az Isten gyermekeinek.

Idegen történészek vallomásai magyarokról

Képtalálat a következőre: „kárpátok”

http://books.google.ro/books?id=LuskGT6wrqAC&pg=PA604&dq=auxilia+viginti+fex+millia+a+carolo+rege&hl=hu&sa=X&ei=d5ZCVLLnOcWgyAPt6oGABA&ved=0CCgQ6AEwAQ#v=onepage&q=auxilia%20viginti%20fex%20millia%20a%20carolo%20rege&f=false7.oldUgri

Aventinusznak nem lehet felróni,hogy nagy magyar barát lett volna,sőt ahól lehetett még rá tett egy lapáttal a becsmérlésre.Mégsem volt elég figyelmes,hogy amikór a régi irásokból kompilált,ne hagyott volna meg olyan mondatokat,amelyek elárulják az igazságot.
A nomenklaturában:
“Haunen gentes sunt quas latini et graeci Hunnos et Chunos vocant.—Tehát Aventinus szerint a hunokat vagy kunokat,ahogy a latinok és a görögök hivják őket, a németek(mert ő az volt) Hauneknek hivták.”

Figyelembe véve a következőket ugyancsak Aventinusnál:
“Haemericum,et absque aspiratione Aemericum vocant,ipsum pro divo colunt.Fuit filius Stephani primi regis Ugrorum et Gisalae sorosis D.Hainrici secundi Imp.—Haemerikumot,(a h elhagyásával Aemerukum) szentként tisztelték(már mint a magyarok).Ez Sz. Istvánnak és Gizella II.Henrik császár nővérének a fia volt.”
A h-t elhagyva a Hauneból Aune lesz,de a régi irások szerint az n is ugrik és máris megkapjuk az Aue=Árterület nevet.Auer(németesen kiejtve Avar)=árterületi ember.Ezért a történelem könyvekben a magyarokat mikór Avaroknak mikor Hunoknak,vagy Kunoknak irják le.

Az auer elé téve egy b-t,megkapjuk a bauer szót,ami németűl parasztot jelent.De mivel itt egy nagy népességről volt szó,akik nem csak Ausztria,de Bajorország terűletét is lakták,az irásokban bavarként szerepelnek.Aventinusnak nem kis fáradságába került annak a leplezése,hogy ezeken a területeken hajdanán Avarok éltek.

2.old.:”Quin agricolae vel hodie Boier dicunt.Supra docuimus Rusticis nostris o esse ,ubi Urbanis a est(Boier,Baier).Quos itaque vulgus literatorum Bavaros,nostri scriptores Boioarios et Boiarios:prisci Graeci et Latini Boios appellare solent.—A parasztokat még ma is Boieroknak hivják.Föntebb ismertettük,hogy a paraszt névnél az o-t használjuk(boier),az urbánusnál meg az a-t(Baier).Ezeket az elterjedt irodalomban Bavaroknak is hivják,a mi iróink Boioariosnak meg Bojáriosnak szokták hivni.”

Itt megjegyzendő,hogy a Boier szót a hollandok Búrnak ejtik.Vagyis a búrok holland parasztok voltak,akik lehet a gyakori árvizek és a tulnépesedés miatt Bajorországba telepedtek,de ők voltak Délafrika első gyarmatositóik és ugyanúgy megtalálhatjuk őket a román Regátban boiér név alatt,ami már ugye gazdag főldtulajdonost jelent.

8.old.:”Germanorum genera sunt quator:Theutones,Venedi,Cimbri, Ugri.Hi omnes lingva,institutis, religione,moribus differunt….Ugris Scythulae,sive Scythae,hoc est Casei,ac lactis voraces:quos Graeci Tyrofagos et Galactofagos nuncupant.—A német népnek négy alkotó eleme van:a Teutonok,a Vendek,a Cimberek és az Ugorok(magyarok).Ezeknek a nyelvük,intézményeik,vallásuk,szokásaik mind eltérőek egymástól…Az Ugorok Szkiták vagyis sajt és tej evők:kiket a görögök Tyrofagos es Galactofagosnak neveznek.”
Itt már láthatjuk a politikai célt.Az avarok bekebelezése után jöhet a magyarok bekebelezése,és a Német nép közé számláltatása.

9.old.:”Ugri qui ipsorum lingva Maegari vocantur,una gens est,non in plures nationes divisa,ut ceteri Germani.—Az Ugorok kik magukat Magyaroknak nevezik,egy nemzetet alkotnak nem ugy mint a Németek több nemzetiségben.”
Hát épp ez volt a baj a magyarokkal,és ma is ez.

1o.old.:”Pars Germaniae in confinio Austriae,et Ungariae Scythae nomen etiam nunc retinet.—Németországnak Ausztria és Magyarországgal határos vidékein még a mai napig is meg maradt a Szkita név.”
Összegezve:ha ugyanabban az időben ugyanazon helyen létezett a kárpátmedencei népnek különféle megnevezése ugy mint Szkita,Hun,Avar,Magyar,akkór ezek nem szerre jöttek és egyik a másikat irtotta,hanem mindig is ott voltak.

Wikipédia:A Tarcal (szerbül Фрушка Гора / Fruška Gora, horvátul Fruška Gora, latinul Mons Almus) középhegység a Szerémség északi részén, Szerbiában. Régi magyar neve Almus-hegy,[1] de ismert Árpataró néven is.[2] Kis része átnyúlik Horvátországba is. Néha a „Vajdaság ékszerének” nevezik gyönyörű tájai miatt.
Na itt már megtaláljuk Álmost és Árpádot is.

Mivel Herodotosz számitott a történem atyjának,ezért minden nemzet a saját javára próbálta értelmezni az irásait.De van egy pár irása amit nehéz kiforgatni.Ilyen a Dárius hadjárata.

Egyesek nem átallják dicsérni a habzburgokat a magyar történelemmel szemben tanusitott toleranciájuk miatt.De vajon ugyanilyen toleranciát tanusitottak volna,ha a magyarok idejében hozzájutnak a történelmi forrásokhoz és egyszerűen kijelentik,hogy tulajdonképp mi nem jöttünk keletről,hanem itt voltunk ősidőktől sőt jóval nyugatabbra mint most?Ne feledjük,hogy egy történelmi irás egyben birtok levélűl is szolgált sok ideig.Ezen birtok levelek érvényesitéséhez inditottak nem egy háborút.
Az ezredforduló elötti időkről irt történelem több mint 9o% fikció.Ezt a fikciót kétféle képpen lehet megirni: az adott nemzet hasznára,vagy kárára.Akkór tegyük fel a kérdést,hogy a “vándorlás” és “honfoglalás” koncepció a magyar nép hasznát,vagy kárát szolgálta?És ha idegen történelmi források tanúsitják,hogy nem volt vándorlás,akkór mi miért erőltetjük,hogy volt?Ennyire birkák vagyunk,vagy saját magunk ellenségei?

Itt pedig egy másik történész olvasatában.
Ezt a könyvet 1569-ben adták ki.Ez valamivel közelebb áll az eredeti forrásokhoz,mert a nagy ferditéseket a jezsuiták viszik véghez a 17.században.
https://books.google.ro/books?id=Uaotu92eMEIC&pg=PA778&dq=De+Origines+Hunnorum&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjlpbnh_MTJAhWBoBQKHbb5AD84WhDoAQhLMAY#v=onepage&q=De%20Origines%20Hunnorum&f=false
779.old.:Rursus ad Avaros redeuntes dicimus eorum cosdam se Bois coniuxisse,qui Boiavari commisto nomine sunt vocati,ac deinde eorum vitio qui compositionem hanc ignorabant,Boioarij quod posterius nomen miror qua de causa Aventino adeo placuerit,ut bavarorum appellationem fere abominetur…Ludovicus vero praeter Noricam ,quam habebat ,tenuit regna que pater suus illi dederat,id est Almaniam,Thoringiam,Auistrasiam,Saxoniam et Avarorum id est HUnorum regnum.Hic dum dicit Avarorum,id est Hunorum —Vissza térve az avarokhoz azt mondhatjuk,hogy valamikór összevegyűltek a Bójokkal és a kevert népet Bojováriaknak nevezték,és akik ignorálták ezt a keveredést Boioárijnak hivták őket,mint Aventinus aki egyszerűen utálta a Bavar megnevezést…Lajos(Arnulf fia) Norikum mellett birtokólta az apjától örökőlt birodalmat,vagyis Németországot,Thoringiát,Ausztrázsiát,Szászországot,és az Avarok vagy is a Hunok birodalmát.Amikór azt mondjuk,hogy Avarok,azok a Hunok.
78o.old:Hungari igitur sive Ungorij,ut apud Marcellinum est,ad Arnulphi usque etatem intra saltus Sarmaticos et Carpathios montes domicilia habere ,ab eo tempore quo Hunni,sive Avari sive Hunnavari á Carolo ultra Danubium sunt fugati,é quibus locis ab Arnulpho exciti sic videntur cum eo pepegisse,ut si auxilium ferrent,Daciam eis daret habitandam:quam vi mox occupatam quieti septem circiter annos tenuerunt,donec post eius mortem,contempta Ludovici in imperio successoris pueritia,post Moraviam impulsu Christianorum in potestatem redactam,et eius regulus Zventibaldi filius occisos ,Bavariam invadunt…—A Hungárok,vagy Ungorok,ahogy Marcellinusnál(Ammianus Marcellinus 4oo-ban halt meg) olvashatjuk,Arnulf császár idejéig(IX század vége felé) a szarmátiai erdőségekben és a Kárpátok hegyei között laktak.Mi után Nagy Károly az Avarokat vagyis a Hunniváriakat a Dunán túlra kergette,Arnulf kihivta őket(a Hungárokat) azzal a megállapodással,hogy ha segitik őt nekik adja Dáciát lakóhelyűl:ezt ők gyorsan el is foglalták és hét évig itt laktak békességben.Aztán Arnulf halála után kihasználva a még gyerek Ludovik tehetetlenségét, a keresztények ösztönzésére elfoglalták Moráviát , megöleték Szatoplukot,és benyomultak Bajorországba…
Tehát hól laktak a magyarok Arnulf idejéig?A Kárpátok hegyei és a szarmátiai(Lengyelországi) erdőkben,vagyis az avarok(hunok)közvetlen közelében.Akkor milyen nyelvet beszélhettek?

Jászok

Képtalálat a következőre: „jászok”

Van egy pár furcsa fogalom a magyar történelemben,ami fölött a legtöbb ember,ha észre is veszi,csak úgy átnéz, anelkül,hogy valami magyarázatot próbálna találni rá.Ilyen fogalom az “apostoli király és apostoli királyság,vagy az a tény,hogy a jászokat egész Mária Terézia idejéig filiszteusoknak nevezték.”(1741).Ettől az évtől fogva,mintha a Jászok,vagy is Philiszteusok akár kivesztek,akár kiköltöztek volna Hazánkból,egyszerre megszakad a Philiszteus név sora a nélkűl,hogy legkisebb okát adhatnók.”-Az idézet az alábbi linken található könyv 1oo.oldaláról.

Ugyan ilyen homály fedi a jászok úgymond betelepedését.A név a 14.században jelenik meg előszőr,és tudni való,hogy ez az időszak,amikór tomból az eretnekűldözés.
http://maghon.weebly.com/uploads/2/0/0/3/20035969/horvat-istvan-dr-rajzolatok-a-magyar-nemzet-legregiebb-torteneteibol-1825.pdf

A jászokat egyesek kunoknak tartják.Az érdekes az,hogy a korabeli oklevelekben a jászok nincsenek emlitve. Egyesek ugy tartják,hogy a jász szó az ijász szóbol származik,habár egy békés földműves állattenyésztő népről van szó.A jászokat a 15.században téritették a katolikus hitre. Tudjuk,hogy ebben az időben folyik a legádázabb harc az ugynevezett eretnekek ellen,akiket Zsigmond király idejében tűzzel vassal irtottak.Ezért megkockáztatom azt az állitást,hogy a jász név valójában a gyász szóból ered.Ezen állitásomat erősiti az a tény,hogy a jászokat filiszteusoknak(philisteus) nevezték.Ha teológiai terminológia alapján elemezzük a Philisteus szót,akkór a jelentése Isten gyermekei.Ezt a terminust megtaláljuk a bibliában is,ahól a Sét leszármazottait nevezi Isten gyermekeinek,és a Káin leszármazottait az ember gyermekeinek.Ezt a nevet vehették fel a magyarországi eretnekeknek kikiáltott őskeresztények akiket a nyugati országokban albigenseknek neveztek.
Az albigens fehéret jelent.Számtalan európai város nevének jelzője a fehér szó.A következő linken megtaláljuk a Fehéregyház és a fehérkatolikus fogalmakat,ami szerintem fából vaskarika: http://epa.oszk.hu/02300/02387/00031/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2013_4_20-30.pdf

Wikipédia:Az apostoli királyságról
“A közhatalomnak ez a teokratikus színezete alig egyeztethető össze az emberek egyenlőségét és az apostolok örökébe lépő püspökök lelki hatalmát hirdető krisztusi tanítással.
Az uralkodói tekintély és hatalom kialakításában a társadalmi és politikai tényezőkkel világszerte egyenrangú szerepe volt a vallási tényezőnek. A nép mindenütt és mindenkor a földöntúli hatalom választottját, istennek emberfeletti képességekkel és mágikus erővel felruházott küldöttjét, az „Ég Fiát,” az „Isteni Felséget,” sőt az Istent – annak megtestesülését – látta fejedelmében, királyában, császárában. Méltóságuk szakrális, karizmatikus természetű volt s ehhez képest a politikai hatalom mellett főpapi hatalommal is járt. A keresztény hitre tért pogány fejedelmek nem mondtak le teokratikus hatalmukról – keresztény létükre is ragaszkodtak az isteni elhívatás tudatában rejlő hatalmas erőforráshoz.
Hartvik püspök legendája szerint az apostoli kereszt adományozásával Szilveszter pápa az egyház-szervezés és főpap-nevezés jogát ruházta át Szent Istvánra, aki e kiváltság birtokában népének apostolává, utódai „apostoli királyokká” lettek.
A korona és királyi cím adományozása a keresztény népek lelki összetartozását és békés együttélését kifejező eszmei birodalomban a lelki hatalmat gyakorló pápa joga volt, de „csak a császárnak, mint a keresztény világ tényleges irányítójának hozzájárulásával kerülhetett reá sor.” Istvánnak is „a császár biztatására” adta a pápa a koronát. De ez a császári biztatás nem teremtett egyházi vagy politikai függőséget, avagy éppen hűbéres viszonyt az új király és a császár között, mert ez a császár nem a Német-római Birodalom, hanem az Új Róma eszmei birodalmának császára volt.”
Ez egy elég zagyva megfogalmazás volt,de azt a célt szolgálja,hogy lerombólja az apostoli királyság nimbuszát.
Ha valamelyik király élt az apostoli jogával,az Zsigmond volt.Keményen odacsapott ugy a katolikusoknak,mint az eretnekeknek.Bővebben “A kostanci zsinat” https://fabsanyo.wordpress.com/
Feltevődik a kérdés,hogy vajon milyen kapcsolat állhat fenn a magyarországi filiszteusok,és a palesztinai filiszteusok között.Az látszik,hogy óriási az idő távolság a kettő között.Viszont az tény,hogy egy bizonyos párhúzam megfigyelhető.A bibliában, amikór a zsidók a Szentföldet hóditják,állandó harcban állnak a filiszteusokkal.Ugyanigy a 15.században amikór az Ószövetséget elfogadtatják a keresztényekkel,az obszervánsok évtizedeken keresztűl harcban állnak azokkal a keresztényekkel,akik ez ellen lázzadnak.Itt valaki megint azt mondaná,hogy Deus ex machina,vagy hogy a történelem ismétli önmagát.De ha figyelembe vesszük az Ótestamentumban előforduló rengeteg magyar értelmű nevet,akkór inkább arra gyanakodhatunk,hogy ezt sem irhatták a 15.századnál hamarabb,és az apostoli királyság is más értelmet kap.

“A magyarországi jászokat – nevük Jászó alakban szerepel – legkorábban az 1245. évben említik forrásaink Jazonicus néven. Károly Róbert 1323-ban kelt kiváltságlevelében Jasones néven szerepelnek. Az oklevélben fölsorolt 18 jász uraság közül 11 keresztény, 7 pogány, mindazonáltal egyik csoport képviselőinek apái sem viseltek keresztény nevet. “

Minden jel arra mutat,hogy az 1241-es tatárjárást a katolikus Egyház és egyes nyugati hatalmak szervezték meg.A legyőzött magyarokat a nyugatiak gúnyosan gyászmagyaroknak nevezték.Igy nem csoda ha a jász(gyász) név épp a tatárjárás után jelenik meg.Az hogy nem viseltek keresztény neveket azt jelenti,hogy nem viseltek bibliai neveket,kivált ótestamentimi neveket.Hieronimus állitólag a 5.században véglegesitette a bibliai szövegek mai formáját.Azonban ha megnézzük a következő linken található bibliai történetet amit 1344-ben irtak,láthatjuk,hogy nem a mai változat.Itt ugyanis az áll,hogy Kain 7 kés szúrással öli meg Ábelt,és Lámek hét nyil lövéssel öli meg később Kaint.Igy azt kell gyanitanunk,hogy Hieronimus(Jeromos valójában nem az 5. hanem a 15.században irt.

A Wikipédiában ezt olvassuk Hieronimusról,aki ugyancsak a “megbizható szöveg helyreállitására vállalkozott:”I. Damáz pápa kérésére átnézte az ólatin Bibliát, a Vetus Latinát, amit kb. a 2. század első felében fordítottak ólatinra. A helytelenül fordított részeket, betoldásokat kijavította az eredeti görög szöveg alapján. Az ily módon újrafordított Szentírást nevezték Vulgatának a 13. század óta. A Septuaginta (LXX) alapján hasonló módon javította Jeromos az ólatin zsoltároskönyvet, a Psalterium Romanumot.”

http://maghon.weebly.com/uploads/2/0/0/3/20035969/horvat-istvan-dr-rajzolatok-a-magyar-nemzet-legregiebb-torteneteibol-1825.pdf

31.old.:Ti éjjel nappal Szent irást olvasó Rokonaim!hogyan nem vevétek ezeket észre a sok század alatt! Világos lészen innend az is ,hogy a Vulgáta nevei sokkal hivebbek,mint az uj tcikornyás olvasás formái.De hogy is ne volnának hivebbek?A Jerusálemben tartozkodott és Szittya nyelvet beszélő Jász tudós férfiu,Szent Hieronimus,jegyzé fel ezeket.Igy lehetnek a Magyar oklevelek idővel a szent irás felvilágosittatásának is segéd eszközei.

Zsigmond kora

A történészek úgy emlékeznek meg Zsigmond koráról akárcsak elődjei I.Károly és Nagy Lajos koráról,mint az ország legdicsőbb évtizedei.Azonban nem szabad figyelmen kivül hagyni,hogy I.Károly és Luxemburgi Zsigmond is idegenek voltak és mint ilyenek nem szivesen látott személyek voltak a legtöbb magyar föúr számára.Ezekkel mindkét uralkodó a legfondorlatosabb eszközöket felhasználva számolt le.Uralkodásuk valóban fényes volt,azonban, hogy az mennyire nem a magyar érdekeket szolgálta csak később fog kiderülni,ha tisztázódni fog a történelem.

Egy francia Bátori Nikápoly ostrománál

https://books.google.ro/books?id=wxrRmTP8lZ4C&pg=PA69&dq=millia+hungarorum&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiE7rPis4LSAhVBmBoKHX7lAK04eBDoAQgaMAA#v=onepage&q=millia%20hungarorum&f=false

Képtalálat a következőre: „a nikápolyi csata”

69.oldal:
Luxemburgi Zsigmond Csehország, Magyarország királya és nyugatrómai Császár,nehezen viselte el,hogy Bajazid nem lévén megelégedve a Konstantinápolyi birodalomtól elcsatolt területekkel,elfoglalta Bulgária nagy részét is.Ezért küldötteket menesztett a szultánhoz,felszólitván őt,hogy amennyiben nem vonul ki Bulgáriából,össze gyűjti a keresztény seregeket és fegyverrel érvényt szerez a jognak.Bajazid igy válaszolt a küldötteknek:Azt kéritek,hogy jogszerűen foglaljam el Bulgáriát? Ezt majd megmondja a harc kimenetele a csatatéren.De ha a császárotok úgy gondolja,hogy jobb jogi alapra támaszkodik,akkor mutassa fel a dokumentumokat amivel ezt bizonyitani tudja.Ezzel a válasszal tértek vissza Csehországba a küldöttek.A császár felháborodván a barbár ravasz dőjfösségén bosszúra készült,ugyanakkor segitséget igért Konstantinápolynak.

Összegyűjtötte a katonaságot Magyarországon,Csehországban,Ausztriában,a Német területeken és segitséget kért minden európai keresztény államfőtől.Itália képtelen volt segitséget nyujtani,mivel az Egyházban széthúzás volt.A biborosok két pápa közt oszlottak meg,az egyik Rómában,a másik Avognionban.Ezért Zsigmond Itáliából csak önkéntes alapon kapott valamennyi katonát.Angliából a spanyolokkal és franciákkal fennálló konfliktus miatt szintén csak valamennyi önkéntest kapott.Franciaországból viszont egy nem megvetendő csapat jött Zsigmondhoz.Károly francia király engedélyt adott mindazoknak a veteránoknak,akik részt akartak venni a hadjáratban.Burgundiából százhúsz ezer arany liliomost,e mellett más hatvanezret a burgundi nemesektől.Flandriából kétszázezer arany liliomost.Képtalálat a következőre: „a nikápolyi csata”

1396.tavaszán Franciaországból elindultak a csapatok Johannes Intrepidus(Intrepidus=Bátori) lovagmester vezetése alatt.Ausztriában pihenőt tartottak,ugyanis itt az ausztriai herceg fia feleségül vette Intrepidus húgát .Ez után Budára érkeztek,ahol nagy örömmel fogadták őket és itt lesátoroztak.Miután minden készen állt,julius hónapban tábort bontottak és a császár százezer jól kiképzett katonával délre vonult a Dunán átkelve Bulgáriába.Amint ellenséges területre értek,a császár kiosztotta a tisztségeket Intrepidus és 3oo társa között,igy az egész hadsereg irányitása a franciák kezébe került.Ez alól kivételt képezett a magyar Lovagmester húszezer lovassal és tizezer gyaloggal,akik jártasak voltak a török harci szokásokban.
A császár Intrepidus társaságában seregszemlét tartott,ami után elindult a sereg Nikopol felé.Az útjukban mindent felégettek,és csak azoknak kegyelmeztek,akik önként megadták magukat.Szeptemberre az összes Búlgár és Rác erőditmény Nikopol kivételével a császár kezében volt.Nikopol vára azonban mesterien meg volt erősitve,és a lakosságon kivül nyolc ezer török lovas védte akik négy testvér vezetése alatt álltak,kikből kettő a várban maradt,a másik kettő pedig Bajazidhoz szaladt,hirt vive neki a keresztény hadak minőségéről és segitséget kérve a szultántól.

Képtalálat a következőre: „a nikápolyi csata”

Intrepidus látván,hogy az ostrom sokáig elhúzódhat,s a szultán sem igyekszik a vár megsegitésére,a fiatalos türelmetlenségi láztól hajtva,összehivta a francia főembereit és azt tanácsolta nekik,hogy amig a császár a várat ostromolja,addig inditsanak támadást a törokök által megszállt területek ellen.Előbb kikémlelendő a helyzetet a császár beleegyezésével egy Cuchianus nevű tiszt vezetésével ötven francia ,ezer magyar lándzsást és száz angol parittyást inditottak utnak.A magyar felderitök kikémlelték a török csapatokat,akik egyfelől egy folyó,másfelől erdövédett helyen táboroztak mintegy ötvenezer harcossal.A franciák elinditottak háromszáz lándzsást és ötven parittyást a törökök bosszantására.A törökök előbb kiküldtek ezer,aztán kétezer harcost és amikor az ellenséget futni látták,a táborbeliek is vérszemet kaptak a zsákmány reményében,igy az egész tábor a tettetett menekülők után indult és ez alatt hátulról Cuchius elfoglalta a tábort és hátba támadta a törököket.Ez után a magyarok vették üldözőbe a törököket akikből levágtak vagy foglyul ejtettek több mint háromezret.Cuchius visszatérve a táborba nem kis elismerő beszédben részesült a császár részéről,és nem kevésbé Intrepidus.Philippus Artesius aki Cuchius riválisas volt szemére vetette,hogy tul hamar az ellenséghez ment és nem hagyta hogy Intrepidus is részese lehessen a dicsőségnek.De a császár és Intrepidus érezték,hogy Artesius a Cuchius iránti irigységből beszél.

 

A Zsigmond vezette hadjáratot egy Ioanne Galeacei Mediolanensis nevű itáliai kis király torpedózta meg,aki szoros szövetségben állt a szultánnal és a kémei által minden hadititkot úgy mint a hadi technikát,a katonák számát a tiszteket névszerint a veteránok szokásait,kiszolgáltatott a szultánnak.A szultán miután Egyiptomból kapott kétszázötvenezer gyalog és harmincezer lovas harcost elindult Nikopol felszabaditására.

Itt nem árt magyarázatot keresni arra hogy egy keresztény ember, Miláno hercege hogy volt képes ilyen árulásra.Kezdve a 12.századtól a történelmi irásokban nyomon követhető egy a pápaság által támogatott délről(Afrikából) jövő invázió.Miután ezek keveredtek a helyi néppel,már nem, afrikaiaknak nevezték őket,hanem gelfieknek,megkülönböztetve őket a helybéliektől,akiket gibbelieknek kezdtek nevezni.Az inváziót többször vissza szoritották,de a gelfiek több városban megvetették a lábukat.Egy ilyen város volt a 14.-15. században Miláno is.Ennek volt a hercege Ioanne Galeacei.Az őt követő herceg sem volt különb Francisco Sforza,akit gúny nevén Annibalnak hivtak.Ez évtizedekig háborúban állt a velencei Köztársasággal.

Októberben a magyar cserkészek jelentették a császárnak a török had közeledtét.A hir épp ebéd közben érkezett,amire mindenki ott hagyta az ebédet és hadrendbe állt.A franciáknak nem tetszett a tanácskozáson hozott megállapodás hogy a magyarok(akik ismerték a török harcmódort)kezdjék a támadást.Megtudván ezt a császár, parancsba adta,hogy senki sem támadhat addig amig ő jelt nem ad.Artézius megkérdezte Kukiust és társait ha követni akarják a császár parancsát”Vultis(inquit)Hungaris ,Bohemieque victoriae decus concedere,sed nequaquam permittam ,pristinae ut Francorum gloriae virtutique hodie ab externis ignominia inferatur.Proinde qui Regis Caroli dignitatem salvam velint,me sequentur.—Akarjátok(mondá) a magyaroknak és a cseheknek átengedni a győzelem dicsőségét,de nem fogom engedni,hogy a franciák ősi virtusa és dicsősége idegenek által csorbát szenvedjen.Ezért aki meg akarja menteni Károly király méltóságát,engem követ. ” Erre a császár ezt mondta:Vereor ne hodie Francorum stolida arrogantia,magnae nobis cladis occasionem prebeat.—Attól félek,hogy ma a franciák buta arroganciája nagy veszteségeket fog nekünk okozni.

Képtalálat a következőre: „a nikápolyi csata”

Megindult a török támadás a félholdas zászlók alatt.A franciák bármilyen hősiesen harcoltak,a törökök túlereje döntötte el a csatát.Sokan elvesztek,sokan fogságba estek,egy részük a Dunán keresztül próbált menekülni,ott is sokan megfulladtak.A császárt egy cirkálóval mentették ki és csak 18 hónap után talált vissza Magyarországra.Fogságba estek:Ioannes Intrepidus,Marche Comes,Philippus Artesius(aki a bajt előidézte,az irás szerint),Cuchius és sokan mások.Intrepidust pénzért kiváltották,Cuchiusnak csak a holttestét tudták kiváltani,amit bebalzsmozva szállitottak Franciaországba.

Kapcsolódó kép

Bucsúzóul a szultán ilyen beszédet intézett tolmácson keresztül Intrepidushoz:”Tudom hogy igen nemes származású vagy és nagyon tehetős szüleid vannak kiknek első szülötte vagy és a francia király után minden franciánál előbbre vagy,magasan hordod a lelked a vad tekinteted ezt sugalja.Ezért hogy nehogy bosszút állj rajtam a győzelmem miatt,habár a fogságban megölhetnélek társaiddal együtt,ha csak meg nem igéred Mohamed törvénye szerinti esküvel,hogy a jövőben sem ellenem sem az utánam következőkre nem fogsz fegyvert fogni.”

Szabadulása után Intrepidus állandó ellenségeskedésben állt a szomszédaival,halála után az orvosok megállapitották,hogy akárcsak az apjának neki is epe baja volt.

Az irás a fogalmazás szerint meg probálja felmenteni a császárt,a franciák rovására.Ahhoz nem fér kétség,hogy a franciák mivel túlerővel rendelekeztek igy nagyobb beleszólást követeltek maguknak.Ez viszont a császár gyengeségét és nemhozzáértését bizonyitja.Bár tanulnának ebből a mai Zsigmondok.

ZsigmondKéptalálat a következőre: „a nikápolyi csata”

Az arc és a szem a lélek tükre,de a testtartás is sokat elárul az ember jelleméről.
Mai szóhasználattal úgy mondhatnánk,hogy Zsigmondnak óriási sokkot okozott a nikápolyi vereség,és talán ezért nem tért haza azonnal.A távol léte egyesek szerint 18 hónapot mások szerint egy évet,sőt vannak akik fél évet emlegetnek.Én nagyon is hitelesnek találom az alábbiakban állitott 18 hónapot:

Imperator Sigismundus ac Rhodiorum equitum Prefectus,quinque tantum nobilibus comitati viris,ac furtuito casu duobus lembis in ripa Danubii repertis favente hic tantum fortuna,amnem traiciunt,indeque Constantinapolim,Rodum,Dalmatiam,Croatiamque petens,post decimum octavum ab accepta clade mensem in Hungariam tasndem rediit—Zsigmond császár Rhodio prefektusával és más öt nemes emberrel a Dunához menekült,ahól nagy szerencse folytán két cirkálót találtak,melyekkel átkeltek a Dunán,innen Konstantinápolyba mentek,ahonnan Rodosba,Dalmáciába,Horvátországba és 18 hónap után vissza ért Magyarországra.

Látszik,hogy találgatásokkal állunk szemben,mert itt az áll,hogy átkeltek a Dunán.Más források szerint,már előre meg volt beszélve a velencei kalmárokkal,akik a hajójukon vitték Konstantinápolyba.Itt az áll,hogy nem egyedül volt,hanem hat másik nemes emberrel.Lehetetlen,hogy valamelyiktől ne tudódott volna ki az igazság.A szultán viszont minden információ birtokában a túlerő tudatában biztos volt a győzelemben,és a menekülő útvonalat is világosan előre látta.Sokkal valószinűbb,hogy Zsigmondot nem a velencei kalmár hajó,hanem török cirkáló vitte Konstantinápoly felé.A szultánnak nem állt érdekében megölni Zsigmondot,neki pont egy ilyen gyenge jellemű római császárra volt szüksége.Az a tény,hogy Zsigmond utána meg sem próbált revansot venni a nikápolyi vereségért,hanem e helyett nagy buzgalommal a vallás irányában kezdett tevékenykedni,azt bizonyitja,hogy a török szultán kezébe került.Ebben az időben a törököket keleten a mongolok háborgatták,ami miatt nem tudtak nyugat felé vonulni,kihasználva a nikopoli győzelmet.Azonban a szultán azt is tudta,hogy amig Zsigmond a császár (habár ekkor csak király volt és az sincs kizárva,hogy török pénzzel vásárolta meg a császári koronát 141o-ben),addig nyugatról nem kell támadástól félnie.A hadászati politika terén a nyugati ember mindig, de ma is sokkal naivabb volt a keletinél,vagy a délinél.

A kostanci zsinaton https://fabsanyo.wordpress.com/ (February 20, 2018), az egységre való törekvés leple alatt Zsigmond a legnagyobb széthúzást érte el.Lemondatta a törvényesen megválasztott és fungáló XXIII.János pápát(azt is eltudom képzelni,hogy a cél elérése érdekében a másik két ellenpápa is csak gyorstalpalással lett előállitva),majd gyanús körülmények között hatalomra juttatta a saját emberét V.Márton néven.Provokativ módon máglyán kivégeztetett két eretneket,ami után kitör egy vallásháború,ami évekig tart.Érdekes,hogy egész 1962-ig egy pápa sem merte felvenni a János nevet,ugyanis ha felveszi,akkor két lehetőség előtt áll:vagy XXIV.-nek titulálja magát és akkor elismeri,hogy XXIII.János lemondatása törvénytelen volt,vagy XXIII.-nak és akkor meg kellene okolni,hogy mi volt XXIII.János bűne.

Valószinű,hogy Husz János eretneksége abból állt,hogy nem fogadta el XXIII.János pápa leváltását.Egy eretnek(akinek más a hite)nem lett volna mit keresnie a zsinaton.

https://books.google.ro/books?id=4_hVAAAAcAAJ&pg=PA820&#v=onepage&q&f=false
26.old.
In curro rusticano straminibus undique tectus clam Constantiam discederet,in fuga deprehensus est.In urbem redactus atque inter populi commotionem elapsus,dum secundo fugam tentaret,in episcopium ad palatium Apostolicum ductus…Paraszt szekéren szalma alá bujva probált kiszökni a városból,de elfogták.Miután vissza vitték a városban a nép nyomására kiszabadult és ujra szökni probált,de ezután a püspöki palotába zárták…

 

Nem lehet komolyan elhinni azt,hogy amikor Konstantinápoly teljesen körül van zárva és a török hajók mindenütt nyüzsögnek,akkor Zsigmond szépen behajókázik észrevétlenül a városba?Ez a forrás világosan cirkálót ir s nem kereskedelmi hajót.
Ugyanakkor a legbizalmasabb embere Intrepidus török fogságba esik,ahol a szultán az életéért cserébe megesketi ,hogy soha fegyvert nem fog Törökország ellen.Ha Zsigmond vele esett fogságba,akkor ugyanezt tehette vele a szultán.Érthető okból ezt már titkositották,ezért ennyire rejtélyes a 18 hónapi holtartozkodása.

Itt egy másik forrás

https://books.google.ro/books?id=HGN8whtj5DYC&pg=RA5-PA74-IA1&dq=scytharum+haemus&hl=hu&sa=X&ei=tKxUVaqCJsHC7AbKloDoAQ&ved=0CEsQ6AEwBg#v=onepage&q=scytharum%20haemus&f=false

74.oldal.Laonikos Kalkokondilos:De rebus turcicis
Kalkondilos egy az eseményektől nem nagy időtávolságban irt,igy elég megbizható információi lehettek.

Pannonia(que et Ungaria) incipit á Vienna Germanorum oppido et versus Orientem,secundum Istrum procedens,atingit Dacos et Tryballos.Versus septentrionem excurrit ad Boemos quos Cehios nuncupant.Habet Pannonia et Principes verum singuli patrias regunt regiones,subiecti tamen regi suo certis quibusdam legibus et conditionibus.Regem de suo corpore admodum raro constituunt:verum plerunque accersitur ex Boemorum regia familia,aut petitur á Germanis ,aut Polonis,aut aliis gentibus finitimis.Romanos moribus armorumque,cultu referunt:ceterum secuntur victus rationem intemperantiorem ,quemadmodum Germani et Galli.Religionem sectuntur Romanorum.Hoc hominum genus eximiae fortitudinis est:mirumque dictu quanta audacia et animositate bella gerant.Creant de sua gente quendam de numero principum,qui reliquorum primus in regiam ascenderit:eumque oeconomum sive procuratorem ,aut administratorem ,nec principem nominant.Lingua utuntur quasi peculiari que nihil commercii cum lingua Germanorum et Bohemorum,Romanorumque habere deprehenditur.Quidam tradunt eos antiquitus Getas extitisse :sedesque habuisse quas insederint sub monte Haemo.Tandemque pulsos á Scythis concesisse in eam regionem quam nunc tenent.Quidam putant eos quondam Dacos fuisse.Ego autem quaenam ipsorum origo sit dicere non possum.Praeterea cum sibi dederint istud nomen ,ut Pannones vocetur,sicque appellentur ab Italis,non decorum fore ratus sum ,si aliud iis imposuero nomen .Regia eorum est Buda, urbs florentissima,Istro adiacens.—Pannonia(vagyis Magyarország)Bécs német városnál kezdődik és kelet felé az Iszteren túl a dákokig és a szerbekig tart.Észak felé a Boémokkal határos kiket cseheknek neveznek.Pannoniának vannak államférfiai akik valójában ők uralkodnak az ország tartományain,ugyanakkor bizonyos törvények és körülmények között a királyuknak vannak alávetve.Maguk közül ritkán választnak királyt, legtöbbször a cseh királyi családból ,a németektől,lengyelektől,vagy más szomszédos nemzetektől hivtak királyokat.Harci szokásaik megegyeznek a rómaiakéval,egyéb tekintetben épp olyan szenvedélyesek mint a németek,vagy a franciák.Vallásukban a rómait követik.Ez az emberi nem rendkivűl erős alkatú:csodálni való a harcbanvaló bátorságuk és lelkesedésük.Néha választanak a saját nemzetükből egy vezetőt akit viszont nem államfőnek neveznek,hanem gazdának vagy helytartónak,vagy egyszerűen adminisztrátornak.Különös nyelvet beszélnek,amely sem a némethez a csehhez vagy a rómaihoz nem hasonlit.Egyesek ugy tartják,hogy ők lennének az ősi géták:kiknek lakhelyük a Hémus hegy alatt volt(Trákiában).Innen taszitották ki őket a szkiták arra a helyre ahól most élnek(Kárpát-medence).Egyesek szerint valamikor ök voltak a dákok.Én azonban nem tudom megmondani hogy mi az eredetük.A pannon nevet az Itáliaiak adhatták nekik de ebben sem vagyok illetékes.A fővárosuk Buda,virágzó város a Duna mellett.

Egy biró sem hozhat tisztességes itéletet amennyiben nem veszi figyelembe az összes tanút.Ugyanigy nem lehet hitelesnek venni azt a történelmet amelyik nem veszi figyelembe az összes rendelkezésre álló forrást.A fenti szövegben ugye az áll,hogy a magyarok valamikor Trákia területén laktak,tehát a görögök szomszédságában.A trák név nagyon hajaz a törökre,ezért nem csoda ha a magyarokat egyes források a törökökként emlitik.Figyelembe véve Varga Csaba észrevételét és bizonyitását,hogy nagy hasonlóságot találunk az ógörög és a magyar nyelv között,már bizonyitást nyer,hogy a magyarok a görögök szomszédságában éltek.Persze az is fenn állhat,hogy az ógörög csak egy kitalált a magyarból leképezett nyelv,a nagy ókori görög birodalom létezését igazolandó.Gondoljunk csak a hun-magyar szótárra.A hun birodalom történelme már majdnem meg van,csak a hun nyelv hiányzik.De az is nyilvánvaló,hogy a latin nyelv sem az ugynevezett ókorban jelent meg,hanem az ezredforduló után.Annak az állitásnak,hogy a magyar nyelv keletről netán ézsiából eredne nincs semmi alapja.Ha ez igaz lenne,akkor egyrészt kellene találjunk ott rokon nyelvű nemzeteket,vagy nemzetet,másrészt,ha a magyar honfoglalók a nyelv birtokában jöttek keletről,akkor a nyelv megörizte volna a pontos vándorlási helyeket és nem kellene a sötétben kutatni.Az nincs kizárva,hogy a magyar gének zöme keletről származik,de a nyelv valószinű,hogy a Balkán-Kárpátmedence térségében alakult ki.

A parasztvakitás úgy működik,hogy régi forrásokat amelyek ellent mondnak a hivatalos álláspontnak vagy megsemmisitik,vagy elrejtik.Csak az eredeti forrásokból derül ki,hogy a régi latin irásban nem létezett sem az m sem az n betű.Ezeket ugy jelölték,hogy az elötte lévő betű fölé vonalkát húztak.A másolók idővel ignorálták ezt a jelt igy egyes szavakból eltünt az n betű.Igy lett a gente-ből(nemzet) gete,a geo bizanc-ból Geobizatz.Ahól a másolók azt olvasták,hogy a magyarok lennének az ősi nemzet,ignorálva az n betüt,ugy értették,hogy a magyarok lennének az ősi géták.Ami a dákokat illeti az nem román,hanem német találmány,de a dákok alatt ők magukat értették.A szkitákkal ugyancsak jól lehet zsonglörözni,amikor azt a látszatot keltik,hogy a szkita egy bizonyos nemzet,amikor valójában egy gyüjtő fogalom.

A szövegből az is kiderül,hogy a magyar urak miért választottak maguknak legtöbbszőr idegen származású királyt.Ugyanis ahogy a szerző irja,az ország valódi urai ők voltak,és a király minél idegenebb volt,annál könnyebben ki tudták játszani a saját hasznukra.Ez jól is müködött addig amig az ország nem került végveszélybe.Mátyás után sajnos vissza tértek a régi szokásukhoz.

Sigismundum autem Germanorum Imperatorem agentem Viennae vocantes Pannones ,declaraverunt regem:eique tradiderunt regnum universum ,et quae ad regni curam pertinent,ut omnia sic ordinaret ,quemadmodum putaret ea fore commodissima.Hic ut primum regium honorem inijt ,legatos misit ad Romanum pontificem,iam ante sibi familiarem et necessitudine devinctum rogans ut suum consensum praestaret,quo Romanorum declararetur Imperator.Imperatoriam dignitatem Romani pontifices primo contribuere Galliarum regibus,propter hostes ex Libya in Iberiam transvectos fortiter caesos et ob Iberiam á barbaricis incursionibus liberatam.Postmodum eligendi Romanum Imperatorem potestas translata est a pontifice ad Germanos.Sigismundus,cum eam dignitatem se daturum respondisset Pontifex ,accersitus et vocatus est a Pontifice,ut imperatoriam dignitatem acciperet.Sigismundus Romam proficiscens,iter faciebat per Venetorum regionem .Hi ut primum nunciatum est Sigismundum per ipsorum regionem transitum facere,miserunt nuncium,qui moneret ut ipsorum regione excederet.Hic nuncio Venetorum parere neglexit,nisi cerneret eos reipsa transitum prohibeturos.Veneti igitur congregato exercitu,vim facere parabant Sigismundo,nisi confestim sua decessisset regione.Ut cognovit Venetos id moliri ,copias in aciem eduxit,et cum Venetorum exercitu praelium commisit.Amisit autem in eo praelio non modicam exercitus partem:ipseque in fugam compulsus,aegre quo minus caperetur,fuga evasit.Cum iam planissime desperaret se posse per venetorum regionem adire Romam,iter flectit in superiorem Germaniam ,pervenitque ad Liguriae sive Mediolani principem.Hinc iter Romam instituit:quo quum venisset Imperator á Pontifice maximo consalutatus est.Postea rogavit Pontificum maximum auxilium,quo adiutus,expeditionem contra barbaros susceptam confecere posset.Flagitabat autem pecuniam ,virosque .Pontifex legatione missa ad Gallorum regem,Burgundiequae Ducem,effecit ut sibi darentur octo millia militum:belli autem ducem ,accepit Burgundiae Ducis fratrem.—Zsigmond német császárt Bécsben való tevékenysége alatt a magyarok meghivták és kikiáltották királyuknak:átadták neki az egész országot és mindent ami az uralkodás gondjaival jár,hogy járjon el a saját belátása szerint.Amint megkapta ezt a királyi tisztséget,azonnal követeket menesztett a pápához,akivel már az elött szivélyes viszonyban volt,kérve beleegyezését hogy megkaphassa a római császári cimet.A római császári méltoságot a pápák elöbb a franciáknak adományozták,akik keményen harcoltak az Afrikábol az ibériai félszigetre benyomuló ellenséggel szemben megszabaditva a félszigetet a barbár betörésektől.(Ebben az időben Afrikát Libiának nevezték).Ez után a császári méltóságot a pápaság áthelyezte a németekhez.A pápa elfogadta Zsigmond kérését és meghivta Rómába a méltóság átvételére.Zsigmond Róma felé tartva a Velenceiek régióján akart átkelni.Amikor ezek értesültek Zsigmond érkezéséről,küldötteket menesztettek eléje,akik figyelmeztették,hogy hagyja el a tartományt.Ő figyelmen kivül hagyta a figyelmeztetést,ugy gondolván,hogy ez csak a vissza felé tartó útjára vonatkozik.A Velenceiek összegyüjtötték a hadsereget,és erőszak alkalmazásával fenyegették meg Zsigmondot,ha azonnal nem távozik.Ezt látván Zsigmond hadrandbe állitotta a seregét és harcba szállt a velenceiekkel.Ebben a harcban Zsigmond nem csekélyszámú emberét veszitette el,de ő maga is csak futva menekült meg az élfogástól.Igy kénytelen volt vissza térni és a Liguriai (milánói) herceghez folyamodni.Innet ujra elindult Rómába ahol a pápa szivélyesen fogadta.Ez után segitséget kért a pápától egy a barbárok ellen vezetett expedicióra.Pénzt és embert kért.A pápa követet küldött a francia királyhoz és a burgundiai herceghez,aki nyolcezer katonát igért:azzal a kikötéssel,hogy a hadjáratot a testvére a burgundiai herceg vezesse.

Sigismundus quoque se ad bellum parabat,conscribens exercitum ex germanis ,quosqunque potuit mercede conducens.Cum iam ad bellum satis foret instructus,assumsitque Pannonibus et Dacis(qui et Valachi)qui itinera monstrarent(Ezt az útmutatást aztán nem sokára Mircsa havasalföldi uralkodó bánja,akit Bajazid ezért megtámad),rectaque per Istrum contra Paiasitem copias duxit.Legatos quoque misit,consulente id Pontifice maximo ad Hispanorum Italorumque Principes,petens ad istam expeditionem milites misit,et pecuniam suppeditavit.Paiasites,quamprimum didicit Sigismundum Romanorum Imperatorem magnis copiis stipatum ,adversum se pergere,accepto Europae Asiaeque exercitu,summa celeritate obviam profectus est hosti usque ad Istrum :castraque communivit ab Istro stadiis quasi quadraginta.Galli autem,ut sunt audaces,plerunque vero imprudentes,cum cuperent victoriam suam facere,arma capiunt barbarosque aggrediuntur quasi eos primo impetu domituri. Tandem cum praelium utrinque maximqa virtute ferveret,Galli fugam ineunt:incitatissimoque cursu cum agerentur ad suos ,insequentibus Turcis et Sigismundi militibus admixtis ,atrox praelium coortum est.Cum acriter instarent Turci etiam Pannones et Gernani fugae Gallorum se sociant.Festinantibus autem Istrum transire,maxima pars exercitus flumine absumpta est.Facta est caedes magna Gallorum et Pannonum pereuntium.Dux Burgundionum,qui totius belli Imperator electus erat ab hostibus captus est sunt et alii Pannones,Gallique plurimi.At Sigismundus in maximum vite discrimen adductus,vixque,hostis manus quo minus caperetur,effugiens triremen que in flumine erat conscendit,Bizantiumque ad Graecorum regem navigavit.—Zsigmond tehát háborúra készült, össze irta a hadsereget németországból és zsoldosokat fogadott fel amennyit csak tudott.Ez után összehivta a pannoniaiakat és a dákokat(vagyis a Vlachokat)akik az utat mutatták,egyenesen Bajazid ellen vitte a seregét.Ugyanakkor követeket menesztett a pápa tanácsára Spanyolországba és Itáliába katona és pénzügyi segitséget kérve.Bajazid amint tudomást szerzett a római császár seregösszevonásáról és hogy ellene készül,azonnal mozgositotta az Európában és Ázsiában állomásozó csapatait és elindult velük az Ister felé.A két tábor az Istertől(Duna)kb.negyven stádiumra volt.(Egy stádium=6oo láb,vagyis kb.2oo m.Ez kb.8km).A franciák pedig akik nagyon bátrak,de ugyanakkor legtöbbször elővigyázatlanok,mivel a gyözelmet saját maguknak kivánták learatni,gyorsan fegyvert ragadtak és barbárok modjára rárontottak a törökre mintha egyből le akarták volna őket verni.Aztán amikor a harc már hevessé kezdett válni,a franciák megfutamodtak:a törökökkel a nyomukban összekeveredtek Zsigmond katonáival és egy kegyetlen harc bontakozott ki.Amikor már nagyon heves volt a törökök részéről a támadás,a pannonok a németekkel együtt a franciák mintájára menekülőre fogták.Mind a Duna felé menekültek és a sereg nagyrésze bele fulladt.Nagy volt a pannonok és a franciák vesztesége.A Burgundi herceg aki a sereget vezette fogságba esett és sok más francia és pannon is.Zsigmond élete is nagy veszélybe került,alig tudott elmenekülni a fogság elől, egy a Dunán várakozó gályával a görög királyhoz hajózott.

 

A következő irást figyelembe véve biztosak lehetünk,hogy Zsigmond török fogságba került.

Hóditás pénzzel

https://books.google.ro/books?id=iHx-ULm3t-AC&pg=PA441&dq=Georges+Acropolite+hunni&hl=hu&sa=X&ei=-AaPVMTsEMn-ygPNiIKADQ&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=Georges%20Acropolite%20hunni&f=false

Tudjuk,hogy egy háború megnyeréséhez három dolog kell:pénz,pénz és pénz.De ahogy a következőkből látnifogjuk,az is elfogyhat egy idő után.

Szinte felfoghatatlan,hogy az Oszmán birodalom azt mondhatni,hogy a semmiből egy évszázad alatt Eurázsia legfélelmetesebb birodalmává nőtte ki magát.Azzal a kérdéssel,hogy honnan származnak a törökök kár foglalkozni,mert mint sok más népnek a származása nem tisztázott.Az eredeti irásban nem voltak évszámok,csak egyes uralkodók ideje szerint irták be később,de amint láthatjuk a görög királyok listájában https://hu.wikipedia.org/wiki/Biz%C3%A1nci_cs%C3%A1sz%C3%A1rok_list%C3%A1ja az Andronikok és Ioannesek széditő ütemben váltogatják egymást.Igy nehéz kihámozni,hogy mikor melyikről ir.

A török királyi lista sokkal egyszerübb de érdekes módon hiányzik Szulejmán: https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszm%C3%A1n_uralkod%C3%B3k_list%C3%A1ja

27.oldal.:
A törökök először Oszmán éidejében jöttek át Európába.Ekkkor a Szkiták kiszoritották őket ” Ea tempestate Scythae parva manu á Sarmatia prodeuntes,festinabant ad Istrum quo transmisso Turcos quos eo loci deprehenderat atroci praelio inito suderunt:et propemodum omnes demptis paucis necaverunt”—Ez időben a szkiták kevés csapatokkal Szarmátiából indulva átjöttek az Iszteren és kegyetlenűl elbántak a törökökkel kiszoritva őket Európából.

1317 körül a törökök a görögökkel együtt benyomultak Trákiába és a Triballok főldjére.Ezek az Itáliaiak és a katalánok segitségével újból vissza űzték a törököket Ázsiába.Azt tudni kell,hogy a bizánci császárok mindig zsoldosokat alkalmaztak.Igy nem csoda ha egy ideig ők finanszirozták a török portyázásokat.A kenyértörésre Orchán idejében került sor amikor Nicea miatt össze csaptak a török és görög seregek.A görögök vesztesen kerültek ki az ütközetből,és a teljes megsemmisüléstől csak az mentette meg őket,hogy Bizáncot a törökök nem tudták bevenni.Később egy török herceg Kantakuzenos feleségül vette a görög király lányát,igy ujból helyre állt a szövetség.Andronikus a halásos ágyán a 12 éves fiát és birodalmát Kantakuzénoszra bizta,amig a fiu nagykorúvá válik.Orchán halála után Szulejmán kerül hatalomra,aki felrugja a szövetséget és megtámadja az ázsiai görög városokat zsákmányt és rabszolgákat ejtve.Ez után ujra létre jön a szövetség,olyan alapon,hogy együttes erővel indulnak Trákia és a Triballok ellen.Ez a harmadik alkalom,hogy a törökök megjelennek Európában.

Azt mondják,hogy miután jelezték Szulejmánnak,hogy a Triballok és a Mysziaiak nagy sereggel indulnak ellene,megegyezett a görögökkel,hogy ha adnak neki hatvan ezer drachmát,visszafogja ezt fizetni amint beveszi a trák városokat.Azonban erre nem volt szükség mivel egy nagy földrengés után a városok falai annyira leomlottak,hogy akadály nélkül a törökök kezére kerültek.

Elfoglalják Trákiát,Makedoniát egész a Száva folyóig rabolják a vidéket.

Szuleiman megbetegszik,vissza megy Ázsiába és ott meghhal.Ez után testvére Murád veszi kezébe a hatalmat.Jó viszony van Murád és Ioannes között.Ioannesz pénzzel finanszirozza a háborút,Murád meg megosztja a zsákmányt Ioanesszel.Egy idő után viszont kiürül a kincstár és Ioannesz kénytelen hitelt felvenni a velencei kalmároktól.Ugyancsak kölcsönért folyamodik más európai uralkodókhoz,persze a törökök elleni háborúra,de nem jár sikerrel.Nem tudván visszafizetni az adósságot,a velenceiek elfogják börtönbe zárják.Levelet ir az othon maradt fiának,kérve a váltságdij összegét,de ez a fülebotját sem mozditja,sőt örvend,hogy ő lehet a király.Az öccse Manuel,aki Termában volt helytartó,megszánta az apját és elküldte a pénzt.Ez asztán nagy ellenségeskedést váltott ki a bátyja részéről. De az apa bosszúja sem marad el,mert az engedetlen fiát be adta Murádhoz janicsárnak.

Miközben Murád és Ioannes (valószinű,hogy V.Ioannes) együtt tevékenykednek Európában,a fülükbe jut,hogy fiaik Andronikus és Sauzo államcsinyt terveznek ellenük.Az apák kegyetlen bosszura készülnek.Elfogják a két fiut,a katonáikat lemészárolják,a gyerekeknek Szauzónak kinyomják a szemét,Androniknak meg forró ecetet öntenek a szemébe.Murád a triballokkal vivott csatában Koszovóban veszti az életét,ott is temetik el.Murád halála után Bajazid Murád fia veszi át a hatalmat.Ekkor felkeresi őt a megvakitott Andronik,és felajánlja az országot Bajazidnak plusz óriási évi adóra kötelezi el magát ,ha a szultán meg teszi őt Görögország királyának.Ez eg is történik,az apát Ioanest és fiait elfogják és börtönbe zárják.Alig négy évi raboskodás után ujra vissza kerül a trónra miután még nagyobb évi adót igér Bajazidnak.
Ilyen körülmények között,ha Zsigmond király a cirkálálóval Bizáncba utazott vajon kivel találta szembe magát ott?De valószinű,hogy török cirkáló vitte őt Bizáncba.
1438-ban a görög király(ez már VIII.Ioannes lehetett) érezve a török veszélyt segétség reményében Rómába megy: “Tandem Grecorum rex Ioannes intelligens Graecorum res in summo periculo,quasi inter mallum et incudem versari,adsumtis Bizantii episcopis,nec non Graecorum doctis,conscendit navem et in Italiam profectus est.” Végre Ioannes görög király megértve a görögök helyzetét,hogy nagy veszélyben vannak,az “üllő és kalapács” között,összegyüjtötte Bizánz tanult embereit és püspökeit és elhajózott Itáliába IV.Jenő pápával való megbeszélésre..A vallási viták veszekedésbe torkolltak,ezért se nem egyeztek meg ezen a téren sem segitséget nem kaptak,igy üreskézzel hazautaztak.

Udinei irások a XIV.századból

Képtalálat a következőre: „sibillas”

Egippa Szibilla megjövendöli Krisztust
Sibilla Egippa claruit tempore Julii Imperatoris sic dixit de Christo:Invisibile verbum palpabitur et germinabit ut Radix et delictabitur ut folium et non apparebit venustas eius et crucidabit eum alvus maternis et flebit Deus letitia sempiterna et ab hominibus conculcabitur et nascetur ex morte ut Deus et conversabitur ut protector.— Egippa Szibilla aki Julius császár idejében élt ezt mondta Krisztusról:A láthatatlan Ige érzékelhetővé válik gyökeret ereszt, kihajt mint levél és nem lesz látható a szépsége és kinozni fogja őt az anyai méh és siratni fogja az Isten a halálát és az emberek eltapodják, de a halálból mint Isten fog feltámadni és megmentővé lesz.

A verbum szoros kapcsolatban áll a veritasal akárcsak magyarban az Ige és az Igazság.Vagy is időszámitásunk elött a Krsztus fogalom alatt valójában az igaz szót értették.És valóban az igazság gyökeret ereszt, kihajt,de nincs benne szépség,ezért az emberek gyűlölik és eltapodják,de a halálból ujra feltámad és végül az emberiség megmentője lesz.

Johannes de Utino ferences szerzetes 1344 -ben kezdte irni az alábbi linken található világkrónikáját.Az ujabb krónikák tökéletesen alkalmazkodnak a Bibliában felvázolt vélt eseményekhez.Ugyanez nem mondható el erről a krónikáról.Felmerül a kérdés,hogy egy ferences szerzetes ne lett volna tisztába a Bibliával,ha az már az ő korában ki lett volna dolgozva? Sokkal inkább hihető az hogy a Bibliát a 16.században irták át a mai formájába.
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Ott.lat.479

A krónika igy kezdődik:Incipit prologus in compilationni librorum historialium tocius biblie ab Adam usque ad Christum editam a fratre Johanes de Utino.—Kezdődik az egész bibliai történet előszava Ádámtól Krisztusig.

A 2ov. lapon Szibilla Octavianus császárnak jövendöl:
Octavianus sive Augustus Cesar Imperator Romanorum constitutus, totum orbem pacificatum biruit et ideo omnis provincias et civitates et ville et homines numari fecit sub suo dominio.Et volens edificare populum eternum, scire voluit quanto tempore durare deberet. Et acceptus rursum a Sibilla profetissa: Duraret quousque una virgo pareret et ideo templum pacis eternum vocatum fuit,cui Sibilla in rota Solis virginem tenentem puerum in brachis ostendit,dicens hec est illa virgo quem masculum peperit.Et tunc pallatium et templum corruit idolo, iste locus usque in hodiernum diem ara celis vocatur.Eadem etiam nocte fons olei de terra in Roma erupuit et usque Tiberim emanat.Hic Octavianus 13 annus post nativitatem Christi imperavit et regnavit in toto 41 annis mensibus 6,diebus X. Ex quibus Max Marcio Cui successit Tiberius.—Oktáviánusz vagyis Augusztus császár  Róma élére kerülve, miután meghoditotta és megbékéltette a népeket népszámlálást rendelt el a birodalmában. És mivel fel akart épiteni egy örökké tartó társadalmat,tudni akarta,hogy ez milyen hosszú ideig tarthat.Szibilla profétanőtől ezt a választ kapta:Addig fog tartani mig egy szűz szülni fog. És ezért az örök béke templomának fog neveztetni.Ekkor Sibilla megmutatta a nap korongjában ülő szüzet karjában a gyermekével,mondván ez az a szűz aki fiút fog szülni,és ekkor a palotákban és templomokban a bálványok össze fognak törni.Ezt a helyet a mai napig az ég oltárának hivják.(Vagyis az a hely,ahól a napkorongban a gyereket karján tartó szűz szobra áll).Azen az éjszakán pedig Rómában megnyiltak a föld olaj forrásai és kiöntöttek egész a Tiberig.Octaviánusz még 13 évig uralkodott Krisztus születése után,összesen 41 évet,6 hónapot és 1o napot.”

Jogosan kérdezhetjük,hogy miért nem szerepel Sibilla a bibliában?

Az alábbi linken bővebb ismertetést találunk a krónikával kapcsolatban.
http://real.mtak.hu/11985/1/68394_ZJ1.pdf

Egy másik krónikás ugyanebből az időből Leonardo de Utino Mester.De az is lehet,hogy ugyanarról az Udinei Jánosról(Johannes de Utino),van szó aki a fenti linken található krónikát irta,azonban az alábbi könyvben már észre lehet venni a katolikus elvárásoknak való megfelelési törekvést.Mivel a két irás között ilyen eltérés van,lehet ezért gondolták később,hogy két különböző személyről van szó.

Wikipédia:
“Leonardo de Utino Mester idejében elhangzott prédikációk.Leonardus de Utino (1400 körül – ?) domonkos szerzetes, prédikátor.
Leonardus de Utino „Sermones floridi de tempore” című műve 1503-as, Leydeni kiadásának címlapja
A 15. századi Itáliában, Bologna és Ferrara városok környékén működött, kora egyik legbefolyásosabb prédikátora volt. Több prédikációgyűjteménye maradt az utókorra, ezek közül a legjelentősebbek: „Sermones floridi de tempore” (első kiadás: 1460 körül), „Sermones aurei de sanctis” (1476). Foglalkozott történettudománnyal is: világkrónikájának egy példányát a vatikáni könyvtár őrzi.”

https://books.google.ro/books?id=LUA8AAAAcAAJ&pg=PT12&hl=hu&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false

In die veneris sancta sermo XLII—Nagy pénteki beszéd

“Vigesimo sexto iustitia dixit:Adam peccavit per crudelitatem eum, enim vidisset Evam errasse ut ovem absque pastore immo ivisse post lupum non studuit eam revocare ad caulam.Cum vidit eam famelicam et sitibundam similitudinis divine non cibavit eam docendo modum quo pervenire poterat ad saturitatem illam.Cum vidit eam iam hospitem a deo factam et civem inferni non collegit eam suis monitis.Cum vidit eam nudam et iam perdidisse stolam innocentie non ostendit ei viam recuperandi ipsam.Cum vidit eam captivam non studuit eam liberare de manibus inimici.Deus pater ait:pro eo que Adam nullum signum misericordie et pietatis ostendit in Evam delinquentem iubeo ut Christus qui a populo suo paulo ante tanquam verus rex honorifice susceptus est :pro cesare abnegatur et ut crucifigatur ab eodem proclametur.”—A huszonhatodik igazság ezt mondja:Ádám vétkezett a könyörtelensége miatt,mivel látva Évát mint pásztor nélküli juhot a farkas után menni,nem igyekezett őt vissza hivni a helyes útra.Midőn látta őt éhezni és szomjazni az isteni dolgok iránt,nem etette tanitván és kielégitvén őt.Mikor látta hogy már a pokol vendége és polgára,nem figyelmeztette őt.Midőn látta hogy meztelen és már elveszitette az ártatlanság sálát nem segitette vissza a helyes útra.Látván őt fogolyként az ellenség markában nem szabaditotta ki őt.Ezért az Atya Isten azt mondja:Mivel Ádám semmi jelét nem tanusitotta az irgalmasságnak és kegyességnek Éva iránt azt parancsolom,hogy Krisztus aki a népe körében már mint király lett elfogadva,a császárság meg legyen tőle tagadva és a császár által legyen megfeszitetve.

Ez egy kissé elfogult megfogalmazás ahol Ádámnak nem csak férji de apai szerepet is kiosztott a páter.Lehet,hogy amikor és ahol ezt a szöveget prédikálták szokásban volt a gyerek lányok férjhez adása,amely esetben a férjre valóban apai szerep is hárult.A mai emancipált világban ez már nem érvényes,ha csak nem fogadjuk el hogy a nők alacsonyabb szellemi képességgel birnak mint a férfiak.

Azt kell tudni,hogy egyes irásokban Krisztus úgy van megjelenitve,mint egy Új Ádám vagy is arra lett elhivatva,hogy jóvvá tegye Ádám bűnét.Tehát itt azzal a koncepcióval állunk szemben,hogy egyedűl Ádám felelős mindazokért a bűnökért ami a világban történt,amennyiben ugy tekintünk a gonoszra(Sátánra) mint akinek a mesterkedéseit ki lehet kerülni.Itt elég világosan látszik,hogy nem egy ártatlan almáról van szó,amit Éva megkóstolt és Ádám is evett később belőle,hanem egy napjainkban is gyakran lejátszó sajnálatos eseményről.A vád Ádám ellen csak az lehet,hogy a helyett hogy Évát vissza téritette volna a helyes útra,ő is ugyanazt az utat kezdte követni.Ezeken a 15.századi irásokon nagyon érződik a gnosztikus hatás,vagyis az az igény,hogy minden bibliai történésre értelmes magyarázatot találjanak.Ugyanezt el lehet mondani a zsidókról is,akiknek direkt elő volt irva a hittel kapcsolatos dolgok megvitatása még a legegyszerübb embereknél is.Ez a törekvés váltotta ki a katolikus papok ellenszenvét a gnosztikusok és a zsidók iránt.Ők attól féltek,hogy ha mindenre természetes magyarázatot találnak,akkor a csodák elvesztik jelentőségüket,márpedig az Egyház legnagyobb bevétele a csodákban való hitből származik.

Sokan abban a hitben élnek,hogy az Ótestamentumot mármint a zsidók történelmét zsidó történészek irták.Ez épp olyan nagy tévedés,mint akik azt hiszik,hogy a magyar történelmet magyarérzelmü papok irták.Az őstörténelmet igy a bibliát is nem etnocentrikus hanem religiocentrikus papok irták.Az a sok gonoszság és barbárság amit ezek a nemzetek nyakába varrtak,azt a célt szolgálták,hogy gúzsba kötve könnyebben uralkodhassanak a felettük.

Egy ásatási területen talált tárgyakból sok mindent meg lehet magyarázni arról a népről amelytől ezek a tárgyak származnak.Ugyan igy ha egy nép nyelvében mélyre ásunk sok érdekes dolgot fedezhetünk fel.Érdemes megvizsgálni a hét napjainak neveit,melyek az évszázadok folyamán nem sokat változtak.

A történelemből azt olvashatjuk ki,hogy azok az európai népek akiket a pogányságból és eretnekségből téritettek katolikus hitre,ezek valamikor gnosztikus keresztények voltak.A gnosztikus gondolkodású népek a hét napjainak is értelemmel biro neveket adtak,ellentétben a latinajkú népekkel,akiknél a hét napjai a nap ,a hold és a planéták neveihez van kötve.Ahhoz azonban semmi magyarázat nincs hogy milyen kapcsolat állhat fenn ezen napok és a planéták között.A magyar nyelvben a Hétfő a hét első napja, Kedd a (kettedik),Szerda a szerzés napja.Az állatvásárokat általában Szerdán szokták tartani,amikor beszerezték a levágásra szánt állatokat is.Az állatvásárról hiresebb helységeket a szereda jelzővel látták el,úgy ahogy a vásárról hires városokat a vásár jelzővel.Szerdán felvásárolták a levágásra szánt állatokat,és a munkára szánt fiatal lovakat,amelyeket azonnal heréltek is.Igy csütörtökre nem csak hússal,de rengeteg csüdőr tökkel is el voltak látva a hentes üzletek,ezért nevezték a napot Csütörtöknek.Innen a mondás,hogy egy fegyver csütörtököt mond.Aztán a nagy evés-ivás és másféle kicsapongások után jött a Péntek a megbánás a böjt és penitencia napja.Ha a jámbor hivő mindezt sikeresen túlélte,akkor jöhetett a pihenés napja a Szombat.Latin nyelven a somnbat henyélési időt jelent(somn=henyélés,bat=idő),az m és n betűk szokás szerinti ugrasztásával a Szombatból Szobat(Szabat) lesz mint a szláv nyelvekben. Egy jó pihenés után másnap lehetett a vásárba menni.Ez volt a Vasárnap.A vásár nem téveszthető össze a marhavásárral.Az elöbbinek mindig urbánus jellege volt, mig a marhavásárról elhiresült szeredával jelölt városoknak vidéki jellege.A vásárban árultak kelmét, ruhát, lábbelit, édességeket(vásárfia) de ugyanakkor szórakozási helyet is jelentett ahol lehettek cirkuszi mutatványok,de hirdetéseknek és prédikációknak is helyet kinált.Ez egy toleráns világ volt ahol meg volt az ideje a munkának persze nem rabszolga módra,és a szórakozásnak is.Sajnos ennek a világnak épp a toleránssága okozta a vesztét,amikor a délről jött bárányáldozó népek erőszakos uton kezdték terjeszteni a vallásukat.

Ha megvizsgáljuk a római birodalom országaiban használatos nap neveket,első látásra nem sok logikai kapcsolatot látunk a napok nevei és a planéták között.Ha pedig mélyebbre ásunk,akkor nagyon durva dolgok derülnek ki.Az hogy a hét napjai a Hold és a Nap közé vannak beágyazva,arra következtet,hogy itt egy keveredés történt az arab és az európai kultúra között.Az arab kultúra holdévekben számolt,miközben az európai nap években.Igy a hét első napját a Hold után nevezték dies Lunae,az utolsó napját a nap után dies Solis.A hét második napja a Mars után kapta a nevét.A Mars a háború istene volt,vagyis a hét második napja valami háboruskodással telik.A következő nap Merkur(a kereskedést szimbolizáló bolygó).Ekkor árulták a háborúban megszerzett javakat?A következő nap a dies Jovis,vagyis a Jupiter napja.Ez a győztes hadvezér teljes diszben való felvonulásának napja. .A péntek ami a magyaroknál penitenciát jelent itt a gyönyörök napja dies Veneris.A Vénus bolygó a szép Vénusz istennőről kapta a nevét.A következő nap a dies Saturni.A szaturnusz bolygót a halállal hozzák kapcsolatba.Ugy látszik hogy ekkorra már halálosan kimerültek a gyönyörökben.Aztán utána újra felkelt a nap és eljött a dies Solis,amit később dies Dominicára változtattak.

Történelmi tévelygés

Amig nincs tisztázva a történelmi időrend,addig minden történelmi vita csak puszta szócséplés.Számtalan bizonyiték van arra,hogy a történelmi időskála ugy Krisztus elöttre mint utánra ezer évvel meg lett hosszabbitva.Ezt nehéz elfogadtatni több ok miatt.Első sorban az érzelmi okok jönnek számitásba.Másod sorban ez olyan szuperstrukturális összeomláshoz vezetne,amely káoszba taszitaná a társadalom nagy részét.Ezért nem is lehet elvárni felelős társadalmi vezetők részéről,ennek a csalásnak az azonnali elismerését.Hazugságra azonban nem lehet jövőt épiteni.Ezért kell erről beszélni,hogy fokozatosan megérjen a társadalom az igazság elfogadására.

Ahhoz hogy a Scaliger-Petávius által felállitott és a katolikus egyház áldásával elfogadott időskála minél hitelesebb legyen,rengeteg hamis irást gyártottak.Ezek nagy része a vatikáni könyvtárban található.Itt egy példa :http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.C.121

A Wikipédia ezt igy kommentálja:”Seneca népszerűségét mutatja, hogy a keresztények a Kr.u.IV. században hamisítottak is egy Szent Pál és Seneca közötti levelezést”.A nagy hamisitások a 14-15 századokban történtek,igy valószinű,hogy ezek is.De nagy a valószinüsége annak is,hogy a kereszténység az ezredforduló után jelent meg,igy az iszlám még később.

Ha egyházi emberek ilyen hamisitásokra vetemedtek,akkór fenn áll a gyanú,hogy nem csak a történelem,de a vallástörténet is a feje tetejére van állitva,vagy is sok állitásnak épp az ellenkezője igaz.Sokak ugy gondolják,hogy a latin nyelvet már időszámitásunk elött beszélték.Van egy szó,melynek a formája ugyanolyan latinban is mint oroszban.Ez a “právo”,ami oroszúl igazat jelent,latinúl meg rosszat.Elég elgondolkodni a Pravoszláv kifejezésen,hogy megértsük ennek a miértjét.A pravoszláv=igazhitűt jelent.Gyanitani lehet,hogy a právo az egyházszakadás után kapta a rossz jelentést.Egyébként a latin szavaknak általában van négy öt féle jelentése, néha ellentétes is,hogy a hamisitásnak megfelelően lehessen alkalmazni.

Amig a tudomány terén kizárólag csak logikai érvek mentén megy a vita,a vallás terén vajmi keveset érnek a logikai érvek az érzelmi kötődéssel szemben.Az a bibliai mondat, hogy az Isten a ” bölcsek elől elrejtette és a tudatlanoknak megjelentette”,már mint a hitbéli igazságot,megmutatja,hogy a vallás fütyűl a logikára.

Érzelmi szempontból kétféleképp lehet megközeliteni az istenhitet.Van aki szeretetből teszi és van aki félelemből.A krisztusi tanitás az elöbbi,az Iszlám és a judeokeresztény tanitás az utóbbi utat járja.Szeretni tiszta szivből csak egy igazságos jó istent lehet.Egy hatalomféltékeny személyválogató kiszámithatatlan istentől csak félni lehet.Akitől félünk,azt szeretni sem tudjuk.A krisztusi tanitás legalább is amig a cseles eszű Pál(Saul) el nem ferditette,nem a rabszólgaságra való nevelésről szólt.Amig ezt nem vesszük észre és ki nem javitjuk,addig semmi esély nincs az iszlámmal szemben.Ugyanis az Iszlám a teljes alávetettséget hirdeti.Itt az ember nem Isten gyermeke,hanem a rabszólgája.Sajnos az évszázadok során a keresztténységben is főleg a katolikusságban kialakult egy ehhez hasonló felfogás,amikór azt hangoztatják,hogy minden dicséret az Istené,vagyis az embernek nincs semmi érdeme.Minden jó dolog csak felülről jöhet a hierarchia lépcsőjén lefelé.A kolostorokban és zárdákban,de még a középkori iskolákban is az volt a szokás,hogy az ujjoncot a legmegalázóbb helyzetekbe hozták,igy akarván a tudomására hozni,hogy mostantól az önállóságának vége.A végeredmény egy olyan rabszolga tipus kialakitása,aki mindenben alá van rendelve a felettesének.A hierarchiában mindenki valakinek a szólgája volt.Innet származik a szervusz féle köszönési mód.

Nincs szükség sok magyarázatra annak bizonyitására,hogy az ótestamentumi isten minden lehet csak nem jó isten.A Jó isten fogalma csak a krisztusi tanitásban jelenik meg.A régi latin irásokban melyek a Vatikánban lapúlnak és még most is akadályozva van az ezekhez való hozzáférés,emlités van egy Jov nevű pogány istenről.Ezek az irások persze mind másolatok,és nincs kizárva,hogy a másolás alkalmával az eredeti irás ne lett volna meghamisitva az aktuális hatalom igényeinek megfelelően.A latin irásban mivel nincs hosszú ó igy ezt az ou helyetesitheti.De a régi latinban az u-t a v helyetesitette.Ezért lett a Jó istenből Jov isten.

Amikór a kereszténység magáévá tette az Ótestamentum tanait és eretneknek nyilvánitotta a szkita gnosztikus kereszténységet,akkór lett a Jó(Jov) isten pogány istennek nyilvánitva.A szkita,latinul scita=tudás alapú kereszténységet felváltotta egy az érzelmekre de primitivebb népeknél már az érzékiségre támaszkodó kereszténység.Elég megemliteni a délamerikai afroamerikaiakat,akiknél a vudu tökéletesen keveredett a keresztény vallással.

Amig a tudomány és a tudás fejlődött a keveseknél,addig a vallási felfogás az idő mulásával mindinkább primitivebb formákat őltött a nagytömegeknél.Igy a keresztény vallás még viszonylagos tökéletessége nem előny, hanem hátrány az iszlámmal szemben.Maga a hit azt jelenti,hogy elhiszek olyan dolgokat ( bizonyos jutalom reményében),amit sem tapasztalattal,sem logikus bizonyitással nem tudok alátámasztani.Igy attól függetlenűl,hogy keresztény,zsidó,iszlám,vagy bármilyen hitre alapitott vallás nem más mint a kiszolgáltatott ember korrumpálása.Mert a kiszolgáltatott ember mindent elhisz, mindent remél és mindenre kapható.

Mind ezzel nagyon is tisztában vannak a hit monopoliumának birtokosai,és ezért a nagy hallgatás,ezért inkább átkeresztelkednének az iszlámra,minthogy elveszitsék a monopoliumukat.Ez nem feltételezés,hanem logikus következtetés,ugyanis a Bibliában Pál apostóltól olyan mondás is van,hogy minden hatalom Istentől van.Tehát amint az Iszlám hatalomra jut,a biblia szavait elfogadó keresztény azonnal a hatalom szolgálatába fog állni.

Azt azonban észre kell venni,hogy itt nem pusztán vallási terjeszkedéssel állunk szembe.A profit orientált társadalom,a profit érdekében előtérbe helyezte az áruk minél nagyobb forgalmát.Maga az “igehirdetés” is űrúcikké vált.Lásd a rengeteg bibliát meg szentkönyvet,amit minden utcasarkon árúlnak.A divat meg a kényelem reklámozásával rá vették a társadalmat a használati cikkek minél hamarabbi lecserélésére,és a fölösleg szemétként való felhalmozására.Az köztudott dolog,hogy a szemétben elszaporodnak a paraziták.Minél nagyobb a szemét tömeg,annál nagyobb számban és változatos formában jelennek meg a paraziták.Ezek a biologiai lánc egész skáláját felölelik egész a homosapiensig.A mai civilizáció legnagyobb problémája épp az,hogy nem tud megbirkozni sem a szeméttel,sem a parazitákkal.