fabsanyo

Gondolatok

idegen történészek vallomásai magyarokról

Képtalálat a következőre: „kárpátok”

http://books.google.ro/books?id=LuskGT6wrqAC&pg=PA604&dq=auxilia+viginti+fex+millia+a+carolo+rege&hl=hu&sa=X&ei=d5ZCVLLnOcWgyAPt6oGABA&ved=0CCgQ6AEwAQ#v=onepage&q=auxilia%20viginti%20fex%20millia%20a%20carolo%20rege&f=false7.oldUgri
Aventinusznak nem lehet felróni,hogy nagy magyar barát lett volna,sőt ahól lehetett még rá tett egy lapáttal a becsmérlésre.Mégsem volt elég figyelmes,hogy amikór a régi irásokból kompilált,ne hagyott volna meg olyan mondatokat,amelyek elárulják az igazságot.
A nomenklaturában:
“Haunen gentes sunt quas latini et graeci Hunnos et Chunos vocant.—Tehát Aventinus szerint a hunokat vagy kunokat,ahogy a latinok és a görögök hivják őket, a németek(mert ő az volt) Hauneknek hivták.”
Figyelembe véve a következőket ugyancsak Aventinusnál:
“Haemericum,et absque aspiratione Aemericum vocant,ipsum pro divo colunt.Fuit filius Stephani primi regis Ugrorum et Gisalae sorosis D.Hainrici secundi Imp.—Haemerikumot,(a h elhagyásával Aemerukum) szentként tisztelték(már mint a magyarok).Ez Sz. Istvánnak és Gizella II.Henrik császár nővérének a fia volt.”
A h-t elhagyva a Hauneból Aune lesz,de a régi irások szerint az n is ugrik és máris megkapjuk az Aue=Árterület nevet.Auer(németesen kiejtve Avar)=árterületi ember.Ezért a történelem könyvekben a magyarokat mikór Avaroknak mikor Hunoknak,vagy Kunoknak irják le.
Az auer elé téve egy b-t,megkapjuk a bauer szót,ami németűl parasztot jelent.De mivel itt egy nagy népességről volt szó,akik nem csak Ausztria,de Baijorország terűletét is lakták,az irásokban bavarként szerepelnek.Aventinusnak nem kis fáradságába került annak a leplezése,hogy ezeken a területeken hajdanán Avarok éltek.
2.old.:”Quin agricolae vel hodie Boier dicunt.Supra docuimus Rusticis nostris o esse ,ubi Urbanis a est(Boier,Baier).Quos itaque vulgus literatorum Bavaros,nostri scriptores Boioarios et Boiarios:prisci Graeci et Latini Boios appellare solent.—A parasztokat még ma is Boieroknak hivják.Föntebb ismertettük,hogy a paraszt névnél az o-t használjuk(boier),az urbánusnál meg az a-t(Baier).Ezeket az elterjedt irodalomban Bavaroknak is hivják,a mi iróink Boioariosnak meg Bojáriosnak szokták hivni.”
Itt megjegyzendő,hogy a Boier szót a hollandok Búrnak ejtik.Vagyis a búrok holland parasztok voltak,akik lehet a gyakori árvizek és a tulnépesedés miatt Bajorországba telepedtek,de ők voltak Délafrika első gyarmatositóik és ugyanúgy megtalálhatjuk őket a román Regátban boiér név alatt,ami már ugye gazdag főldtulajdonost jelent.
8.old.:”Germanorum genera sunt quator:Theutones,Venedi,Cimbri, Ugri.Hi omnes lingva,institutis, religione,moribus differunt….Ugris Scythulae,sive Scythae,hoc est Casei,ac lactis voraces:quos Graeci Tyrofagos et Galactofagos nuncupant.—A német népnek négy alkotó eleme van:a Teutonok,a Vendek,a Cimberek és az Ugorok(magyarok).Ezeknek a nyelvük,intézményeik,vallásuk,szokásaik mind eltérőek egymástól…Az Ugorok Szkiták vagyis sajt és tej evők:kiket a görögök Tyrofagos es Galactofagosnak neveznek.”
Itt már láthatjuk a politikai célt.Az avarok bekebelezése után jöhet a magyarok bekebelezése,és a Német nép közé számláltatása.
9.old.:”Ugri qui ipsorum lingva Maegari vocantur,una gens est,non in plures nationes divisa,ut ceteri Germani.—Az Ugorok kik magukat Magyaroknak nevezik,egy nemzetet alkotnak nem ugy mint a Németek több nemzetiségben.”
Hát épp ez volt a baj a magyarokkal,és ma is ez.
1o.old.:”Pars Germaniae in confinio Austriae,et Ungariae Scythae nomen etiam nunc retinet.—Németországnak Ausztria és Magyarországgal határos vidékein még a mai napig is meg maradt a Szkita név.”
Összegezve:ha ugyanabban az időben ugyanazon helyen létezett a kárpátmedencei népnek különféle megnevezése ugy mint Szkita,Hun,Avar,Magyar,akkór ezek nem szerre jöttek és egyik a másikat irtotta,hanem mindig is ott voltak.

Wikipédia:A Tarcal (szerbül Фрушка Гора / Fruška Gora, horvátul Fruška Gora, latinul Mons Almus) középhegység a Szerémség északi részén, Szerbiában. Régi magyar neve Almus-hegy,[1] de ismert Árpataró néven is.[2] Kis része átnyúlik Horvátországba is. Néha a „Vajdaság ékszerének” nevezik gyönyörű tájai miatt.
Na itt már megtaláljuk Álmost és Árpádot is.
Mivel Herodotosz számitott a történem atyjának,ezért minden nemzet a saját javára próbálta értelmezni az irásait.De van egy pár irása amit nehéz kiforgatni.Ilyen a Dárius hadjárata.

Egyesek nem átallják dicsérni a habzburgokat a magyar történelemmel szemben tanusitott toleranciájuk miatt.De vajon ugyanilyen toleranciát tanusitottak volna,ha a magyarok idejében hozzájutnak a történelmi forrásokhoz és egyszerűen kijelentik,hogy tulajdonképp mi nem jöttünk keletről,hanem itt voltunk ősidőktől sőt jóval nyugatabbra mint most?Ne feledjük,hogy egy történelmi irás egyben birtok levélűl is szolgált sok ideig.Ezen birtok levelek érvényesitéséhez inditottak nem egy háborút.
Az ezredforduló elötti időkről irt történelem több mint 9o% fikció.Ezt a fikciót kétféle képpen lehet megirni: az adott nemzet hasznára,vagy kárára.Akkór tegyük fel a kérdést,hogy a “vándorlás” és “honfoglalás” koncepció a magyar nép hasznát,vagy kárát szolgálta?És ha idegen történelmi források tanúsitják,hogy nem volt vándorlás,akkór mi miért erőltetjük,hogy volt?Ennyire birkák vagyunk,vagy saját magunk ellenségei?

Itt pedig egy másik történész olvasatában.
Ezt a könyvet 1569-ben adták ki.Ez valamivel közelebb áll az eredeti forrásokhoz,mert a nagy ferditéseket a jezsuiták viszik véghez a 17.században.
https://books.google.ro/books?id=Uaotu92eMEIC&pg=PA778&dq=De+Origines+Hunnorum&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjlpbnh_MTJAhWBoBQKHbb5AD84WhDoAQhLMAY#v=onepage&q=De%20Origines%20Hunnorum&f=false
779.old.:Rursus ad Avaros redeuntes dicimus eorum cosdam se Bois coniuxisse,qui Boiavari commisto nomine sunt vocati,ac deinde eorum vitio qui compositionem hanc ignorabant,Boioarij quod posterius nomen miror qua de causa Aventino adeo placuerit,ut bavarorum appellationem fere abominetur…Ludovicus vero praeter Noricam ,quam habebat ,tenuit regna que pater suus illi dederat,id est Almaniam,Thoringiam,Auistrasiam,Saxoniam et Avarorum id est HUnorum regnum.Hic dum dicit Avarorum,id est Hunorum —Vissza térve az avarokhoz azt mondhatjuk,hogy valamikór összevegyűltek a Bójokkal és a kevert népet Bojováriaknak nevezték,és akik ignorálták ezt a keveredést Boioárijnak hivták őket,mint Aventinus aki egyszerűen utálta a Bavar megnevezést…Lajos(Arnulf fia) Norikum mellett birtokólta az apjától örökőlt birodalmat,vagyis Németországot,Thoringiát,Ausztrázsiát,Szászországot,és az Avarok vagy is a Hunok birodalmát.Amikór azt mondjuk,hogy Avarok,azok a Hunok.
78o.old:Hungari igitur sive Ungorij,ut apud Marcellinum est,ad Arnulphi usque etatem intra saltus Sarmaticos et Carpathios montes domicilia habere ,ab eo tempore quo Hunni,sive Avari sive Hunnavari á Carolo ultra Danubium sunt fugati,é quibus locis ab Arnulpho exciti sic videntur cum eo pepegisse,ut si auxilium ferrent,Daciam eis daret habitandam:quam vi mox occupatam quieti septem circiter annos tenuerunt,donec post eius mortem,contempta Ludovici in imperio successoris pueritia,post Moraviam impulsu Christianorum in potestatem redactam,et eius regulus Zventibaldi filius occisos ,Bavariam invadunt…—A Hungárok,vagy Ungorok,ahogy Marcellinusnál(Ammianus Marcellinus 4oo-ban halt meg) olvashatjuk,Arnulf császár idejéig(IX század vége felé) a szarmátiai erdőségekben és a Kárpátok hegyei között laktak.Mi után Nagy Károly az Avarokat vagyis a Hunniváriakat a Dunán túlra kergette,Arnulf kihivta őket(a Hungárokat) azzal a megállapodással,hogy ha segitik őt nekik adja Dáciát lakóhelyűl:ezt ők gyorsan el is foglalták és hét évig itt laktak békességben.Aztán Arnulf halála után kihasználva a még gyerek Ludovik tehetetlenségét, a keresztények ösztönzésére elfoglalták Moráviát , megöleték Szatoplukot,és benyomultak Bajorországba…
Tehát hól laktak a magyarok Arnulf idejéig?A Kárpátok hegyei és a szarmátiai(Lengyelországi) erdőkben,vagyis az avarok(hunok)közvetlen közelében.Akkor milyen nyelvet beszélhettek?

Advertisements

Jászok

Képtalálat a következőre: „jászok”

Van egy pár furcsa fogalom a magyar történelemben,ami fölött a legtöbb ember,ha észre is veszi,csak úgy átnéz, anelkül,hogy valami magyarázatot próbálna találni rá.Ilyen fogalom az “apostoli király és apostoli királyság,vagy az a tény,hogy a jászokat egész Mária Terézia idejéig filiszteusoknak nevezték.”(1741).Ettől az évtől fogva,mintha a Jászok,vagy is Philiszteusok akár kivesztek,akár kiköltöztek volna Hazánkból,egyszerre megszakad a Philiszteus név sora a nélkűl,hogy legkisebb okát adhatnók.”-Az idézet az alábbi linken található könyv 1oo.oldaláról.

Ugyan ilyen homály fedi a jászok úgymond betelepedését.A név a 14.században jelenik meg előszőr,és tudni való,hogy ez az időszak,amikór tomból az eretnekűldözés.
http://maghon.weebly.com/uploads/2/0/0/3/20035969/horvat-istvan-dr-rajzolatok-a-magyar-nemzet-legregiebb-torteneteibol-1825.pdf

A jászokat egyesek kunoknak tartják.Az érdekes az,hogy a korabeli oklevelekben a jászok nincsenek emlitve. Egyesek ugy tartják,hogy a jász szó az ijász szóbol származik,habár egy békés földműves állattenyésztő népről van szó.A jászokat a 15.században téritették a katolikus hitre. Tudjuk,hogy ebben az időben folyik a legádázabb harc az ugynevezett eretnekek ellen,akiket Zsigmond király idejében tűzzel vassal irtottak.Ezért megkockáztatom azt az állitást,hogy a jász név valójában a gyász szóból ered.Ezen állitásomat erősiti az a tény,hogy a jászokat filiszteusoknak(philisteus) nevezték.Ha teológiai terminológia alapján elemezzük a Philisteus szót,akkór a jelentése Isten gyermekei.Ezt a terminust megtaláljuk a bibliában is,ahól a Sét leszármazottait nevezi Isten gyermekeinek,és a Káin leszármazottait az ember gyermekeinek.Ezt a nevet vehették fel a magyarországi eretnekeknek kikiáltott őskeresztények akiket a nyugati országokban albigenseknek neveztek.
Az albigens fehéret jelent.Számtalan európai város nevének jelzője a fehér szó.A következő linken megtaláljuk a Fehéregyház és a fehérkatolikus fogalmakat,ami szerintem fából vaskarika: http://epa.oszk.hu/02300/02387/00031/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2013_4_20-30.pdf

Wikipédia:Az apostoli királyságról
“A közhatalomnak ez a teokratikus színezete alig egyeztethető össze az emberek egyenlőségét és az apostolok örökébe lépő püspökök lelki hatalmát hirdető krisztusi tanítással.
Az uralkodói tekintély és hatalom kialakításában a társadalmi és politikai tényezőkkel világszerte egyenrangú szerepe volt a vallási tényezőnek. A nép mindenütt és mindenkor a földöntúli hatalom választottját, istennek emberfeletti képességekkel és mágikus erővel felruházott küldöttjét, az „Ég Fiát,” az „Isteni Felséget,” sőt az Istent – annak megtestesülését – látta fejedelmében, királyában, császárában. Méltóságuk szakrális, karizmatikus természetű volt s ehhez képest a politikai hatalom mellett főpapi hatalommal is járt. A keresztény hitre tért pogány fejedelmek nem mondtak le teokratikus hatalmukról – keresztény létükre is ragaszkodtak az isteni elhívatás tudatában rejlő hatalmas erőforráshoz.
Hartvik püspök legendája szerint az apostoli kereszt adományozásával Szilveszter pápa az egyház-szervezés és főpap-nevezés jogát ruházta át Szent Istvánra, aki e kiváltság birtokában népének apostolává, utódai „apostoli királyokká” lettek.
A korona és királyi cím adományozása a keresztény népek lelki összetartozását és békés együttélését kifejező eszmei birodalomban a lelki hatalmat gyakorló pápa joga volt, de „csak a császárnak, mint a keresztény világ tényleges irányítójának hozzájárulásával kerülhetett reá sor.” Istvánnak is „a császár biztatására” adta a pápa a koronát. De ez a császári biztatás nem teremtett egyházi vagy politikai függőséget, avagy éppen hűbéres viszonyt az új király és a császár között, mert ez a császár nem a Német-római Birodalom, hanem az Új Róma eszmei birodalmának császára volt.”
Ez egy elég zagyva megfogalmazás volt,de azt a célt szolgálja,hogy lerombólja az apostoli királyság nimbuszát.
Ha valamelyik király élt az apostoli jogával,az Zsigmond volt.Keményen odacsapott ugy a katolikusoknak,mint az eretnekeknek.Bővebben “A kostanci zsinat” https://fabsanyo.wordpress.com/
Feltevődik a kérdés,hogy vajon milyen kapcsolat állhat fenn a magyarországi filiszteusok,és a palesztinai filiszteusok között.Az látszik,hogy óriási az idő távolság a kettő között.Viszont az tény,hogy egy bizonyos párhúzam megfigyelhető.A bibliában, amikór a zsidók a Szentföldet hóditják,állandó harcban állnak a filiszteusokkal.Ugyanigy a 15.században amikór az Ószövetséget elfogadtatják a keresztényekkel,az obszervánsok évtizedeken keresztűl harcban állnak azokkal a keresztényekkel,akik ez ellen lázzadnak.Itt valaki megint azt mondaná,hogy Deus ex machina,vagy hogy a történelem ismétli önmagát.De ha figyelembe vesszük az Ótestamentumban előforduló rengeteg magyar értelmű nevet,akkór inkább arra gyanakodhatunk,hogy ezt sem irhatták a 15.századnál hamarabb,és az apostoli királyság is más értelmet kap.

“A magyarországi jászokat – nevük Jászó alakban szerepel – legkorábban az 1245. évben említik forrásaink Jazonicus néven. Károly Róbert 1323-ban kelt kiváltságlevelében Jasones néven szerepelnek. Az oklevélben fölsorolt 18 jász uraság közül 11 keresztény, 7 pogány, mindazonáltal egyik csoport képviselőinek apái sem viseltek keresztény nevet. “

Minden jel arra mutat,hogy az 1241-es tatárjárást a katolikus Egyház és egyes nyugati hatalmak szervezték meg.A legyőzött magyarokat a nyugatiak gúnyosan gyászmagyaroknak nevezték.Igy nem csoda ha a jász(gyász) név épp a tatárjárás után jelenik meg.Az hogy nem viseltek keresztény neveket azt jelenti,hogy nem viseltek bibliai neveket,kivált ótestamentimi neveket.Hieronimus állitólag a 5.században véglegesitette a bibliai szövegek mai formáját.Azonban ha megnézzük a következő linken található bibliai történetet amit 1344-ben irtak,láthatjuk,hogy nem a mai változat.Itt ugyanis az áll,hogy Kain 7 kés szúrással öli meg Ábelt,és Lámek hét nyil lövéssel öli meg később Kaint.Igy azt kell gyanitanunk,hogy Hieronimus(Jeromos valójában nem az 5. hanem a 15.században irt.

A Wikipédiában ezt olvassuk Hieronimusról,aki ugyancsak a “megbizható szöveg helyreállitására vállalkozott:”I. Damáz pápa kérésére átnézte az ólatin Bibliát, a Vetus Latinát, amit kb. a 2. század első felében fordítottak ólatinra. A helytelenül fordított részeket, betoldásokat kijavította az eredeti görög szöveg alapján. Az ily módon újrafordított Szentírást nevezték Vulgatának a 13. század óta. A Septuaginta (LXX) alapján hasonló módon javította Jeromos az ólatin zsoltároskönyvet, a Psalterium Romanumot.”

http://maghon.weebly.com/uploads/2/0/0/3/20035969/horvat-istvan-dr-rajzolatok-a-magyar-nemzet-legregiebb-torteneteibol-1825.pdf

31.old.:Ti éjjel nappal Szent irást olvasó Rokonaim!hogyan nem vevétek ezeket észre a sok század alatt! Világos lészen innend az is ,hogy a Vulgáta nevei sokkal hivebbek,mint az uj tcikornyás olvasás formái.De hogy is ne volnának hivebbek?A Jerusálemben tartozkodott és Szittya nyelvet beszélő Jász tudós férfiu,Szent Hieronimus,jegyzé fel ezeket.Igy lehetnek a Magyar oklevelek idővel a szent irás felvilágosittatásának is segéd eszközei.

Zsigmond kora

A történészek úgy emlékeznek meg Zsigmond koráról akárcsak elődjei I.Károly és Nagy Lajos koráról,mint az ország legdicsőbb évtizedei.Azonban nem szabad figyelmen kivül hagyni,hogy I.Károly és Luxemburgi Zsigmond is idegenek voltak és mint ilyenek nem szivesen látott személyek voltak a legtöbb magyar föúr számára.Ezekkel mindkét uralkodó a legfondorlatosabb eszközöket felhasználva számolt le.Uralkodásuk valóban fényes volt,azonban, hogy az mennyire nem a magyar érdekeket szolgálta csak később fog kiderülni,ha tisztázódni fog a történelem.

Egy francia Bátori Nikápoly ostrománál

https://books.google.ro/books?id=wxrRmTP8lZ4C&pg=PA69&dq=millia+hungarorum&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiE7rPis4LSAhVBmBoKHX7lAK04eBDoAQgaMAA#v=onepage&q=millia%20hungarorum&f=false

Képtalálat a következőre: „a nikápolyi csata”

69.oldal:
Luxemburgi Zsigmond Csehország, Magyarország királya és nyugatrómai Császár,nehezen viselte el,hogy Bajazid nem lévén megelégedve a Konstantinápolyi birodalomtól elcsatolt területekkel,elfoglalta Bulgária nagy részét is.Ezért küldötteket menesztett a szultánhoz,felszólitván őt,hogy amennyiben nem vonul ki Bulgáriából,össze gyűjti a keresztény seregeket és fegyverrel érvényt szerez a jognak.Bajazid igy válaszolt a küldötteknek:Azt kéritek,hogy jogszerűen foglaljam el Bulgáriát? Ezt majd megmondja a harc kimenetele a csatatéren.De ha a császárotok úgy gondolja,hogy jobb jogi alapra támaszkodik,akkor mutassa fel a dokumentumokat amivel ezt bizonyitani tudja.Ezzel a válasszal tértek vissza Csehországba a küldöttek.A császár felháborodván a barbár ravasz dőjfösségén bosszúra készült,ugyanakkor segitséget igért Konstantinápolynak.

Összegyűjtötte a katonaságot Magyarországon,Csehországban,Ausztriában,a Német területeken és segitséget kért minden európai keresztény államfőtől.Itália képtelen volt segitséget nyujtani,mivel az Egyházban széthúzás volt.A biborosok két pápa közt oszlottak meg,az egyik Rómában,a másik Avognionban.Ezért Zsigmond Itáliából csak önkéntes alapon kapott valamennyi katonát.Angliából a spanyolokkal és franciákkal fennálló konfliktus miatt szintén csak valamennyi önkéntest kapott.Franciaországból viszont egy nem megvetendő csapat jött Zsigmondhoz.Károly francia király engedélyt adott mindazoknak a veteránoknak,akik részt akartak venni a hadjáratban.Burgundiából százhúsz ezer arany liliomost,e mellett más hatvanezret a burgundi nemesektől.Flandriából kétszázezer arany liliomost.Képtalálat a következőre: „a nikápolyi csata”

1396.tavaszán Franciaországból elindultak a csapatok Johannes Intrepidus(Intrepidus=Bátori) lovagmester vezetése alatt.Ausztriában pihenőt tartottak,ugyanis itt az ausztriai herceg fia feleségül vette Intrepidus húgát .Ez után Budára érkeztek,ahol nagy örömmel fogadták őket és itt lesátoroztak.Miután minden készen állt,julius hónapban tábort bontottak és a császár százezer jól kiképzett katonával délre vonult a Dunán átkelve Bulgáriába.Amint ellenséges területre értek,a császár kiosztotta a tisztségeket Intrepidus és 3oo társa között,igy az egész hadsereg irányitása a franciák kezébe került.Ez alól kivételt képezett a magyar Lovagmester húszezer lovassal és tizezer gyaloggal,akik jártasak voltak a török harci szokásokban.
A császár Intrepidus társaságában seregszemlét tartott,ami után elindult a sereg Nikopol felé.Az útjukban mindent felégettek,és csak azoknak kegyelmeztek,akik önként megadták magukat.Szeptemberre az összes Búlgár és Rác erőditmény Nikopol kivételével a császár kezében volt.Nikopol vára azonban mesterien meg volt erősitve,és a lakosságon kivül nyolc ezer török lovas védte akik négy testvér vezetése alatt álltak,kikből kettő a várban maradt,a másik kettő pedig Bajazidhoz szaladt,hirt vive neki a keresztény hadak minőségéről és segitséget kérve a szultántól.

Képtalálat a következőre: „a nikápolyi csata”

Intrepidus látván,hogy az ostrom sokáig elhúzódhat,s a szultán sem igyekszik a vár megsegitésére,a fiatalos türelmetlenségi láztól hajtva,összehivta a francia főembereit és azt tanácsolta nekik,hogy amig a császár a várat ostromolja,addig inditsanak támadást a törokök által megszállt területek ellen.Előbb kikémlelendő a helyzetet a császár beleegyezésével egy Cuchianus nevű tiszt vezetésével ötven francia ,ezer magyar lándzsást és száz angol parittyást inditottak utnak.A magyar felderitök kikémlelték a török csapatokat,akik egyfelől egy folyó,másfelől erdövédett helyen táboroztak mintegy ötvenezer harcossal.A franciák elinditottak háromszáz lándzsást és ötven parittyást a törökök bosszantására.A törökök előbb kiküldtek ezer,aztán kétezer harcost és amikor az ellenséget futni látták,a táborbeliek is vérszemet kaptak a zsákmány reményében,igy az egész tábor a tettetett menekülők után indult és ez alatt hátulról Cuchius elfoglalta a tábort és hátba támadta a törököket.Ez után a magyarok vették üldözőbe a törököket akikből levágtak vagy foglyul ejtettek több mint háromezret.Cuchius visszatérve a táborba nem kis elismerő beszédben részesült a császár részéről,és nem kevésbé Intrepidus.Philippus Artesius aki Cuchius riválisas volt szemére vetette,hogy tul hamar az ellenséghez ment és nem hagyta hogy Intrepidus is részese lehessen a dicsőségnek.De a császár és Intrepidus érezték,hogy Artesius a Cuchius iránti irigységből beszél.

 

A Zsigmond vezette hadjáratot egy Ioanne Galeacei Mediolanensis nevű itáliai kis király torpedózta meg,aki szoros szövetségben állt a szultánnal és a kémei által minden hadititkot úgy mint a hadi technikát,a katonák számát a tiszteket névszerint a veteránok szokásait,kiszolgáltatott a szultánnak.A szultán miután Egyiptomból kapott kétszázötvenezer gyalog és harmincezer lovas harcost elindult Nikopol felszabaditására.

Itt nem árt magyarázatot keresni arra hogy egy keresztény ember, Miláno hercege hogy volt képes ilyen árulásra.Kezdve a 12.századtól a történelmi irásokban nyomon követhető egy a pápaság által támogatott délről(Afrikából) jövő invázió.Miután ezek keveredtek a helyi néppel,már nem, afrikaiaknak nevezték őket,hanem gelfieknek,megkülönböztetve őket a helybéliektől,akiket gibbelieknek kezdtek nevezni.Az inváziót többször vissza szoritották,de a gelfiek több városban megvetették a lábukat.Egy ilyen város volt a 14.-15. században Miláno is.Ennek volt a hercege Ioanne Galeacei.Az őt követő herceg sem volt különb Francisco Sforza,akit gúny nevén Annibalnak hivtak.Ez évtizedekig háborúban állt a velencei Köztársasággal.

Októberben a magyar cserkészek jelentették a császárnak a török had közeledtét.A hir épp ebéd közben érkezett,amire mindenki ott hagyta az ebédet és hadrendbe állt.A franciáknak nem tetszett a tanácskozáson hozott megállapodás hogy a magyarok(akik ismerték a török harcmódort)kezdjék a támadást.Megtudván ezt a császár, parancsba adta,hogy senki sem támadhat addig amig ő jelt nem ad.Artézius megkérdezte Kukiust és társait ha követni akarják a császár parancsát”Vultis(inquit)Hungaris ,Bohemieque victoriae decus concedere,sed nequaquam permittam ,pristinae ut Francorum gloriae virtutique hodie ab externis ignominia inferatur.Proinde qui Regis Caroli dignitatem salvam velint,me sequentur.—Akarjátok(mondá) a magyaroknak és a cseheknek átengedni a győzelem dicsőségét,de nem fogom engedni,hogy a franciák ősi virtusa és dicsősége idegenek által csorbát szenvedjen.Ezért aki meg akarja menteni Károly király méltóságát,engem követ. ” Erre a császár ezt mondta:Vereor ne hodie Francorum stolida arrogantia,magnae nobis cladis occasionem prebeat.—Attól félek,hogy ma a franciák buta arroganciája nagy veszteségeket fog nekünk okozni.

Képtalálat a következőre: „a nikápolyi csata”

Megindult a török támadás a félholdas zászlók alatt.A franciák bármilyen hősiesen harcoltak,a törökök túlereje döntötte el a csatát.Sokan elvesztek,sokan fogságba estek,egy részük a Dunán keresztül próbált menekülni,ott is sokan megfulladtak.A császárt egy cirkálóval mentették ki és csak 18 hónap után talált vissza Magyarországra.Fogságba estek:Ioannes Intrepidus,Marche Comes,Philippus Artesius(aki a bajt előidézte,az irás szerint),Cuchius és sokan mások.Intrepidust pénzért kiváltották,Cuchiusnak csak a holttestét tudták kiváltani,amit bebalzsmozva szállitottak Franciaországba.

Kapcsolódó kép

Bucsúzóul a szultán ilyen beszédet intézett tolmácson keresztül Intrepidushoz:”Tudom hogy igen nemes származású vagy és nagyon tehetős szüleid vannak kiknek első szülötte vagy és a francia király után minden franciánál előbbre vagy,magasan hordod a lelked a vad tekinteted ezt sugalja.Ezért hogy nehogy bosszút állj rajtam a győzelmem miatt,habár a fogságban megölhetnélek társaiddal együtt,ha csak meg nem igéred Mohamed törvénye szerinti esküvel,hogy a jövőben sem ellenem sem az utánam következőkre nem fogsz fegyvert fogni.”

Szabadulása után Intrepidus állandó ellenségeskedésben állt a szomszédaival,halála után az orvosok megállapitották,hogy akárcsak az apjának neki is epe baja volt.

Az irás a fogalmazás szerint meg probálja felmenteni a császárt,a franciák rovására.Ahhoz nem fér kétség,hogy a franciák mivel túlerővel rendelekeztek igy nagyobb beleszólást követeltek maguknak.Ez viszont a császár gyengeségét és nemhozzáértését bizonyitja.Bár tanulnának ebből a mai Zsigmondok.

ZsigmondKéptalálat a következőre: „a nikápolyi csata”

Az arc és a szem a lélek tükre,de a testtartás is sokat elárul az ember jelleméről.
Mai szóhasználattal úgy mondhatnánk,hogy Zsigmondnak óriási sokkot okozott a nikápolyi vereség,és talán ezért nem tért haza azonnal.A távol léte egyesek szerint 18 hónapot mások szerint egy évet,sőt vannak akik fél évet emlegetnek.Én nagyon is hitelesnek találom az alábbiakban állitott 18 hónapot:

Imperator Sigismundus ac Rhodiorum equitum Prefectus,quinque tantum nobilibus comitati viris,ac furtuito casu duobus lembis in ripa Danubii repertis favente hic tantum fortuna,amnem traiciunt,indeque Constantinapolim,Rodum,Dalmatiam,Croatiamque petens,post decimum octavum ab accepta clade mensem in Hungariam tasndem rediit—Zsigmond császár Rhodio prefektusával és más öt nemes emberrel a Dunához menekült,ahól nagy szerencse folytán két cirkálót találtak,melyekkel átkeltek a Dunán,innen Konstantinápolyba mentek,ahonnan Rodosba,Dalmáciába,Horvátországba és 18 hónap után vissza ért Magyarországra.

Látszik,hogy találgatásokkal állunk szemben,mert itt az áll,hogy átkeltek a Dunán.Más források szerint,már előre meg volt beszélve a velencei kalmárokkal,akik a hajójukon vitték Konstantinápolyba.Itt az áll,hogy nem egyedül volt,hanem hat másik nemes emberrel.Lehetetlen,hogy valamelyiktől ne tudódott volna ki az igazság.A szultán viszont minden információ birtokában a túlerő tudatában biztos volt a győzelemben,és a menekülő útvonalat is világosan előre látta.Sokkal valószinűbb,hogy Zsigmondot nem a velencei kalmár hajó,hanem török cirkáló vitte Konstantinápoly felé.A szultánnak nem állt érdekében megölni Zsigmondot,neki pont egy ilyen gyenge jellemű római császárra volt szüksége.Az a tény,hogy Zsigmond utána meg sem próbált revansot venni a nikápolyi vereségért,hanem e helyett nagy buzgalommal a vallás irányában kezdett tevékenykedni,azt bizonyitja,hogy a török szultán kezébe került.Ebben az időben a törököket keleten a mongolok háborgatták,ami miatt nem tudtak nyugat felé vonulni,kihasználva a nikopoli győzelmet.Azonban a szultán azt is tudta,hogy amig Zsigmond a császár (habár ekkor csak király volt és az sincs kizárva,hogy török pénzzel vásárolta meg a császári koronát 141o-ben),addig nyugatról nem kell támadástól félnie.A hadászati politika terén a nyugati ember mindig, de ma is sokkal naivabb volt a keletinél,vagy a délinél.

A kostanci zsinaton https://fabsanyo.wordpress.com/ (February 20, 2018), az egységre való törekvés leple alatt Zsigmond a legnagyobb széthúzást érte el.Lemondatta a törvényesen megválasztott és fungáló XXIII.János pápát(azt is eltudom képzelni,hogy a cél elérése érdekében a másik két ellenpápa is csak gyorstalpalással lett előállitva),majd gyanús körülmények között hatalomra juttatta a saját emberét V.Márton néven.Provokativ módon máglyán kivégeztetett két eretneket,ami után kitör egy vallásháború,ami évekig tart.Érdekes,hogy egész 1962-ig egy pápa sem merte felvenni a János nevet,ugyanis ha felveszi,akkor két lehetőség előtt áll:vagy XXIV.-nek titulálja magát és akkor elismeri,hogy XXIII.János lemondatása törvénytelen volt,vagy XXIII.-nak és akkor meg kellene okolni,hogy mi volt XXIII.János bűne.

Valószinű,hogy Husz János eretneksége abból állt,hogy nem fogadta el XXIII.János pápa leváltását.Egy eretnek(akinek más a hite)nem lett volna mit keresnie a zsinaton.

https://books.google.ro/books?id=4_hVAAAAcAAJ&pg=PA820&#v=onepage&q&f=false
26.old.
In curro rusticano straminibus undique tectus clam Constantiam discederet,in fuga deprehensus est.In urbem redactus atque inter populi commotionem elapsus,dum secundo fugam tentaret,in episcopium ad palatium Apostolicum ductus…Paraszt szekéren szalma alá bujva probált kiszökni a városból,de elfogták.Miután vissza vitték a városban a nép nyomására kiszabadult és ujra szökni probált,de ezután a püspöki palotába zárták…

 

Nem lehet komolyan elhinni azt,hogy amikor Konstantinápoly teljesen körül van zárva és a török hajók mindenütt nyüzsögnek,akkor Zsigmond szépen behajókázik észrevétlenül a városba?Ez a forrás világosan cirkálót ir s nem kereskedelmi hajót.
Ugyanakkor a legbizalmasabb embere Intrepidus török fogságba esik,ahol a szultán az életéért cserébe megesketi ,hogy soha fegyvert nem fog Törökország ellen.Ha Zsigmond vele esett fogságba,akkor ugyanezt tehette vele a szultán.Érthető okból ezt már titkositották,ezért ennyire rejtélyes a 18 hónapi holtartozkodása.

Itt egy másik forrás

https://books.google.ro/books?id=HGN8whtj5DYC&pg=RA5-PA74-IA1&dq=scytharum+haemus&hl=hu&sa=X&ei=tKxUVaqCJsHC7AbKloDoAQ&ved=0CEsQ6AEwBg#v=onepage&q=scytharum%20haemus&f=false

74.oldal.Laonikos Kalkokondilos:De rebus turcicis
Kalkondilos egy az eseményektől nem nagy időtávolságban irt,igy elég megbizható információi lehettek.

Pannonia(que et Ungaria) incipit á Vienna Germanorum oppido et versus Orientem,secundum Istrum procedens,atingit Dacos et Tryballos.Versus septentrionem excurrit ad Boemos quos Cehios nuncupant.Habet Pannonia et Principes verum singuli patrias regunt regiones,subiecti tamen regi suo certis quibusdam legibus et conditionibus.Regem de suo corpore admodum raro constituunt:verum plerunque accersitur ex Boemorum regia familia,aut petitur á Germanis ,aut Polonis,aut aliis gentibus finitimis.Romanos moribus armorumque,cultu referunt:ceterum secuntur victus rationem intemperantiorem ,quemadmodum Germani et Galli.Religionem sectuntur Romanorum.Hoc hominum genus eximiae fortitudinis est:mirumque dictu quanta audacia et animositate bella gerant.Creant de sua gente quendam de numero principum,qui reliquorum primus in regiam ascenderit:eumque oeconomum sive procuratorem ,aut administratorem ,nec principem nominant.Lingua utuntur quasi peculiari que nihil commercii cum lingua Germanorum et Bohemorum,Romanorumque habere deprehenditur.Quidam tradunt eos antiquitus Getas extitisse :sedesque habuisse quas insederint sub monte Haemo.Tandemque pulsos á Scythis concesisse in eam regionem quam nunc tenent.Quidam putant eos quondam Dacos fuisse.Ego autem quaenam ipsorum origo sit dicere non possum.Praeterea cum sibi dederint istud nomen ,ut Pannones vocetur,sicque appellentur ab Italis,non decorum fore ratus sum ,si aliud iis imposuero nomen .Regia eorum est Buda, urbs florentissima,Istro adiacens.—Pannonia(vagyis Magyarország)Bécs német városnál kezdődik és kelet felé az Iszteren túl a dákokig és a szerbekig tart.Észak felé a Boémokkal határos kiket cseheknek neveznek.Pannoniának vannak államférfiai akik valójában ők uralkodnak az ország tartományain,ugyanakkor bizonyos törvények és körülmények között a királyuknak vannak alávetve.Maguk közül ritkán választnak királyt, legtöbbször a cseh királyi családból ,a németektől,lengyelektől,vagy más szomszédos nemzetektől hivtak királyokat.Harci szokásaik megegyeznek a rómaiakéval,egyéb tekintetben épp olyan szenvedélyesek mint a németek,vagy a franciák.Vallásukban a rómait követik.Ez az emberi nem rendkivűl erős alkatú:csodálni való a harcbanvaló bátorságuk és lelkesedésük.Néha választanak a saját nemzetükből egy vezetőt akit viszont nem államfőnek neveznek,hanem gazdának vagy helytartónak,vagy egyszerűen adminisztrátornak.Különös nyelvet beszélnek,amely sem a némethez a csehhez vagy a rómaihoz nem hasonlit.Egyesek ugy tartják,hogy ők lennének az ősi géták:kiknek lakhelyük a Hémus hegy alatt volt(Trákiában).Innen taszitották ki őket a szkiták arra a helyre ahól most élnek(Kárpát-medence).Egyesek szerint valamikor ök voltak a dákok.Én azonban nem tudom megmondani hogy mi az eredetük.A pannon nevet az Itáliaiak adhatták nekik de ebben sem vagyok illetékes.A fővárosuk Buda,virágzó város a Duna mellett.

Egy biró sem hozhat tisztességes itéletet amennyiben nem veszi figyelembe az összes tanút.Ugyanigy nem lehet hitelesnek venni azt a történelmet amelyik nem veszi figyelembe az összes rendelkezésre álló forrást.A fenti szövegben ugye az áll,hogy a magyarok valamikor Trákia területén laktak,tehát a görögök szomszédságában.A trák név nagyon hajaz a törökre,ezért nem csoda ha a magyarokat egyes források a törökökként emlitik.Figyelembe véve Varga Csaba észrevételét és bizonyitását,hogy nagy hasonlóságot találunk az ógörög és a magyar nyelv között,már bizonyitást nyer,hogy a magyarok a görögök szomszédságában éltek.Persze az is fenn állhat,hogy az ógörög csak egy kitalált a magyarból leképezett nyelv,a nagy ókori görög birodalom létezését igazolandó.Gondoljunk csak a hun-magyar szótárra.A hun birodalom történelme már majdnem meg van,csak a hun nyelv hiányzik.De az is nyilvánvaló,hogy a latin nyelv sem az ugynevezett ókorban jelent meg,hanem az ezredforduló után.Annak az állitásnak,hogy a magyar nyelv keletről netán ézsiából eredne nincs semmi alapja.Ha ez igaz lenne,akkor egyrészt kellene találjunk ott rokon nyelvű nemzeteket,vagy nemzetet,másrészt,ha a magyar honfoglalók a nyelv birtokában jöttek keletről,akkor a nyelv megörizte volna a pontos vándorlási helyeket és nem kellene a sötétben kutatni.Az nincs kizárva,hogy a magyar gének zöme keletről származik,de a nyelv valószinű,hogy a Balkán-Kárpátmedence térségében alakult ki.

A parasztvakitás úgy működik,hogy régi forrásokat amelyek ellent mondnak a hivatalos álláspontnak vagy megsemmisitik,vagy elrejtik.Csak az eredeti forrásokból derül ki,hogy a régi latin irásban nem létezett sem az m sem az n betű.Ezeket ugy jelölték,hogy az elötte lévő betű fölé vonalkát húztak.A másolók idővel ignorálták ezt a jelt igy egyes szavakból eltünt az n betű.Igy lett a gente-ből(nemzet) gete,a geo bizanc-ból Geobizatz.Ahól a másolók azt olvasták,hogy a magyarok lennének az ősi nemzet,ignorálva az n betüt,ugy értették,hogy a magyarok lennének az ősi géták.Ami a dákokat illeti az nem román,hanem német találmány,de a dákok alatt ők magukat értették.A szkitákkal ugyancsak jól lehet zsonglörözni,amikor azt a látszatot keltik,hogy a szkita egy bizonyos nemzet,amikor valójában egy gyüjtő fogalom.

A szövegből az is kiderül,hogy a magyar urak miért választottak maguknak legtöbbszőr idegen származású királyt.Ugyanis ahogy a szerző irja,az ország valódi urai ők voltak,és a király minél idegenebb volt,annál könnyebben ki tudták játszani a saját hasznukra.Ez jól is müködött addig amig az ország nem került végveszélybe.Mátyás után sajnos vissza tértek a régi szokásukhoz.

Sigismundum autem Germanorum Imperatorem agentem Viennae vocantes Pannones ,declaraverunt regem:eique tradiderunt regnum universum ,et quae ad regni curam pertinent,ut omnia sic ordinaret ,quemadmodum putaret ea fore commodissima.Hic ut primum regium honorem inijt ,legatos misit ad Romanum pontificem,iam ante sibi familiarem et necessitudine devinctum rogans ut suum consensum praestaret,quo Romanorum declararetur Imperator.Imperatoriam dignitatem Romani pontifices primo contribuere Galliarum regibus,propter hostes ex Libya in Iberiam transvectos fortiter caesos et ob Iberiam á barbaricis incursionibus liberatam.Postmodum eligendi Romanum Imperatorem potestas translata est a pontifice ad Germanos.Sigismundus,cum eam dignitatem se daturum respondisset Pontifex ,accersitus et vocatus est a Pontifice,ut imperatoriam dignitatem acciperet.Sigismundus Romam proficiscens,iter faciebat per Venetorum regionem .Hi ut primum nunciatum est Sigismundum per ipsorum regionem transitum facere,miserunt nuncium,qui moneret ut ipsorum regione excederet.Hic nuncio Venetorum parere neglexit,nisi cerneret eos reipsa transitum prohibeturos.Veneti igitur congregato exercitu,vim facere parabant Sigismundo,nisi confestim sua decessisset regione.Ut cognovit Venetos id moliri ,copias in aciem eduxit,et cum Venetorum exercitu praelium commisit.Amisit autem in eo praelio non modicam exercitus partem:ipseque in fugam compulsus,aegre quo minus caperetur,fuga evasit.Cum iam planissime desperaret se posse per venetorum regionem adire Romam,iter flectit in superiorem Germaniam ,pervenitque ad Liguriae sive Mediolani principem.Hinc iter Romam instituit:quo quum venisset Imperator á Pontifice maximo consalutatus est.Postea rogavit Pontificum maximum auxilium,quo adiutus,expeditionem contra barbaros susceptam confecere posset.Flagitabat autem pecuniam ,virosque .Pontifex legatione missa ad Gallorum regem,Burgundiequae Ducem,effecit ut sibi darentur octo millia militum:belli autem ducem ,accepit Burgundiae Ducis fratrem.—Zsigmond német császárt Bécsben való tevékenysége alatt a magyarok meghivták és kikiáltották királyuknak:átadták neki az egész országot és mindent ami az uralkodás gondjaival jár,hogy járjon el a saját belátása szerint.Amint megkapta ezt a királyi tisztséget,azonnal követeket menesztett a pápához,akivel már az elött szivélyes viszonyban volt,kérve beleegyezését hogy megkaphassa a római császári cimet.A római császári méltoságot a pápák elöbb a franciáknak adományozták,akik keményen harcoltak az Afrikábol az ibériai félszigetre benyomuló ellenséggel szemben megszabaditva a félszigetet a barbár betörésektől.(Ebben az időben Afrikát Libiának nevezték).Ez után a császári méltóságot a pápaság áthelyezte a németekhez.A pápa elfogadta Zsigmond kérését és meghivta Rómába a méltóság átvételére.Zsigmond Róma felé tartva a Velenceiek régióján akart átkelni.Amikor ezek értesültek Zsigmond érkezéséről,küldötteket menesztettek eléje,akik figyelmeztették,hogy hagyja el a tartományt.Ő figyelmen kivül hagyta a figyelmeztetést,ugy gondolván,hogy ez csak a vissza felé tartó útjára vonatkozik.A Velenceiek összegyüjtötték a hadsereget,és erőszak alkalmazásával fenyegették meg Zsigmondot,ha azonnal nem távozik.Ezt látván Zsigmond hadrandbe állitotta a seregét és harcba szállt a velenceiekkel.Ebben a harcban Zsigmond nem csekélyszámú emberét veszitette el,de ő maga is csak futva menekült meg az élfogástól.Igy kénytelen volt vissza térni és a Liguriai (milánói) herceghez folyamodni.Innet ujra elindult Rómába ahol a pápa szivélyesen fogadta.Ez után segitséget kért a pápától egy a barbárok ellen vezetett expedicióra.Pénzt és embert kért.A pápa követet küldött a francia királyhoz és a burgundiai herceghez,aki nyolcezer katonát igért:azzal a kikötéssel,hogy a hadjáratot a testvére a burgundiai herceg vezesse.

Sigismundus quoque se ad bellum parabat,conscribens exercitum ex germanis ,quosqunque potuit mercede conducens.Cum iam ad bellum satis foret instructus,assumsitque Pannonibus et Dacis(qui et Valachi)qui itinera monstrarent(Ezt az útmutatást aztán nem sokára Mircsa havasalföldi uralkodó bánja,akit Bajazid ezért megtámad),rectaque per Istrum contra Paiasitem copias duxit.Legatos quoque misit,consulente id Pontifice maximo ad Hispanorum Italorumque Principes,petens ad istam expeditionem milites misit,et pecuniam suppeditavit.Paiasites,quamprimum didicit Sigismundum Romanorum Imperatorem magnis copiis stipatum ,adversum se pergere,accepto Europae Asiaeque exercitu,summa celeritate obviam profectus est hosti usque ad Istrum :castraque communivit ab Istro stadiis quasi quadraginta.Galli autem,ut sunt audaces,plerunque vero imprudentes,cum cuperent victoriam suam facere,arma capiunt barbarosque aggrediuntur quasi eos primo impetu domituri. Tandem cum praelium utrinque maximqa virtute ferveret,Galli fugam ineunt:incitatissimoque cursu cum agerentur ad suos ,insequentibus Turcis et Sigismundi militibus admixtis ,atrox praelium coortum est.Cum acriter instarent Turci etiam Pannones et Gernani fugae Gallorum se sociant.Festinantibus autem Istrum transire,maxima pars exercitus flumine absumpta est.Facta est caedes magna Gallorum et Pannonum pereuntium.Dux Burgundionum,qui totius belli Imperator electus erat ab hostibus captus est sunt et alii Pannones,Gallique plurimi.At Sigismundus in maximum vite discrimen adductus,vixque,hostis manus quo minus caperetur,effugiens triremen que in flumine erat conscendit,Bizantiumque ad Graecorum regem navigavit.—Zsigmond tehát háborúra készült, össze irta a hadsereget németországból és zsoldosokat fogadott fel amennyit csak tudott.Ez után összehivta a pannoniaiakat és a dákokat(vagyis a Vlachokat)akik az utat mutatták,egyenesen Bajazid ellen vitte a seregét.Ugyanakkor követeket menesztett a pápa tanácsára Spanyolországba és Itáliába katona és pénzügyi segitséget kérve.Bajazid amint tudomást szerzett a római császár seregösszevonásáról és hogy ellene készül,azonnal mozgositotta az Európában és Ázsiában állomásozó csapatait és elindult velük az Ister felé.A két tábor az Istertől(Duna)kb.negyven stádiumra volt.(Egy stádium=6oo láb,vagyis kb.2oo m.Ez kb.8km).A franciák pedig akik nagyon bátrak,de ugyanakkor legtöbbször elővigyázatlanok,mivel a gyözelmet saját maguknak kivánták learatni,gyorsan fegyvert ragadtak és barbárok modjára rárontottak a törökre mintha egyből le akarták volna őket verni.Aztán amikor a harc már hevessé kezdett válni,a franciák megfutamodtak:a törökökkel a nyomukban összekeveredtek Zsigmond katonáival és egy kegyetlen harc bontakozott ki.Amikor már nagyon heves volt a törökök részéről a támadás,a pannonok a németekkel együtt a franciák mintájára menekülőre fogták.Mind a Duna felé menekültek és a sereg nagyrésze bele fulladt.Nagy volt a pannonok és a franciák vesztesége.A Burgundi herceg aki a sereget vezette fogságba esett és sok más francia és pannon is.Zsigmond élete is nagy veszélybe került,alig tudott elmenekülni a fogság elől, egy a Dunán várakozó gályával a görög királyhoz hajózott.

 

A következő irást figyelembe véve biztosak lehetünk,hogy Zsigmond török fogságba került.

Hóditás pénzzel

https://books.google.ro/books?id=iHx-ULm3t-AC&pg=PA441&dq=Georges+Acropolite+hunni&hl=hu&sa=X&ei=-AaPVMTsEMn-ygPNiIKADQ&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=Georges%20Acropolite%20hunni&f=false

Tudjuk,hogy egy háború megnyeréséhez három dolog kell:pénz,pénz és pénz.De ahogy a következőkből látnifogjuk,az is elfogyhat egy idő után.

Szinte felfoghatatlan,hogy az Oszmán birodalom azt mondhatni,hogy a semmiből egy évszázad alatt Eurázsia legfélelmetesebb birodalmává nőtte ki magát.Azzal a kérdéssel,hogy honnan származnak a törökök kár foglalkozni,mert mint sok más népnek a származása nem tisztázott.Az eredeti irásban nem voltak évszámok,csak egyes uralkodók ideje szerint irták be később,de amint láthatjuk a görög királyok listájában https://hu.wikipedia.org/wiki/Biz%C3%A1nci_cs%C3%A1sz%C3%A1rok_list%C3%A1ja az Andronikok és Ioannesek széditő ütemben váltogatják egymást.Igy nehéz kihámozni,hogy mikor melyikről ir.

A török királyi lista sokkal egyszerübb de érdekes módon hiányzik Szulejmán: https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszm%C3%A1n_uralkod%C3%B3k_list%C3%A1ja

27.oldal.:
A törökök először Oszmán éidejében jöttek át Európába.Ekkkor a Szkiták kiszoritották őket ” Ea tempestate Scythae parva manu á Sarmatia prodeuntes,festinabant ad Istrum quo transmisso Turcos quos eo loci deprehenderat atroci praelio inito suderunt:et propemodum omnes demptis paucis necaverunt”—Ez időben a szkiták kevés csapatokkal Szarmátiából indulva átjöttek az Iszteren és kegyetlenűl elbántak a törökökkel kiszoritva őket Európából.

1317 körül a törökök a görögökkel együtt benyomultak Trákiába és a Triballok főldjére.Ezek az Itáliaiak és a katalánok segitségével újból vissza űzték a törököket Ázsiába.Azt tudni kell,hogy a bizánci császárok mindig zsoldosokat alkalmaztak.Igy nem csoda ha egy ideig ők finanszirozták a török portyázásokat.A kenyértörésre Orchán idejében került sor amikor Nicea miatt össze csaptak a török és görög seregek.A görögök vesztesen kerültek ki az ütközetből,és a teljes megsemmisüléstől csak az mentette meg őket,hogy Bizáncot a törökök nem tudták bevenni.Később egy török herceg Kantakuzenos feleségül vette a görög király lányát,igy ujból helyre állt a szövetség.Andronikus a halásos ágyán a 12 éves fiát és birodalmát Kantakuzénoszra bizta,amig a fiu nagykorúvá válik.Orchán halála után Szulejmán kerül hatalomra,aki felrugja a szövetséget és megtámadja az ázsiai görög városokat zsákmányt és rabszolgákat ejtve.Ez után ujra létre jön a szövetség,olyan alapon,hogy együttes erővel indulnak Trákia és a Triballok ellen.Ez a harmadik alkalom,hogy a törökök megjelennek Európában.

Azt mondják,hogy miután jelezték Szulejmánnak,hogy a Triballok és a Mysziaiak nagy sereggel indulnak ellene,megegyezett a görögökkel,hogy ha adnak neki hatvan ezer drachmát,visszafogja ezt fizetni amint beveszi a trák városokat.Azonban erre nem volt szükség mivel egy nagy földrengés után a városok falai annyira leomlottak,hogy akadály nélkül a törökök kezére kerültek.

Elfoglalják Trákiát,Makedoniát egész a Száva folyóig rabolják a vidéket.

Szuleiman megbetegszik,vissza megy Ázsiába és ott meghhal.Ez után testvére Murád veszi kezébe a hatalmat.Jó viszony van Murád és Ioannes között.Ioannesz pénzzel finanszirozza a háborút,Murád meg megosztja a zsákmányt Ioanesszel.Egy idő után viszont kiürül a kincstár és Ioannesz kénytelen hitelt felvenni a velencei kalmároktól.Ugyancsak kölcsönért folyamodik más európai uralkodókhoz,persze a törökök elleni háborúra,de nem jár sikerrel.Nem tudván visszafizetni az adósságot,a velenceiek elfogják börtönbe zárják.Levelet ir az othon maradt fiának,kérve a váltságdij összegét,de ez a fülebotját sem mozditja,sőt örvend,hogy ő lehet a király.Az öccse Manuel,aki Termában volt helytartó,megszánta az apját és elküldte a pénzt.Ez asztán nagy ellenségeskedést váltott ki a bátyja részéről. De az apa bosszúja sem marad el,mert az engedetlen fiát be adta Murádhoz janicsárnak.

Miközben Murád és Ioannes (valószinű,hogy V.Ioannes) együtt tevékenykednek Európában,a fülükbe jut,hogy fiaik Andronikus és Sauzo államcsinyt terveznek ellenük.Az apák kegyetlen bosszura készülnek.Elfogják a két fiut,a katonáikat lemészárolják,a gyerekeknek Szauzónak kinyomják a szemét,Androniknak meg forró ecetet öntenek a szemébe.Murád a triballokkal vivott csatában Koszovóban veszti az életét,ott is temetik el.Murád halála után Bajazid Murád fia veszi át a hatalmat.Ekkor felkeresi őt a megvakitott Andronik,és felajánlja az országot Bajazidnak plusz óriási évi adóra kötelezi el magát ,ha a szultán meg teszi őt Görögország királyának.Ez eg is történik,az apát Ioanest és fiait elfogják és börtönbe zárják.Alig négy évi raboskodás után ujra vissza kerül a trónra miután még nagyobb évi adót igér Bajazidnak.
Ilyen körülmények között,ha Zsigmond király a cirkálálóval Bizáncba utazott vajon kivel találta szembe magát ott?De valószinű,hogy török cirkáló vitte őt Bizáncba.
1438-ban a görög király(ez már VIII.Ioannes lehetett) érezve a török veszélyt segétség reményében Rómába megy: “Tandem Grecorum rex Ioannes intelligens Graecorum res in summo periculo,quasi inter mallum et incudem versari,adsumtis Bizantii episcopis,nec non Graecorum doctis,conscendit navem et in Italiam profectus est.” Végre Ioannes görög király megértve a görögök helyzetét,hogy nagy veszélyben vannak,az “üllő és kalapács” között,összegyüjtötte Bizánz tanult embereit és püspökeit és elhajózott Itáliába IV.Jenő pápával való megbeszélésre..A vallási viták veszekedésbe torkolltak,ezért se nem egyeztek meg ezen a téren sem segitséget nem kaptak,igy üreskézzel hazautaztak.

Udinei irások a XIV.századból

Képtalálat a következőre: „sibillas”

Egippa Szibilla megjövendöli Krisztust
Sibilla Egippa claruit tempore Julii Imperatoris sic dixit de Christo:Invisibile verbum palpabitur et germinabit ut Radix et delictabitur ut folium et non apparebit venustas eius et crucidabit eum alvus maternis et flebit Deus letitia sempiterna et ab hominibus conculcabitur et nascetur ex morte ut Deus et conversabitur ut protector.— Egippa Szibilla aki Julius császár idejében élt ezt mondta Krisztusról:A láthatatlan Ige érzékelhetővé válik gyökeret ereszt, kihajt mint levél és nem lesz látható a szépsége és kinozni fogja őt az anyai méh és siratni fogja az Isten a halálát és az emberek eltapodják, de a halálból mint Isten fog feltámadni és megmentővé lesz.

A verbum szoros kapcsolatban áll a veritasal akárcsak magyarban az Ige és az Igazság.Vagy is időszámitásunk elött a Krsztus fogalom alatt valójában az igaz szót értették.És valóban az igazság gyökeret ereszt, kihajt,de nincs benne szépség,ezért az emberek gyűlölik és eltapodják,de a halálból ujra feltámad és végül az emberiség megmentője lesz.

Johannes de Utino ferences szerzetes 1344 -ben kezdte irni az alábbi linken található világkrónikáját.Az ujabb krónikák tökéletesen alkalmazkodnak a Bibliában felvázolt vélt eseményekhez.Ugyanez nem mondható el erről a krónikáról.Felmerül a kérdés,hogy egy ferences szerzetes ne lett volna tisztába a Bibliával,ha az már az ő korában ki lett volna dolgozva? Sokkal inkább hihető az hogy a Bibliát a 16.században irták át a mai formájába.
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Ott.lat.479

A krónika igy kezdődik:Incipit prologus in compilationni librorum historialium tocius biblie ab Adam usque ad Christum editam a fratre Johanes de Utino.—Kezdődik az egész bibliai történet előszava Ádámtól Krisztusig.

A 2ov. lapon Szibilla Octavianus császárnak jövendöl:
Octavianus sive Augustus Cesar Imperator Romanorum constitutus, totum orbem pacificatum biruit et ideo omnis provincias et civitates et ville et homines numari fecit sub suo dominio.Et volens edificare populum eternum, scire voluit quanto tempore durare deberet. Et acceptus rursum a Sibilla profetissa: Duraret quousque una virgo pareret et ideo templum pacis eternum vocatum fuit,cui Sibilla in rota Solis virginem tenentem puerum in brachis ostendit,dicens hec est illa virgo quem masculum peperit.Et tunc pallatium et templum corruit idolo, iste locus usque in hodiernum diem ara celis vocatur.Eadem etiam nocte fons olei de terra in Roma erupuit et usque Tiberim emanat.Hic Octavianus 13 annus post nativitatem Christi imperavit et regnavit in toto 41 annis mensibus 6,diebus X. Ex quibus Max Marcio Cui successit Tiberius.—Oktáviánusz vagyis Augusztus császár  Róma élére kerülve, miután meghoditotta és megbékéltette a népeket népszámlálást rendelt el a birodalmában. És mivel fel akart épiteni egy örökké tartó társadalmat,tudni akarta,hogy ez milyen hosszú ideig tarthat.Szibilla profétanőtől ezt a választ kapta:Addig fog tartani mig egy szűz szülni fog. És ezért az örök béke templomának fog neveztetni.Ekkor Sibilla megmutatta a nap korongjában ülő szüzet karjában a gyermekével,mondván ez az a szűz aki fiút fog szülni,és ekkor a palotákban és templomokban a bálványok össze fognak törni.Ezt a helyet a mai napig az ég oltárának hivják.(Vagyis az a hely,ahól a napkorongban a gyereket karján tartó szűz szobra áll).Azen az éjszakán pedig Rómában megnyiltak a föld olaj forrásai és kiöntöttek egész a Tiberig.Octaviánusz még 13 évig uralkodott Krisztus születése után,összesen 41 évet,6 hónapot és 1o napot.”

Jogosan kérdezhetjük,hogy miért nem szerepel Sibilla a bibliában?

Az alábbi linken bővebb ismertetést találunk a krónikával kapcsolatban.
http://real.mtak.hu/11985/1/68394_ZJ1.pdf

Egy másik krónikás ugyanebből az időből Leonardo de Utino Mester.De az is lehet,hogy ugyanarról az Udinei Jánosról(Johannes de Utino),van szó aki a fenti linken található krónikát irta,azonban az alábbi könyvben már észre lehet venni a katolikus elvárásoknak való megfelelési törekvést.Mivel a két irás között ilyen eltérés van,lehet ezért gondolták később,hogy két különböző személyről van szó.

Wikipédia:
“Leonardo de Utino Mester idejében elhangzott prédikációk.Leonardus de Utino (1400 körül – ?) domonkos szerzetes, prédikátor.
Leonardus de Utino „Sermones floridi de tempore” című műve 1503-as, Leydeni kiadásának címlapja
A 15. századi Itáliában, Bologna és Ferrara városok környékén működött, kora egyik legbefolyásosabb prédikátora volt. Több prédikációgyűjteménye maradt az utókorra, ezek közül a legjelentősebbek: „Sermones floridi de tempore” (első kiadás: 1460 körül), „Sermones aurei de sanctis” (1476). Foglalkozott történettudománnyal is: világkrónikájának egy példányát a vatikáni könyvtár őrzi.”

https://books.google.ro/books?id=LUA8AAAAcAAJ&pg=PT12&hl=hu&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false

In die veneris sancta sermo XLII—Nagy pénteki beszéd

“Vigesimo sexto iustitia dixit:Adam peccavit per crudelitatem eum, enim vidisset Evam errasse ut ovem absque pastore immo ivisse post lupum non studuit eam revocare ad caulam.Cum vidit eam famelicam et sitibundam similitudinis divine non cibavit eam docendo modum quo pervenire poterat ad saturitatem illam.Cum vidit eam iam hospitem a deo factam et civem inferni non collegit eam suis monitis.Cum vidit eam nudam et iam perdidisse stolam innocentie non ostendit ei viam recuperandi ipsam.Cum vidit eam captivam non studuit eam liberare de manibus inimici.Deus pater ait:pro eo que Adam nullum signum misericordie et pietatis ostendit in Evam delinquentem iubeo ut Christus qui a populo suo paulo ante tanquam verus rex honorifice susceptus est :pro cesare abnegatur et ut crucifigatur ab eodem proclametur.”—A huszonhatodik igazság ezt mondja:Ádám vétkezett a könyörtelensége miatt,mivel látva Évát mint pásztor nélküli juhot a farkas után menni,nem igyekezett őt vissza hivni a helyes útra.Midőn látta őt éhezni és szomjazni az isteni dolgok iránt,nem etette tanitván és kielégitvén őt.Mikor látta hogy már a pokol vendége és polgára,nem figyelmeztette őt.Midőn látta hogy meztelen és már elveszitette az ártatlanság sálát nem segitette vissza a helyes útra.Látván őt fogolyként az ellenség markában nem szabaditotta ki őt.Ezért az Atya Isten azt mondja:Mivel Ádám semmi jelét nem tanusitotta az irgalmasságnak és kegyességnek Éva iránt azt parancsolom,hogy Krisztus aki a népe körében már mint király lett elfogadva,a császárság meg legyen tőle tagadva és a császár által legyen megfeszitetve.

Ez egy kissé elfogult megfogalmazás ahol Ádámnak nem csak férji de apai szerepet is kiosztott a páter.Lehet,hogy amikor és ahol ezt a szöveget prédikálták szokásban volt a gyerek lányok férjhez adása,amely esetben a férjre valóban apai szerep is hárult.A mai emancipált világban ez már nem érvényes,ha csak nem fogadjuk el hogy a nők alacsonyabb szellemi képességgel birnak mint a férfiak.

Azt kell tudni,hogy egyes irásokban Krisztus úgy van megjelenitve,mint egy Új Ádám vagy is arra lett elhivatva,hogy jóvvá tegye Ádám bűnét.Tehát itt azzal a koncepcióval állunk szemben,hogy egyedűl Ádám felelős mindazokért a bűnökért ami a világban történt,amennyiben ugy tekintünk a gonoszra(Sátánra) mint akinek a mesterkedéseit ki lehet kerülni.Itt elég világosan látszik,hogy nem egy ártatlan almáról van szó,amit Éva megkóstolt és Ádám is evett később belőle,hanem egy napjainkban is gyakran lejátszó sajnálatos eseményről.A vád Ádám ellen csak az lehet,hogy a helyett hogy Évát vissza téritette volna a helyes útra,ő is ugyanazt az utat kezdte követni.Ezeken a 15.századi irásokon nagyon érződik a gnosztikus hatás,vagyis az az igény,hogy minden bibliai történésre értelmes magyarázatot találjanak.Ugyanezt el lehet mondani a zsidókról is,akiknek direkt elő volt irva a hittel kapcsolatos dolgok megvitatása még a legegyszerübb embereknél is.Ez a törekvés váltotta ki a katolikus papok ellenszenvét a gnosztikusok és a zsidók iránt.Ők attól féltek,hogy ha mindenre természetes magyarázatot találnak,akkor a csodák elvesztik jelentőségüket,márpedig az Egyház legnagyobb bevétele a csodákban való hitből származik.

Sokan abban a hitben élnek,hogy az Ótestamentumot mármint a zsidók történelmét zsidó történészek irták.Ez épp olyan nagy tévedés,mint akik azt hiszik,hogy a magyar történelmet magyarérzelmü papok irták.Az őstörténelmet igy a bibliát is nem etnocentrikus hanem religiocentrikus papok irták.Az a sok gonoszság és barbárság amit ezek a nemzetek nyakába varrtak,azt a célt szolgálták,hogy gúzsba kötve könnyebben uralkodhassanak a felettük.

Egy ásatási területen talált tárgyakból sok mindent meg lehet magyarázni arról a népről amelytől ezek a tárgyak származnak.Ugyan igy ha egy nép nyelvében mélyre ásunk sok érdekes dolgot fedezhetünk fel.Érdemes megvizsgálni a hét napjainak neveit,melyek az évszázadok folyamán nem sokat változtak.

A történelemből azt olvashatjuk ki,hogy azok az európai népek akiket a pogányságból és eretnekségből téritettek katolikus hitre,ezek valamikor gnosztikus keresztények voltak.A gnosztikus gondolkodású népek a hét napjainak is értelemmel biro neveket adtak,ellentétben a latinajkú népekkel,akiknél a hét napjai a nap ,a hold és a planéták neveihez van kötve.Ahhoz azonban semmi magyarázat nincs hogy milyen kapcsolat állhat fenn ezen napok és a planéták között.A magyar nyelvben a Hétfő a hét első napja, Kedd a (kettedik),Szerda a szerzés napja.Az állatvásárokat általában Szerdán szokták tartani,amikor beszerezték a levágásra szánt állatokat is.Az állatvásárról hiresebb helységeket a szereda jelzővel látták el,úgy ahogy a vásárról hires városokat a vásár jelzővel.Szerdán felvásárolták a levágásra szánt állatokat,és a munkára szánt fiatal lovakat,amelyeket azonnal heréltek is.Igy csütörtökre nem csak hússal,de rengeteg csüdőr tökkel is el voltak látva a hentes üzletek,ezért nevezték a napot Csütörtöknek.Innen a mondás,hogy egy fegyver csütörtököt mond.Aztán a nagy evés-ivás és másféle kicsapongások után jött a Péntek a megbánás a böjt és penitencia napja.Ha a jámbor hivő mindezt sikeresen túlélte,akkor jöhetett a pihenés napja a Szombat.Latin nyelven a somnbat henyélési időt jelent(somn=henyélés,bat=idő),az m és n betűk szokás szerinti ugrasztásával a Szombatból Szobat(Szabat) lesz mint a szláv nyelvekben. Egy jó pihenés után másnap lehetett a vásárba menni.Ez volt a Vasárnap.A vásár nem téveszthető össze a marhavásárral.Az elöbbinek mindig urbánus jellege volt, mig a marhavásárról elhiresült szeredával jelölt városoknak vidéki jellege.A vásárban árultak kelmét, ruhát, lábbelit, édességeket(vásárfia) de ugyanakkor szórakozási helyet is jelentett ahol lehettek cirkuszi mutatványok,de hirdetéseknek és prédikációknak is helyet kinált.Ez egy toleráns világ volt ahol meg volt az ideje a munkának persze nem rabszolga módra,és a szórakozásnak is.Sajnos ennek a világnak épp a toleránssága okozta a vesztét,amikor a délről jött bárányáldozó népek erőszakos uton kezdték terjeszteni a vallásukat.

Ha megvizsgáljuk a római birodalom országaiban használatos nap neveket,első látásra nem sok logikai kapcsolatot látunk a napok nevei és a planéták között.Ha pedig mélyebbre ásunk,akkor nagyon durva dolgok derülnek ki.Az hogy a hét napjai a Hold és a Nap közé vannak beágyazva,arra következtet,hogy itt egy keveredés történt az arab és az európai kultúra között.Az arab kultúra holdévekben számolt,miközben az európai nap években.Igy a hét első napját a Hold után nevezték dies Lunae,az utolsó napját a nap után dies Solis.A hét második napja a Mars után kapta a nevét.A Mars a háború istene volt,vagyis a hét második napja valami háboruskodással telik.A következő nap Merkur(a kereskedést szimbolizáló bolygó).Ekkor árulták a háborúban megszerzett javakat?A következő nap a dies Jovis,vagyis a Jupiter napja.Ez a győztes hadvezér teljes diszben való felvonulásának napja. .A péntek ami a magyaroknál penitenciát jelent itt a gyönyörök napja dies Veneris.A Vénus bolygó a szép Vénusz istennőről kapta a nevét.A következő nap a dies Saturni.A szaturnusz bolygót a halállal hozzák kapcsolatba.Ugy látszik hogy ekkorra már halálosan kimerültek a gyönyörökben.Aztán utána újra felkelt a nap és eljött a dies Solis,amit később dies Dominicára változtattak.

Történelmi tévelygés

Képtalálat a következőre: „vallás”

Amig nincs tisztázva a történelmi időrend,addig minden történelmi vita csak puszta szócséplés.Számtalan bizonyiték van arra,hogy a történelmi időskála ugy Krisztus elöttre mint utánra ezer évvel meg lett hosszabbitva.Ezt nehéz elfogadtatni több ok miatt.Első sorban az érzelmi okok jönnek számitásba.Másod sorban ez olyan szuperstrukturális összeomláshoz vezetne,amely káoszba taszitaná a társadalom nagy részét.Ezért nem is lehet elvárni felelős társadalmi vezetők részéről,ennek a csalásnak az azonnali elismerését.Hazugságra azonban nem lehet jövőt épiteni.Ezért kell erről beszélni,hogy fokozatosan megérjen a társadalom az igazság elfogadására.

Ahhoz hogy a Scaliger-Petávius által felállitott és a katolikus egyház áldásával elfogadott időskála minél hitelesebb legyen,rengeteg hamis irást gyártottak.Ezek nagy része a vatikáni könyvtárban található.Itt egy példa :http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.C.121

A Wikipédia ezt igy kommentálja:”Seneca népszerűségét mutatja, hogy a keresztények a Kr.u.IV. században hamisítottak is egy Szent Pál és Seneca közötti levelezést”.A nagy hamisitások a 14-15 századokban történtek,igy valószinű,hogy ezek is.De nagy a valószinüsége annak is,hogy a kereszténység az ezredforduló után jelent meg,igy az iszlám még később.

Ha egyházi emberek ilyen hamisitásokra vetemedtek,akkór fenn áll a gyanú,hogy nem csak a történelem,de a vallástörténet is a feje tetejére van állitva,vagy is sok állitásnak épp az ellenkezője igaz.Sokak ugy gondolják,hogy a latin nyelvet már időszámitásunk elött beszélték.Van egy szó,melynek a formája ugyanolyan latinban is mint oroszban.Ez a “právo”,ami oroszúl igazat jelent,latinúl meg rosszat.Elég elgondolkodni a Pravoszláv kifejezésen,hogy megértsük ennek a miértjét.A pravoszláv=igazhitűt jelent.Gyanitani lehet,hogy a právo az egyházszakadás után kapta a rossz jelentést.Egyébként a latin szavaknak általában van négy öt féle jelentése, néha ellentétes is,hogy a hamisitásnak megfelelően lehessen alkalmazni.

Amig a tudomány terén kizárólag csak logikai érvek mentén megy a vita,a vallás terén vajmi keveset érnek a logikai érvek az érzelmi kötődéssel szemben.Az a bibliai mondat, hogy az Isten a ” bölcsek elől elrejtette és a tudatlanoknak megjelentette”,már mint a hitbéli igazságot,megmutatja,hogy a vallás fütyűl a logikára.

Érzelmi szempontból kétféleképp lehet megközeliteni az istenhitet.Van aki szeretetből teszi és van aki félelemből.A krisztusi tanitás az elöbbi,az Iszlám és a judeokeresztény tanitás az utóbbi utat járja.Szeretni tiszta szivből csak egy igazságos jó istent lehet.Egy hatalomféltékeny személyválogató kiszámithatatlan istentől csak félni lehet.Akitől félünk,azt szeretni sem tudjuk.A krisztusi tanitás legalább is amig a cseles eszű Pál(Saul) el nem ferditette,nem a rabszólgaságra való nevelésről szólt.Amig ezt nem vesszük észre és ki nem javitjuk,addig semmi esély nincs az iszlámmal szemben.Ugyanis az Iszlám a teljes alávetettséget hirdeti.Itt az ember nem Isten gyermeke,hanem a rabszólgája.Sajnos az évszázadok során a keresztténységben is főleg a katolikusságban kialakult egy ehhez hasonló felfogás,amikór azt hangoztatják,hogy minden dicséret az Istené,vagyis az embernek nincs semmi érdeme.Minden jó dolog csak felülről jöhet a hierarchia lépcsőjén lefelé.A kolostorokban és zárdákban,de még a középkori iskolákban is az volt a szokás,hogy az ujjoncot a legmegalázóbb helyzetekbe hozták,igy akarván a tudomására hozni,hogy mostantól az önállóságának vége.A végeredmény egy olyan rabszolga tipus kialakitása,aki mindenben alá van rendelve a felettesének.A hierarchiában mindenki valakinek a szólgája volt.Innet származik a szervusz féle köszönési mód.

Nincs szükség sok magyarázatra annak bizonyitására,hogy az ótestamentumi isten minden lehet csak nem jó isten.A Jó isten fogalma csak a krisztusi tanitásban jelenik meg.A régi latin irásokban melyek a Vatikánban lapúlnak és még most is akadályozva van az ezekhez való hozzáférés,emlités van egy Jov nevű pogány istenről.Ezek az irások persze mind másolatok,és nincs kizárva,hogy a másolás alkalmával az eredeti irás ne lett volna meghamisitva az aktuális hatalom igényeinek megfelelően.A latin irásban mivel nincs hosszú ó igy ezt az ou helyetesitheti.De a régi latinban az u-t a v helyetesitette.Ezért lett a Jó istenből Jov isten.

Amikór a kereszténység magáévá tette az Ótestamentum tanait és eretneknek nyilvánitotta a szkita gnosztikus kereszténységet,akkór lett a Jó(Jov) isten pogány istennek nyilvánitva.A szkita,latinul scita=tudás alapú kereszténységet felváltotta egy az érzelmekre de primitivebb népeknél már az érzékiségre támaszkodó kereszténység.Elég megemliteni a délamerikai afroamerikaiakat,akiknél a vudu tökéletesen keveredett a keresztény vallással.

Amig a tudomány és a tudás fejlődött a keveseknél,addig a vallási felfogás az idő mulásával mindinkább primitivebb formákat őltött a nagytömegeknél.Igy a keresztény vallás még viszonylagos tökéletessége nem előny, hanem hátrány az iszlámmal szemben.Maga a hit azt jelenti,hogy elhiszek olyan dolgokat ( bizonyos jutalom reményében),amit sem tapasztalattal,sem logikus bizonyitással nem tudok alátámasztani.Igy attól függetlenűl,hogy keresztény,zsidó,iszlám,vagy bármilyen hitre alapitott vallás nem más mint a kiszolgáltatott ember korrumpálása.Mert a kiszolgáltatott ember mindent elhisz, mindent remél és mindenre kapható.

Mind ezzel nagyon is tisztában vannak a hit monopoliumának birtokosai,és ezért a nagy hallgatás,ezért inkább átkeresztelkednének az iszlámra,minthogy elveszitsék a monopoliumukat.Ez nem feltételezés,hanem logikus következtetés,ugyanis a Bibliában Pál apostóltól olyan mondás is van,hogy minden hatalom Istentől van.Tehát amint az Iszlám hatalomra jut,a biblia szavait elfogadó keresztény azonnal a hatalom szolgálatába fog állni.

Azt azonban észre kell venni,hogy itt nem pusztán vallási terjeszkedéssel állunk szembe.A profit orientált társadalom,a profit érdekében előtérbe helyezte az áruk minél nagyobb forgalmát.Maga az “igehirdetés” is űrúcikké vált.Lásd a rengeteg bibliát meg szentkönyvet,amit minden utcasarkon árúlnak.A divat meg a kényelem reklámozásával rá vették a társadalmat a használati cikkek minél hamarabbi lecserélésére,és a fölösleg szemétként való felhalmozására.Az köztudott dolog,hogy a szemétben elszaporodnak a paraziták.Minél nagyobb a szemét tömeg,annál nagyobb számban és változatos formában jelennek meg a paraziták.Ezek a biologiai lánc egész skáláját felölelik egész a homosapiensig.A mai civilizáció legnagyobb problémája épp az,hogy nem tud megbirkozni sem a szeméttel,sem a parazitákkal.

Vallás és szexualitás

Képtalálat a következőre: „hold ünnepek”

Boldog,kinek egyéniségében megvan az a hangszer,melyen a világ minden gazdagságával játszhatik! Annak a nemiség is arra való eszköz,hogy megértse az élet bensőségét,legbántóbb fájdalmait és legmámoritóbb boldogságát,legrettentőbb mélységét és legfényesebb ormát.
Rosa Mayreder

Tény ,hogy a vallásnak sokkal több köze van az érzelemhez,meg az érzékiséghez,mint az értelemhez.Az érzelem szó valójában az érzékiség nemesebb változata,de mindkettő ugyanaarról a tőről fakad.

Bloch:Korunk nemi élete 19oo-as kiadás
94.old.
“Herodotos 2.könyv 64.fej.amelyben elbeszéli,hogy az egyiptomiaknál a templomban való közösűlés szigorúan meg van tiltva,azután a következőket mondja:”Mert az összes többi népek,az egyiptomiak és a görögök kivételével a szent helyeken végzik el a közösüléseiket és a közösülés után mosdatlanúl mennek be a szentélybe és abban a véleményben vannak,hogy az ember hasonló az állathoz,mert látható,hogy a vadállatok,a madarak az istenek templomaiban és a szent berkekben párosodnak.Ha tehát ez nem volna Istennek tetsző cselekedet,akkór ezt az állatok sem tennék.Ez a szokás kétségtelenűl a vallásos érzés szükségességéből és abból az óhajból ered,hogy a közösűlés ideje alatt a templomban való tartozkodás az istenséggel egyenes összeköttetést hozzon létre.Amikor később az istenség templomi leányzók alakjában külön hierodulékat kapott,akkor nem volt már szükséges,hogy a férfi saját feleségét vagy más asszonyt vigyen magával a templomba,mert hiszen a hierodulék közvetitésével is érintkezhetett az istenséggel.”

A fenti mondatokból kitűnik,hogy a vallásos révülés nagyon közel áll a szexuális révüléshez.Ugyanakkór azt is láthatjuk,hogy csak a férfiak vannak emberszámba véve,és nekik van joguk az istenség közelébe kerülni.Ez a felfogás megvolt a három monoteista vallásban is egész a legutóbbi időkig,mert a pap volt az aki a kapcsolatot tartotta ember és Isten között,ez pedig csak férfi lehetett.

“A szent Vénus papnők a phöniciaiak”kadesei”,a görögök “hieroduléi” a kik Aphrodité istennő szólgálói voltak,a templom környékén laktak.Számuk gyakorta igen nagy volt.Igy például Korintusban több mint ezer női hierodulé állott a prostitució szolgálatában akik mesterségüket Aphrodite istennő előcsrnokában,sőt magában a templomban gyakorolták.”

“Ennek a szexuál vallási mysztikumnak megnyilvánulására alkalmas időpontúl szolgáltak a primitiv népeknél és az ókorban divatos vallásos erótikus ünnepségek.Ezeken az ünnepeken látható leginkább,hogy a vallásos extázis egész különös módon szexuális érzésekbe megy át,és igy tünik fel legkirivóbban,hogy igen gyakranaz áhitatos vallásos buzgolkodás fináléjaképpen szexuális orgiákat ültek.Egyidejüleg itt a nemi gerjedelem a vallásos gerjedelem folytatásának és hatványának tűnik fel,lényegében ,csirájában mind kettő egy tőről fakad,mint természetes földi megoldása egy extatikus,a tulvilágban és a metafizikában gyökerező lelki feszültségnek.”
“Az a tény ,hogy a vallásos szertartások alkalmával bekövetkezni szokott ilyen nemi kicsapongások az egész földön el vannak terjedve és hogy ezek a kicsapongások ősi időktől fogva a legkülönfélébb vallásifelekezeteknél is előfordulnak,ismét csak arra mutat,hogy ennek a dolognak eredete a vallás lényegével áll szoros összefüggésben, amelyhez a történelmi hitfelekezeteknek semmi közük nincs.Tehát teljesen illetéktelen és jogtalan az,ha ujabb időben a katolicizmust teszik egyesek ezekért a dolgokért felelőssé,holott ez épp ugy nem tehet róluk,mint ahogy nem tehetnek róluk a többi vallási felekezetek sem.Ez a szexuál-vallási jelenség mindenütt következetesen megtalálható és visszatérő alaptermészete az emberi nemnek,amelynek valódi tudományos elbirálása csak objektiv antropologiai.ethnologiai vizsgálati módszerekkel lehetséges.”

Azért én nem mentegetném ennyire a Katolikus Egyházat,mert legyünk őszinték,az északi népek sosem voltak olyan heves vérmérsékletűek mint a déliek.A szex kultusza és különösen a tömegesen elkövetett ugynevezett bakanália inkább a déli népekre volt jellemző.Amikór a 13.században megindult az afrikai népek tömeges beáramlása Itáliába,akkór a katolikus pápaság melléjük állt és szembe szált a nemesekkel akik megprobálták védeni az országot.Majd később ugyanezekkel a bevándorlókkal III.Ince pápa keresztes hadjáratot vezetett a franciaországi ugynevezett eretnek keresztények ellen.Ezeket nevezték kataroknak és albingenseknek,akik valószinű,hogy gnosztikus keresztények voltak,tehát akik inkább az értelem mint az érzelem mentén gyakorólták a keresztény vallást.

Az hogy a vallás szinte kizárólag az érzelemre koncentrál,szerintem ez nem más mint űzleti fogás,mert a vallás a régi időktől fogva űzletként működött.Nyilvánvaló,hogy a legjövedelmezőbb űzletág a prostitució.Nagyon sok jólmenő üzletember ugy érte el a sikereit,hogy valami módon meglovagólta a prostituciót.Az sem titok,hogy a vallás az egyik legnagyobb bevételi forrás (a hivek adakozásából).Ezért volt összekötve a vallás már az ókortól kezdve a prostitucióval.Ha a mai kereszténységből már hiányzik a prostitucióra utaló praktika,azért az Evangéliumba olyan mondatokat találunk mint,hogy Krisztus az egyház vőlegénye,(ergó,bármely egyháztag vőlegénye)amely kijelentés egy frusztrált nőnek (és ilyenből akad bőven ) mindig menedékűl szolgált.Arról ne is beszéljünk,hogy az apácák legtöbbje ezt a szó szoros értelmében veszi és olyan érzelmi kapcsolatot ápól a képzeletbeli Krisztussal mintha valóban a menyasszonya lenne.

A vallási fanatizmus térnyerése és a globalista birodalmi törekvések komoly félelemre adnak okot,hogy az emberiség nemsokára vissza fog hanyatlani az ókori társadalmi viszonyokba.Ha megkérdezném az embereket,hogy egy szóval jellemezzék az ókori társadalmi rendszereket,a legtöbben talán a rabszolgatartó szót használnák.Pedig szerintem a legrelevánsabb szó a falokrácia.A falokrácia nem más,mint az emberi érték falloszban való kifejezése.Ez a primitiv értékrendszer Afrikából származik.Egyes beszámolók szerint még a 19.században is egyes afrikai falvakban ugy választottak törzsfőnököt,hogy előre meg volt adva a fallosz mérete,és erre felhatalmazott női küldöttség járta a falut,amig megtalálta a megfelelő méretű jelőltet.Minél kisebb volt egy egyén fallossza annál csekélyebb volt az értéke.Ezekben a társadalmakban ugyan ez az ok is hozzá járulhatott,hogy a nő értéke kisebb volt a férfiak értékénél.Nyilván való,hogy a dominancia szempontjából a hórdában élő állatoknál ez egy nagyon fontos tényező.Ugyanez a helyzet olyan emberi közösségekben ahól nyiltan,vagy burkólt formában divik a többnejűség.

Az európai emberre nem volt jellemző sem a többnejűség,sem a tulzott dominancia hajlam,ezért a birodalmi eszme,sem hóditott teret amig nem vált kevertfajúvá.A keveredésből létre jött egy olyan faj,amely délre haladva mind jobban a feketékre,és északra haladva mindjobban a fehérekre hasonlit.A felületesen gondolkodó ember mindig a látszatra koncentrál,vagy is a bőr szinére.Pedig a lényeg az intelligencia.Az intelligencia általában forditott arányban áll a fallosz méretével.Ahhoz,hogy valakiből domináns egyéniség váljon nem föltétlen szükséges a magas intelligencia.Ezt mindig pótólni tudta a tanácsadók tábora,ami legtöbbszőr nőkből és eunukokból állt.A keveredés következményeként az átöröklött tulajdonságok néha olyan kombinációt is létrehoznak,amikór az intelligencia párosúl a magas dominancia hajlammal.Ezeket az eseteket kiemelve, vannak akik lándzsát törnek a keveredés mellett.

A gender elmélet nem más mint a kevert fajú társasdalom létjogosultságának elméleti megalapozása.A gender elmélet relativizálja a nemek közti különbséget.A gender elmélet propagálása kéz a kézben megy a kevert fajú társadalom propagálásával.Mert miről is van szó? A gyereknek nem szabad tudnia a nemi hovatartozásáról,ugyanakkór olyan csoportban kell nevelkednie, olyan társakkal,akik nemileg hamarabb érnek és akiknél a nemi aktivitás jóval hamarabb elkezdődik.Amennyiben minden szabadjára van engedve,a nemileg érettebb egyének elcsábitják már kiskorukban a nemileg éretlenebbeket.Ugye a genderelmélet szerint a homoszekszualitás egy jó dolog.A nemileg érettek által elcsábitott nemileg éretlenek nem is fogják elérni a nemi éretséget,igy nem lesznek képesek soha a férfi szerepre.A csábitó viszont képes lessz magának nem csak nőt szerezni,hanem e mellett homoszexuális viszonyt is folytatni több ugynevezett nemileg semleges egyénnel.Nem nehéz megállapitani,hogy melyik faj fog prosperálni és melyik fog lassan eltünni.Azonban a nemi érettség elötti mértéktelen nemi kihasználtság nem csak a nemi szervek fejletlenségéhez vezet,hanem főleg az agy és az értelem fejletlenségéhez is.Mivel az iszlámhitüeknél megengedett az éretlen lányokkal való házasság,igy nem csoda,ha náluk a nők gyengébb értelmi képessége egy nyiltan megvallott tény.Ez viszont vonatkozik a homoszekszualitásra csábitott kiskorú fiukra is.

Az európai faj az évszázadok folyamán keveredett az afrikaival.Ez a keveredés azonban elenyésző a mellett amit a mai bevándorlási politikával szorgalmaznak.A fenti levezetés szerint Európában egy olyan embertipus jön létre, amely a családon belüli többnejűség és az iszlám vallás felé fog elmozdulni.Ez a délről jövő nyomás elöbb észak Afrikát,aztán a Közelkeletet érintette.A keresztes háborúk ezt a nyomást próbálták megállitani váltakozó sikerrel.A 15-16.században már ugy tűnt,hogy a folyamat megállithatatlan.Az hogy ez a folyamat még is megállt és szünetelt egy félévezredig,az talán inkább a pestis járványoknak köszönhető.A keresztény vallás a közhiedelemmel ellentétben,nem a Közelkeletről származik,hanem Európából.Ami a Közelkeletről származik,az inkább a vallás elferditése.Alexej Hrustaljov szépen bebizonyitja ezt a következő videóban:Alekszej Hrusztaljov – Franciaország a kereszténység bölcsője (Kitalált ”középkor” Világkor)

 

Galata

 

Képtalálat a következőre: „galata”

Ha egy leirt mondat értelmetlen,akkór vagy az iró gondolkodásával van a baj,vagy  hamisitási gyanú áll fenn.

Pál levele a galatabeliekhez:3.rész 1.vers

Karoli Gáspár tolmácsolásában.:Oh balgatag galátabeliek,kicsoda igézett meg titeket,hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak,kiknek szemei elött a Jezus Krisztus ugy iratott le,mintha ti köztetek feszittetett volna meg.

A Vulgátában:O insensati Galatae,quis vos fascinavit non obedite veritati,ante quorum oculos Jesus Christus praescriptus est in vobis crucifixus?—O balgatag galátabeliek, ki igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak,kiknek a szemeik elött leirt Jézus Krisztus bennetek van megfeszitve.

Giovanni Luzzi tolmácsolásában:O Galati insensati,qui v ha ammaliati,voi,dinanzi agli occhi de quali Gesu Christo crocifisso é stato ritratto al vivo.—Oh balgatag galátabeliek,ki igézett meg titeket,ti,kiknek szemei elött  a megfeszitett Jezus Krisztus vissza tért az életbe.

Probáljuk értelmezni a fenti mondatokat.Az utolsó azt állitja,hogy Jézus Krisztust Galatában feszitették meg,mivel szemtanúként citálja őket a feltámadását bizonyitandó.A második szerint maguk a galataiak is elszenvedték a megfeszitést(atrocitást).Az első mondat szinte értelmetlen:Nem lehet szemtanuként citálni valakiket,akik csak másodkézből vesznek tudomást a tényről.

Fomenkó és társai azt állitják,hogy Jézust valójában Galatában feszitették meg és ő nem más volt mint Andronik bizánci császár.1185-ben a történelmi irások szerint valóban megőltek egy Andronik nevű bizánci császárt,de ez se nem volt szentéletű és nem keresztre feszitették,hanem a nép haragja végzett vele a legocsmányabb módon.Azt is állitják,hogy az eredeti Jeruzsálem Bizánc volt.Ezt bizonyitandó felsorakoztatnak egy csomó 145o és 1545 között festett a passiót ábrázoló képet.Ezek nagy részét olasz festők készitették akik valószinű hogy a Giovanni Luzzi tolmácsolásában értelmezhető mondat alapján ugy gondolták,hogy a passió szinhelye Bizáncban volt.

A történelem hamisitók a hamisitás érdekében számtalanszór megerőszakolták a latin nyelvet,sokszór arra kényszeritve a szótárkészitőket,hogy a hamis forditás szerint értelmezzék a szavakat.Elég egy példát emlitenem :populus,populatio.Habár a legtöbb latin nyelvben mindkét szó ugyanazt jelenti =nép,népesség,de a klasszikus latinban a hamisitást megkönnyitendő a populus=nép,a populatio=népirtás.Mind a mellett,hogy a népirtásnak van egy erre megfelelő szava a depopulatio.Valahogy igy állunk az in szóval is amit a Fomenkóék által idézett angól bibliaforditás among=közte-nek fordit.A közte szó megfelelője latinban az inter.Tehát a latin in egyértelműen a magyar ben-nek felel meg.Ezért a Vulgátából idézett mondatban nem azt kell érteni,hogy köztetek,hanem hogy bennetek.

Probáljuk megfejteni a Galata szó értelmét.

Sebastian Münster egy elismert térképész volt a 16. században,ezért az ő korához képest nem lehetett tudatlan ember.Amit a különböző nemzetek történetéről ir,azt a 15.században forgalomban lévő történelemkönyvekből merithette.Ekkór a történelem még alakulóban volt.Ő csak azt irta le amit az akkori történelemkönyvekből olvasott.Az ő érdeme a térkép készités.Rengeteg várost hitelesen megrajzólt,bár a történelem átirása után ezek nem mindig tükrözik a mai hivatalos álláspontot.A könyv talán az értékes térképeknek köszönheti,hogy elkerülte az expurgálást.

https://books.google.ro/books?id=6i2WKfS2hVMC&pg=PA561&dq=argento++hunni&hl=hu&sa=X&ei=JPqcVMalCYGdygPXloLwCw&ved=0CGUQ6AEwCQ#v=onepage&q=argento%20%20hunni&f=false

83.oldal:
“Gallia Europa harmadik régiója a nevét Galatától kapta az egyiptomi Herkules fiától.Ez a Herkules Galliába érkezett még mielött Troját lerombólták volna,és felépitette Aleszia városát amelyet utólag Julius Cézár lerombólt.Miután Galata kiterjesztette a birodalma határait el nevezte ezt Galaciának(Galazia).Aztán a rómaiak ezt a nevet Galliára változtatták.Egyesek a görög nyelvre hivatkozva ahól Gala tejet jelent,azt tartják,hogy ezt a nevet a Gallok azért kapták mert a bőrük szine fehérebb volt mint a spanyoloké.Gallia három tartományra oszlik:a belga,a kelta ,és az Aquitania.”

E szerint Gallia,Galata,Galicia(amiből kettő is van:egy Spanyolországban,a másik Ukrajnában) szavak mind egy tőről származik.Vajon melyik az a Galáta amiről Pál apostól beszél?A törökországi Galata állitólag nem más volt mint egy tengerparti legelő, ahól a juhokat fejték és állitólag a tejről kapta ezt a nevet.Mivel a Vulgáta közelebb állt az eredeti iráshoz mint a másik két evangéliumi változat,ezért érdemes ezt jobban megvizsgálni.A mondat azt állitja,hogy maguk a Galataiak is elszenvedték a Krisztus szenvedését “est in vobis krucifixus”.Megvizsgálandó,ha az emlitett tartományokban mint Gallia, Galáta,valóban történtek atrocitások.És valóban 12oo körűl Galliában az albingenseket irtották,miközben a keresztesek ugyan ez év körűl fosztják ki Bizáncot.Lehet,hogy a másik két Galiciában is történtek atrocitások,ha nem is ugyanabban az időben.A Galicia Gallia,Galata nevek alatt létező területek földrajzi elhelyezkedésük miatt az ott élő népnek mindig jólétet biztositottak.Ha figyelembe vesszük hogy a gála(latin) szó luxust jelent,és azt a tényt,hogy az emlitett galáta névvel fémjelzett helyeken az atrocitások bekövetkeztéig az emberek luxusban éltek,akkór igazat kell adnunk a Vulgátában való megfogalmazásnak.Azt is figyelembe kell venni,hogy a Jézus születési időpontja nem történelmi tény szerint hanem csak közös megegyezés szertint lett meghatározva.A hivatalos verzió szerint az időszámitásunk kezdetekór.Fomenkóék szerint a 12.században.Figyelembe véve,hogy a reneszansz korában is létezett egy pár Pál,vagy Hieronimus,akik bele javithattak az Evangéliumokba,igy a fenti mondatok tőlük is származhattak.

1o42.oldal:

Konstantinápoly
Bizantio nobile citta prima Lico da Pausania Lacedemonio edificata nel fretto euripo d’Europa et Asia,á quali disse l’oraculo Pitio,che edificassero contra ciechi,cio é contra Megaresi,che lasciato il fertile terreno,edificarono Calcedone luoco sterile dirimpetto á Bizantio.I pesci che dall’Eusino vengono in Propontide sbigottite dal biancheggiante fasso nel litto Chalcedone,vengono á corso al promontorio di Bizantio.Per cio quanto ne pigliano Bizantij manca á Chalcedoni.Pausania rifacendo questa citta la chiamo Bizantio et tenendola anni sette la fece capo della Tracia.Fu poi soggietta á gli Atenesi et di nuovo á Lacedemoni,sin á Constantino Magno il quale per resistere alle corriere de Persi et Parti,che affliggevano il Romano Imperio in Oriente,vi trasferi l’imperio da’Roma,et edificandola come citta Imperiale la nomo da se stesso Constantia o Costantina.Et stando in pensiero dove edificare tal cittá gli venne desir di rifare Ilio di Troade tanto celebre per l’universo,che migliaia d’anni fu da Greci rovinata:ma essendo avisato in sogno che ristorasse Bisantio,mando á vedere il sito,i fiumi,il mare et la qualita dell’aria.Et informato come il luoco era ameno,l’aria temperato,et il terreno fertile et il porto di mare fermo,ne edifico una magnifica citta con forti mura et egregij edificij siche pensavi piutosto stanza de Dei,che de Imperatori.Spoglio Roma et altre magnifiche citta ,come scrive Gieronimo,per arrichire questa nova Roma….Et volendo l’imperatore chiamarla nuova Roma et il paese Romania,il volgo la volse chiamate Constantinopoli dall edificatore di essa.Turchi la chiamano Stampolei et Stampolda cio e grancitta.Ma per a dirimpetto á Bizantio all’altra riva del golfo maritimo chiamano Gallata.Et dicesi che quel golfo é tre tanto largo come il nostro Rheno.Queste due citta sono lontane tra loro un tiro di artigliaria.Costantinopoli é triangulare,ha due lati verso’l mare et uno in terra–-Bizánc nemes város melyet Lico Pausania épitett az Európát és Ázsiát elválasztó tenger szorosban,melyről Pitia jós azt mondta,hogy ezt a vak Magyarok ellen épitették,akik elhagyták termékeny főldjüket,hogy megépitsék Kalchedon várát Bizánccal szemben egy terméketlen földön.Még a halak is melyek a Fekete tengerből érkeztek,a fehér kövek miatt elkerülték Kalchedont és a Bizánc kiugró partjaihoz jöttek.Pausania ujra épitette ezt a várost hét évig birtokolta és meg tette Trákia fővárosának.Ez után az Athéniaiak kezére került,és ismét vissza a Lacedemóniakhoz,egész Nagy Konsztantin idejéig,aki a perzsák és a pártusok ellen való védekezés végett áthelyezte a székhelyét Rómából ide,császári várossá épitve ezt és a saját nevét adva nekiKonstantinápolynak nevezte.Amikor azon töprengett,hogy hova is kéne épiteni a várost,az a kivánsága támadt,hogy ujra épitse Troját,melyet a görögök évezredekkel ezelött lerombóltak,de aztán álmában figyelmeztetve lett,hogy Bizáncot kell újjá épitenie,ezért megfigyelőket küldött a helyszin kikémlelésére.Ezek értesitették,hogy a hely kellemes,a klima mérsékelt,a főld termő,és a kikötő megfelelő.Itt egy nagy várost épitett kemény falakkal szép épületekkel melyek inkább Istenek hajlékaira mint császárokéra emlékeztetnek.Ahogy Hieronimus irja,kifosztotta Rómát és más városokat,hogy igy gazdagitsa ezt az uj Rómát…Az uj várost a császár akarata szerint Uj Rómának nevezték,az országot pedig Romániának.A törökök Isztambulnak vagyis a Nagy Városnak hivják.Bizánccal szemben a golf másik partját Galatának hivják.Azt mondják,hogy ez a golf olyan széles mint a mi Rajnánk.Ez a két városrész egy ágyúlövésnyi távolságra van egymástól.Konstantinápoly háromszög alakú,két oldala a tenger felé,egy meg a szárazfőld felé.

“Ahogy Hieronimus irja,kifosztotta Rómát és más városokat,hogy igy gazdagitsa ezt az uj Rómát…”-A dicső római birodalom létét igazolandó a fejetetejére állitották a történelmet.Arról nem nagyon találni irást,hogy Rómát azért fosztották volna ki,hogy Bizáncot gazdagitsák,de ennek a forditottjáról igen is vannak irások.

Kik lehettek a megarik ha nem a magyarok? Honnan jöhettek és mikór? Azt tudjuk,hogy a magyarok sokat harcoltak bizánccal.Más megari nevű népről nem tudok.Amilyen összefércelt a fenti történet,olyan hitele van Nagy Konstantinnak is.

 

Adalék:A nagy tisztogatás https://fabsanyo.wordpress.com/2017/01/

A kostanci zsinat

Képtalálat a következőre: „a konstanzi zsinat”
http://digitool.bibnat.ro/R/UU4S689XIEG65AEDNP764TUJVPXPAE3R1GUMAULBC3VMGRR9RR-01105?func=collections-result&collection_id=1246

A könyvet német nyelven irta a 15.században, olyas valaki aki szemmel kisérte az eseményeket.A könyv a Battyáneumhoz tartozik,a digitális változathoz ugy lehet hozzáférni,hogy az ablak balsarkában rákattintunk a cautare szóra,majd a XVI.századi könyvekre.

Tudni való,hogy Zsigmond király a Nikopoli csata után egy kerek évet bolyongott ismeretlen helyeken,amig végre hazavergődött.Ha figyelembe vesszük a tényt,hogy a Konstanci zsinaton az első hegedüsök a közelkeleti patriárchák voltak,akkór sejteni lehet,hogy hól moshatták át az agyát,eufemisztikusan szólva,hól érzékenyithették,hogy megpróbálja a globalizációt a vallás terén.

2o.old..Die selben englischen hetten vor dem Concilio zum Costannz kein nation,wann das si gehorchten under die nation Germani und ward ihn die nation erst zum Costanz gegeben als man das hinach findet.—A kostanci zsinat elött az angolok nem képeztek nemzetet,ugyanis ők a germán nemzethez tartoztak,és a nemzeti titulust csak a Costanci zsinat után kapták,ahogy itt találjuk.

Ez egy megdöbbentő kijelentés,de ha a nemzet fogalmát a nyelvhez kötjük,akkór tudni kell,hogy ebben az időben egy skót paraszt szókincse 3oo szóból állott.Ha azt is figyelembe vesszük,hogy a Sakespeare nyelve nem a mai angól nyelv,akkór biztos hogy ebben a kórban nem volt kialakulva a mai angól nyelv,igy a nemzet sem.Ha Zsigmondnak szüksége volt szavazatokra a pápa választáshoz,akkor nemzetet csinált az angólból,ugyanis csak azon népek biborosai választhattak,akik nemzetet alkottak.Ilyen volt az Olasz(Lámpárt),a Germán, a Francia,a Spanyol és utolsónak az Angól.

52.old.Indem selben Sessio wurdent Bapst Gregorius Cardinal wieder zu Cardinelen gemacht.Inn dem selben Concilium ward declarirt das Pfaffheit(patriarchen,Cardinele,erzboscöfe,Bisch.und prelaten)solten zu Constanz bleiben bis das es ein end nahm bei dem fluche ewiger verdammnis und bei beraubung ihrer pfrunden.-–Ebben a szesszióban degradálták le Gergely pápát ismét biborossá.Ezen zsinaton kijelentették,hogy a papság(patriárchák,biborosok stb.)nem hagyhatják el az ülést addig mig nem hoznak döntést az eretnekek(Husziták) kiátkozásáról és a vagyonuk elkobzásáról.

Gyors itélettel máglyán égetik meg Husz Jánost .Nyolcszáz felfegyverzett katona kiséretében kiviszik a városon kivűl és a korahajnali órákban máglyán égetik el.A fejére egy papir csákót tettek, amelyre két ördög volt rajzólva és alatta a “Heresis archa” név.

Állandó keresztes kőrmenetek a városban az Antiochiai János patriárcha vezetésével, a mesterek és az Auditorok aszisztálásával.1416 Január. levelek érkeznek a királyoktól és hercegektől,melyben megtagadják az engedelmességet Benedek pápa iránt.

61.old.:An dem zinstag (vor eingehendem Brachmonat) indem Mayen Anno Domini MCCCCXVI so ward ein sessio und ward besandt Mayster Hieronimus und als er vormals auff den sint kommen was das er abstehen wolt seins kezzers glaubens inn der sessio so antwurtet er hett uppigchlichen geschworen das er den glauben nit mer halten wolt unnd flüchtet ihm selbst darumb das er es vormals zu drei maln verschworen het und sprach offentlich, er wolt halten den glauben so Meyster Huss geglaubt hett und wer auch der Huss und Mayster Johann Wiklis gütt leüt gewesween unnd also ward er von ganzem Gemeindem Concilio für ein ketzer verteilt und gab man in dem weltlichen gericht und namen in Graff Eberhart von Nellenburg Graff Hanns von Lupfen die stathalter des Concilio warent von des Künigs wegen Künrad Mangold oberer burgenmeister und heinrich Gunterschweiler under burgermeister und man furt ihn aus mit vil gewapneten mannen und ritten die vier vor ihm und hinder ihm bis an die Stadt so der Huss verbrandt ward so ward er auch verbrandt…—Egy májusi böjti napon 1416-ban volt egy szesszio ahól Hieronimus Mestert megkérdezték ha meg akarná tagadni a boszorkány hitét,amire ő azt válaszólta,hogy ünnepélyesen megesküdhet,hogy a hitet nem fogja megtartani nem bánva azt,hogy erre előzőleg háromszór megesküdött,és nyiltan kijelentette,hogy a Husz mester hitét tartja jónak,és hogy Husz és Wiklof Mesterek jó emberek voltak.És igy az egész zsinat által el lett itélve mint boszorkány és ki lett szolgáltatva a világi hatóságnak. Eberhard von Nellenburg és Hans von Lupfen grofok voltak kinevezve a király által a zsinat vezetésére,Künrad Mangold polgármester és Heinrich Gunterschweiler alpolgármester,ezek négyen lovagolva kettő elől,kettő hátúl fegyveresekkel kikisérték arra a helyre ahól Huszt megégették,ugy égették meg őtet is.

Valószinű,hogy ennek a Hierinimus Bohemusnak a tanitásait datálták vissza a IV századba.A Krisztus gyilkosai a ruháin osztoztak,ezek pedig a Hieronimus tanitásain.De az is lehet,hogy Hieronimus Mester csak Husz János fantomképe és a Hieronimus(Jeromos) elmélkedéseit valójában Husz irta.Mert az irányzat követőit nem Hieronimitáknak,hanem huszitáknak nevezték,viszont Husznak az irásai eltüntek.Ezt a könyvet a 16. században kompilálták 15. századi szerző irásából,a kompilátor bevallja a könyv elején,hogy meghagyta a régi szavakat csak azért,hogy jobban szemléltesse a kór szellemét.Ez azonban nem zárja ki a hamisitást,tudván az akkori nyomást a jezsuiták részéről.

https://books.google.ro/books?id=d1tmAAAAcAAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=ghazari+hunni+fidem&source=bl&ots=Qyx9PNcP3j&sig=U50a0O76ux9h1B5w51aRv4VJUug&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwi8sZW_4KnZAhXGI1AKHdpBB1M4ChDoAQgqMAE#v=onepage&q=ghazari%20hunni%20fidem&f=false 126.old.:Jagelloque Princeps cum fratribus octo baptizatus misit ad Urbanum papam qui nomine omnium illi obedientiam polliceretur,et in Christi cultu per eas oras propagando multum studij posuit Hieronimus Bohemus monachus anno milesimo quadringesimo decimo quinto,Aenea Silvio teste.—Jagello herceg nyolc megkeresztelkedett testvérét küldi Urbánus pápához akik mindannyiuk nevében biztositották őt az engedelmességükről,kiknek szájuk által terjedt Hieronimus Bohemus  barát sok tanitása ezer négyszáz tizenötben Aenea Silvio tanusága szerint.

Tehát II.Pius pápa tanusitja,hogy a Hieronimus Bohemus tanitásait (melyek valószinű,hogy Husz János tanitásai) Orbán pápa nem itéli el.Világos,hogy a Husz János ellen inditott inkviziciós eljárás Zsigmond király aljas cselekedete volt,ami egy elvaratlan gennyes seb a katolikus Egyház testén.

Ha S.Jeromos(Hieronimus)nem más mint Husz János(Hieronimus Boemus) fantomképe vissza datálva a IV.- V. századba,akkór feltételezhetjük,hogy a Nikeai zsinat sem más mint a Kostanci zsinat fantomképe.

65.old:Am sant Felix und sant Regula tag inn der nacht starb der Kamer Auditor und ward begraben zu dem Thum darnach an der mitwochen hett man ihm ein opffer.—Szent Félix és Szent Régula nap éjszakáján meghalt a kamara Auditor,akinek a temetésén áldozatot mutattak be.

Megjegyzendő,hogy áldozat bemutatás a halott részére afrikai szokás.

71.Darnach het ein Erzbischof von Tennmark mess und inn der mes ward sie auf den Altar gesetzt in ihren namen ein michelpild silbrin und verhült als ein Haupt und Brust und zu einem heiligen gemachet mit rechter urtheil von Gemainem einhelligen spruch des Concilis mit geschwornen aiden als vorgeschrieben ist Und nahm der Erzbischof der die mess hett dass bild und gab damit den segen und hub an mit lauter Stimme zu singen:Ecce nova proles data est..Darnach da sang man:Te deum laudamus.—Egy dániai biboros aki a misét cereblálta,egy ezüstből készűlt szobrot helyezett az oltárra,(ez egy gyerek mellszobrára hasonlitott)ezt szentnek nyilvánitotta és ezzel osztván az áldást fennhangon énekelte:Ime az uj gyermek aki nektek adatott.Ez után mindenki énekelte a Te Deum laudamust.

Amint láthatjuk,a vatikáni karácsonyi szentmisén ez a gyermek,már nem csak mell és fej,hanem egy meglett kisded szobor.

8o.Am freitag ward sessio und schwurend all des ersten der Künig ,all Cardinal,Patriarch,Erzbischoff,Bischoff,alle botschaften für ihr herrn eins zusein und keinen Bapst zu hulden dann der zu Constanz von dem Concilio erwolt wurde und leutet man aber dreimal Laudes.—Pénteken Szessziót tartottak ahól elöbb a király esküdött,aztán a biborosok,a patriárchák,püspökök ,küldöttek,hogy egységben az urukkal(Zsigmond király),nem hódolnak meg egy pápának sem,csak amelyiket a zsinaton fogják választani.

8o old.In der Session ward Bapst Benedict Petrus de Luna zu nichten gemacht und für eine Kezzer verteilet und vurden all Glocken geleut.Und hiss der Künig nach imbiss sein pusauner durch die Stadt pusaunen und warent dazu gegen all die mit gwalt die dem Bapst hieltent und wurden die absolvirt die in vormals gehalten hetten und was zugegen unser herr Künig …—Ebben a szesszióban Benedek pápát(Petrus de luna) semmisnek és boszorkánynak nyilvánitották,ami után megkongatták a harangokat.Ebéd után a király megfuvatta a harsonákat a városban és összeszedték mindazokat akik kiálltak a pápa mellett.

Ugyanigy jártak el XXIII.János pápa hiveivel is.Magát a pápát is elfogták és bőrtönbe zárták.

91.old.An dem zinstag so hetten die andern Erzbishoff und all Geistlichen pfaffen ein gesungen Mess von dem Heiligen Geist und gingend darnach mit dem Kreuz von dem Münster bis zu dem Kauffhaus zu dem Conclavi und wartet ihr unsehr herr Künig und all weltlich fürsten vor die Rathaus und namend da von dem Patriarchen Antioceni de segen und gingend da dannen …—Másnap a püspökök és papok egy énekes misét tartottak a szentlélek tiszteletére,ami után a kereszttel körmenetet tartottak a Münstertől a Kereskedők házáig és itt várták őket a Király és a világi hercegek,ahól az antiochiai pátriárcha megáldotta őket…
Auff dem selben Sant Martins tag nach dem Creuzgang zwischen der zehenden und eylften stund da ward da ward zu Bapst erwollet Bapst dominus Otto de Columna…—Ugyanazon szent Márton napján a körmenet után tiz és tizenegy óra között meg lett választva Otto de Columna mint V. Márton pápa.

99.old.:Darnach rittend die Cardinal ye zwen und zwen der was zwen und zwenzig.Danach drey Patriarchen darnach unser heyliger vatter der Bapst und rit unverdect das ihn aller menigklichen sahe und fürte ihn unser herr der Künig zu fus bey dem zaum und ein tremel inn der hand und wart dem volckt und zu der andern seyten der Marggraff von Brandenburg als dann vorhin auch benennet ist,und rittend fast gemahlichen von dem grossen hoff abher bis für sant Stefan und da dannen an den oberenm marckte. Und da unser heyliger vatter der Bapst kame für das Haus genant zu dem Schlegel so kam die Jüdischheit zu Constanz ihm entgegen mit vil grossen brinnenden kerzen und hetten all ihr habit an als sy inn ihrem langen tag stehend ,und trugen die Zehen gebote in einem roten samatin tuch und under einer himeltzen das was ein guldin tuch und sungend fast in Hebraisch und knieten all nider und buttend ihm die zehen gebot und batend in sy zubesteten, als sie von andern Bapsten herkommen waren da empfienge er die gebot nit, aber unser herr der Künig empfieng sie und sprach: Moses gebot weren recht und gut ,aber sy wolten die nit rechrt verstehen.So redet der Bapst etwas das ich nit verstehen kund und zu dem letzten hort ich das der Bapst also sprach:Omnipotens deus,aufferat velamen ab oculis vestris ut possitis videre lumen aeterne vitae.—Ez után a biborosok kettesével lóháton huszonketten.Utánuk három pátriárcha és szentatyánk a pápa,aki fedetlen lovagolt,hogy az egész tömeg láthassa.A lóvát kantáránál fogva vezette a király gyalog,egyik oldalán egy testőr a nép távoltartására,a másik oldalán a Brandemburgi őrgrof és igy meneteltek a nagy udvartól a Szent István bazilikáig,ahonnan a felső piactérig.És amikor a szent atya a Pápa a Kalapácsnak nevezett házhoz ért,szembe jött vele a Kostanci zsidóság,sok nagy égő gyertyával a kezükben és egy aranyozott kendőbe fogva hozták a tizparancsolatot. Zsidó nyelven énekeltek,térdre borultak és felmutatták a pápának a Tizparancsolatot,kérve őt,hogy hagyja jóvá.De mivel ez a Tizparancsolat  más pápáktól származik,ezért nem fogadhatja el. A király azonban elfogadta és a következőt mondta:Mózes törvényei jók és igazak,csak ti nem akartátok őket helyesen megérteni.Ekkor a pápa valamit mondott,amit én nem értettem,csak az utolsó mondatát:A mindenható Isten felemelte a leplet a szemeitek elől,hogy láthassátok az örökélet világosságát.

No csak nó,a király jártasabb vallási ügyekben mint a pápa? Tehát  Mózes törvényei jók,csak rosszúl értelmezték.De kik is azok a “ti”akik nem akarták helyesen értelmezni?Szerintem ugy a zsidók ,mint a katolikusok papok,mert ez a mondat felűlirta a pápa akaratát.Vagyis Zsigmond király a bujkálása alatt olyan erők befolyása alá került,akik hatalmasabbak a keresztényeknél és a zsidóknál is.Ez az a láthatatlan hatalom amely Mózes óta bitorolja a hatalmat a világ felett.

1o3.old.:Am freitag nach Agnetis anno dni.MCCCCXVIII so fing man an zu leuten die grossen Glocke zwischen XI und XII zu einem zeichen als unser herr Jesus Christus an dem Creuz starb ...—Az Ágnes nap utáni pénteken 1418-ban elkezdtek szolni a nagy harangok,11 és 12 óra között jelezve,hogy ebben az orában halt meg a mi urunk Jézus Krisztus a kereszten .

Ez megint egy megdöbbentő állitás.Ha valaki egy ilyen könyvet tudott irni,arról nem lehet feltételezni,hogy nem tanulmányozta volna az evangéliumot,ha már lett volna ilyen.

1o6.Auf zinstag die recht fassnacht so stach man auff dem Pral und kame unser herr Künig mit verbunden helm in herr Laurenzien vom Heidnischen thuren zu und stach auch und thet neun rit und stach nider ein Ritter und ein knecht und rit wider ab.—A király lovagi tornán vesz részt ahól megől egy lovagot és egy szolgát.

116.old.:Darnach am montag da was sessio und leytet man einest darzu mit der grossen glocken und ward etwas reformiret.An dem grossen donnerstag da was so der XXIIII tag inn dem Merzen früh so bekleidt unser heiliger vatter der Bapst zwölf man armer leut inn eitel weisses kleid als münch gehent kappen rock gürtel und schuch alles weiss darnach an der sibenden stunde so was er auff der Pfalz inn dem hohen ercker und alle Cardinal bei ihm all angelegt mit inseln und unser herr der Künig bei ihm und verbannet und verfluchet so all Heyden all Ketzer alle Schismatici all Juden(Petrum de Luna alle die dem stul zu Rom nicht absprechent, felscher der Brief und Bullen und alle die die an den stul zu Rom nit glaubent noch den haltend alle die seinem gericht und geboten nit genug thuund und alle die die da rath hilff und gunst dar zu gebent, und warff über sie mit seiner hand ein brinende kerzen herab under das volcke und darnach die Cardinal wurfen eylss brinent kerzen herab der yegliche wol ein pfund wachs wage ….–-Ez után hétfőn ismét szesszió volt,amit a nagyharangok jeleztek,ekkór valami reformra került sor.Nagy csütörtökön,ez március 24-én reggel, a szentatya felöltöztetett 12 szegény embert szép fehér ruhákba,piros sapkával mint a a barátoké,ővvel és cipővel.Hét ora körül,amikór (a pápa) a palota magas erkélyyén ült,mellette a biborosok és a király,kiátkozta az összes pogányt,az összes boszorkányt,minden szakadárt és zsidót.Mind azokat akik Rómában nem tagadják meg Luna Pétert(Benedek pápa),akik leveleket és Bullát hamisitnak,akik nem fogadják el és nem tartják be az általa hozott törvényeket,azokra saját kezüleg égő gyertyát haitott a nép közé.Ez után sietve minden biboros ugyanigy égő gyertyákat haitottak a nép közé,amely gyertyák egy-egy font viasszot tartalmaztak.

A zsinat három és félévet tartott.Kostanc és a Boden tó környéke olyan népvándorlásnak voltak a szemtanui,mint ma az egész nyugati világ,azzal a különbséggel,hogy a vendégek nem gyalog hanem lóháton vagy szekeren érkeztek és az akkóri világ előkelői közé tartoztak.A felfordulás azért nem lehetett kisebb,mert egy egy előkelő vendég akár négyszáz lóval is érkezhetett,és uganannyi szólgával.Ezeknek az elszálásolása és etetése sem lehetett egy leányálom.Minden előkelőségnek saját cimere volt amelyeket felszegeztek a szálást adók kapujára.A cimerek megtalálhatók a könyvben.A zsinat vége felé aztán kitört a pestis, amin nem lehet csodálkozni.

Egyértelmű,hogy Zsigmond király megpuccsolta a római Egyház vezetését.A törvényesen megválasztott XXIII.János pápát börtönbe záratta és helyébe egy báb pápát juttatott hatalonmra, akit teljes mértékben az ellenörzése alatt tartott.Az, hogy sem a hivek a papok vagy biborosok,habár mindenki elött nyilvánvaló volt a csalás,még sem tiltakoztak,az az inkvizició által művelt mindenféle üldöztetéseknek,kinzásoknak, élveégetéseknek köszönhető.Nem is volt ez után bátorsága egy pápának sem uj zsinatot össze hivni egész 1962-ig,amikór Giuseppe Roncalli ujra felvette a XXIII.János 1415-ben megpuccsolt pápa nevét és számát.A multat nehéz bevallani.Ötszáz évig nem venni tudomást egy nyilvánvaló csalásról ez kimeriti a cinkosság fogalmát.A reformáció irányába tett erőfeszitések,melyek ugyancsak kudarcot vallóttak, mind ezen ok miatt indultak el.A kostanci zsinat tévedése abban áll,hogy nem a szellemi birodalom(Isten birodalma) megujitását és megerösitését tűzte ki célúl,hanem a főldiét.XXIII. János sokszor mondogatta, friss levegőt kell engedi az egyházba. Ezért meghirdette az “aggiornamentót“, az egyház korszerűsítésének folyamatát.Az “aggiornamento“nem adminisztrációs dolgokra vonatkozik,hanem szellemi dolgokra.

Kivonat XXIII. János pápa beszédeiből A II. Vatikáni Zsinaton

Nessuno capisce questa retrograda e giá passata importanza del vecchio testamento, la quale in gran parteé una storia falsificata dei popoli scomparsi (sumeri, accadi, caldei e babilonesi) e di trescritte tradizioni prese in prestito daquá e lá…” “Con una parola siarno legati ad un certo giudaismo in vecchiato e per noi non basta Cristo, il figlio di Dio!…”—
Senki nem érti, ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letünt nép(ek)nek (sumír, akkád, káld, babyloni) megmásított történelme. Szóval,kötve vagyunk. valami ósdi judaizmussal és nekünk nem elég Krisztus, az Isten Fia!…”

A ma regnáló pápa sajnos követi az ötszáz éve tartó téves irányzatot,amikór nem a lelki szegénység hanem az anyagi szegénység felszámolását tűzte ki az Egyház céljául.

Ördögtől való e a gnozis?

Meditáció, Sötét, Fény, Negatív, PozitívKorint 4.v.7.Quis enim te discernit?Quid autem habes ,quod non accepisti?si autem accepisti,quid gloriaris,quasi non acceperis?—Kicsoda különböztet meg téged(másoktól)?Mid van amit nem kaptál?De ha ugy kaptad hogy dicsekedhetsz vele mintha nem kaptad volna?

A magyaroknál szokásban volt és talán még ma is,hogy egyesek a neveikben az i-t, y-re,vagy a t-t th-ra cserélték,ezzel bizonyitva nemesi származásukat.Az y és a th,talán attól nemesebb az i és a t-nél mivel görög eredetű betük,és amint tudjuk a görögök nemesebbeknek tartották magukat más népeknél.Ez a praktika nagyon jól bele illik az uralkodó osztály módszerébe,amelynek a mottója “divide et imperra!”

Ilyen megvilágitásban vizsgáljunk meg két szót,a scita és a Scytha szókat.A scita latin szó tudást jelent,a Scytha szóról azt állitják,hogy egy ókori nép neve és ezzel azt suggalva,hogy semmi köze a scita szóhoz.Azt is állitják,hogy a görögök nevezték igy a szkitákat.Ha jobban megvizsgáljuk,azt látjuk,hogy ugyanaz a szó mindkét esetben,csak a népet jelölőnél két betűt kicseréltek görög betükre.Amig a szónak latinul van értelme,addig görögűl nincs.Görög nyelven a tudás gnozis.A scita latinul jelent tudást.
Herodotosz szerint a Dunától északra egész a jeges tengerig szkiták éltek.Ha a szkita nevet a fenti megvilágitásban nézzük,vagyis hogy a szó gnózist jelent,akkór óhatatlanúl a gnosztikus kereszténységre gondolunk.És valóban a régi irások arról tanuskodnak,hogy még a 13.században is észak Európában nagyszámú gnosztikus keresztény közösségek léteztek.

Sok ókori történet iró emlitést tesz a szkitákról,azonban az időmeghatározást nem lehet komolyan venni.

https://books.google.ro/books?id=fJxOAAAAcAAJ&pg=PA24&dq=iustitia+scytharum&hl=hu&sa=X&ved=0CEoQ6AEwBWoVChMIsru2gbGNxwIVS1UsCh1GFAAE#v=onepage&q=iustitia%20scytharum&f=false

4.old.:Nomen enim Scytharum fortasse Persici belli tempore increbuit:Homero certe omnino non innotuit.Is novit tantum in universum gentes boreales nomadum more vitam degentes propter iustitiae laudem nobiles,nomine.—A Szkita név lehet,hogy a perzsa háború idején kezdett terjedni:mindenesetre Homerosz nem tesz rola emlitést.Tudott,hogy az északi népek nomád modra éltek és igazságosságuk miatt nemeseknek nevezték őket.

22.old Plinius állitására,mi szerint a Szarmatákat és a Germánokat is szkitáknak nevezi a szerző a következőt mondja:Sensus est:Antehac omnes gentes illis regionibus habitantes ubi nunc Sarmatas et Germani incolunt,Scythae nomine communi appellabantur,nunc vero hoc nomen in terris propioribus evanuit et usurpatur tantum de terris remotissimis ad boream et ignotissimis.–-Ugy tartják,hogy mindazon nemzetek akik ott laktak ahól ma a szarmaták és a germánok, szkitáknak neveztettek,mostanra azonban ezen vidékekről eltünt ez a név,amit most távoli ismeretlen népeknek tulajdonitanak.

25.old.Ptolemeus distinguit Scythiam intra et extra Imaum,ne tantillum quidem inde efficitur:nisi quod iam priores dicebant,longe lateque pertinere nomen Scythicum.-–Ptolemeus különbséget tesz az Imaumon belüli és az azon kivüli Szkitia között,amiből az következik,hogy a Szkita név széltébe-hosszába el volt terjedve.

26.:Esse aliquam Scytharum cum Slavicis gentibus cohaerentiam,non potest uno verbo profligari,imo ne multis quidem poterit ad fidem historicam adduci,et temere certe videtur fieri,si quis plane idem esse Scythas ac Slavos praeiudicat:id quod nuper etiam insulsius fecit vir non indoctus.Magis etiam vereor,ne non possint rem ad veri similitatem perducere,qui de Germanorum origine Scythica cogitarunt.–-Hogy van e kapcsolat a szkiták és a szlávok közt ezt nem lehet egy szóval sem tagadni,de van aki egyenesen azt állitja,hogy a szkiták és a szlávok ugyanazok.De ez sem eszementebb azon állitásnál,hogy a germánok szkita eredetűek.

Ha a fenti állitásoknak valami értelmet akarunk tulajdonitani,akkór azt kell mondjuk,hogy a szkita név nem egy etnikumra,hanem inkább valami másfajta közösségre vonatkozik.Ez a közösség nem lehet más mint a vallás,éspedig a szkita vallás,ami ugy tűnik,hogy Herodotosz idejében egész Eurázsiában el volt terjedve.
Az Imaum hegy csakis a Kárpátok lehet ami egy belső Szkitiát különit el.Ez a belső Szkitia nem más mint a Kárpát-medence.A 72.oldaltól a szerző felsorólja azt a sok ellentmondást amit herodotosz irásában találunk a szkitákkal kapcsolatban.Mindezek az ellentmondások feloldódnak,ha a Herodotosz által leirt szkitiát a Kárpát-medencére vonatkoztatjuk.Tehát a szkita vallás(gnosztikus vallás) a Kárpát-medencéből indult és terjedt szét egész Eurázsiában.

https://books.google.ch/books?id=BdNfAAAAcAAJ&pg=RA2-PA14&dq=%22Corpus+Juris+Hungarici%22+scythico+gentili+et+ethnico+ritu&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjokYqkp-nVAhVIaRQKHS6kDnkQ6AEILTAB#v=onepage&q=%22Corpus%20Juris%20Hungarici%22%20scythico%20gentili%20et%20ethnico%20ritu&f=false

Ut quicuque Ungarus seu peregrinus in Ungaria,deposito Scythico gentili Ethnico ritu,ad veram Iesu Christi fidem illico non rediret,ac sacram legem Divo Rege Stephano traditam non recipere,capite et bonis mulctaretur.Civitates oppida,villae,templa demolita dirutaque reficeretur.—Bár ki magyar vagy jövevény aki a szkita nemzeti etnikus ritust gyakorolja,és nem tér vissza az igazi Krisztusi hitre,és a Szent István Király törvényére,fej és vagyon vesztéssel büntetessék.A városok,várak falvak templomok leromboltassanak és ujra épitessenek.

Hát akkór ki is kezdte el a templom rombolást? Azért meg kell jegyezzük,hogy habár nem kételkedhetünk Szent István létezésében,azért nagyon kevés kétséget kizárható adat maradt fenn tőle.Igy nehéz itélkezni a tettei felől.

https://books.google.ro/books?id=vclhAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

314.:Anno 1o17.:Dum in Germania et Saxoniae partibus,reversis ad fidem Slavis,Religio floret:dum in Anglia extincta Tyranide,sub Canuto Rege danorum Sanctitas revocatur:dum denique in Hungaria,sub Stephano maioribus in dies incrementis cultus Christi radiat:Gallia sub Roberto rege,Manicheorum haeresis laborat.-–A német és szászországi területeken a szlávok vissza tértek a hitre a vallás virágzott:Angliában véget ért az önkény uralom,Canuto dán király alatt vissza tért a szent élet:Magyarországon Szent István alatt a napok többségében terjed fényesen a Krisztus kultusz:Gallia Robert király alatt vissza esett a manicheus eretnekségébe.

https://archive.org/stream/chronicondubnic00florgoog…

57.old.:Péter a császárral és a teuton lovagokkal Fehérvárra jön,ahól visszakapja a koronát.:In bazilica genetricis Dei semper virginis Marie regaliter sedere fecit et ibidem regem hungaris et hungaros regi reconciliavit.Concessitque petentibus hungaris hungarica scita servare,et consuetuninibus iudicari.—A Szűz Mária nevére szentelt székesegyházban tárgyalt a magyarokkal a kiegyezésről.Engedve a magyarok azon kérésének,hogy gyakorolhassák a magyar scita(gnosztikus vallást) és szokásaik szerint törvénykezzenek.

59.:Tunc nobiles Hungarie videntes mala gentis sue in Chanaad in unum convenerunt,consilioque habito tocius Hungarie ,nuncios miserunt solemnes in Rusciam…Tunc igitur detestabili et execrabili ammonicione illius Vate omnes populi libaverunt se demonibus et ceperunt comedere equinas pulpas et crudas carnes et omnino pessimas facere culpas.Tam quippe clericos quam laicos catholice fidei servatores interfecerunt et quamplures ecclesias dei destruxerunt.Deinde contra Petrum regem rebellantes universos teutonicos et latinos qui in officys diversis prefecti per Hungariam sparsi fuerant turpi neci tradiderunt.—Ekkór Magyarország nemesei látván a nemzetük romlását,összegyültek Csanádban tanácskozásra az egész magyar nemzet,és követeket menesztettek Oroszországba…Ekkor azonban sajnálatos módon Vata tanácsára hallgatva,a démonokhoz kezdtek imádkozni,ló hust enni,nyers hust enni,és mindenféle gyalázatos dolgot müvelni.Ugyanakkór sok katolikus egyházi és laikus embert megőltek és templomokat rombóltak le.Ezután a Péter ellen lázadók őlni kezdték a német és latin tisztségviselőket kik közűl kevesen menekűltek meg.

Tudjuk,hogy Csanád(Marosvár) volt az egykori Ajtony vezér székhelye.Abban az időben a politika kéz a kézben ment a vallással.Ha a magyarok Csanádban gyűléseztek és a követelésük egyik pontja a gnosztikus vallás visszaállitása volt,akkór azt is feltételezhetjük,hogy Ajtony sem volt pogány,hanem épp gnosztikus keresztény.Azt jól látjuk az irásokból,hogy az eretnekekre a katolikusok kigyót békát szoktak kiabálni,de ezek általában hamis vádaknak bizonyultak.Azt is figyelembe kell venni,hogy akárcsak a mai békés tüntetések alkalmával,mindig megjelennek a diverzánsok és provokátorok,ami akkór is igy volt.

De vajon ördogtől való e a gnózis?
A gnozis akár a latin scita tudást megismerést jelent.Krisztus tanitása szerint az igaz ember a világosságban jár,a tolvaj pedig a sötétben.A világosság nem a vak hitet jelenti,hanem a tudást,a megismerést.Ennek a tanitásnak az ellenkezőjét találjuk az ótestomentumi irásban,amikór az Isten az embert azért bünteti,mert a tudást akarta megszerezni.Nyilvánvaló ennek a tanitásnak(jobban mondva ellentanitásnak a politikai üzenete):Nektek rabszolgáknak nem lehet hozzáférésetek a tudáshoz.A tudás csak a kiválasztottak előjoga,és aki ezt megszegi,az a legkeményebben büntetendő mint eretnek.
Még egy nagyon fontos kérdésre kell válaszólni:Vajon a tudás(megismerés) mindenki számára elérhető?A tudás nyilván való,hogy I.Q. függő.Tehát van akinek a lámpása fénylik,van akinek csak pislákól,és van aki csak a sötétben botorkál.Gyerek koromban játszottunk ugy,hogy bekötöttük a szemünket és hagytuk magunkat egy másik által vezetni,aki látott.Ez hit és bizalom kérdése. Mert biztosan nem biztam volna magamat bekötött szemmel egy másik bekötött szeműre.A vallások területén ugyanez történik.Az emberek többsége vakon bizik a vezetőjükben és egy idő után már nem vizsgálja ha a vezetőik tényleg látnokok vagy eltunyult vakok.A legrosszabb eset amikór a vezetés gonosz emberek kezébe kerűl.Fel lehet ismerni a gonosz embert? A krisztusi tanitás szerint az embereket akár a gyümőlcsfákat a gyümőlcseik(tetteik) szerint lehet felismerni.Ha egy vezető ember tetteiből jó dolgok származnak,akkór az igaz ember,ha viszont az általa vezetett tömegre a cselekedetei károsan hatnak,akkór az a vezető lehet,hogy nem csak vak hanem gonosz is.

Legenda

Képtalálat a következőre: „cirill és metod”

http://books.google.ro/books?id=TLAAAAAAcAAJ&pg=PA18&dq=dum+Ungricus+rex+in+partes+Danubii+venit&hl=hu&sa=X&ei=NnVvVJ74PKSeywPq2ICABQ&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=onepage&q=dum%20Ungricus%20rex%20in%20partes%20Danubii%20venit&f=false Die pannonische Legende vom heiligen Methodius
szerző: Ernst Duemmler 26.old.

16.old.:Excepit autem illum Kocel cum magno honore et iterum misit eum ad apostolicum et viginti viros honestos,ut illum ordinaret episcopum in Pannonia in sedem sancti Andronici apostoli,qui ex septuaginta fuit.—Kocel pedig nagy tisztességgel fogadta őt és ujból elküldte még husz becsületes emberrel az apostoli székhez hogy kineveztessen Pannonia püspökévé,Szent András apostól székébe aki a hét tőrzsből való volt.

Lássuk,hogy mit is jelent a septuaginta.Ez nem más,mint a görög biblia neve.A ginta(ginta latina=latin nemzetség)törzset,nemzetséget jelent.Az hogy a 7o neve septuaginta azért van mert a hetven 7 tizes,a 1o pedig egy törzs egység.Az a mese,hogy a bibliát a 72 bőlcs fordiotta és innen adódna a biblia neve csak mese.De ha a biblia innet kapta volna a nevét akkór nem hetvennek hanem hetvenkettőnek kellett volna nevezzék.A Septuaginta inkább azért kapta a Héttőrzs nevet mert az Evangélium gerince a Pál levelei,amelyek hét nemzetséghez(gyülekezethez) szólnak.A zsidókhoz irt levelet minden bizonnyal később csatolták a többihez,amikór a Jézus történetét is.Érdekes módon a magyarságnak is hét törzse volt,és érdekes módon Szent András széke a fenti legenda szerint Pannoniában volt.De az is lehet,hogy a legenda valójában II.András (Jeruzsálemi-és ezért emliti szentnek) király székhelyére utal.

18.old.:Dum Ungricus rex in partes Danubii venit voluit illum videre et licet (homines)quidam loqueretur et putarent,eum non posse sine cruciatu ab illo liberari,ivit ad eum.Ille vero prout decet dominum ,ita hunc suscepit honorifice et sollemniter cum gaudio:et collectus cum eo prout tales viros decebat sermones facere dimisit illum cum amore et cum donis magnis ,deosculatus eum atque dixit:Memento mei semper,pater venerabilis in sanctis precibus tuis.—Amint a magyar király a Dunához jött,látni akarta őt(tudniillik Metodust),habár egyes emberek azt mondták neki,hogy nem fog onnan szabadulni megkinzás nélkűl,még is megjelent nála.Ott pedig olyan örömteli ünnepélyes fogadtatásban részesűlt mint ahogy egy urhoz illik:És miután illendő beszédeket váltottak elengedte őt nagy ajándékokkal,megcsókolván őt ezt mondta:Emlékezz meg rólam tisztelendő atyám mindig a szent imádságaidban.

19.old.:Custodite me proles,usque a tertium diem.Sic etiam factum est.Cum tertia dies illuceresceret dixit igitur:Domine in manus tuas commendo spiritum meum.In manibus presbyterorum requievit sexta die mensis Aprilis tertia indictione anno millesimo trecentesimo nonagesimo tertio a creatura totius mundi...—Örködjetek mellettem gyerekeim hérom napig.És igy tették.Amikór harmadnapra kivirradt azt mondta:Uram a kezedbe adom a lelkem.A prezsbiterek kezében halt meg Április hatodikán, harmadik indikción, ezer háromszáz kilencven harmadik esztendőben az egész világ teremtésétől kezdve.

Érdekes,hogy Metod halálának a fenti sorokban található évszámát teljesen ignorálják,holott a legendában ez az egyetlen évszám amire támaszkodni lehetne.Itt egy kicsit össze lett keverve a Krisztus születése a világ teremtésével,ez azonban világosan az anno Christire utal.Az biztos,hogy ez a legenda sem maradt meg az eredeti formájában.Az évszázadok folyamán mindig változtattak rajta egy kicsit a kór felfogásának megfelelően.

A legenda ugy kezdődik,hogy:
Mensis Aprilis VI. die Commemoratio et vita beati patris nostri et doctoris Methodii archiepiscopi Moravici.—Április VI. boldog Metod püspök atyánk megemlékezésének napja.

12.old.:Fuit vero in illis diebus Rostislav cum Sviatopolko princeps Slovenorum et miserunt ex Moravia(nuncios) ad imperatorem Michaelem loquentes ita:Misericordia Dei bene valemus et intraverunt ad nos doctores multi christiani ex Italia et ex Grecia et ex Germania,docentes nos contrario modo,verum nos sloveni simplices homines sumus neque habemus quempiam,qui nos in veritate instituat et sensum (scripturae) interpretatur.Age igitur domine et mitte talem virum ,qui nos omnem veritatem doceat.—Azokban a napokban Rostislav és Sviatopolko Szlovén hercegek Moráviából küldötteket menesztettek Michael császárhoz ezt mondván:Isten kegyelméből jól ment a dolgunk,amig meg nem jelentek nálunk itáliai,görög és német keresztény tanitók,ellentétes módon tanitva minket,de mi szlovének egyszerű emberek lévén nincsenek nekünk tanitóink kik eligazitanának az igazságban és az irás értelmét megmagyaráznák.Ezért kérjük őfelségét,hogy küldjön nekünk ilyen embereket,akik minket az igazságban tanitanának.

Ekkór Michael elküldi Cirilt(Constantn) és Metodot, akik Moráviában tanitványokat hagyva,három év után vissza térnek .

Nicolaus apostolicus de talibus viris certior factus,accersivit utramque desiderans eos videre tanquam angelos Dei:sanxit doctrinam amborum evangelio Slovenico in altari sancti apostoli Petri deposito et ordinavit presbiterum beatum Methodium.Erant autem ibi multi alii homines,qui blasphemabant Slovenicas literas loquentes:Dedecet ullum populum habere libros hos ,nisi hebreos ,grecos,Latinosque...Mikor Miklos pápa ezekről az emberekről hallott,elküldött utánuk látni kivánván őket,mint Isten küldöttjeit.Megszentelte mindkettejük tanitását és a szlavon evangéliumot Sz.Péter oltárába helyezve kinevezte boldog Metodot prezsbiterré.De voltak itt sokan mások akik káromolták a szlavón irást és beszédet és azt mondták,hogy az Evangéliumot csak három nyelven szabad hirdetni zsidó,görög,és latin nyelven.

Itt a következő neveket találjuk:Michael(bizánci császár),Nicolaus(Miklos pápa),Kocel,Rastislav,Sviatopolko.Ezekből a nevekből következtethetnénk arra a történelmi időre,amikór Metod tevékenykedett,de az is lehet,hogy a neveket direkt ugy szerkesztették,hogy megfeleljenek a történelmi konstrukciónak.Ugye a legenda magyar királyt emlit,akinek a nevét szándékosan elhallgatja.Magyar királyról viszont 1ooo elöttről nem lehet beszélni.Ha azonban elfogadjuk az 1393-as évet Metód halálának,akkór már igen.A sviato szentet jelent és a polko a pál név becézett formája, a Palko,akkór ez a Sviatopolko lehetett egy a szent Pálok közűl.Világos,hogy a legendát szándékosan kiforgatták,csak egynéhány árulkodó jelt ott felejtettek.A történelmi irás csak a reneszansz kórban kezdődött,és talán a legendák is ebből a kórból származnak.A pálosok,akár a manicheusok,vagy a bogumilek a 14.- 15.században eretnek szektáknak számitottak.