Minden másként volt

 

Egy népnek csak akkor lehet jövője ha van múltja.Ezt az igazságot
már régóta felfedezték különböző népek nagyokosai akik aztán
gyártottak is maguknak történelmet, gondolván hogy minél mélyebre
hatól a multba, akár a gyökér a földbe, annál erőteljesebb a
“lombozat” amit táplál.S tették ezt a legjobb szándékkal népeik
számára,mit sem törődve azzal, hogy más népek rovására cselekednek.

Ma már mindinkább kiderűl hogy ezek a gyökerek álgyökerek.
Megállapitott tény hogy az első ezredforduló elöttről nem
léteznek hiteles dokumentumok és hogy az ókori történelem
nagyrésze nem más mint történelmi regény.

Ahhoz hogy egy történelmi regény, vagy ha ugy tetszik legenda,
történelmi ténynek minősüljön  szükség volt az egyház áldására.
A világtörténelmet és a hozzá kapcsolt időszámitást,a tridenti
zsinaton szentesitette a katolikus egyház.

Ebből már lehet következtetni hogy kik voltak a világtörténelem
haszonélvezői az első körben:A zsidók,a görögök és a rómaiak.Ezen
népek történelme eresztett a leghosszabb gyökeret.A zsidók mivel
ök találták fel a keresztény vallást,amely nem csak hatalmat biztosit,
de anyagilag is jol jövedelmez.Ez az egyetlen piramis játék ami
soha nem csödől be.Ezzel Pál apostol is tisztában volt amikór a
megtért gazdag keresztényektől halomra kapta a segélyeket amelyeket
a Jeruzsálemi “szentekhez” szállitott.Egy idő után aztán az egyház
intézménye, amely jo fejős tehénnek bizonyult, hogy-hogynem átkerült
Jeruzsálemből Bizáncba,ahonnan bizonyos idő elteltével tovább
vitték Rómába.Ugyanezt a műveletet probálta folytatni Szép Fülöp
(Filippe le bel) francia király, aki ugy gondolta hogy most rajta a
sor a fejésnél.Ez a fejés aztán több templomos lovag máglyahalálába
került.
Ez olyan mint a Benedek apó meséjében a “terűlj-terűlj asztalkám”.
Igaz hogy a mesében az asztalka csak egyszer cserél gazdát és az
orvgazda hamar elnyeri jutalmát.
Azért ugy látszik hogy az Avignoni fogság megtette a
hatását mert a franciák is vissza tudtak menni az ókori Romáig
a gallok révén.
Amint láttuk minden olyan nép amely a középkórban számitott, kapott
egy-egy szeletet az ókorból.Miért maradt ki ebből a magyarság s a
legtöbb kelet europai nép?A válasz egyszerü:A világtörténelmet a
tridenti zsinaton szentesitették 1550 körül.Ekkor már Magyarország
török megszállás alatt állt,a magyarság szine java oda veszett,az
életben maradottaknak kissebb bajuk is nagyobb volt annál, minthogy a
történelemmel foglalkozzanak.Ugyanigy a többi kelet- europai ország
török,tatár-mongol megszállás alatt volt.

Az első évezred elötti idökből egyetlen europai nép sem rendelkezik
megbizható történelmi adatokkal.Elég megemliteni azt a tényt hogy a
legtöbb olaszországi ókori lelet az etruszkoktól származik,
és ennek ellenére az összes ugynevezett ókori történelmi forrásban
alig vannak emlitve.Ennek az az oka, hogy addig amig rá nem jöttek az
etruszkok nem indo-europai eredetére,addig a romaiakkal azonositották
öket.
Titus Livius Olyan részletesen ir a romai ókorról, hogy hosszasan idéz
különböző államfők meg hadvezérek párbeszédéből.Ugyanilyen stilusban
ir a legtöbb ókori történész.Az már nem okoz gondot a történelemhivőknek,
hogy abban az időben nem csak hang és képrögzitők, de még papir sem létezett.

Mindebből az a következtetés hogy az egész ókori történelem csak élénk
fantázia szüleménye

Ha valami igazságot ki akarunk mazsolázni a történelmi irásokból,
akkor a sorok közt kell keresgélnünk.

Lássunk egy példát a történelmi személyiségek metamorfizmusáról:
“…one of the earliest references to the original “King Arthur,” known
here as “Riotimus” (from Celtic *Rigo-tamus “King-most,” “Supreme king,”
later literarily confused with a Latin name, Artorius).”(Jordanes)

“Az elsö Artur (angol)királyrol szoló beszámolók ugy emlitik
mint “Riotamus” ami a kelta Rigo-tamus névből ered Rigo=király,tamos=
=legfelsö.Később össze keverték a latin Artorius névvel.”
A rigo(sárga rigó) egy madár de nem akármilyen,a szine azonos a
császárok által használt szinnel,de a rigó csak magyarul rigó.

L.N.Gumilev:”A nyugati hunok keveredtek az ugorokkal és szarmatákkal”.

A kérdés az hogy hol keveredtek és mikor?Figyelembe véve az időrendet
ez a keveredés csak is a Kárpát-medencében történhetett.Jordanes amikor
egy szigetről ir, ahonnan a gótokat származtatja igy ir:”This island lies
opposite the river Vistula, which rises in the Sarmatian mountains …”
Ez a sziget a Visztulával szembe fekszik amely folyó a Szarmát hegyekből
ered …”A Visztula a Kárpátokból ered,tehát ezek a Szarmát hegyek.

De lássuk mit ir egy másik ókori történész Ammianus Marcelinus a
szarmatákról a Rerum gesterum libri qui supersunt c. müvében:

“Visoque imperatore ex alto suggestu iam sermonem parente lenissimum
meditanteque algoqui velut morigeros iam futuros quidam ex illis
furore percitus truci calceo suo in tribunal contro “marha,marha”,
quod est apud eos signum bellicum,exclamauit eumque secuta incondita
multitudo vexillo elato repente barbarico ululans ferum in ipsum
principem ferebatur,qui cum ex alto despiciens plena omnia discurentis
turbae cum misillibus vidisset retectisque gladis et verrutis,iam
propnquante pernicie externis mixtus et suis ignotusque.”

Magyarul:”Amikor a császár megjelent az emelvényen,és barátságos hangon
éppen megszolitani készült,s ugy akart hozzájuk beszélni mint a jövőben
engedelmes alatvalóihoz,egyikük éktelen haragra lobbanva az emelvény
felé hajitotta a csizmáját,és ezt kiáltotta “marha,marha” ami náluk
csata kiáltásként hangzik.Erre az egész gomolygó tömeg arra felé todult,
és hirtelen magasba emelve a barbár zászlót,vad üvöltéssel egyenesen a
császár felé rohant,aki a magasból letekintve mindenféle ide-oda futkosó
tömeget látott feléje közeledni dárdákkal,kivont kardokkal,kopjákkal.
“A történet lényege:II.Constantius császár 359-ben hadjáratot vezetett
a mai Bácska(Vajdaság) területén,hogy a szarmata háboruba beavatkozzon.
A jelenetet persze megtorlás követte.Ez a “marha,marha” kiáltás semmi
más nyelvben a magyaron kivül, nem létezik.A csata kiáltás a csata
kezdetét jelenti.Vajon ki indúl levett csizmával a csatába?

Itt elég furcsa dolgokkal állunk szembe.A hivatalos történelemkönyvekben
a szarmaták ugy vannak feltüntetve mint egy kis néptöredék amelyik
hirtelen elő jön a ködből s aztán ugyan olyan hirtelen a ködbe vész.Itt
pedig az áll hogy nem csak a Kárpátokot birtokolták hanem a Bácskát is, és
ráadásul magyar nyelven sértegetik a romai császárt.

Következtetés csak az lehet, hogy vagy a magyar történelmet vissza kell
vinni a romai korig, vagy a romai kort előre hozni a magyar korig.

Sokat feszegetett kérdés hogy a magyar nyelv a Kárpát-medencében alakult ki ,
vagy valahonnan keletről hozták a honfoglalók?
A tény az hogy egyetlen égtájon sem létezik a magyarral rokon nyelv.
Márpedig a hiteles történelmi tények azt bizonyitják hogy minden honfoglaló
népnek van egy anyaországa ahól a saját nyelvét beszélik.

Ha igazat adunk a katasztrofa elméletnek,akkor feltételezhetjük,hogy valamikór
létezett egy globalizált kultura egy egységes nyelvvel.
Aztán egy katasztrófa folytán hirtelen beállt egy jégkorszak.Az emberi élet
fennmaradásának a feltételei két helyen voltak emberileg kielégitőek.A Kárpát-
-medence,a termálvizeinek köszönhetően és a perzsa öből(Sumér),a köolajának
köszönhetően.Az utobbi rövid távon alkalmasabb volt a civilizáció tovább
vitelére,de ugyanakkór hosszu távon nem volt eléggé védett a külső
támadások ellen.Az elöbbi nem biztositotta a kultura magas fokú művelését,
de mivel védetebb volt, igy a nyelvet át tudta menteni az utókorra.