fabsanyo

Gondolatok

Category: Uncategorized

Simon mágus és más sosem létezett személyek

Képtalálat a következőre: „simon mágus”

Nagyon jól működik a cenzura a Wikipédián is.Az alábbi szöveget már kicenzurázták ugy a magyar mint az angól Wikipédiáról.Ugy látszik,hogy a románok ott felejtették.Innet forditottam le a következő szöveget.

Testimonium Flavianum
“Az a feltevés,hogy Iosephus a legrégebbi nem keresztény történész,aki emlitést tesz Jézusról,nagy vitát keltett a történészek körében,mivel egyesek szerint ezt a részt később szúrták be az eredeti görög szövegek közé.Shlomo Pines a jeruzsálemi héber egyetem kutatója szerint, egy X.századi arab kodexben talált tanuskodás stilusa hajaz a Iosephuséra.Louis H.Feldman összeszámólt 87 cikket a szöveggel kapcsolatban 1937 és 198o között,melyeknek a tulnyomó többsége tagadja teljesen,vagy részben a szöveg hitelességét.”

Nem kevés középkórban élt történészt vagy vallási személyt egy azon néven,vagy kissé módositva vissza datáltak az ókorra.Ilyen például Jordanes aki a középkórban tevékenykedett és Jornandes aki a VI. században.Árulkodó azonban,hogy az irásokban a VI.századi néha Jordanes,máskor meg Jornandes név alatt szerepel.

Az alábbi könyvet a 15 század közepe táján irták,és 1532-ben nyomtatták ki.Ekkor még nem sikerült teljesen kigyomlálni az árulkodó mondatokat.Ki lehet a “sokat emlegetett” Jozefus(Iosephus sepedictus) ?
https://books.google.ro/books?id=ulr_2N-Kq2oC&pg=PA443&dq=Germanicis+distante+ascenderunt&hl=hu&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Germanicis%20distante%20ascenderunt&f=false

128.old.:”Referebat propterea dictus Ioseph cum quodam episcopo soluisse ab urbe Carangora,et conscensis ratibus ivisse ad insulam Ormum,quae á Carangora miliaribus fere mille et quingentis.Et inde petiit mediterranea itinere trium mensium ,una cum episcopo memorato,pervenit in Armeniam maiorem,ut consalutarent reverentissime suum magnum pontificem,á quo episcopus dictus initiatus sacris ,Iosephusque, memoratus ad sacerdotii gradum promotus est.Itidem agunt Christiani omnes Indi,et regni Cataii.Eorum pontifex Catholica dicitur,fertque tonsuram instar crucis:praeficit patriarchas suos,ut dictum est,alterum in India ,in Cataio alterum:alios vero episcopos alio mittit,prout expedire visum fuerit,ut ad suas provincias moderandas transmittantur.Huius catholicae commeminit Marcus Paulus in tractatu Armenia,et ibi dicit duo esse genera Christianorum,Jacobitarum videlicet,et Nestoriarum,quorum Papa dicitur Iacobita,qui est hic Catholica,de quo est sermo,cuiusque meminit Iozephus saepe dictus.Et cum dictus papa varios homines promoveat ad gradus huiusmodi,efficiatque multiplices antistites,posset non ab re ambigere quispiam,unde ei haec sit auctoritas autorandi homines cum sancta Romana ecclesia,quae est unica,et unicam habet fidem ,unumque Romanum pontificem recipit.

Sciant igitur tempore quo Alexander VI.sceptra moderabatur ecclesiae universalis,dictum Ioseph Romam contendisse:hunc Alexander maximus Pontifex percunctatus est,á quo Catholica praefatus habuisse facultatem antistandi in Oriente:huic respondit Ioseph his verbis:Olim divum Petrum apostolum Antiochiae praefectum fuisse:et cum sancta Romana ecclesia schismate laboraret atroci,duce Simone Mago,qui sui nominis monumenta reliquit,sanctus Petrus accersitus est Romam,ut Simonem confunderet,et laborantibus Christianis non deesset.Hic itaque Petrus non prius soluit Antiocha,concessurus Romam,quam vicarium Antiochiae praefecit,et is est qui Orientalem plagam moderatur,et dicitur Catholica,geritque Petri vices:hunc vero Catholicam praeficiunt Cardinales duodecim in Armenia et id iactant auctoritate Romani Pontificis facere:quod esse falsum nemo est qui ne sciat,quandoquidem una est sponsa Christi,quae unam figurat ecclesiam Romanam,extra quam salus est nulla:quae vero dicuntur de aliis ,commenta sunt omnia,et fidei nullius.Haec dixerim,ne quis putet á soliditate petrae Christi esse recedendum.Unus deus igitur,una fides,una est sancta Romana ecclesia.—Erről számól be nevezett Iosefus,amikor egy bizonyos püspökkel elindult Karanganora városából,és hajóval Ormus szigetére mentek.Innen a Mediterrán tengeren három hónapi utazás után az emlitett püspökkel Nagy Örményországba érkeztek,hogy találkozzanak a nagyméltóságú püspökkel,aki mindkettejüket beavatta a szenségekbe,és papi rangra emelte őket. Ugyanigy tesznek mind a keresztények Indiában és Kinában is.A püspöküket katolikusoknak mondják,kiknek a hajviseletük kereszt formájú:amint mondottuk,külön pátriárkájuk van Indiában és Kinában:más püspököket máshova küldtek,hogy azokban a provinciákban kormányozzanak.A katolikusságukról emlitést tesz Marcus Paulus(Márco Polo) az Örményországról szóló irásaiban,ahól azt mondja,hogy itt két féle kereszténység létezik,éspedig jakobita és nesztoriánus.A pápájukat jakobitának hivják,aki katolikus,amiről szó van,amiről emlitést tesz a sokszór emlegetett Jozefus is.És ahogy a nevezett pápa sok embert igy rangra emelt sokféle egyházi tisztségekbe,senki sem kételkedhet abban,hogy honnan van hatalma felhatalmazást adni a szent római egyházi tisztségekre,mely Egyház egyedüli, egyazon hittel, egyazon püspökkel.

Ismert,hogy VI.Sándor pápa idejében(1492–1493) aki akkor uralkodott,emlitett Jozefus Rómába ment,kitől a pápa tudni akarta,ha Keleten a katolikusságnak van e elsőbbsége.Kinek Jozef ilyen szavakkal felelt:Egykor szent Péter apostol Antiochia vezetője volt:amikor a Szent római Egyházat a szakadás veszélye fenyegette Simon Mágus miatt kinek a neve emlékezetes maradt,Szent pétert Rómába hivták,hogy itélje el Simon Mágust,hogy a munkás keresztények ne távolodjanak el.Péter mi elött elhagyta volna Antiochiát,hogy Rómába menjen,helyettest hagyott Antiochiában,aki a keleti térségben kormányozzon,aki mint Péter helyetese maga is katolikus. Az pedig hogy Örményországban tizenkét biboros volt kiknek felhatalmazásuk lett volna római püspököket szentelni,hazugság,ezt mindenki tudhatja,mert egy a Krisztus menyasszonya,amely a római egyházat jelképezi,és amin kivűl nincs megváltás:amit ezen kivűl mondanak,csupa hitelt nem érdemlő szóbeszéd.Ezeket azért mondtam,nehogy valaki azt gondolja,hogy Krisztus kövének(Péter)szilárdságától el kellene állni.Tehát egy az Isten egy a hit,egy a római szent Egyház.”

A katolikus Egyház a 15.század elején állt a szakadás szélén,amikor egyszerre három pápa uralkodott.Ekkor hivta meg Zsigmond király a keleti pátriárchát(Antiochiai Jánost https://fabsanyo.wordpress.com/2018/02/,) aki kulcs szerepet játszott a kostanci zsinat alatt.Ezek az események lettek vissza datálva az ókorra.Ha valódi megtörtént ókori események lettek volna,akkor a 15.században napvilágot látott irások egyértelműen számoltak volna be az eseményekről.Az idézetekből látszik,hogy a 15.században olyan nagy a bizonytalanság az apostolok cselkedeteivel kapcsolatban,mintha ekkór a Biblia még nem lett volna megirva.

A Bibliában ez áll:
Apostolok cs,8.fejezet.”9.Egy Simon nevű ember pedig már elöbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt és elámitotta Szamária népét,magát valami nagynak állitván…13.És Simon maga is hűn és megkeresztelkedvén,Filippel tarta,és látván,hogy jelek és nagy erők lesznek,álmélkodék vala.14.Mikor pedig meghallották a jeruzsdálemi apostolok,hogy Szamária bevette az Isten igéjét,elküldék azokhoz Pétert és Jánost.15.Kik mikor lementek könyörögtek érettük,hogy vegyenek szentlelket.16.Mert még senkire azok közül nem szállott rá,csak meg voltak keresztelve az Ur Jézus nevében.”

Ebből látszik,hogy a jeruzsálemi apostolok,valójában hatalmi féltékenység miatt küldték Pétert Szamáriába.A hatalmi féltékenység mindig is jelen volt a k.Egyház történetében.

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541/0009?page_query=69v&navmode=struct&action=pagesearch&sid=037d28d2107f951343cf6cd66d20c32d

1o.old.XV.Sz.Péter elfoglalja a katedrát Antiochiában.XVI.Simon mágus a kutyáit Sz.Péterre uszitja.(Látszik,hogy itt nem a Jeruzsálemi apostolok küldik Pétert a mágushoz,hanem a király).XVII.Itt Sz.Péter feltámaszt egy gyereket.Mivel a mágus megszégyenült, mint sarlatánt főbe ütik egy kővel.XVIII.Itt a király meséli Péternek és tanitványainak ,hogy Simon mágus azt állitja magáról ,hogy repülni tud.
11.old.XIX.A király parancsára megölik a mágust,és letartoztatják Pétert is a tanitványaival együtt.XX.Pétert keresztre feszitik.XXI.Halála után leveszik a keresztről.XXII..Eltemetik ,a cselekedeteit könyvbe megirják.

Itt szó sincs arról,hogy Sz.Péter Rómába ment volna.A koronával ábrázólt királyra nem lehet ráfogni,hogy római császár lett volna,mert azok nem viseltek ilyenforma szakállt.

Genderek,vagy emberi alfajok?

Képtalálat a következőre: „genderek”

Nincs szükség sok magyarázkodásra annak a bizonyitásához,hogy a keresztény Egyház és az európai kultúra nagy válság elött áll.Az Egyház a fiatal nemzedék számára már nem jelenti azt a biztos támpontot amit valamikor képviselt.Nem elég a sok titoknak nevezett megmagyarázhatatlan ellentmondáshalmaz amit a megporosodott dogmákban megtalálunk,de most jön a gender elmélet,meg a melegimádat,amit a pápa kénytelen lenyomni a hivek torkán,ha nem akar homofobnak vagy ne adj Isten rasszistának tünni.
A gender elmélet szerint már nem két vagy három nem létezik,hanem több tucat.Klasszikus értelemben mostanig három nem létezett him,nő és semleges nem.Ezeknek a megtestesülései a férfi ,a nő és azok akik lemondtak a nemi életről(barátpapok,apácák,vagy olyan személyek akik születési rendellenesség miatt képtelenek a nemi életre).Utólag a harmadik nemhez sorolták a homoszekszuálisokat és leszbikusokat is,pedig valójában ezek mindegyike átveszi vagy a férfi,vagy a nő szerepét.Született homoszekszuális,aki a saját neméhez vonzódik elenyészően kevés.A kivétel itt is erősitené a szabályt,ha nem létezne a csábitás.A csábitás a rábeszéléssel kezdődik,ami jelenleg nem titokban, dugva zajlik,hanem a legnagyobb nyilvánosság elött a hivatalosságok engedélyével és sok vallási vezető rábolintásával.
Az eddig leirtak szerint még mindig csak három nemi identitásról beszéltünk.Honnan vették akkor a genderisták a több tucat nemi identitást.Erre csak egyetlen magyarázat ad okot,ez pedig a nemi szervek méretének a különbözősége.Igy aztán sarlatán orvosok ennek alapján eldöntik hogy a méret szerint a pár éves gyermek melyik nemhez kellene tartozzon,és ennek elősegitése érdekében művileg be is avatkoznak.
A kérdés az,hogy vajon tényleg a nemi szervek mérete a meghatározó a nemi hovatartozás tekintetében?Nincs szükség nagy tudományoskodáshoz annak észrevételére,hogy ugyanahhoz a fajhoz vagy alfajhoz tartozó állatok nemiszervének mérete közt nincs számot tevő különbség.Ha ez igy van,akkor ez az emberre is érvényes kell hogy legyen.Vagyis az emberben is többféle alfaj kell létezzen.És itt van az a pont,ahól a vallás kénytelen rábólintani a liberális genderizmusra.Mert a vallás szerint ha mindenki Ádámtól származik,akkor nincsenek emberi alfajok.A liberálisokat kevésbé érdekli a vallási felfogás,mint inkább a rasszizmustól való félelem.Ez a félelem viszont azt a veszélyt hordozza magában,hogy át fog alakulni egy más fajta rasszizmussá,aminek a célja az alfajok megsemmisitése,ami már ezek létezésének a tagadásával elkezdődött.Erre lett kidolgozva a Kalergi féle terv,aminek értelmében ugy kell összekeverni populációkat,hogy végeredményben eltünjön minden olyan jel,ami az emberi alfajokra utalna.Egy ilyen akció véghezvitele nem egyéb mint barbarizmus.
Az alfajok sokféleségét megpróbálják felcserélni a nemi identitás sokféleségével,ami egyszerűen természetellenes és ugyanakkor az emberi faj degenerálásához vezet.Ebben a libertinus világban sok nő számára csábitó,hogy előnybe részesitse a valódi értéket előállitani nem képes,viszont nagyobb szekszuális teljesitményt nyújtó férfiakat.Ez a kielégithetetlen hedonisztikus hozzáállás az alfája és omegája minden rossznak ami a Földön történik.Hova tovább egy olyan emberi alfaj válik uralkodóvá a Földön mely nem értékek előállitására való hajlamot hordoz a génjeiben,hanem az aggresszivitással párosult dominanciára való törekvést.Ezt a tendenciát felismerték már évszázadokkal ezelött:
https://books.google.ro/books?id=dihfAAAAcAAJ&pg=PA443&dq=%C3%B3lta&hl=hu&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%C3%B3lta&f=false
7.oldal:”Az Istennek haragja gerjed ez világ ellen,a Séthnek és a Káinnak nemzetségeknek összveelegyedésekért,és azoknak házasságokból származott embereknek kegyetlenségekért,és ez világnak sok gonoszságáért.”
Az egyik legnagyobb bűn amit az ember elkövetett az a fajok összekeverése.Ha valaki hisz Istenbe és ugy hiszi hogy a különböző emberi alfajokat az Isten teremtette,akkór a fajok keverése nem más mint Isten alkotásának lerombolása.Ha össze kevernek egy európai populációt egy olyan törzszsel amelyik a kökorszak szintjén áll,valóban létre jön egy középszerű faj,amelynek a tagjai közt születhetnek olyan egyedek is akiknek IQ-ja megütheti a legmagasabb szintet is,de a populáció zömének Iq-ja a közép értéken marad.Első látásra ugy tünik ,hogy ezzel kiemeltünk egy népet az elmaradottságból.Ennek a hátul ütője az,hogy ez a népesség nem lesz képes a létéhez szükséges anyagi javakat megtermelni,de mivel igényli a jólétet,ezért ezeket megpróbálja megszerezni erőszakkal és a természet kifosztása által.

Az emberi alfajok céltudatos összekeverése, zajlik már a nagy földrajzi felfedezések óta.Ez részben a vallási dogmák érdekében,részben pedig “humánus”meggondolásból.Különböző populációk közt néha évezredes civilizációs különbségek voltak.Ennek az áthidalását épp a populációk keveredésében vélték megtalálni. Ahogy néha a testen megjelennek atavisztikus jelek,épp ugy a jellemben is.A jellembeli fogyatékosságok nem annyira szembetűnőek mint a testiek.
Az emberek arra rá jöttek,hogy a test és a lélek(tudat) kölcsönösen befolyásolják egymást.Ezért a régi tanitók,a jellem formálásánál nagy hangsulyt fektettek a testmozgás ellenörzésére.Egy jó testtartás, mosolygó tekintet nyugodt kedves beszéd általában bizalmat kelt az emberekben.De nem árt figyelembe venni ,hogy néha az álarc mögött nem az van aminek látszik.Vannak azonban olyan apró önkéntelen testmozdulatok elszólások melyek felfedik még a legművészibb álcázót is.
https://books.google.ro/books?id=UrNOAAAAcAAJ&pg=PP19&dq=Barclaius+hungari&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwje2ZKqzPbPAhUDC8AKHfsXAJ8Q6AEIIjAB#v=onepage&q=Barclaius%20hungari&f=false
“O Iupiter,quare auri quidem quod sit adulterinum clara signa dedisti:Sed quo oporteat discerni malum virum ,nullum signium inditum est corpori?—O Jupiter,ki az aranynak világos jelét adtad,hogy melyik a hamis:de hogy miből lehet észre venni a rossz embert, annak semmi jelét nem adtad a testre?”
“Vetus opinio est,iam inde ab antiquissimis ducta temporibus,omniumque:paene gentium firmata consensu,inesse incessui nescio quid,quod latentes mores ac inclinationes hominum indicio non admodum fallace prodat.—Már a legősibb időkből az a vélekedés alakult ki,hogy van valami az ember fellépésében ami tévedhetetlenűl elárulja az ember rejtett viselkedését(szokásait).”
“Ipse sapientissimum Solomon:Homo nequam, vir iniquus,graditur ore perverso, nictat oculis,terit pede, digitis indicat,pravo corde machinatur malum et omni tempore iurgiis disceptat.—Maga bölcs Salamon mondja:A semmire való ember,a gonosz férfi elvetemülten beszél,kacsint a szemével,csapkodja a lábát,mutogat az ujjával,mindig a rosszan jár az esze és viszályt kelt.”
Ambrosius igy tanit:”Sit ,inquit,in ingressu tuo simplicitas,in incessu honestas,nihil dedecoris,nihil lascivie, nihil nihil petulantie,nihil insolentie,nihil levitatis in incessu tuo adpareat.Animus enim in gestu corporis adparet,gestus signum est mentis.—Legyen a megjelenésedben egyszerűség,a fellépésedben tisztelet,semmi szégyenletesség,semmi féktelenség,semmi szemtelenség,semmi arcátlanság,ne legyen könnyelmüség a megjelenésedben.Mert a lélek a test mozgásában nyilvánul meg,a gesztus a gondolat jelképe.”
“Pythagoras in cuius philosophia nescio quid sublime atque admirandum deprehendere mihi videor,non solebat quemquam ad discilplinam et coniuctum suum admittere,nisi prius ex vultu totiusque corporis habitu et motu probam eius indolem perspexisset.—Pitágorász kinek a filozófiájánál nem ismerek fenségesebbet és csodálatosabbat,nem szokott felvenni tanitványai közé bárkit mielött az ábrázatából és a test mozgásából megállapitotta volna a jellemét.”

Scythica dissertatio—Szkitiáról való értekezés

Képtalálat a következőre: „szkíták”

Minden jel arra mutat,hogy a nagy orosz sikságra lokalizált Szkitia mellett létezett egy ősibb kissebb méretű Szkitia a Kárpát-medencében.Érdekes,hogy mig idegen történészek csupa jót irnak a számlánkra,addig mi öngyilkos módon magunk alól vágjuk ki a fát.
https://books.google.ro/books?id=fJxOAAAAcAAJ&pg=PA24&dq=iustitia+scytharum&hl=hu&sa=X&ved=0CEoQ6AEwBWoVChMIsru2gbGNxwIVS1UsCh1GFAAE#v=onepage&q=iustitia%20scytharum&f=false Scythica dissertatio
1.old:”Ipsi se Scolotas appelabant.—Ők(a szkiták) magukat skolotáknak nevezték.”
A régi latin irásokban a szkita szót scita-nak irják,ami tudást jelent.Valószinű,hogy ugyanilyen értelme volt a skolotának és lehet,hogy a skola latin szó is innen ered.
4.old.:”Nomen enim Scytharum fortasse Persici belli tempore increbuit:Homero certe omnino non innotuit.Is novit tantum in universum gentes boreales nomadum more vitam degentes propter iustitiae laudem nobiles,nomine.Proprio nomine nec Scytharum nec Scolotarum ulla sit apud Homerum mentio,et profecto utrumque nomen nondum extitit,nec ubi ponas illos Homeri lactivoros boreales,potest diiudicari.—A szkita név,valójában talán a perzsa háborúk idején kezdett elterjedni:Homerus biztosan nem tesz emlitést róla.Ugy tudni,hogy északon nomád életet élve a nemes igazságosságuk miatt dicsérték őket.Valójában sem a szkita sem a szkolota név nincs emlitve Homérosznál,pontosan nem lehet a névre következtetni még ott sem ahól Homerosz északi tejevőkről beszél.”
25.old.:”Quod porro Ptolemeus de Scythis habet nihil est:si enim distinguit Scythiam intra et extra Imaum(montium)…Ptolemeusznál sem találunk irást a szkitákról,csak annyit,hogy különbséget tesz az Imáumi hegyen kivüli és azon belüli Szkitia között.”
Az Imáumi hegyet csak is a Kárpátok gyűrűjével lehet azonositani.Ha valamiről azt állitjuk,hogy belül van,akkor azt valami körül veszi.
38.old.:Ister maximus terram fluvius secundum Nilum,a Celtis originem capit ,omnem Europam perfluit cursu ad orientem directo:postquam vero in Agathirsis (Hungaria nostra) Marim excepit,ad Eurum se convertit,tamen (ut dixi),quamvis alterum amnis flexum ,quo ad orientem rursus it,Herodotos non nominet,ideo hunc omnino nesciisse non putandus est,alioquin mirum videri potest,cur ostium dicat ad Eurum(rursus) vergere.—Az Iszter a Nilus után a Föld legnagyobb folyója,mely a keltáktól ered egész Európát átszeli kelet felé:miután pedig az Agathirszeknél(a mi Magyarországunknál) találkozik a Marossal,utána kelet felé veszi az irányt,mégis (hogy ugy mondjam),mintha egy más folyóról lenne szó amely ujra kelet felé megy,melyet Herodotosz nem nevez meg,bár nem feltételezhető,hogy ő ezt nem tudta,azon minden esetre csodálkozni lehet,hogy miért mondja,hogy a kijárat ismét kelet felé fordul.
Herodotosz tudhatott egy pannóniai tengerről,amely a Vaskapú elzáródásakor időnként feltöltődött a Duna Tisza Maros találkozása körül.És amikor egyes irásokban megjelenik a Ponto aquilonari(északi tenger),akkor inkább erre gondolhatunk és nem az északi jeges oceánra.Valószinű,hogy a Maris(Maros) folyó a nevét épp ettől a “tengertől” kapta:mare=tenger .A Marossal persze a Duna csakis ugy találkozhatott,ha már előzőleg egyesült a Tiszával,egy tavat képezve.Valószinű,hogy Ovidiuszt is ide száműzték és nem a Fekete tenger mellé.
https://books.google.ro/books?id=a25kAAAAcAAJ&pg=PA49&dq=scytharum+soboles&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwja5ev1sILSAhUE7hoKHXzbAJw4ChDoAQg6MAU#v=onepage&q=scytharum%20soboles&f=false
11.old .Ovidius:”Crede tamen,nec te causam nescire sinemus,horrida Sarmaticum cur mare duret hyems.Proxima sunt nobis plaustri praebentia formam,et quae praecipuum frigorasydus habent.Hic oritur Boreas,oraque domesticus huic est,Et sumit vires á propiore loco,At Notus adverso tepidus qui spirat ab axe,est procul et rarus,languidiorque venit.”…”Quinetiam stagno similis,pigraeque,paludi caeruleus vix est,diluiturque,color.”—Azonban hidd el,hogy nem feltételezzük,hogy nem tudod az okát,hogy miért fagy be télen a Szarmát tenger.A közelünkben (lakó)kocsik vannak,melyekben igen hideg van.Innet ered a Bóra,ez gyüjti egyhelyre az embereket.De az északkal ellentétes irányból fújó melegebb szél lassan jön és ritkán…Ez a megrekedt mocsári állóviz nem igen kék,inkább zavaros szinű .
Ez a szarmát tengernek nevezett mocsári álló viz nem lehet más mint a fent emlitett pannon tó.

https://books.google.ro/books?id=igZPAAAAcAAJ&pg=PA13&dq=hungaricarum+origines&hl=hu&sa=X&ved=0CCUQ6AEwATgKahUKEwizk6G_qZLHAhXGsxQKHVtaAc4#v=onepage&q=hungaricarum%20origines&f=false Rerum Hungaricarum scriptores varii. Historici, Geographici

7.old.Hanc Scythicam Hungaricarum primaevi auctores historiarum in Europa posuere:illamque versus orientem extendi et ab uno latere Ponto aquilonari,ab alio Ripheis montibus,ab oriente vero Asia et ab occidente fluvio Etheul:quem et Don vocari dixerunt:includi scripsere :gentesque in illa procreatas vanitatibus deditas,ocia amplecti:actibus Venereis intendere:rapinas amare et generaliter coloris plus nigri quam albi esse dixerunt….Preterea in Scythia grandem fluvium Don vocatum oriri et illum ab Hungaris Etheul nuncupari et hunc fluvium monteus niveos qui Scythiam cingerent transcurrere:amisso nomine Ethewl Don vocari….Longitudinemque Scythiae patriae trecentis et sexaginta ,latitudinem vero centum nonaginta stadiis extendi:situm etiam eiusdem tam munitum,ut in uno tantum loco parvissimo introitus illac reperiatur existere.Et rursus ab oriente Scythiae Bessos et Cumanos albos vicinari:ac circa mare aquilonis ab occidente usque Susdaliam desertum esse sylvestre humano generi immeabile.—Ezt a magyar Szkitiát az első történelem irók Európába helyezték:mely kelet felé terjed egyik oldalát az északi tenger,másik oldalát a Rifei hegy határolja,kelet felé Ázsia,nyugat felé az Etele folyó,melyet Donnak is neveznek…azt is irják,hogy az itt élő népek csak hiábavalóságokkal foglalkoznak,lusták,nemi kicsapongók,szeretnek rabolni inkább sötét mint fehér a bőrszinük…Ezen kivül Szkitiából ered a Donnak nevezett nagy folyó amit a magyarok Etelnek hivnak,mely folyó havas hegyeken folyik át melyek körül zárják Szkitiát…A Szkita haza hossza háromszáz hatvan stádium,a szélessége pedig száz kilencven stádium:az elhelyezkedése annyira megerősitett hogy csak egyetlen kis helyen van bejárat hozzá.Keletfelöli szomszédaik a besenyők és a fehér kumánok,és az északi tenger nyugati felén olyan sürű erdőség található ami ember számára átjárhatatlan.
Nyilvánvaló,hogy a kompilátor régi irásokból másólt,amelyeket nem sok sikerrel a 16.századi történelmi felfogáshoz akart igazitani.Itt megtaláljuk a Jordánes féle magyar gyalázkodást és a magyarok mindenáron való kiebrudalását a Kárpát-medencéből.A Don viszont lehet a Donau(német) röviditése.Az Etele pedig valószinű,hogy a folyó általános neve,ami az étellel ál kapcsolatban.A legbőségesebb táplálékot a folyók nyujtották,nem hiába mondták a Tiszáról,hogy két harmada viz és egy harmada hal.Az “északi tengert” itt megint a Pannon tóval azonosithatjuk.A Rifei hegyek pedig a Kárpátok,melytől keletre valóban a besenyők és a kumánok laktak,de ez a vidék abban az időben már Ázsiának számitott.
Ha ezt a Szkitiát a Kárpátoktól keletre helyezzük,akkor óriási ellentmondásokat találunk,mivel a Don folyó nem folyik keresztül olyan havas hegyeken melyek körül zárnák Szkitiát.Ellenben a Duna igen.A hab a tortán az,hogy ez a Szkitia annyira körül zárt,hogy csak egyetlen kis bejárata van.Ezt szintén csak a Kárpát-medencével lehet azonositani.

https://books.google.ro/books?id=wlpTAAAAcAAJ&pg=PA806&dq=vita+heroum+scytharum&hl=hu&sa=X&ei=2_9FVeORLYLYU5eHgfgJ&ved=0CF8Q6AEwCQ#v=onepage&q=vita%20heroum%20scytharum&f=false Historiarum Libri IX …
25o.old Dárius hadjárata
257.old.:Itaque Scythia veluti formam quadratam habentis,duae partes que ad mare pertingunt,altera et mediteranea ferens,altera ad maritima,usquequaque sunt pares.Nam ab Istro ad Boristenem decem dierum est iter,tantundem a Boristene ad Meotidem paludem.A mari mediterranea versus usque Melanchlenos qui supra Scythas habitant,viginti dierum iter.Supputantur autem a me in singulos dies itineris ducena stadia.Ita transversa Scythae erunt quator millium stadiorum:rectaque ad mediterranea ferunt,totidem stadiorum.—Igy Szkitia alakja majdnem négyzet alakú,két része(oldala) tengerek felé tart,egyik a mediterrán,a másik a (Fekete)tenger felé,ugyanakkora távolságra mindkettőtől.(Mert az Isztertől a Boristenesig tiz napi járás,és ugyanennyi a Borisztenestől a Meotiszig).A mediterrán tenger irányából a Melanklénosokig akik a szkiták fölött laknak,husz napi ut. Feltételezem,hogy egy nap alatt 2oo szádium utat lehet megtenni.Igy Szkitia szélessége(délről északra) 4ooo stádium,a Mediterrán tengerig ugyanennyi stádium.
Egy stádiumnak vegyünk 2oo m ,igy a 4ooo st=8oo ooo m=8oo km.Tehát körül belől ennyi a Szkitia hossza és szélessége.A fent leirt elhelyezés szerint épp a Kárpát-medence közepén található.A későbbi kompilátor hamisitási célból ide is beszurt egy megtévesztő mondatot,ami viszont teljesen idegen a szövegkörnyezettől:”Mert az Isztertől a Boristenesig tiz napi járás,és ugyanennyi a Borisztenestől a Meotiszig”.

Henrik vagy Imre?

Képtalálat a következőre: „imre herceg”

https://books.google.sk/books?id=gbB6AAAAMAAJ&dq=szent%20istv%C3%A1n%20hartvik&hl=hu&pg=PP5#v=onepage&q&f=false Hartvik legenda

II.old.:”E nagy érdekű kéziratot a Majna melléki Frankfurt városnak tanácsa küldötte meg 1814-ben az akkori nádor ő cs. kir. fenségének közben járására a magyar nemzeti Muzeumnak.”

III.old.”Ugy látszik e sz.István életét és Kálmán királynak 11o9-ik évi s a veszprémvőlgyi apácák alapitását megerösitő oklevelét azonegy kéz másolta ,miből az tűnik ki ,hogy sz.Istvánnak más nagyobb és kisebb legendája Hartvik dolgozatának utánzása.”

Figyelembe véve a fenti mondat állitását, el lehet gondolkozni azon,hogy vajon a legendából születtek a krónikák,vagy a krónikákból a legenda?Ha az állitás igaz,abból az következik,hogy elöbb volt a legenda és az lett történelemmé bővitve.Ellenkező esetben olyan legenda vagy legendák kellene létezzenek,ahól a különböző krónikákban szereplő olyan események is megjelennek melyek hiányoznak a Hartvik legendából.Tudni való,hogy a Sz.István körüli viták óriási indulatokat váltnak ki a Sz.István és a Koppány szimpatizánsok között.Mivel a krónikákon kivül nincsenek olyan dokumentumok melyek egyértelműen alátámasztanák Sz.István által vagy az ő nevében elkövetett atrocitásokat,ezért ha nem is a teljes igazság,de a kedélyek megnyugtatása végett, jobb ha Sz.Istvánt meghagyjuk a legendák világában.

III.old.”Unde contigit divine pietatis intuitum in filios perdicionis et ignorantie populum rudem et vagum creaturam dei esse se nescientem,hungaros videlicet pannonie patriam inhabitantes clementi visu de celo prospicere,…—Igy történt,hogy a kárhozat és tudatlanság fiaira,egy oktalan koborló népre ,mely nem tudá,hogy Isten teremtménye,ugy mint a Pannoniában lakó magyarokra is felderült az isteni kegyelem országa…”
A saját forditásomban:Igy történt az isteni kegyelem előrelátása,hogy a kárhozat és tudatlanság fiaira,egy oktalan koborló népre,mely nem tudá,hogy Isten teremtménye,természetesen a pannóniai hazában lakó magyarokra, felderült az isteni kegyelem…” videlicet=természetesen

Asztrik főpap a pápától koronát és keresztet hoz Sz.Istvánnak:
14.old.:”Crucem insuper ante regi ferendam! velut in signum apostolatus misit.Ego inquiens sum apostolicus.ille vero merito christi apostolus,per quem tantum sibi populum Christus convertit.—Azon kivül kettős keresztet,hogy az a király elött hordoztatnék,küldött neki apostolkodása jeléül.Én mondá,apostol vagyok ,de ő méltán Krisztus apostola,ki által Krisztus annyi népet téritett magához.
Saját forditásomban:Ezen felül a király elött hordozandó keresztet mint apostoli jelképet küldött.Én mondá apostoli(apostolok utóda) vagyok,ő azonban megérdemelten Krisztus apostola,aki által Krisztus annyi népet magához téritett.”

Vajon miért kellett a szimpla keresztet kettős keresztre forditani?

27.old.:”De quorum morte mesticiam obortam,genitor propter amorem filii superstitis sancte indolis puer Henrici solatio compescuit.—Kiknek halálából eredett keserve ellen,az életben maradt jámbor vonzalmu Imre fia iránti szeretetében kerese vigasztalást.”
Vajon mikor lett Henrikből Imre?

31.old.:Sz.István halála elött a velencei Pétert javasolja utodául.Szó sincs Vazul megvakitásáról , sem a Szár László fiai meneküléséről.1o38-ban halála után Fejérvárt temetik el az általa épitett Boldogasszony nevére szentelt székeseegyházban.

A hit ereje az igéret

Képtalálat a következőre: „ábrahám isten barátja”

Az ember nagyon hajlamos bedőlni a kecsegtető igéreteknek,amit nap mint nap megtapasztalhatunk a politikában.Ez igy van a vallás terén is.A legnagyobb igéretek az örök élet és a velejáró anyagi javak,ami nélkül a vallásnak nem lenne vonzereje a széles tömegek számára.A legtöbb hivő ember úgy érzi,hogy ezeknek az égért dolgoknak már is a tulajdonában van a hite révén.Egyszóval már a földi életben gazdagnak érzi magát még ha szolgaként éli is le egész életét.A gazdagság tudata viszont már nem serkenti komolyabb szellemi törekvésre,igy a vallási élete a felszines ünnepi tömegrendezvényekben merűl ki, a helyett hogy a gondolkodását pallérozná az igazság keresése végett.Erről igy ir a régi tanitás:”Celerius camelus per foramen acus trasfeat,quam ut dives philosophetur.—Hamarabb átmegy a teve a tű fokán,minthogy a gazdag filozófusá válna.”

https://books.google.ro/books?id=_4-ulhxGpFsC&pg=PA145&dq=docuit+iustitiam+hyperboreos&hl=hu&sa=X&ved=0CCEQ6AEwAGoVChMImdqz56yNxwIVR4wsCh320wjT#v=onepage&q=docuit%20iustitiam%20hyperboreos&f=false Clementis Alexandrini

Clementis Alexandrini a Pedagogus mű szerzője,e könyv szerint Origenesz tanitó mestere volt.Ha az eredeti keresztény tanitás után kutatunk,akkor érdemes figyelembe venni ezen irásokat.A linken található könyvet 16.századi jezsuita szerzetesek kompilálták és megpróbálták az akkori felfogáshoz igazitani,ezért néha összefüggéstelenek a mondatok.

173.old.:His consequentia statuunt philosophi Stoici,qui regnum,sacerdotium ,Prophetiam,legis ferende scientiam ,divitias,veram pulchritudinem,nobilitatem,libertatem soli sapienti tribuunt.Fatentur autem ipsi quoque eum inveniri difficiliter.Videntur ergo omnia que prius dicta sunt dogmata,á magno Mose Graecis esse tradita.Et omnia quidem esse sapientis per haec docet:Et quoniam misertus est mei Deus mihi sunt omnia.Eum autem Deo esse amicum significat dicens:Deus Abraham ,Deus Isaac,Deus Iacob…..Et á Graecis celebratur Rex Minos,qui novem annis familiariter cum Iove est versatus,cum audivissent quemadmodum Deus cum Mose loquebatur,ut si quis cum suo amico loqueretur…Fidelis est totus mundus pecuniarium,ait Solomon:infidelis autem ,ne obulus quidem.Multo ergo magis Scripturae credendum est,quae dicit fore ut celerius camelus per foramen acus trasfeat,quam ut dives philosophetur—A Sztoikusok szerint a papságot ,a profétálást,a törvények tudományát,a gazdagságot,a valódi szépséget,a nemességet,a szabadságot csak a bölcsek birtokolhatják.De ők is bevallják,hogy ezeket nehéz megtalálni.Látszik tehát,hogy mind az amit elöbb hitelveknek neveztek, a Nagy Mózestől vették át a görögök.És minden bölcseség e képp tanitatik:Mivel Isten megkönyörült rajtam minden az enyém.Hogy Isten az ő barátja volt ebből a mondásból ered:Ábrahám Istene,Izsák Istene,Jákob Istene…De maguk a görögök is emlékeznek Minos királyra,aki kilenc évig meghitt kapcsolatban állt Iove Istennel…A világ minden pénze a hithűekéé mondja Salamon:a hitetleneknek egy fabatka sem jár.Sokkal hihetőbb amit az (Szent)Irás állitt,ami kimondja hogy:Hamarabb átmegy a teve a tű fokán minthogy a gazdag filozófusá válna.

Mit is akarnak állitani a fenti szinte összefüggéstelen mondatok? Nem kevesebbet,minthogy a világ minden java azoknak dukál akik elfogadják Ábrahám,Izsák és Jákob Istenét.Origenesz szerint az Ótestamentumi irások csupa alegóriák (lásd “A történelem legnagyobb átverése” https://fabsanyo.wordpress.com/ .A fenti irásból is látszik,hogy Ábrahám baráti kapcsolata Jehovával ugyan olyan mint Minosz király baráti kapcsolata Jove Istennel.Ha az utóbbit legendának tartjuk,vajon mitől hitelesebb az elöbbi?Azt is feltételezhetnénk hogy az utóbbit plagizálták az elöbbiből,amit egyébként a jezsuita kompilátor is állit,amikor azt irja,hogy “a görögök a hitelveket a Nagy Mózestől vették át”.A bökkenő az,hogy Herodotosz akit a történelem atyjának neveznek egy szót sem ir a zsidókról.Ugyanakkor Hieronimusz aki a vallásalapitó atyák egyike,a következőket irja:”Bár mennyire is kétséges,elöbb lett az Egyház és utánna született a Zsidó nép,akiért az Ur igy imádkozott:Atyám bocsásd meg nekik,mert nem tudják mit cselekednek.Egy napon hivőkké vált(megtért) három ezer másik nap ötezer.És ugy voltunk(a megtértek tömege egy sziv és egy lélek volt) mintha a házban rajtunk kivűl más nem lett volna,csak mi ketten,nem volt a zsidók káromlása sem a nemzetek bálványimádása”. https://fabsanyo.wordpress.com/2017/09/

Ha igazat adunk Hieronimusznak abban,hogy elöbb született az Egyház és utána a Zsidó nép,akkor az eredeti keresztény tanitásban minden ótestamentumi utalást csakis alegorikus értelembe kell vennünk.A paradigma váltás akkor történt,amikor az Egyház vezetését olyan személyek vették át,akik nem a lelki hanem az anyagi meggazdagodást követték (lásd “Történelmi tévelygés”- https://fabsanyo.wordpress.com/2018/05/ ) .Ekkor váltak a templomok a földi kincsek gyüjtő helyévé és az Igaz Istent felcserélték a pénzistennel.A hiveket pedig minden javak igéretével csábitották,aminek egyetlen követelménye volt:a feltétlen hit az igéretben.

Ha a keresztény vallás ősgyökereit keressük,akkor emlitést kell tenni a Szibillákról is, akiknek volt némi hozzájárulásuk a vallás kialakulásához,habár az utóbbi időben ezt az Egyház inkább ignorálja.

“Sibilla Egippa claruit tempore Julii Imperatoris sic dixit de Christo:Invisibile verbum palpabitur et germinabit ut Radix et delictabitur ut folium et non apparebit venustas eius et crucidabit eum alvus maternis et flebit Deus letitia sempiterna et ab hominibus conculcabitur et nascetur ex morte ut Deus et conversabitur ut protector.— Egippa Szibilla aki Julius császár idejében élt ezt mondta Krisztusról:A láthatatlan Ige érzékelhetővé válik kihajt mint gyökér és mint levél és nem lesz látható a szépsége és kinozni fogja őt az anyai méh és siratni fogja az Isten a halálát és az emberek eltapodják, de a halálból mint Isten fog feltámadni és megmentővé lesz.” Ebből az alegorikus történetből lett megszerkesztve a Jézus története,amit az Egyház úgy értelmez,hogy az Ige testet őltött.

A verbum szoros kapcsolatban áll a veritasal akárcsak magyarban az Ige és az Igaz.Vagy is Krisztus alatt valójában az igaz tanitás hirdetőjét értették.És valóban az igazság gyökeret ereszt kihajt,de nincs benne szépség,ezért az emberek gyűlölik és eltapodják,de a halálból ujra feltámad és végűl az emberiség megmentője lesz.

Itt egy másik irás ugyanattól a Clementis Alexandrinitól:
https://books.google.ro/books?id=LUuv2TGy1boC&pg=PA20&dq=Clementis+Alexandrini+scytharum&hl=hu&sa=X&ved=0CFgQ6AEwB2oVChMImbXB1q-NxwIVSxgsCh0oEQ9O#v=onepage&q=Clementis%20Alexandrini%20scytharum&f=false
11.old.:”Jam vero et Aegiptiorum penetralia,et manium apud Hetruscos vaticinationes in tenebris jaceant:vesanae profecto illae sunt infidelium hominum fallendi artes.—Már az egyiptomiak behatolásával amikor az etruszk jövendölés hagyományát a sötétségbe dobták: megjelent a hitetlenek tökéletes örjöngő csaló művészete(a bachanália).”

A továbbiakban leirja a Bachanáliákat melyek ezek szerint Egyiptomból származnak.
Itt a keveredés bűnét fedezhedtjük fel,mert hiába vált kereszténnyé a kevert faj,mert a gének a származás szerint fognak működni.Igy volt idő amikor a katolikus papok,pápák suttyomba folytatták a bachanáliákat.Erre egy liberális azt mondaná,hogy nincs ebben semmi kivetni való,engedni kell a test kivánságának.Csakhogy itt legtöbbször az egyik fél a másik fél szenvedésében éli ki a kéjelgését.
És szokás szerint a bűnt mindig a jámborabb nyakába varrják,de erről csak mese és allegória formában lehetett irni,amikor még lehetett:
16.old.:”Quippe duo enim isti fratricidae,cistam illam secum auferentes,in qua Bacchi pudendum inclusum erat,in Tusciam detulere,mercis egregiae mercatortes,ubi cum exules agerent ,luculenta admodum pietatis doctrina Hetruscorum animos informarunt,dum cistam iis ac veretrum nova religione colenda tradiderunt.—Miután ezen testvérgyilkosok közül kettő magával vitte Tuszciába azt a dobozt amiben Bach nemiszerve volt zárva, a kereskedők amikor idegenekkel tárgyaltak,az etruszkok elég nyilvánvaló jámbor tanait ugy közvetitették a lelkek felé mintha e dobozban zárt nemi szerv imádása az uj vallásuk része lenne.”

A történelem legnagyobb átverése

Képtalálat a következőre: „Jozsué megállitja a napot”

A linken található könyvben Eraszmusz vértizzadva megprobálta Origeneszt a katolikus udvar számára szalonképessé tenni,de a végin mégis rásütötték az eretnek bélyeget.Origenesz még tudatában volt annak,hogy az Evangélium és az egész Bibliának nevezett irás csupa szimbólikus elemeket tartalmaz és nem anyagilag,hanem szellemileg értelmezhető. Jól tükrözi ezt a felfogást a következő mondat egy régi latin értelmező szótárból:Verbigena Christus de verbo Dei natus.Az elvont gondolkodásra képtelen érzéki ember csak úgy ért meg valamit a tanitásból,ha az konkrét tappintható testközelbe kerül tanitó mesék formájában.A veszély ott van,amikor ezekre a tanitó mesékre ráfogjuk,hogy szentirások.Képzeljük el,ha egy mesére is ráfognánk,hogy igaz megtörtént követendő dolgok, és a gyerekünk egyszer csak elkezdené a poni lovat parázzsal etetni,vagy a macskát lekaszabólni,mivel ugy gondolná,hogy az csak egy átváltozott boszorkány.A következő idézetekből rájövünk,hogy ugyanilyen helyzetbe került a tudatlan ember a történelem folyamán a szent szövegek rosszul értelmezése miatt.

https://books.google.ro/books?id=AmcM6obnM5cC&pg=PA704&dq=scythas+iustissima&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjJroT0xfbPAhWhJcAKHV1IDtkQ6AEIHDAA#v=onepage&q=scythas%20iustissima&f=false

286.old.:”Donavit Deus nomen quod est super omne nomen Domino et Salvatori nostro Iesu Christo…Et quia est istud nomen super omne nomen :idcirco in multis generationibus á nullo cognominatum est. Scripsit Moyses librum Genesis in quo legimus Abraham et eos qui ex eo generati sunt in quibus sunt iusti quam plurimi sed nullus ex ipsis Iesus meruit nominari…Sed iesu nomen primo invenio in Exodo :et volo intueri quando primo nomen Iesu cognominatur.Venit ,inquit,Amallech et expugnabat Israel et dixit Moyses ad Iesum in Raphodim:(Haec est prima appellatio nominis Iesu).Elige inquit ,tibi viros potentes ex omnibus filij Israel et eggredere et conflige cum Amalech crastino.—Az Isten egy olyan nevet adott a Megváltónknak ami minden nevek felett való ő Jezus Krisztus…De honnan ez a név ami minden név felett áll,ugyanis sok generáción keresztül senki sem viselte ezt a nevet.A Mozes által irt Teremtés könyvében Ábrahám és a leszármazottai közt sok igaz embert találunk,de egy sem érdemelte ki a Jézus nevet…Hanem a Jézus nevet az Exodusban találjuk meg:és meg akarom világitani,hogy kit neveztek előszőr Jézusnak.Azt irja,hogy jött Amalek és megtámadta Izraelt és mondá Mozes Jézusnak(Josua)Raphadomban(Ekkor jelenik meg előszőr a Jézus név):Válassz ki erős embereket Izrael minden fiai közül és holnap menj ki és harcolj Amalek ellen.”

Amint látjuk itt Jozsuét Mozes utódját egyenesen Jézusnak nevezi.

A 3o7.oldalon ezt a mondatot találjuk:”Convenerunt enim reges terre,Senatus Populusque et principes Romani,ut expugnarent nomen Iesu et Israel simul.—Összejöttek a föld királyai,a szenátus együtt a néppel és a Római vezetőkkel,hogy eltöröljék a Jézus nevét Izraellel együtt.”

Itt egyértelműen látszik,hogy az emlitett nép nem Krisztus ellen hadakozik,hanem a Jézus név ellen.Ez pedig megtörtént konkrét esemény a 15.századi Rómában. https://fabsanyo.wordpress.com/2017/09/

A következő linken 91.old.:”Scripsit S.Bernardinus epistolam manu propria cuidam Reverendissimo Cardinali,Legato Bononiensi,lamentans valde et conquerens,quod cum ipse multis sudoribus Nomen Domini Jesu per totam Italiam discurens,fecisset,ut dignum erat,ab omnibus venerari ,ipsi constitutiones…—S Bernardinus a saját kezével a Bolognai biboroshoz irott levelében azt panaszolja,hogy mialatt ő sok izadság árán probálja terjeszteni Itália szerte az Ur Jézus nevét ahogy illendő, a vallási vezetők és a nép meghurcolják és eretnekséggel vádolják.Söt a felizgatott nép elégeti a Jézust ábrázoló képeket és lerombolja a szobrait.”
https://books.google.ro/books?id=4_hVAAAAcAAJ&pg=PA820&#v=onepage&q&f=false
Mindebből csak arra lehet következtetni,hogy a Krisztusnak csak a 15. században adták a Jézus nevet és ekkor irták meg a Jézus történetét.

3o7.old.Pál apostol tanitásából:”Quoniam in domo magna non sunt tantummodo vasa aurea et argentea,sed et lignea et fictilia:dicimus viris quidem fortibus fortem traditum cibum,,illis videlicet,de quibus Apostolus(Pavel) dicit :Perfectorum autem est solidus cibus,ex quibus ipse sibi praeparat Ecclesiam non habentem maculam ,aut rugam,aut aliquid horum :eos vero quos in mulierum,vel infantum, vel proselitorum appellatione secernit,intelligimus illos esse ,qui adhuc lacte indigent,aut etiam velut infirmi,ut sunt mulieres,holeribus vescuntur.—Mivel a nagy házban nem csak arany és ezüst edények vannak,hanem fa és agyag edények is:azt mondjuk,hogy az erös férfiaknak erös eledelt adunk,azoknak ugyanis akikről az Apostol(Pál) azt mondja:a tökéleteseknek szilárd(valódi) eledel jár amiből az Egyház épitkezik,szeplő és rozsda nélküli:azoknak viszont akik nők ,gyerekek,vagy túlbuzgók közé számláltatnak,ők még tejjel táplálkoznak,vagy mint a gyengélkedők zöldséggel.”

Hogy mi a valódi eledel az a 31o.oldalon található passzusból kiderül:

Jozsué könyve 9-1o.fejezetben olvashatunk a Gibeoniták történetéről és Jozsué hajmeresztő tetteiről :”Etenim Gabaonitis indictum esse a quinque regibus diximus bellum,quorum figuram dixi esse in iis, qui imperfecti sunt.Isti ergo á quinque regibus impugnantur.Quinque autem reges quinque sensus corporeos indicant,visum ,auditum ,gustum ,tactum et odoratum.Per aliquem enim horum unumquemque necesse est decidere in peccatum.Qui quinque sensus illis quinque regibus comparantur ,qui Gabaonitas ,id est qui carnales homines expugnant.Quod autem dicuntur in speluncas confugisse,potest hoc fortasse indicari,quia spelunca locus est in profundum terre defossus.Igitur etiam isti ,quos supra diximus ,sensus ,cum se terrenis actibus in corpore positi demerserint,et nihil ad opus Dei ,sed totum ad ministerium corporis egerint ,in speluncas confugisse dicuntur.—Az öt gibeonita királyok elleni harc a még nem tökéletes ember harcát jelképezi az érzékiség ellen.Az öt király,az öt érzékszervet jelképezi,ugy mint a látás,hallás izlés,tapintás,és szaglás.Ezek mindegyikén keresztül bűnbe lehet esni.Tehát a gibeonita királyok elleni harc a testiség elleni küzdelmet jelképezi.De mit jelenthet a királyok barlangokba való menekülése?A barlangok a föld mélyén vannak,tehát az érzékszervek által táplált rossz szokások is mélyen az ember tudatában bujkálnak és nem a magasabb szellemi tevékenységet segitik,hanem a test kivánságait.”

311.old.:Utinam et tu talis esses,qui poneres pedes tuos super serpentes et scorpiones ,et supra omnem virtutem inimici et conculcares draconem et basilicum id est regulum qui aliquando regnavit in te et tenuitin te regnum peccati:Tibi per Evangelium non promittuntur regna terre ,sed promittuntur regna caelorum .Sed haec regna non sunt vacua nec inania ,habent habitatores suos peccatores et nequam spiritus ,angelos refugas …Similiter tibi etiam hic Paulus denunciat dicens:Non erit nobis pugna adversus carnem et sangvinem —Bár te is olyan lennél aki a kigyó fejére és a skorpiora lép,az erény összes ellenségére,legyőznéd a sárkányt és a Bazilikumot azaz a fejedelmet aki téged uralt és bűnben tartott.Az Evangélium nem igéri neked a földi királyságot,hanem az égit.De ez a királyság nem kietlen és lakatlan,hanem ott vannak a bűnös lakói,rossz szellemek és bukott angyalok…Ugyanigy mondja Pál apostol:”Nem hus és vér ellen harcolunk.”

Aztán a 312.oldalon ilyesmit olvasunk:Quasi vero haec a Josua non sint vere gestas.—Ami azt sugalja,hogy a Jozsué által elkövetett dolgok csak metaforák.
“et interficit reges,qui regnabant in animabus nostris ,ne ultra regnet in nobis peccatum:ut posteaquam interemerit regem peccati de civitate animae nostre,fiat anima nostra civitas Dei et regnet in ea Deus,et dicatur ad nos ,quia ecce regnum Dei intra vos est.—megölte a királyokat akik a lelkeinkben uralkodtak,hogy többé ne uralkodjon rajtunk a bűn: mi után elpusztitotta a bűn királyát a lelkünk városában,hogy változzon az Isten városává,igy azt mondhatjuk hogy bennünk van Isten országa.”
Az Isten országa valóban a lélek békessége és harmoniája.

Maga az Origenes név azt sugalja,hogy az eredeti tanitóról és tanitásáról van szó.Rotterdámi Eraszmusz egy nagy műveltséggel rendelkező ember lévén,nem ölelte volna fel ezt a témát,ha nem látott volna benne igazságot.A 15.-16.század a nagy felfedezések és a nagy hóditások kora is volt.A hóditás népirtással és rablással egybekötött hadművelet,amit valamiképp erkölcsileg igazólni kellett.Igy lett utólag kibővitve az “öt királyok” története a Jozsué által elkövetett vérrengzésekkel,mint hóditások alkalmával követendő példa.Ezért a Jozsué 1o.részben 13 mondat 13 ütközetről szól,és minden mondatban különös hangsúlyt kapnak a kegyetlenkedések.Ebből látszik,hogy nem egyszerű történet,hanem kegyetlenkedésre való felbújtás,ráadásul Isten jóváhagyásával és segitségével,aki még a napot is “megállitja” igy kedvezve Jozsuénak.És hogy Jozsué még jobban azonosulni tudjon a csodatevő Jézussal,”ő maga állitja meg a napot”.

Ha elolvassuk Edvin Jonson tanulmányát,melyben bizonyitja,hogy az egész ókori történelmet a Bibliával együtt a reneszánsz korában irták meg,akkor rá jövünk a nagy átverésre.És nem egyedül Edwin Jhonson,hanem hires gondolkodók állitották ezt a történelem folyamán mint Hardouin,Newton,Morozov,Robert Baldauf,Wilhelm Kammeier stb.
http://www.egodeath.com/edwinjohnsonpaulineepistles.htmtehén

Tiszta forrás

Képtalálat a következőre: „forrás”

Egy irásban minél több az abreviáció,annál régebbi az irás.Ebben az irásban rengeteget találunk:
https://books.google.ro/books?id=iDDikKkACTIC&pg=PT25&dq=scyth%C3%A1k+solinus&hl=hu&sa=X&ei=HF-VVLzENZL9aLXjgdgK&ved=0CFEQ6AEwBzg8#v=onepage&q=scyth%C3%A1k%20solinus&f=false– Ioannis Altenstaig Mindelhaimensis sacrum litterarum baccalaureo—a szent irodalom dijjazottja. Latin szómagyarázat és nyelvtan a 15.századból .

A mult hamisitása,abból a kényszerű képzeletből indult ki,hogy az irás már évezredekkel ezelött megjelent.A társadalmi életben akár a fizikában az ok okozat törvénye érvényesűl.Valami csak akkór jöhet létre,ha annak oka van,vagyis szükségszerűen.Azt tudjuk,hogy a reneszánsz korában az irás robbanás szerűen terjedt.Vajon létezett egy két évezreddel a reneszansz elött olyan ok ami szükségessé tette volna az irást?Ez az ok a nagy római birodalom léte lehetne,ami viszont ugy néz ki,hogy csak egy fikció.A kezdetleges római számjegyekkel lebonyolitott számitási technika mellett teljesen lehetetlen lett volna egy ilyen óriási birodalmat működtetni.De a nagy Szent Római Német birodalom léte is csak egy vágyálom,mert soha nem volt olyan egységes,hogy az lett volna ami a neve.A nagy földrajzi felfedezések a reneszansz korában kezdődtek,és ekkór vált igazán szükségessé az irás.Az irás nem más mint a beszéd papiron való rögzitése.Az tudott igazán irni,aki a beszédnek is ura volt.Ezek pedig a kereskedők voltak.

Az istenek nevének magyarázatánál ezt olvassuk:
Mercurius:deus facundiae dictus nam hominibus loqui prestare dicebant.Dicitur etiam deus mercatororum et palestrae,nunciusque et interpres deorum.—Mercurius az ékesszólás istene, mivel ugy tartották,hogy jobban beszélt az embereknél.Ugyanakkór a kereskedés és a torna istene, az istenek hirnöke és tolmácsa.
Igy ne csodálkozzunk azon,ha kereskedőktől származó irástudók(teológusok) irták a szent könyveket is.A kereskedők,szükségszerűen nyilvántartást kellett vezessenek az áruikról,de az idegen országokban bejárt utjaikról is feljegyzéseket készitettek.Igy nem csoda,ha az irás a nagy földrajzi felfedezések alkalmával érte el a csúcspontját.

Mi elött az irás terjedni kezdett,vagyis a 14.század elött, az Evangéliumot képi és szobór ábrázolások által terjesztették.Jol szemlélteti ezt az Anjou legendárium,de az akkori templomokban található freskók meg szobrok is.A 14.-15.századtól mindinkább előtérbe kerűl az Evangélium irásos terjesztése.Az irással sokkal precizebben és részletesebben lehetett magyarázni és egyszersmind félre magyarázni a tanitást.A valódi beavatott hittanitók helyett megjelentek az űzleti adottságokkal megáldott világhatalomra törő papok és pápák,akik egységesiteni próbálták a keresztény a zsidó és az iszlám vallást.A katolikus szó értelme az egyetemesség.Ekkór dolgozták ki a világteremtésétől megkezdett történelmet és a Jézus Krisztus történetét.
A Jézus története, halála és feltámadása számtalan mitoszban vissza köszön,más néven más helyen és más időben.Igy nagyon megkérdőjelezhető a történet hitelessége.De vajon ez hitelteleniti a krisztusi tanitást is?Ha logikusan értelmezzük az irásokat és kiszürjük azt ami nem odaillő(mert nyilván való,hogy az idő folyamán az érdekek mentén csürték csavarták a tanitást),akkor rájövünk,hogy becsületes egyenes gerincű ember számára ez az egyedüli elfogadható vallás.

Mi az amit ki kellene szürni a tanitásból?
A jézusi történetben megtaláljuk azt a primitiv és egyben groteszk, ha ugy tetszik barbár felfogást,hogy csak véráldozat árán lehet üdvözülni.A primitiv népeknél az volt a szokás,hogy a bűnök bocsánatáért,vagy is a jogos büntetés elkerülése végett,egy ártatlant feláldoztak.Ez legtöbbszőr egy ártatlan állat,de volt idő,amikór gyerekeket,vagy szűzeket áldoztak.A hangsuly mindig a tökéletességen és az ártatlanságon volt.Igy akarták megvesztegetni a kegyetlen, féltékeny, bosszúálló zsarnokot,akit Istennek neveztek.Ez nem csak tudatlanságot hanem a legnagyobb elveteműltséget is tanusitja,azok részéről akik ezt gyakorolták.Milyen módon tudná ezt egy jogtudós olyan köntösbe öltöztetni,hogy egy mai törvényszék elött erre felmentést találjanak? Ráadásúl “az Isten feláldozta a saját fiát” egy cél érdekében,mely célt sokkal humánusabban és példamutatóbban el tudta volna érni,mint teljhatalmu Isten? Ha egy mai iszlamista ezt teszi, amikór öngyilkos merénylőt csinál a saját gyerekéből,ugye hogy mélyen elitéljük és joggal.De ha egy Istenről van szó,akkór abba már nincs kivetni való.Az efajta gondolkodási mód vezet oda,hogy a tyúk tolvaj a börtönben van,a nagy tolvaj a parlamentben.

Abban, hogy az Isten feláldozta a fiát, nincs semmi racinalitás.Ugyanis ha Jézus feltámadott,akkór az nem volt igazi halál.Igy csak a szenvedés marad,amit Jézusnak elkellett szenvednie a bűnök bocsánatáért.Egyesek a husvét nevét azonositják ezzel a szenvedéssel,amit a katolikus egyház stációkra bont,hogy minél jobban kidomboritsa ezt a szenvedést.

Nézzük meg ezzel kapcsolatban mit ir a forrás:
Fo.XI.Pascatis et pasce nomen hebreum:est pascat transitum:ut docet Hieronimus sic inquiens:Pasca quod hebraice dicuntur pase:non a passione:ut plerique arbitrantur,sed a transitu nominant.Et Christus dicitur pasca:que transivit a morte ad vitam.—A pascatis és pasci név zsidó eredetű:a pascat átmenetet jelent:Mint ahogy azt Hieronimus tanitja mondván:A pasca amit a zsidók pase-nak mondanak,nem a szenvedésszóból ered ahogy sokan vélekednek,hanem az átmenet szóból.És mikor Krisztusról azt mondják hogy pasca ez azt jelenti,hogy a halálból átment az életbe.
Mivel a különböző nyelvek szavai nem fedik tökéletesen egymást,ezért szükség van egy kis magyarázatra.Tehát a husvét,ami latinul pascat, két szó összetétele a pas(aminek ebben a könyvben egy érdekes röviditése van) és a cat.A pas lépés,átlépés,átmenet,stb.A cate =hozzáértően.Vagyis bőlcs átmenet a halando állapotból a halhatatlansági állapotba,amikor a tanitvány eljut arra a bőlcseségre,amint megérti és megtapasztalja,hogy az ember több mint a halandó test.Ez volt az eredeti keresztényeknél a beavatás ünnepe,amit a tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltekór ünnepeltek.

A pascat ugyanakkór élelmezést,legeltetést is jelent.Például a román nyelvben a paste=legeltetés,pastele=husvét.Maga a legeltetés is ugy zajlik,hogy a juhok menetközben esznek.Tehát a husvét eredeti értelmében nincs szó sem áldozatról,sem kinzásról.

Vegyük észre,hogy itt szimbolikus dologgal állunk szembe.Értelmezzük a következő szöveget,melyhez hasonlót a bibliában is találunk,de már a jézusi történethez igazitva:
Fo.X.:Verbigena Christus ex verbo Dei natus.—Az igelényegű Krisztus az Isten igéjéből(szavából,tanitásából) született.verbigena=igefajú
Vagyis Krisztus nem más mint Isten tanitása.
Az Isten élő lélek és tanitás.Nem igényel áldozatot,még szimbólikus formában sem,s nem lehet sem megvesztegetni,sem megpuhitani.Nincsenek számára előre kiválasztottak,akiknek minden áron kedvezne,és többre értékeli a becsületet és igazságosságot,mint a minden áron való hüséget és imádatot.
Az európai ember el kell döntse,hogy az emberi értelem útján közelit Istenhez,vagy az állati érzelemtől elvakitva továbbra is obskurus dolgokban hisz.Ha nem tudunk felül emelkedni a tévhiteken és összefogni az értelmes emberekkel fajtól,nemzetiségtől függetlenűl,akkor a fanatizmus fog győzni,ami csak pusztulást jelenthet.

Hamisitott forrásból “tiszta vizet a pohárba”

Képtalálat a következőre: „iv. béla magyar király”

Tudom, hogy sok érzelemcentrikus hazafinál ez az irás is ki fogja verni a biztositékot ,de hasznosabb az igazság megismerése,még ha fájdalmas is mint hazug ábrándokra épiteni.Az egyházi atyák és atyafiak közt biztos van latin nyelvet értő ember is.Ők megmondhatják ha netán tévesen forditottam.
Az idézetekből ki fog derülni,hogy a tatárjárás egy megrendezett, fizetett, büntető hadjárat volt,amelynek a megrendezésében részt vett IV.Béla,Frigyes osztrák herceg és a Vatikán.A 13.század legmeghatározóbb eseményei az eretnekek elleni keresztes hadjáratok voltak,melyeknek célja a Katolikus Egyház egyeduralmának megszilárditása.Erre kapacitálható volt IV.Béla,aki mélységes gyülölettel viseltetett a magyar urak iránt az anyja meggyilkolása miatt.Ebben a sakkjátszmában eszközként felhasználtak két bábot: Frigyes osztrák herceget,és a kumán Gothánt(Kuten,Kötöny),akiket nemsokára megőlnek,a nyomok eltüntetése érdekében.
Már az is gyanút kelt,hogy Béla király egész a tatárok kivonulásáig teljesen pasziv marad.Tudva levő,hogy a tatárok minden élelmet és állatot kivittek az országból.Az éhinség és pestis járvány miatt több ember pusztul el mint a tatárok keze által,és mégis Béla királynak módjában áll számtalan csatát vivni a tatár járás után.Persze az első dolga,hogy eltegye lábalól Frigyest.A krónikák szerint a tatárok elvittek minden állatot,élelmet,pénzt,eszközöket,és mégis Bélának módjában áll számtalan csatát vivni.A kétkerekű taligákat pedig nem Béla idejében huzza az istenadta nép,hanem csak negyven évvel később IV.László uralkodása alatt.De nézzük mit ir ezekről az eseményekről az Osztrák krónika.
https://books.google.ro/books?id=-bVJAAAAcAAJ&pg=PA812&dq=millibus+ungari&hl=hu&sa=X&ei=_Z8OVduOBYLkOLeTgIAF&ved=0CFUQ6AEwBzgU#v=onepage&q=millibus%20ungari&f=false

Scriptores rerum austriacarum veteres ac genuini…
816.old. 1239.év:”Quae gens subjecit sibi Chomanos ut in omnibus parerent eis.Tunc primo multiplicata sunt mala in terra,eo quod nemini parcerent,pacem aliquando querentibus dabant,sed non servabant.Rex ilorum se solum Dominum esse in terra dicebat,ideo nullius auxilium vel consilium,aut legationem recipiebat,nisi qui vellet sequi legem ipsius,scilicet negare Deum omnipotentem et homines interficere.Idem quesivit a duce Austriae per nuntios suos,sed ille non consensit.Pars etiam exercitus illorum intravit fines Bohemiae et Austriae et multis interfectis ad suos remeabant…Quod malum cum percipisset Papa Gregorius,tactus dolore,et volens succurere Sancte Ecclesiae titubanti sed non deficienti,misit Legatos suos predicare et dare Crucem in remissionem omnium peccatorum.Quod multi cum gaudio suscipientes,Reges,Duces,Episcopi,nobiles et ignobiles,senes cum junioribus parabant vindictam facere in filios dissidentiae.Sed Dominus Imperator hoc fieri prohibuit,eo quod Rex Ungariae ab eo vocatus venire contempsit,et loqui cum eo.Dominus papa Gregorius non reconciliatus Imperatori obiit.—Ez a faj(a mongol-tatárok)maga alá gyürte a kumánokat,akik mindenben engedelmeskedtek nekik.Ekkor annyira megszaporodott a gonoszság a földön,hogy senkinek sem kegyelmeztek,néha békét igértek de nem tartották be az igéretüket.A királyuk kijelentette hogy ő az egyedüli Ur a Földön,ezért nem igényli senki segitségét,vagy tanácsát,nem fogadta a hozzá menesztett küldötteket,csak azokat,akik az ő törvényét követik,vagyis a mindenható Isten tagadását,és az emberek gyilkolását.Ugyanezt kérte Ausztria hercegétől küldöttek által,aki azonban nem értett ezzel egyet.A seregeik egy része benyomult Ausztriába és Csehországba,sok pusztitás után majd ezek vissza mentek az övéikhez…Amikor Gergely pápa ezt felfogta,bánkodott e miatt, ő segiteni akart a Szent Egyházon, megmozgatva(megrázva),de nem gyengitve azt,ezért szét küldte az embereit prédikálni és keresztet adni(keresztes hadjárat az eretnekek ellen), minden bűnös kiadatására.Ezt sokan örömmel fogadták,királyok,hercegek,püspökök,nemesek és közemberek,öregek,fiatalok, felkészültek a széthúzás fiai elleni bosszúra.De a császár(II.Frigyes) meggátolta ennek a véghezvitelét,mikor megbeszélésre hivatta magához a magyar királyt,de az megtagadta.Gergely pápa anélkül hogy kibékült volna a császárral meghalt.”
Ehhez nem szükséges sok kommentárt fűzni,akinek esze van megérti a történteket.
814.old.Anno MCCLX.”Stirienses ab Ungaria afflicti plusquam ante ,Otakerum invocant.Quod audiens Bela ,filium suum Stephanum mittit ad Stiriam devastandam.—126o-ban a magyarok a stiriaiakat jobban vegzálják mint bármikor ennek elötte,ezért Otokárt hivják segitségűl.Amikor ezt megtudta Béla,a fiát Istvánt küldi Stiria dulására.”
“In eodem anno ante hoc praelium intraverunt Ungari Austriam ,et occurerunt eis multi Austarales.De Australibus sunt occisi ,Otto Comes de Hardekk,Chunradus frater ejus de Plaien ,Domiinus Krafto de Sleinz et dominus Cadoldus Orphanus…
Anno milleno centeno terque triceno
His sexaginta Comisces,et bene disces,
Austria quod tota flet Principibus viduata
Post haec Cornuto discet servire tributo.—

Ugyanez évben(126o) ez elött a háború elött a magyarok benyomulnak Ausztriába,akikkel szemben sok ausztriai kiállt.Az osztrákok közül ezek estek el:Otto Comes de Hardekk,Chunradus frater ejus de Plaien ,Domiinus Krafto de Sleinz et dominus Cadoldus Orphanus…
Ezt az eseményt foglalta versbe a hajdani krónikás( a kronika eredeti nyelvezetével,mert a többit átirták a 18.századi latin szerint):
Ezer száz harminc három évben
Hatvan jólképzett nemesét,siratja
A hercegeitől megözvegyült Ausztria
Mondják,hogy azóta adófizető a marha(Stier=bika)

Ezt aztán már nehezen értelmezheti még az a történész is aki tisztában van a latin nyelvvel.Tehát az irás szerint ez az esemény 126o-ban zajlik.A vers szerint viszont 1133-ban.Tegyük fel,hogy a krónikás tévesen kétszáz helyett százat irt.Akkor viszont ez a hadjárat a tatárjárás elött történt.Több történelem kritikus észre vette ezt a jelenséget,hogy száz év különbséggel ugyanazok az események játszanak le.Az a helyzet,hogy egy bizonyos időben,talán a 16.században a Krisztus születési dátumát vissza tólták ezer évvel.Addig az MCCXXXIII(1233) évet egyszerűen CCXXXIII(233)-nak irták.Majd amikor az évszámokat korrigálni kellett az ezer év betoldása miatt,hogy minél kevesebb javitás legyen a kéziratokban,csak az első C-t módositották M-re.Az ezer év betoldásával szükség volt a történelmi események szaporitására is,igy utólag jól jött a kettőzés.És valóban az 1233-as évről van szó:
812.old.MCCXXXIIIIncidentia.”Ungari intraverunt fines Stiriae,et vastaverunt eos rapina et incendio.Stirienses vero congregati sine rectore persecuti sunt eos.Ungari vero longius eos trahentes a finibus suis ,insidias ponentes post eos convertebantur:ad ipsos accedebant ante et retro,multi vero ex utraque parte mortui suntet multi debilitati vulneribus.Tandem Ungari victoria potiti, nobiliores ex eis captivaverunt:ex tanta multitudine vix quinquaginta fugerunt,reliqui omnes aut interierunt,aut captivi abducti sunt.—A magyarok benyomultak Stiriába,dultak,rabóltak és égettek.A stiriaiak vezető nélkül ellenük álltak és űzni kezdték őket.A magyarok egész a határukig vonták(csalták) öket, csapdát állitva,majd vissza fordulva a nagy dulakodásban mindkét részről sokan meghaltak és sokan megsebesültek.A végén a magyarok győzedelmeskedtek,a nemesebbeket fogjul ejtették,a többit megőlték,kevesen tudtak elszaladni.

833.old.1271.X.Gergely pápa zsinatot tart Lugdunensben(Lion) ahova gorög és tatár küldöttek és részt vesznek. A tatár küldötteket itt megkeresztelik.

“Eodem anno (MCCLXXXVII(1287) post nativitem Domini Chomani et Tartari cum innumerabili multitudine intraverunt Hungariam ,et vastaverunt eam,et occiderunt et deduxerunt ex ea innumerabiles viros,mulieres et parvulos eorum.Tandem vero ab incolis terre circa Septem -Castra turpiter sunt de terra fugati,occisa ex eis innumerabili multitudine:reliqui vero qui evaserant,quamvis pauci,fugientes,latitantes inter montes et valles nemorosas,divino judicio ibidem fere omnes perierunt.Nam Dominus qui ubique est protector in se sperantium ,misit super eos nives et pluvias ingentes :confractisque nubuibus super eos tanta inundati aquarum irrupit quod fer omnibus submersis pauci ex eis evaserunt.—Ebben az évben 1287-ben a kumánok és a tatárok megszámlálhatatlan sokasága benyomult Magyarországba dultak fosztogattak,öltek és elvittek megszámlálhatatlan sok férfit és nőt és ezek kicsinyeit.Végül azonban az Erdélyi nép csufosan megkergette őket,sokakat megőltek,akik elmenekültek,a hegyekben és erdőkben bujkáltak,de az isteni büntetés elérte őket.Mert az Isten aki mindazok támasza akik hisznek benne,nagy havazást és felhőszakadást küldött rájuk,hogy az árvizben szinte mind elvesztek,kevesen menekültek meg.”
Hogy is van akkor ez?Nem László űzi ki a tatárokat?Ugy néz ki,hogy itt a kompilátor összekeverte a Kun László idejebeli tatárjárást a 17.századi tatárjárással.A könyv jelen digitális változatában vannak hiányzó oldalak,és vannak felcserélt oldalak.Igy feltételezem,hogy a fenti szöveg is inkább a könyv hiteltelenitését szolgálja.
A magyar krónikák nagyon lapidárisan számólnak be a tatárjárásról.Mivel az osztrákok inkább az események nézői mint elszenvedői voltak,ezért nem csoda ha bővebb beszámolóval rendelkeznek.A magyar beszámolók hiányossága forditott arányban áll a pusztitás méreteivel.
Összegezzük az olvasottakat:
1.IV.Béla már a kumánok támadása után elmenekül,és az idegenek garázdálkodásának egész edeje alatt teljesen sorsára hagyja az országot.
2.A Szentszék kapcsolatot tart fenn a garázdálkodókkal a megszállás elött,alatt és utána is.
3.Ausztria hercegének Frigyesnek köze volt a kumánok ténykedéséhez,mert a krónika szerint Góthán a hercegtől való félelmében lett öngyilkos.
Közvetlenül a tatárjárás után ezt találjuk a krónikában:Fridericus Dux Austriae et Stirie cum magno exercitu occurit Regi Hungariae apud Leytam ibique pacificati sunt sine congressione.—Frigyes Ausztria és Stiria hercege nagy sereggel vonul ki a magyar király elé a Lajta mellett,ahól megbékülnek összecsapás nélkül.
Ebből a mondatból bizony az olvasható ki,hogy a magyar király készült megtámadni Frigyest és nem forditva.Az akkori határnál találkozott Béla Frigyessel,de a krónika szerint,akkor nem történt semmi.Viszont pár évvel később ugyanannál a folyónál(határnál) a magyarok megölik Frigyest.
Anno MCCXLVI.Fridericus Dux Austriae contra Ungaros praelians super fluvium Leytach occiditur…—1246-ban miközben Frigyes osztrák herceg a magyarokkal harcol a Lajtánál megöletik…
Érdekes módon az osztrák krónika nem számol be arról,hogy Frigyes fogságba ejtette volna Bélát,de a történet iróknak valami módon ki kellett magyarázni,hogy Béla miért vadászta le Frigyest,akivel eredetileg szövetséges volt.A papir sok mindent elbir és a jámbor hivő mindent elhisz.

Otto magyar király

Képtalálat a következőre: „otto magyar király”

https://books.google.ro/books?id=rchcAAAAcAAJ&pg=PT24&dq=vgri+maegari+aventini&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwj1_oLXjOjRAhUD7RQKHenCC-8Q6AEIKzAB#v=onepage&q=vgri%20maegari%20aventini&f=false

Nehéz eldönteni,hogy egyes mai politikusok genetikailag örökölték a hazudozást,vagy a történelemből tanulták.Aventinus aki az ősmagyarokról azt irja ,hogy embervért ittak és nyárson sütötték az emberhust,itt sem hazudtolja meg önmagát.

Ez az Otto ugy kerül bele a magyar királylistába,mint Pilátus a Krédóba.A magyar történetirás nem is sokat foglalkozik vele,inkább csak a mesébe illő korona elvesztését,meg a tömlöccel végződő leánykérést emeli ki.De nem ugy Aventinus,aki több oldalon keresztül,miután leirja a csodálatos menekülését,majd Oroszország és Lengyelországon keresztűl való visszatérését Bajorországba, mind ugy számol be a tevékenységéről,mint “Otto rex Ugrorum” által elkövetett dolgokról.

456.old.:Interea Otto Ugrorum rex,ope ministri evadit,Russia ,Polonia perreptata,Glogoviam pervenit,ubi á Conrado urbis regulo agnitus,eius filiam uxorem ducit,ope soceri,atque Boiemorum in Boiariam cum nova nupta revertitur,Strubingensium urbe nuptias facit.Caesar(Albert) admiratus Ottonem incolumem ex Ungaria rediisse,Rheni tractus,Suitonumque,valles perlustrat,á Ioanne nepote ex fratre ,quod Sveviam paternam haereditatem repetenti reddere supersederet,Kal Mayi interficitur,anno aere Christianae 13o8,post annos centum ,quam Philippus Caesar simili fato sublatus fuit.Clemens Pont Max. ad Rudolphum Boiariae ducem dat literas,necem avunculi deflet.Deinde mandat,ut Rudolphus operam navet,quo idoneus,atque,rei bene gerendae peritus summo rerum fastigio imponatur.—Ez alatt Otto magyarok királya bizonyos szolgák segitségével megszökött,majd Oroszországon és Lengyelországon keresztül Glogoviába érkezik,ahol a város vezetője Konrád,ahogy felismerte,azonnal hozzá adta feleségül a lányát és az após,meg bajorok segitségével menyasszonyával együtt visszatér Bajorországba,majd Strubingensben esküvőt tart.A császár aki csodálkozott hogy Otto épségben visszatért.Mialatt a Rajna melletti Suitonum völgyét rótta az unokaöccse Ioannes akinek örökségi követelései voltak vele szmben megőlte 13o8-ban.Ez történt száz évvel azután,hogy Philip császár ugyanigy végezte a kevélysége miatt.Kelemen pápa levélben fejezte ki együttérzését Rudolfnak a császár fiának és meghagyta neki,hogy a legmegfelelőbb módon járjon el.
Ugy néz ki,hogy Rudolf megértette a célzást,mert nem nagyon igyekezett apja örökébe kerülni.Ugyanis egy Hainrikus nevű herceget választanak császárnak,Ioannest pedig( Albert gyilkosát)Baiorország királyának.
Gelu acutum,hyems aspera subsequitur,multos mortales extinxit,fame,atque frigore bis mille atque trecentos homines periisse aiunt.Otto rex Ungariae atque Stephanus fratres Boiariae secundae rectores,Neoburgium iuxta Oenum ,quod Astriacis parebat ,tertio idus Ianuarii obsident,pontem erigunt,quator menses continuos castellum oppugnant,per metallarios tandem cuniculis ductis moenia subruunt,adeo ut exercitui aditus pateret.Lambergensis arcis praefectus,ac caeteri comites ignem aedificiis immitunt,ad Bernstain aufugiunt.Neoburghium in cineres et favillas redigitur.—Egy dermesztő hideg tél következett,sokan elpusztultak a hidegtől és az éhségtől,amint mondják vagy ezer háromszázan.Otto Magyarország királya testvérével Istvánnal ki Bajorország alkormányzója volt Január hónapban ostrom alá vették Neoburgiumot melyet az osztrákok birtokoltak.Négyhónapi ostrom után faltörő kosokkal lerombolták a falakat,hogy a sereg be tudjon nyomulni a várba.Lamberg várának prefektusa és társai ekkor felgyujtották a várat és elmenekültek Berstajnba.Neoburgium a lángok martalékává vált.
Tehát azt a látszatot akarja kelteni,mintha magyarország királya a magyarokkal ostromol egy osztrák várost.

Otto ac Stephanus fratres,secundae Boiariae rectores,accitis á dynastis de Truheding,atque Hohenlohe auxiliaribus copiis,suppetias obsessis ferunt,mille quingentos equites,peditum ex agris ,atque rure sexaginta (ita divulgant) millia ducunt,in adversa ripa confidunt,aperto Marte confligere constituunt:sed Oenus coire exercitus prohibebat.Hartlibij a Puechberg consilio pons erigitur repente praeter opinionem hostium ,opereque confecto,media nocte copiae traducuntur.Astriaci multitudine agricolarum territi prima luce tertio nonas Novem.obsidionem solvunt,impedimenta atque castra sua incedunt:Dux,episcopus,comites fugam capessunt.Vindelici ignem restinguunt,castris ,equis ,armis,commeatu,tormentis bellicis,accipi tribus,vino,vestimentis,ceterisque ,impedimentis, papilonibus ,preciosae artis potiuntur.Tabernaculum episcopi,quod centum sexaginta unciolis argenti constitisse fama erat,quator libris Bathavensibus venundatur.Extat Epigramma de hac re.Otto et Stephanus victoria potiti,triumfabundi Landshutam redunt,ubi eodem anno ,qui fuit Christi 1311,Undecimo calendas Ianuarias Stephanus naturae concessit.—Ottot és testvérét Istvánt a Truheding dinasztia és a Hohenloherek,segitségűl hivták egy az osztrákok elleni hadjáratra.Ezerötszáz lovas és hatvanezer gyalogossal indultak Március elején.Az Enc folyó meglévén duzzadva késleltette az előrehaladást.Hartlib Puechberg javaslatára hidat épitnek és az éj leple alatt átmennek a folyón.Az ostrom elhuzódik egész Novemberig.Ekkor az osztrákok, nagyrészt földmüves emberek feladják a vár védelmét,felgyujtanak minden visszamaradt alkalmatosságot és a várat,majd a vezér,a püspök és társaik elmenekülnek.A vindeliciak eloltják a tüzet és a visszamaradt rengeteg ló,élelem,bór,ruhák,fegyverek és értékes müvészi tárgyak birtokába jut.Ugy hirlik,hogy a püspök sátrát mely 16o uncia ezüstöt ért,4x16o unciáért adták el a Batáviaiaknak.Erről epigramm is készült.Otto és István a gyözelem után Landshutába mennek,ahol István még ez év 1311 István természetes halállal meghal.Negyven évet élt.

Jó példával jár elől a Császár is:
Iisdem diebus Hainrichus Caesar arma in Italiam(quo nemo principum nostrorum quinquaginta ferme annis venerat( movet,commilitones sunt:Rudolphus Boius,Liutpoldus Austriacus.Mediolanum,Brixia,Taurisium vi ad obsequium redacta:Pisa,Genua,caeteraque urbes,ultro suum principem accersunt,portas eidem sponte aperiunt.Inter haec in Boiaria inferiore,Otto rex Ugrorum,presente Ludovico fratre Rudolphi ,quasi tutore Ottonis et Hainrici filiorum Stephani,qui adhuc impuberes erant,septimo decimo calendas Iulij Landshutae conventus agit,ut grandem pecuniam (quam ob crebra bella ,et inauspicato,iratisque ,superis tentatam Ungariam ,debebat) dissolueret,quibusdam inferioris Boiariae equitibus et civibus omnem iurisdictionem,universas actiones,praeterquam furti,homicidij atque ,latrocinij,atque ut appellant rerum capitalium et ius gladij vendit.—Ezen időben forditja a fegyvert Itália ellen Hainrikus Császár(miután jó ötven éve egy egy uralkodónk se tette be ide a lábát.A bajor Rudolphus és az osztrák Liutpoldus voltak a hadi szövetségesei.Kényszerrel maga mellé állitotta Milánót,Brixiát és Taurisiumot.Pisa,Genus és más városok önként kinyitották elötte a kapuikat.Ez alatt Alsó Bajorországban Otto a magyarok királya, Lajos ,Rudolf testvére meg István két fia jelenlétében,kiknek gyámja volt,megbeszélést hivott össze Landshutában,annak a nagy összegű pénznek az élőteremtésére,melyet különböző Alsóbajorországi lovagoktól és más polgároktól kért, a gyakori háborúkra,meg a sikertelen Magyarországi korona megszerzésére.Ez a pénzszerzés nem zárta ki a lopást,rablást,gyilkosságot, zsarolást.

Nem sokkal élte tul az Öccsét Istvánt(Stephanus),mert 1312-ben,51 éves korában meghal.

Miért érezte Aventinus szükségesnek ennyire kihansulyozni,hogy Otto Magyarország királya,(habár már rég nem volt az és valójában semmit nem tett Magyarországon amivel kiérdemelte volna ezt a cimet)ha nem a magyarság befeketitése miatt ?

A Székely krónika

Képtalálat a következőre: „a székely krónika”

https://rmk.hungaricana.hu/en/view/RMK_I_38/?r=0&amp%3Bpg=8&pg=465&layout=s

Valószinű,hogy a szerző a 13.század elötti történelmi adatokat idegen krónikákból másolta, amikor ezen krónikák még nem voltak expurgálva a jezsuita rend által.Ezért találunk ilyenfajta adatokat:”Eele pedig a Noe ez világon mindenestől fogva tized száz esztendeig,és meghala… Sok onokáit látván,mert Ábrahámmal élt egy (időt)majd ötven nyolc esztendeig.”

Az is látzszik,hogy a 15-16.,századokban az idő pontos fogalma nagyon zavaros volt az akkori emberek gondolkodásában.A legfőbb erény akkoriban nem a tudás,a logikus gondolkodás,vagy az igazságosság volt,hanem a hűség és a hit:”…e világnak itéletire ki meg fog fizetni mindennek akkoron,kinek kinek mind az ő hite szerint.”

Habár a szerző nyiltan pápaság ellenes,a könyv gerincét a pápák időrendi sora alkotja.Sz.Péterről bizonyitani probálja,hogy nem járt Rómában(188.oldal).A hunokat eleitől fogva magyaroknak nevezi,de érdekes módon,amikor Árpád megünnepli a második bejövetelt,akkor nem “Isten Isten Istent” kiáltnak,hanem “Deus Deus Deust”,ami után a helység nevét ahól az ünnepséget tartották Désnek nevezték (304.oldal.)A Sz.Orsolya legendája szépités nélkül,mint történelmi tény van leirva(234.old.)Attilát halála után korporsóba temetik(236 .old.)Ebből következtetni lehet,hogy az előkelő személyek testét(korp) akkoriban sóval tartósitották.
III.Incéről,a nagy eretnek üldözőről azt irja,hogy ez vezette be elöbb a sugva való gyónást,és megtiltotta a köznépnek,hogy az urvacsoránál a “Krisztus vérét”(a bórt ) igyák(357.oldal).Azt tudjuk,hogy az iszlám tiltja a borivást,igy gyanus a rendelet.Tudni való,hogy III.Ince 6000 tébai harcossal és 4o ooo zarándokkal ment az “eretnekek” ellen.” Ferenc barát az üdőben hozá bé a keresztények közé az ő szürke undok,rut,tetves,koldus barátit.(359.old.)
“III.Honorius pápa Domonkos barát az ő barátit a keresztények közé támasztá,minden régulájával öszve.”(360.old.)

“VIII.Bonifacios pápa pápálkodik Rómában elég kegyetlenűl nyolc esztendeig.Ez rókául mene bé a pápaságba,farkasul éle benne és kimene mint egy eb.Ez szerzé Rómában az aranyas esztendőt a Sidóknak mogjuk szerint.Továbbá ez irá a decretálisnak az hatodik könyvét.Rabi Gerundensis kabalistálkodik.”(373.old.)

Karoberto királlyá tétele:”A pápa azonban megátkozá a magyarokat és minden szentségektől őket eltiltá mindaddig mignem a Cárol gyermeket megkoronázzák.Mindennek felette pedig az igen bántásokra vala a magyaroknak,hogy soholt az átok miatt a papok nem hagynak vala temetni.Azért minden Cinteremek és templomok rakvák valának holt tagokkal,ki miatt immár sem faluban sem városban nem maradhatnak vala a nagy doh miatt.”(373.old.)

400.oldal:”Ez üdőben Sigmond Imperátor számkiveté a Magyarokat, akik a Husz János tudományát vötték vala,kik fel kelvén egyetembe bemenének Moldovába,és a Vajdától földet kérének és letelepödének Moldovának köözepette,az magoktól fondált városba,kit mind e napiglan Hus városnak hivnak.”