Simon mágus és más sosem létezett személyek

by fabsanyo

Képtalálat a következőre: „simon mágus”

Nagyon jól működik a cenzura a Wikipédián is.Az alábbi szöveget már kicenzurázták ugy a magyar mint az angól Wikipédiáról.Ugy látszik,hogy a románok ott felejtették.Innet forditottam le a következő szöveget.

Testimonium Flavianum
“Az a feltevés,hogy Iosephus a legrégebbi nem keresztény történész,aki emlitést tesz Jézusról,nagy vitát keltett a történészek körében,mivel egyesek szerint ezt a részt később szúrták be az eredeti görög szövegek közé.Shlomo Pines a jeruzsálemi héber egyetem kutatója szerint, egy X.századi arab kodexben talált tanuskodás stilusa hajaz a Iosephuséra.Louis H.Feldman összeszámólt 87 cikket a szöveggel kapcsolatban 1937 és 198o között,melyeknek a tulnyomó többsége tagadja teljesen,vagy részben a szöveg hitelességét.”

Nem kevés középkórban élt történészt vagy vallási személyt egy azon néven,vagy kissé módositva vissza datáltak az ókorra.Ilyen például Jordanes aki a középkórban tevékenykedett és Jornandes aki a VI. században.Árulkodó azonban,hogy az irásokban a VI.századi néha Jordanes,máskor meg Jornandes név alatt szerepel.

Az alábbi könyvet a 15 század közepe táján irták,és 1532-ben nyomtatták ki.Ekkor még nem sikerült teljesen kigyomlálni az árulkodó mondatokat.Ki lehet a “sokat emlegetett” Jozefus(Iosephus sepedictus) ?
https://books.google.ro/books?id=ulr_2N-Kq2oC&pg=PA443&dq=Germanicis+distante+ascenderunt&hl=hu&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Germanicis%20distante%20ascenderunt&f=false

128.old.:”Referebat propterea dictus Ioseph cum quodam episcopo soluisse ab urbe Carangora,et conscensis ratibus ivisse ad insulam Ormum,quae á Carangora miliaribus fere mille et quingentis.Et inde petiit mediterranea itinere trium mensium ,una cum episcopo memorato,pervenit in Armeniam maiorem,ut consalutarent reverentissime suum magnum pontificem,á quo episcopus dictus initiatus sacris ,Iosephusque, memoratus ad sacerdotii gradum promotus est.Itidem agunt Christiani omnes Indi,et regni Cataii.Eorum pontifex Catholica dicitur,fertque tonsuram instar crucis:praeficit patriarchas suos,ut dictum est,alterum in India ,in Cataio alterum:alios vero episcopos alio mittit,prout expedire visum fuerit,ut ad suas provincias moderandas transmittantur.Huius catholicae commeminit Marcus Paulus in tractatu Armenia,et ibi dicit duo esse genera Christianorum,Jacobitarum videlicet,et Nestoriarum,quorum Papa dicitur Iacobita,qui est hic Catholica,de quo est sermo,cuiusque meminit Iozephus saepe dictus.Et cum dictus papa varios homines promoveat ad gradus huiusmodi,efficiatque multiplices antistites,posset non ab re ambigere quispiam,unde ei haec sit auctoritas autorandi homines cum sancta Romana ecclesia,quae est unica,et unicam habet fidem ,unumque Romanum pontificem recipit.

Sciant igitur tempore quo Alexander VI.sceptra moderabatur ecclesiae universalis,dictum Ioseph Romam contendisse:hunc Alexander maximus Pontifex percunctatus est,á quo Catholica praefatus habuisse facultatem antistandi in Oriente:huic respondit Ioseph his verbis:Olim divum Petrum apostolum Antiochiae praefectum fuisse:et cum sancta Romana ecclesia schismate laboraret atroci,duce Simone Mago,qui sui nominis monumenta reliquit,sanctus Petrus accersitus est Romam,ut Simonem confunderet,et laborantibus Christianis non deesset.Hic itaque Petrus non prius soluit Antiocha,concessurus Romam,quam vicarium Antiochiae praefecit,et is est qui Orientalem plagam moderatur,et dicitur Catholica,geritque Petri vices:hunc vero Catholicam praeficiunt Cardinales duodecim in Armenia et id iactant auctoritate Romani Pontificis facere:quod esse falsum nemo est qui ne sciat,quandoquidem una est sponsa Christi,quae unam figurat ecclesiam Romanam,extra quam salus est nulla:quae vero dicuntur de aliis ,commenta sunt omnia,et fidei nullius.Haec dixerim,ne quis putet á soliditate petrae Christi esse recedendum.Unus deus igitur,una fides,una est sancta Romana ecclesia.—Erről számól be nevezett Iosefus,amikor egy bizonyos püspökkel elindult Karanganora városából,és hajóval Ormus szigetére mentek.Innen a Mediterrán tengeren három hónapi utazás után az emlitett püspökkel Nagy Örményországba érkeztek,hogy találkozzanak a nagyméltóságú püspökkel,aki mindkettejüket beavatta a szenségekbe,és papi rangra emelte őket. Ugyanigy tesznek mind a keresztények Indiában és Kinában is.A püspöküket katolikusoknak mondják,kiknek a hajviseletük kereszt formájú:amint mondottuk,külön pátriárkájuk van Indiában és Kinában:más püspököket máshova küldtek,hogy azokban a provinciákban kormányozzanak.A katolikusságukról emlitést tesz Marcus Paulus(Márco Polo) az Örményországról szóló irásaiban,ahól azt mondja,hogy itt két féle kereszténység létezik,éspedig jakobita és nesztoriánus.A pápájukat jakobitának hivják,aki katolikus,amiről szó van,amiről emlitést tesz a sokszór emlegetett Jozefus is.És ahogy a nevezett pápa sok embert igy rangra emelt sokféle egyházi tisztségekbe,senki sem kételkedhet abban,hogy honnan van hatalma felhatalmazást adni a szent római egyházi tisztségekre,mely Egyház egyedüli, egyazon hittel, egyazon püspökkel.

Ismert,hogy VI.Sándor pápa idejében(1492–1493) aki akkor uralkodott,emlitett Jozefus Rómába ment,kitől a pápa tudni akarta,ha Keleten a katolikusságnak van e elsőbbsége.Kinek Jozef ilyen szavakkal felelt:Egykor szent Péter apostol Antiochia vezetője volt:amikor a Szent római Egyházat a szakadás veszélye fenyegette Simon Mágus miatt kinek a neve emlékezetes maradt,Szent pétert Rómába hivták,hogy itélje el Simon Mágust,hogy a munkás keresztények ne távolodjanak el.Péter mi elött elhagyta volna Antiochiát,hogy Rómába menjen,helyettest hagyott Antiochiában,aki a keleti térségben kormányozzon,aki mint Péter helyetese maga is katolikus. Az pedig hogy Örményországban tizenkét biboros volt kiknek felhatalmazásuk lett volna római püspököket szentelni,hazugság,ezt mindenki tudhatja,mert egy a Krisztus menyasszonya,amely a római egyházat jelképezi,és amin kivűl nincs megváltás:amit ezen kivűl mondanak,csupa hitelt nem érdemlő szóbeszéd.Ezeket azért mondtam,nehogy valaki azt gondolja,hogy Krisztus kövének(Péter)szilárdságától el kellene állni.Tehát egy az Isten egy a hit,egy a római szent Egyház.”

A katolikus Egyház a 15.század elején állt a szakadás szélén,amikor egyszerre három pápa uralkodott.Ekkor hivta meg Zsigmond király a keleti pátriárchát(Antiochiai Jánost https://fabsanyo.wordpress.com/2018/02/,) aki kulcs szerepet játszott a kostanci zsinat alatt.Ezek az események lettek vissza datálva az ókorra.Ha valódi megtörtént ókori események lettek volna,akkor a 15.században napvilágot látott irások egyértelműen számoltak volna be az eseményekről.Az idézetekből látszik,hogy a 15.században olyan nagy a bizonytalanság az apostolok cselkedeteivel kapcsolatban,mintha ekkór a Biblia még nem lett volna megirva.

A Bibliában ez áll:
Apostolok cs,8.fejezet.”9.Egy Simon nevű ember pedig már elöbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt és elámitotta Szamária népét,magát valami nagynak állitván…13.És Simon maga is hűn és megkeresztelkedvén,Filippel tarta,és látván,hogy jelek és nagy erők lesznek,álmélkodék vala.14.Mikor pedig meghallották a jeruzsdálemi apostolok,hogy Szamária bevette az Isten igéjét,elküldék azokhoz Pétert és Jánost.15.Kik mikor lementek könyörögtek érettük,hogy vegyenek szentlelket.16.Mert még senkire azok közül nem szállott rá,csak meg voltak keresztelve az Ur Jézus nevében.”

Ebből látszik,hogy a jeruzsálemi apostolok,valójában hatalmi féltékenység miatt küldték Pétert Szamáriába.A hatalmi féltékenység mindig is jelen volt a k.Egyház történetében.

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541/0009?page_query=69v&navmode=struct&action=pagesearch&sid=037d28d2107f951343cf6cd66d20c32d

1o.old.XV.Sz.Péter elfoglalja a katedrát Antiochiában.XVI.Simon mágus a kutyáit Sz.Péterre uszitja.(Látszik,hogy itt nem a Jeruzsálemi apostolok küldik Pétert a mágushoz,hanem a király).XVII.Itt Sz.Péter feltámaszt egy gyereket.Mivel a mágus megszégyenült, mint sarlatánt főbe ütik egy kővel.XVIII.Itt a király meséli Péternek és tanitványainak ,hogy Simon mágus azt állitja magáról ,hogy repülni tud.
11.old.XIX.A király parancsára megölik a mágust,és letartoztatják Pétert is a tanitványaival együtt.XX.Pétert keresztre feszitik.XXI.Halála után leveszik a keresztről.XXII..Eltemetik ,a cselekedeteit könyvbe megirják.

Itt szó sincs arról,hogy Sz.Péter Rómába ment volna.A koronával ábrázólt királyra nem lehet ráfogni,hogy római császár lett volna,mert azok nem viseltek ilyenforma szakállt.