A történelem legnagyobb átverése

Képtalálat a következőre: „Jozsué megállitja a napot”

A linken található könyvben Eraszmusz vértizzadva megprobálta Origeneszt a katolikus udvar számára szalonképessé tenni,de a végin mégis rásütötték az eretnek bélyeget.Origenesz még tudatában volt annak,hogy az Evangélium és az egész Bibliának nevezett irás csupa szimbólikus elemeket tartalmaz és nem anyagilag,hanem szellemileg értelmezhető. Jól tükrözi ezt a felfogást a következő mondat egy régi latin értelmező szótárból:Verbigena Christus de verbo Dei natus.Az elvont gondolkodásra képtelen érzéki ember csak úgy ért meg valamit a tanitásból,ha az konkrét tappintható testközelbe kerül tanitó mesék formájában.A veszély ott van,amikor ezekre a tanitó mesékre ráfogjuk,hogy szentirások.Képzeljük el,ha egy mesére is ráfognánk,hogy igaz megtörtént követendő dolgok, és a gyerekünk egyszer csak elkezdené a poni lovat parázzsal etetni,vagy a macskát lekaszabólni,mivel ugy gondolná,hogy az csak egy átváltozott boszorkány.A következő idézetekből rájövünk,hogy ugyanilyen helyzetbe került a tudatlan ember a történelem folyamán a szent szövegek rosszul értelmezése miatt.

https://books.google.ro/books?id=AmcM6obnM5cC&pg=PA704&dq=scythas+iustissima&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjJroT0xfbPAhWhJcAKHV1IDtkQ6AEIHDAA#v=onepage&q=scythas%20iustissima&f=false

286.old.:”Donavit Deus nomen quod est super omne nomen Domino et Salvatori nostro Iesu Christo…Et quia est istud nomen super omne nomen :idcirco in multis generationibus á nullo cognominatum est. Scripsit Moyses librum Genesis in quo legimus Abraham et eos qui ex eo generati sunt in quibus sunt iusti quam plurimi sed nullus ex ipsis Iesus meruit nominari…Sed iesu nomen primo invenio in Exodo :et volo intueri quando primo nomen Iesu cognominatur.Venit ,inquit,Amallech et expugnabat Israel et dixit Moyses ad Iesum in Raphodim:(Haec est prima appellatio nominis Iesu).Elige inquit ,tibi viros potentes ex omnibus filij Israel et eggredere et conflige cum Amalech crastino.—Az Isten egy olyan nevet adott a Megváltónknak ami minden nevek felett való ő Jezus Krisztus…De honnan ez a név ami minden név felett áll,ugyanis sok generáción keresztül senki sem viselte ezt a nevet.A Mozes által irt Teremtés könyvében Ábrahám és a leszármazottai közt sok igaz embert találunk,de egy sem érdemelte ki a Jézus nevet…Hanem a Jézus nevet az Exodusban találjuk meg:és meg akarom világitani,hogy kit neveztek előszőr Jézusnak.Azt irja,hogy jött Amalek és megtámadta Izraelt és mondá Mozes Jézusnak(Josua)Raphadomban(Ekkor jelenik meg előszőr a Jézus név):Válassz ki erős embereket Izrael minden fiai közül és holnap menj ki és harcolj Amalek ellen.”

Amint látjuk itt Jozsuét Mozes utódját egyenesen Jézusnak nevezi.

A 3o7.oldalon ezt a mondatot találjuk:”Convenerunt enim reges terre,Senatus Populusque et principes Romani,ut expugnarent nomen Iesu et Israel simul.—Összejöttek a föld királyai,a szenátus együtt a néppel és a Római vezetőkkel,hogy eltöröljék a Jézus nevét Izraellel együtt.”

Itt egyértelműen látszik,hogy az emlitett nép nem Krisztus ellen hadakozik,hanem a Jézus név ellen.Ez pedig megtörtént konkrét esemény a 15.századi Rómában. https://fabsanyo.wordpress.com/2017/09/

A következő linken 91.old.:”Scripsit S.Bernardinus epistolam manu propria cuidam Reverendissimo Cardinali,Legato Bononiensi,lamentans valde et conquerens,quod cum ipse multis sudoribus Nomen Domini Jesu per totam Italiam discurens,fecisset,ut dignum erat,ab omnibus venerari ,ipsi constitutiones…—S Bernardinus a saját kezével a Bolognai biboroshoz irott levelében azt panaszolja,hogy mialatt ő sok izadság árán probálja terjeszteni Itália szerte az Ur Jézus nevét ahogy illendő, a vallási vezetők és a nép meghurcolják és eretnekséggel vádolják.Söt a felizgatott nép elégeti a Jézust ábrázoló képeket és lerombolja a szobrait.”
https://books.google.ro/books?id=4_hVAAAAcAAJ&pg=PA820&#v=onepage&q&f=false
Mindebből csak arra lehet következtetni,hogy a Krisztusnak csak a 15. században adták a Jézus nevet és ekkor irták meg a Jézus történetét.

3o7.old.Pál apostol tanitásából:”Quoniam in domo magna non sunt tantummodo vasa aurea et argentea,sed et lignea et fictilia:dicimus viris quidem fortibus fortem traditum cibum,,illis videlicet,de quibus Apostolus(Pavel) dicit :Perfectorum autem est solidus cibus,ex quibus ipse sibi praeparat Ecclesiam non habentem maculam ,aut rugam,aut aliquid horum :eos vero quos in mulierum,vel infantum, vel proselitorum appellatione secernit,intelligimus illos esse ,qui adhuc lacte indigent,aut etiam velut infirmi,ut sunt mulieres,holeribus vescuntur.—Mivel a nagy házban nem csak arany és ezüst edények vannak,hanem fa és agyag edények is:azt mondjuk,hogy az erös férfiaknak erös eledelt adunk,azoknak ugyanis akikről az Apostol(Pál) azt mondja:a tökéleteseknek szilárd(valódi) eledel jár amiből az Egyház épitkezik,szeplő és rozsda nélküli:azoknak viszont akik nők ,gyerekek,vagy túlbuzgók közé számláltatnak,ők még tejjel táplálkoznak,vagy mint a gyengélkedők zöldséggel.”

Hogy mi a valódi eledel az a 31o.oldalon található passzusból kiderül:

Jozsué könyve 9-1o.fejezetben olvashatunk a Gibeoniták történetéről és Jozsué hajmeresztő tetteiről :”Etenim Gabaonitis indictum esse a quinque regibus diximus bellum,quorum figuram dixi esse in iis, qui imperfecti sunt.Isti ergo á quinque regibus impugnantur.Quinque autem reges quinque sensus corporeos indicant,visum ,auditum ,gustum ,tactum et odoratum.Per aliquem enim horum unumquemque necesse est decidere in peccatum.Qui quinque sensus illis quinque regibus comparantur ,qui Gabaonitas ,id est qui carnales homines expugnant.Quod autem dicuntur in speluncas confugisse,potest hoc fortasse indicari,quia spelunca locus est in profundum terre defossus.Igitur etiam isti ,quos supra diximus ,sensus ,cum se terrenis actibus in corpore positi demerserint,et nihil ad opus Dei ,sed totum ad ministerium corporis egerint ,in speluncas confugisse dicuntur.—Az öt gibeonita királyok elleni harc a még nem tökéletes ember harcát jelképezi az érzékiség ellen.Az öt király,az öt érzékszervet jelképezi,ugy mint a látás,hallás izlés,tapintás,és szaglás.Ezek mindegyikén keresztül bűnbe lehet esni.Tehát a gibeonita királyok elleni harc a testiség elleni küzdelmet jelképezi.De mit jelenthet a királyok barlangokba való menekülése?A barlangok a föld mélyén vannak,tehát az érzékszervek által táplált rossz szokások is mélyen az ember tudatában bujkálnak és nem a magasabb szellemi tevékenységet segitik,hanem a test kivánságait.”

311.old.:Utinam et tu talis esses,qui poneres pedes tuos super serpentes et scorpiones ,et supra omnem virtutem inimici et conculcares draconem et basilicum id est regulum qui aliquando regnavit in te et tenuitin te regnum peccati:Tibi per Evangelium non promittuntur regna terre ,sed promittuntur regna caelorum .Sed haec regna non sunt vacua nec inania ,habent habitatores suos peccatores et nequam spiritus ,angelos refugas …Similiter tibi etiam hic Paulus denunciat dicens:Non erit nobis pugna adversus carnem et sangvinem —Bár te is olyan lennél aki a kigyó fejére és a skorpiora lép,az erény összes ellenségére,legyőznéd a sárkányt és a Bazilikumot azaz a fejedelmet aki téged uralt és bűnben tartott.Az Evangélium nem igéri neked a földi királyságot,hanem az égit.De ez a királyság nem kietlen és lakatlan,hanem ott vannak a bűnös lakói,rossz szellemek és bukott angyalok…Ugyanigy mondja Pál apostol:”Nem hus és vér ellen harcolunk.”

Aztán a 312.oldalon ilyesmit olvasunk:Quasi vero haec a Josua non sint vere gestas.—Ami azt sugalja,hogy a Jozsué által elkövetett dolgok csak metaforák.
“et interficit reges,qui regnabant in animabus nostris ,ne ultra regnet in nobis peccatum:ut posteaquam interemerit regem peccati de civitate animae nostre,fiat anima nostra civitas Dei et regnet in ea Deus,et dicatur ad nos ,quia ecce regnum Dei intra vos est.—megölte a királyokat akik a lelkeinkben uralkodtak,hogy többé ne uralkodjon rajtunk a bűn: mi után elpusztitotta a bűn királyát a lelkünk városában,hogy változzon az Isten városává,igy azt mondhatjuk hogy bennünk van Isten országa.”
Az Isten országa valóban a lélek békessége és harmoniája.

Maga az Origenes név azt sugalja,hogy az eredeti tanitóról és tanitásáról van szó.Rotterdámi Eraszmusz egy nagy műveltséggel rendelkező ember lévén,nem ölelte volna fel ezt a témát,ha nem látott volna benne igazságot.A 15.-16.század a nagy felfedezések és a nagy hóditások kora is volt.A hóditás népirtással és rablással egybekötött hadművelet,amit valamiképp erkölcsileg igazólni kellett.Igy lett utólag kibővitve az “öt királyok” története a Jozsué által elkövetett vérrengzésekkel,mint hóditások alkalmával követendő példa.Ezért a Jozsué 1o.részben 13 mondat 13 ütközetről szól,és minden mondatban különös hangsúlyt kapnak a kegyetlenkedések.Ebből látszik,hogy nem egyszerű történet,hanem kegyetlenkedésre való felbújtás,ráadásul Isten jóváhagyásával és segitségével,aki még a napot is “megállitja” igy kedvezve Jozsuénak.És hogy Jozsué még jobban azonosulni tudjon a csodatevő Jézussal,”ő maga állitja meg a napot”.

Ha elolvassuk Edvin Jonson tanulmányát,melyben bizonyitja,hogy az egész ókori történelmet a Bibliával együtt a reneszánsz korában irták meg,akkor rá jövünk a nagy átverésre.És nem egyedül Edwin Jhonson,hanem hires gondolkodók állitották ezt a történelem folyamán mint Hardouin,Newton,Morozov,Robert Baldauf,Wilhelm Kammeier stb.
http://www.egodeath.com/edwinjohnsonpaulineepistles.htmtehén