Tiszta forrás

Képtalálat a következőre: „forrás”

Egy irásban minél több az abreviáció,annál régebbi az irás.Ebben az irásban rengeteget találunk:
https://books.google.ro/books?id=iDDikKkACTIC&pg=PT25&dq=scyth%C3%A1k+solinus&hl=hu&sa=X&ei=HF-VVLzENZL9aLXjgdgK&ved=0CFEQ6AEwBzg8#v=onepage&q=scyth%C3%A1k%20solinus&f=false– Ioannis Altenstaig Mindelhaimensis sacrum litterarum baccalaureo—a szent irodalom dijjazottja. Latin szómagyarázat és nyelvtan a 15.századból .

A mult hamisitása,abból a kényszerű képzeletből indult ki,hogy az irás már évezredekkel ezelött megjelent.A társadalmi életben akár a fizikában az ok okozat törvénye érvényesűl.Valami csak akkór jöhet létre,ha annak oka van,vagyis szükségszerűen.Azt tudjuk,hogy a reneszánsz korában az irás robbanás szerűen terjedt.Vajon létezett egy két évezreddel a reneszansz elött olyan ok ami szükségessé tette volna az irást?Ez az ok a nagy római birodalom léte lehetne,ami viszont ugy néz ki,hogy csak egy fikció.A kezdetleges római számjegyekkel lebonyolitott számitási technika mellett teljesen lehetetlen lett volna egy ilyen óriási birodalmat működtetni.De a nagy Szent Római Német birodalom léte is csak egy vágyálom,mert soha nem volt olyan egységes,hogy az lett volna ami a neve.A nagy földrajzi felfedezések a reneszansz korában kezdődtek,és ekkór vált igazán szükségessé az irás.Az irás nem más mint a beszéd papiron való rögzitése.Az tudott igazán irni,aki a beszédnek is ura volt.Ezek pedig a kereskedők voltak.

Az istenek nevének magyarázatánál ezt olvassuk:
Mercurius:deus facundiae dictus nam hominibus loqui prestare dicebant.Dicitur etiam deus mercatororum et palestrae,nunciusque et interpres deorum.—Mercurius az ékesszólás istene, mivel ugy tartották,hogy jobban beszélt az embereknél.Ugyanakkór a kereskedés és a torna istene, az istenek hirnöke és tolmácsa.
Igy ne csodálkozzunk azon,ha kereskedőktől származó irástudók(teológusok) irták a szent könyveket is.A kereskedők,szükségszerűen nyilvántartást kellett vezessenek az áruikról,de az idegen országokban bejárt utjaikról is feljegyzéseket készitettek.Igy nem csoda,ha az irás a nagy földrajzi felfedezések alkalmával érte el a csúcspontját.

Mi elött az irás terjedni kezdett,vagyis a 14.század elött, az Evangéliumot képi és szobór ábrázolások által terjesztették.Jol szemlélteti ezt az Anjou legendárium,de az akkori templomokban található freskók meg szobrok is.A 14.-15.századtól mindinkább előtérbe kerűl az Evangélium irásos terjesztése.Az irással sokkal precizebben és részletesebben lehetett magyarázni és egyszersmind félre magyarázni a tanitást.A valódi beavatott hittanitók helyett megjelentek az űzleti adottságokkal megáldott világhatalomra törő papok és pápák,akik egységesiteni próbálták a keresztény a zsidó és az iszlám vallást.A katolikus szó értelme az egyetemesség.Ekkór dolgozták ki a világteremtésétől megkezdett történelmet és a Jézus Krisztus történetét.
A Jézus története, halála és feltámadása számtalan mitoszban vissza köszön,más néven más helyen és más időben.Igy nagyon megkérdőjelezhető a történet hitelessége.De vajon ez hitelteleniti a krisztusi tanitást is?Ha logikusan értelmezzük az irásokat és kiszürjük azt ami nem odaillő(mert nyilván való,hogy az idő folyamán az érdekek mentén csürték csavarták a tanitást),akkor rájövünk,hogy becsületes egyenes gerincű ember számára ez az egyedüli elfogadható vallás.

Mi az amit ki kellene szürni a tanitásból?
A jézusi történetben megtaláljuk azt a primitiv és egyben groteszk, ha ugy tetszik barbár felfogást,hogy csak véráldozat árán lehet üdvözülni.A primitiv népeknél az volt a szokás,hogy a bűnök bocsánatáért,vagy is a jogos büntetés elkerülése végett,egy ártatlant feláldoztak.Ez legtöbbszőr egy ártatlan állat,de volt idő,amikór gyerekeket,vagy szűzeket áldoztak.A hangsuly mindig a tökéletességen és az ártatlanságon volt.Igy akarták megvesztegetni a kegyetlen, féltékeny, bosszúálló zsarnokot,akit Istennek neveztek.Ez nem csak tudatlanságot hanem a legnagyobb elveteműltséget is tanusitja,azok részéről akik ezt gyakorolták.Milyen módon tudná ezt egy jogtudós olyan köntösbe öltöztetni,hogy egy mai törvényszék elött erre felmentést találjanak? Ráadásúl “az Isten feláldozta a saját fiát” egy cél érdekében,mely célt sokkal humánusabban és példamutatóbban el tudta volna érni,mint teljhatalmu Isten? Ha egy mai iszlamista ezt teszi, amikór öngyilkos merénylőt csinál a saját gyerekéből,ugye hogy mélyen elitéljük és joggal.De ha egy Istenről van szó,akkór abba már nincs kivetni való.Az efajta gondolkodási mód vezet oda,hogy a tyúk tolvaj a börtönben van,a nagy tolvaj a parlamentben.

Abban, hogy az Isten feláldozta a fiát, nincs semmi racinalitás.Ugyanis ha Jézus feltámadott,akkór az nem volt igazi halál.Igy csak a szenvedés marad,amit Jézusnak elkellett szenvednie a bűnök bocsánatáért.Egyesek a husvét nevét azonositják ezzel a szenvedéssel,amit a katolikus egyház stációkra bont,hogy minél jobban kidomboritsa ezt a szenvedést.

Nézzük meg ezzel kapcsolatban mit ir a forrás:
Fo.XI.Pascatis et pasce nomen hebreum:est pascat transitum:ut docet Hieronimus sic inquiens:Pasca quod hebraice dicuntur pase:non a passione:ut plerique arbitrantur,sed a transitu nominant.Et Christus dicitur pasca:que transivit a morte ad vitam.—A pascatis és pasci név zsidó eredetű:a pascat átmenetet jelent:Mint ahogy azt Hieronimus tanitja mondván:A pasca amit a zsidók pase-nak mondanak,nem a szenvedésszóból ered ahogy sokan vélekednek,hanem az átmenet szóból.És mikor Krisztusról azt mondják hogy pasca ez azt jelenti,hogy a halálból átment az életbe.
Mivel a különböző nyelvek szavai nem fedik tökéletesen egymást,ezért szükség van egy kis magyarázatra.Tehát a husvét,ami latinul pascat, két szó összetétele a pas(aminek ebben a könyvben egy érdekes röviditése van) és a cat.A pas lépés,átlépés,átmenet,stb.A cate =hozzáértően.Vagyis bőlcs átmenet a halando állapotból a halhatatlansági állapotba,amikor a tanitvány eljut arra a bőlcseségre,amint megérti és megtapasztalja,hogy az ember több mint a halandó test.Ez volt az eredeti keresztényeknél a beavatás ünnepe,amit a tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltekór ünnepeltek.

A pascat ugyanakkór élelmezést,legeltetést is jelent.Például a román nyelvben a paste=legeltetés,pastele=husvét.Maga a legeltetés is ugy zajlik,hogy a juhok menetközben esznek.Tehát a husvét eredeti értelmében nincs szó sem áldozatról,sem kinzásról.

Vegyük észre,hogy itt szimbolikus dologgal állunk szembe.Értelmezzük a következő szöveget,melyhez hasonlót a bibliában is találunk,de már a jézusi történethez igazitva:
Fo.X.:Verbigena Christus ex verbo Dei natus.—Az igelényegű Krisztus az Isten igéjéből(szavából,tanitásából) született.verbigena=igefajú
Vagyis Krisztus nem más mint Isten tanitása.
Az Isten élő lélek és tanitás.Nem igényel áldozatot,még szimbólikus formában sem,s nem lehet sem megvesztegetni,sem megpuhitani.Nincsenek számára előre kiválasztottak,akiknek minden áron kedvezne,és többre értékeli a becsületet és igazságosságot,mint a minden áron való hüséget és imádatot.
Az európai ember el kell döntse,hogy az emberi értelem útján közelit Istenhez,vagy az állati érzelemtől elvakitva továbbra is obskurus dolgokban hisz.Ha nem tudunk felül emelkedni a tévhiteken és összefogni az értelmes emberekkel fajtól,nemzetiségtől függetlenűl,akkor a fanatizmus fog győzni,ami csak pusztulást jelenthet.