Jászok

Képtalálat a következőre: „jászok”

Van egy pár furcsa fogalom a magyar történelemben,ami fölött a legtöbb ember,ha észre is veszi,csak úgy átnéz, anelkül,hogy valami magyarázatot próbálna találni rá.Ilyen fogalom az “apostoli király és apostoli királyság,vagy az a tény,hogy a jászokat egész Mária Terézia idejéig filiszteusoknak nevezték.”(1741).Ettől az évtől fogva,mintha a Jászok,vagy is Philiszteusok akár kivesztek,akár kiköltöztek volna Hazánkból,egyszerre megszakad a Philiszteus név sora a nélkűl,hogy legkisebb okát adhatnók.”-Az idézet az alábbi linken található könyv 1oo.oldaláról.

Ugyan ilyen homály fedi a jászok úgymond betelepedését.A név a 14.században jelenik meg előszőr,és tudni való,hogy ez az időszak,amikór tomból az eretnekűldözés.
http://maghon.weebly.com/uploads/2/0/0/3/20035969/horvat-istvan-dr-rajzolatok-a-magyar-nemzet-legregiebb-torteneteibol-1825.pdf

A jászokat egyesek kunoknak tartják.Az érdekes az,hogy a korabeli oklevelekben a jászok nincsenek emlitve. Egyesek ugy tartják,hogy a jász szó az ijász szóbol származik,habár egy békés földműves állattenyésztő népről van szó.A jászokat a 15.században téritették a katolikus hitre. Tudjuk,hogy ebben az időben folyik a legádázabb harc az ugynevezett eretnekek ellen,akiket Zsigmond király idejében tűzzel vassal irtottak.Ezért megkockáztatom azt az állitást,hogy a jász név valójában a gyász szóból ered.Ezen állitásomat erősiti az a tény,hogy a jászokat filiszteusoknak(philisteus) nevezték.Ha teológiai terminológia alapján elemezzük a Philisteus szót,akkór a jelentése Isten gyermekei.Ezt a terminust megtaláljuk a bibliában is,ahól a Sét leszármazottait nevezi Isten gyermekeinek,és a Káin leszármazottait az ember gyermekeinek.Ezt a nevet vehették fel a magyarországi eretnekeknek kikiáltott őskeresztények akiket a nyugati országokban albigenseknek neveztek.
Az albigens fehéret jelent.Számtalan európai város nevének jelzője a fehér szó.A következő linken megtaláljuk a Fehéregyház és a fehérkatolikus fogalmakat,ami szerintem fából vaskarika: http://epa.oszk.hu/02300/02387/00031/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2013_4_20-30.pdf

Wikipédia:Az apostoli királyságról
“A közhatalomnak ez a teokratikus színezete alig egyeztethető össze az emberek egyenlőségét és az apostolok örökébe lépő püspökök lelki hatalmát hirdető krisztusi tanítással.
Az uralkodói tekintély és hatalom kialakításában a társadalmi és politikai tényezőkkel világszerte egyenrangú szerepe volt a vallási tényezőnek. A nép mindenütt és mindenkor a földöntúli hatalom választottját, istennek emberfeletti képességekkel és mágikus erővel felruházott küldöttjét, az „Ég Fiát,” az „Isteni Felséget,” sőt az Istent – annak megtestesülését – látta fejedelmében, királyában, császárában. Méltóságuk szakrális, karizmatikus természetű volt s ehhez képest a politikai hatalom mellett főpapi hatalommal is járt. A keresztény hitre tért pogány fejedelmek nem mondtak le teokratikus hatalmukról – keresztény létükre is ragaszkodtak az isteni elhívatás tudatában rejlő hatalmas erőforráshoz.
Hartvik püspök legendája szerint az apostoli kereszt adományozásával Szilveszter pápa az egyház-szervezés és főpap-nevezés jogát ruházta át Szent Istvánra, aki e kiváltság birtokában népének apostolává, utódai „apostoli királyokká” lettek.
A korona és királyi cím adományozása a keresztény népek lelki összetartozását és békés együttélését kifejező eszmei birodalomban a lelki hatalmat gyakorló pápa joga volt, de „csak a császárnak, mint a keresztény világ tényleges irányítójának hozzájárulásával kerülhetett reá sor.” Istvánnak is „a császár biztatására” adta a pápa a koronát. De ez a császári biztatás nem teremtett egyházi vagy politikai függőséget, avagy éppen hűbéres viszonyt az új király és a császár között, mert ez a császár nem a Német-római Birodalom, hanem az Új Róma eszmei birodalmának császára volt.”
Ez egy elég zagyva megfogalmazás volt,de azt a célt szolgálja,hogy lerombólja az apostoli királyság nimbuszát.
Ha valamelyik király élt az apostoli jogával,az Zsigmond volt.Keményen odacsapott ugy a katolikusoknak,mint az eretnekeknek.Bővebben “A kostanci zsinat” https://fabsanyo.wordpress.com/
Feltevődik a kérdés,hogy vajon milyen kapcsolat állhat fenn a magyarországi filiszteusok,és a palesztinai filiszteusok között.Az látszik,hogy óriási az idő távolság a kettő között.Viszont az tény,hogy egy bizonyos párhúzam megfigyelhető.A bibliában, amikór a zsidók a Szentföldet hóditják,állandó harcban állnak a filiszteusokkal.Ugyanigy a 15.században amikór az Ószövetséget elfogadtatják a keresztényekkel,az obszervánsok évtizedeken keresztűl harcban állnak azokkal a keresztényekkel,akik ez ellen lázzadnak.Itt valaki megint azt mondaná,hogy Deus ex machina,vagy hogy a történelem ismétli önmagát.De ha figyelembe vesszük az Ótestamentumban előforduló rengeteg magyar értelmű nevet,akkór inkább arra gyanakodhatunk,hogy ezt sem irhatták a 15.századnál hamarabb,és az apostoli királyság is más értelmet kap.

“A magyarországi jászokat – nevük Jászó alakban szerepel – legkorábban az 1245. évben említik forrásaink Jazonicus néven. Károly Róbert 1323-ban kelt kiváltságlevelében Jasones néven szerepelnek. Az oklevélben fölsorolt 18 jász uraság közül 11 keresztény, 7 pogány, mindazonáltal egyik csoport képviselőinek apái sem viseltek keresztény nevet. “

Minden jel arra mutat,hogy az 1241-es tatárjárást a katolikus Egyház és egyes nyugati hatalmak szervezték meg.A legyőzött magyarokat a nyugatiak gúnyosan gyászmagyaroknak nevezték.Igy nem csoda ha a jász(gyász) név épp a tatárjárás után jelenik meg.Az hogy nem viseltek keresztény neveket azt jelenti,hogy nem viseltek bibliai neveket,kivált ótestamentimi neveket.Hieronimus állitólag a 5.században véglegesitette a bibliai szövegek mai formáját.Azonban ha megnézzük a következő linken található bibliai történetet amit 1344-ben irtak,láthatjuk,hogy nem a mai változat.Itt ugyanis az áll,hogy Kain 7 kés szúrással öli meg Ábelt,és Lámek hét nyil lövéssel öli meg később Kaint.Igy azt kell gyanitanunk,hogy Hieronimus(Jeromos valójában nem az 5. hanem a 15.században irt.

A Wikipédiában ezt olvassuk Hieronimusról,aki ugyancsak a “megbizható szöveg helyreállitására vállalkozott:”I. Damáz pápa kérésére átnézte az ólatin Bibliát, a Vetus Latinát, amit kb. a 2. század első felében fordítottak ólatinra. A helytelenül fordított részeket, betoldásokat kijavította az eredeti görög szöveg alapján. Az ily módon újrafordított Szentírást nevezték Vulgatának a 13. század óta. A Septuaginta (LXX) alapján hasonló módon javította Jeromos az ólatin zsoltároskönyvet, a Psalterium Romanumot.”

http://maghon.weebly.com/uploads/2/0/0/3/20035969/horvat-istvan-dr-rajzolatok-a-magyar-nemzet-legregiebb-torteneteibol-1825.pdf

31.old.:Ti éjjel nappal Szent irást olvasó Rokonaim!hogyan nem vevétek ezeket észre a sok század alatt! Világos lészen innend az is ,hogy a Vulgáta nevei sokkal hivebbek,mint az uj tcikornyás olvasás formái.De hogy is ne volnának hivebbek?A Jerusálemben tartozkodott és Szittya nyelvet beszélő Jász tudós férfiu,Szent Hieronimus,jegyzé fel ezeket.Igy lehetnek a Magyar oklevelek idővel a szent irás felvilágosittatásának is segéd eszközei.