Otto magyar király

by fabsanyo

Képtalálat a következőre: „otto magyar király”

https://books.google.ro/books?id=rchcAAAAcAAJ&pg=PT24&dq=vgri+maegari+aventini&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwj1_oLXjOjRAhUD7RQKHenCC-8Q6AEIKzAB#v=onepage&q=vgri%20maegari%20aventini&f=false

Nehéz eldönteni,hogy egyes mai politikusok genetikailag örökölték a hazudozást,vagy a történelemből tanulták.Aventinus aki az ősmagyarokról azt irja ,hogy embervért ittak és nyárson sütötték az emberhust,itt sem hazudtolja meg önmagát.

Ez az Otto ugy kerül bele a magyar királylistába,mint Pilátus a Krédóba.A magyar történetirás nem is sokat foglalkozik vele,inkább csak a mesébe illő korona elvesztését,meg a tömlöccel végződő leánykérést emeli ki.De nem ugy Aventinus,aki több oldalon keresztül,miután leirja a csodálatos menekülését,majd Oroszország és Lengyelországon keresztűl való visszatérését Bajorországba, mind ugy számol be a tevékenységéről,mint “Otto rex Ugrorum” által elkövetett dolgokról.

456.old.:Interea Otto Ugrorum rex,ope ministri evadit,Russia ,Polonia perreptata,Glogoviam pervenit,ubi á Conrado urbis regulo agnitus,eius filiam uxorem ducit,ope soceri,atque Boiemorum in Boiariam cum nova nupta revertitur,Strubingensium urbe nuptias facit.Caesar(Albert) admiratus Ottonem incolumem ex Ungaria rediisse,Rheni tractus,Suitonumque,valles perlustrat,á Ioanne nepote ex fratre ,quod Sveviam paternam haereditatem repetenti reddere supersederet,Kal Mayi interficitur,anno aere Christianae 13o8,post annos centum ,quam Philippus Caesar simili fato sublatus fuit.Clemens Pont Max. ad Rudolphum Boiariae ducem dat literas,necem avunculi deflet.Deinde mandat,ut Rudolphus operam navet,quo idoneus,atque,rei bene gerendae peritus summo rerum fastigio imponatur.—Ez alatt Otto magyarok királya bizonyos szolgák segitségével megszökött,majd Oroszországon és Lengyelországon keresztül Glogoviába érkezik,ahol a város vezetője Konrád,ahogy felismerte,azonnal hozzá adta feleségül a lányát és az após,meg bajorok segitségével menyasszonyával együtt visszatér Bajorországba,majd Strubingensben esküvőt tart.A császár aki csodálkozott hogy Otto épségben visszatért.Mialatt a Rajna melletti Suitonum völgyét rótta az unokaöccse Ioannes akinek örökségi követelései voltak vele szmben megőlte 13o8-ban.Ez történt száz évvel azután,hogy Philip császár ugyanigy végezte a kevélysége miatt.Kelemen pápa levélben fejezte ki együttérzését Rudolfnak a császár fiának és meghagyta neki,hogy a legmegfelelőbb módon járjon el.
Ugy néz ki,hogy Rudolf megértette a célzást,mert nem nagyon igyekezett apja örökébe kerülni.Ugyanis egy Hainrikus nevű herceget választanak császárnak,Ioannest pedig( Albert gyilkosát)Baiorország királyának.
Gelu acutum,hyems aspera subsequitur,multos mortales extinxit,fame,atque frigore bis mille atque trecentos homines periisse aiunt.Otto rex Ungariae atque Stephanus fratres Boiariae secundae rectores,Neoburgium iuxta Oenum ,quod Astriacis parebat ,tertio idus Ianuarii obsident,pontem erigunt,quator menses continuos castellum oppugnant,per metallarios tandem cuniculis ductis moenia subruunt,adeo ut exercitui aditus pateret.Lambergensis arcis praefectus,ac caeteri comites ignem aedificiis immitunt,ad Bernstain aufugiunt.Neoburghium in cineres et favillas redigitur.—Egy dermesztő hideg tél következett,sokan elpusztultak a hidegtől és az éhségtől,amint mondják vagy ezer háromszázan.Otto Magyarország királya testvérével Istvánnal ki Bajorország alkormányzója volt Január hónapban ostrom alá vették Neoburgiumot melyet az osztrákok birtokoltak.Négyhónapi ostrom után faltörő kosokkal lerombolták a falakat,hogy a sereg be tudjon nyomulni a várba.Lamberg várának prefektusa és társai ekkor felgyujtották a várat és elmenekültek Berstajnba.Neoburgium a lángok martalékává vált.
Tehát azt a látszatot akarja kelteni,mintha magyarország királya a magyarokkal ostromol egy osztrák várost.

Otto ac Stephanus fratres,secundae Boiariae rectores,accitis á dynastis de Truheding,atque Hohenlohe auxiliaribus copiis,suppetias obsessis ferunt,mille quingentos equites,peditum ex agris ,atque rure sexaginta (ita divulgant) millia ducunt,in adversa ripa confidunt,aperto Marte confligere constituunt:sed Oenus coire exercitus prohibebat.Hartlibij a Puechberg consilio pons erigitur repente praeter opinionem hostium ,opereque confecto,media nocte copiae traducuntur.Astriaci multitudine agricolarum territi prima luce tertio nonas Novem.obsidionem solvunt,impedimenta atque castra sua incedunt:Dux,episcopus,comites fugam capessunt.Vindelici ignem restinguunt,castris ,equis ,armis,commeatu,tormentis bellicis,accipi tribus,vino,vestimentis,ceterisque ,impedimentis, papilonibus ,preciosae artis potiuntur.Tabernaculum episcopi,quod centum sexaginta unciolis argenti constitisse fama erat,quator libris Bathavensibus venundatur.Extat Epigramma de hac re.Otto et Stephanus victoria potiti,triumfabundi Landshutam redunt,ubi eodem anno ,qui fuit Christi 1311,Undecimo calendas Ianuarias Stephanus naturae concessit.—Ottot és testvérét Istvánt a Truheding dinasztia és a Hohenloherek,segitségűl hivták egy az osztrákok elleni hadjáratra.Ezerötszáz lovas és hatvanezer gyalogossal indultak Március elején.Az Enc folyó meglévén duzzadva késleltette az előrehaladást.Hartlib Puechberg javaslatára hidat épitnek és az éj leple alatt átmennek a folyón.Az ostrom elhuzódik egész Novemberig.Ekkor az osztrákok, nagyrészt földmüves emberek feladják a vár védelmét,felgyujtanak minden visszamaradt alkalmatosságot és a várat,majd a vezér,a püspök és társaik elmenekülnek.A vindeliciak eloltják a tüzet és a visszamaradt rengeteg ló,élelem,bór,ruhák,fegyverek és értékes müvészi tárgyak birtokába jut.Ugy hirlik,hogy a püspök sátrát mely 16o uncia ezüstöt ért,4x16o unciáért adták el a Batáviaiaknak.Erről epigramm is készült.Otto és István a gyözelem után Landshutába mennek,ahol István még ez év 1311 István természetes halállal meghal.Negyven évet élt.

Jó példával jár elől a Császár is:
Iisdem diebus Hainrichus Caesar arma in Italiam(quo nemo principum nostrorum quinquaginta ferme annis venerat( movet,commilitones sunt:Rudolphus Boius,Liutpoldus Austriacus.Mediolanum,Brixia,Taurisium vi ad obsequium redacta:Pisa,Genua,caeteraque urbes,ultro suum principem accersunt,portas eidem sponte aperiunt.Inter haec in Boiaria inferiore,Otto rex Ugrorum,presente Ludovico fratre Rudolphi ,quasi tutore Ottonis et Hainrici filiorum Stephani,qui adhuc impuberes erant,septimo decimo calendas Iulij Landshutae conventus agit,ut grandem pecuniam (quam ob crebra bella ,et inauspicato,iratisque ,superis tentatam Ungariam ,debebat) dissolueret,quibusdam inferioris Boiariae equitibus et civibus omnem iurisdictionem,universas actiones,praeterquam furti,homicidij atque ,latrocinij,atque ut appellant rerum capitalium et ius gladij vendit.—Ezen időben forditja a fegyvert Itália ellen Hainrikus Császár(miután jó ötven éve egy egy uralkodónk se tette be ide a lábát.A bajor Rudolphus és az osztrák Liutpoldus voltak a hadi szövetségesei.Kényszerrel maga mellé állitotta Milánót,Brixiát és Taurisiumot.Pisa,Genus és más városok önként kinyitották elötte a kapuikat.Ez alatt Alsó Bajorországban Otto a magyarok királya, Lajos ,Rudolf testvére meg István két fia jelenlétében,kiknek gyámja volt,megbeszélést hivott össze Landshutában,annak a nagy összegű pénznek az élőteremtésére,melyet különböző Alsóbajorországi lovagoktól és más polgároktól kért, a gyakori háborúkra,meg a sikertelen Magyarországi korona megszerzésére.Ez a pénzszerzés nem zárta ki a lopást,rablást,gyilkosságot, zsarolást.

Nem sokkal élte tul az Öccsét Istvánt(Stephanus),mert 1312-ben,51 éves korában meghal.

Miért érezte Aventinus szükségesnek ennyire kihansulyozni,hogy Otto Magyarország királya,(habár már rég nem volt az és valójában semmit nem tett Magyarországon amivel kiérdemelte volna ezt a cimet)ha nem a magyarság befeketitése miatt ?