A Székely krónika

by fabsanyo

Képtalálat a következőre: „a székely krónika”

https://rmk.hungaricana.hu/en/view/RMK_I_38/?r=0&amp%3Bpg=8&pg=465&layout=s

Valószinű,hogy a szerző a 13.század elötti történelmi adatokat idegen krónikákból másolta, amikor ezen krónikák még nem voltak expurgálva a jezsuita rend által.Ezért találunk ilyenfajta adatokat:”Eele pedig a Noe ez világon mindenestől fogva tized száz esztendeig,és meghala… Sok onokáit látván,mert Ábrahámmal élt egy (időt)majd ötven nyolc esztendeig.”

Az is látzszik,hogy a 15-16.,századokban az idő pontos fogalma nagyon zavaros volt az akkori emberek gondolkodásában.A legfőbb erény akkoriban nem a tudás,a logikus gondolkodás,vagy az igazságosság volt,hanem a hűség és a hit:”…e világnak itéletire ki meg fog fizetni mindennek akkoron,kinek kinek mind az ő hite szerint.”

Habár a szerző nyiltan pápaság ellenes,a könyv gerincét a pápák időrendi sora alkotja.Sz.Péterről bizonyitani probálja,hogy nem járt Rómában(188.oldal).A hunokat eleitől fogva magyaroknak nevezi,de érdekes módon,amikor Árpád megünnepli a második bejövetelt,akkor nem “Isten Isten Istent” kiáltnak,hanem “Deus Deus Deust”,ami után a helység nevét ahól az ünnepséget tartották Désnek nevezték (304.oldal.)A Sz.Orsolya legendája szépités nélkül,mint történelmi tény van leirva(234.old.)Attilát halála után korporsóba temetik(236 .old.)Ebből következtetni lehet,hogy az előkelő személyek testét(korp) akkoriban sóval tartósitották.
III.Incéről,a nagy eretnek üldözőről azt irja,hogy ez vezette be elöbb a sugva való gyónást,és megtiltotta a köznépnek,hogy az urvacsoránál a “Krisztus vérét”(a bórt ) igyák(357.oldal).Azt tudjuk,hogy az iszlám tiltja a borivást,igy gyanus a rendelet.Tudni való,hogy III.Ince 6000 tébai harcossal és 4o ooo zarándokkal ment az “eretnekek” ellen.” Ferenc barát az üdőben hozá bé a keresztények közé az ő szürke undok,rut,tetves,koldus barátit.(359.old.)
“III.Honorius pápa Domonkos barát az ő barátit a keresztények közé támasztá,minden régulájával öszve.”(360.old.)

“VIII.Bonifacios pápa pápálkodik Rómában elég kegyetlenűl nyolc esztendeig.Ez rókául mene bé a pápaságba,farkasul éle benne és kimene mint egy eb.Ez szerzé Rómában az aranyas esztendőt a Sidóknak mogjuk szerint.Továbbá ez irá a decretálisnak az hatodik könyvét.Rabi Gerundensis kabalistálkodik.”(373.old.)

Karoberto királlyá tétele:”A pápa azonban megátkozá a magyarokat és minden szentségektől őket eltiltá mindaddig mignem a Cárol gyermeket megkoronázzák.Mindennek felette pedig az igen bántásokra vala a magyaroknak,hogy soholt az átok miatt a papok nem hagynak vala temetni.Azért minden Cinteremek és templomok rakvák valának holt tagokkal,ki miatt immár sem faluban sem városban nem maradhatnak vala a nagy doh miatt.”(373.old.)

400.oldal:”Ez üdőben Sigmond Imperátor számkiveté a Magyarokat, akik a Husz János tudományát vötték vala,kik fel kelvén egyetembe bemenének Moldovába,és a Vajdától földet kérének és letelepödének Moldovának köözepette,az magoktól fondált városba,kit mind e napiglan Hus városnak hivnak.”