Udinei irások a XIV.századból

Képtalálat a következőre: „sibillas”

Egippa Szibilla megjövendöli Krisztust
Sibilla Egippa claruit tempore Julii Imperatoris sic dixit de Christo:Invisibile verbum palpabitur et germinabit ut Radix et delictabitur ut folium et non apparebit venustas eius et crucidabit eum alvus maternis et flebit Deus letitia sempiterna et ab hominibus conculcabitur et nascetur ex morte ut Deus et conversabitur ut protector.— Egippa Szibilla aki Julius császár idejében élt ezt mondta Krisztusról:A láthatatlan Ige érzékelhetővé válik gyökeret ereszt, kihajt mint levél és nem lesz látható a szépsége és kinozni fogja őt az anyai méh és siratni fogja az Isten a halálát és az emberek eltapodják, de a halálból mint Isten fog feltámadni és megmentővé lesz.

A verbum szoros kapcsolatban áll a veritasal akárcsak magyarban az Ige és az Igazság.Vagy is időszámitásunk elött a Krsztus fogalom alatt valójában az igaz szót értették.És valóban az igazság gyökeret ereszt, kihajt,de nincs benne szépség,ezért az emberek gyűlölik és eltapodják,de a halálból ujra feltámad és végül az emberiség megmentője lesz.

Johannes de Utino ferences szerzetes 1344 -ben kezdte irni az alábbi linken található világkrónikáját.Az ujabb krónikák tökéletesen alkalmazkodnak a Bibliában felvázolt vélt eseményekhez.Ugyanez nem mondható el erről a krónikáról.Felmerül a kérdés,hogy egy ferences szerzetes ne lett volna tisztába a Bibliával,ha az már az ő korában ki lett volna dolgozva? Sokkal inkább hihető az hogy a Bibliát a 16.században irták át a mai formájába.
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Ott.lat.479

A krónika igy kezdődik:Incipit prologus in compilationni librorum historialium tocius biblie ab Adam usque ad Christum editam a fratre Johanes de Utino.—Kezdődik az egész bibliai történet előszava Ádámtól Krisztusig.

A 2ov. lapon Szibilla Octavianus császárnak jövendöl:
Octavianus sive Augustus Cesar Imperator Romanorum constitutus, totum orbem pacificatum biruit et ideo omnis provincias et civitates et ville et homines numari fecit sub suo dominio.Et volens edificare populum eternum, scire voluit quanto tempore durare deberet. Et acceptus rursum a Sibilla profetissa: Duraret quousque una virgo pareret et ideo templum pacis eternum vocatum fuit,cui Sibilla in rota Solis virginem tenentem puerum in brachis ostendit,dicens hec est illa virgo quem masculum peperit.Et tunc pallatium et templum corruit idolo, iste locus usque in hodiernum diem ara celis vocatur.Eadem etiam nocte fons olei de terra in Roma erupuit et usque Tiberim emanat.Hic Octavianus 13 annus post nativitatem Christi imperavit et regnavit in toto 41 annis mensibus 6,diebus X. Ex quibus Max Marcio Cui successit Tiberius.—Oktáviánusz vagyis Augusztus császár  Róma élére kerülve, miután meghoditotta és megbékéltette a népeket népszámlálást rendelt el a birodalmában. És mivel fel akart épiteni egy örökké tartó társadalmat,tudni akarta,hogy ez milyen hosszú ideig tarthat.Szibilla profétanőtől ezt a választ kapta:Addig fog tartani mig egy szűz szülni fog. És ezért az örök béke templomának fog neveztetni.Ekkor Sibilla megmutatta a nap korongjában ülő szüzet karjában a gyermekével,mondván ez az a szűz aki fiút fog szülni,és ekkor a palotákban és templomokban a bálványok össze fognak törni.Ezt a helyet a mai napig az ég oltárának hivják.(Vagyis az a hely,ahól a napkorongban a gyereket karján tartó szűz szobra áll).Azen az éjszakán pedig Rómában megnyiltak a föld olaj forrásai és kiöntöttek egész a Tiberig.Octaviánusz még 13 évig uralkodott Krisztus születése után,összesen 41 évet,6 hónapot és 1o napot.”

Jogosan kérdezhetjük,hogy miért nem szerepel Sibilla a bibliában?

Az alábbi linken bővebb ismertetést találunk a krónikával kapcsolatban.

Click to access 68394_ZJ1.pdf

Egy másik krónikás ugyanebből az időből Leonardo de Utino Mester.De az is lehet,hogy ugyanarról az Udinei Jánosról(Johannes de Utino),van szó aki a fenti linken található krónikát irta,azonban az alábbi könyvben már észre lehet venni a katolikus elvárásoknak való megfelelési törekvést.Mivel a két irás között ilyen eltérés van,lehet ezért gondolták később,hogy két különböző személyről van szó.

Wikipédia:
“Leonardo de Utino Mester idejében elhangzott prédikációk.Leonardus de Utino (1400 körül – ?) domonkos szerzetes, prédikátor.
Leonardus de Utino „Sermones floridi de tempore” című műve 1503-as, Leydeni kiadásának címlapja
A 15. századi Itáliában, Bologna és Ferrara városok környékén működött, kora egyik legbefolyásosabb prédikátora volt. Több prédikációgyűjteménye maradt az utókorra, ezek közül a legjelentősebbek: „Sermones floridi de tempore” (első kiadás: 1460 körül), „Sermones aurei de sanctis” (1476). Foglalkozott történettudománnyal is: világkrónikájának egy példányát a vatikáni könyvtár őrzi.”

https://books.google.ro/books?id=LUA8AAAAcAAJ&pg=PT12&hl=hu&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false

In die veneris sancta sermo XLII—Nagy pénteki beszéd

“Vigesimo sexto iustitia dixit:Adam peccavit per crudelitatem eum, enim vidisset Evam errasse ut ovem absque pastore immo ivisse post lupum non studuit eam revocare ad caulam.Cum vidit eam famelicam et sitibundam similitudinis divine non cibavit eam docendo modum quo pervenire poterat ad saturitatem illam.Cum vidit eam iam hospitem a deo factam et civem inferni non collegit eam suis monitis.Cum vidit eam nudam et iam perdidisse stolam innocentie non ostendit ei viam recuperandi ipsam.Cum vidit eam captivam non studuit eam liberare de manibus inimici.Deus pater ait:pro eo que Adam nullum signum misericordie et pietatis ostendit in Evam delinquentem iubeo ut Christus qui a populo suo paulo ante tanquam verus rex honorifice susceptus est :pro cesare abnegatur et ut crucifigatur ab eodem proclametur.”—A huszonhatodik igazság ezt mondja:Ádám vétkezett a könyörtelensége miatt,mivel látva Évát mint pásztor nélküli juhot a farkas után menni,nem igyekezett őt vissza hivni a helyes útra.Midőn látta őt éhezni és szomjazni az isteni dolgok iránt,nem etette tanitván és kielégitvén őt.Mikor látta hogy már a pokol vendége és polgára,nem figyelmeztette őt.Midőn látta hogy meztelen és már elveszitette az ártatlanság sálát nem segitette vissza a helyes útra.Látván őt fogolyként az ellenség markában nem szabaditotta ki őt.Ezért az Atya Isten azt mondja:Mivel Ádám semmi jelét nem tanusitotta az irgalmasságnak és kegyességnek Éva iránt azt parancsolom,hogy Krisztus aki a népe körében már mint király lett elfogadva,a császárság meg legyen tőle tagadva és a császár által legyen megfeszitetve.

Ez egy kissé elfogult megfogalmazás ahol Ádámnak nem csak férji de apai szerepet is kiosztott a páter.Lehet,hogy amikor és ahol ezt a szöveget prédikálták szokásban volt a gyerek lányok férjhez adása,amely esetben a férjre valóban apai szerep is hárult.A mai emancipált világban ez már nem érvényes,ha csak nem fogadjuk el hogy a nők alacsonyabb szellemi képességgel birnak mint a férfiak.

Azt kell tudni,hogy egyes irásokban Krisztus úgy van megjelenitve,mint egy Új Ádám vagy is arra lett elhivatva,hogy jóvvá tegye Ádám bűnét.Tehát itt azzal a koncepcióval állunk szemben,hogy egyedűl Ádám felelős mindazokért a bűnökért ami a világban történt,amennyiben ugy tekintünk a gonoszra(Sátánra) mint akinek a mesterkedéseit ki lehet kerülni.Itt elég világosan látszik,hogy nem egy ártatlan almáról van szó,amit Éva megkóstolt és Ádám is evett később belőle,hanem egy napjainkban is gyakran lejátszó sajnálatos eseményről.A vád Ádám ellen csak az lehet,hogy a helyett hogy Évát vissza téritette volna a helyes útra,ő is ugyanazt az utat kezdte követni.Ezeken a 15.századi irásokon nagyon érződik a gnosztikus hatás,vagyis az az igény,hogy minden bibliai történésre értelmes magyarázatot találjanak.Ugyanezt el lehet mondani a zsidókról is,akiknek direkt elő volt irva a hittel kapcsolatos dolgok megvitatása még a legegyszerübb embereknél is.Ez a törekvés váltotta ki a katolikus papok ellenszenvét a gnosztikusok és a zsidók iránt.Ők attól féltek,hogy ha mindenre természetes magyarázatot találnak,akkor a csodák elvesztik jelentőségüket,márpedig az Egyház legnagyobb bevétele a csodákban való hitből származik.

Sokan abban a hitben élnek,hogy az Ótestamentumot mármint a zsidók történelmét zsidó történészek irták.Ez épp olyan nagy tévedés,mint akik azt hiszik,hogy a magyar történelmet magyarérzelmü papok irták.Az őstörténelmet igy a bibliát is nem etnocentrikus hanem religiocentrikus papok irták.Az a sok gonoszság és barbárság amit ezek a nemzetek nyakába varrtak,azt a célt szolgálták,hogy gúzsba kötve könnyebben uralkodhassanak a felettük.

Egy ásatási területen talált tárgyakból sok mindent meg lehet magyarázni arról a népről amelytől ezek a tárgyak származnak.Ugyan igy ha egy nép nyelvében mélyre ásunk sok érdekes dolgot fedezhetünk fel.Érdemes megvizsgálni a hét napjainak neveit,melyek az évszázadok folyamán nem sokat változtak.

A történelemből azt olvashatjuk ki,hogy azok az európai népek akiket a pogányságból és eretnekségből téritettek katolikus hitre,ezek valamikor gnosztikus keresztények voltak.A gnosztikus gondolkodású népek a hét napjainak is értelemmel biro neveket adtak,ellentétben a latinajkú népekkel,akiknél a hét napjai a nap ,a hold és a planéták neveihez van kötve.Ahhoz azonban semmi magyarázat nincs hogy milyen kapcsolat állhat fenn ezen napok és a planéták között.A magyar nyelvben a Hétfő a hét első napja, Kedd a (kettedik),Szerda a szerzés napja.Az állatvásárokat általában Szerdán szokták tartani,amikor beszerezték a levágásra szánt állatokat is.Az állatvásárról hiresebb helységeket a szereda jelzővel látták el,úgy ahogy a vásárról hires városokat a vásár jelzővel.Szerdán felvásárolták a levágásra szánt állatokat,és a munkára szánt fiatal lovakat,amelyeket azonnal heréltek is.Igy csütörtökre nem csak hússal,de rengeteg csüdőr tökkel is el voltak látva a hentes üzletek,ezért nevezték a napot Csütörtöknek.Innen a mondás,hogy egy fegyver csütörtököt mond.Aztán a nagy evés-ivás és másféle kicsapongások után jött a Péntek a megbánás a böjt és penitencia napja.Ha a jámbor hivő mindezt sikeresen túlélte,akkor jöhetett a pihenés napja a Szombat.Latin nyelven a somnbat henyélési időt jelent(somn=henyélés,bat=idő),az m és n betűk szokás szerinti ugrasztásával a Szombatból Szobat(Szabat) lesz mint a szláv nyelvekben. Egy jó pihenés után másnap lehetett a vásárba menni.Ez volt a Vasárnap.A vásár nem téveszthető össze a marhavásárral.Az elöbbinek mindig urbánus jellege volt, mig a marhavásárról elhiresült szeredával jelölt városoknak vidéki jellege.A vásárban árultak kelmét, ruhát, lábbelit, édességeket(vásárfia) de ugyanakkor szórakozási helyet is jelentett ahol lehettek cirkuszi mutatványok,de hirdetéseknek és prédikációknak is helyet kinált.Ez egy toleráns világ volt ahol meg volt az ideje a munkának persze nem rabszolga módra,és a szórakozásnak is.Sajnos ennek a világnak épp a toleránssága okozta a vesztét,amikor a délről jött bárányáldozó népek erőszakos uton kezdték terjeszteni a vallásukat.

Ha megvizsgáljuk a római birodalom országaiban használatos nap neveket,első látásra nem sok logikai kapcsolatot látunk a napok nevei és a planéták között.Ha pedig mélyebbre ásunk,akkor nagyon durva dolgok derülnek ki.Az hogy a hét napjai a Hold és a Nap közé vannak beágyazva,arra következtet,hogy itt egy keveredés történt az arab és az európai kultúra között.Az arab kultúra holdévekben számolt,miközben az európai nap években.Igy a hét első napját a Hold után nevezték dies Lunae,az utolsó napját a nap után dies Solis.A hét második napja a Mars után kapta a nevét.A Mars a háború istene volt,vagyis a hét második napja valami háboruskodással telik.A következő nap Merkur(a kereskedést szimbolizáló bolygó).Ekkor árulták a háborúban megszerzett javakat?A következő nap a dies Jovis,vagyis a Jupiter napja.Ez a győztes hadvezér teljes diszben való felvonulásának napja. .A péntek ami a magyaroknál penitenciát jelent itt a gyönyörök napja dies Veneris.A Vénus bolygó a szép Vénusz istennőről kapta a nevét.A következő nap a dies Saturni.A szaturnusz bolygót a halállal hozzák kapcsolatba.Ugy látszik hogy ekkorra már halálosan kimerültek a gyönyörökben.Aztán utána újra felkelt a nap és eljött a dies Solis,amit később dies Dominicára változtattak.