Történelmi tévelygés

Amig nincs tisztázva a történelmi időrend,addig minden történelmi vita csak puszta szócséplés.Számtalan bizonyiték van arra,hogy a történelmi időskála ugy Krisztus elöttre mint utánra ezer évvel meg lett hosszabbitva.Ezt nehéz elfogadtatni több ok miatt.Első sorban az érzelmi okok jönnek számitásba.Másod sorban ez olyan szuperstrukturális összeomláshoz vezetne,amely káoszba taszitaná a társadalom nagy részét.Ezért nem is lehet elvárni felelős társadalmi vezetők részéről,ennek a csalásnak az azonnali elismerését.Hazugságra azonban nem lehet jövőt épiteni.Ezért kell erről beszélni,hogy fokozatosan megérjen a társadalom az igazság elfogadására.

Ahhoz hogy a Scaliger-Petávius által felállitott és a katolikus egyház áldásával elfogadott időskála minél hitelesebb legyen,rengeteg hamis irást gyártottak.Ezek nagy része a vatikáni könyvtárban található.Itt egy példa :http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.C.121

A Wikipédia ezt igy kommentálja:”Seneca népszerűségét mutatja, hogy a keresztények a Kr.u.IV. században hamisítottak is egy Szent Pál és Seneca közötti levelezést”.A nagy hamisitások a 14-15 századokban történtek,igy valószinű,hogy ezek is.De nagy a valószinüsége annak is,hogy a kereszténység az ezredforduló után jelent meg,igy az iszlám még később.

Ha egyházi emberek ilyen hamisitásokra vetemedtek,akkór fenn áll a gyanú,hogy nem csak a történelem,de a vallástörténet is a feje tetejére van állitva,vagy is sok állitásnak épp az ellenkezője igaz.Sokak ugy gondolják,hogy a latin nyelvet már időszámitásunk elött beszélték.Van egy szó,melynek a formája ugyanolyan latinban is mint oroszban.Ez a “právo”,ami oroszúl igazat jelent,latinúl meg rosszat.Elég elgondolkodni a Pravoszláv kifejezésen,hogy megértsük ennek a miértjét.A pravoszláv=igazhitűt jelent.Gyanitani lehet,hogy a právo az egyházszakadás után kapta a rossz jelentést.Egyébként a latin szavaknak általában van négy öt féle jelentése, néha ellentétes is,hogy a hamisitásnak megfelelően lehessen alkalmazni.

Amig a tudomány terén kizárólag csak logikai érvek mentén megy a vita,a vallás terén vajmi keveset érnek a logikai érvek az érzelmi kötődéssel szemben.Az a bibliai mondat, hogy az Isten a ” bölcsek elől elrejtette és a tudatlanoknak megjelentette”,már mint a hitbéli igazságot,megmutatja,hogy a vallás fütyűl a logikára.

Érzelmi szempontból kétféleképp lehet megközeliteni az istenhitet.Van aki szeretetből teszi és van aki félelemből.A krisztusi tanitás az elöbbi,az Iszlám és a judeokeresztény tanitás az utóbbi utat járja.Szeretni tiszta szivből csak egy igazságos jó istent lehet.Egy hatalomféltékeny személyválogató kiszámithatatlan istentől csak félni lehet.Akitől félünk,azt szeretni sem tudjuk.A krisztusi tanitás legalább is amig a cseles eszű Pál(Saul) el nem ferditette,nem a rabszólgaságra való nevelésről szólt.Amig ezt nem vesszük észre és ki nem javitjuk,addig semmi esély nincs az iszlámmal szemben.Ugyanis az Iszlám a teljes alávetettséget hirdeti.Itt az ember nem Isten gyermeke,hanem a rabszólgája.Sajnos az évszázadok során a keresztténységben is főleg a katolikusságban kialakult egy ehhez hasonló felfogás,amikór azt hangoztatják,hogy minden dicséret az Istené,vagyis az embernek nincs semmi érdeme.Minden jó dolog csak felülről jöhet a hierarchia lépcsőjén lefelé.A kolostorokban és zárdákban,de még a középkori iskolákban is az volt a szokás,hogy az ujjoncot a legmegalázóbb helyzetekbe hozták,igy akarván a tudomására hozni,hogy mostantól az önállóságának vége.A végeredmény egy olyan rabszolga tipus kialakitása,aki mindenben alá van rendelve a felettesének.A hierarchiában mindenki valakinek a szólgája volt.Innet származik a szervusz féle köszönési mód.

Nincs szükség sok magyarázatra annak bizonyitására,hogy az ótestamentumi isten minden lehet csak nem jó isten.A Jó isten fogalma csak a krisztusi tanitásban jelenik meg.A régi latin irásokban melyek a Vatikánban lapúlnak és még most is akadályozva van az ezekhez való hozzáférés,emlités van egy Jov nevű pogány istenről.Ezek az irások persze mind másolatok,és nincs kizárva,hogy a másolás alkalmával az eredeti irás ne lett volna meghamisitva az aktuális hatalom igényeinek megfelelően.A latin irásban mivel nincs hosszú ó igy ezt az ou helyetesitheti.De a régi latinban az u-t a v helyetesitette.Ezért lett a Jó istenből Jov isten.

Amikór a kereszténység magáévá tette az Ótestamentum tanait és eretneknek nyilvánitotta a szkita gnosztikus kereszténységet,akkór lett a Jó(Jov) isten pogány istennek nyilvánitva.A szkita,latinul scita=tudás alapú kereszténységet felváltotta egy az érzelmekre de primitivebb népeknél már az érzékiségre támaszkodó kereszténység.Elég megemliteni a délamerikai afroamerikaiakat,akiknél a vudu tökéletesen keveredett a keresztény vallással.

Amig a tudomány és a tudás fejlődött a keveseknél,addig a vallási felfogás az idő mulásával mindinkább primitivebb formákat őltött a nagytömegeknél.Igy a keresztény vallás még viszonylagos tökéletessége nem előny, hanem hátrány az iszlámmal szemben.Maga a hit azt jelenti,hogy elhiszek olyan dolgokat ( bizonyos jutalom reményében),amit sem tapasztalattal,sem logikus bizonyitással nem tudok alátámasztani.Igy attól függetlenűl,hogy keresztény,zsidó,iszlám,vagy bármilyen hitre alapitott vallás nem más mint a kiszolgáltatott ember korrumpálása.Mert a kiszolgáltatott ember mindent elhisz, mindent remél és mindenre kapható.

Mind ezzel nagyon is tisztában vannak a hit monopoliumának birtokosai,és ezért a nagy hallgatás,ezért inkább átkeresztelkednének az iszlámra,minthogy elveszitsék a monopoliumukat.Ez nem feltételezés,hanem logikus következtetés,ugyanis a Bibliában Pál apostóltól olyan mondás is van,hogy minden hatalom Istentől van.Tehát amint az Iszlám hatalomra jut,a biblia szavait elfogadó keresztény azonnal a hatalom szolgálatába fog állni.

Azt azonban észre kell venni,hogy itt nem pusztán vallási terjeszkedéssel állunk szembe.A profit orientált társadalom,a profit érdekében előtérbe helyezte az áruk minél nagyobb forgalmát.Maga az “igehirdetés” is űrúcikké vált.Lásd a rengeteg bibliát meg szentkönyvet,amit minden utcasarkon árúlnak.A divat meg a kényelem reklámozásával rá vették a társadalmat a használati cikkek minél hamarabbi lecserélésére,és a fölösleg szemétként való felhalmozására.Az köztudott dolog,hogy a szemétben elszaporodnak a paraziták.Minél nagyobb a szemét tömeg,annál nagyobb számban és változatos formában jelennek meg a paraziták.Ezek a biologiai lánc egész skáláját felölelik egész a homosapiensig.A mai civilizáció legnagyobb problémája épp az,hogy nem tud megbirkozni sem a szeméttel,sem a parazitákkal.