Vallás és szexualitás

Képtalálat a következőre: „hold ünnepek”

Boldog,kinek egyéniségében megvan az a hangszer,melyen a világ minden gazdagságával játszhatik! Annak a nemiség is arra való eszköz,hogy megértse az élet bensőségét,legbántóbb fájdalmait és legmámoritóbb boldogságát,legrettentőbb mélységét és legfényesebb ormát.
Rosa Mayreder

Tény ,hogy a vallásnak sokkal több köze van az érzelemhez,meg az érzékiséghez,mint az értelemhez.Az érzelem szó valójában az érzékiség nemesebb változata,de mindkettő ugyanaarról a tőről fakad.

Bloch:Korunk nemi élete 19oo-as kiadás
94.old.
“Herodotos 2.könyv 64.fej.amelyben elbeszéli,hogy az egyiptomiaknál a templomban való közösűlés szigorúan meg van tiltva,azután a következőket mondja:”Mert az összes többi népek,az egyiptomiak és a görögök kivételével a szent helyeken végzik el a közösüléseiket és a közösülés után mosdatlanúl mennek be a szentélybe és abban a véleményben vannak,hogy az ember hasonló az állathoz,mert látható,hogy a vadállatok,a madarak az istenek templomaiban és a szent berkekben párosodnak.Ha tehát ez nem volna Istennek tetsző cselekedet,akkór ezt az állatok sem tennék.Ez a szokás kétségtelenűl a vallásos érzés szükségességéből és abból az óhajból ered,hogy a közösűlés ideje alatt a templomban való tartozkodás az istenséggel egyenes összeköttetést hozzon létre.Amikor később az istenség templomi leányzók alakjában külön hierodulékat kapott,akkor nem volt már szükséges,hogy a férfi saját feleségét vagy más asszonyt vigyen magával a templomba,mert hiszen a hierodulék közvetitésével is érintkezhetett az istenséggel.”

A fenti mondatokból kitűnik,hogy a vallásos révülés nagyon közel áll a szexuális révüléshez.Ugyanakkór azt is láthatjuk,hogy csak a férfiak vannak emberszámba véve,és nekik van joguk az istenség közelébe kerülni.Ez a felfogás megvolt a három monoteista vallásban is egész a legutóbbi időkig,mert a pap volt az aki a kapcsolatot tartotta ember és Isten között,ez pedig csak férfi lehetett.

“A szent Vénus papnők a phöniciaiak”kadesei”,a görögök “hieroduléi” a kik Aphrodité istennő szólgálói voltak,a templom környékén laktak.Számuk gyakorta igen nagy volt.Igy például Korintusban több mint ezer női hierodulé állott a prostitució szolgálatában akik mesterségüket Aphrodite istennő előcsrnokában,sőt magában a templomban gyakorolták.”

“Ennek a szexuál vallási mysztikumnak megnyilvánulására alkalmas időpontúl szolgáltak a primitiv népeknél és az ókorban divatos vallásos erótikus ünnepségek.Ezeken az ünnepeken látható leginkább,hogy a vallásos extázis egész különös módon szexuális érzésekbe megy át,és igy tünik fel legkirivóbban,hogy igen gyakranaz áhitatos vallásos buzgolkodás fináléjaképpen szexuális orgiákat ültek.Egyidejüleg itt a nemi gerjedelem a vallásos gerjedelem folytatásának és hatványának tűnik fel,lényegében ,csirájában mind kettő egy tőről fakad,mint természetes földi megoldása egy extatikus,a tulvilágban és a metafizikában gyökerező lelki feszültségnek.”
“Az a tény ,hogy a vallásos szertartások alkalmával bekövetkezni szokott ilyen nemi kicsapongások az egész földön el vannak terjedve és hogy ezek a kicsapongások ősi időktől fogva a legkülönfélébb vallásifelekezeteknél is előfordulnak,ismét csak arra mutat,hogy ennek a dolognak eredete a vallás lényegével áll szoros összefüggésben, amelyhez a történelmi hitfelekezeteknek semmi közük nincs.Tehát teljesen illetéktelen és jogtalan az,ha ujabb időben a katolicizmust teszik egyesek ezekért a dolgokért felelőssé,holott ez épp ugy nem tehet róluk,mint ahogy nem tehetnek róluk a többi vallási felekezetek sem.Ez a szexuál-vallási jelenség mindenütt következetesen megtalálható és visszatérő alaptermészete az emberi nemnek,amelynek valódi tudományos elbirálása csak objektiv antropologiai.ethnologiai vizsgálati módszerekkel lehetséges.”

Azért én nem mentegetném ennyire a Katolikus Egyházat,mert legyünk őszinték,az északi népek sosem voltak olyan heves vérmérsékletűek mint a déliek.A szex kultusza és különösen a tömegesen elkövetett ugynevezett bakanália inkább a déli népekre volt jellemző.Amikór a 13.században megindult az afrikai népek tömeges beáramlása Itáliába,akkór a katolikus pápaság melléjük állt és szembe szált a nemesekkel akik megprobálták védeni az országot.Majd később ugyanezekkel a bevándorlókkal III.Ince pápa keresztes hadjáratot vezetett a franciaországi ugynevezett eretnek keresztények ellen.Ezeket nevezték kataroknak és albingenseknek,akik valószinű,hogy gnosztikus keresztények voltak,tehát akik inkább az értelem mint az érzelem mentén gyakorólták a keresztény vallást.

Az hogy a vallás szinte kizárólag az érzelemre koncentrál,szerintem ez nem más mint űzleti fogás,mert a vallás a régi időktől fogva űzletként működött.Nyilvánvaló,hogy a legjövedelmezőbb űzletág a prostitució.Nagyon sok jólmenő üzletember ugy érte el a sikereit,hogy valami módon meglovagólta a prostituciót.Az sem titok,hogy a vallás az egyik legnagyobb bevételi forrás (a hivek adakozásából).Ezért volt összekötve a vallás már az ókortól kezdve a prostitucióval.Ha a mai kereszténységből már hiányzik a prostitucióra utaló praktika,azért az Evangéliumba olyan mondatokat találunk mint,hogy Krisztus az egyház vőlegénye,(ergó,bármely egyháztag vőlegénye)amely kijelentés egy frusztrált nőnek (és ilyenből akad bőven ) mindig menedékűl szolgált.Arról ne is beszéljünk,hogy az apácák legtöbbje ezt a szó szoros értelmében veszi és olyan érzelmi kapcsolatot ápól a képzeletbeli Krisztussal mintha valóban a menyasszonya lenne.

A vallási fanatizmus térnyerése és a globalista birodalmi törekvések komoly félelemre adnak okot,hogy az emberiség nemsokára vissza fog hanyatlani az ókori társadalmi viszonyokba.Ha megkérdezném az embereket,hogy egy szóval jellemezzék az ókori társadalmi rendszereket,a legtöbben talán a rabszolgatartó szót használnák.Pedig szerintem a legrelevánsabb szó a falokrácia.A falokrácia nem más,mint az emberi érték falloszban való kifejezése.Ez a primitiv értékrendszer Afrikából származik.Egyes beszámolók szerint még a 19.században is egyes afrikai falvakban ugy választottak törzsfőnököt,hogy előre meg volt adva a fallosz mérete,és erre felhatalmazott női küldöttség járta a falut,amig megtalálta a megfelelő méretű jelőltet.Minél kisebb volt egy egyén fallossza annál csekélyebb volt az értéke.Ezekben a társadalmakban ugyan ez az ok is hozzá járulhatott,hogy a nő értéke kisebb volt a férfiak értékénél.Nyilván való,hogy a dominancia szempontjából a hórdában élő állatoknál ez egy nagyon fontos tényező.Ugyanez a helyzet olyan emberi közösségekben ahól nyiltan,vagy burkólt formában divik a többnejűség.

Az európai emberre nem volt jellemző sem a többnejűség,sem a tulzott dominancia hajlam,ezért a birodalmi eszme,sem hóditott teret amig nem vált kevertfajúvá.A keveredésből létre jött egy olyan faj,amely délre haladva mind jobban a feketékre,és északra haladva mindjobban a fehérekre hasonlit.A felületesen gondolkodó ember mindig a látszatra koncentrál,vagy is a bőr szinére.Pedig a lényeg az intelligencia.Az intelligencia általában forditott arányban áll a fallosz méretével.Ahhoz,hogy valakiből domináns egyéniség váljon nem föltétlen szükséges a magas intelligencia.Ezt mindig pótólni tudta a tanácsadók tábora,ami legtöbbszőr nőkből és eunukokból állt.A keveredés következményeként az átöröklött tulajdonságok néha olyan kombinációt is létrehoznak,amikór az intelligencia párosúl a magas dominancia hajlammal.Ezeket az eseteket kiemelve, vannak akik lándzsát törnek a keveredés mellett.

A gender elmélet nem más mint a kevert fajú társasdalom létjogosultságának elméleti megalapozása.A gender elmélet relativizálja a nemek közti különbséget.A gender elmélet propagálása kéz a kézben megy a kevert fajú társadalom propagálásával.Mert miről is van szó? A gyereknek nem szabad tudnia a nemi hovatartozásáról,ugyanakkór olyan csoportban kell nevelkednie, olyan társakkal,akik nemileg hamarabb érnek és akiknél a nemi aktivitás jóval hamarabb elkezdődik.Amennyiben minden szabadjára van engedve,a nemileg érettebb egyének elcsábitják már kiskorukban a nemileg éretlenebbeket.Ugye a genderelmélet szerint a homoszekszualitás egy jó dolog.A nemileg érettek által elcsábitott nemileg éretlenek nem is fogják elérni a nemi éretséget,igy nem lesznek képesek soha a férfi szerepre.A csábitó viszont képes lessz magának nem csak nőt szerezni,hanem e mellett homoszexuális viszonyt is folytatni több ugynevezett nemileg semleges egyénnel.Nem nehéz megállapitani,hogy melyik faj fog prosperálni és melyik fog lassan eltünni.Azonban a nemi érettség elötti mértéktelen nemi kihasználtság nem csak a nemi szervek fejletlenségéhez vezet,hanem főleg az agy és az értelem fejletlenségéhez is.Mivel az iszlámhitüeknél megengedett az éretlen lányokkal való házasság,igy nem csoda,ha náluk a nők gyengébb értelmi képessége egy nyiltan megvallott tény.Ez viszont vonatkozik a homoszekszualitásra csábitott kiskorú fiukra is.

Az európai faj az évszázadok folyamán keveredett az afrikaival.Ez a keveredés azonban elenyésző a mellett amit a mai bevándorlási politikával szorgalmaznak.A fenti levezetés szerint Európában egy olyan embertipus jön létre, amely a családon belüli többnejűség és az iszlám vallás felé fog elmozdulni.Ez a délről jövő nyomás elöbb észak Afrikát,aztán a Közelkeletet érintette.A keresztes háborúk ezt a nyomást próbálták megállitani váltakozó sikerrel.A 15-16.században már ugy tűnt,hogy a folyamat megállithatatlan.Az hogy ez a folyamat még is megállt és szünetelt egy félévezredig,az talán inkább a pestis járványoknak köszönhető.A keresztény vallás a közhiedelemmel ellentétben,nem a Közelkeletről származik,hanem Európából.Ami a Közelkeletről származik,az inkább a vallás elferditése.Alexej Hrustaljov szépen bebizonyitja ezt a következő videóban:Alekszej Hrusztaljov – Franciaország a kereszténység bölcsője (Kitalált ”középkor” Világkor)