fabsanyo

Gondolatok

Month: February, 2018

A kostanci zsinat

Képtalálat a következőre: „a konstanzi zsinat”

A könyvet német nyelven irta a 15.században, olyas valaki aki szemmel kisérte az eseményeket.A könyv a Battyáneumhoz tartozik,a digitális változathoz ugy lehet hozzáférni,hogy az ablak balsarkában rákattintunk a cautare szóra,majd a XVI.századi könyvekre.

Tudni való,hogy Zsigmond király a Nikopoli csata után egy kerek évet bolyongott ismeretlen helyeken,amig végre hazavergődött.Ha figyelembe vesszük a tényt,hogy a Konstanci zsinaton az első hegedüsök a közelkeleti patriárchák voltak,akkór sejteni lehet,hogy hól moshatták át az agyát,eufemisztikusan szólva,hól érzékenyithették,hogy megpróbálja a globalizációt a vallás terén.

2o.old..Die selben englischen hetten vor dem Concilio zum Costannz kein nation,wann das si gehorchten under die nation Germani und ward ihn die nation erst zum Costanz gegeben als man das hinach findet.—A kostanci zsinat elött az angolok nem képeztek nemzetet,ugyanis ők a germán nemzethez tartoztak,és a nemzeti titulust csak a Costanci zsinat után kapták,ahogy itt találjuk.

Ez egy megdöbbentő kijelentés,de ha a nemzet fogalmát a nyelvhez kötjük,akkór tudni kell,hogy ebben az időben egy skót paraszt szókincse 3oo szóból állott.Ha azt is figyelembe vesszük,hogy a Sakespeare nyelve nem a mai angól nyelv,akkór biztos hogy ebben a kórban nem volt kialakulva a mai angól nyelv,igy a nemzet sem.Ha Zsigmondnak szüksége volt szavazatokra a pápa választáshoz,akkor nemzetet csinált az angólból,ugyanis csak azon népek biborosai választhattak,akik nemzetet alkottak.Ilyen volt az Olasz(Lámpárt),a Germán, a Francia,a Spanyol és utolsónak az Angól.

52.old.Indem selben Sessio wurdent Bapst Gregorius Cardinal wieder zu Cardinelen gemacht.Inn dem selben Concilium ward declarirt das Pfaffheit(patriarchen,Cardinele,erzboscöfe,Bisch.und prelaten)solten zu Constanz bleiben bis das es ein end nahm bei dem fluche ewiger verdammnis und bei beraubung ihrer pfrunden.-–Ebben a szesszióban degradálták le Gergely pápát ismét biborossá.Ezen zsinaton kijelentették,hogy a papság(patriárchák,biborosok stb.)nem hagyhatják el az ülést addig mig nem hoznak döntést az eretnekek(Husziták) kiátkozásáról és a vagyonuk elkobzásáról.

Gyors itélettel máglyán égetik meg Husz Jánost .Nyolcszáz felfegyverzett katona kiséretében kiviszik a városon kivűl és a korahajnali órákban máglyán égetik el.A fejére egy papir csákót tettek, amelyre két ördög volt rajzólva és alatta a “Heresis archa” név.

Állandó keresztes kőrmenetek a városban az Antiochiai János patriárcha vezetésével, a mesterek és az Auditorok aszisztálásával.1416 Január. levelek érkeznek a királyoktól és hercegektől,melyben megtagadják az engedelmességet Benedek pápa iránt.

61.old.:An dem zinstag (vor eingehendem Brachmonat) indem Mayen Anno Domini MCCCCXVI so ward ein sessio und ward besandt Mayster Hieronimus und als er vormals auff den sint kommen was das er abstehen wolt seins kezzers glaubens inn der sessio so antwurtet er hett uppigchlichen geschworen das er den glauben nit mer halten wolt unnd flüchtet ihm selbst darumb das er es vormals zu drei maln verschworen het und sprach offentlich, er wolt halten den glauben so Meyster Huss geglaubt hett und wer auch der Huss und Mayster Johann Wiklis gütt leüt gewesween unnd also ward er von ganzem Gemeindem Concilio für ein ketzer verteilt und gab man in dem weltlichen gericht und namen in Graff Eberhart von Nellenburg Graff Hanns von Lupfen die stathalter des Concilio warent von des Künigs wegen Künrad Mangold oberer burgenmeister und heinrich Gunterschweiler under burgermeister und man furt ihn aus mit vil gewapneten mannen und ritten die vier vor ihm und hinder ihm bis an die Stadt so der Huss verbrandt ward so ward er auch verbrandt…—Egy májusi böjti napon 1416-ban volt egy szesszio ahól Hieronimus Mestert megkérdezték ha meg akarná tagadni a boszorkány hitét,amire ő azt válaszólta,hogy ünnepélyesen megesküdhet,hogy a hitet nem fogja megtartani nem bánva azt,hogy erre előzőleg háromszór megesküdött,és nyiltan kijelentette,hogy a Husz mester hitét tartja jónak,és hogy Husz és Wiklof Mesterek jó emberek voltak.És igy az egész zsinat által el lett itélve mint boszorkány és ki lett szolgáltatva a világi hatóságnak. Eberhard von Nellenburg és Hans von Lupfen grofok voltak kinevezve a király által a zsinat vezetésére,Künrad Mangold polgármester és Heinrich Gunterschweiler alpolgármester,ezek négyen lovagolva kettő elől,kettő hátúl fegyveresekkel kikisérték arra a helyre ahól Huszt megégették,ugy égették meg őtet is.

Valószinű,hogy ennek a Hierinimus Bohemusnak a tanitásait datálták vissza a IV századba.A Krisztus gyilkosai a ruháin osztoztak,ezek pedig a Hieronimus tanitásain.De az is lehet,hogy Hieronimus Mester csak Husz János fantomképe és a Hieronimus(Jeromos) elmélkedéseit valójában Husz irta.Mert az irányzat követőit nem Hieronimitáknak,hanem huszitáknak nevezték,viszont Husznak az irásai eltüntek.Ezt a könyvet a 16. században kompilálták 15. századi szerző irásából,a kompilátor bevallja a könyv elején,hogy meghagyta a régi szavakat csak azért,hogy jobban szemléltesse a kór szellemét.Ez azonban nem zárja ki a hamisitást,tudván az akkori nyomást a jezsuiták részéről.

https://books.google.ro/books?id=d1tmAAAAcAAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=ghazari+hunni+fidem&source=bl&ots=Qyx9PNcP3j&sig=U50a0O76ux9h1B5w51aRv4VJUug&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwi8sZW_4KnZAhXGI1AKHdpBB1M4ChDoAQgqMAE#v=onepage&q=ghazari%20hunni%20fidem&f=false 126.old.:Jagelloque Princeps cum fratribus octo baptizatus misit ad Urbanum papam qui nomine omnium illi obedientiam polliceretur,et in Christi cultu per eas oras propagando multum studij posuit Hieronimus Bohemus monachus anno milesimo quadringesimo decimo quinto,Aenea Silvio teste.—Jagello herceg nyolc megkeresztelkedett testvérét küldi Urbánus pápához akik mindannyiuk nevében biztositották őt az engedelmességükről,a Krisztus kultuszát Hieronimus Bohemus barát nagy odaadással terjesztette ezeken a partokon ezer négyszáz tizenötben Aeneas Silvius tanusága szerint.

Tehát II.Pius pápa tanusitja,hogy a Hieronimus Bohemus tanitásait (melyek valószinű,hogy Husz János tanitásai) Orbán pápa nem itéli el.Világos,hogy a Husz János ellen inditott inkviziciós eljárás Zsigmond király aljas cselekedete volt,ami egy elvaratlan gennyes seb a katolikus Egyház testén.

Ha S.Jeromos(Hieronimus)nem más mint Hieronimus Boemus fantomképe vissza datálva a IV.- V. századba,akkór feltételezhetjük,hogy a Nikeai zsinat sem más mint a Kostanci zsinat fantomképe.

65.old:Am sant Felix und sant Regula tag inn der nacht starb der Kamer Auditor und ward begraben zu dem Thum darnach an der mitwochen hett man ihm ein opffer.—Szent Félix és Szent Régula nap éjszakáján meghalt a kamara Auditor,akinek a temetésén áldozatot mutattak be.

Megjegyzendő,hogy áldozat bemutatás a halott részére afrikai szokás.

71.Darnach het ein Erzbischof von Tennmark mess und inn der mes ward sie auf den Altar gesetzt in ihren namen ein michelpild silbrin und verhült als ein Haupt und Brust und zu einem heiligen gemachet mit rechter urtheil von Gemainem einhelligen spruch des Concilis mit geschwornen aiden als vorgeschrieben ist Und nahm der Erzbischof der die mess hett dass bild und gab damit den segen und hub an mit lauter Stimme zu singen:Ecce nova proles data est..Darnach da sang man:Te deum laudamus.—Egy dániai biboros aki a misét cereblálta,egy ezüstből készűlt szobrot helyezett az oltárra,(ez egy gyerek mellszobrára hasonlitott)ezt szentnek nyilvánitotta és ezzel osztván az áldást fennhangon énekelte:Ime az uj gyermek aki nektek adatott.Ez után mindenki énekelte a Te Deum laudamust.

Az esemény valójában Sz.Brigitta kanonizálása alkalmával történt,de az újszülött bemutatása a karácsonyi ünnepre utal.
https://netfolk.blog.hu › Kult › Netfolk: népművészet, hagyományok
Berthához (ónémet Beratha). Az utóbbi a téli napfordulatnak, a fény születésének istennője volt a germánoknál, s eredetileg Brighid is hasonló tisztséget viselt a kelta panteonban. A legfőbb istennőháromságot személyesítette meg. Ő volt a tűz, a tűzhely és kovácsolás; az otthon és a szülés (ellés); a kutak, a gyógyítás és a varázsszavú költészet védnöke.
Skóciában Bhatta a neve, ő a Köpönyeges Szent Brigitta, aki köpenyében óvta a szent gyermeket születése után, míg Szűz Mária gyengélkedett. . Egy legenda szerint ugyanis segített a Szent Szűznek szülésnél, aki cserébe átengedte neki a naptárbeli névnapi elsőbbséget, ezért előzi meg Brigitta napja Mária megtisztulásának ünnepét (febr. 2.)

Amint láthatjuk,a vatikáni karácsonyi szentmisén ez a gyermek,már nem csak mell és fej,hanem egy meglett kisded szobor.

8o.Am freitag ward sessio und schwurend all des ersten der Künig ,all Cardinal,Patriarch,Erzbischoff,Bischoff,alle botschaften für ihr herrn eins zusein und keinen Bapst zu hulden dann der zu Constanz von dem Concilio erwolt wurde und leutet man aber dreimal Laudes.—Pénteken Szessziót tartottak ahól elöbb a király esküdött,aztán a biborosok,a patriárchák,püspökök ,küldöttek,hogy egységben az urukkal(Zsigmond király),nem hódolnak meg egy pápának sem,csak amelyiket a zsinaton fogják választani.

8o old.In der Session ward Bapst Benedict Petrus de Luna zu nichten gemacht und für eine Kezzer verteilet und vurden all Glocken geleut.Und hiss der Künig nach imbiss sein pusauner durch die Stadt pusaunen und warent dazu gegen all die mit gwalt die dem Bapst hieltent und wurden die absolvirt die in vormals gehalten hetten und was zugegen unser herr Künig …—Ebben a szesszióban Benedek pápát(Petrus de luna) semmisnek és boszorkánynak nyilvánitották,ami után megkongatták a harangokat.Ebéd után a király megfuvatta a harsonákat a városban és összeszedték mindazokat akik kiálltak a pápa mellett.

Ugyanigy jártak el XXIII.János pápa hiveivel is.Magát a pápát is elfogták és bőrtönbe zárták.

91.old.An dem zinstag so hetten die andern Erzbishoff und all Geistlichen pfaffen ein gesungen Mess von dem Heiligen Geist und gingend darnach mit dem Kreuz von dem Münster bis zu dem Kauffhaus zu dem Conclavi und wartet ihr unsehr herr Künig und all weltlich fürsten vor die Rathaus und namend da von dem Patriarchen Antioceni de segen und gingend da dannen …—Másnap a püspökök és papok egy énekes misét tartottak a szentlélek tiszteletére,ami után a kereszttel körmenetet tartottak a Münstertől a Kereskedők házáig és itt várták őket a Király és a világi hercegek,ahól az antiochiai pátriárcha megáldotta őket…
Auff dem selben Sant Martins tag nach dem Creuzgang zwischen der zehenden und eylften stund da ward da ward zu Bapst erwollet Bapst dominus Otto de Columna…—Ugyanazon szent Márton napján a körmenet után tiz és tizenegy óra között meg lett választva Otto de Columna mint V. Márton pápa.

99.old.:Darnach rittend die Cardinal ye zwen und zwen der was zwen und zwenzig.Danach drey Patriarchen darnach unser heyliger vatter der Bapst und rit unverdect das ihn aller menigklichen sahe und fürte ihn unser herr der Künig zu fus bey dem zaum und ein tremel inn der hand und wart dem volckt und zu der andern seyten der Marggraff von Brandenburg als dann vorhin auch benennet ist,und rittend fast gemahlichen von dem grossen hoff abher bis für sant Stefan und da dannen an den oberenm marckte. Und da unser heyliger vatter der Bapst kame für das Haus genant zu dem Schlegel so kam die Jüdischheit zu Constanz ihm entgegen mit vil grossen brinnenden kerzen und hetten all ihr habit an als sy inn ihrem langen tag stehend ,und trugen die Zehen gebote in einem roten samatin tuch und under einer himeltzen das was ein guldin tuch und sungend fast in Hebraisch und knieten all nider und buttend ihm die zehen gebot und batend in sy zubesteten, als sie von andern Bapsten herkommen waren da empfienge er die gebot nit, aber unser herr der Künig empfieng sie und sprach: Moses gebot weren recht und gut ,aber sy wolten die nit rechrt verstehen.So redet der Bapst etwas das ich nit verstehen kund und zu dem letzten hort ich das der Bapst also sprach:Omnipotens deus,aufferat velamen ab oculis vestris ut possitis videre lumen aeterne vitae.—Ez után a biborosok kettesével lóháton huszonketten.Utánuk három pátriárcha és szentatyánk a pápa,aki fedetlen lovagolt,hogy az egész tömeg láthassa.A lóvát kantáránál fogva vezette a király gyalog,egyik oldalán egy testőr a nép távoltartására,a másik oldalán a Brandemburgi őrgrof és igy meneteltek a nagy udvartól a Szent István bazilikáig,ahonnan a felső piactérig.És amikor a szent atya a Pápa a Kalapácsnak nevezett házhoz ért,szembe jött vele a Kostanci zsidóság,sok nagy égő gyertyával a kezükben és egy aranyozott kendőbe fogva hozták a tizparancsolatot. Zsidó nyelven énekeltek,térdre borultak és felmutatták a pápának a Tizparancsolatot,kérve őt,hogy hagyja jóvá.De mivel ez a Tizparancsolat  más pápáktól származik,ezért nem fogadhatja el. A király azonban elfogadta és a következőt mondta:Mózes törvényei jók és igazak,csak ti nem akartátok őket helyesen megérteni.Ekkor a pápa valamit mondott,amit én nem értettem,csak az utolsó mondatát:A mindenható Isten felemelte a leplet a szemeitek elől,hogy láthassátok az örökélet világosságát.

No csak nó,a király jártasabb vallási ügyekben mint a pápa? Tehát  Mózes törvényei jók,csak rosszúl értelmezték.De kik is azok a “ti”akik nem akarták helyesen értelmezni?Szerintem ugy a zsidók ,mint a katolikusok papok,mert ez a mondat felűlirta a pápa akaratát.Vagyis Zsigmond király a bujkálása alatt olyan erők befolyása alá került,akik hatalmasabbak a keresztényeknél és a zsidóknál is.Ez az a láthatatlan hatalom amely Mózes óta bitorolja a hatalmat a világ felett.

1o3.old.:Am freitag nach Agnetis anno dni.MCCCCXVIII so fing man an zu leuten die grossen Glocke zwischen XI und XII zu einem zeichen als unser herr Jesus Christus an dem Creuz starb ...—Az Ágnes nap utáni pénteken 1418-ban elkezdtek szolni a nagy harangok,11 és 12 óra között jelezve,hogy ebben az orában halt meg a mi urunk Jézus Krisztus a kereszten .

Ez megint egy megdöbbentő állitás.Ha valaki egy ilyen könyvet tudott irni,arról nem lehet feltételezni,hogy nem tanulmányozta volna az evangéliumot,ha már lett volna ilyen.

1o6.Auf zinstag die recht fassnacht so stach man auff dem Pral und kame unser herr Künig mit verbunden helm in herr Laurenzien vom Heidnischen thuren zu und stach auch und thet neun rit und stach nider ein Ritter und ein knecht und rit wider ab.—A király lovagi tornán vesz részt ahól megől egy lovagot és egy szolgát.

116.old.:Darnach am montag da was sessio und leytet man einest darzu mit der grossen glocken und ward etwas reformiret.An dem grossen donnerstag da was so der XXIIII tag inn dem Merzen früh so bekleidt unser heiliger vatter der Bapst zwölf man armer leut inn eitel weisses kleid als münch gehent kappen rock gürtel und schuch alles weiss darnach an der sibenden stunde so was er auff der Pfalz inn dem hohen ercker und alle Cardinal bei ihm all angelegt mit inseln und unser herr der Künig bei ihm und verbannet und verfluchet so all Heyden all Ketzer alle Schismatici all Juden(Petrum de Luna alle die dem stul zu Rom nicht absprechent, felscher der Brief und Bullen und alle die die an den stul zu Rom nit glaubent noch den haltend alle die seinem gericht und geboten nit genug thuund und alle die die da rath hilff und gunst dar zu gebent, und warff über sie mit seiner hand ein brinende kerzen herab under das volcke und darnach die Cardinal wurfen eylss brinent kerzen herab der yegliche wol ein pfund wachs wage ….–-Ez után hétfőn ismét szesszió volt,amit a nagyharangok jeleztek,ekkór valami reformra került sor.Nagy csütörtökön,ez március 24-én reggel, a szentatya felöltöztetett 12 szegény embert szép fehér ruhákba,piros sapkával mint a a barátoké,ővvel és cipővel.Hét ora körül,amikór (a pápa) a palota magas erkélyyén ült,mellette a biborosok és a király,kiátkozta az összes pogányt,az összes boszorkányt,minden szakadárt és zsidót.Mind azokat akik Rómában nem tagadják meg Luna Pétert(Benedek pápa),akik leveleket és Bullát hamisitnak,akik nem fogadják el és nem tartják be az általa hozott törvényeket,azokra saját kezüleg égő gyertyát haitott a nép közé.Ez után sietve minden biboros ugyanigy égő gyertyákat haitottak a nép közé,amely gyertyák egy-egy font viasszot tartalmaztak.

A zsinat három és félévet tartott.Kostanc és a Boden tó környéke olyan népvándorlásnak voltak a szemtanui,mint ma az egész nyugati világ,azzal a különbséggel,hogy a vendégek nem gyalog hanem lóháton vagy szekeren érkeztek és az akkóri világ előkelői közé tartoztak.A felfordulás azért nem lehetett kisebb,mert egy egy előkelő vendég akár négyszáz lóval is érkezhetett,és uganannyi szólgával.Ezeknek az elszálásolása és etetése sem lehetett egy leányálom.Minden előkelőségnek saját cimere volt amelyeket felszegeztek a szálást adók kapujára.A cimerek megtalálhatók a könyvben.A zsinat vége felé aztán kitört a pestis, amin nem lehet csodálkozni.

Egyértelmű,hogy Zsigmond király megpuccsolta a római Egyház vezetését.A törvényesen megválasztott XXIII.János pápát börtönbe záratta és helyébe egy báb pápát juttatott hatalonmra, akit teljes mértékben az ellenörzése alatt tartott.Az, hogy sem a hivek a papok vagy biborosok,habár mindenki elött nyilvánvaló volt a csalás,még sem tiltakoztak,az az inkvizició által művelt mindenféle üldöztetéseknek,kinzásoknak, élveégetéseknek köszönhető.Nem is volt ez után bátorsága egy pápának sem uj zsinatot össze hivni egész 1962-ig,amikór Giuseppe Roncalli ujra felvette a XXIII.János 1415-ben megpuccsolt pápa nevét és számát.A multat nehéz bevallani.Ötszáz évig nem venni tudomást egy nyilvánvaló csalásról ez kimeriti a cinkosság fogalmát.A reformáció irányába tett erőfeszitések,melyek ugyancsak kudarcot vallóttak, mind ezen ok miatt indultak el.A kostanci zsinat tévedése abban áll,hogy nem a szellemi birodalom(Isten birodalma) megujitását és megerösitését tűzte ki célúl,hanem a főldiét.XXIII. János sokszor mondogatta, friss levegőt kell engedi az egyházba. Ezért meghirdette az “aggiornamentót“, az egyház korszerűsítésének folyamatát.Az “aggiornamento“nem adminisztrációs dolgokra vonatkozik,hanem szellemi dolgokra.

Kivonat XXIII. János pápa beszédeiből A II. Vatikáni Zsinaton

Nessuno capisce questa retrograda e giá passata importanza del vecchio testamento, la quale in gran parteé una storia falsificata dei popoli scomparsi (sumeri, accadi, caldei e babilonesi) e di trescritte tradizioni prese in prestito daquá e lá…” “Con una parola siarno legati ad un certo giudaismo in vecchiato e per noi non basta Cristo, il figlio di Dio!…”—
Senki nem érti, ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letünt nép(ek)nek (sumír, akkád, káld, babyloni) megmásított történelme. Szóval,kötve vagyunk. valami ósdi judaizmussal és nekünk nem elég Krisztus, az Isten Fia!…”

A ma regnáló pápa sajnos követi az ötszáz éve tartó téves irányzatot,amikór nem a lelki szegénység hanem az anyagi szegénység felszámolását tűzte ki az Egyház céljául.

Ördögtől való e a gnozis?

Meditáció, Sötét, Fény, Negatív, PozitívKorint 4.v.7.Quis enim te discernit?Quid autem habes ,quod non accepisti?si autem accepisti,quid gloriaris,quasi non acceperis?—Kicsoda különböztet meg téged(másoktól)?Mid van amit nem kaptál?De ha ugy kaptad hogy dicsekedhetsz vele mintha nem kaptad volna?

A magyaroknál szokásban volt és talán még ma is,hogy egyesek a neveikben az i-t, y-re,vagy a t-t th-ra cserélték,ezzel bizonyitva nemesi származásukat.Az y és a th,talán attól nemesebb az i és a t-nél mivel görög eredetű betük,és amint tudjuk a görögök nemesebbeknek tartották magukat más népeknél.Ez a praktika nagyon jól bele illik az uralkodó osztály módszerébe,amelynek a mottója “divide et imperra!”

Ilyen megvilágitásban vizsgáljunk meg két szót,a scita és a Scytha szókat.A scita latin szó tudást jelent,a Scytha szóról azt állitják,hogy egy ókori nép neve és ezzel azt suggalva,hogy semmi köze a scita szóhoz.Azt is állitják,hogy a görögök nevezték igy a szkitákat.Ha jobban megvizsgáljuk,azt látjuk,hogy ugyanaz a szó mindkét esetben,csak a népet jelölőnél két betűt kicseréltek görög betükre.Amig a szónak latinul van értelme,addig görögűl nincs.Görög nyelven a tudás gnozis.A scita latinul jelent tudást.
Herodotosz szerint a Dunától északra egész a jeges tengerig szkiták éltek.Ha a szkita nevet a fenti megvilágitásban nézzük,vagyis hogy a szó gnózist jelent,akkór óhatatlanúl a gnosztikus kereszténységre gondolunk.És valóban a régi irások arról tanuskodnak,hogy még a 13.században is észak Európában nagyszámú gnosztikus keresztény közösségek léteztek.

Sok ókori történet iró emlitést tesz a szkitákról,azonban az időmeghatározást nem lehet komolyan venni.

https://books.google.ro/books?id=fJxOAAAAcAAJ&pg=PA24&dq=iustitia+scytharum&hl=hu&sa=X&ved=0CEoQ6AEwBWoVChMIsru2gbGNxwIVS1UsCh1GFAAE#v=onepage&q=iustitia%20scytharum&f=false

4.old.:Nomen enim Scytharum fortasse Persici belli tempore increbuit:Homero certe omnino non innotuit.Is novit tantum in universum gentes boreales nomadum more vitam degentes propter iustitiae laudem nobiles,nomine.—A Szkita név lehet,hogy a perzsa háború idején kezdett terjedni:mindenesetre Homerosz nem tesz rola emlitést.Tudott,hogy az északi népek nomád modra éltek és igazságosságuk miatt nemeseknek nevezték őket.

22.old Plinius állitására,mi szerint a Szarmatákat és a Germánokat is szkitáknak nevezi a szerző a következőt mondja:Sensus est:Antehac omnes gentes illis regionibus habitantes ubi nunc Sarmatas et Germani incolunt,Scythae nomine communi appellabantur,nunc vero hoc nomen in terris propioribus evanuit et usurpatur tantum de terris remotissimis ad boream et ignotissimis.–-Ugy tartják,hogy mindazon nemzetek akik ott laktak ahól ma a szarmaták és a germánok, szkitáknak neveztettek,mostanra azonban ezen vidékekről eltünt ez a név,amit most távoli ismeretlen népeknek tulajdonitanak.

25.old.Ptolemeus distinguit Scythiam intra et extra Imaum,ne tantillum quidem inde efficitur:nisi quod iam priores dicebant,longe lateque pertinere nomen Scythicum.-–Ptolemeus különbséget tesz az Imaumon belüli és az azon kivüli Szkitia között,amiből az következik,hogy a Szkita név széltébe-hosszába el volt terjedve.

26.:Esse aliquam Scytharum cum Slavicis gentibus cohaerentiam,non potest uno verbo profligari,imo ne multis quidem poterit ad fidem historicam adduci,et temere certe videtur fieri,si quis plane idem esse Scythas ac Slavos praeiudicat:id quod nuper etiam insulsius fecit vir non indoctus.Magis etiam vereor,ne non possint rem ad veri similitatem perducere,qui de Germanorum origine Scythica cogitarunt.–-Hogy van e kapcsolat a szkiták és a szlávok közt ezt nem lehet egy szóval sem tagadni,de van aki egyenesen azt állitja,hogy a szkiták és a szlávok ugyanazok.De ez sem eszementebb azon állitásnál,hogy a germánok szkita eredetűek.

Ha a fenti állitásoknak valami értelmet akarunk tulajdonitani,akkór azt kell mondjuk,hogy a szkita név nem egy etnikumra,hanem inkább valami másfajta közösségre vonatkozik.Ez a közösség nem lehet más mint a vallás,éspedig a szkita vallás,ami ugy tűnik,hogy Herodotosz idejében egész Eurázsiában el volt terjedve.
Az Imaum hegy csakis a Kárpátok lehet ami egy belső Szkitiát különit el.Ez a belső Szkitia nem más mint a Kárpát-medence.A 72.oldaltól a szerző felsorólja azt a sok ellentmondást amit herodotosz irásában találunk a szkitákkal kapcsolatban.Mindezek az ellentmondások feloldódnak,ha a Herodotosz által leirt szkitiát a Kárpát-medencére vonatkoztatjuk.Tehát a szkita vallás(gnosztikus vallás) a Kárpát-medencéből indult és terjedt szét egész Eurázsiában.

https://books.google.ch/books?id=BdNfAAAAcAAJ&pg=RA2-PA14&dq=%22Corpus+Juris+Hungarici%22+scythico+gentili+et+ethnico+ritu&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjokYqkp-nVAhVIaRQKHS6kDnkQ6AEILTAB#v=onepage&q=%22Corpus%20Juris%20Hungarici%22%20scythico%20gentili%20et%20ethnico%20ritu&f=false

Ut quicuque Ungarus seu peregrinus in Ungaria,deposito Scythico gentili Ethnico ritu,ad veram Iesu Christi fidem illico non rediret,ac sacram legem Divo Rege Stephano traditam non recipere,capite et bonis mulctaretur.Civitates oppida,villae,templa demolita dirutaque reficeretur.—Bár ki magyar vagy jövevény aki a szkita nemzeti etnikus ritust gyakorolja,és nem tér vissza az igazi Krisztusi hitre,és a Szent István Király törvényére,fej és vagyon vesztéssel büntetessék.A városok,várak falvak templomok leromboltassanak és ujra épitessenek.

Hát akkór ki is kezdte el a templom rombolást? Azért meg kell jegyezzük,hogy habár nem kételkedhetünk Szent István létezésében,azért nagyon kevés kétséget kizárható adat maradt fenn tőle.Igy nehéz itélkezni a tettei felől.

https://books.google.ro/books?id=vclhAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

314.:Anno 1o17.:Dum in Germania et Saxoniae partibus,reversis ad fidem Slavis,Religio floret:dum in Anglia extincta Tyranide,sub Canuto Rege danorum Sanctitas revocatur:dum denique in Hungaria,sub Stephano maioribus in dies incrementis cultus Christi radiat:Gallia sub Roberto rege,Manicheorum haeresis laborat.-–A német és szászországi területeken a szlávok vissza tértek a hitre a vallás virágzott:Angliában véget ért az önkény uralom,Canuto dán király alatt vissza tért a szent élet:Magyarországon Szent István alatt a napok többségében terjed fényesen a Krisztus kultusz:Gallia Robert király alatt vissza esett a manicheus eretnekségébe.

https://archive.org/stream/chronicondubnic00florgoog…

57.old.:Péter a császárral és a teuton lovagokkal Fehérvárra jön,ahól visszakapja a koronát.:In bazilica genetricis Dei semper virginis Marie regaliter sedere fecit et ibidem regem hungaris et hungaros regi reconciliavit.Concessitque petentibus hungaris hungarica scita servare,et consuetuninibus iudicari.—A Szűz Mária nevére szentelt székesegyházban tárgyalt a magyarokkal a kiegyezésről.Engedve a magyarok azon kérésének,hogy gyakorolhassák a magyar scita(gnosztikus vallást) és szokásaik szerint törvénykezzenek.

59.:Tunc nobiles Hungarie videntes mala gentis sue in Chanaad in unum convenerunt,consilioque habito tocius Hungarie ,nuncios miserunt solemnes in Rusciam…Tunc igitur detestabili et execrabili ammonicione illius Vate omnes populi libaverunt se demonibus et ceperunt comedere equinas pulpas et crudas carnes et omnino pessimas facere culpas.Tam quippe clericos quam laicos catholice fidei servatores interfecerunt et quamplures ecclesias dei destruxerunt.Deinde contra Petrum regem rebellantes universos teutonicos et latinos qui in officys diversis prefecti per Hungariam sparsi fuerant turpi neci tradiderunt.—Ekkór Magyarország nemesei látván a nemzetük romlását,összegyültek Csanádban tanácskozásra az egész magyar nemzet,és követeket menesztettek Oroszországba…Ekkor azonban sajnálatos módon Vata tanácsára hallgatva,a démonokhoz kezdtek imádkozni,ló hust enni,nyers hust enni,és mindenféle gyalázatos dolgot müvelni.Ugyanakkór sok katolikus egyházi és laikus embert megőltek és templomokat rombóltak le.Ezután a Péter ellen lázadók őlni kezdték a német és latin tisztségviselőket kik közűl kevesen menekűltek meg.

Tudjuk,hogy Csanád(Marosvár) volt az egykori Ajtony vezér székhelye.Abban az időben a politika kéz a kézben ment a vallással.Ha a magyarok Csanádban gyűléseztek és a követelésük egyik pontja a gnosztikus vallás visszaállitása volt,akkór azt is feltételezhetjük,hogy Ajtony sem volt pogány,hanem épp gnosztikus keresztény.Azt jól látjuk az irásokból,hogy az eretnekekre a katolikusok kigyót békát szoktak kiabálni,de ezek általában hamis vádaknak bizonyultak.Azt is figyelembe kell venni,hogy akárcsak a mai békés tüntetések alkalmával,mindig megjelennek a diverzánsok és provokátorok,ami akkór is igy volt.

De vajon ördogtől való e a gnózis?
A gnozis akár a latin scita tudást megismerést jelent.Krisztus tanitása szerint az igaz ember a világosságban jár,a tolvaj pedig a sötétben.A világosság nem a vak hitet jelenti,hanem a tudást,a megismerést.Ennek a tanitásnak az ellenkezőjét találjuk az ótestomentumi irásban,amikór az Isten az embert azért bünteti,mert a tudást akarta megszerezni.Nyilvánvaló ennek a tanitásnak(jobban mondva ellentanitásnak a politikai üzenete):Nektek rabszolgáknak nem lehet hozzáférésetek a tudáshoz.A tudás csak a kiválasztottak előjoga,és aki ezt megszegi,az a legkeményebben büntetendő mint eretnek.
Még egy nagyon fontos kérdésre kell válaszólni:Vajon a tudás(megismerés) mindenki számára elérhető?A tudás nyilván való,hogy I.Q. függő.Tehát van akinek a lámpása fénylik,van akinek csak pislákól,és van aki csak a sötétben botorkál.Gyerek koromban játszottunk ugy,hogy bekötöttük a szemünket és hagytuk magunkat egy másik által vezetni,aki látott.Ez hit és bizalom kérdése. Mert biztosan nem biztam volna magamat bekötött szemmel egy másik bekötött szeműre.A vallások területén ugyanez történik.Az emberek többsége vakon bizik a vezetőjükben és egy idő után már nem vizsgálja ha a vezetőik tényleg látnokok vagy eltunyult vakok.A legrosszabb eset amikór a vezetés gonosz emberek kezébe kerűl.Fel lehet ismerni a gonosz embert? A krisztusi tanitás szerint az embereket akár a gyümőlcsfákat a gyümőlcseik(tetteik) szerint lehet felismerni.Ha egy vezető ember tetteiből jó dolgok származnak,akkór az igaz ember,ha viszont az általa vezetett tömegre a cselekedetei károsan hatnak,akkór az a vezető lehet,hogy nem csak vak hanem gonosz is.

Legenda

Képtalálat a következőre: „cirill és metod”

http://books.google.ro/books?id=TLAAAAAAcAAJ&pg=PA18&dq=dum+Ungricus+rex+in+partes+Danubii+venit&hl=hu&sa=X&ei=NnVvVJ74PKSeywPq2ICABQ&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=onepage&q=dum%20Ungricus%20rex%20in%20partes%20Danubii%20venit&f=false Die pannonische Legende vom heiligen Methodius
szerző: Ernst Duemmler 26.old.

16.old.:Excepit autem illum Kocel cum magno honore et iterum misit eum ad apostolicum et viginti viros honestos,ut illum ordinaret episcopum in Pannonia in sedem sancti Andronici apostoli,qui ex septuaginta fuit.—Kocel pedig nagy tisztességgel fogadta őt és ujból elküldte még husz becsületes emberrel az apostoli székhez hogy kineveztessen Pannonia püspökévé,Szent András apostól székébe aki a hét tőrzsből való volt.

Lássuk,hogy mit is jelent a septuaginta.Ez nem más,mint a görög biblia neve.A ginta(ginta latina=latin nemzetség)törzset,nemzetséget jelent.Az hogy a 7o neve septuaginta azért van mert a hetven 7 tizes,a 1o pedig egy törzs egység.Az a mese,hogy a bibliát a 72 bőlcs fordiotta és innen adódna a biblia neve csak mese.De ha a biblia innet kapta volna a nevét akkór nem hetvennek hanem hetvenkettőnek kellett volna nevezzék.A Septuaginta inkább azért kapta a Héttőrzs nevet mert az Evangélium gerince a Pál levelei,amelyek hét nemzetséghez(gyülekezethez) szólnak.A zsidókhoz irt levelet minden bizonnyal később csatolták a többihez,amikór a Jézus történetét is.Érdekes módon a magyarságnak is hét törzse volt,és érdekes módon Szent András széke a fenti legenda szerint Pannoniában volt.De az is lehet,hogy a legenda valójában II.András (Jeruzsálemi-és ezért emliti szentnek) király székhelyére utal.

18.old.:Dum Ungricus rex in partes Danubii venit voluit illum videre et licet (homines)quidam loqueretur et putarent,eum non posse sine cruciatu ab illo liberari,ivit ad eum.Ille vero prout decet dominum ,ita hunc suscepit honorifice et sollemniter cum gaudio:et collectus cum eo prout tales viros decebat sermones facere dimisit illum cum amore et cum donis magnis ,deosculatus eum atque dixit:Memento mei semper,pater venerabilis in sanctis precibus tuis.—Amint a magyar király a Dunához jött,látni akarta őt(tudniillik Metodust),habár egyes emberek azt mondták neki,hogy nem fog onnan szabadulni megkinzás nélkűl,még is megjelent nála.Ott pedig olyan örömteli ünnepélyes fogadtatásban részesűlt mint ahogy egy urhoz illik:És miután illendő beszédeket váltottak elengedte őt nagy ajándékokkal,megcsókolván őt ezt mondta:Emlékezz meg rólam tisztelendő atyám mindig a szent imádságaidban.

19.old.:Custodite me proles,usque a tertium diem.Sic etiam factum est.Cum tertia dies illuceresceret dixit igitur:Domine in manus tuas commendo spiritum meum.In manibus presbyterorum requievit sexta die mensis Aprilis tertia indictione anno millesimo trecentesimo nonagesimo tertio a creatura totius mundi...—Örködjetek mellettem gyerekeim hérom napig.És igy tették.Amikór harmadnapra kivirradt azt mondta:Uram a kezedbe adom a lelkem.A prezsbiterek kezében halt meg Április hatodikán, harmadik indikción, ezer háromszáz kilencven harmadik esztendőben az egész világ teremtésétől kezdve.

Érdekes,hogy Metod halálának a fenti sorokban található évszámát teljesen ignorálják,holott a legendában ez az egyetlen évszám amire támaszkodni lehetne.Itt egy kicsit össze lett keverve a Krisztus születése a világ teremtésével,ez azonban világosan az anno Christire utal.Az biztos,hogy ez a legenda sem maradt meg az eredeti formájában.Az évszázadok folyamán mindig változtattak rajta egy kicsit a kór felfogásának megfelelően.

A legenda ugy kezdődik,hogy:
Mensis Aprilis VI. die Commemoratio et vita beati patris nostri et doctoris Methodii archiepiscopi Moravici.—Április VI. boldog Metod püspök atyánk megemlékezésének napja.

12.old.:Fuit vero in illis diebus Rostislav cum Sviatopolko princeps Slovenorum et miserunt ex Moravia(nuncios) ad imperatorem Michaelem loquentes ita:Misericordia Dei bene valemus et intraverunt ad nos doctores multi christiani ex Italia et ex Grecia et ex Germania,docentes nos contrario modo,verum nos sloveni simplices homines sumus neque habemus quempiam,qui nos in veritate instituat et sensum (scripturae) interpretatur.Age igitur domine et mitte talem virum ,qui nos omnem veritatem doceat.—Azokban a napokban Rostislav és Sviatopolko Szlovén hercegek Moráviából küldötteket menesztettek Michael császárhoz ezt mondván:Isten kegyelméből jól ment a dolgunk,amig meg nem jelentek nálunk itáliai,görög és német keresztény tanitók,ellentétes módon tanitva minket,de mi szlovének egyszerű emberek lévén nincsenek nekünk tanitóink kik eligazitanának az igazságban és az irás értelmét megmagyaráznák.Ezért kérjük őfelségét,hogy küldjön nekünk ilyen embereket,akik minket az igazságban tanitanának.

Ekkór Michael elküldi Cirilt(Constantn) és Metodot, akik Moráviában tanitványokat hagyva,három év után vissza térnek .

Nicolaus apostolicus de talibus viris certior factus,accersivit utramque desiderans eos videre tanquam angelos Dei:sanxit doctrinam amborum evangelio Slovenico in altari sancti apostoli Petri deposito et ordinavit presbiterum beatum Methodium.Erant autem ibi multi alii homines,qui blasphemabant Slovenicas literas loquentes:Dedecet ullum populum habere libros hos ,nisi hebreos ,grecos,Latinosque...Mikor Miklos pápa ezekről az emberekről hallott,elküldött utánuk látni kivánván őket,mint Isten küldöttjeit.Megszentelte mindkettejük tanitását és a szlavon evangéliumot Sz.Péter oltárába helyezve kinevezte boldog Metodot prezsbiterré.De voltak itt sokan mások akik káromolták a szlavón irást és beszédet és azt mondták,hogy az Evangéliumot csak három nyelven szabad hirdetni zsidó,görög,és latin nyelven.

Itt a következő neveket találjuk:Michael(bizánci császár),Nicolaus(Miklos pápa),Kocel,Rastislav,Sviatopolko.Ezekből a nevekből következtethetnénk arra a történelmi időre,amikór Metod tevékenykedett,de az is lehet,hogy a neveket direkt ugy szerkesztették,hogy megfeleljenek a történelmi konstrukciónak.Ugye a legenda magyar királyt emlit,akinek a nevét szándékosan elhallgatja.Magyar királyról viszont 1ooo elöttről nem lehet beszélni.Ha azonban elfogadjuk az 1393-as évet Metód halálának,akkór már igen.A sviato szentet jelent és a polko a pál név becézett formája, a Palko,akkór ez a Sviatopolko lehetett egy a szent Pálok közűl.Világos,hogy a legendát szándékosan kiforgatták,csak egynéhány árulkodó jelt ott felejtettek.A történelmi irás csak a reneszansz kórban kezdődött,és talán a legendák is ebből a kórból származnak.A pálosok,akár a manicheusok,vagy a bogumilek a 14.- 15.században eretnek szektáknak számitottak.