fabsanyo

Gondolatok

Month: October, 2017

Egy másik pun háború,ami miatt Hunyadi János magára maradt.

Képtalálat a következőre: „sforza kastély”

https://books.google.ro/books?id=HExTAAAAcAAJ&pg=PR3&dq=millibus+ungari&hl=hu&sa=X&ei=5J0OVZ_QAsbsO-S5gPAG&ved=0CFkQ6AEwCDgK#v=onepage&q=millibus%20ungari&f=false
Commentariorum secundi Anni de gestis Scipionis Picinini Exercitus venetorum Imperatoris in Annibalem Sfortiam Mediolanensium Ducem ad Serenissimam Principem Franciscum Foscario Venetorum Ducem per Clarissimum Historicum et Poetam Laureatum Porcellium Napolitanum.-–Porcellius Napolitanus hires történész és költő kommentárjai Francisco Foscario Velence hercegéhez, Picini Scipio velencei hadvezér és császár utóbbi évekbeli tetteiről,Anibal Sforza milánói herceg ellen viselt háborújában.
5.old.:A szerző(Porcellius) Velence hercegének ajánlja irását,megjegyezve,hogy a leirt eseményeket nem a csendes iróasztal mellett ötlötte ki,hanem a harcmezőn az élete veszélyesztetésével tapasztalta meg.

A velencei Köztársaság felfogadja Scipio Picini zsoldost a hadsereg élére,és a sikeres hadjáratai után császári cimet adományoz neki. Egy évekig tartó háborúról van szó amely az 145o-es években zajlik.A nevek és cimek szerint az ember azt hinné,hogy az események valamikór az ókorban zajlanak.Itt vannak centuriók,legátusok ,szenátorok,és minden ami az ókorra jellemző.

Arbitror serenissime Princeps,Jovem,cum Annibale divisorum orbis imperium,quandoquidem cessantibus in Gaidenses mille bombis tormentorum crebro tonitu intonuerit,é nubibus ignes et fulmina haud quanquam cessantia iacerit,adeo ut una sagitta cum duobus liberis patrem extinxerit et imbres inauditos,dies ac noctes demiserit.Apparuit quinetiam super agro Brixiensi illis diebus intortus anguis in coelo,quem hisce oculis admitans vidi.Quo prodigio omnes in potestatem Tyranni Gaidum venturum praedicebant.—Ugy vélem magasságos hercegem,hogy itt Jove és Annibál osztják fel egymásközt a császárságot.Amikor Gajdániában ezer bomba megállás nélküli robbanása hallatszott,a felhőkből tűz és villám csapott le,amely nyil egyszerre végzett egy apával és két gyerekével,hallatlan eső esett éjjel és nappal.Ugyanakkór a Brixieni mezők felett megjelent az égen egy tekergő kigyó,amit sokan láttak.Ez előre vetitette a Gajdánia elfoglalását a zsarnok által.

Jove nem más mint az európai ősi Isten.Az Annibál nevet gondolom,hogy a Hannibál(Kárthágó királya) és a fenevad(animál) nevekből lett ötvözte.De kik is voltak ezek a Sforzák,hogy ilyen névvel ajándékozták meg a királyukat?Maga a Sforza szó erőszakosságot jelent,igy közel áll az Anibál kifejezéshez.Nem egy ősi család,hanem az alapitója Francisco Sforzia apja volt aki mint zsoldos szolgált a nápolyi király udvarábaban.Fia Farancisco(Anibal)Képtalálat a következőre: „Francesco sforza”feleségűl veszi a milánói herceg lányát és ennek a halála után Miláno kényura lesz.Ugy látszik,hogy az erőszakosság is örökletes mint sok más tulajdonság,mert Catarina Sforzáról Francesco unokájáról igy emlékeznek meg:
Chledowschi:Alexander VI.nent sie in einem von ihm und siebzen Cardinalen unterschriebenen Act “iniquitatis Filia”.Ein Document der Stadt Imola spricht von ihr als eine blutgirigen und tiranischen Frau.–-VI.Sándor pápa (aki maga sem volt valami szent ember),egy általa és tizenhét biboros által aláirt aktában igy ir róla “erőszakosság lánya”.Egy imolai város dokumentumában ugy szólnak róla mint vérszomjas és zsarnokoskodó asszonyról.Képtalálat a következőre: „caterina sforza”

Konstantinápoly bevétele:

Képtalálat a következőre: „konstantinápoly bevétele”

Iisdem fere diebus demisse sunt Literae ad Legatos,quibus significabatur calamitas Constantinopolitana,quam attulit magnus Barbarus Teucrorum Rex post longam obsidionem factis induciis cum Januensibus.Sed rupta fide:primum Urbem dolo captam Teucris in praedam dedit,et quinque millia Januensium trucidavit,deinde Constantinopolim invasit,vique expugnavit,ac diripuit,caesis Christianorum octo et quadraginta millibus,que res vulnus non mediocre Religioni nostre attulit,iacturam quidem ingentissimam,nisi rerum sator Deus noster misericordiam suam provideat,allatura est .Ego tibi clementissime Princeps,Christianum populum unice commendo,is enim maxime in te uno sperare potest,qui Barbarorum furorem comprimere saepenumero potuisti,nec quiscam imperio tuo deferi potest,ad Religionem Christianam tutandam,ad Fidei nostre decus ,ad Italiae ornamentum,et ad Patriae gloriam sempiternam.—Azokban a napokban irások érkeztek a küldöttekhez, a nagy szerencsétlenségről amely Konstantinápolyt érte a barbár törökök királyának részéről a hosszas ostrom után,amint a várvédők feltételes egyezménnyel megadták magukat.A törökök viszont megszegték az egyezményt,és a bevonulás után ötezer várvédőt legyilkoltak,mindent rombóltak,az egész város megszállása után negyvennyolc ezer keresztényt pusztult el,amely nem kis sebet ütött a vallásunkon.Ajánlom neked kegyelmes Herceg mint a Kereszténység védelmezőjének,te aki többszőr megtapasztaltad a barbárok dühét,nehogy a birodalmad a kezükre jusson,őrizd a keresztény vallást,a hitünket,Itália diszét,és a haza örök dicsőségét.

37.old.:Eja igitur,Princeps inclyte,expergiscere,expergiscere aliquando,et extinctis iner se Christianorum odiis,quod tibi,qui et auctoritate plurimum vales,et sapientia polles,facillimum erit,pacatos,atque tranquilos animos indue et ut tecum una ad ulciscendum Christianae Fidei hostem ad eam civitatem,que olim vestre Reipublicae fuit quaeque adepta futura est,antequam Barbari etiam Peloponense occupent…Valeat Illustris Dominatio vestra.Ex Bononia die tertiadecima Julii MCCCCLIII.B.Cardinalis Tusculanus Bononiae Legatus.—Oh magasságos Herceg ébredjetek fel,ébredjetek fel valahára,és oltsátok el a Keresztények közti belső gyűlöletet,te aki nagy tekintéllyel birsz és bőlcseségben bővelkedsz,könnyen végbe viheted a lelkek megbékélését,és veled együtt megbosszúlhatjátok a keresztény hit ellenségeit abban a városban amely egykór a ti Köztársaságotoké volt és a jövőben is hozzátok hű lesz,még mielött a barbárok megszállják a Peloponézoszt…Éljen az ön fényes uralkodása! Bolognából Julius 13-án 1453.Tuskulánus Biboros,bolognai küldött.

Képtalálat a következőre: „V.miklos pápa” V.Miklos pápa

41.old.:Nicolaus quintus pontifex Maximus pro officio suae Beatitudinis,paci,ac tranquilitati Italiae consulere instituit,cum propter sui nominis immortalitatem,quam ex pace consequi videbatur,tum et in primis propter barbarorum victoriam,superata,ac direpta Constantinopoli,quae Urbs erat non modo Graeciae totius caput,sed Orientis decus,et ornamentum.Verebatur quin etiam ne rex ille Teucrorum saevissimus Exercitum quem habet ingentissimum in Italiam traiceret,et Urbem Romam rerum olim Dominam firmamque Apostolicam Sedis stationem occuperet.Quibus rebus duos Patres amplissimos et Dominos Cardinales ex Collegii consilio legavit,alterum ad divum Alfonsum regem, et ad Florentinos ,quibuscum bellum in Tuscia gerebat,alterum ad Serenitatem tuam Ilustrissimi Princeps et ad inclytum Imperatorem Franciscum Sforziam, Mediolanensium Ducem,qui cum ilustrissimo Venetorum Domino de imperio certabat.—V.Miklos pápa az irodájából Itáliát elsősorban békére és nyugalomra intette , most a barbárok győzelme alkalmából,amikór elfoglalták és kirabólták Konstantinápolyt,amely város nem csak egész Görögország feje volt,de Kelet disze és büszkesége.Fenn áll a félelem,nehogy a törökök kegyetlen királya az óriási hadseregével átjöjjön Itáliába,és elfoglalja Rómát a hajdani Apostoli székhelyet.Ez okból két magasrangú Atyát és Biborost küldött,az egyiket Alfons királyhoz és a firenzeiekhez,akik Tuszciában háboruztak egymás ellen,a másikat felségedhez fényes Herceg,és a dicső Francisco Sforzia császárhoz Milánó Vezéréhez,aki a neves velencei Urral(Scipio) harcban állt.

Dum haec agitur,Pontifex Maximus Italiae Principibus pacem indicit sub indignatione Pontificia,cui rei omnes assensi sunt,quam quidem ob rem Principum,et Rerum publicarum Legati Romae apud Pontificem Maximum non de pace sed de pacis conditione consulabantur,quandoquidem magno sese Judice et iustam quisque causa tueatur.Sed videre videor,nec pacem inter Christianos Principes conciliari,nec Barbaris bellum indici,tanta est hominum negligentia,insolentia Principum,et Religionis inobservantia.—Mialatt ezek a dolgok történtek a pápa pápai felháborodással békülésre intette a hercegeket,amivel ők egyet is értettek,és küldötteket menesztettek a pápai udvarba,de ahól nem a békéről tárgyaltak,hanem a béke feltételeiről,mindegyik előadva a jogos követelését.De szemmel láthatólag sem a keresztény hercegek közti megegyezés sem a barbárok elleni közös fellépés nem jött létre olyan nagy volt a gondatlanság, a hercegek szemtelensége és a vallás mellőzése.

A fenti idézetekből látszik,hogy a pápaság ereje mélyponton áll.A pápai hatalom a csúcspontját VIII.Bonifác pápa idején érte el,amikór legyőzte a Colonnákat,lerombólta Palesztrina várát,felszánttatta és sóval hintette be a főldet is.Az ókori történelemben az áll,hogy miután a rómaiak lerombolják és felégetik Kárthágót,ugyanigy felszántják és sóval hintik be.(De vajon honnan volt annyi só?).

Képtalálat a következőre: „VIII.bonifác”

Bonifác a Guelfiekre támaszkodott, mialatt a Colonnák a Gibbelinieket képviselték.Ez után hirdette meg a pápa az 13oo-as jubileumi évet,amivel az összesereglett zarándokok adományaiból óriási bevételhez jutott.

De vajon mitől gyengült meg most a pápai hatalom? A reneszansz,vagyis ujjászületés nem mást jelentett,mint a dicső mult ujraélesztését és a nemzeti öntudat megerösödését.A katolikus Egyház sosem volt hive a nemzeti öntudatnak,de Pogio Braciolini nyomán szinte minden irástudó,beleértve királyokat,hercegeket sőt az Egyház embereit is a történelemmel kezdett foglalkozni.A fennmaradt emlék-töredékek alapján megpróbálták rekonstruálni Itália történelmét.Rengeteg irás jelent meg,amit később a történészek átválogattak,egyeztettek,és a hatalmi érdekeknek nem megfelelő irásokat kiszürték.Lehet,hogy a Scipio és Anibál név,a már megirt ókori történelemből lett kölcsönözve.De ebben az esetben azt kell feltételezzem,hogy az Itáliai hercegek egyszerűen háborusdit játszottak,vagyis ujra akarták eljátszani a múltbeli eseményeket,ami aztán valódi háborúvá fajult.Azért nem hiszem hogy ennyire gyermetegek lettek volna.A másik feltételezés az,hogy ekkór még nem volt megirva az ókori történelem,és a nevek(Scipio,Anibál) nem a történelemkönyvekből lettek meritve,hanem pont forditva,ezeket a harci eseményeket vetitették vissza az ókorra.Érdekes,hogy a törököt teucrinak nevezi,és tudni való,hogy Virgilius a trójai háború Eposzában igy nevezi az afrikaiakat,akik Aeneasszal megszálták Itáliát.

A reneszansz és a humanista elvek nagyon szép magasztos gondolatok,csak épp nem a legjobb időben jelentek meg,ahogy a mai liberális és mindenkivel minden áron szolidaritást hirdető elvek sem a legjobb időben jelennek meg.

Máni legendája

máni

A régi kórokban amikor az irás még drága cikknek számitott,ennek legfőbb funkciója a hatalom által kiadott törvények megörökitése volt.Ezért az irás nagyon sok ideig szentnek vagyis megkérdőjelezhetetlennek számitott.Az irás ezen kiváltságos szerepe megmaradt akkor is amikór az infrastruktura fejlődése lehetővé tette ennek az ipari méretekben való előállitását,ami miatt sok hamis állitás ugy vallási mint történelmi téren igaznak lett elfogadva.Az irás elterjedése elött a történelmi és vallási emlékek inkább képek és szobrok formájában lettek megörökitve.A monoteisztikus vallások megjelenése egybe esik a nagy birodalmak megjelenésével.Minden nagy birodalom Ura ugy képzelte magáról,hogy ha még egyelőre nem is de nem sokára az egész világ Ura fog lenni.A főldi birodalom egyetlen Urának mintájára elképzeltek egy égi, minden istenség felett uralkodó Istent.Ahogy nőtt a birodalom, a birodalom Ura a hatalmának növekedésével párhuzamosan mindinkább elktávolodott az alattvalóitól,elodáig,hogy már földi istennek képzelte magát.Ugyanigy vallás terén,amig az emberek csak kis közösségekben éltek az Isten vagy Istenek emberközeliek voltak mint Krisztus,Máni,Zaraoszter,Budha stb.A birodalmi törekvések idejében a vallási elképzelésekben megjelentek az embertől teljesen távól álló és riválist nem tűrő Istenek,mint Jehova vagy Allah.A monoteista és nem emberközeli vallások terjedését nagyban elősegitette az irás terjedése.A mesterien megfogalmazott hamis történetek olyan eleven képeket tudtak ébreszteni az emberben, amelyeket ha megspékeltek egy kis érzelmi ráhatással már megkérdőjelezhetetlen tényeknek számitottak.

Gyanus párhuzamokat fedezhetünk fel Krisztus,Máni és Mohamed történetében,ami arra a következtetésre ad okot,hogy ezek a történetek egy időben lettek kitalálva.Ugy Krisztusnak,mint Máninak tizenkét apostola és utána hetvenkét hitmagyarázója(interpret)volt.Ugy Mánit mint Mohamedet gyerek korában maga mellé veszi egy olyan özvegy akinek a tulajdonában bizonyos vallási iratok vannak,amiből ezek az ihletet meritik.A katolikus vallás szerint, ugy Máni mint Mohamed eretnek tanokat hirdet.Az eretnekek ellen vivott háborúk pedig a 13.-14.századokban zajlottak.Ebben az időben jelentek meg a Jezsuiták és az Obszervánsok.A Jezsuiták a nevükből is következtetve a Jézus nevét terjesztették a köztudatban.Ennek egyik kezdeményezője B.Bernardino minorita szerzetes volt a 15.században.A régi még hamisitatlan görög iratokban ugyanis csak a Krisztus név szerepel legtöbbször röviditett formában mint Xpm.Ennek ellensulyozására Bernardino megszerkesztette Jézus nevének röviditett formáját JHS,ezzel kapcsplatot próbálva teremteni a Jézus és a Jahve nevek közt.Ő ugyanis obszerváns volt,amely irányzat az Ótestamentum elfogadását célozta meg.
Az úgynevezett eretnek irányzatok(de amelyek közt ott voltak az eredeti keresztény tanok is) megsemmisitésére három módszert alkalmaztak:1.Az egyik a nyilt erőszek(Inkvizició,iratok megsemmisitése,máglya halál).2.Egy másik jól bevált módszer,akár csak a mai politikában a lejáratás befeketités.3.A harmadik pedig az idő hamisitás,bizonyos események és személyek más idősikokra való áthelyezése.

1.Egész könyvet lehetne arról irni,hogy hány személy esett áldozatúl az inqviziciónak,vagy hány irást semmisitettek meg.A keresztes hadjáratok amelyek a köztudatban a Szentfőld felszabaditását célozták,valójában az elsődleges cél az ugynevezett eretnek irányzatok felszámolása volt.
2.Az irásból kiderűl,hogy szinte minden eretnek irányzet Afrikából ered,és a képviselőik szaracénok.A szaracén magyarul szerecsen, tudni való,hogy afrikai feketét jelent.Abban az időben amikór ezek az irások megjelentek a szaracén egy pejorativ megnevezés volt.Köztudott,hogy az angyal ábrázolások fehérek és szépek voltak,az ördögök meg csunyák és feketék.A Manicheus tanok egyik legfőbb hirdetője Fausztus is afrikai szaracén(legalább is a propaganda szerint).De jól ismert a német területeken elterjesztett Fauszt legendája,aki vérrel irt szerződést kötött az ördöggel,ami után szőrnyű halált halt.Ez az elrettentő tőrténet is az eretnek tanok lejáratását szolgálták.
3.Fölöttébb gyanus az a tény,hogy mindazon vallásképviselő személyek nevei akik a 3.-4.században szerepelnek,ujra megjelennek a 13.-14.századokban,ugyancsak mint egyházi személyek.De számos más jel is igazolja, hogy bizonyos eseményeket melyek a 13.-14. századokban zajlottak,ezer évvel vissza tólták a történelmi skálán,igy minimalizálva ezek jelentőségét.

Az alábbi linken található könyvből kiirtam egy pár érdekesebb mondatot,amiből az olvasó saját beállitottsága szerinti következtetéseket vonhat le.Kevés irás található az ugynevezett eretnek tanokról,de ami fenn maradt,abból az tűnik ki ,hogy ezek is keresztények voltak,csak nem akarták elfogadni a “Törvényt”(a mozesi törvényt).Nem célom sem uj vallást létrehozni,sem a keresztény hitet gyengiteni.Mivel azonban a keresztény vallás is megfeneklett valahól a középkórban,ezért tanulva a régi irásokból is inkább a keresztény vallás megujitására és megszilárditására buzditanám az embereket,amig még nem késő.Egy épületet is csak ugy érdemes megujitani,ha a rohadt elemeket kicseréljük ujakra és erősebbekre.

https://books.google.ro/books?id=Yq8HAAAAQAAJ&pg=PA149&dq=epiphanius+manichean+scythians&hl=hu&sa=X&ei=lDFEVPbNN-KuygOsyYH4Dg&ved=0CGYQ6AEwCTgK#v=onepage&q=epiphanius%20manichean%20scythians&f=false

2.old.:Az irás keletkezése :Archelaus episcopus Mesopotamiae librum disputationis suae,quam habuit adversum Manicheum,exeuntem ex Perside,Siro sermone composuit,qui translatus in Graecum habetur a multis.Claruit sub Imperatore Probo qui Aureliano et Tacito successerat.—Archelaus mezopotámiai püspök Manicheum ellen irt disputációját szir nyelven irta,ami görögre forditása után széleskőrbe terjedt.A püspök Probus idejében élt.
Nagyon sokan megkérdőjelezik az irás hitelességét.Az én véleményem is az,hogy a manicheista doktrináról itt felsorakoztatott állitásokat egy az egyben a kataroktól vették át,akik ellen a katolikus egyház a 13.14.században keresztes hadjáratot viselt.

12.old.:The author speaks more like an Unitarian,than a Catholic.—A szerző (Archelaus) inkább ugy beszél mint egy Unitárius,nem pedig mint egy katolikus.

24.Hi openly teaches transmigration.following herein the sentiment of Empedocles,Pythagoras…Beausobre seys none of these name have an Oriental air.And hi suspects that the right name is Carcubius.–-Ő(Mani) nyiltan hirdeti a reinkarnációt,követve Empedoklesz és Pitagorász tanitásait…Bosobre szerint egy név sem hajaz keleti nevekre.(Amiből az következik,hogy a Manicheista irányzat is európai.Egyébként nincs semmi különbség a katarok által hirdetett tanok és a manicheista tanok közt.)És ő ugy gondolja,hogy az igazi neve Carcubius.(Ez a Carcubius,de más helyt Corbicius Máni eredeti neve.)

56.old.:Verum totus hic locus contra Manicheos facit,ubi dicit,quod evangelium ante sit promissum et quod Christus secundum carnem ex David stirpe.—Valóban minden helyen a manicheusok ellen beszél ahól azt mondja,hogy az evangélium eleve meg lett igérve,és hogy Krisztus hus szerint Dávid leszármazottja.

57.S.Augustin who had no ocasion to bi well acquainted with them,he says to them:You are a very few and almost none at all.—Augusztinusz akinek nem volt alkalma nagyon sok időt velük tölteni,azt mondja róluk:Ti nagyon kevesen vagytok,majdhogy nem is léteztek.

62.old.:Adimantus said to have been a disciple of Mani,wrote a book against the Law and the Prophets,endeavoring to show,that the Gospels and Epistels were contrarie to them:or in other words,the disagreement between the Old and New Testament.And that consequently the former could not be of God.—Azt mondják,hogy Adimantiusz,aki Máni egyik tanitványa volt irt egy könyvet a Törvény és a próféták ellen,azt igyekezve bizonyitani,hogy az Evangélium és a Levelek ellenük szólnak:vagy más szavakkal az ellentétet az Ó és Uj szövetség között.És következés képpen az elöbbi nem származhat Istentől.

Origeneszt Adamantiusznak is nevezték:https://books.google.ro/books?id=AmcM6obnM5cC&pg=PA704&dq=scythas+iustissima&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjJroT0xfbPAhWhJcAKHV1IDtkQ6AEIHDAA#v=onepage&q=scythas%20iustissima&f=false

Vagyis Addas, Adimantius,Origenesz ugyanaz a személy.

64.old.:Máninak három tanitványa:Thomas,Addas(Adimant) és Hermas.

68.:Is allowed that the Manichean doctrine concerning the Trinity was different from that of the Arians.—Megállaitott dolog,hogy a Manicheus doktrina ami a szentháromságot érinti különbözik az Ariánus doktrinától.

71.old:Faustus quidam fuit gente Afer civitate Milevitanus,eloquio suavis,ingenio callidus,secta Manicheus,ac per hoc nefando errore perversus.Faustus of Milevi in Africa,published a volume in defende of Manicheism,which St.Augustin answerd in a large Work of thtree and thirty books.—Egy bizonyos Fausztusz afrikai nemzetből való Milet városából,nyájas beszédű,nagyon okos,a Manicheus szekta tagja,megátalkodott ebben a rémes téves hitben.Ez a Mileti Fausztusz Afrikában egy könyvet irt a manicheizmust védelmezendő,amire Augustinus egy nagy műben, harminc három könyvben válaszólt.(Megjegyzendő,hogy az Afer az Afrikai pejorativ formája)

73.:Beside that the African sect was one of the most absurd and heretical among them Faustus treats but a small number of questions.—A mellett hogy az afrikai szekta volt a leg abszurdabb az eretnek szekták között,Fausztus,csak néhány kérdést tárgyalt.(Ez is azt bizonyitja,hogy Fausztust csak papiron tették át afrikába és valójában ő is európai volt.)

76.old.:Nam annum aetatis vicesimum nonum egit Cartagine cum Fausto.Libro enim 6. Confessionum cap.XI.scribit:Et ecce jam tricenariam aetatem gerebam.Erat tunc annus Christi trecentesimum octogesimum tertius.Faustus quidem fuit gente Afer.Noveram ipse hominem,quemadmodum eum commemoravi in libris Confessionum mearum.—Amidön huszonkilenc éves korában Fausztusszal Kárthágóba megy,erről igy ir a Vallomások c.könyvében Lib.6.cap.XI.:És ime a harmincas éveimben jártam.Ekkór Krisztus születése szerint háromszáz nyolcvan harmadik évet irtak.Az a bizonyos Fausztusz afrikai származásu volt.Ismertem ezt az embert ahogy a Vallomások cimű irásomban megemlitettem.(Az abszurd az,hogy 383-ban még nem vezették be a Krisztus szerinti időszámitást.De az egész vallomásnak olyan ize van mintha más adta volna a szájába.)

77.old.:In Tollius it is entitled A Form of reseiving those who are converted from the heresie of the Manicheans and Paulicians to the true faith.-–Tolliusnak van egy könyve azzal a cimmel,hogy A Manicheus és a Pauliánus szektákból vissza téritetteket milyen formában lehet visszafogadni.

A paulicians Pál követőit jelenti.De vajon melyik Pálét,ha eretnek szektának számit.Valószinű,hogy a Pálosokét,akik szerintem Remete Sz.Pál követői.De akkór gyanitható,hogy a Pál apostól levelei is össze lettek keverve a két Pál irásaival.

426.old.:A pálosokról
Itt egy őrményországi Pálról van szó,aki maga is Manicheus volt.Egyes szerzők azért aláhúzzák,hogy a pálosok nem mindenben értettek egyet a manicheusokkal.Nem fogadják el Pétert mint az apostolok vezetőjét,sem a leveleit,mivel ugymond megtagadta és elárulta a mesterét.Erről manapság nemigen hallani,de Mátyás király idejében ez szóbeszéd tárgya volt.
432.old.: Photius:Quod veteris instrumenti tabulas non admittant,prophetasque planos et latrones appellent,aut sola duntaxat sacra quator evangelia et S.Pauli Apostoli denas quaternas epistolas recipiant,Jacobi item Catholicam,ternas Joannis,Catholicam Judae,cum Actis Apostolorum,iisdem quibus apud nos sunt verbis.Binas Catholicas magni et immobilis ecclesiae fundamenti.Principis apostolorum,non admittunt.—Photius:Nem fogadják el az Ótestamentumi irásokat,a profétákat sarlatánoknak és rablóknak nevezik,csak a négy Evangéliumot fogadják el a Pál tizennégy levelével,a katolikus Jákobot,a János három levelét,a katolikus Judást,az Apostolok cselekedeteivel.Ugyan csak elfogadják a katolikus Egyház két nagy rendithetetlen alapját.Az apostolok vezetőjét és irását nem fogadják el.

They receive the four Gospels,and the fourteen Epistles of Paul,and the Catholic Epistle of James,and the three Epistles of Jhon,and the Catholic Epistle of Jude and the Acts of the Apostels,without making any alterations in dem.But they admit not the two Epistles of ther chief of the Apostles.—Elfogadják a négy Evangéliumot és Pál apostól 14 levelét és Jakab(James) katolikus levelét,János három levelét, Judának a katolikus levelét és az apostolok cselekedetét semmi rontást nem téve bennük.De nem fogadják el az apostolok vezérének leveleit.
Actass pictis imaginibus adornata- Biblioteca Apostolica Vaticana,Magyar Anjou Legendárium
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541/0009?page_query=69v&navmode=struct&action=pagesearch&sid=037d28d2107f951343cf6cd66d20c32d

87.old:Propter quod etiam ipse Manicheus duodecim discipulos habuit,ad instar apostolici numeri quem Manichaei etiam hodie custodiunt.Nam ex Electis suis habent duodecim,quos appellant magistros,et tertium-decimum principem eorum.Episcopos autem septuaginta duos,qui ordinantur a magistros,et presbiteros qui ordinantur ab episcopis.Habent etiam episcopi diaconos,jam ceteri tantum modo Electi vocantur.–-Amellett hogy Máninak magának tizenkét tanitványa és számtalan apostola volt,ezt az állitást a manicheusok ma is őrzik.Mert a tizenkét választottjain kivűl akiket magisztereknek hivtak,a tizenharmadik a vezetőjük volt.Hetvenkét püspökük volt,akik a magisztereknek voltak alárendelve,és presbiterek akik a püspököknek voltak alárendelve.A püspököknek diakónusaik voltak,akiket ugyanugy Választottaknak(Electis) neveztek.
Faustus expresset himself as if by Elect were meant clergi,and by Auditors seculars or the laity.By the Manichean rule a very diffrent course of life was prescribed to the Elect from that of the Auditors.-–Faustus ugy fejezte ki magát minthogy a Választottak alatt egyházi embereket értett,az Auditorok alatt pedig világi embereket.A manicheusoknál a Választottaknak és az Auditoroknak egészen más életvitel volt előirva.

91.old.:Faustus himself says that in his opinion all flash is impure.—Faustus maga mondja,hogy véleménye szerint minden hus tisztátalan.

96.old.:Photius in his first book against the Paulicians,usually reckoned a branch of Manicheans,relates a singularity of theirs.They reduced all their sect or the proffessors of their principles to six churches.The first was called Macedonia,the second Achaia,the third was calld the church of the Philippians,the fourth that of the Laodiceans,the fifth that of the Ephesians,the sixth that of the Colossians.Themselves they called Christians.The Catholics they named Romans,as if they had been mere Heathens.—Photius az első könyvében amit a Pálosok ellen irt, amely szekta szerinte a manicheusok egyik ága,ezek különleges aspektusáról számol be.Az összes szektáik professzoraik,és vezetőik hat Egyházban tömörültek.Az első Machedónia,a második Achája,a harmadik a Filippi Egyház,a negyedik a Laodiceai,az ötödik az Efézusi,a hatodik a Kolossi.Ők magukat keresztényeknek hivták.A katolikusokat ők rómaiaknak nevezték,mintha ezek pogányabbak lettek volna.

99.old.Egy vita alkalmával Fortunátus(manicheus)megkérdezte S.Augustint,hogy soroljon fel egy pár elitélendő dolgot a manicheusok részéről.Augustin azt válaszólta,hogy amikór köztük volt ő csak auditor minőségben volt,ezért nem ismerheti mélyebben a vallást.(Érdekes hogy mind a mellet,hogy nem ismeri de itélkezik fölötte.)

1oo.old:The general silence of ancient authors is another argument of the falshood of this storie.Cyril of Jerusalem published his Cathechetical discourses about the year 347.seventhy years as is supposed after the death of Mani.But as Beausobre says,he is the first who has spoken of this matter.And from Cyril to Augustin he does not find any author,Christian or Heathen,who has reproached the Manicheans with these obscene mysteris.—Az antik szerzők hallgatása egy másik érv ezen történetek hamis volta mellett.Jeruzsálemi Cyril a katechetikai diszkurzusát 347 körül irta hét évvel Mani feltételezett halála után,de ahogy Bosobre mondja ő az első aki ezekről beszél.És Cyriltől Augusztinig nincs egy szerző se keresztény,vagy pogány,aki a manicheusok obszcén szertartásairól emlitést tenne.

1o7.old:Tillemont:The Manicheans seldom had the protection of the Roman laws…Faustus gloryes in the persecutions they endured,as a proof of their being good Christians.And they argued that they were not of the world,and must needs be sincere lovers of truth,because the world hated them,and they were always under persecution.-–Tillemont:A manicheusokat ritkán védték a római törvények…Faustus dicsekszik a manicheusok által elszenvedett üldöztetésekkel,melyben bizonyitékát látja annak,hogy jó keresztények.És ugy érvelnek,hogy ők nem ebből a világból valók,és őszintén kell szeressék az igazságot,mivel a világ gyűlöli őket és állandóan űldözve vannak.

1o2.old.:Augustinus:scripsi duos libros,unum de Moribus Ecclesiae Catholicae,alterum de Moribus Manichaeorum.—Augustinus két könyvet irt,egyik A Katolikus Egyházi szokások,a másik A Manicheusok szokásai.

1o8.old:Felix-Augustin disputatio:Felix:Modo peto codices reddantur mihi.Augustin dixit:Sed quia codices tuos repetis,qui sub sigillo publico custodiuntur.Tolle autem codices tuos et dic quid inde velis proferri.Felix dixit:Omnes scripturas quae mihi sublatae sunt.Ista enim Epistola Fundamenti est.—Felix(manicheus) és Augustin disputációja:Felix:Alázattal kérem a kódexet nekem visszaadni.Augustin:De hogy kérheted a kódex visszaadását,amikór azt nyilvános pecsét alatt örzik.Felejtsd el a kódexedet,de mit akarsz abból kihozni.Felix:Minden irást ami tőlem el lett lopva,mivel ezek a levelek lényegét tartalmazzák.

11o.old:Not long after the year 44o. Pope Leo made strict enquirie after the Manicheans at Rome and in other places and destroyed great numbers of their books.-–Nem sokkal a 44o-es évek után Leo pápa kemény kihalgatásoknak vetette alá a manicheusokat Rómában és más helyeken,és sok könyveiket megsemmisitette.(Ez lehetett X.Leo is,az évszámnak nincs nagy jelentősége)

116.old.:Manes Persa,in eorum libris dictus Mani pictor,nam talis fuit professione sua.—A perzsa Mani,a könyveikben képfestő Mani,mivel ez volt a szakmája.(Ez a Piktor Mani név inkább abból ered,hogy ő azt a vallási irányzatot képviselte,amelyik az egyházi képekre támaszkodott,amit még nem tudtak meghamisitani.Ez az irányzat meg volt a történelem irásban is, ahól megjelenik egy Fabius piktor történész.)

122.old.:Tunc ergo Corbicus sepulta domina,bonis sibi derelictis omnibus uti coepit,et migravit ad medium civitatis locum in quo manebat Rex persarum,et commutato sibi nomine Manem semetipsum pro Corbicio appellavit.–-Ekkor tehát Korbikus eltemetve urnőjét,használni kezdta a rá maradt javakat,és elment a városba ahól megállapodott(és Perzsia királya lett),és megváltoztatta a nevét Mánira,de magát Korbiciusnak nevezte.(Ez a Korbikus név ugyanaz mint a Korvin.És ha a magyarokat néha pártusoknak(perzsáknak) hivták,akkór rájövünk,hogy mit is takar ez a mese.Mátyás királyt Korvinusnak hivták,és tudni való,hogy sokat vitatkozott a katolikus papokkal és azt is tudjuk,hogy ekkór már nagyban terjedt az Obszervancia irányzat a katolikus vallásban.A legendák ugy alakulnak,hogy bizonyos történeteket szájról szájra tovább adnak,mindig egy kicsit módositva és össze mosva más történetekkel.)

127.:Hyde and Herbelot:he(Mani) had so fine a hand as to Draw lines and make circles without rule or compasse.And he made a terrestrial globe with all it,scircles and divisions.-–Hyde és Herbelot szerint Máninak olyan ügyes keze volt,hogy körző nélkűl rajzólt kőröket és egy Főldgömböt készitett minden kőreivel és beosztásaival.(Hát kötve hiszem,hogy ezt valaki a 3.században csinálta volna.)

147.Scythian,Terebint(Buda). Scythianus discipulum habuit Terebinthum qui alio nomine Buddam se vocavit,scripsitque quator libros.—Schythiánusz tanitványa Terebintum ki magát Budhának nevezte,négy könyvet irt.Állitólag ezen könyveket eltulajdonitotta Mani és ugy hirdette mint a saját irását.(Tudni való,hogy Dionisius Exiguus szkita volt,és oriási szerepe volt a keresztény doktrina kidolgozásában.)

155.old:Mysteris: began with these words:God and Matter existed,light and darknesse,good and evil.They were entirely separate,and contrarie to each other.Photius says the author there blasphemed the Law and the Prophets.But that was not the principal design of this pernicious work.-–A Rejtelmek(egy manicheista könyv)ezen szavakkal kezdődik:Létezett Isten és Anyag,fény és sötétség,jó és rossz.Ezek egymástól teljesen elkülönűlve léteztek,és egymással ellentétbe.Photiusz azt mondja,hogy ezzel a szerző káromolja a Törvényt és a Profétákat.De nem ez volt a legfőbb rajzolata ennek az ártalmas alkotásnak.

157.old.:The third book entiteld the Gospel wich as Cyril says did not contain the historie of the life of Christ,but resembled the Gospel in name onlly.—A harmadik könyv melynek a cime az Evangélium,de amint Cyril mondja ez nem tartalmazza Krisztus életét és csak névileg Evangélium.(De vajon mitől Evangélium az Evangélium? Attól,hogy bemutatja Jézus életét,akiről egész a 14.századig nem tud senki,mert B.Bernardino épp a Jézus nevének ismertetését tüzte ki élete céljául,vagy attól,hogy utmutatást ad az üdvözüléshez?)

235-old.:Their doctrine of two principles the Manicheans endeavored to support by text of the New testament.Matt.VII.18:A good tree cannot bring forth evil fruit.Neither can a corrupt tree bring forth good fruit.The VII. cap. of the Epistle to the Romans,where the Apostel speaks of two laws,or two powers:one the understanding or reason,the other the flesh or the members of the fleshly body,which are in perpetual opposition.John V.19.:The whole world lyes in wickednesse.Eph.VI.12.:We wrestle not only against flesh and bloud,but also against principalitis and powers,against spiritual wickednesses,and the rulers of darknesse.—A manicheusok a kettős elv doktrinájukat igyekeztek az Ujtestamentumbeli irásokkal alátámasztani.Máté VII.18.:Egy jó fa nem teremhet rossz gyülöcsöt,sem egy romlott fa nem teremhet jó gyümölcsöt.A Rómaiakhoz irt levelek VII.fejezetében ahól az apostól két törvényről,vagy két hatalomról beszél:az egyik a megértés vagyis az értelem,a másik a hus vagyis a husbéli test tagjainak törvénye amelyek állandó ellentétben vannak.János V.19.:Az egész világ a gonoszságban vesztegel.Efézusiakhoz irt levél VI.12.:Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk,hanem a fejedelemségek ellen ,a hatalmasságok ellen ez élet sötétségének világbirói ellen,a gonoszság lelkei ellen,melyek a magasságban vannak.

263.old.:Socrates informed us,that the Manicheans held the transmigration of souls,which is vry true.It is taken notice of it in the Acht of Archelaus in Epiphanius,Theodoret,and other authors.Agapius,as abridged by Photius says that souls which have arrived at the perfection of virtue,return to God:They that have been veri wickid,are assigned to fire and darknesse:Bat others of a midle rank,which have behaved but indifferently,and are neider very good,nor very bad,pass into other bodies.That is only a summarie account.—Szokrátesz arról tudósit,hogy a menicheusok hittek a lélekvándorlásban.Erről számolnak be Archelaus,Theodoret és más szerzők.Agapius szerint azon lelket melyek elérték a tökéletességet vissza térnek Istenhez.A nagyon romlott lelkek pedig a tűzre és a sötétségre lesznek kárhoztatva.De azok akik középszerűen viselkedtek,tehát sem túl rosszak,sem túl jók nem voltak,átkerülnek egy másik testbe.Ez persze csak egy rövid ismertetése a dolgoknak.
As Theodoret says They derided the resurrection of bodies.No part of matter they sayd could be worthie of salvation.According to them Christ came to save souls.They argued from several text of Scripture,Cor.XV.o.:Flesh and bloud cannot inherit the kingdom of God.—Amint Theodoret mondja ők kikacagták a test feltámadását.Szerintük semmi anyagi dolog nem érdemes a megmentésre.Szerintük Krisztus azért jött,hogy a lelkeket megmentse.Több szöveggel is érvelnek a Szentirásból:Kor.XV.5o.:A hus és a vér nem örökölheti Isten országát.”Azt pedig állitom atyám fiai,hogy test és vér nem örökőlheti Isten országát,sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.

266.old.:Souls when they have finished their purification here,return to the world of light whence they came.But which is somewhat strange,they pass by the way of the moon,and the sun:wich by the Manicheans were considered as ships or vessels of passage by which souls return,and are conveyed to haeven.—A lelkek miután itt a földön megtisztultak,visszatérnek a fény birodalmába ahonnan jöttek.Ami viszont érdekes,a holdon és a napon keresztűl térnek vissza,melyeket amolyan halyóknak képzelnek,melyek a lelkeket az égbe szállitják.
A mai megfigyelések szerint a halálközeli élményekről szóló beszámolókban mindig megjelenik egy naphoz,vagy holdhoz hasonló fényes entitás.Biztos ,hogy ezt már a régebbi időkben is megfigyelték.Az Upanisádokban melyeket állitólag időszámitásunk elött irtak ugyanez a jelenség van nagyon bőven ecsetelve.Nem hiszem,hogy az Upanisádok az ezredforduló elött eljuthattak a katarokhoz,de az is lehet hogy ők maguk tanulmányozták ezt a jelenséget.

máni

311.old.:It is thought by some that the ancient Christians were not able to defend the Old Testament so wel as have done in late times.—Egyesek ugy gondolják,hogy az őskeresztények nem voltak képesek megvédeni az Ótestamentumot.
De vajon a mostaniak képesek erre?
They pretended to take offense at the representations given of God inthe Old Testament as if he had bodily parts and human passions…nunc ignarum futuri,nunc ut improvidum,nunc ut invidum et timentem,ne si gustaret homo suus de ligno vitae aeternum viveret,nunc alias et appetentem sanguinis atque adipis ex omni genere sacrificiorum.Nunc irascentem in alienos,nunc in suos,nunc perimentem millia hominum ob levia quidem aut nulla comissa,…–-Ők(a manicheusok)azt állitják hogy sértő az Ótestamentumban ábrázolt emberi szenvedélyektől átitatott istenkép …néha nem képes előre látni a jövőt,néha irigy és hatalom-féltékeny,nem engedi meg az embernek,hogy az életfájáról gyümölcsöt egyen,máskór étvágya van a vérre és a kövérségekre az áldozati állatokból.Néha haragos az idegenekre,máskór a saját népére,máskor ezreket elveszejt enyhe vagy el nem követett bűnökért

312.old.:Faustus argues that they were not Jews but Gentils:that they came directly to Christ and not by the way of Judaism…Sane si sunt aliqua,ut fama est Sibyllae de Christo praesagia,aut Hermetis,quem dicunt Trismegistum,aut Orphei,aliorumque in Gentilitate vatum,haec nos aliquanto ad fidem juvare potuerunt,qui ex Gentibus efficimur Christiani.—Faustus azt állitja,hogy nem a zsidók,hanem a nemzetek kezdték egyenesen követni Krisztust,nem pedig a zsidó valláson keresztűl.Mert van egy pár hiresség köztük akik megjövendőlték Krisztust,mint Sibilla,vagy Hermetis akit Triszmegisztosznak is neveznek,vagy Orfeusz és más nemzeti jövendölők akik a hitet elősegitették és a nemzeteket keresztényekké tették.

315.old.:Soceros dormire cum nuribus tamquem Judas,patres cum filiabus t.Loth,prophetas cum fornicatricibus t.Osee,maritos uxorum suarum noctes amatoribus vendere t.Abraham,duabus germanis sororibus unum misceri maritum t.Jacob,rectores populi et quos maxime entheos credas,millenis et centenis volutari cum scortis,t.David et Salomon.–-Sógornők sógorokkal háltak mint Judás,apa a lányaival mint Lót,proféták kurvákkal mint Osea,férjes asszonyt haszonért bérbe adtak mint Ábrahám,két nőtestvérrel házasságban élni mint Jákob,százával és ezrével feleségeket és ágyasokat tartva mint dávid és Salamon.

316.old.:Jerome informs us that they alleged those words of our Lord in John X.8.:All that ever came before me are thives and robbers.Omnes qui venerunt ante me fures fuerunt et latrones.Math V.17.:I came not to destroy the law,but to fulfill.Mani:Christ never spake those words,for it is not true that he fulfill the law,but that he destroyed it.-–Jeromos tudósit minket az Ur által mondott szavakra:János X.8.:Mind akik elöttem jöttek tolvajok és rablók voltak.Maté szerint pedig V.17.:Nem azért jöttem hogy eltöröljem a törvényt,hanem hogy beteljesitsem.(Ezt állitólag jezus a hegyen mondta négy tanitvány jelenlétében:Péter András,Jákob és János.Máté mondja aki nem volt jelen,de János aki jelen volt nem mondja).Máni:Ilyent Krisztus sosem mondhatott,mert nem tartotta be a törvényt,hanem eltörölte.

32o.old.:Még egy hamis betoldás:Jhon.V46.:Had ye believed Moses,ye would have believed me:for he wrote of me.—Ha hinnétek Mozesnek akkór hinnétek nekem,mert ő irt rólam(Átolvasva Mozes irását meggyőződhetünk,hogy egyáltalán nem irt róla.)

326.old.:Et quis ergo de se ipso scribens dicat:Vidit hominem et vocavit eum et secutus est eum:ac non potius dicat :Vidit me et vocavit me et secutus eum,nisi quia constat haec Mathaeum non scripsisse sed alium nescio quem sub ejus nomine?-–És miéert irja (Máté)hogy :meglátta az embert(Mátét az adószedőt) elhivta és ő követte őt,miért nem inkább igy:Meglátott engem,elhivott és én követtem őt.
Egyesek szerint ezt szerénységből irta igy,pedig egyes személyben irva nagyobb lenne a tanuságtétel ereje,ami egyrészt az Evangélium célja is.