Az Egyház tuszúl ejtése

S.jeromos.jpg

Sz.Jeromos

Mindenképp oda kell figyelni Sz.Jeromosra(Hieronimus),aki a halálos ágyán tollba mondja a teljes igazságot.Haláluk elött az emberek többsége meg vallja bűneit(meggyónik).Ezt tette Jeromos is,de nem pap elött,mert tudta,hogy ennek a gyónásnak,csak akkor van értelme,ha valamikór nyilvánosságra kerül.Jeromos bűnösnek érezte magát,mivel hozzájárult a Keresztény vallás elferditéséhez,habár ezt kényszer alatt tette.Ha nyilvánosan ellen áll,valószinű,hogy ő is a máglyán végzi,mint sok más hittudós az ő idejében.De mikor is élt Jeromos? A meghamisitott világi és egyházi történelem szerint a IV.-V.században.Valójában pedig a XIV.-XV.században.Ahhoz,hogy erre rájöjjünk,vizsgáljuk meg az observantia latin szó jelentését.A jelentése teljesités,betartás,átvitt értelemben megfigyelés,vagyis bizonyos dolog teljesitésének,betartásának a felügyeletét.Az a bizonyos dolog,pedig a mozesi törvények,vagyis a Tóra elfogadásának a betartása a Keresztény Egyházban.Ennek a be nem tartása,maga után vonta az Inqvizició itéletét,ami sok esetben a máglya halál.Az Obszervánsok legfőbb képviselője Kapisztrán János volt XIV.-XV.század.Nehéz elhinni,hogy az Obszervancia megjelenik a IV.században(mert  Sz.Jeromos erről ir az alábbi idézetekben),aztán ezer évig minden ok.és az ellentét ujra fellángól a XIV.században.A 14.század elöttről nincsenek hiteles dokumentumok.Valószinű,hogy az irás ekkór kezdett elterjedni.Valamikór létezett egy antik kultura,ehhez nem fér kétség.Ezt igazolják a régi épitmények,arénák,viaduktok,vizvezetékek.Az a történelmi irás viszont amit ehhez kapcsolnak csupa fikció,amit a 14.-15.században irtak.

https://books.google.ro/books?id=MmRRAAAAcAAJ&pg=PA314&dq=Eusebius+Sophronius+Hieronymus+armeni&hl=hu&sa=X&ei=9cRcVLydF86S7Abv64DYBQ&ved=0CCMQ6AEwATgK#v=onepage&q=Eusebius%20Sophronius%20Hieronymus%20armeni&f=false

2o.old.:…haud ambiges primam peperisse Ecclesiam et postea natum populum Iudeorum,pro quo Dominus praecabatur:Pater ignose eis,quod enim faciunt nesciunt.Unaque die credidere tria millia,et alia die quinque millia.Et eramus simul (multitudinis enim credentium erat cor unum et anima una) nullusque alius in domo nobiscum,exceptis nobis duabus,non blasphemantium Iudeorum,non gentilium idolis servientium.Mortuus est autem filius mulieris huius nocte.Dum enim legis sequitur observantiam(betartása),et gratiae Evangelij iugum Mosaicae doctrinae copulat,tenebrarum errore cooperta est.Oppressitque eum mater sua dormiens,que non poterat dicere:Ego dormio et cor meum vigilat. Media nocte consurgens,tulit filium de latere Ecclesiae dormientis,et in suum collocavit sinum.Relege totam ad Galatas Apostoli epistolam:et animadvertes,quomodo filios Ecclesiae suos facere synagoga festinet,et dicat Apostolus:Filioli mei quos iterum parturio,donec Christus formetur in vobis.Vivum tulit non ut possideret,sed ut occideret,non enim amore fecit hoc filij,sed aemulo odio,et suum mortuum per legis cerimonias in sinum Ecclesiae supposuit.-–Bár mennyire is kétséges,elöbb lett az Egyház és utánna született a Zsidó nép,akiért az Ur igy imádkozott:Atyám bocsásd meg nekik,mert nem tudják mit cselekednek.Egy napon hivőkké vált(megtért) három ezer másik nap ötezer.És ugy voltunk(a megtértek tömege egy sziv és egy lélek volt) mintha a házban rajtunk kivűl más nem lett volna,csak mi ketten,nem volt a zsidók káromlása sem a nemzetek bálványimádása.De maghalt azon az estén az asszony gyermeke.Amikor a törvény következetes betartása(observantia) mellett összekapcsolták az evangélium kegyes jármát a Mozesi doktrinával, sötét tévelygés boritott be mindent.Álmában az anya megnyomta a gyerekét és nem mondhatta,hogy én alszom,de a szivem ébren van.Éjszaka felkelt,és elvette a gyereket az alvó Egyház oldaláról,és a saját emlőjéhez tette.Ezt mind elolvashatod Pál apostól Galáta beliekhez irt levelében:és meglátod,hogyan siettek az Egyház gyermekei zsinagógákat épiteni,és azt mondja az Apostól:Gyermekeim,kiket ujra foglak szülni,amig kialakúl bennetek a Krisztus. Élve magához vette,de nem azért hogy birtokolja,hanem hogy megőlje,nem szeretetből tette őket gyermekeivé,hanem a riválisa gyülölete miatt,és a halálát a ceremonia törvényeinek az Egyházba vitele által.
Longum est si velim singula percurrere quomodo per Apostolum Paulum,et ecclesiasticos viros intellexerit Ecclesia non esse suum filium,qui tenebatur in lege et in luce cognoverit,quem in tenebris non videbat.Inde iurgum ortum est et presente rege altera dicente:Filius tuus mortuus est,meus autem vivit:altera respondente,Mentiris,filius quippe meus vivit,et filius tuus mortuus est:atque in hunc modum contendebant coram rege.Tunc rex Solomon (qui manifeste Salvator accipitur,secundum Psalmum septuagesimum-primum,qui titulo Solomonis inscribitur,ubi nulla dubitatio est,quin cuncta,quae dicantur,non Solomoni mortuo,sed Christi conveniant maiestati)simulat ignorantiam…—Hosszas lenne elmagyarázni,hogy hogyan értették Pál apostól és az egyházi emberek,hogy az Egyház nem az ő gyermeke,csak a napvilágnál vevődik észre ami a sötétben nem látszik.Igy kezdődött a vetélkedés a király elött az egyik azt mondja:A te gyereked halott,az enyém meg az élő,a másik igy felel:Hazudsz mert épp az én gyermekem él,a tied meg halott,igy perlekedtek a király elött.Ekkór Salamon király(aki alatt nyilvánvaló a Megváltót kell érteni,a hetvenegyedik zsoltár szerint,amiből nyilván látszik,hogy nem a halott Salamonról van szó, hanem az élő Krisztusról) tettetőleg parancsot adott a gyerek kettéhasitására…
...Ecclesiae,quem scit suum esse ,libenter concedit aemulae dum vivat saltem apud adversariam,ne inter legem divisus,et gratiam,Salvatoris mucrone feriatur.Unde dicit Apostolus:Ecce ego Paulus dico vobis,quod,si legem observatis,Christus vobis nihil prodest.Haec sub allegoriae nubilo dicta sunt.Caeterum optime novit prudentia tua,non easdem esse regulas in tropologiae umbris,quae in historiae veritate.Quod sicubi pedem offendimus,et sapienti lectori frivolum videatur esse quod scripsimus,culpam in auctorem referat.Nos enim et haec ipsa in lectulo decumbentes,longaque aegrotatione confecti,vix notario celeriter scribenda dictavimus,.—Az Egyház amit ismersz az ővé,mert inkább átadta azt a riválisának,mivel igy legalább életben marad nála,nehogy a kard kettéhasitsa amikor a Megváltó elé kerűl.Ezért mondja az Apostól:Ime én Pál mondom nektek,ha a törvényt betartjátok a Krisztus semmit nem használ nektek.Ezek mind az alegória felhője alatt mondottak.Különben nagyon jól tudja Bölcseséged,hogy nem ugyanazok a szabályok a képletes beszédnél,mint a történelmi igazságnál. Ha megbotlunk,vagy tudós olvasóink könnyelmüséget látnak abban amit irtunk,a mi hibánk.Mert mi ágyban fekve régóta betegen,a jegyző meg olyan gyorsan ir,ahogy diktálunk,…

Ez nem egy haldokló ember félrebeszélése,hanem egy olyané,aki a tények teljes tudatában van és menteni próbálja a menthetőt.Nem beszél a keresztre feszitett Jézusról,akit valószinű,hogy ugyanazok az ábrahámita papok találtak ki,akik tuszúl ejtették az Egyházat,mert ők a megváltást a Jézus feláldozásában látták.A sémi népeknél az volt a szokás akárcsak ma is,hogy a bűnöket egy állat(ami általában egy kos) feláldozásával váltják meg,de volt időszak,amikór embereket is áldoztak.A világ megváltásához már nem volt elég sem állat sem ember áldozat,ehhez egy isten feláldozására volt szükség.A sémi népek alatt Ábrahám leszármazottait értik,és ide sorolják a zsidókat is.Jeromos pedig azt mondja,hogy “elöbb született az Egyház,és utánna a Zsidóság”.Ugyanakkór a zsidók és nem zsidók ugyanazt a vallást gyakorolták,és nem káromolták egyik a másikat.Ez addig lehetett igy amig a sémik(déli népek)be nem szüremlettek a zsidóságba,és át nem vették a vallási irányitást.Mindez ahogy a dokumentumokból kiderül a 14.-15.századokban zajlott le.

Tehát az Observantia kifejezés nem más mint a Mozesi törvények betartása.Akkor nézzük meg,hogy milyen történelmi időszakban jelenik meg az Egyházban az Observantia irányzata.Ez bizony a 15.században kavar nagy vihart,de érdekes modon már száz évvel később ugy elhallgatnak róla,mintha soha nem is létezett volna.A fenti szövegekben Hieronimus olyan dolgokat állit,ami miatt könnyen máglyára küldhették volna,de talán manapság is sokan kiátkoznák az Egyházból.Nagyon ugy tünik,hogy mivel már a halálát várta,igy nem sokat kockáztatott,ezért megirta az igazságot.Ha ez a Hieronimus a 15.században élt,ami nagyon valószinű,és ha a Stridon nem más mint Strigon,vagyis Esztergom,akkór magyar származásu volt.A magyarok nehezen nyelik le a hazugságot,mivel magyar nyelven(ahól minden fogalomra van preciz szó,nem mint a latinban,vagy más indoeurópai nyelvekben),nehéz hazudni.Amint a fenti szövegekből látszik,az egyházi irásokat képletesen kell érteni.De mivel a legtöbb történelmi irást a papok irták igy valószinű,hogy jobban megközelitjük az igazságot,ha az őstőrténelemben is a képletességet keressük.A magyar nyelv éles és egyenes mint a nyil,ezért joggal imádkozhattak és imádkozhatnak ma is a hamis papok,hogy “ments meg Uram minket a Magyarok nyilaitól”.

Sz.Kapisztrán János tevékenysége az Obszervancia terjesztésében:

https://books.google.ro/books?id=4_hVAAAAcAAJ&pg=PA820…

Ezt a könyvet 17oo-ban adták ki,igy volt elég idő,hogy a tényeket a hatalmi igényeknek megfelelően torzitsák.Az igyekezet eredménye egy olyan rongyos ruhára emlékeztet,amely megpróbálja eltakarni egy test meztelenségét,de a hézagok nem kivánt dolgok meglátására adnak alkalmat.

kapisztrán

XXXII.oldal:”Censura et approbatio Theologorum Ordinis Minorum Reformatorum”—Cenzurált és jóvváhagyott a Minorita Teologusok által.
A cenzura mindig azt jelenti,hogy bizonyos dolgokat kihagynak elhallgatnak.Mind e mellett ha figyelmesen olvasunk,sok mindenre rá jöhetünk,mert mindent nem tudtak átirni.A 125.oldalon:”Nomine translato Minor est Paulutius,unde duntaxat Paulus nomine parvus erit,nomine cum Minor ergo fuit Paulutius iste,inde Minoritas corrigit ipse Minor”.—A Minor jelentése kisebb, a Paulus név jelentése kis,teh’t a minoritas jelent;se kisebbs;g.
Ha rájövünk,hogy az egyházi tanok Kapisztrán idejében kezdték a mai formájukat felvenni,akkór ide kivánkozik a Dionisius Exiguus(Kis) név,aki ugyanolyan szürke eminenciás mint Kapisztrán,de ide sorolhatjuk Pálapostol nevét is.Valószinű,hogy ezek mind a 14-15.század emanációi.

dionisiuspál

A 14.században a Katolikus Egyház berkeiben teljes volt a káosz.A pápák székhelye nem Róma,hanem a franciaországi Avignon,és van egy sór ellenpápa,akik lehet hogy egyszerű püspökök voltak,és csak később “papiron”avanzsáltak őket pápákká.Ennek két oka lehet.Vagy délről egy olyan támadás(migrációs nyomás)érte Rómát,hogy onnat menekülni kellett,vagy egyszerüen a 14.század elötti római pápai székhely csak egy utólagos kitaláció. Amikor ugyanis V.Márton megprobálta áthelyezni a székhelyét Rómába,egyszerűen nem volt hova,mivel ott csak ókori romok voltak és kecske meg juh nyájak legelésztek.

róma24.old.:A konstanci zsinat 1414.,25.old.:..V.Márton megválasztása 1417.:…”sex probatos viros Deumque timentes deputarent,qui una cum Dominis Cardinalibus ad Conclave ingrederetur,et Pontificem novum eligerent“.—Kineveytek(valószinű,hogy Zsigmond császár)hat istenfélő megbizható embert,akik a Biboros urakkal együtt bementek a Konklávéba és megválasztották az uj pápát.

V.MártonV.Márton pápa
Vagy még nem volt kialakulva a pápaválasztás módja,vagy ha már meg volt,akkór ez az eljárás teljesen törvénytelen,és Zsigmond nyomására történt.És mégis V.Mártont a mai Egyház törvényesnek itéli,a törvényesen megválasztottat meg nem.Zsigmond álnokságát mutatja,hogy a feljegyzések szerint könnyeket hulatott amikór megtudta a választás eredményét.Ugyanilyan aljas modon ugymond “kérte” ugyanettől a még meg nem koronázott pápától,hogy ne itélje halálra Husz Jánost,akit máglyán égettek el,holott minden jel arra mutat,hogy ennek is ő volt az értelmi szerzője.

zsigmondZsigmond császár

27.old Kapisztrán és Husz jellemzése:Kapisztránt egy sashoz Huszt pedig egy gunárhoz hasonlitja(Ugye mindig a gyöztesek irják a történelmet)

husz jánoshusz halála

44.old.J.Capistran susceperat illo anno videlicet 1422.Religionis Minoriticae apud Observantes…—Kapisztrán J.ebben az évben 1422-ben felvette a Minorita vallást az Obszervánsoknál.
Az observans szó megfigyelőt jelent.Ezek valójában a titkos rendőrök szerepét játszták az egyház szolgálatában,igy nem csoda ha a ranglétrán haladva nem sokára az inkvizició vezetője lesz.

Wikipédia: “Kapisztrán az inkvizíció vezetőjeként az eretnekek üldözését irányította Lengyelországban, Németországban, Csehországban, Magyarországon és Moldvában, ami sok ezer ember kivégzését jelentette.”

47.old.:A Jove principium esse sumendum noverat ut Humanista,ut Legista scivit,nunquam sortiri bonum exitum,quae malo fuerit inchoata principio.—Jovetól kezdve ismeretes és ugy a humanisták mint a törvénytudók által tudott,hogy nem jöhet ki semmi jó abból amit rosszul kezdtek.(Megszivlelendő!)
Azért egy kicsit érdekes a reneszansz korában Jovéra hivatkozni.Miért nem Jézusra?

59.old:Florentiae Insigne Urbis floridum,quod olim fuit Lilium album in campo rubro,et nunc propter memoriam Gebellinorum ejectorum,Lilium habent rubrum in campo albo,totius Hetruriae Metropoli et magnorum Sedes Ducum,in hac anno 1449.—Firenze jelképe egy virág ami valaha fehér liliom piros alapon volt,és most a Gibellinnek kiűzői emlékére piros liliom fehér alapon,az összes Hetruriai metropolákban és a nagy hercegek székhelyén 1449.évben.

89.old.Que promovit amplius execranda Guelphorum et Gibellinorum factio,que Italiae ingentem attulit vastitatem,quae fuit orta circa annum 1234.ex definitione Gregorii IX.Pontificis,et Frederici II.Imperatoris:hic enim Papam hostili sequebatur animo,unde scire volens,qui secum,et qui cum Pontifice sentierent,tam Urbes,quam oppida,tum familias et domos in discordias induxit,ita ut apud Pistorienses duo fratres germani fuerint,Teutones natione,quorum unus Guelph,alter Gibel vocabatur:Guelph favebat Ecclesiae,Imperatoris vero partes tenebat Gibel.—A Gelphiek és Gibelliniek közti utálat oriási károkat okozott Itáliában, ami 1234.évben kezdődött IX.Gergely és II.Ferdinánd császár idejében,amikor a császár ellenségesen zaklatta a pápát,tudni akarván,hogy ki van a pápa mellett és ki mellette.Ez megosztotta a családokat és viszályt váltott ki köztük.Pistorienben volt két teuton nemzetiségű testvérpár , az egyiket Gelphnek a másikat Gibellnek hivták.Gelph az Egyházzal tartott,Gibell meg a császárral.

Ez egy szép kis dajka mese.Olyan nincs hogy két testvér családja közt kétszáz éven keresztűl ilyen ellenségeskesés álljon fenn.A családok keverednek másokkal meg egymásközt igy bármilyen ellentét eltünik pár évtizeden belül.Amit ez a mese elhallgat,az hogy a Gelphiek feketék,a Gibellinek meg fehérek voltak,igy érthetővé válik a helyzet.Már a 13.század kezdetétől nagyszámu fekete népesség volt Itáliában.A kulturális külömbség az ami leginkább kiváltja az ellenségeskedést.A pápaság a  gelphiek által probálta uralma alá hajtani elöbb Itáliát,aztán Európát.Tudva levő,hogy a papságnak nem szabadon gondolkodó emberekre van szüksége,hanem alázatos szolgákra,akik vakon végrehajtják az “isteni”rendelkezéseket.Az is látszik,hogy akik a történetet másolták,nem voltak tisztában a latin nyelvvel.A german szó ami az eredeti szövegben állt édes testvért jelent,ezzel is nyomatékositani akarták,hogy testvérekről van szó.Ezt aztán a másoló ugy értelmezte,hogy német,vagyis Teuton.

A 84.oldalon a Tetragramatont(Jahve) tárgyalja és megprobálja a Jahve névben megtalálni a Jezus nevet(I.H.V.). Nem egyszerű dolog,de ugy látszik,hogy Bernardinusnak sikerült.

tetragramaton

A 85.oldalon egy ilyen bekezdést találunk:Terribile est Jesu nomen-Félelmetes a Jézus neve).Mindezzel bizonyitani akarja a Jehova és a Jézus apa-fiu kapcsolatát.
Sz.Bernardinus a Jézus képét és nevét feldiszitett táblákra festtette és iratta,amit a nép bálványként kezdett imádni(Mint ahogy egyébként manapság is).Ezért a pápa(V.Márton) elé lett citálva és eretnekséggel megvádolva.(Szerintem V.Márton már be volt avatva az uj irányzatba ezért lehet hogy valamelyik elötte lévő pápáról van szó).

91.old.:Scripsit S.Bernardinus epistolam manu propria cuidam Reverendissimo Cardinali,Legato Bononiensi,lamentans valde et conquerens,quod cum ipse multis sudoribus Nomen Domini Jesu per totam Italiam discurens,fecisset,ut dignum erat,ab omnibus venerari...—S Bernardinus a saját kezével irott levelében a Bolognai biboroshoz, azt panaszolja,hogy mialatt ő sok izadság árán probálja terjeszteni Itália szerte az Ur Jézus nevét ahogy illendő, a vallási vezetők meghurcolják és eretnekséggel vádolják.

S.bernardinusSz.Bernardinus4272111121051402_budaors_templom_kereszt-2
Bernardinust megmenti a tanitványa Kapisztrán János,aki ez időtájt II.Johanna náplyi királynő udvarában inquiziciót vezet egyes zsidók ellen,de azonnal a mestere segitségére siet.Nagy tömeget összegyüjt és a Jézus képét és nevét tartalmazó táblát a tömeg elött vive bevonul a Vatikánba.A pápa és a biborosok a tömeg nyomására és Kapisztrán érvelésének köszönhetően felmentik Bernardinust és elfogadják a Jézus tiszteletét.A nép jubilálva ezt kiabálja:”Jesu nomen agnoscite, amorem eius poscite” –Ismerjétek el a Jézus nevét,kérjétek a szeretetét.
Ugy néz ki,ahogy az Anjou legendárium képein is láthatjuk,hogy a Jézus történetét ekkor találták ki és vitték a köztudatba.

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541/0009?page_query=69v&navmode=struct&action=pagesearch&sid=037d28d2107f951343cf6cd66d20c32d

99.old.:Profectum in Romandiolam aemuli variis modis lacerarunt,et Ludovicus Pisanus Inqusitor curavit e tabula Sanctum nomen eradi et ne opus,ornamentumque egregium,quod apposuerant Bononienses,deformaretur,in eodem loco Christum Crucifixum substitui.Perturbatis Canonicis et commoto populo,varia hinc exorta sunt scandala,quae Pontificem Eugenium male habuerunt,excitaruntque ,ut missis durissimis litteris increpatoriis ad Ludovicum,praeciperet in alia tabula super imaginem Crucifixi eosdem characteres rescribi.—Elérve a Romandiolai riválisokhoz, ezek többféle modon zaklatták(a Jézus nevét terjesztőket) igy a pisai Ludovic inqvisitor elrendelte, hogy töröltessék a szent név a képről és azt amit Bolognában kiállitottak diszesen, vegyék le és helyébe tegyék a feszületet.Ebből sok botrány fakadt,felforgatva a kánont,zavargásokat okozva,ami után Jenő pápa elrendelte a név vissza irását a feszület fölé.

feszület

Itt azért szerintem jól összekavarták a dolgokat,mert ha Kapisztrán győzedelmes volt ahogy a könyv cimében ez van,akkór a végeredmény az amit a minoriták akartak,de ez azt jelenti,hogy a feszületet is ők maguk akarták és nem a rivális Konventuálisok.

1o1.old.:Feliciter igitur superatis adversariis suis,et patrociniantibus S.Nominis Jesu Amatoribus,Tabella illa ,in qua simul cum imagine Crucifixi nomen Jesu depictum fuit,ejusdem Eugenii jussu postea ad Ecclesiam S.Pauli Ord.Min.de Observantia in monte Bononiensi,universo Clero comitante,translata fuit,ubi adhuc in magna reverentia observatur.—Szerencsésen legyőzve az ellenfeleket,és megvédve Jézus Szent nevét, azt a képet amelyen a feszület a Jézus nevével van ábrázolva, Jenő pápa parancsára a S.Pál Obszervancia Minorita templomban a Bolognai hegyen található,ahol a mai napig nagy becsben van.

Jenő

1o4.old:Hoc quidem nomen Jesus Exodi 28.per nomen Domini Tetragramaton praefiguratum est.—Ez a Jézus neve már az Otestamentumban a Tetragramatonban előre vetitve van.

113.old:S.Bernardinus Ordinis Seraphici Observantium propagator.—S.Bernardinus az Obszervancium Szeráfikus rendjének terjesztője

115.old.:Unde certum est,Observantiam á primaeva fundatione in Ordine semper viguisse,quamvis commixtam cum Conventualismo usque dum temporis S.Bernardini et Capistrani á Conventualibus se separavit… tandem in unum perfectum corpus novum sub Leone X. fuerit Observantia totaliter separata…Nam admissis et professis quator prudentissimis Viris Bernardino Senensis,Joanne Capistrano,Alberto Sartianensi,et Jacobo Piceno,in Seraphicam Religionem,et Observantium Institutum.—Bizonyos hogy az Obszervantia már az alakulása óta egész S. Bernardinus ideéig egyben volt a Konventuálisokkal…hogy a végin egy egyedűl álló uj testé váljon és X.Leo pápa idejében végleg elszakadjon…Ezt négy kitünő férfi Bernardini Senensis,Joanne Capstrani,Alberto Sartianensi,és Jacobo Piceno vezette be a Szeráfikus vallásba és az Obszerváncium intézményébe.

Tehát a minoriták célja a keresztény vallás ötvözése a zsidó vallással.

M.K.Lexikon:szeráfok (a héb. szaraf, ‘égni szóból’): hatszárnyú szent angyalok, az Úr trónusának őrzői (Iz 6). →Areopagita Dénes rendszerében az →angyalrangsor csúcsán állnak, alattuk vannak a →kerubok, a →trónusok; az →uralmak, →erősségek, →hatalmasságok; a →fejedelemségek, a →főangyalok, és az →angyalok. – Az ÓSzövetségben-ben csak Iz meghívási látomásában szerepelnek.

szeráfSzeráf

128.old.:Conventualis Nominis significatio explicatur.Itt megprobálja magyarázni a szó jelentését:Ecclesia dicitur,ex quo duo vel tres in collegio sunt(Egyház közösség az ahol ketten hárman összegyülnek).Amit itt Konventualizmusnak nevez az a mai irásokban Konciliarizmusként van emlitve.Világosan látszik,hogy a két fogalom nem fedi egymást.A koncilium zsinatot jelent,vagyis a főpapok gyülését.A konvent pedig ahogy fennebb megfogalmazódott lehet akár két három ember vallási összejövetele is.A koncilium azt akarja sugalni,hogy az Egyház intézménye már abban az időben teljesen ki volt épülve.

133.old.:De zelo S.Joannis Capistrani uniendae et reformandae totius Religionis:Hactenus Patres zelantes et pure Regulam S.Francisci observantes habuerant quidem Vicarios suos,sed antequam quator Columnae S.Bernardinus Senensis,S.Joannes Capistranus,B.Jacobus de marchia,et Albertus Sartianensis ad familiam Observantium fuissent ingressi,Patribus Conventualibus subjacere debuerunt…—Kapisztránusz buzgalma,hogy megreformálja és egyesitse az öszes vallást:Ekkor a buzgó atyák és a Sz.Ferenc szabályait szigoruan gyakorló Vikáriusok akik elött négy oszlopos tag állt: S.Bernardinus,S.Capistranus,B.Jacobus,és Albertus Sartianensis, ezek bementek az Obszerváns családokhoz ahonnan ki űzték a Konventuális atyákat.

Vajon az “összes” vallás egyesitése az iszlámra is vonatkozott?

135.old.:S.Joannes Capistranus urget puram Observantiam apud Eugenium IV. et á nolentibus separationem.—Kapisztrán kéri IV.Jenő pápától az Obszervancia tisztaságát és azok eltávolitását akik nem akarják elfogadni az Obszerváns irányzatot.

147.old.:Commisio S.Joannis Capistrani authoritate Pontificia(Eugenius IV.) confirmatur et zelanter gubernat religionem.—Kapisztrán kérése el lett fogadva és a hatalma megerösitve a pápa által,ami után buzgalommal kormányozza a vallást.

156.old.:Observantes graviter impugnantur á Conventualibus sed frustra.—A konventuálisok keményen támadják az Obszervánsokat de hiába.(V.Miklos idejében)

V.Miklos pV.Miklos pápa
157.old:Ad pacem et fraternam concordiam exhortatus,monuit prolatae et stabilitate sententiae,sique velle ut Observantes in suo permanerent institutio,si qui tamen essent,quos arctioris vitae poeniteret,libere ad Conventuales abirent.Cum vero Jacobus de Mozanica Minister Mediolanensis reliquis animosius ita insinuaret:Ex Regulae praescripto,Beatissime Pater,tenentur hi fratres Ministris obedire,et in unum corpus nobiscum coire:placide respondit Pontifex:Abraham et Loth propter substantiae multiplicationem, et pacem conservandam ab invicem divisi sunt:vestra Religio in immensum crevit,diversique succreverunt affectus,expedit ut novellum hoc germen alio regimine gubernetur…Deinde praecipit Patribus Conventualibus,ne amplius contra bullam Eugenianam,aut statum Observantum loquerentur,Observantibus ne amplius Conventualium Coenobia sibi conferri procurarent…Neque volentibus ad Conventuales transitum denegarent,et demum utriusque partis Professoribus,ne unus adversus alterum praedicaret,si qui aliter facerent,censuris innodari,et carceribus immitti,vel a suis Superioribus,vel a locorum Ordinariis posse et debere decrevit.-–A pápa(V:Miklos) békességre és megértésre szólitotta fel a feleket:aki ugy akarja maradjon az Obszervánsok intézményében,de akinek nem tetszenek a szigorú szabályok,elhagyhatja és szabadon távozhat a Konventuálisokhoz.Amikor azonban a milánoi Mozanik Jákob akiben még forrt az indulat,ezt mondta:”Az előirt szabályok szerint boldogságos Atyám a szolgáló testvéreknek engedelmeskedniük kellene és velünk egy uton haladniuk”:A pápa igy vélaszolt:Ábrahám és Lót a jószágok megsokasodása miatt és a béke megörzése végett elváltak egymástól:a ti vallásotok is óriásira nőtt igy egyikből kirügyezik a másik melyek mind másképp kormányozzák magukat…Ezért ezután a konventuális atyák ne tiltakozzanak tovább az Eugeni bullák ellen és az Obszervánsok ne foglalják el tovább a Conventuálisok templomait…Ne tiltassék az egyik vagy másik intézménybe való átmenés és a Professzorok ne prédikáljanak egyik a másik ellen és aki máskén jár el elfogassék és börtönbe vetessék.

Érdekes megfogalmazás egy pápa részéről az alattvalója iránt:a ti vallásotok is óriásira nőtt.Valószinű, hogy Mozanik Jákob is Obszerváns volt,akárcsak Kapisztrán János.

157.old.:S.Joannes Capistranus absens sollicitat sui Ordinis conservationem,et pro Bullae Eugenianae conservatione Intercessionales Imperatoris(Fridericus III.) procurat.-–Kapisztránusz a távollétében kéri a rend megörzését és kéri Frigyes császár közben járását a Jenő pápai bulla betartására.

III.FrigyesIII.Frigyes császár

Kapisztrán J.levelet ir III.Kalixtusnak a Ferences rend érdekében a Csanádi Egyházból.

III.CalixtusIII.Kalixtus pápa
167.old.:Joanne Capistrano absente editur Bulla Concordiae Observantium,et Conventualium,sed omnibus non placet.:Joanne Capistrano in Ungaria ingentes exercente labores pro bono totius Christianitatis,et particulariter pro Catholica fide in Walachia,et alibi .—Kapisztrán a távollétében kiadja az Obszervansok és a Konventuálisok közti megállapodás Bulláját,de nem mindenkinek tetszik.Kapisztrán Magyarországi tartozkodása alatt oriási munkát fejt ki az egész kereszténység érdekében,és különösen a Katolikus hit terjesztésében Oláhországban és máshol.

182.old.:A Sancto Capistrano proplantata Observantia,tandem sub Leone X.in perfectum et absolutum Religionis corpus separatum constituitur á Conventualismo.—A Kapisztrán által elplántált Obeszervancia végül X.Leo pápa idejében végleg egy tökéletes és abszolut Vallássá vált elkülönülve a Konventuálisoktól.

X.LeoX.Leo pápa
E szerint a mai Egyház a Kapisztrán által szorgalmazott Obszervancia Egyháza,a Konventuálisoké meg a szekták.
Az idézetekből az látszik,hogy a 15.században még nem létezett egy olyan szentirás amire hivatkozni lehetett volna minden körülmények között.Az igazságot mindig az erő döntötte el.A pápák egyszerű eszközök voltak a császárok kezében,de valószinű,hogy ők is eszközök voltak egy olyan hatalom kezében,amely évezredek óta játsza az Isten szerepét.A régi görög iratokban ahol a helysporlás kedvéért a szavakat röviditették, a Krisztus neve igy szerepel röviditett formában Xpm(krt).A Jézus név sehol nem szerepel röviditett formában,ami bizonyitja,hogy olyan periodusban jelent meg,amikór feltalálták a papirt és ezért nem volt szükség röviditésekre.A fenti idézetek ugyanezt bizonyitják.A Jézusnak tulajdonitott tanitásokban nagyon sok ellentmondást találunk,ami mind arra vall,hogy az eredeti krisztusi tanokat összekeverték a közelkeleten elterjedt Ábrahámita törvényekkel amelyek közelebb állnak a mai Sariához.A Krisztus nevet azért is probálták háttérbe szoritani a Jézus névvel szemben, mert a görög kreszto szó jövendőmondót jelentett.Az ószövetség pedig kimondottan tiltja a jóslást.

Kapisztrán jelleméről:

276.old.:In Conventu Reatino Fr.Thomas Florentinus,magnus Regularis Observantiae Zelator,rigidus sui corporis castigator,et in omni virtute excelentissimus aemulator,et Fidei promotor qui licet Idiota in literis, ast prudens in Domino,in partibus Saracenorum longo tempore cum magnis afflictionibus incarceratus extitit…In Curia Romana,ut habet Chronicon nostrae provinciae,in preliminaribus actis S.Capistrani,haec vox insonuit:Ecce omnes Fratres Minores de Observantia volunt facere miracula,Quae hic Laicus patravit tam frequenter et multipliciter ut S.Bernardini nomen et devotio aliquantulum imminueretur,et retardanda videtur Canonizatio.Haec audiens B.Joannes Capistranus,qui indefesse laborabat pro Bernardino,ad Thomae abiit sepulchrum,praecepitque ne ulla deinceps patraret miracula,donec Bernardinus canonizaretur.Res mira cessavit,ab omni opere miraculoso per annos quator,donec Bernardini peracta est canonizato.—A Reatino Egyház közösségben Thomas Florentinus Fráter,az Obszerváns rend buzgó tagja,aki keményen fegyelmezte a testét és minden virtus és a Hit követője,bár irástudatlan de az Ur dolgaiban jártas,valamikor a Szaracénok részein börtönben nagy kinok közt fejezte be az életét…A Cura Romanaban ahogy a régiónk kronikájában a Kapisztrán aktái közt a következő irást találjuk:”Ime az összes Minorita Obszerváns Fráter csodát akar tenni”,amit ez a Laikus véghezvitt oly gyakran és oly sokat,hogy ezzel a Bernardinus nevét és a hozzá való bizalmat csökkenti,igy késlelteti a kanonizációt.Ezt meghallva Kapisztrán János,aki fáradhatatlanul munkálkodott Bernardinus Ügyében,elment a Thomas sirjához és megtiltotta hogy több csoda történjen, amig Berárdinust nem kanonizálják.Négy évig minden csodának vége lett,egész addig mig Bernardinót nem kaninizálták.
Egy ember jellemét nem abból lehet megállapitani,hogy mit mondtak vagy irtak róla mások,hanem a tetteiből.Persze a jámbor hivő a fenti történetből azt látja,hogy milyen nagy hatalma volt Kapisztránnak.Meg sem fordul az agyában a dolgok erkölcsi vetülete.Egy részt a zsarolás,aztán,ha a csodák gyógyitást jelentettek,akkór Kapisztrán a becsvágyát elöbbre helyezte a hivek érdekénél.Ha ez a gondolkodásmód csak a multé lenne nem volna semmi baj,de sajnos amikor elfogadják,hogy szent emberek tesznek ilyent,és ezek példaképek,akkór nem sok jót várhatunk.

De nem ez az egyetlen dolog amit Kapisztránnak fel lehet róni,hisz ő ugy képzelte,hogy jogában áll pápát csinálni.Ugyanis V.Márton halála után nyilvánosan megcsókolta az akkor még kardinális IV Jenő lábát,ezzel sugalva,hogy neki kinyilatkoztatott, hogy ki lesz a következő pápa.És még ő beszél alázatról a következő történetben.De az is lehet,hogy ezt később találták ki,mert ilyen érveket II.Pius pápánál találunk.

287.old.:Sanctus Capistranus praecognoscit is spiritu Superbi Fratris lapsum,et praedicit illi malum exitum.—Szent kapisztrán előre felismerte a Fráter lelki kevélységét és az elestét,megjövendőlte ennek rossz végét.

Beneficientia Eugenii IV.acceperat S.Capistranus Conventum Romanum communi vocabulo dictum,de Ara Caeli,eo quod Augustus,ostendente illi Sibilla Virginem Sole amictam,infantem in ulnis gestantem,ibidem Aram aedificaverat,nam ante Capitolium et Templum Jovis ibi erat.Ibi tunc morabatur Sanctus tanquam Vicarius Generalis Observantum,morabatur etiam in eodem Fr.Justinus cognomento Ungarus,qui opulento a Baronatu et Hungariae Regis favoribus spretis,institutum Minorum subivit.Contemplationet Orationi intentus etiam frequentes extases patiebatur,et raptus.Sui institutoris vestigia,et Sanctorum Apostolorum limina veneraturus,venit in Italliam,ubi montem Alvernae,Assisium Umbriam,et Vallem perlustravit Reatinam,et demum in Urbe substituit.In Conventu Arae Caeli,dum quadam die,pro more inter prandendum pia quaedam Sanctorum gesta legerentus,profunda horum meditatione ita extra se factus est,ut longo tempore immobilis et exanimis videretur,animaque liberius circa ista divagata socii corporis molem in altum evexit,et é regione cuiusdam imaginis B.Mariae Virginis,supra Fratrum capita in muro depictae, retractis cruribus ad modum genuflexi in aere suspendit.Aderat tunc B.Joannes Capistranus Ordinis Vicarius ,qui dimissis Fratribus in templum ,ut gratias agerent,secundum consuetudinem,solus cum socio clauso ostio remansit finem exploraturus.Post longam moram vidit omnia,se bene habere et ex signis placidae mentis ,sereni vultus,humilitate animi,aliisque notis alienum hoc esse a vanis figmentis,noxiisque Praestigiis.—IV.Jenő joakaratából S.Kapisztrán megkapta a Római Egyházat,közönséges nevén a Mennyei Templomot,ott ahol Augusztus (cs) a Napba őltözött Szűz Szibillának,aki a karján tartja a gyereket,oltárt épittetett,mert a Kapitolium elött itt a Jovis Temploma állt.Itt időzött ekkor az Obszervánsok Szent Vikáriusa(Kapisztrán) és ugyanitt Justinus testvér kinek a mellék neve Ungarus,egy gazdag báró, aki megvetette a magyar király kegyeit és belépett a Minorita rendbe.Ez imádkozás közben gyakran extázisba esett és elragadtatott.A tanitói és a szent apostolok tisztelete végett jött Itáliába,az Asszizi Alverne hegyre Umbriába,összejárta Reatinát,majd a Városban(Roma) megállapodott.Az Égi Templom Gyülekezetében mint szokás szerint ebéd után a szentek cselekedeteit olvasták,amikor mély meditációban önkivületbe esett,hogy sok ideig élettelennek látszott,a lelke kiszabadult és a társai közt kóborolt,miközben az asztalt a magsba emelte,ez után a feje fölött a falon megjelent a Boldogságos Szűz képe,és a Frátert maga alá huzott lábakkal a magasba emelte.Jelen volt boldog Kapisztrán János is,aki ez után a testvéreket a templomba küldte,hogy könyörögjenek szokás szerint és bezárt ajtokkal a Fráterrel maradt hogy jobban szemügyre vegye a dolgot.Több idő után rá jött mindenre,hogy ugyanis hiányzott a nyugodtság,a boldog arc,a lélek alázatossága és más jelekből megállapitotta,hogy az egész csak szemfényvesztés és ártalmas csalás.

His auditis Eugenius Pontifex hominem accersivit,ac pedes osculari volentem ulnis excepit et osculo, jussitque prope sedere,admirantibus,qui adstabant,aulicis:longo deinde protracto sermone munuscula addidit,et Indulgentias.Sed qui per superbiam ex spiritu coelesti diabolus effectus est,eas subdole immisit cogitationes,per quas arroganter se extulit Justinus,et Pharisaeo similis qui cum ad ipsum virtutis cacumen ascendisset,amittens simul universa descendit,quia scilicet non retinuit bonorum omnium genitricem,humilitatem,insolito intumuit honore,favoribus Pontificiis exaltatum est cor ejus,et elati sunt oculi,ita ut misere in superbiam elatus,in judicium inciderit.—Mi után Jenő pápa tudomására jutott a (Jusztinus képessége),magához hivatta és amikor ez megakarta csokolni a lábát a pápa megragadta a karját,megcsokolta és megparancsolta,hogy üljön mellé,az udvari emberek nagy csodálkozására:hosszasan elnyuló beszédben tanácsokat adott és jóakaratát fejezte ki.De aki kevélységben és az ördögi lélek befolyása alatt áll,aki a gondolatait befolyásolja,ami miatt ilyen arrogáns Jusztinus,a farizeushoz hasonlóan,aki a virtus csúcsára jutott,de aztán mindent elvesztett,ugyanis aki nem teszi magáévá minden jó szülőanyját az alázatot,és szemtelenül halmozza magának a dicsőséget,a pápa kegyei miatt felajzott szivvel és buszke tekintettel,amilyen nyomorult fenhéjjázó ugy lesz megitélve.

Domum regressus alter ab illo ,qui erat egressus,occurit Capistrano Vicario eoque corporis habitu ,verborum vanitate coepit jactare Pontificis erga se benevolentiam,ut quem antea per revelationem acceperat,miselli casum,manifestiori signo sit Superior expertus.Igitur ingemiscens ait,heu! fratercule,ita dementatus es his pauculis honoribus,ut monstruosam hanc circa te factam mutationem non apprehendas?Angelus abiisti ,diabolus rediisti:ex cenobio in palatium ascendit speciosus,ex palatio in coenobium descendisti maculosus:respice miser ,superbiam exue,tumorem depone,et humiliare sub potenti manu Dei,qui humilia respicit,et alta á longé cognoscit,qui Superbis resistit et humilibus dat gratiam.At ille noluit intelligere ut bene ageret,sed insolentior quotidie factus,reliquos consodales habuit contemptui.Illi vero quem prius diligebant,aegre ferentes jusserunt,ut ad suos in Hungariam reverteretur.— A lakás felé tartva de már másfelé,mint amiből kijött(valószinű a pápának köszönhetően uj lakást kapott),szembe jött vele Kapisztrán Vikárius,aki rosszallotta a pápa jóakaratát (Jusztinus felé),mivel ebből ugy tünt,hogy (Jusztinus)kompetensebb annál akit ő nyilatkoztatott ki(Tudnillik még Jenő megválasztása elött nyilvánosan megcsokolta a lábát.Ezt ugye ugy hivják,hogy a választás befolyásolása).Tehát térdre borult és azt mondta: Jajj Testvérke ennyire elment az eszed egy kis tisztelettől,hogy nem érted meg a körülötted történt szörnyű változást? Angyalként mentél és ördögként jöttél:a kunyhóból a palotába emelkedtél diszesen,a palotából a kunyhóba ereszkedsz mocskosan:nézz vissza szerencsétlen,vesd le a kevélységet,tedd le a felfuvalkodottságodat és alázkodj meg az Isten hatalmas keze alatt,aki az alázatot kedveli,és a nagyot régota ismeri,ellen áll a kevélynek és kegyelmet ad az alázatosnak.De ő nem érti meg hogy a jó irányba működjön,hanem nap mint nap szemtelenül cselekszik és lenézi a társait.A társai akik azelött szerették,most neheztelnek rá és megparancsolják,hogy menjen vissza Magyarországba az övéihez.

Nemsokkal ezután tőrbe csalják,ráfognak egy gyilkosságot és börtönbe vetik,ahól meghal.

Ennyit a pápai tévedhetetlenségről,és a primátusáról.Mindig is voltak, ahogy napjainkban is vannak a pápánál nagyobb tekintélyek az Egyház árnyékában.Kapisztrán János azon sátáni erők egyik képviselője volt,akik tuszúl ejtették az Egyházat,és a vallást egy földi birodalom megteremtésére használják.