fabsanyo

Gondolatok

Month: August, 2017

Győrök(Nap Kőrök),Kőrtemplomok

tébai harcosok

Ugy néz ki,hogy a katolikus Egyház “eretnekek”ellen viselt hadjáratai első áldozata Magyarország volt,és a Sz.Istvánnak tulajdonitott térités nem akkór és nem ugy történt ahogy azt ma tanitják.Az eretnek nem pogány,hanem olyan keresztény akire a k. Egyház rá süti az eretnek jelzőt.

Ellentétben a tudománnyal,amely az évszázadok folyamán állandó fejlődésben volt,a vallási világnézet ez alatt mindinkább visszafejlődött.Ez érthető is,mivel a vallási nézet középpontja Isten, aki a dogma szerint változatlan, vagyis rá nem vonatkozik a fejlődés.Igy a legősibb ugy nevezett isteni kinyilatkoztatásokat helyezik előtérbe a racionális gondolkodással szembe.A legszembetünőbb visszafejlődést az iszlámban figyelhetjük meg.

Ha áttekintjük a 13-14.századi eretnek-űldözéseket a katarok,albingensek,stedingek,bogumilek stb.eretnek szekták ellen,nagyon sok alba(fehér) város nevet találunk és ugyanigy a Kárpát-medence területén is.Nem hiszem,hogy az alba nevet a városok a fehér falaik miatt kapták.Figyelembe véve a 12-14.századi itáliai eseményeket,ahól ez időtájt állandó konfliktus van a Vatikán által támogatott gelfik(feketék) és a helyi nemesség által támogatott Gibelinek(fehérek) között,akkor megértjük,hogy ekkór kezdett teret hóditani a keresztény vallásnak egy primitivebb változata(amely érthető volt az Afrikából beáramló alacsonyabb kulturával rendelkező népek számára is),amely az elöbbit tüzzel vassal kezdte irtani.

Pipin Nagy Károly fia ,aki a hunokat irtotta, kilenc avar kőrröl számol be a K.-medence területén.Német történészek ezeket Notkernek nevezték.Lehet gondolván,hogy ezek védelmi célt szolgáltak,igy találó volt a not ami németűl szükséget jelent.Az eredeti név valószinű,hogy Nap Kör,ki tudja milyen ma már megsemmisitett iratokban,amelyeknek a megsemmisitése is az “eretnekek”ellen vivott háború része.Nem csak az eretnekeket irtották,hanem a régi templomaikat és műemlékeiket is lerombolták. http://www.demokrata.hu/cikk/egy-eltunt-vallas-nyomaban.

Azt kérdezhetnénk,hogy mi köze lehet Sz.Istvánnak az eretnek üldözéshez,amikór azok évszázadokkal később zajlottak? Lehet hogy nincs is köze.A történelmet később irták meg és lehet,hogy a valós tények helyett olyan dolgokat tulajdonitanak Sz.Istvánnak és a korának,amik jóval később történtek.Elég megemliteni azt a rendeletet amit I.Andrásnak tulajdonitanak Sz.Istvánra való hivatkozással a pogány vallásra vonatkozólag.Ezt is szerkeszthették sokkal később.

https://books.google.ch/books?id=BdNfAAAAcAAJ&pg=RA2-PA14&dq=%22Corpus+Juris+Hungarici%22+scythico+gentili+et+ethnico+ritu&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjokYqkp-nVAhVIaRQKHS6kDnkQ6AEILTAB#v=onepage&q=%22Corpus%20Juris%20Hungarici%22%20scythico%20gentili%20et%20ethnico%20ritu&f=false
Ut quicuque Ungarus seu peregrinus in Ungaria,deposito Scythico gentili Ethnico ritu,ad veram Iesu Christi fidem illico non rediret,ac sacram legem Divo Rege Stephano traditam non recipere,capite et bonis mulctaretur.Civitates oppida,villae,templa demolita dirutaque reficeretur.—Bár ki magyar vagy jövevény aki a szkita nemzeti etnikus ritust gyakorolja,és nem tér vissza az igazi Krisztusi hitre,és a Szent István Király törvényére,fej és vagyon vesztéssel büntetessék.A városok,várak falvak templomok leromboltassanak és ujra épitessenek.

Világosan látszik,hogy minden nyomot el akartak tüntetni.Ugyanaz az eljárás mint III.Ince pápa idejében az “eretnekek” elleni háborúban Franciaország területén.

Sz.István rendelete

Orandum esse,et quomodo—Imádkozni kell és milyen formában

Observatio orationis,maxima acquisitio est Regalis salutis,et ideo nonum et nonaria Regiae dignitatis canit regula.Continua oratio,est peccatorum ablutio et remissio.Tu autem,fili mi,quotiescunque ad templum Dei curris ut Deum adores,cum Salomone filio Regis,et ipse Rex,semper dicas.Emitte Domine sapientiam de sede magnitudinis tuae,ut mecum sit et mecum laboret,ut sciam quid acceptum sit coram te omni tempore.Et iterum:Domine pater et Deus vitae meae,ne derelinquas me in cogitatu maligno,extolentiam oculorum meorum ne dederis mihi,et desiderium malignum averte a me Domine,aufer a me concupiscentiam et animo irreverenti et infrunito ne tradas me Domine.—Az imádság tartása a leg szükségesebb a király épsége végett,ezért kell ezt szabályos időközökben elénekelni.Az állandó imádkozás lemossa és eltörli a bűnöket.Te pedig fiam mindahányszor a templomba szaladsz,hogy Istent imádd,Salamonnal a király fiával aki maga is király,ezt mondjad:Küld el nekem Uram a te bölcseségedet a magasságos trónusodról,hogy velem legyen és velem működjön,hogy mindig tudjam mivel tartozom elötted.És továbbá:Uram atyám és életem Istene ne hagyj engem a rosz gondolatokkal,ne add hogy a szemeimet kitolják(kiszurják),és a rosz kivánásától figyelmeztess engem Uram,távolitsd el tőlem a rosz kivánságokat és ne hagyj a tiszteletlenség és a konokság lelkületében Uram.

Figyeljük meg ezt a szófordulatot:”Salomone filio Regis,et ipse Rex“.Nem azt mondja hogy Dávid fia,hanem hogy a Király fia,mintha Dávid mindenki királya lenne.Ezt viszont nem irhatták hamarabb a 16.századnál,mivel Chledowski szerint is X.Leo pápa koronázásakór egy zsidó delegátio kérte a Pentateuch(Otestamentum) kaninizálását,amire a pápa azt felelte,hogy “confirmamus sed non consentimus”,vagyis tudomásul vettük,de nem értünk egyet.Persze miután a Pentateuch bekerült a bibliába,utánna már Dávid minden keresztény királyának számit.A fenti szövegben megjelentetett Sz.Istvánra nehéz büszke lenni.

Ha elolvassuk a Szent Lászlónak tulajdonitott egyházi rendeleteket,képet alkothatunk a valós történelmi helyzetről:

16.old.:De Iudeorum,Christianas mulieres sibi associantium—Ha zsidó keresztény feleséget vesz.
Si Iudaei uxores Christianas sibi associaverint,aut aliquam personam Christianam in servitio apud se detinuerint,ablata ab eis,libertati reddatur,venditoribus eius precium tollatur,et in sumptum Episcoporum veniat.—Ha egy zsidó keresztény feleséget vesz magához,vagy más keresztény személyt tart szolgaként magánál,tőle elvétessék,a szabadsága vissza adassék az eladótól a vételár elvétessék és a püspöknek adassék.

Itt világosan látszik ,hogy abban az időben nem csak a rabszolgát,de a feleséget is vásárolták.

De laboribus Iudeorum in festivitatibus—Zsidók tevékenysége ünnep napok alatt.
Si in die Dominico,aut alijs maioribus festivitatibus,Iudaeum laborantem aliquis invenerit,ne scandalisetur Christianitas,cum quibus instrumentis laboraverit,illa amittat.—Ha vasárnap vagy más nagy ünnep napokon valaki rajta kapja a zsidót,hogy dolgozik,ezzel botránkoztatva a keresztényt,a szerszám amivel dolgozott elvétessék.

18.old.:De carnis dimissione—A hustól való tartozkodás.

Latini,qui Ungarorum consuetudini legitime consentire noluerint,scilicet,postquam Ungari carnes dimiserint,ipsi iterum in secunda et tertia feria comederint,se se nostre consuetudini meliori non consentire dixerint,quocunque volunt,eo vadant:pecuniam vero quam hic acquisierunt,hic relinquant,nisi forte resipuerint et carnes nobiscum dimiserint.—Azok a latinok akik nem hajlandók elfogadni a magyarok szokásait,tudnillik amikor a magyarok bizonyos ünnepekkór nem esznek hust,ugyanakkór ők esznek,tehát nem akarnak alkalmaszkodni a magyarok jó szokásaihoz,ugy menjenek ahová akarnak:a pénzt pedig amit itt kerestek itt hagyják,ha csak nem gondolják meg magukat és alkalmazkodnak az itteni szokásokhoz.

De illata violentia virgini,vel mulieri—Szüzek,vagy asszonyokon ejtett erőszak

Si quis virgini,vel mulieri de villa in villam eunti,vim intulerit,quantum pro homicidio tantundem poeniteat.—Aki szüzet vagy asszonyt erőszakól ugyanolyan büntetéssel lakoljon mint aki embert ől.

De furto clericorum—Egyházi személy által elkövetett lopás

Ordo clericalis,si anserem,vel gallinam,aut poma vel his similia fuerit,scopis tantum a magistro corrigatur,sed quod furatus restituat:maius his si furatus fuerit,ab Episcopo suo degradetur,et iudicio vulgari damnetur.—Ha egyházi rendhez tartozó személy libát,tyukot,vagy gyülölcsöt vagy hasonlókat lopott a mestere által megvesszőztessék,és a lopott tárgy vissza adassék:ha megismétli,a püspök által lefokoztassék,és a világi törvényszéknek kiadassék.

Szabad ember által elkövetett lopás

Si liber,quod decem denarios valet,furatus fuerit,cum omni substantia sua pereat:si minus autem,alter oculus eruatur,et secundum Sancti Stephani Decreta dijudicetur.Item si servus sex denariorum precium furatus fuerit,careat oculis,sin minus,semioculo et quod furatus fuerit,dominus eius dupliciter persolvat ac restituat.—Ha szabad ember tiz dénárnál nagyobb értékben lopott minden vagyonával együtt veszejtve legyen:ha kevesebb értékben lopott egyik szemére megvakittassék és Sz,István törvénye szerint itéltessék.Ha egy szolga  hat dénárnál nagyobb értékben lopott mindkét szemére megvakittassék,ha kevesebb értékben,akkór csak egyik szemére vakittassék és a lopott érték kétszeresét fizesse vissza.

De strigibus—a boszorkányokról

Si qua striga inventa fuerit,secundum iudicialem legem,ducatur ad Ecclesiam,et commendetur Sacerdoti ad ieiunandum,fideimque discendum:post ieiunandum vero domum redeat.Si secundo in eodem crimine invenitur,simili ieiunio subiaceat:post ieiunium vero in modum cruc is in pectore,in fronte,atque inter scapulas incensa clavi Ecclesiastica domum redeat.Si vero tertio ,iudicibus tradatur.—Ha valakit boszorkányságban kapnak, a fennálló törvények értelmében az Eklézsiára vitessék,a papok böjtre kényszeritsék és a hit dolgaira tanitsák:a böjt után engedjék haza.Ha másodszor is rajta kapják,ugyancsak böjtre fogják:a böjt után pedig az eklézsia kulcsával jelet égessenek rá a mellére,a homlokára és a lapockái közé,ami után engedjék haza.Ha harmadszor is rajta kapják,akkór az itélő szék elé adassék.

Tudjuk a kronikáinkból, de a történelmi irásokból is,hogy Sz.Istvántól kezdve Magyarországot valosággal elárasztották a német papok és lovagok.Mégis hogy lehet,hogy a jelen könyvben a magyar királyok által kiadott dekrétumok szövegeiben emlités van magyarokról , zsidókról ,latinokról ,söt izmaelitákról,de sehól a németekről.A latin névről első hallásra azt hinnénk,hogy olaszokról van szó.Ha azonban figyelembe vesszük a hetven éves bizánci latin uralom kifejezést,és megvizsgáljuk,hogy kik uralkodtak ott,akkór rájövünk,hogy itt a latin valójában kozmopolita nyugat-rómait jelent,akik lehettek németek,franciák,belgák,hollandok spanyolok,olaszok stb.

Kövessük az ezredforduló utáni vallási fejleményeket mert az mindent elárul,ugyanis minden történelmi esemény a vallás körül forgott.A görögök Leo császár idejében elvesztik dél Itáliát.Bosszuból elárasztják Sziciliát afrikai bevándorlókkal a gelfikkel.A Vatikán kap az alkalman és felhasználja őket a hatalmának a kiterjesztésére.Megindul a keresztes háború az eretnekek ellen.Valójában a vallás ürügyén a katolikus Egyház európai egyeduralomra tör.III.Ince pápa idejében az “eretnekek” elleni harcokban 6ooo tébai(afrikai)kiképzett katona és 4o ooo zarándok(peregrini) segédkezik a keresztesek mellett.

Figyelembe véve a latinokra vonatkozó rendelkezést Sz.László idejéből,ugy tünik hogy Sz.László katolikusabb volt a pápánál. Lehet,hogy ez a szó szoros értelmében igaz volt akkór.De az is lehet, hogy az ethnicus szkitikus ritust is Sz.László után cserélték le és később össze keverték az az elötti és az utáni törvényeket is.

A jámborság álarca

Mátyás király

 

II.Pius pápa ugyanaz évben lett megkoronázva amikór Mátyás király 1458-ban.Mivel részletesen beszámól a Magyarországi eseményekről Mátyás megválasztásakór,ez azt jelenti,hogy a könyvet az 1458 és 1464(halála éve) évek alatt pápasága idején irta.A könyvet a kritikák elháritásával kezdi,ami azt suggalja,hogy valahonnan kemény kritikát kapott.A könyvben a legtöbbet a magyarokkal foglalkozik,ami azért is lehet mivel ez időben indult meg a török hóditás európában és Magyarország a frontvonalba kerűlt.Egyáltalán nem ugy ir a magyarokról mint testvér keresztény népről,hanem inkább mint ellenséges betolakodókról.Ha figyelembe vesszük a tényt,hogy már a 13.századtól állandó szembenállás volt a Vatikán és a Magyar királyság között,akkór részben érthatő a magatartása.

Amint láthatjuk ez időtájt a latin nyelv aminek a birtoklása a legnagyobb elérhető dicsőséget jelentette egy nyugati művelt ember számára,elég primitiv állapotban volt.Nincs kizárva,hogy az emlitett kritikák nem is a tartalomra vonatkoztak,hanem inkább a nyelvre,ami egy parasztsórból a kultura csúcsára felkapaszkodott embernek mérhetetlen sérelmet okozott.

A Károli Gáspár bibliájában használt magyar nyelv legalább száz évvel korábban már kellett létezzen,ahhoz hogy ilyen gördülékenyen meg lehessen irni.Ha ez igy van,akkór el lehet képzelni,hogy honnan kapta Pius a kritikákat.Nem is maradt el a bosszú.Ha ez a bosszú csak a történelem lapjaira korlátozódott volna,akkór is embertelen tett,mert mások felbujtására szolgálhat,de ha figyelembe vesszük a Velenceiek összejátszását a törökökkel,akkór már gyanus dolgokkal állunk szemben.

https://books.google.ro/books?id=JBtdBoawiNIC&pg=PT328&dq=valachi+siculi&hl=hu&sa=X&ved=0CF0Q6AEwCTgKahUKEwidub3S_9zHAhXG2RoKHZOAA6M#v=onepage&q=valachi%20siculi&f=false

1.old:Quecunque mortales agunt sive privatim sive publice:calumniae subiacent,nec divinis operibus maledica lingua parcit,tantum sibi humanus arrogat intelectus.-–Egyes halandók ágálnak privátilag vagy nyilvánosan:rágalmakat hazudva,még az isteni műveket sem kiméli a gyalázatos nyelv,ilyen öntelt az emberi értelem.

2.old.:Sed qui contendimus tanquam maledicis occursuri clausurique ora:Frustra nitimur ,et in dextro et is sinistro latrant itinere canes,nullius vita sine reprehensione cucurrit.-–De miért akarnánk a gyalázkodók száját befogni?Hiába való. Az utcán jobbról is balról is ugatnak a kutyák,de senki sem ussza meg az életet büntetés nélkűl.

3.old :Mundi formam omnes fere consentiunt rotundam esse…—Mindenki egyet ért abban hogy a Föld gömbőlyű.

A magyarok elleni támadást egyenesen a gyökereknél kezdi.

64.old.:Diodorus Scytharum gentem apud Araxim flumen originem habuisse putat,parvamque ab initio nationem fuisse,et modicae terrae cultricem,ac propter ignobilitatem á vicinis contemptam…Natam apud Scythas ex terra virginem,umbilicotenus hominis forma,reliqua viperae,que puerum genuerit nomine Scytham,qui olim ante se clarissimus evadens,nomen ex se populis vocabulum indiderit,inter cuius posteros duo fratres extiterint,summa virtute,alter Pluto,alter Napis appellatus…Natio truculenta et ignominiosa in cunctis stupris,ac lupanaribus fornicaria:comedit que caeteri abominantur,iumentorum,luporum ,ac vulturum carnes,et quod magis horreas,hominum abortiva:diem festum nullum collunt,nisi mense Augusto Saturnalia…Ferunt et Hungaros qui Danubij ripas incolunt,Scytharum genus esse,non quasi ab Hunnis ortos quod propter verbi cognationem aliqui crediderunt,sed alijs Hungaris,quorum Iordanus meminit,qui Nothos eos dicit,suo tempore fuisse propter commercium pellium Mardurmarum….Non longe á Tanai sedes habere,rudes homines et idolorum cultores,quorum eadem lingua sit cum Hungaris Pannoniam incolentibus,voluisseque cum plerisque sacrarum literarum professoribus,viris religiosis,et ex ordine beati Francisci,qui linguam illam nossent,eo proficisci et sanctum Christi Evangelium predicare:sed prohibitum á domino,que de Mosca vocavit,qui cum esset graeca perfidia maculatus,egre ferebat Asiaticos Hungaros,latinae coniungi ecclesiae et nostris imbui ritibus.—Diodorus szerint a Szkita nemzetség az Araxa folyó mellől szérmazik,az elején egy kis nemzet volt,csendes földművelő nép akiket a szomszédaik az alacsony származásuk miatt lenéztek…Született a szkiták főldjén egy szűz köldökzsinórszerű emberi forma, vipera maradéka, aki egy Szkita nevű gyereket szűlt.Ez volt az, aki után a szkiták a nevüket kapták.Később volt két nevezetesebb leszármazott testvérpár,Plutó és Napis…Tudatlan romlott barbár nemzet akik csak a romlott erkölcstelen nemi életet ismerték…! olyasmit esznek amit mások utálnak: marhákat ,de farkast,sőt sasokat is és ami borzasztóbb elvetélt ember hust is:Nincsenek ünnepnapjaik,csak egy van Augusztusban a Szaturnália…Ugy tartják,hogy a Duna mellett élő magyarok is a szkiták leszármazottai,de nem a hunoktol származnak ahogy egyesek hitték,mert ezek más magyarok mint akiket Jordanus emlit,mert őket Nothoknak mondja,akik az ő idejében vadállat bőrökkel kereskedtek.(Itt muszály tisztázni a dolgokat:a Noth elnevezést német történészek agyalták ki az avar körökkel kapcsolatban,ugyanis ők ugy hitték,hogy az avar,vagy hun körök védelmi szerepet játszottak,ezért a Napkőr szót amit régi iratokban találtak,Nothkér szóra módositották.A Not németűl szákséget jelent.Azonban a régi irásokból kiderűl,hogy ezen kőröknek nem védelmi,hanem kultikus szerepük volt.) Nem messze a Tanai folyótól volt a lakhelyük,faragatlan és bálványimádó emberek,kiknek ugyanaz a nyelve volt mint a Pannoniában élő magyaroknak.Több ferencesrendi szent irásokban jártas vallásos emberek,kik a nyelvüket ismerték,elindultak hozzájuk az evangéliumot hirdetni,de megakadályozta őket egy Moszka nevű görög tévhittel megfertőzött uralkodó,hogy az ázsiai magyarokat a mi latin ritusu hitünkbe vonzák.

A 85.oldalon a Tamerlán birodalmát Pártus birodalomnak nevezi.

Tudatlanságból,vagy épp mivel tudott a pártus-magyar rokonságról,igy próbált ezzel is ütni a magyarokon.De az is lehet,hogy komolyabb veszélynek tartott egy pártus-magyar összefogást a török veszélynél és akkór ismét felmerűl a törökkel való lepaktálás gyanuja.

85.old:Partorum imperio potitus Scythas,Iberos,Albanos,Persas,Medosque,sibi subegit :Mesopotamiam invasit,atque armeniam transitoque Eufrate,cum quadrigentis millibus equitum,sexcentis millibus peditum,omnem Asiam quam minorem appellamus obtrivit.—A pártus birodalom alávetette a Szkitákat,Ibérokat,Albánokat,Perzsákat,Médeket:Mezopotámiát megszálták,átmenve az Eufráteszen,negyven ezer lovas és hatszáz ezer gyalog katonával az egész közel-keletet amit Kis-ázsiának hivunk elfoglalták.

Tamerlánt a pártusok királyát megkérdezték,hogy honnan az a nagy kegyetlenség ami őt jellemzi,amire igy felelt:Tu me hominem esse arbitraris:faleris:ira Dei ego sum et orbis vastitas:caveto ne posthac mihi occuras,nisi velis interrogationis tuae poenas dare.–-Te ugy itéled meg,hogy én ember vagyok:de tévedsz:Isten haragja vagyok a világ elvesztője,vigyázz,hogy ne kerűly még egyszer a szemem elé ilyen kérdésekkel.

29o.oldalon részletesen és nagy empátiával ir Zsigmond császárról.

Az általa leirt királyok jellemzéséből következtetni lehet a saját jellemére is.

295.old. Albert(Zsigmond császár veje) jellemzése:Fuit quoque in bellis audax et manu promtus,Moravos ac Bohemos armis subegit,Polonos late vagantes intra regnum suum coercuit…Repente occidit quae brevi ad summum potentiae creverat:neque enim biennio toto imperavit.Statura eius procera fuit nervosum et validum corpus,facies terrifica,more gentis erasa barba,superius labium intensum,vestem haud splendidam balteus auro gravis cinxit,nec unquam lateri defuit ensis.—A harcban bátor lés gyors kezű,a Morávokat és Bohémokat fegyverrel alávetette,a széltében bolyongó lengyeleket a birodalmához csatolta…Gyakran leőlte azokat akik a hatalom csucsára nőttek:de csak alig két évet uralkodott.Testalkata magas,izmos keménykötésű,az arca ilyasztő,nemesek modjára borotvált arccal,a felső ajka kemény,a ruházata nem tul fényes,nehéz arany őv a derekán,amelyről sose hiányzoztt a kard.

299.old:Lászlo Albert fia:Ipse paucos dies Prage moratus,sive morbo pestifero,ut plerique tradiderunt,seu veneno ut alij affirmant,obijt diem ,nobilissimus sangvis paterna origine ac materna ex imperatoribus ortus.—Amint Prágában időzött a pestis járványban érte a halál egyesek szerint,mások szerint viszont megmérgezték,apja után a legnemesebb vérből,és anyja után is császárok véréből származott.

3oo.old.:Nunc quisquis haec legis et futura praedicito:singulare prorsus humanae inconstantiae documentum ex duobus adolescentulis aetate moribusque pene paribus,alter ex regio solio dum novae nuptae thalemum exornat,defertur ad tumulum :alter dum capitale iudicium trepidus manet,ex carcere vocatur ad regnum.Libertas eius ex gubernatore Bohemiae sponsalitijs atque alijs pactionibus empta refertur…In parte Hungarie que trans Danubium in septentrionem porrigitur,et nunc Sepusium vocant,olim Gepidae confedere.Insignis latro Examites,natione Bohemus,Hussitarum pestifera labe infectus,milites praedanti cupidos undequmque ad se venientes benigne collegit,eosque fratres appellavit,et universam regionem illam tributariam sibi reddidit exedificatis munitionibus locis opportunis .. .—Most bárki ezt elolvasta megmondhatja a jövőt:mint az emberi álhatatlanság egyedi pontos dokumentuma,két felnőtté váló korban lévő hasonló szokásokkal rendelkező gyermek,az egyik a birodalom tronjáról amikor a frissen nősült nász ágyból a sirba kényszerűl:a másik aki fejvesztés félelmével néz szembe,de aztán szabadul a börtönből és meghivják királynak.A kiszabadulását Bohémia gubernátora tette lehetővé olyan feltétellel,hogy a lányát feleségűl veszi,de az egyességben más megállapodások is szerepeltek…Magyarorszáhg azon része amely a Dunán túl északfelé terűl el és amit most Szepességnek hivnak,melyet valamikór a gepidák birtak.Hirhedt betyár népség a bohémiai,megfertőzve a Huszita eretnekséggel,rabolnak és bárki hozzájuk szegődik szivesen fogadják,testvéreknek hivják,a környéket megadóztatják,a megfelelő helyeken erőditményeket épitnek.

A fenti szövegből látszik,hogy a pápa nem nézte jó szemmel Mátyás királlyá koronázását.Ez számára és talán az egész biborosi testület számára egyfajta rebelliót jelentett.
Megjegyzendő hogy Szilágyi Mihályt következetesen Michael Rilaghinak hivja.Hunyadi János szerinte oláh nemzetiségű.

297.old.:Hic Ioannes natione Valachus fuit,haud altis natalibus ortus,sed ingenio dextero et animo sublimi,et virtutis amator,multa cum Turcis fecunda praelia fecit,et hostium spolijs Hungarica templa ditavit,primusquae omnium apud Hungaros Turcarum acies et frangi et vinci posse monstravit.-–Ez a János oláh nemzetiségű volt,nem valami magas származású,de hozzáértő lángelme és kimagasló szellem,virtus szerető,sok eredményes csatája volt a törökkel,és a hadizsákmányt a magyar templomoknak adományozta,ő volt az első a magyarok körzt aki a török előrehatolást meg tudta törni,bebizonyitva,hogy a törököt le lehet győzni.

Pius emlitést tesz olyan irásról,mely azt állitja,hogy a Dunának kifolyása volt az Adriára.Ő ezt hamis elképzelésnek tartja:

345.old.:Istriam ab Istro amne dictam ferunt,quem á Danubio in Adriam fluere falso credidere.Cui errori et Pomponius Mela,et Nepos Padi accola aures adhibuit.Nullus enim ex Danubio amnis in Adriaticum effunditur mare.Argonautarum eos fabula decepit,quos per Istrum ex mari Pontico in Istriam vectos memoriae proditum est.—Azt tartják,hogy Istria az Istertől kapta a nevét,azon téves hit mellett,hogy a Duna Isztria mellett az Adriába ömlött.Ezt a tévedést Pomponius Mela és Nepos Padi az ott lakóktól hallotta.De semmi folyás nincs a Dunából az Adriába.Az argonauták meséje sem hihető ami szerint ők a Pontusztól(Fekete tenger)a Dunán felhajózva kijutottak az Adriára.
De ha igz,hogy szél fuvatlan nem indúl,akkór létezhetett egy olyan periódus amikór a dunának kifolyása volt az adriai tengerre: https://fabsanyo.wordpress.com/2016/05/