Hun László

kun lászlo

A birodalmak legfőbb tevékenysége az ősi  népek kirablása mellett ezek megsemmisitése volt,de talán ma is az.

https://books.google.ro/books?id=ebJTAAAAcAAJ&pg=PT705&dq=lycaonis+arcadiae+regis+filio+genti&hl=hu&sa=X&ei=JlDeU_vdHMTnyQOqgIHQCA&ved=0CCQQ6AEwAQ#v=onepage&q=lycaonis%20arcadiae%20regis%20filio%20genti&f=false

86.old.Interea vero accidit,ut Constantino adhuc puero Bizantij imperante,quidam nomine et patria Romanus,tenuisse conditionis homo,quique sub Leoni Constantini(VI.Leo bölcs Leo 886-912)patre copias militares duxerat,vi sibi imperium occuparit,quo factum est in iis tumultibus,ut Calabri et Apuli ab illo defecerint.Itaque Romanus,homo natura pessimus,ulciscendae huius rebellionis causa,Sarracenorum regem ex Africa in Italiam evocavit:qui ut sunt ij Christiani nominis hostes acerrimi,Italiam magna hominum multitudine ingressus,non solum Apulos et Calabros,sed totam Italiae partem,quae ab extremo Iapygiae littore ,inter bina maria Adriaticum atque Tyrrhenum Romam usque porrigitur,diripuit,nullo imperatoris respectu habito…Gargasnus mons á Sarraceni monitus ex eoque saepe totam illam Italiae partem excursionibus rapinisque vastarunt.—Amikor Biborban született Konsztantinus még gyerek volt,egy bizonyos Romanus vezette a birodalom ügyeit,aki Bölcs Leo idejében a hadsereg élén állt,és Kalabriában meg Apuliában a tömeg fellázzadt ellene,ugy bosszulta ezt meg,hogy az afrikai Szaracénokat meghivta Itália ellen,akik tudva levőleg a keresztények ellenségei.Ezek nem csak Apuliát és Kalabriát,de a két tenger közti részeket egész Rómáig pusztitottákés rabólták…Mi után nagy nehezen vissza lettek szoritva,befészkelték magukat a Gargániai hegyekbe,ahonnan rendszeres rablótámadásokkal vexálták a vidéket sok éven át.
Ettől kezdve több alkalommal magyar német vagy horvát segitséggel sikerűlt a szaracénokat kiverni,de minden alkalommal visszajöttek.

92.old.Itaque anno servatoris MVIII.(1oo8)cum pontificatum Romae SergiusIV.,imperium in Germania Henricus I.,et Constantinopoli Michael Cathalaicus administraret:ita regnum Neapolitanum habebat,ut pars quaedam illius Romanis et ducibus quibusdam,et pars alia Graecorum imperio pareret:cuiusmodi erant Apulia et Calabria,quas imperatoris nomine Malocchus Graecus gubernabat.Que cum ita essent,non deerant tamen continuae Sarracenorum ex Sicilia excursiones,qui loca quaedam in regno tenebant,et principum Romanorum atque Graecorum perpetuae discordiae ,quibus regnum variis modis vexabatur.—Igy az Ur 1oo8.évében amikór Rómában IV.Sergius pápa és a német birodalom élén I.Henrik trónolt,és Konstantinápolyt Katalaikus Mihály igazgatta,a Nápolyi királyság egyfelől a római hercegeknek,másfelől a görög birodalomnak volt alávetve:amint Apuliát és Kalabrtiát a császár nevében Malochus Grecus kormányozta.Ebben a helyzetben nem hiányoztak a Sziciliából inditott szerecsen támadások sem, amely szigetet birtokoltak,kihasználva a rómaiak és görögök közti állandó nézeteltéréseket különböző módon vexálták a nápolyiakat.

96.old.1o15körül.:Hoc tempore Sarraceni iterum potentissima manu Italiam invaserunt,divisosque in binas partes exercitu,una Capuam altera Barium obsederunt:sed Bario Gregorius Graecus eius rei causa ab imperatore missus,una cum Petro Urseolo Venetorum duce suppetias tulit fractisque Sarracenis,ab obsidione liberavit.Capuae vero auxilium tulit Henricus I.imperator Germanus,et Bavariae dux:erat enim tunc temporis Romae,ut imperij corona á pontifice donaretur,Capuamque profectus eam liberavit,et Sarracenos praelio victos,ex Italia cedere coegit.-–Ez időben a szerecsenek ismét erős támadást inditottak Itália ellen,két irányba vitték a sereget, egyikkel Capuát ,másikkal Bárit ostromolták:de Gregorius Grecus akit a császár küldött segitségűl és Urseolo Péter velencei herceg segitségével felszabadultak az ostrom alól.Capua segitségére pedig I:Henrik német császár és bajor herceg érkezett,aki épp Rómában tartozkodott hogy átvegye a pápa által ajándékozott koronát,és igy kiverte a szerecseneket Itáliából.

114.old.:Iisdem temporibus,circa annum partae Salutis MCI.accepimus Columannum Hungariae regem cum Michaeli Vitali duce Venetorum foedus adversus Normannos pepigisse,eorumque copias in Apuliam ingressas Monopolim atque Brundusium ocupasse,totamque regionem trium mensium spacio diripuisse,deinde Hungaros iterumin patriam rediisse.—Ebben az időben 11o1 körül Kálmán magyar király és Mihail Vitali velencei herceg szövetséget kötöttek a normannok elleni harchoz.A seregeik Apuliában elfoglalták Monopolit és Brundusiumot,három honapon keresztül rabolták a vidéket,ami után a magyarok hazatértek.
Az alaptéma itt is ugyanaz. Ekkor dél Itáliát ugyancsak szaracénok szálják meg ezalkalommal normann vezetés alatt.

12o.old. A 12.században Sziciliában és délolaszországban megvetik a lábukat a Normannok.Királyuk III.Rogerius.1149-ben meghal .

Rogerius jellemzése:Vir fuit procero pinguique corpore,vultu Leonino,voce rauca,in publicis rebus severus,in privatis humanissimus:ingenio magno et praesertim in cogenda pecunia industrius:Sarracenis formidabilis:regnum bene gubernavit,templa,palatia hortos atque alia eius generis multa magnifice construxit:et quoniam Apuliae,Calabriae,Siciliaeque imperaverat,et Tunetum in Africa regem tributarium sibi fecerat,hunc versum gladio suo inscultum ferebat:APULUS ET CALABER,SICULUS MIHI SERVIT ET AFER.—Magas kövér ember volt oroszlán tekintettel,érces a hangja a közösség dolgaiban szigorú,a magán ügyekben humánus,lángelme de különösen a pénzszerzésben nagyon iparkodó:a szerecsenek számára félelmetes,az országot jól kormányozta,templomokat,palotákat kerteket és sok más remek alkotást hagyott hátra,és mivel Apuliát,Kalabriát , Sziciliát uralta,és az afrikai Tunetum királyt az adófizetőévé tette,a következő verset véste kardjával kőbe:Apul,Kaláber,Szikulusz,nekem szolgál Afrika is.

Federico II. colligitur multiutudinem Sarracenorum,ut viginti millia essent eorum,qui arma ferre possent:quibus deinde Federicus in omnibus suis bellis usus est .—II.Frigyes összegyüjtötte a szaracénokat husz ezret,akik vas fegyverekkel rendelkeztek és ezeket használta minden háborújában.

6.old.:1292-ben Meghal IV.Miklos pápa.A biborosok közti ellentétek miatt két éven keresztűl nem tudnak pápát választani.Végre találnak egy Petrus Murroneus nevű remetét,akit Károly jóváhagyásával kineveznek mint V.Celestin pápát.Hét hónapi pápaság után ez önként lemond.Ezt követi VIII.Bonifacius,aki elfogatja a remetét és megöleti attól félve,hogy a nép nehogy a kegyessége miatt vissza hivja.

II.Károly nápolyi király nagyobbik fiát Magyarország királyának akarja:

238.old:Deinde Neapolim reversus magna pompa atque solemnitate,Carolum Martellum filium natu maximum equestri dignitate donavit,et per Legatum Apostolicum Hungariae Regem pronunciari curavit:quoniam eo anno illius Rex Stephanus,ex hac vita commigrans,nullos alios reliquerat liberos,quam uxorem suam Mariam huius Caroli Martelli matrem:cuius ratione eum in Regnum surrogare volebat,quamvis jam tum alius quidam Andreassus,e stirpe Regia,non nisi transversae lineae ratione natus,id ingressus esset,eiusque partem aliquam ocupasset.—Innet visszatérve Nápolyba nagy pompával és ünnepéllyesen a lovasság vezére méltóságába helyezte nagyobbik fiát Martel Károlyt és apostoli küldötteken keresztűl Magyarország királyának ajánlotta,mivel ebben az évben elhunyt István(V.István) király,aki után nem maradt fiú örökös,csak a felesége Mária ,aki Martel Károly anyja:ezen ok miatt óhajtja fiát a magyar trónra,mivel András(III.Endre),csak mellékági leszármazott.

Hová tűnt Kun László V.István fia?Nehezen képzelhető el,hogy aki ilyen aprolékosan leirja az eseményeket,nem tudott volna V.István fiúgyermekéről.Inkább azt hiszem,hogy az 13oo-as évek elötti történelem nagyjából egy közmegegyezésen kifundált mese,amit most történelemként fogadunk el.Fel kell tennünk a kérdést,hogy ha létezett Kun László,kinek állt érdekében ennek az ignorálása,vagy ha nem létezett,kinek állt érdekében ezt kitalálni?

 

A Szentszék minden áron birodalmi embert akar a magyar tronra:

Turoczi:
https://books.google.ro/books?id=xc1YAAAAcAAJ&pg=PA28&dq=qui+olim+draconis+ex+dentibus&hl=hu&sa=X&ei=kw0HVKnRMcvnygPDxIC4Dw&ved=0CFsQ6AEwCA

239.old.:Caeterum ultor scelerum Deus non est passus,ut impius homo ea execranda facinora impune perpetraret diutius. Haud enim multo post,quam legatus rediit ad urbem Romam,á Comanis,quibus maxime fidebat,ob morum asperitatem,necatus est.Anno ab incarnato filio Dei M.CC.XC.—Nem mult el az Isten bosszuja a gonosz ember ellen, aki nap mint nap követte el az utálatos tetteit.Mert nem sokkal azután hogy a pápai küldöttek visszautaztak Rómába azok a kunok ölték meg,akikben a legjobban megbizott.

24o.old:Is igitur superstite adhuc Ladislao,adjutus Avi,socerique,opibus:perrexit in Hungariam,propterea quod cum haberet Ducis appellationem,quae dignitas est Regi proxima,sperabat se adepturum in Regno Dominatum,quem adepti antea fuerant,quicumque fungi eiusmodi Ducis dignitate consueverant.Inter haec Ladislaus á comanis occiditur.Accepto igitur necis nuncio,Hungari quos non latebat quali genere esset Andreas exortus,ipsum electum appellatumque Regem coronaverunt.Austriam hic in potestatem redegit,obiit Budae anno salutis humanae M CCC I…Sub eo Hungarorum primores in duas discessere factiones.Earum una Rege adhuc vivente,impetravit á Bonifacio,huius nominis octavo Romano pontifice,mitti puerum quendam undecim natum annis,qui Hungarie regno ,Andrea abdicato praeficeretur.—Tehát még László életében a nagyapja,a rokonok és a gazdagsága segitségével bejött Magyarországba,ahova az urak is hivták, mivel méltóságban a legközelebb állt a Királyhoz,igy remélhette a hatalom megszerzését.Eközben a kunok megőlték Lászlót.Tudomást véve a gyilkosságról az urak kiknek nem volt elrejtve András származása,kikiáltották őt királyukká és megkoronázták.Miután Ausztriát visszacsatolta, meghalt Budán 13o1-ben…Uralkodása alatt az urak két táborba oszlottak.Ezek egyike még a király életében VIII.Bonifác jóváhagyásával lemondatták Andrást és a még tizenegy éves gyereket(Carobertot)ültették helyébe.
Kellett neki visszacsatolni Ausztriát?

Hunc ita Pontifex Maximus,adductus precibus,ac rationibus alterius Hungarorum factionis,quae sunt visae iustissimae,quam Andream regno praeficiendum.Eius rei gratia legatus Apostolicae sedis missus quidem est in Hungariam,sed re infecta,eo unde venerat rediit.Tantae namque tunc erant Andreae opes,ut neque legati potestas neque arma adversariorum facile ipsum Hungaria pepulissent,qui adversae erant factionis.—A pápa Őszensége ugy itélte meg,hogy a magyarok másik táborának a kérése és érvelése sokkal jogosabbak minthogy Andrást továbbra is uralkodni hagyják.Ezen ok miatt a Szentszék küldötteket menesztett Magyarországra de a dolgok ugy elmérgesedtek,hogy amelyik uton jöttek,azon mentek vissza.Ugyanis olyan nagy volt András támogatottsága,hogy sem aküldöttek hatalma,sem az ellentábór fegyverei nemtudták eltávolitani.

Ekkór jött aztán a Vatikán titkos fegyvere,ami után megoldódott a helyzet.

Nagy a valószinűsége annak,hogy Kun László elöbb egy karakter-gyilkosság,később meg egy valódi gyilkosság áldozata.Ugyanakkór egy oriási történelmi ferditéssel állunk szembe.A történészek hetet-havat összehordnak,hogy valahogy ki tudják magyarázni a történteket.De ha figyelembe vesszük Európa más részein is zajló eretnekek elleni háborúkat a katolikus egyház részéről,akkór rájöhetünk a valós helyzetre.Lásd “A bábjáték újboli szinre vitele” https://fabsanyo.wordpress.com/2017/02/. Ebben a kórban a katolikus Egyház tüzzelvassal irtott minden más irányzatot.Ezek képviselőit eretnekséggel vádolta meg,de a vádak között mindig jelen volt a sodomizmus és más nemi elferdülések vádja is.Amint a napi hirekből látjuk ,ezt a “fegyvert” sok sikerrel alkalmazzák a mai politikusok is.Az a polgárháborus helyzet ami abban az időben előállt,nem is annyira az urak viszálykodásának,vagy a kunok garázdálkodásának tulajdonitható,hanem inkább a Katolikus Egyház cselszővéseinek.Kun László a kunokat megfegyelmezte,a tatárokat kiverte az országból és az ellene felhozott vádak többsége csak rágalom volt.

Kun László nem a kunok ellen viselt háborút,hanema Kumán(coman)tatárokellen.A hamisitók ebből kreáltak két történetet egy háborut a tatárokellen és egyet a kunokellen.

Az Anjou legendárium képeiből kiderűl a hamisitás.

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541/0009?page_query=69v&navmode=struct&action=pagesearch&sid=037d28d2107f951343cf6cd66d20c32d

A 82r(X.Quomodo pugnabat cum tartaris=hogyan harcolt a tatárokkal) és a 83v(Quomodo Comanum depilabat per crines et puella decolabat collum suum=Hogyan huzta a hajánál fogva a Kománt,és a lány levágta a nyakát)képekből világosan látszik,hogy Szent László nem kun(hun) vitézzel harcól hanem egy kumán(coman) tatárral.
Vajon mit akart mondani a festő művész a 85v képen látható tállal,amit a nemes ember nemtudott felemelni,de a szegény ember felemelte?A 86r -en található képek is arról akarnak üzenni,hogy az ördögi erők meghamisitjáka tényeket.

 

Bonfini: http://www.e-rara.ch/bau_1/content/pageview/3302578

https://books.google.ro/books?id=J6QxAQAAMAAJ&pg=PA129&lpg=PA129&dq=Antonii+Bonfinii:Rerum+ungaric.arum+decades&source=bl&ots=TslmPyAJoN&sig=NDq_6tNQuJbbraqS0U2CcST-jA0&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiz0tHd0r_KAhVJkSwKHYm-DngQ6AEINzAE#v=onepage&q=Antonii%20Bonfinii%3ARerum%20ungaricarum%20decades&f=false

Idézet Bonfinitől:

Ladislau igitur Caroli filiam uxorem duxerat,quam quidem neque pro dignitate tractavit,neque coniugali amore et charitate prosequutus est,Cumanorum nanque amoribus distractum,multas ex his sibi pellices,preter sas(sus) et aequum admovisse ferunt.Illegitimo igitur amore plus aequo flagravit,et in earum ditionem hunc se totum asservisse perhibent,ex his potissimas treis nominant,Aydnam,Cupchecen,et Mandulam…Hinc Chuno Ladislao cognomen est indutum:vitae impudicitiam ad Pontificem maximum detulere.Quin etiam in depravatae fidei suspicionem ob Cumanarum consuetudinem,venisse memorant.Item caeteris Christianae Republicae Principibus haud parum suspicionis injecit,ne Regis exemplo Ungari,qui quandoque ab inita olim fide defecerant,in priscam majorum labem reciderent.Itaque sacrosancta Senatui visum est,mittendum esse in Pannoniam legatum Philippum Firmanum,civem et Cardinalem circumspectum Apostolicae Sedis legatum creant. His Legatus propemodum commotus ,anathematis Regi notam inussit,Ungaris demissas barbas interdixit,iussit crines tondere.Pileorum Cumanorum usum ,apostolico edicto inhibuitt,postremo antiquatis Cumanorum ritibus,quos Regis exemplo ,multi passim imbiberant,et confirmata fide catholica,in Italiam redijt….Quum enim propter intestina bella se quotidie mutuo popularentur...—László tehát Károly király lányát vette feleségűl,akit viszont nem becsült kellő képpen,sem házastársi kötelességének nem tett eleget,ugyanis a kunokkal szórakozott,szajhákkal hált emellett disznókkal és lovakkal is,amint jelentették.Törvénytelen szerelemet gyakorolt plus a lovak iránt is tüzelt,és ennek mindent alárandelt,ajelentések szerint ezek hárman volt a szeretői közül a legnagyobbak:Aydnam,Cupchecen,et Mandula…Igy felvette a Kun László nevet és a tisztátalan életmodjának hire eljutott a pápához is.Fenn állt a megrontott hit gyanuja,amit a kunok szokásaiból átvett. Ugyanigy más keresztény országok vezetőiben is fenn ált a gyanú,nehogy a király példáját követve a magyarok visszaessenek őseik tévelygéseikre.Igy tehát a szent Szenátus ugy látta jónak,hogy Pannoniába küldi Firmán Fülöp biborost egy apostoli küldöttség élén.Ez a küldöttség amint megjött ,felmutatta a király kiátkozásának okmányát,a magyarok szakáll viselének tilalmát,és megparancsolta a haj lenyirását.Az apostoli ediktum megtiltotta a kunmódra növesztett hajviseletet,és végül a kunok ősi ritusait,amit a király példáját követve sokan magukba szivtak,aztán megerősitva a katolikus hitet visszatértek Itáliába…A belháborúk miatt a nép egymást irtotta…

A fenti szövegekből látszik,hogy itt valójában vallásháborúval van dolgunk és nem polgárháborúval,vagy etnikai háborúval.Ha figyelembe vesszük Nechita Coniate bizánci történetiró irását a Kárpát-medencei etnikumokról a XII.században,ahól szkitákról,hunokról és hungárokról ir,akkór joggal gyanithatjuk,hogy a kunok,valójában az őstelepes hunok voltak és nem a kumánok akikkel őket összemosták a történelemhamisitók.A kunok vagyis az ős hunok csak abban különböztek a magyaroktól,hogy fő foglalkozásuk az állattartás volt és ragaszkodtakaz ősi hitükhöz.

https://books.google.ro/books?id=GL7Q3VBpLisC&pg=PA309&dq=scythas+generos&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwifjZ7OxfbPAhXpKsAKHf4LB-c4ChDoAQgxMAM#v=onepage&q=scythas%20generos&f=false  63.oldal

Hogy van az, hogy az irások szerint Kun László enyhén szólva nem volt az Egyház barátja és  még is az ő neve alatt jussolta az Egyház a legtöbb adománylevelet.? Az világosan látszik,hogy az Isten a földi helytartója által forgatja az ujja körül a világot.