A krisztusi doktrina

by fabsanyo

üdvözlégy

Ha a fény nem képes a sötétségen felülkerekedni,akkór ennek a világnak vége.Hit, hüség, szeretet,mind csalóka káprázat ha hiányzik az ész.Az ész az egyetlen eszköz amivel urrá lehet lenni a sötétségen.Az Észből ered a gondolat,ami az IGÉBEN ölt testet.
https://books.google.ro/books?id=7PlFAAAAcAAJ&pg=PA585&dq=nebros+scytharum&hl=hu&sa=X&ei=ICDCVJC0C-f5ywPmrYCIBg&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=nebros%20scytharum&f=false

44.old.:In principio erat Verbum et verbum erat apud Deum,et Deus erat verbum.Omnia per ipsum facta sunt,et sine ipso factum est nihil,quod factum est.Et insuper scire,que Deus semper existens,principioque carens ,et secula praecedens.—Kezdetben vala az Ige és az Ige Istennél vala.Minden ő általa lett és nélküle semmi.Ezenfelül tudni kell hogy az Isten öröktől fogva létezik, nincs kezdete és az idők elött létezett.

45.old.:Minime vero mirari oportet,non dudum antea ita ut nunc,omnibus hominibus et gentibus CHRISTUM innotuisse.Doctrina enim CHRISTI omnium consumatissima,atque perfectissima,omnique sapientiae et virturtis genere absolutissima .—Kevésbé sem kell azon csodálkozni,hogy ugy a multban mint most is, az embereknek és a nemzeteknek tudomásuk van Krisztusról.Mert a krisztusi doktrina(tanitás) a leg komplexebb és a leg tökéletesebb,minden bölcsességnek és virtusnak az abszolut forrása.

Megjegyzem,hogy ez igy is volt addig, amig nem higitották fel olyan elemekkel,melyek bizonyos népcsoportok érdekeit szolgálták.A krisztusi tanitás lényege:Ne tedd másnak azt amit nem szeretnéd,hogy más neked tegyen és csak azt tedd másnak,amit szeretnéd,hogy más neked tegye.Ezt ugy is meglehet fogalmazni,hogy élni és élni hagyni.Ez a gondolkodásmód nem 2ooo éve jelent meg,de lehet,hogy több ezer évvel ezelött divatban volt.Ezt hivták aranykórnak,amikor nem voltak háboruk,amikor sem egyének,sem népcsoportok nem törekedtek a dominanciára.Csak is egy ilyen békés környezetben lehetett elvégezni azt a bonyolult és hosszas munkát,ami a növények nemesitését illeti.Rá lehet fogni,hogy a számtalan konyhakerti zöldséget és az édes gyümölcsöket az Isten egy kéz csettintéssel teremtette,de akkór hogy magyarázzuk meg azt,hogy mindezen hasznos gabona,zöldség meg gyümölcs fajtáknak van egy vad, kevésbé használható változata? Vagy ugy képzeljük,hogy az Isten is ugy gondolkozott mint az indián varázsló:jó embernek jó orvosság,rosz embernek rosz orvosság ? Könnyebb elhinni azt,hogy mindezt istenemberek végezték el.A Krisztusisten Emberisten.Aki a krisztusi tanitást követi Krisztussá,vagyis Isten fiává válhat.Ez az Isten az univerzális Jó Isten,nem pedig egy törzsi hatalmára féltékeny bosszuálló isten mint amilyent az Ó testamentum ábrázól.

Amikor elszaporodtak a dominanciára szakosodott népcsoportok,ezek uj tanokat gyártottak,amelyek igazolni próbálták a bűnös cselekedeteiket.Kitalálták a hitet és a hűséget egy kegyetlen zsarnok Isten iránt,mint jogalapot.Az embert megfosztották minden érdemtől és dicsérettől,amit átruháztak egy olyan képzeletbeli Istenre,aki egy csetintéssel megteremtette a világot,Igy hazudták el bizonyos békés népek évezredes munkáját , eltulajdonitva e munka gyümölcsét.Még ha el is ismerték ezen békés emberek munkáját a létező anyagi javak előállitásában,mindezt csak is a saját Istenük akaratának tulajdonitották,aki a hit és hűség fejébe  a már létező javakat, majd nekik adja,és nem annak aki megdolgozott érte.

Miután az aranykór véget ért,és a rablásra berendezkedett népek tulsulyba kerültek,de amint fennebb olvastuk,hogy a Krisztus név és krisztusi tanok még nagyon élénken megvoltak az emberek tudatában,ezt valahogy semlegesiteni kellett,és az uj Istenhithez kellett igazitani.Ekkor dolgozták ki a Jézus Krisztus történetet.Régi irásokból látszik,hogy nem egy valódi megtörtént esetről van szó,hanem egy olyan szcenárióról,amit az idő folyamán módositgattak.Az ilyen könyveket mint ami a linken megadott, utólag vagy megsemmisitették,vagy elrejtették,mivel itt még nem volt tökéletesitve a hamisitás.Az eredeti irásokat vagy megsemmisitették,vagy megsemmisültek ugy,hogy már nem másolták át az eredeti formában,és az idő vas foga tette a dolgát.

Az alább leirtakat már nem találjuk meg a bibliában,ott már szépitgettek

55.old:Ut vero infans á lacte materno iam abhorruit et mammam attingere noluit,promissionem mater adimplet:et in templum ascendens iuxta votum eam DEO consecrat,tertium iam tum aetatis agentem annum.Et sacerdotes quidem tum eam tanquam sanctius quoddam donarium suscepere et puellam in sacrario fovendam esse duxere,ad antiqui illius Samuelis similitudinem.Itaque illa ut res divina,intacta et sacrosancta in templi sanctiore loco et adytis ipsis vivebat.Postquam autem adolevit,consilium sacerdotes agitarunt,quid de ea statuerent,ne in sacrum eius corpus admittere quisquem viderentur.Sacrilegium namque prorsus se commissuros putabant,si viro eam coniugerent,atque in servitutem coniugalis legis redigerent,que semel DEO dicata est.E diverso autem puellam eo aetatis flore in sacratiore templo versari,nec permissum lege putabant nec rem satis honestam et decoram esse videbant.Saepe itaque et multum re deliberata,divinitus eis per inspirationem ostendit,ut eam alicui,qui ad templum sedulo esset,sponsae nomine commiterent.Eum vero talem esse debere,cui recte virginitatis custodia demandaretur.Porro non alius ipso Iosepho visus est esse magis idoneus,ad solorum sponsalium coniunctionem contrahendam:quippe qui propinquitate generis eam contigeret,(eiusdem enim tribus erant) insuper vero et senio et honestate morum iampridem bonae fidei existimationem consecutus esset.—Amidön a gyereket már eltanácsolták az anyatejtől,és a gyerek már nem akarta érinteni az emlőt,beteljesedett az anya fogadalma:és felmenvén a templomba a fogadalomnak megfelelően a gyereket Istennek ajánlotta,amikor a három évet betöltötte.És a papok felvették mint egy szent ajándékot,és a lánykát a sekrestye melegébe vitték akárcsak egykór Sámuelt.Igy mint isteni érintetlen szent a templom szent helyeiben sőt a szentélyben élt.Miután pedig éretté serdült a papok tanácsa összeült megtárgyalni a helyzetét,hogy ne engedtessék meg bárkinek a szent testének a megtekintése.(Itt meg kell jegyezni,hogy azok a nők,akik ilyen templomokban nevelkedtek görögöknél,általában a nemi életbe való beavatást voltak hivatottak elvégezni).Egyenesen szentségtörésnek itélték férfival való egyesülését,valamint a házasság kötelékébe való vissza adását,hamár egyszer Istennek volt felajánlva.Másfelől ebben a virágzó kórban a lányt a szent templomban tartani, sem a törvény,sem a tisztesség nem teszi lehetővé.A sok tanácskozás után a szentlélek ihletet adott nekik,hogy valakinek,aki szorgalmasan jár a templomba ahhoz jegyeztessék el.De ettől megkövetelték,hogy a lány szüzességét megörizze.Aztán nem mást mint magát Jozsefet találták a leg megfelelőbbnek a vigasztaló eljegyzésre és házasságra:mivel közeli rokonságban is voltak(ugyanis ugyanabból a törzsből valók),ezenfelűl meg idős, tisztességes,erkölcsös és a hitbéli dolgok tekintetében már elöbb felfigyeltek rá.

Epiphan szerint:Iosephus senex admodum fuit,octuaginta plus minus natus annos,et sex ex priore coniuge habuit libros.—Jozsef már jó öreg volt,nyolcvan év körüli,és hat gyereke volt az elötti házasságából.

95.:Joseph faber ex uxore sua Salome(que quidem filia fuit Aggaei,fratris Zachariae prophetae,eiusdemque Iohanis baptistae patris:Zacharias vero et Aggaeus filij erantBarachiae sacerdotis) quatuor susceptis filios,Iacobum ,Simeonem,Iudam,et Iosen:et item filias duas Esther et Thamar.Ita ut Salome ipsa et Ioannes baptista duorum fratrum liberi fuerint.Etenim Zacharia filius quidem est Barachiae patrus autem iohannis. Similiter et Aggaei frater quidem Zachariae patrus autem Salome,Iosephi coniugis.Salomen porro dico,non illam in Bethleem obstetricem( illa enim Bethleemitica,consobrina Elisabethae erat et item sanctae virginis Mariae ut hoc sacrum Lucae Evangelium indicat). Siquidem tres fuere sorores Bethleemiticae ,filiae Matthan sacerdotis,et Mariae coniugis eius,sub Cleopatrae et Cosoparis Persae regno,ante Herodis Antipatri filij regnum.Primae Mariae,secundae Sobae ,tertiae Annae nomen erat.Nupsit prima in Bethleem Maria,et peperit Salomem obstetricem.Nupsit quoque secunda itidem in Bethleem Sobae,et genuit Elisabetham.Nupsit postremo et tertia Anna in terra Gallilea,et protulit Mariam Dei genetricem ex qua nobis exortus est CHRISTUS ipsa veritas —Jozsef  mesternek Salométol(aki Agga lánya volt,aki Zakariás proféta testvére,aki keresztelő János apja:Zakariás pedig és Agga Barachia papnak a fiai) született négy fia Jákob,Simeon,Juda és Josea és két lánya Eszter és Tamara.Igy ez a Salome és keresztelő János két testvér gyerekei voltak.Mert Zakariás Barachia fia volt és János apja,ugyan igy Aggai Zakariás testvére és Salome apja,aki Jozsef felesége.De nem Betlehemi bábasszony Salomérol van szó(mert a bethlehemi rokonságban volt Erzsébettel és szent szűz Máriával amint a Lukács evangéliumában olvashatjuk.Három Betlehemi nővér volt,kik Máthán pap és felesége Maria gyerekei,Kleopatra és a perzsa Kosoparis uralkodása alatt,Herodes Antipatros fia uralkodása elött.Az első a Máriáé,a második Sobáé,a harmadik Annáé.Feleségül vette az elsőt Máriát Bethlehemben és született tőle Salome a bábaasszony,feleségűl vette a másodikat Sobát ugyancsak Bethlehemben akitől született Erzsébet,feleségül vette a harmadikat Annát Gallilea földjén,akitől született Mária Isten anyja akitől született nekünk a Krisztus maga az igazság.

Ezek szerint, Máthánnak három felesége volt,akik közül az utolsó Anna.Ekkór már Máthán Galileába költözött és nevet is változtatott,mivel Mária apját Ioachimnak hivták.Ugy tünik,hogy a férfiak majdnem kétszer hosszabb ideig éltek mint a nők.

94.old:Ceterum tempus omne á nativitate CHRISTI usque ad Dei genitricis migrationem,annos fuisse dicit quadraginta quator.Totius autem vite eius annos quinquagintanovem.—Krisztus születésétől Mária haláláig 44 év telt el.Egész élete hossza 59 év volt.Vagyis 15 éves korában szült.

Itaque in Nazareth cum Iosepho domicilium illa habens,ab archangelo Gabriele laetum accipit nuncium:Ave, dicente,gratia plena,Dominus tecum.Et simul cum ea ipsa voce intransibiliter eternum et anteseculare VERBUM DEI descendit,et conditionem naturamque nostram,(inenarrabili naturamque superante modo subit,supra mentis intelligentieque nostrae captum,massae et fermento humano miytum atque temperatum).—Tehát amint Názáretben Jozseffel lakott,Gábriel arkangyaltól örömhirt kapott:Üdvözlégy,az Ur van te veled.És ezzel a szózattal együtt a változatlan örök és idők elötti Isten Igéje leszállt és a mi természeti körülményeinkben testet öltött.

Itt egy olyan esettel állunk szemben ami zsidóknál nem volt szokásban,tudnillik nők nem szolgálhattak templomban,és egyedüli eset amikor Istennek felajánlott leány gyermek a templomban papok közt nevelkedne.Ellenben szokásban volt ez rómaiaknál és görögöknél,ezért gyanitani lehet,hogy innet vették a sztoryhoz az ötletet.A sok ellentmondást elkerülendő,ezt a történetet teljesen mellőzték a bibliából.

Ezt a történetet egy olyan erkölcsében megromlott papság szerkeszthette,akiket a hatalom teljesen elvakitott.Azt tudjuk,hogy VI.Sándor pápa idejében normálisnak számitott,hogy egy pap kénye kedve szerint elcsábithatta bárkinek a jegyesét vagy feleségét.Sándor pápának egy ilyen kapcsolatból született Lukrécia nevű lánya a Vatikánban élt.A rossz nyelvek azt mesélték,hogy a Borgiák olyan heves vérüek voltak,hogy nem tudtak kielégülni rendesen csak egymásközt.Igy amikór a Vatikánban megjelent egy ujszülött,akit Nárcisznak kereszteltek,mindenki azt gyanitotta,hogy ez Sándor és Lukrécia,vagy Cezare és Lukrécia közös gyereke:”Borgia roman einer familie von Klaubund”Phaidon verlag.Wien 1932.87.oldal.

A történet sok szempontból is szembe megy az erkölccsel,habár a hatalom annyira korumpálta a mai ember erkölcsi magatartását,hogy a legtöbb embernek fel sem tünik hogy itt nincs minden rendben.A bibliában és a megfilmesitett változatokban Jozsef egyáltalán nem az az inpotens aggastyán,aki önként elvállalja a magasztos feladatot.Sőt annyira féltékeny,hogy már el akarja bocsátani a menyasszonyát,amit csak Gábriel arkangyal közbelépése tud megakadályozni.Amilyen összefércelt a story,épp olyan felületes az égiek hozzáállása.Egy ilyen világméretű esemény kivitelezését,ha a mindenható minenttudó égiek irányitanak,akkór zökkenőmentesen és botrány keltés nélkűl kellett volna végbemenjen.Ez a történet ugy tünik,hogy inkább az akkóri papok erkölcsi magatartását hivatott igazólni,amikor bárkinek a jegyesét büntetlenűl birtokba vehették.

Ha valódi történelmi személy lett volna,akinek az életutja az égiek figyelemközpontjában volt,akkór nem lenne akkora homály a születése és a fellépése közötti időszakban.A közel 3o év alatt Egyetlen momentumot közölnek,amikór a szülei a templomban találják meg papok társaságában.Ezt nem lehet a család szerény helyzetének tulajdonitani,mivel amint a fenti szövegekből kiderűl,a rokonságnan papok sőt egy próféta is szerepel.Egyetlen magyarázat a 3o év eseményeinek hiányára az,hogy ezek nem is léteztek.

Azalábbi linkentalálható képsorozat,valójában a kereszténység történetét mutatja be képi formában,amikór a legtöbb ember elött ismeretlen volt azirás.Itt a történet a Nagy boldog asszonnyal kezdődik.A jézusi történetet latin művelségű papok találták ki.Latinul a máre nagyot jelent,tehát a Mária nevet is a Nagy(asszonyról) kreálták.Ahogy a fenti idézetekben a Máthán esete is mutatja,a tehetősebb férfiaknak több feleségük volt,akik közűl az elsőt Nagyasszonynak hivták.Ezért volt a Máthán első feleségének a neve Mária.A régi időkben a neveknek mindig jelentése volt.

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541/0009?page_query=69v&navmode=struct&action=pagesearch&sid=037d28d2107f951343cf6cd66d20c32d

Távol áll tőlem hogy még nagyobb megosztást provokáljak a keresztények között,de amig nem találjuk meg a kereszténység igazi szilárd és kikezdhetetlen alapjait,addig az iszlám térhóditását nem lehet megállitani.Egyedűl a krisztusi tan hirdeti a szabadságot és az egyenlőséget nemzetek és nemek között.Az Ótestamentumi és az Iszlám által elképzelt Isten egy rabszolga társadalmat hivatott tovább éltetni.

Advertisements