fabsanyo

Gondolatok

Month: March, 2017

Jupiter

jupiter

Ha a fejünket a homokba dugjuk,hogy ne vegyünk tudomást az igazságról,attól még a tények tények maradnak.

https://books.google.ro/books?id=pspBAAAAcAAJ&pg=PA122&dq=fanum+iovi&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiqt8enieLSAhXBKJoKHe6CA1wQ6AEIGjAA#v=onepage&q=fanum%20iovi&f=false

Csak a lényeges dolgokat irtam ki,hogy ne vegyem nagyon igénybe a kedves olvasót.De akinek ideje és módja van elolvasni az egész könyvet megéri.Isac Vossius holland humanista jelentette meg  a 17.században Edoardo Barone Herbert de Cherbury “De religione gentilium”c.művét,mellőzve a jezsuita befolyást.

5.old:Inter stellas autem que priae erant magnitudinis,splendoris et virtutis,puta Sol et Luna ,et erraticae in genere demum prius quam fixae ,in Deorum numerum erant adscitae.Inter Erraticas post duo magna luminaria inclaruit primo Stella Phosphorus sive Venus ,que variis sub nominibus ,uti reliqui Planetae ,longue lateque colebatur.Accesit tandem in illorum numerum Stella Mercurii,uti que Solis fuerit sive assecla sive comes .Stellas enim Martis ,Iovis et Saturnis nescivisse videtur ipsa vetustas,licet bene antiquis temporibus et reliquae erratice (preter illas quas Galilei Telescopium detexerat),tandem innotuerint,et ex ipso colore inter se distingerentur.Ita ut Venus candida semper,Mercurius caeruleus,Iupiter rufus et flavius,Mars cruoris instar purpureus vel nigricans,Saturnus plumbeus vel pallidus viseretur.—A csillagok között melyek elsők voltak nagyságukban,tündöklésükben,és erényeikben,mint például a Nap és a Hold,és tévesen elöbb álló csillagoknak vélték,Isteneknek számitottak.Ezen tévesen állócsillagoknak vélt két nagy világitó testen kivül az első a Vénusz(fényes csillag),melyet különböző nevek alatt hosszában széltében imádtak.Ezekhez számláltattak később a Merkur,amely a nap szomszédja,vagy társa volt.Nem tudni a Mars,Jupiter és Szaturnusz ismertségének idejét,ami lehet az ókorbol is,de csak Galilei távcsöve által lettek ismertekké a szinük szerint(maguk a nevek,mint istennevek léteztek az ókortól is).Igy a Vénus mindig fényes,a Merkur kékszinű,a Jupiter vöröses sárga,a Mars sötét-vörös,a Szaturnusz halvány olomszinű.

11.old:Poeta Ennius:”Ille est Iupiter quem dico ,quem Graeci vocant Aerem qui ventus est et nubes et imber postea,atque ex imbre frigus ,ventus post sit aer denuo,quod et firmat usitata loquendi formula sub Dio vel Divo et sub Iove,id est in aprico aere ,cum Iupiter aliquando pro Aere figurate apud antiquos accipi soleat qua de re suo loco fusius”.Anima tandem ipsa ab aer spirare dicitur.—Ennius költő szerint:Ez a Jupiter amiről beszélek,amelyet a görögök Aernek(levegőnek)hivnak,amely szél is és felhő is aztán eső után hideg ,majd ujból levegő,és ezt Istennek is szokás nevezni Jove névvel ami nem más mint enyhe napsütötte levegő,mások Jupiternek vagy Légnek hivják.Maga a lélek is nem más mint belélegzett levegő.

15.old:Phoenices quotannis sacrificabant Saturno dilectissimos filios et unicos :quod valde firmat Porphirius lib.2 de Abstin.ab esu Animal.vid.pl.Voss.pag 364.Saturnum porro vocatur fuisse El testatur Damascius .Phoenices et Syri Saturnum vocant El,et Bel,et Bolathen.Omnis inquit in illis partibus Solem colunt,qui eorum linguam Hel dicitur.Atque haec quidem de nomine El,cuius plurale Elim,qui etiam sunt Angeli,Exod.15.13 et Elohim cuius singulare Eloah sufficient…Ad alterum nomen Iehova sive Iahve accedimus,ubi etiam integrum locum ex eodem Vosso aponam.Iah uno ex Dei nominoibus,ex Halelu-ja,hoc est Laudate Dominum….in tetragrammatum Iave vel Iehave,ut Samaritani efferebant….sive pronunciarint Ieheve ut Mercerus et Drusius censent,sive Iehovah ut praeferunt puncta Masoritica.—A Föniciaiak minden évben Szaturnusznak áldozták a legkedvesebb egyszülött fiúkat:ezt megerösiti Porphirius (lib.2 de Abstin.ab esu Animal.vid.pl.Voss.pag 364).Aztán Szaturnuszt nevezték El-nek is Damascius szerint.A Föniciaiak és sziriaiak Szaturnuszt El,Bel és Bolathen névvel illették.Ezen vidéken mindenki napimádó volt,amit a saját nyelvükön Hel-nek hivtak.Ez ugyanaz a név mint El,melynek többes száma Elim,mely angyalnak neve (Exodus 15.13)és Elohim melynek egyesszáma Eloah…Igy eljutunk egy másik névhez a Jehovához aminek magyarázatát teljes egészében Vossiustól vesszük.Jah egyike az Isten nevének,a Halelu-jah azt jelenti,hogy dicsérjétek az Urat.A tetragrammátában Jave,vagy Jehave,ahogy a szamaritánusok mondják…Mercerus és Druzius szerint Jeheve,vagy Jehova a Mazorétika szerint.

2o old:Solis cultum antiquum maxime ,tum universalem fuisse testantur non solummodo S.S.sed Homerus et Hesiodus,ipse quoque veteres Historici.—A legősibb kultusz a Nap kultusz Homerus és Hesiodus de az összes régi történész szerint is.

123old:In numismate quodam Diocletiani Iupiter effigitur dextram victoriam porrigens sinistram hastam erectam tenens:inscriptio est:Iovi Conservatori Orbis.—A Diokletianus érméinek egyik oldalán a Jupiter jobbkeze alatt a legyőzöttek,a balkezében egy dárdát tart:ezzel a felirattal:Jovi a világ megtartója.

27.Augustinus contra Faustum(manicheus):”Ad Solis girum vestra oratio circumvolvitur.Vestrae vanitati placuit in Sole ponere virtutem Filii,et in luce Sapientiam.“—Augustinus Faustum ellen:A beszédetek a nap járásáról szól.Tévesen a napba helyezitek a Fiú erényét(erejét)és a bölcsesség fényébe.

28:Apollinis nomen quem Solem esse monstrat Plato in Cratylo.—Apollinis neve Nap amint Plató bizonyitja.

47.:De nomine autem Iao non Strabo solummodo ,de quo antea mentionem feci,sed Origines locus ex emendatione H.Sanfordi,ubi ait:Id est Iao Iah ab Haebreis appelatur.Ex quo duplicato etiam verbum Iehovah esse conflatum,vult Isidorus l.7,cap.I.—A Jao névről nem csak Sztrabó szól hanem Origenes H.Sanfordi szerint,ahól ezt mondja:A Jao-t a zsidók Jah.nak hivják.Amelynek a kettőzéséből lesz a Jehovah név (Isidorus l.7,cap.I.)

119.:De Iove aliqua historice,aliqua mytice ,aliqua mystice narrantur.—A Joveről vannak akik történelmileg,vannak akik mitikusan és vannak akik misztikusan beszélnek.

Multi fuere olim Ioves,trecentos,qui in orbe terrarum hinc inde fuerint culti de invenisse tradit Varro.Horum omnium notissimus fuit Iupiter Cretensis.Excessit hic Deus fortitudine et ceteris virtutibus omnes,accepto enim post Saturnum regno,maxima plerique contulit ad humanam vitam:primus omnium justitiam docuit mutuo servari inter mortales,omni vi ac injuriam remotis ,lites et contentiones judicio auferens,singula quae ad bene vivendum ac pacem pertinerent,summam ope procuravit,bonos ad virtutem exhortatus est ,improbos timore coercuit ac poena.—Varro szerint a világban háromszáz helyen fellelhető volt a Jovi tisztelete(imádata).Ezek legnevezetesebbje Jupiter Kretensis volt.Ez az Isten(Jovi) aki Szaturnusz után kezdett uralkodni kitűnik az ereje és más erényei által,,és a legnagyobb befolyással volt az emberi életre:elsősorban a halandók számára a kölcsönös igazság szolgálatát tanitotta,minden rosszat az igazságtalanságnak tulajdonitott,a vitáknak és pereknek törvényes megoldást ir elő,ami egyedüli módja a békében való életnek,a jókat az erény utjára biztatta,a gonoszokat megfélemlitette és megbüntette.

Iupiter hic quem Curetes infantem adservasse fertur ,claruit (ut quidam putant) circa tempora Isaaci et Iacobi:aliter fuit Iupiter Cretensis,qui rapuit Europam ,aliter Asterius vocatus,ex quam suscepti sunt filii Minos .—Ez a Jupiter akinek a gyerek Kuretes szolgált, Izsák és Jákob idejében élt:Más volt az a Jupiter Kretensis amelyik elrabolta Európát és más volt Asterius aki a Minosz fiakat nemzette.

Össze vetve a fent kijegyzetelt adatokat,képet alkothatunk a vallás kialakulásáról.Az ember az isteneket mindig a magaslatokon vélte megtalálni.Ezek lehettek hegyek,mint a sok Olimposz,de a legmagasabb hely az istenek számára az égboltozat volt.Igy az égi testeket kezdték azonositani a különböző istenekkel.
Ha figyelembe vesszük a tényt,hogy a kezdeti időkben a legtöbb nép napimádó volt,és azt,hogy a számtalan ugynevezett pogány isten közűl Jovi volt a leghatalmasabb,akkór azt is be kell látni,hogy Jovi valójában Napisten volt.A tűz megszeliditése elött a Nap volt az egyetlen meleget árasztó forrás,ezért nem csoda ha Jó istennek nevezték.A Jovi nevet csak magyarúl lehet értelmezni.Más nyelvekben nem más mint egy üres szó.A régi magyar nyelvben a nevek u végződést kaptak.Igy Jovi Isten magyarul Jou Isten volt.Mivel a latin nyelvben az u-t v-vel irták,ezért lett a Jou-ból Jov,ami után hozzá toldották az i-t.

Amint a fenti idézetekből látjuk a Föniciaiak Szaturnusz Istene emberáldozatokat követelt.Ezt a sötét korszakot követte Jovi isten fellépése,és ez lehetett az a kórszak amit a régi történészek aranykórnak neveznek.Ezután sajnos egy visszaesés következik a fanatikus vallások megjelenésével,ahól nyilvános emberáldozatokra nem kerül sór,de sok utalást találunk erre a különböző ugynevezett szent irásokban.Az emberáldozatokat felváltották a tömeges állatáldozatok,ami nem kevésbé visszataszitó.Ekkor történt Jovi átkeresztelése Jupiterre.A Jupiter,akárcsak a Jovi csak magyarul értelmezhető,ami nem más mint JouPéter.A fenti szövegekből azt is megállapithatjuk,hogy mikór jelent meg a Jupiter név.

:”circa tempora Isaaci et Iacobi:aliter fuit Iupiter Cretensis qui rapuit Europam “,vagyis Izsák és Jákob idejében amikor a keresztény Jupiter elrabolta Európát.Franciául a keresztény Cretien,itt Cretensis,ami nem jelenthet mást.Itt ugye rá lehet vágni,hogy Izsák és Jákob jóval a Jézus elött élt.Na és ha mindhárom személy csak papiron létezett? Mert Krisztus nem biztos,hogy Jézus is.Ez az állitás sok hivőnél egyből kiveri a biztositékot,pedig a kereszténység jóval az állitólagos Jézus(aki valószinű,hogy egy Jezsuita találmány)elött létezett.A Scaligeri féle időrend pedig nem biztos hogy igaz.

A kereszténységre való áttérés abba a formába ahogy azt ma találjuk,nem ment egyik napról a másikra.Számtalan irányzat létezett,melyek kölcsönösen megvádolták egymást  eretnekséggel ,és évszázadokig tartott köztük az élet-halál harc.Téves az az álláspont amit a mai korifeusok vallanak,hogy minden meg volt jövendőlve, illetve előre elrendelve,aztán ment minden mint a karikacsapás.Nem szükség az apokrif iratok igazságtartalmára hivatkozni,elég ha elemezzük bizonyos szavak jelentését,amelyek közel állnak a valláshoz.Az egyik ilyen latin szó a peto,petere aminek az egyik jelentése a jelölés.Ebből a szóból származik a petra ami követ jelent,de nem akármilyen követ, hanem épitésre kijelőltet,mert a közönséges kőnek lapis a neve.Péter is mint apostól kijelőltetett az Egyház épitésére.A régi ugynevezett pogány Isten neve Jó.Ez csak magyarul értelmezhető,de benne foglaltatik mindaz amilyennek egy erkölcsi magaslaton álló ember az Istent elképzeli.Nem féltékeny,nem pártoskodó,nem bosszuálló,és mégis pogány Istent csináltak belőle.Az ugynevezett élő Isten(ezt a jelzőt cinikusan azért használják,mert nagyonis hasonlit az élő hus-vér emberre) bosszúálló,féltékeny,pártoskodó.Ezt fogadtuk el és hozzá imádkozunk.Döntse el mindenki,hogy melyik a jó Isten és melyik a rosz Isten.Ha Jupiter nem más mint Jó Péter,akkór bizonyára volt egy Rosz(hamis)Péter is.Az emberi nyelv megörökit olyan igazságokat,melyek másképp végképp feledésbe mennének.A latin nyelvben a hit fede közel áll a hüség fide szóhoz,és a legtöbb ember nem is lát különbséget.Igy a hűség mindig felülirja az igazságot.A hűséges ember nem mindig igazember.Mert hüséges lehetsz a gonoszhoz is igy te is azzá válsz.

Az alábbi könyvből az derűl ki,hogy Jovis és Apollinus (aki Jovis fia) avar istenek voltak.

https://books.google.ro/books?id=Uaotu92eMEIC&pg=PA778&dq=De+Origines+Hunnorum&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjlpbnh_MTJAhWBoBQKHbb5AD84WhDoAQhLMAY#v=onepage&q=De%20Origines%20Hunnorum&f=false

Nehéz megállapitani,hogy Becani,aki valószinüleg spanyol volt,csak tudatlanságból ferditett,vagy készakarattal.Ha magyar lett volna,vagy komolyabban foglalkozik a magyar történelemmel,biztos nem lett volna olyan sok ellentmondás számára,az alábbi irásokban,de az is lehet,hogy az esetben ezt az irást is rég eltűntették volna.

A 1o47.oldalon a Riphei hegyek hóllétét tárgyalja.Tudni való,hogy erről a hegyről Herodot ir aki szerint Szkitiától északra található és Nyugatról Kelet irányban helyezkedik el.Becani arra a következtetésre jut,hogy ez a hegy nem lehet más mint a Norvégiai hegység.Szerintem figyelmen kivűl hagyja azt a tényt,hogy Herodot idejében még nem ismerhették Skandináviát.Az akkori térképek szerint az ismereteik nem terjedtek tul messzire a Balkán környékétől.Igy a Riphei hegyet csakis a Kárpátokkal lehet azonositani.A történészek ezt azért nem fogadták el,mivel ez ellenkezett volna azzal az általuk hirdetett hazugsággal,hogy Herodotosz a szkták hazáját az orosz sikságra helyezte.

1o48.old:Mihi profecto non paulo magis eius fabula arrisit,quam illud Pindaricum melos,quo Hiperboreos ad fontes Istri videtur quesivisse ,dum Herculem ab umbrosis eius fontibus Oleastrum in Olimpia tulisse canit,persuaso Hiperboreorum populo,Apollinis ministro ut id permitteret:ubi Scholiastes nimis supine fontes Istri umbrosos ea de causa dicit,quod Olearum densis silvis lumen excludatur,cum ad Istri fontes nullae unquam Oleae excreverint,frigore id prohibente.–-Számomra nem kevésbé nevetséges az elbeszélése(Theopompuszé),mint Pindárusz meséje,aki a Hiperboreosokat(északi népek) az Ister forrásához teszi,amint ugy énekli meg ,hogy Herkules az Ister forrásánál,az olajfák árnyékában vár az Olimpiára,a H.(északi nép)pedig Apollinusnak szolgál(áldoz):ahól a tanultak sokasága azért fekszik a földön(lustálkodik) az olajfák árnyékában,mivel a fák sürüsége akadályozza a fényt.De az Ister forrásánál nem nőnek olajfák,mivel a hideg ezt megakadályozza.

Itt két dolgot kell figyelembe venni.Iszternek hivták a Duna folyását a vaskaputól a Tengerig.Igy az Ister forrását a Vaskapu körül kell keresni és nem a Fekete erdőben.Ez abban az időben,amikór a Vaskapu időlegesen elzárult.Nem hiába van ezen a helyen egy Herkules fürdő.Itt az éghajlat sokkal enyhébb mint északabbra,de lehetett olyan történelmi idő,amikór a meleg megengedte olajfák létezését is.Másfelől  látszik,hogy ezt a szöveget aki másolta nem fogta fel,hogy itt átvitten kell értelmezni egyes dolgokat,és ezért sikeredett zavarosra a szöveg.Ugyanis az eredeti irás azt akarja mondani,hogy az adott vidéken az adott kórban a “fény” hiányában szenvedtek.De az is lehet,hogy az olajfákon amelyek meggátolják a fény behatolását,valójában a délről jött megszállókat kell érteni.Azt  figyelembe kell venni,hogy a történészek Herkulest Afrikából származtatják,tehát egy olyan periódusról van szó,amikór a déli népek megszállták Déleurópát.Ez megtörtént több hullámban a VIII. és a XIV.századok között.

A XIII.század körüli Afrikából induló inváziót a mai történelemirás ugy adja elé mint két klán(guelfi és guibelini) közti háboruskodást.

A Guelphi-Guibelini háború

Vajon miért hamisitották meg ugy az európai történelmet,hogy az európai civilizációra a nagyobb veszélyt a keleti inváziónak tulajdonitották,miközben a déli invázió káros hatásait szinte teljesen ignorálták? Ha elolvassuk azokat a latin irásokat,amelyek nagyrészét megsemmisitették,más részét elrejtették,akkór azt látjuk,hogy a keleti inváziók általában egy pár évig tartottak,miközben a délről jövő inváziók több száz évig.Ha figyelembe vesszük,hogy a rombolásban és kegyetlenségben a déliek semmiben sem maradtak a keletiek alatt,akkór csak azt feltételezhetjük,hogy az Európa urainak inkább megfeleltek a délről jövő betolakodók,mint a keletről jövők.Ez nagyon is kézenfekvő,ha Európa urai alatt az Egyház vezetőit értjük,ugyanis az Egyház jobban tudta integrálni az alacsonyabb kulturával rendelkező népeket,akiknél még nem létezett a vallás fogalma.
A mai történelemirás ugy próbálja beállitani a guelphiek és guibeliniek közti csatározásokat,mint két itáliai klán közti háboruskodást.Nézzük meg,hogy valóban ez e az igazság?
https://books.google.ro/books?id=oIwjkeMajG8C&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false
271.old:Anno 12o7.Dum haec interim de Germaniae pace á pontificijs legatis aguntur inter Othonem Saxonem et Svevum Philipum,horrenda Saraceni nominis factio Christianae reipublicae bellum indixit.Nam ex Africa copiae Saracenorum ingentes in Europam traiecerant,Hispaniam invaserant ,et Innocentius quidem pontifex ubique crucem predicari iubet:sed priusquam reliquorum populorum auxilia confluxissent ,magnum hostes partem Hispaniae adeo vastarunt ut iam Gallias meditarentur.—12o7.év:Miközben a pápai küldöttek a Szász Otto és a sváb Fülöp megbékéltetésén fáradoztak,a szaracénok irdatlan serege megtámadta a keresztény országokat.Szaracénok oriási serege át kelt Afrikából Európába,elözönlötték Spanyolországot. III.Ince pápa aki meghirdette a keresztes háborut,még mi elött össze tudta volna gyüjteni a seregeket, a szaracénok megszállták Spanyolországot és Franciaország elfoglalásáról gondolkoztak.

3o3.old:Anno 124o.Et divisi sunt factiones etiam nominibus nam qui pontifici et Ecclesiae favebant,Guelphi dicti sunt,qui Caesaris(II.Fridericus) arma sequebantur ,Guibelini nomen hoc apud Pistorienses aiunt primo auditum.Sed utriusque sane appellationis antiquior origo,sub Cunrado 3. qui circa annum Domini 1138 imperium inierat,in pugna quadam coepit ,quum Guelfi auxiliares copie symbolum quasi hoc sibi haberent,Hic Guelphy,qui vero sub Cunradi Caesaris signis erant,Hic Guibelini clamarent.—Két táborba oszlott a nép: akik a pápa és az Egyház szimpatizánsai voltak,ezeket Guelfieknek nevezték, akik viszont fegyveresen a Császár(II.Frigyes) oldalán álltak Gibelinieknek, ahogy Pistorienstől hallottuk,de mindkét elnevezés sokkal régebbi.Már 3.Konrád aki 1138-ban a császárságot elinditotta, a Guelfiknek nevezett segéd csapatokkal vivott csatát,akik viszont a Konrád oldalán harcoltak,ezeket Gibelineknek nevezték.

3o8.old.1247:Continuatum est fere biennio bellum atrox variumque,quo partes Guelfae et Guibelinae totius Italiae se lacerabant.—Két éves kemény harcok dultak a Gelfiek és a Gibeliniek közt, melyek szét szabdalták egész Itáliát.

369.old: Anno13o9: Sed cum agi nihil inter Henricum Caesarem et Eberhardum comiitem concordiae causa posset,comes indignanter recessit,contra quem rex grandem exercitum vocavit.Erat enim comes,ut scribit Iacobus Moguntinus de domo Guelphorum seu Camera Franciae,et aliorum Tusciae ac Lombardiae Guelphorum originem trahens.Hunc rex per principes,barones et civitates imperiales,oppidis suis et castris fere omnibus aut destructis omnino,aut captis depauperavit,ut ex 8o munitissimis castellis et oppidis duo et 7o expugnata ademerit,ubi et castrum Wirtemberg extitit destructum.Itaque belli angustia undique pressus,ad castrum Usperg munitisssimum fugit quo obsesso,fugientem Rudolfus marchio de Baden sororius suus in oppido Besiken recepit.—De mivel Henrik Császár és Eberhard grof semmiképp nem tudtak egyességre jutni,a gróf felháborodottan eltávozott,amire a király nagy hadsereget hivott össze.Jákobus Moguntinus szerint a gróf Guelfi házból azaz francia házból származott,mások szerint Tuszciai,vagy lombárdi guelfi származásu volt.Ez után a király a gróf kastélyait vagy lerombolta,vagy elszegényitette,igy 8o megerösitett kastélyt és 72 várat foglalt és rombolt le,ezek közt a Wirtembergit.A gróf az uspergi várba szaladt,melynek az ostroma közben Besike várába Rudolfushoz menekült.
Verum post mortem Henrici Caesaris idem comes omnia deperdita recuperavit,et plura alia ,ita ut ditior et potentior factus fuerit quam prius erat.—De Henrik halála után a gróf vissza kapta az összes elvesztett várát,és még másokat is,igy még gazdagabb és hatalmasabb lett mint az elött.

371.old Anno 1312. Henricus urbem Romam ingreditur.Blondus autem et post eum Platina,sequentes Ptolemeum,scribunt Henricum Romam venisse ,coronatum inde a tribus cardinalibus Romanos omnes in verba sua... —1312.-ik évben Henrik császár bevonul Rómába.Blondus és utánna Platina majd Ptolemeus irják,hogy amikor henrik Rómába jött,három római biboros koronázta meg(császárrá) mind az ő utasitására…

372.old.:Anno 1313.:Caesar(VII.Henrik) tum Florentiam cum parvis copijs obsedit cum in ea essent ex factione Guelpha congregati ad centum millia armatorum,in qua quidem obsidione habitis diversis conflictibus,pars Caesaris semper victoriosissime triumfavit .Erant tum in magnis angustijs Florentini,timentes de captione civitatis.—1313-ban a császár Firenzét ostromolja kevés csapattal,amelyben a guelfiek tartozkodtak százezer felfegyverzett harcossal.Ez ostrom alatt sok osszecsapás volt amiből a császár mindig győztesen került ki.Nagy szorultságban voltak a firenzeiek…

A császár részt vesz a Mária mennybemenetelének ünnepén ahól megmérgezik.Az áldozó kehelybe ugyanis amiből ivott mérgezett bor volt.
Tehát a henrik által vezetett hadjárat a guelfiek ellen elbukott.A pápa egyértelműen a guelfieket támogatja.Ezért kikényszeriti,hogy Magyarország élére is egy délitáliai,vagyis guelfi származású király kerüljön.
Hamis történelem,hamis magyarázkodás:Dr.Görög Fernc A magyar nemzet története c. könyvéből:
129.old.:Koronás királya már volt Magyarországnak,de a koronás királynak alig volt hatalma,mert a hatalmuk virágzási korát élő óriási birtokok és katonaság fölött rendelkező”kiskirályok” nem azért választották meg Károlyt királlyá,hogy engedelmeskedjenek is neki…Másfél évtizedig tartó kemény küzdelem után azonban sikerült Károly királynak levernie összes ellenfeleit.
Ha félre tesszük a sok mellébeszélést akkór rájövünk,hogy itt egy délről jövő pápai áldással történt invázióval nézett szembe a magyarság,és az ugynevezett kiskirályok másfél évtizednyi halálharcot vivtak,ami után a Poszádai csellel a Károlyunk kiirtotta a még életben maradt magyar urakat is. https://fabsanyo.wordpress.com/2016/06/.

 

https://books.google.ro/books?id=Uaotu92eMEIC&pg=PA778&dq=De+Origines+Hunnorum&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjlpbnh_MTJAhWBoBQKHbb5AD84WhDoAQhLMAY#v=onepage&q=De%20Origines%20Hunnorum&f=false

1o48.old.Et si illic non crescant hac de causa,qui ,rogo ,sub ipso Septentrionis cardine nascentur?Sed quia Abaris Hyperboreus fuit ,et totum orbem discendi causa circumivit,si quae de illo feruntur ,audiamus,non parum illustrabatur Cimmeriorum haec extrema sedes.Herodotus sagittam circumtulisse dicit,et citra cibum totum orbem ambiisse,praeterea ,quod sciam nihil addens.Pausanias prodidit quibusdam placere,Abarim templum quoddam Sospitae Proserpinae in Peloponeso condidisse:quod si ita est ,necesse est fateri praedivitem fuisse.Sunt qui tradunt pestilentia per totum orbem grassante,oraculum redditum fuisse,Athenienses debere pro omnibus orare.—De ha ott nem nőnek e fajta fák,akkór mik teremnek ezen északi szélességen?De kik voltak az északi avarok,és az elterjedésük oka,akik amint hallottuk a Kimmerek északi szállásáról jöttek.Herodotosz szerint a nyilat körbevitték(a világban) élelem nélkül körbejárták a világot,semmit nem vive magukkal.Pausanias szerint a Sospitae Proserpiae templomot az avarok épitették a Peloponézoszon:mely be kell vallani jövendő mondó volt.Volt aki állitotta,hogy a nagy pestis járvány is meg volt itt josolva,az Athéniak többet kellett volna imádkozzanak.

Venisse igitur et aliarum gentium legatos ,et ab Hyperboreis Abarim ad Athenienses inducendos ,quo communi omnium nomine numen precibus suis placerent.Id accidisse circa tertiam Olimpiadem ,ut est Svidae collectaneis ,quo loco Hyperboreos Scythas vocat,et Abarim Scytham —Jöttek más népekből is küldöttek,az északi Avarok az Athéniakhoz vivén őket hogy imádkozzanak az égiekhez.Ez a harmadik Olimpiász idején történt ahogy Svidas irja,ahól az északiakat(Hiperboreis) Szkitáknak és az avarokat is szkitáknak nevezi.

1o49.old.Pitagorasz az Apollini templomából elviszi Phoebius nyilát.

Quo vero ,quae diceret magis credentur,omnia sigillatim enumerasse quae in fano Apollinis Hyperborei contineretur.Quo vero tempore vel Abaris fuerit,vel Pythagoras,video non liquere.Nam ex Svida modo docui,tertiae Olimpiadi adventum Abaridis in Graeciam adscribi.Eusebius ad Olimpiadem quinquagesimam tertiam,in Graeciam venisse prodit.Pindarus tempore Croesi Lydorum regis,alij circa vicisimam primam Olimpiadem…,cum Graeci fateantur,Hyperboreos Scythas fuisse ,et ab illis Abarim ad Pythagoram audiendum per immensa terrarum spatia venisse.Que de Pythagora scribuntur sic in dubiis pono,ut verear Graecos ad gloriam Pythagorae potius quam ad veritatem respexisse,dum Abarim eius discipulum faciunt.—Ami hihetőbb,hogy az északi Apolinis templomában minden le volt pecsételve(elrejtve).Az nem világos,hogy melyik időben léteztek az avarok és Pitagorasz.Szvidasznál ugy olvasom,hogy a harmadik Olimpiász ideje alatt jöttek az Avarok Görögországba.Pindárusz szertint Krözus lydiai király idejében,mésok az első Olimpiász idejére teszik,…ahogy a görögök állitják az északi népek(Hiperboreos) Szkiták voltak és tőlük jöttek az Avarok az irdatlan messziségből,hogy meghallgassák Pitágoraszt.De amit Pitagoraszról állitnak,abban én kételkedem,mert a görögök inkább Pitagorasz dicsőségét emelik ki,mint az igazságot,amikor azt állitják,hogy az Avarok az ő tanitványai voltak.

Az “irdatlan” messzeséget a történelem hamisitók találták ki,akik mindenáron számüzni szerették volna a magyarokat a Kárpát-medencéből,nekik mindegy volt,hogy északra vagy keletre,csak minél messzibbre.

1o51.old:Quod si ita Physicos interpretamur,nihil aliud sagitta Phoebi significabit,quam divinum quoddam ingenij acumen,quo Abaris ceteris praecellebat.Nec vero ingenij solum aciem designabit,sed omnes illas disciplinas,quas huius beneficio percipimus.Dicitur igitur Pythagorae sagittam suam Abaris dedisse,quia nimirum plurima ei sapientiae arcana misterria tradidisset…Fuerunt igitur,ut ad propositum revertamur,Hyperboraei quoque á Cimmerijs procreati,et quamvis ultra Boream habitarent,Europae á vetustissimis attributi .—Hogyha fizikailag magyarázzuk,akkor Phoebius nyila nem más,mint az isteni tudás aminek az avarok a birtokában voltak,másokat megelőzve.És ez nem csak az ügyesség csucsát jelentette,hanem mindazt a tudáshalmazt,aminek az élvezői vagyunk.Tehát a nyil átadása Pitagorasznak nem más mint a sokféle rejtett tudás átadása…Hogy visszatérjünk az elején feltett témához,az északiak(Hiperboreos) a Kimmerektől származnak,és ők birtokolták legelöbb Európát.

És most próbáljunk egy kicsit gondolkozni.A chiméra nem más mint ,ábránd,iluzio,szörny,vagy gonosz lélek.Herodotosz szerint a szkiták 28 éven át kergették a Chimérákat(ábrándokat) Ázsiában.Itt az van,hogy az északi népek a kimmerektől(chiméráktól) származnak.Jornándes szerint a hunok a gonosz lelkektől származnak.Nem ugy néz ki ,hogy ugyanazzal a mesével állunk szemben? Egy kimérából(illuzióból) csinálunk egy népet,aztán helységeket is ugy mint a Krim meg a Dán felsziget,és történelmet hazudunk.

Szabadkőmüvesek Diocletianus idejében?

szabadkőmüvesek

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.3
Az ókori történelem nem más, mint a középkori történelem szemetes ládája.Rengeteg felvállalhatatlan embertelen cselekedet amit a középkorban elkövettek,mind vissza lett datálva az ókorra,módositott formában és más név alatti főszereplőkkel.

Bármennyire nevezzük jelen irást legendának,nem lehet teljesen légből kapott .Diocletiánus épitkezéseinek nem sok nyoma van a Kárpát-medencében,ellenben annál több nyoma van a Károly Robert(Caroberto) idejében véghezvitt épitkezéseknek.Ebben az időben készülhettek az Anjou legendárium képei is.Diocletiánus származásáról és előéletéről szinte semmit nem tudni.A császársága alatt nincs irás arról,hogy tömeges keresztény kivégzések lettek volna.Mégis a legnagyobb keresztényüldözőnek tartják,és az ő korát nevezik a mártirok korának.Igy érdemes megvizsgálni,ha nem e épp a középkórban valóban elkövetett tömegmészárlások lettek vissza vetitve az ókorra,amit az ugynevezett eretnekek ellen ugyancsak keresztények követtek el.Ha figyelembe vesszük,hogy a Nap egy nagyon fontos vallási szimbólum volt a Kárpát-medencében,amit megtalálunk zászlókon,az ostya formájában,de a szentek ábrázolásánál a glória formájában,akkór feltételezhetjük,hogy valamikór az Istent naphoz hasonlitották,amely egyformán kegyes mindenkihez.Ezt Jo Istennek is hivták.

XXXIXv:Tempore quo Diocletianus augustus perrexit Pannoniam,ad metalla diversa sua presentia de montibus abscidenda factum est ut omnes artifices metallicos congregaret.Invenit inter eos magne peritie artis inbutos homines:nomine Claudium,Simpernianum,Castorium,et Nicostratum,mirificos in arte quadrataria.Hij occulte christiani erant,custodientes mandata Dei et quisquid artis operabantur in sculptura in nomine Domini Isus Christos sculpebant.-–Az időben midön Diocletianus be ment Pannoniába,a hegyekben található különféle fémek feldolgozásához összegyüjtötte az összes fémmüves mestert.Talált köztük nagy művészi jártassággal biró embereket,név szerint Claudius,Sympernianus,Castorius,és Nicostratus,csodálatos kőműveseket.Ezek titokban keresztények voltak, megőrizve az Isten parancsolatait és minden faragásukat a Jezus Krisztus nevében végezték.

Diocletioanus meg akarja épittetni a Nap(isten) emlékművét(bálványát),szekerekkel lovakkal és minden ami hozzá tartozik.(Valószinű hogy a képet az asztrológiából vették).

napisten

Quadam autem die convenerunt in unum omnis artifices numero sexcenti viginti duo cum Philosophis quinque…Et erat mira intentio inter artifices et philosophos.—Egy nap aztán összegyültek a mesterek hatszázhuszonketten és öt filozofus…És nagy feszültség támadt a filozófusok és a mesterek között.

A munkálatokat Sympernianus vezette aki keresztény volt és kikérte ,hogy mindent rá bizzanak,ő majd a saját elképzelése alapján fog eljárni.Elkészitették a nap emblémáját,majd egy templomot épitettek ahól elhelyezték ezt.Diocletiánus nagyon meg volt elégedve és jutalomban részesitette a mestereket.Ez után még sok más templomot épitnek.Ezenkivűl pénzérméket is veretett.

nap

És egy kis papi füllentés:
Claudius autem omnia que operabatur in nomine Domini Isus Christos faciebat et bene sequebatur eum ars.Simplicius autem qui erat gentilis omnia quecumque facebat non erant convenientia.Quadam vero die dixit ad Simplicium Nicostratus.Frater quomodo tibi ferramentum tuum comfringitur.Dixit autem ad eum Simplicius Rogo te temperame michi ferramentum ut non confringeretur.Dicit ei Claudius:Da michi omnem ingenium artis.Et dum dedisset ei omnem sculpturam ferri dixit Claudius In nomine Domini Isu Christi sit hoc ferrum forte et sanum ad faciendam operationem.Ab eadem hora cepit Simplicius omnem artem quadratariam cum ferramentis suis sicut Simpernianus bene et rechte operari.Tunc Simplicius miro amore et studio cepit inquirere a Simperniano quod esset genus temperamenti quia nunquam frangebantur argumenta ferramentorum suorum que ante non ita erant.Dicit ei Sympernianus una cum Claudio:Ergo frater miraris in temperatione ferramentorum.Deus qui est creator et Dominus omnium rerum ipse facturam suam confortavit .Respondit Simplicius dicens Symperniano:Numquid deus Iovis ipse non fecit omnia?Respondens Claudius ait illi:Frater age penitentiam quia blasphemasti nesciens quid loqueris.—Claudius pedig minden műveletét a Jezus Krisztus nevében végezte és tökéletes munkát végzett.Simplicius pedig ,aki nemes vala bár mit csinált nem volt sikeres.Egy nap aztán azt mondja neki Nicostratus:Hogy lehet testvér,hogy a vésőd állandóan kicsorbúl.Simplicius pedig azt mondja neki:kérlek élezd meg te a vésőmet hogy ne csorbuljon ki. Claudius:Add ide az összes szerszámaidat.És miután oda adta,Claudius azt mondja:Jezus Krisztus Urunk nevében legyen ez a szerszám erős és megfelelő a munkához.Ettől az orától kezdve Simplicius épp olyan jol kezde dolgozni a szerszámaival mint Simpernianus.És ekkór csodálkozással és kiváncsian megkérdezte Simpernianust mi ez az élezési modszer,hogy nem csorbulnak ki a szerszámok mint az elött.Simpernianus és Claudius ezt válaszolták:Tehát testvér,csodálkozól az élezési módszeren.Az Isten aki minden dolog teremtője,ő erősitette meg a szerszámot.Simplicius:Vajon nem Jovis isten az aki mindeneket teremtett?Claudius igy felelt:Testvér, tégy bűnbánatot mert istenkáromlást követtél el nemtudván mit beszélsz.

A kőmüvesek összetüznek a császárral,mivel nem akarják elkésziteni Asclepius(Esculap) szobrát(Esculap az orvoslás istene,a lánya Higiéna).A császár:Quare non obediestis preceptis nostris ut sculperetis de metallo porphiretico deum Asclepium ?Respondit Claudiu et dixit:Pie semper auguste nos semper obediimus pietati vestre et serviumus claritate tue.Imaginem vero hominis miserrimi nunquam faciemus qua scriptum est sic.–-Miért nem engedelmeskedtek utasitásainknak,hogy elkészitsétek bibór fémből(bronz) Asclepius szobrát?Claudius igy válaszólt:Kegyes és mindig szent császár, mi mindig alázatosan szolgáljuk fennségedet.De emberről faragott képet sosem csinálunk,mert igy van megirva.

Érdekes ellentmondás,mert Jézusról sőt a szentekről is igen sok képet készitettek utólag.

esculap

Mivel az emlitett öt mester sem Eszkuláp szobrát nem akarja elkésziteni sem a Nap istennek nem akarnak áldozni,ezért be rakják őket egy olom ládába és a vizbe vetik.Innen egy Nikodémus nevű keresztény kihalássza a holttesteket és eltemeti őket.Diocletiánus vissza tér Rómába,ahól elkészitteti Eszkuláp szobrát,aztán lemond a császárságról és elkezd kertészkedni.

Szent András apostól hitvallása

andrás

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.8

2r:Pax vobis et universis qui credunt unum Deum in trinitate perfectum Deus patrem ingenitum,verum filium unigenitum,verum spiritum sanctum procedentem ex patre et filio:et hoc esse unigenitum filium,quod est et ille ,qui genuit.Hanc fidem didicimus a sancto Andrea apostolo domini nostri Jesu Christi.—Béke nektek és mindenkinek aki hisz az Egyistenben,a tökéletes Szentháromságban,a nem született Atya Istenben,az igaz egyszülött Fiúban,az igaz Szentlélekben amely az Atyától és a Fiútól van,és az egyszülött Fiúban aki maga magát szűlte.Ezt a hitet tanultuk Szent Andrástól Jézus krisztus apostolától.
Et quoniam de immaculata terra factus fuerat homo primus:qui per lignum prevaricationis mundo mortem intulerat:necessario de immaculata virgine natus perfectus homo,in quo erat dei filius,qui primum fecerat hominem vitam eternam,quam perdiderant per Adam homines,repararet,ac per lignum crucis,lignum concupiscentie excluderetur.Panderet in cruce immaculatas manus pro manibus incontinenter extensis:pro suavi cibo arboris vetite,escam felis acceperet:in se suscipiens mortalitatem nostram ut suam nobis immortalitatem offerret.—És mivel a szeplőtlen főldből teremtetett az első ember:aki a fa csábitása miatt behozta a halált a világba,szükség volt a szeplőtlen szűz által szűlt tökéletes emberre,akiben megszületett az Isten fia,aki elsőnek elérte az ember számára az őrökéletet,melyet Ádám által elveszitett az emberiség,ezt jóvá tette a kereszt fája által,mely fa megszünteti a szenvedélyeket(kivánságokat).Megfeszitve a keresztre a szeplőtlen kezet, a tiltott fa édes gyümőlcse felé gátlástalanúl kinyújtott kéz miatt,elfogadva a keserű eledelt:magára véve a mi halandóságunkat,hogy felkinálja nekünk a saját halhatatlanságát.

Akinek van egy kis sütnivalója,az azonnal belátja,hogy itt csupa szimbólikus dolgokról van szó.Szimbólikus a tiltottfa gyümölcse,amely nem más mint engedni a zabolátlan kivánságoknak és ösztönöknek.Szimbólikus a kereszt fája,ami nem más mint felvállalni a kivánságok és gyönyörök hajszolásának megtagadását.Krisztus nem más mint az Ige,és nem husvér valakiről van szó,hanem egy tanitásról,Tanról aki egy az Atyával,és aki saját magából ered,és belőle ered a Szentlélek is mint a helyes gondolat.Ezek mind felnőtt emberek értelméhez való magasröptű spirituális fogalmak és jóval túl mutatnak a jámbór együgyű hivők számára felkinált Jézusi történeten,amely gondólkodó emberek számára nagyon sok botrányos dolgot tartalmaz.

Ha megnézzük a koronázási paláston a Krisztust ábrázoló képet,azt látjuk,hogy tökéletesen megfelel a fennebb leirtakhoz.Nincs itt sem Mária sem Jozsef,sem a kis Jézuska,hanem egy ember aki legyőzi saját belső ellenslégeit,az egyik a szólgalelküség egy kutya képében,a másik az aggressziv erőszak a sárkány képében.Elég gyanus a magyar történelmi irásban,hogy II.András és III.andrás uralkodása között kb.száz év a különbség és mindkét andrás ugy van leirva mint gyengekezű uralkodók.II.András pedig sok időt tölt a Szenföldön,ahól az ottani nép még királyának is választja.Ha “A bábjáték ujboli szinrevitelében ” leirt forgatókönyvet figyelembe vesszük,akkór lehet,hogy II.András nem más mint III.András fantomképe,és a fennebb leirt András apostól hitvallása,valójában nem más mint András magyar király hitvallása.

Itt egy másik magyar Szent András:

https://books.google.ro/books?id=7TVSAAAAcAAJ&pg=PA115&dq=monanus+hadrianus+maya&hl=hu&sa=X&ei=wlkVVffSB6Sz7AbIu4DwCw&ved=0CCwQ6AEwAg#v=onepage&q=monanus%20hadrianus%20maya&f=false

A következő szővegben egy keresztény család vértanuságáról van szó Claudius császár idejében:Márius,Martha(férj,feleség),Audax ,Abakus(fiuk)

49r:Muscianus iussit eos deponi de eculeo in conspectu Marthae et manus eis precidi…Tunc iussit Muscianus ut manibus ad colla ligatis sic per civitatem circuirent sub voce preconia :Deos blasphemare nolite.Clamavit enim Marius Audax et Abacus :Non sunt dii sed demones qui vos perdere habent et principem vestrum.—Musciánus megparancsolta,hogy vegyék le őket a kinpadról és Mártha szemeláttára vágják le a kezeiket…Ekkor Márciánus megparancsolta,hogy kössék a levágott kezeiket a nyakuk köré,és igy hordozzák őket a városon végig,a hirnök eközben ezt kiáltotta:Nem illik az isteneket káromolni.Márius,Audax és Abakus közben ezt kiabálták:Nem istenek ezek,hanem démonok,akik el akarnak titeket és a vezéreteket veszejteni.

Ha elfogadjuk az ezeréves időbetoldást,akkór a 14.század elején vagyunk,amikór valóban afrikai megszállásról beszélhetünk .Lásd “A bábjáték újboli szinre vitele”.Ekkór kerül sor a pápai szék áthelyezése Avignionba és ekkór kerűl a magyar trónra a délitáliai Carobertó,aki Zák Felician lányának levágatta orrát,fülét,ajkait és ugyanugy végig vitette a városokon,mint a fenti szövegben a hármat,és a szöveg is hasonló:Nem illik a királyra támadni.

49v:Passiones Sanctorum Fabianus et Sebastianus

fábián pápa

Fabianus papa natione romanus sedit annos quatordecim menses undecim dies martirio coronatur.Fuit autem temporibus Maximiani et Africani,usque ad Decium secundum,et quadratum,et passus est quartodecimo calendas februarias.—Fábian pápa aki római nemzetiségű volt,tizen négy évet és tizenegy hónapot székelt ami után vértanúvá koronáztatott.Ez Maximianus és Afrikanus és második Decius idejében február havában történt.
Itt ugy látszik,hogy Diocletianus helyett Africanus szerepel,de tudni való,hogy Maximianus afrikai származású volt.Igy az a gyanú merűl fel,ami nagyon valószinűnek tűnik,hogy mindketten afrikaiak voltak