A bábjáték újboli szinrevitele

by fabsanyo

a nagymester.jpg
A templomos Nagymester átka elégetésekór:

„Isten tudja, hogy ki tévedt és ki követett el bűnt, és a balszerencse bizony lesújt azokra, akik tévesen ítéltek el minket. Isten meg fogja bosszulni a mi halálunkat. Tudja meg az Úr, hogy igazság szerint mindazok, akik ellenünk vannak, miattunk fognak szenvedni!”

Az emberi aktivitásban amikór elindul egy felkapott irányzat,rövidesen lavinaszerűen mindenki ezt követi.Ilyenek voltak a művészetek különböző ágai,ilyenek a tudomány külömböző ágai,az irás,és amint látjuk manapság a digitalizáció.Az irás nagy kórszaka a 15.század.Ekkór kezdték irni a világi és a vallási történelmet.Mivel ezidáig nem volt meg az irás terjesztéséhez szükséges infrastruktura,ezért a létező kezdetleges kevés fennmaradt szöveg nem volt elegendő a történelem rekonstrukciójára.Ezt a hiányt az irók a fantáziájukkal pótolták az elég nagyszámban fenn maradt képek meg szobrok alapján.Igy el lehet képzelni,hogy a képek meg szobrok néha egészen mást ábrázolnak mint amit a történészek melléjük társitottak.

Még egyszer(mivel a tudás anyja az ismétlés), abból indulunk ki,hogy ezer évet betóldottak a történelembe,és hogy a diocletianusi üldözések valójában III.Ince pápa alatt történtek,de aki a következő levezetés tanusága szerint száz évvel később tevékenykedett,persze más név alatt(az évszámokat pár évvel ide oda tologatták,ami a lénnyegen nem változtat,ugyanigy a nevek sem lényegesek,hisz a pápák sosem használták az igazi nevüket):Diocletiánus keresztény űldözései (284-3o5) ami valójában “III.Ince” uralkodása alatt történt (298-316).Ez római számokkal CCXCVIII-CCCXVI.Az első C helyére beraktak egy M-t Igy III.Ince uralkodása átkerűlt az 1198-1216-os évekre(MCXCVIII-MCCXVI).Ezt a műveletet a könnyebbség kedvéért csinálták igy,hogy ne kelljen nagyobb javitásokat eszközőlni a kéziratokban.Igy azonban száz évvel hátrább tolódtak az események.Ez azt jelenti,hogy a “valódi” III.Ince valamikor az ezerháromszázas évek alatt kellett tevékenykedjen.És meg is találhatjuk és pedig XXII.János pápa személyében(1316-1334).Láthatjuk,hogy mindhárom despota uralkodási ideje majdnem ugyanaz Diocletianus 21 év,III.Ince és XXII.János 18 év és ugyanazokat a véres keresztényűldözéseket követték el.

A szabad enciklopédiából:
“Dante úgy írt az egyházfőről(XXII.János), hogy szívében három fenevad is fészkel: a bujaság, a kegyetlenség és a kapzsiság.”
“Az ifjú Duèze(a leendő XXII.János) azonban roppant érdeklődést mutatott Isten egyháza iránt, így fiatalon a domonkosok közé állt.”
Tudni való,hogy a domonkosok közűl kerültek ki az iquizitorok.

“Toulouse-ban és Cahors-ban is jogot tanított, majd Albi kanonokjává nevezték ki.”

Ezek ugyanazok a helyek,ahol III.Ince eretnekeket gyilkoltatott.

“Egy évvel később a vienne-i zsinat titkára lett, ahol jogi tudásával segített a pápának és IV. Fülöp francia királynak. Jogi értekezéseiben elítélte a VIII. Bonifác elleni pert, ugyanakkor kiváló jogi érvrendszert épített fel a templomosok elleni eljárásokhoz. ”

Nagy a valószinűsége annak,hogy a templomosok elleni hadjárat IV.Fülöp segédletével, ugyanaz mint az albingensek elleni,de mivel ezer évvel meghosszabbitották a történelmet,igy az eseményeket feldarabólták és különböző idősikokra helyezték.De nem csak az eseményeket többszörösitették,hanem a pápákat is.Igy könnyebben lehetett ködösiteni,vagyis az igazságot palástólni.

VIII.Bonifác idejéről ezt találjuk a szabad enciklopédián:
“A harmadik állam, mellyel sokat foglalkozott Bonifác, a Firenze központú Toszkána volt. A városban előtörtek az ellentétek a guelfek és ghibellinek között. A ghibellin érzelmű Bianchi, azaz Fehérek csoportja építkezhetett a szélesebb polgári rétegeken. Tagja volt több korabeli híresség is, például Dante Alighieri is. Velük szemben a Neri, azaz a Feketék pártja az arisztokraták és a nemesség érdekeit képviselve igyekeztek megkaparintani a köztársaság vezetését.”
“A pápák csak ezután ismerték fel, hogy időközben teljesen megváltozott Európa társadalma. A kialakuló polgárságot már más eszközökkel kellett az egyházhoz csábítani, mint a korábbi egyszerű embereket.”
“A Gaetanikat korábban gyakran a di Segni névvel illették. E néven korábban három pápát is megválasztottak, III. Incét, IX. Gergelyt és IV. Sándort.”

A gaetaniak Spanyolországból származtak,akik többsége mor származásu volt.Igy lesz világos a kép.Ugyanaz a forgatókönyv játszott le akkor is mint ma.Az egyház a helyett hogy az emberi gondolkodás fejlődését követné és ehhez igazitaná a vallást ,inkább lecseréli a hiveket alacsonyabb szinten álló embercsoportokra,többségében afrikai bevándorlókra.

“VIII.Bonifáchoz kötődik az első szent év bevezetése.”

Igy jöhettek Rómába a zarándokok,akik egy része hamisság által meggazdagodott és e miatt bűnbocsánatra éhes egyedekből állt,a másik része pedig az alamizsna , a gyógyulás és az élete jobbra fordulása reményében jött.Az elöbbiek nagy része északról az utóbbiak nagy része délről.Megjegyzendő,hogy a 2o16.év is szent év volt.

Nagy a valószinüsége annak,hogy az az ominozus év amit mi most 1525-nek irunk,azt a tridenti zsinat elött J525-nek irták.Van elég ezredforduló utáni évszám ahól ezer helyett csak egy j-t találunk,ami a Krisztus születése utáni éveket jelenti.Állitólag ebben az évben 525-ben kérte fel I.János pápa Dionisius Exiguust hogy éllitsa össze a következő évekre a husvét ünnep táblázatát.Ő volt az aki bevezette az ánno dominit 532-ben,de amit valójában a tridenti zsinaton vezethettek be,és az ezer évet is ekkór adhatták hozzá.

I.János(523-526):A szabad enciklopédiából:”A pápát a dühös király(Teudorikus gót király) rákényszerítette erre az útra(Konstantinápolyba). Jánosnak azt is kikötötték, hogy bírja rá a császárt rendelete visszavonására, adja vissza az elvett templomokat és térítse vissza az arianista hitre azokat, akik kényszerből vették fel a keresztséget.”—Ennek a történetnek nagyon kilóg a lólába.Miféle keresztény katolikus pápa volt az aki a hitével ellentétesen akar áttéritenei embereket áriánus hitre? Valószinű hogy ez csak egy kitalált személy és kitalált történet ahhoz a másik kitalált történethez,amelyben ez a pápa kéri fel Dionisius Exiguust 525.ben, hogy készitse el a husvéti űnnepek táblázatát.Ez a felkérés valószinű,hogy XIII.Gergelytől származik valami szürke eminenciáshoz.Az 525-ös év nem véletlen,ugyanis ez az év közel esik a Mohácsi csata elvesztéséhez és egyuttal a Magyar állam széteséséhez.Ezt kihasználva át lehetett irni a történelmet.Ez az átirás XIII.Gergely pontifikátusa alatt történt,amit a tridenti zsinat szentesitett.A Magyar királyság mindigis egy nagy szálka volt ugy a pápaság,mint a császárság szemében.Ezért szerették volna még az emlékét is kiiktatni.

“XIII.Gergelyt, III. Pál hívta az örök városba, és először a város egyik bírájává tette, majd pápai abbreviátor lett és a Campagna pápai kincstárnoka. 1545-ben Pál felkérésére részt vett a tridenti zsinaton, mint az egyházfő egyik jogásza. A következő évben IV. Pius személyében új egyházfő került a katolikus egyház élére, aki az újjáélesztett tridenti zsinat pápai megbízottjává nevezte ki Ugót(XIII.Gergely), amelynek egészen a záró üléséig jelen volt”—Az abbreviátornak komoly szerepe volt a régi irások megfejtésében és persze adott esetben azok korrigálásában(expurgálásában ahogy ezt akkoriban nevezték).

“Ugo korántsem volt nevezhető szent életű, erkölcsös embernek, ezért valószínűleg más is állhatott a gyors választás hátterében.” A piszkos munka(a történelem átirása) elvégzése biztosan szerepet játszhatott ebben.Ehhez mint abbreviátor minden adottsága megvolt.
“Az új naptár kidolgozásával párhuzamosan át kellett alakítani a római egyház martyrologiumát is, amely az év napjaihoz kötötte a katolikus szentek és mártírok ünnepét.”

“A hosszas fejtörés és a tízek munkája azonban nem tartozott Gergely uralkodásának sikertörténetei közé. Az első, 1582-es kiadás tele volt félreírásokkal és nyomdai hibákkal, és ebben rendkívül hasonlított az 1583-as második kiadásra. Gergely mindkét kiadást semmisnek tekintette, és személyes felügyelete alatt végül 1584-ben megszületett a helyes kiadás, amely a Martyrologium Romanum Gregorii XIII jussu editum címet viselte. A pápa ezt tette kötelezővé minden katolikus egyház számára.”—Ha nem kellett volna átirni az évszámokat és ezeket szinkronba hozni akkór ezt egy iskolás gyerek pár nap alatt elvégezhette volna.Az expurgáláshoz a legjobban minden bizonnyal egy abbreviátor értett.De amikor az évszámokat nem csak megváltoztatták,de ide-oda tologatták az időskálán,”ember” kellett legyen a talpán aki ezt pontosan eltudja végezni.

“Gergely nevéhez köthető még egy érdekes kulturális örökség, ugyanis az ő tiarája a legrégebbi, amely mind a mai napig épen fennmaradt.Wiki:A tiara (a perzsa تاره tara szóbol származik, ami latinul „tiara”) általában csúcsos fejdísz; az uralkodók, pápák, és egyéb előkelőségek megkülönböztetését és hatalmát jelképezi.”—Nem inkább a TRIARA? ami ha megvizsgáljuk a Gergely tiaráját láthatjuk,hogy egy hármas korona(tri=három,ara=védelem).

XIII.Gergely nem csak új naptárt vezetett be de az anno dominit meghosszabbitotta ezer évvel.Ebbe a hosszú időtartamba került bele egy sór kitalált pogány császár,egy sór pápa  és mártir.Ehhez aztán kellettek a tárgyi bizonyitékok is amelyeket Gergely utódai próbáltak megvalósitani.

” V.Szixtus:Így ekkor állították fel Néró császár obeliszkjét a Szent Péter-téren, de a Santa Maria Maggiore-bazilika, a lateráni bazilika és a Santa Maria del Popolo-bazilika előtti obeliszkek is ekkor kapták mindmáig végső helyüket.Oszlopok terén úgy tűnt vonzotta az ókor, ugyanis Sixtus felújíttatta Traianus és Antoninus Pius császárok diadaloszlopait, és az előbbi tetejére Szent Péter, az utóbbira pedig Szent Pál szobrát készíttette el.”

Hogy is van ez? Emléket állitunk a legkegyetlenebb keresztényűldözőnek? Nem az ókor vonzotta V.Szixtuszt,hanem a tridenti zsinaton kapott utasitás,hogy bizonyitékokkal szolgáljon a sosem létezett pogány császárok létezésére.

A fenti irásból az látszik,hogy a mai időszámitásunk szerinti 13oo-as évek körűl az eretnekek elleni keresztes háborúk leple alatt a történelem legnagyobb keresztényűldözése zajlott.Rómában a keresztény Egyház irányitása olyan délről származó alacsony kulturával és erkölcsi hozzáállással rendelkező pápák kezébe került,akik a vallást kimondottan anyagi javak megszerzésére használták fel.A fenti levezetés értelmében Bizánc kirablása nem 12o4-ben hanem 13o4-ben történt,ami a hamisitás alkalmával került át 12o4-re.Magyar vonatkozásban is ebben a periódusban kerül az ország élére egy dél Itáliából származó király Károberto néven,mely nevet nem lehet semmi európai nyelvben található nevek közé sorolni.Ezért feltételezni lehet,hogy a tulajdonosa sem volt európai.Ami jellemző erre a királyra az a végtelen kegyetlensége és az állati ravaszsága amivel megsemmisitette,vagy megadásra kényszeritette a magyar urakat.Ugyanis a poszádai csatában tudatosan törbe csalta a magyar nemesek nagy részét.Tehát azt mondhatjuk,hogy az 13oo-as évek körűl a déli népek inváziójáról beszélhetünk az északi népek ellen.

A XIV. század gordiuszi csomója

A történelemből azt látjuk,hogy a gordiuszi csomó átvágása nem vezet semmi jóra.Egy logikai relytélyt csak az érzelmek mellőzésével és a logika segitségével lehet megoldani.

Ha felütjük a latin szótárt,azt látjuk,hogy az évezredet saeculumnak hivják,de ez ugyanakkór századot is jelent.Vajon ennyire nem tudtak különbséget tenni a két fogalom között? Ezt nehéz elképzelni.Inkább arról van szó,hogy mivel a történelmi irásokban ugy hamisitottak évszámokat,hogy a C-t felcserélték az M-el,ezért ezt igazolandó ráfogták hogy ugyanaz a nevük.
Ha eljátszunk azzal a gondolattal,hogy a fenti azonosság értelmében az ezer évet ugy vitték be a történelmi időskálába,hogy az első C-t kicserélték M-re, akkór a “diocletiáni” keresztény üldözések átkerülnek az 13oo-as évekre.Példa: XXII.János pápa hatalomra kerülése J316(CCCXVI)=1216(MCCXVI).Egy kis időeltolódással Bizánc kifosztásának évei.Ha beigazolódik,hogy a nagy keresztényüldözések,amik eretnek üldözések formájában jelennek meg a történelemben a 13.század elején, ezek valójában a 14.század elején zajlanak,akkór meg kell vizsgáljuk az akkóri nemzetközi eseményeket.
Magyar vonatkozásban ekkór kerül Magyarország élére egy dél Itáliából származó jámbór lelkünek semmiképpen nem mondható uralkodó, Károbertó.Egy uralkodó hatalomra jutásához, kivált hogy ha messziről származik,nagy háttér erőre van szükség.Tehát itt arról van szó,hogy egy délről jövő invázióval állunk szembe.Nagyon sok irást találunk az afrikai népek európában történt inváziójáról,de ezt tévesen sokkal korábbi időpontra helyezték.Érdemes észrevenni,hogy 1342-ben a magyar trónra kerülő Nagy Lajos több alkalommal bevonul Itáliába,de a fenti okoskodás értelmében az eseményeket vehetjük 1242-ben is.Igy nagy a valószinűsége annak,hogy a délről jövő inváziót a keleti népek segédletével épp Nagy Lajos idejében sikerült megfékezni.Itt aztán el lehet játszadozni a gondolattal,hogy 1241-ben valóban IV.Béla volt az aki menekült a tatárok ellől ,vagy Károbertó?
A pápák székhelyének áthelyezését Avignonba(Franciaország) 13o5-ben,nehéz holmi kis belső civakodásoknak tulajdonitani.Ha igaz a délről jövő invázió,akkór az is igaz,hogy ezek az iszlám vallást hozták magukkal,és Róma iszlám fennhatóság alatt volt.Itt jön képbe a S.Nicola templom amelynek a trajánoszlop volt a tornya.A formáját és magasságát figyelembe véve inkább minarett mint  torony lehetett.

“A kollégium üzenetére, amelyben az érseket Perugiába hívták, Bertrand azt válaszolta, hogy amennyiben meg akarják koronázni, jöjjenek ők Lyonba. A kardinálisok csak nehezen akarták elfogadni Kelemen óhaját, de végül Lyonban tették fejére a pápai tiarát. Kelemen pontifikátusa során sosem lépte át Itália határait.”—Erre sokkal nyomósabb oka kellett legyen Kelemennek,holmi kis durcáskodáson kivűl.
Érdekes hogy száz év eltéréssel a 13. és a 14.században is barátpapok mennek az ázsiai magyarok megkeresésére.

Idézetek a szabad enciklopédiából:
“A Kuma-vidéki magyarságot a pápai bullák közül elsőként IV. Ince egy (1253), IV. Sándor egy (1258), majd IV. Miklós két bullája említi meg a János előtti időkben.”—A politikában és a diplomáciában nem mindig minden az aminek látszik.Itt nem a nemlétező ázsiai magyarság megkeresése és megtéritése volt a legégetőbb dolog,hanem a déli invázió megfékezése.Ehhez kellett valami módon felvenni a kapcsolatot a keleti népekkel és segitséget kérni tölük.De ahogy lenni szokott,amikór a mór megtette a kötelességét,utána elmehet,és el is lessz felejtve,hogy ne essen csorba császárok és pápák dicsőségén.

“IV. Bajor Lajos,e mellett a császári koronát is szerette volna megszerezni. Itália északi részében kormányzót nevezett ki, és a ghibellin városok örömére hadat üzent a guelfeknek, akiknek legnagyobb központja akkoriban Rómában volt. Lajosnak 1328 elején sikerült legyőznie I. Róbert, nápolyi király és a guelfek csapatait, így seregével bevonulhatott az örök városba.”
Tudni való,hogy a ghibelinek a fehérek és a guelfiek a feketék voltak.Kell ennél világosabb bizonyiték,a fenti állitásokra?Meg kell jegyezni,hogy a történelem ismétli önmagát.De az is érdekes,hogy két Lajos is bevonulgat Itáliába ebben a periódusban,egy magyar és egy bajor.

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.2

CCLIIIr.oldal:Erat autem in eo tempore(Maximian et Diocletian),de exercitu legiones militum qui Thebei appellabantur.Legio denique vocabatur que tunc sex milia ac sexcentes viros in armis habebat,hi in auxilium Maximiano imperatoris .—Maximianus és Diocletianus idejében volt egy olyan légio amit Thébainak neveztek.Ennek hatezer hatszáz fegyverese volt,ez volt Maximianus segitő csapata.
A seregeket a Ron(Rodano) völgyébe viszi.Az ok:”Ira fervidus ob neglectia imperia decimum quemque ex eadem legione gladio feriri iubet.“—Haragra gerjedt(a császár),mivel elhanyagolták a tized fizetését ,ezért a légiónak megparancsolta,hogy ezt karddal hajtsák be.
Azt látjuk,hogy az akciók ugyanott zajlanak ahól III.Ince az eretnekek ellen harcólt.Uj adalék itt az hogy Thébai(Nubiai) légióval megy.Az irásban később az van,hogy egy másik hadosztály valószinüleg európai, egy bizonyos Mauricius vezetése alatt,megtagadta,hogy az elfogott foglyokat feláldozzák.Ezért Mauricius parancsára az egész hadosztályt legyilkolják a vezetőjükkel együtt.
A tized befizetése nem volt egy római szokás,hanem csak a bibliában találunk emlitést róla és a zsidókhoz és a keresztény Egyházhoz kötődik.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tized
CCLVr:”Diocletianus cum ad imperium totius orbis fuisset electus omnisque provincias turbari quorundam presumtionem perspiceret .Ad consortium imperii ut laboris olim sibi commilitnem Herculeum Maximianum caezarem fecit…Cui ad supplimentum exercitus legionem thebeam ex orientalibus regionibus militum deditque legio VI milia ac sexcentos viros valides animis et instructis armis,antiquorum romanorum habebat exemplo.Hi igitur milites Christiane religionis ritum orientalis traditione susceperant,fidemque sacram virtuti armis,omnibus preponebant”-–“Miután diocletianust megválasztották a birodalom élére minden provinciában ahól gyanus elemeket talált,üldözésekbe fogott.Meg tette Hercules Maximiánust segéd császárnak,akivel valamikor együtt harcólt.Ennek a segitségére adta a keleti régiókból származó thébai légiót,hatezer hatszáz keménylelkű harcra kiképzett embert,akik az ókori rómaiaktól vették a példát.(Sic!).Ezek a katonák a keleti ritusú keresztény vallást vették fel,a szent katonai virtushoz való hűséget mindenek elé helyezték.”
Ez a világos beszéd.Ezek nem ókori római katonák,csak azoktól vették a példát.Hát vannak akik ma is vesznek példát róluk,de attól még nem ókori rómaiak.

Advertisements