Milyen messzire nyúlik vissza a történelem ?

by fabsanyo

Ha abszurd dolgokat találunk a történelemben,ezeket csak ugy tudjuk feloldani,ha az érzelmeinket háttérbe szoritjuk.A mellékelt linken vértanuk történeteit találjuk a nagy keresztényüldözés idejéből a II.-III.századokból.De hogy kerülnek ezek a XII.-XIII.századokba?
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.4

Az irás kezdete:XXXVIIIr:Fuit autem temporibus Constantini magni principis usque ad Constantius Augustus Liberius quidam papa urbis Romae qui tertio in exilium deportatus est a Constantio,eoque minime voluisset heresi arrianae consentire.—Nagy Konsztantin ideje után,fia Konsztantiusz egy bizonyos Liberius pápát három évre számüzött mivel nem értett egyet az áriánus eretnek tanokkal.(Libériusz helyére Félixet teszi meg pápának,de ez még annyira sem fogadja el az áriánizmust.Sőt eretneknek bélyegzi Konsztantiuszt.Ez után vissza hozatja Libériuszt és számüzi Félixet,majd kivégeztetei.)

Az irás vége:XXXVIIIr:Exinde raptum est corpus eius a presbiteris et clericis et sepultus est in basilica quam ipse construcsit via Aurelia quinto decimo Kalendas decembris in miliario plus minus ? annos.(itt törlés és javitás van a kéziratban,a lényeg ezer és valamennyi év)-–Innet a papok és prezsbiterek ellopták a testét és eltemették a saját maga épitette bazilikába az Aurelia utcában december 15-n ezer és plusz minusz ?évben.

Az irás kezdete:CXXXVIIIv:Eusebius historiografus memorat africanum poene omnium de urbe regia atque de tota Italia Christi martirium gesta conscripsisse.Nam Simphorosa dixit apud Tiburtinam urbem cum septem filiis suis una die ab Adriano principe hoc ordine interfectam.-–Euszebiusz történetiró feljegyzéseiben megemlékszik az afrikaiak által véghezvitt kinzásokról a fővárosban (Romában)valamint egész Itáliában amelyek a mártir keresztényeket érték.Igy végezték ki Hadrian császár parancsára Szimphorozát a hét fiával együtt Tiburtina városában.

Az irás vége:CXXXVIIIv:Martirium Sancti Simphorosae et sue filiae…Quorum corpora requiescunt via tiburtina miliario nono regnante domino nostro Isu Christo…-–Szent Szinphoroza és fiai vértanusága…Kiknek testei a Tiburtina utcában nyugszanak Urunk J. K. uralkodásának ezer kilencedik esztendejében.

Az irás kezdete aII.v oldalon

Az irás vége:VIIv:Mater autem complexa est filiam suam et osculata est eam.Et iungens carrucam,super imposuit puellarum reliquias.Et exiens foras a civitate, miliario octavio decimo.—Az anya pedig ossze szedte lánya testi maradványait,megcsokolta,odahozván a szekeret felrakta rá lányai maradványait,és elhagyta a várost ezer tizennyolcban.

Azt látjuk,hogy mindhárom esetben ezer és valamennyi évet ir.A legtöbb mártir halálának idejét csak a hónapok jelzik,de legtöbbnél egy kis üres hely van hagyva,ahova római számjelzéssel beférne az évszám is.E helyett ezeknél csak azt irja hogy:regnante domino nostro Isu Christo–– Krisztus uralkodása alatt,vagy is Krisztus születése után.Ha figyelembe vesszük az ezen a linken( http://digi.vatlib.it/view/MSS_Ott.lat.479) megadott Jézus születési dátumát anno mundiban, ami 4199 és ehhez hozzá adjuk a 3oo évet amennyivel eltér a világ keletkezése a két biblia (vulgáta és septuaginta) szerint,akkór megkapjuk a qvazi 45oo-at.Ezt modositotta Julius Africanus 55oo-ra:

https://books.google.ro/books?id=eg70CYi42dUC&pg=PA839&dq=hunnorum+milibus&hl=hu&sa=X&ei=qNNNVY3sNsH4UPj4gKAK&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=hunnorum%20milibus&f=false 4.old:Africanus ad annum Incarnationis Dominicae annos statuit 55oo,ut autor est Georgius Monachus,chem calamo scriptum penes nos habuimus.—Afrikánus Krisztus születését az 55oo-ik évre tette,amint Georgius Monáchus kéziratában megtaláljuk.

Valakire rá kellett kenni a piszkos munkát,mert a fenti könyvben százféle képpen próbálják kihozni az 55oo-at,de logikusan sehogy sem jön ki.Vagyis önkényesen betoldottak 1ooo évet a Krisztus születésétől balra de jobbra is (a szimmetria megörzése végett).Mielött azonban megejtették volna ezt a műveletet,a keresztény üldözések évei, hogy a fenti példáknál maradjunk,Trajánusszal kezdődtek,CV,CIX,aztán Adriánusz korában CXVIII.Az ezerév betoldása után az “egyszerüség” kedvéért a száz helyett (C) irtak ezret.Igy lett a százötből ezeröt,a százkilencből ezerkilenc,a száztizennyolcból ezertizennyolc.Ez megmagyarázza azt a különös jelenséget is hogy miért van száz év eltérés némely eseményről különböző forrásokban.

Nem mehetünk el azon észrevétel mellett,hogy a nagy keresztény üldözések a Nérók(Claudius ,Nero) meg a Trajánusok( Trajanus Hadrianus , Trajanus Decius)-al n kezdődött.A Traján név nyilván a trójai névre vezethető vissza.Az ugynevezett trójaiak azonban akik az ezredforduló elött meghóditották Itália nagyrészét,afrikaiak voltak: http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3225

Ha elolvassuk a szent mártirok legendáit ezen linken :http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.4 és összevetjük Stanley,vagy bármelyik afrikai utazó 19.századi utleirásaival,nagyon sok hasonlóságot találunk ami az erkölcsi hozzáállást illeti.A linken található irásból kiderül,hogy ezek a “trójaiak” tömegesen keresztelkedtek meg,és egyáltalán nem ugy viselkedtek mint elnyomott rabszolgák,hanem mint halált megvető harcosok,akik ha nem is használtak fegyvert az elején,de a szóbeli erőszakot nem tagadták meg maguktól.Itt csak egy példa:

CLXXXIv Martirium S.Cornelius papae:Venientes autem omnis foras muros porte Appie ante templum Martis,expuebant in eum dicens:Pereant dii demoniorum simul cum Decio.Eodem autem die decolati sunt …—S Kornél pápa mártiromsága:Kijöttek pedig a falakon kivűl az Ápia kapujához Mars templomához és elkezdték köpködni mondván:Vesszenek az ördög istenei Déciusszal egyben.De ugyanaz nap le lettek fejezve.

A vallás mint bármelyik ideológia arra lett felhasználva,hogy alátámassza bizonyos körök hatalmi törekvéseit.Amint az átkeresztelkedett de addig fanatikus bálványimádók többségbe kerültek,azonnal eretnekeknek bélyegezték a valódi őskeresztényeket,és üldözni kezdték őket.

A történelem ugy tartja,hogy a keresztényüldözések tetőpontja Diocletianus idejében volt.

Az idézetek a szabad enciklopédiából vannak:

“Ki volt Diocletianus? Caius Aurelius Valerius Diocletianus egy szabadon bocsátott dalmáciai rabszolga fia volt. Császár volt 284-305 között, majd miután lemondott, a dalmáciai Salona (Split) közelében levő palotájában élt és a hagyomány szerint kertészettel foglalkozott.”
Oriási ellentmondás.Egy véreskezű diktátór önszántából lemond a tronról,és nekifog kertészkedni.Ilyen nem lehetett és nem is volt.Vagy is olyan mint Diocletianus császár csak egy kitalált személy.
Ellenben volt egy véres kezű eretneküldöző,aki nem más mint III.Ince pápa.Erről bővebb információt itt találunk: https://books.google.ro/books?id=tg5lAAAAcAAJ&pg=PA103&dq=avarorum+regis&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjN8NOvqrDQAhUG2SwKHc59C60Q6AEIKzAC#v=onepage&q=avarorum%20regis&f=false

“III. Ince és III. Honorius pontifikátusainak eredményeképpen a keresztény világban mindenütt lenézték és árulóknak minősítették az eretnekeket, akikről gyakran nem tudtak többet, mint hogy az egyház megbélyegezte őket.”
“A keresztények azért is gondot okoztak a császárnak, mert nem voltak hajlandóak az uralkodót imádni.”Imádni a szenteket szokták.A pápa nem csak szentnek számitott,hanem egyenesen Isten főldi helytartójának,vagyis egy földi Isten.El is várta hogy ugy viszonyuljanak hozzá.

Amit III.Ince véghez vitt az ugynevezett eretnek keresztények ellen, azt ráfogták egy sosem létezett Diocletiánra,jobban mondva maga Ince volt a Maximian(Maximus pontifex) és Diocletian meg egy klérus segitő társ.Egyes forrásokban Diocletiant Africanusnak nevezik,Maximianust pedig Herculesnek,ami ugyancsak afrikai származásra hajaz.Ahhoz,hogy Diocletiánra kenjék a balhét,betoldottak az időszámitásba 1ooo évet.III.Ince valójában 298-tól 316-ig uralkodott.Ezt római számokkal igy irták:CCXCVIII-CCCXVI.A régi irások évszámait ki kellett javitani.Hogy ne kelljen teljesen átirni a krónikákat,az első C-t kijavitották M-re.Igy lett Ince uralkodási ideje MCXCVIII-MCCXVI.A kérdés most az,hogy ha a két személy egy és ugyanaz,akkór miért tolódott el Diocletiánus uralkodás a 284-3o5-as évekre? A válaszhoz a kulcs ebben az irásban van:
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.4 VIIIr:Diocletianus idejében a keresztények nagy üldözéseknek vannak kitéve,VIIIv:Ráfael arkangyal javasolja Paterianusnak álmában hogy menjenek Egyiptomba.

A nagy üldözések már III.Ince uralkodása elött kezdődnek.284-től kezdődik a kopt időszámitás,amit őskeresztény időszámitásnak,vagy a mártirok időszámitásának is neveznek.Vagyis az üldözött “eretnekek” uj életet kezdnek Egyiptomban amihez egy uj időszámitást kapcsolnak.Miután az üldözéseket Diocletiánusra fogták,és az üldözöttek uj időszámitását a nevéhez kötötték (tudnillik ezt Dioclitiáni időszámitásnak is nevezik),igy az uralkodási évének kezdetét át kellett tenni eme időszámitás kezdetére.

Egyébként ha utána nézünk a császárok és pápák uralkodási éveinek különböző forrásokban,azt látjuk,hogy teljes a káosz és bizonytalanság.

Az Anno Dominit csak a XVII.században kezdte terjeszteni Petavius.Árulkodó dolog,hogy mi alatt a keresztény egyház középpontja Jézus,még is elyen sokáig tartott,hogy a születésével inditsanak egy uj érát.

Azt mondjuk,hogy a diocletiáni éra 284-től indúl, Jézus születésétől számitva.Jézus születési dátumát állitólag egy Julius Afrikánus nevű pap állapitotta meg,annó mundiban 55oo ra,de lehet,hogy ezt is a tridenti zsinaton(1545-1565),és ekkor adhattak 1ooo évet a Krisztus utáni évekhez .Igy a diocletiáni éra annó mundiban 5784-ben kezdődik.A Dionisius Exiguusnak tulajdonitott hokusz-pokusz csak arra jó, hogy még jobban lehessen ködösiteni.Ugyanezt a célt szólgálja az ugy nevezett Arszakida féle időszámitás kapcsolása a Jézus születési dátumához.

Idézetek a szabad enciklopédiából:

“Az Arrianus hagyomány úgy tartja, hogy I. Arsak megölte testvérét, azonban a modern történetírás úgy hiszi, hogy ő volt Pártia ura Kr. e. 211-ig, amikor fia II. Arsak került hatalomra.”
Vagyis “ugy hiszi”,konkrét bizonyitékok hiányában.

“Justinus szerint „Ő (Arsak) élete a fosztogatásból és a lopásból állt, amikor hallott Seleucus, Gaulok-tól elszenvedett vereségéről. Megkönnyebbülve támadta meg a pártusokkal, a tolvajok bandájával és legyőzte elöljárójukat Andragorast, megölte őt és átvette a nemzet feletti uralmat.” Justinus, XLI. 4.”

“Ha ez nem is bizonyítja azt, hogy I. Arsak közvetlenül a chorezmi dinasztia tagja volt, (ezt lehetetlen kimutatni), mégis arra mutat, hogy az Arsakidák és a chorezmi Szijávusidák uralkodóháza között közvetett dinasztikus kapcsolatok álltak fenn.”

Érdekes,hogy akár hányszór az ázsiai magyarokról,vagy ezek rokonságáról van szó,elöbb kiderül,hogy egy rabló fosztogató nép volt,aztán meg az,hogy bizonyos Korezmi urak csicskásai voltak,akik tanácsokkal és vezetőkkel látták el őket.Világos ,hogy ez politikai céllal legyártott klisé,épp ezért nyugodtan mellőzhetjük az ugynevezett arszakidai időszámitást.

A fény vallása sem ázsiából származik,mint ahogy egyesek szeretnék.A Máni általa terjesztett manicheizmus nagy valószinüséggel nem tőle származik,hanem Európából.Mind amit a manicheizmus tanit ,az benne vólt a katarok,más néven az albingensek vallásában.A név (albingens=fehér faj) világosan mutatja,hogy nem ázsiai sem afrikai,hanem európai emberek vallása volt.A XII.-XIII.századi vallási üldözések kivándorlásra kényszeritették a még életben maradt albingenseket.Igy került a kereszténység a koptokhoz,és a manicheizmus Ázsiába.

Vallások és vértanuk

Kezdetben vala az Ige és az Ige vala Istennél és Isten vala az Ige.De mi is valójában az ige?Latinul verbum,ami szót is jelent.Az igehirdetés,nem más mint a vallási tanok verbális hirdetése.Ez lehet szóban is de az irás terjedésével mindinkább irásban történt.A szóbeli terjesztésnél szükség volt egy igehirdető személyre.Az irásbeli terjesztéshez erre már nem is volt szükség. A vallási tanoknaknak egy másik terjesztési formája,az irás megjelenése elött,képekben és szobrokrok formájában történt.Volt egy periodus,amikór oriási konkurencia alakult ki a két terjesztési forma közt.Ezt a periodust nevezik ikonoklasztáziának,vagyis képrombolásnak.A visszavágás erre a könyvek és könyvtárak égetése volt.Elvégre az hogy az egyik istent Jóvnak,a másikat meg Jehovának,vagy Alahnak hivták,ugyanarról az egy uralkodó Istenről volt szó.Mindkettő vagy minhárom megkivánta hogy áldozatot mutassanak be neki.Aztán az Igeistent hirdetők,a képek általi valláshirdetőket bálvány imádással kezdték vádolni.A biblia megirásakór beszurtak egy olyan mondatot,hogy ne csinálj magadnak faragott képet.A keresztények habár a bibliát szent irásnak mondják,mégsem igazodnak minden bibliai előiráshoz.Ugye a legtöbb kersztény templomban ott vannak a képek meg a szobrok,és néha le is borulnak elöttük,ilyenkor persze azzal a gondolattal,hogy a kép csak szemléltető eszköz,és valójában ők Istenhez imádkoznak.A fanatikusok ezt figyelmen kivűl hagyják és amint látjuk,a muszlimok ma is bálvány imádással vádolják a keresztényeket.

Az ellentétet azok szitották és szitják ma is,akik a két terjesztési formából hasznot huztak,vagy is a kereskedők.El kell ismerni,hogy a vallás a legnagyobb és legstabilabb piramis játék és üzlet.Normális,hogy a kereskedők(milyen találó ez a magyar megnevezés),mindig ott vannak jelen, ahól jó üzletet lehet csinálni.Vajon miért került a három ugynevezett monoteista vallás központja Jeruzsálembe? A zsidókat tévesen a sémi népekhez sorolják.A sémi valójában félig fehér félig feketét jelent.A zsidó valójában a kereskedő népekből alakult ki,ezért annyira erős bennük a kozmopolita szellem.De mivel a vallás az egyik legnagyobb üzlet ,ezért ők tartják a kezükben mindhárom monoteista vallást.Az irást és a számolást a kereskedők fejlesztették ki,mivel az áruk forgalmazásánál ez nélkülözhetetlen volt.A vallások irás általi terjesztésében szintén nekik jutott a legnagyobb szerep.A 15.században már teljesen magukhoz ragadták a katolikus vallás irányitását,a Medici származású pápák által.A nyomda feltalálása után a vallás(ige) terjesztésében az irásos terjesztés döntő szerephez jutott.A reformáció megjelenésével a képes bibliák mindinkább kezdtek kimenni a divatból.A templomaikból meg eltüntek a képi ábrázolások.A legradikálisabbak ezen a téren az iszlám hitűek.
A keresztény vértanukról szóló irásokban azt találjuk,hogy legtöbbjük azért lett megkinozva és megőlve,mert nem akartak áldozni Jov Istennek: http://digi.vatlib.it/view/MSS_Ott.lat.479 http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.2 rról azonban nincs feljegyzés ,hogy akadályozva lettek volna abban, hogy a saját Istenüknek áldozzanak.Azt látjuk,hogy volt egy több isten hitű vallás amelynek volt egy fő istene akit Jov-nak neveztek.Mindenki áldozhatott a saját kedvelt istenének,de nem mulaszthatta el a legfőbb istennek való áldozást.A három monoteista vallás abban különbözik ettől,hogy ezeknek egy a hatalmára féltékeny istenük van,aki nem türi meg,hogy rajta kivűl más istent is tiszteljenek.Ebből teljesen hiányzik a demokratikus szellem.Ha elfogadjuk,hogy ilyen a menny,és azt akarjuk,hogy amilyen a mennyben, olyan legyen a földön is,akkór a földön is létre kell hozni egy abszolutisztikus despótikus rendszert,amelynek a hatalmi birtokosa egy az isten földi helytartója.De nem biztos ,hogy ez a helyes megoldás.Tehát ha tiszta vizet akarunk önteni a pohárba,akkór el kell dönteni,hogy a demokrácia felé vagyunk elkötelezettek,vagy egy despótikus rendszer irányába.Amig erről nem születik konszenzus,addig a földi társadalom olyan mint a viharos tengeren hánykolódó hajó.

 

 

Advertisements