fabsanyo

Gondolatok

Month: February, 2017

Szent Theodoszia legendája

s-krisztina

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.2

Az eset Diocletianus császár idejében történt valahól a Közelkeleten Cézáreában.Egy Theodoszia nevű nemes származású szűz felveszi a keresztény vallást és a saját szavaival élve eljegyezte magát Krisztussal,ezért nem hajlandó férjhez menni,inkább szülei tudta nélkűl a fogva tartott keresztény közösségben keres menedéket.Szülei és az előljárók kérésére a főpap elé viszik,aki nyilvános kihallgatást rendel el.Igy elkezdődik ketteik közt a párbeszéd:

CCXXIv:Preses:Ego volo ut audias nos et salutem consequaris honorandos deos et principes nostros.Et me tibi patrem adoptando.
Theodosia dixit :Que a te dictas preses audivi.et pietatem quam videris circa me exhibere quantum utilius es vitae presentis,centies tantum et amplius vitae aeternae est contrarius.Dic ergo mihi preses:caelum et terram et omnem firmamentum et ornamentum eorum quis fecit?
Preses dixit: Deus.
Theodosia dixit:quis Deus visibilis aut invisibilis?.
Preses dixit:Invisibilis.
Theodosia dixit:Quem invisibilem confiteris,comprehensibilis an incomprehensibilis?
Preses dixit :incomprehensibilis.
Theodosia scta dixit:Quis est ille edicito cui me suades immolare?
Preses dixit :Domino magno Jovi.
Theodosia dixit:Erras preses.Jovis visibiles est,et comprehensibilis,qui infirmitatem carnis portavit,et peccata quoque multa commisit.Castitatem sororis suae violavit,adulter moechatus.Violator castitatis dicendus est non deus.
Preses dixit:Multa te habeo interrogare ut religio vestra deposcit, humiliter et cum disciplina responde.
Theodosia scta dixit:Audi preses. Libertatem talem nos induit christos ut regum ut potestatem terrores non timeamus,nec personalitatem aliquid dicamus.sed sicut interrogas ita responsum accipias.
Preses dixit:Ergo Jovis deus non est cui et ipsi principes per salute sua cerimoniant?

Theodosia sc. dixit:Preses ut tibi respondeam veritatem compellentem,non superbia deiciente.Ecce quam insipiens es et vanus,ut aliud quod verum est confitearis et aliud per fallaciam adfirmes.
Preses dixit:Et Christus cur visibilis fuit et carnem gestavit?
Theodosia scta dixit:O preses putabam te haberes sapientiam tu autem in omnibus insipienter respondis,comparando carnem Jovis inmundi quem peccata nutrierunt et gehenna consumit,Illi gloriose incarnationi qui peccata mundat de quo sacramento non est temporis aliquid dicere quia nec tu dignus es audire.

Haec audiens urbanus preses in sibi labit vocem serpentis et exclamant dixit:Tollite a conspectibus meis inpudicam et expoliate
A magyar forditás:
A főpap:Szeretném ha meghallgatnál minket és saját érdekedben tisztelnéd az isteneinket és vezetőinket.És atyádként elfogadnál engem.
Theodoszia :Amit mondtál hallottam főpap, és az a tisztelet amit tanusitottam és ami a jelen életem szempontjából hasznos,százszór sőt többszőr hasznosabb az örökélet szempontjából ennek az ellenkezője.Mond meg nekem főpap:Ki csinálta az eget,a földet,ezek minden erőségeit és diszeit?
A főpap:Az Isten.
Theodoszia:Melyik Isten,a látható vagy a láthatatlan?
A főpap:A láthatatlan.
Theodoszia:Melyik láthatatlan Istent vallod,a felfogható,vagy a felfoghatatlant?
A főpap:A felfoghatatlant.
Theodoszia:Ki az aki elrendelte és akinek fel akarsz engem éldozni?
A főpap:Jovi a nagy Isten.
Theodoszia:Tévedsz főpap.Jovi látható,és felfogható aki gyarló hust(testet) visel,és nagyon sok bűnt követett el.Nővére szűzességét megsértette,nemi erőszakot és házasságtörést követett el.Aki nemi erőszakot követ el az nem Isten.
A főpap:Sokat hallgattalak hogy a vallásotokban hibát találjak,tehát alázattal és fegyelmezetten válaszolj.
Theodoszia:Hallgass ide főpap.Minket Krisztus egy olyan szabadsággal ruházott fel,hogy nem félünk a király meg a hatalmasságok terrorjától,sem más személyektől,hanem amilyen kérdéseket teszel fel olyan feleleteket fogsz kapni.
A főpap:Tehát Jovi nem az az Isten akiket maguk a hercegek is félve tisztelnek?
Theodoszia:Főpap én neked a meggyőző igazságot mondtam és nem odavetett fönnhéjázásból.Ime milyen balga és hiábavaló,hogy másban hiszel és hamisan mást állitsz.
A főpap:És Krisztus miért volt látható és hust(testet) viselt?
Theodoszia:O főpap,feltételeztem,hogy bölcs vagy ,te azonban mindenre balgán válaszolsz,összehasonlitva Jovinak a szennyes testét ami bűnből táplálkozik és a gyehena fogja megégetni,azzal a dicső megtestesüléssel amely a bűnöket megtisztitja és amiről nincs itt az ideje mondani valamit,és amiről nem vagy méltó hallani se.

Ezt hallva a város főpapja,kigyó hangon ezt kiáltotta:Hozzátok elömbe a szégyentelent és vetköztessétek le.

Következik egy kis kinzás ,ami után ujra vallatás.

Preses dixit:Tam cum dicas te unum dominum colere,tres adorare cognosceris.Ex quibus intelligi potest,patrem et filium quem dicitis adorandum.Quid tertium,quem spiritum sanctum appellatis hoc dicito.Per deos et per meam salutem audire delector.
Theodosia sancta dixit:Vere sicut scriptum est astuti sunt filii tenebrarum quam filii lucis.Tam sicut superius dixi quia non debet margarite pretiose ante porcos mitti.Verum etiam te Iudicem indignum iudicabo,audiendo sacramentum trinitatis.Et nunc adbibe patientiam tibimetipsi et dicam qualis sit ratio ista,per salute audientium.Audi ergo.Pater et Filius et Spiritusancto unum sunt trinitates maiestas.Nam sicut Filius ex corde patris procesit,ita et Sp.sc.de patre est.Propter ea tres confitemur personas,et unum credimus fide.Et sicut pater in filio.ita et filius in sp.sc..Vides ergo et filium et sp sc. ex patre..Propterea a nobis unus deus colitur,et trinitas vera cognoscitur.Sicut enim semper etsp.sc. in filio,ita semper et filius in sp sc. quicquid operatur sc.sp. unum est cum patrem et filio.Ecce audisti indignus qualiter in trinitatem credimus,et unum dominum adoramus et columus.Audisti quem interrogasti heretice.
Preses dixit:Multa verbositatem tuam sustinui,ut patientiam meam stantem populum cognosceret.
A magyar forditás:
A főpap:Amint mondod te egy istent tisztelsz és hármat imádsz.Ugy érteni,hogy Atya ,és Fiú akiket imádsz is.Ki a harmadik akit Szentléleknek neveztek? Az Istenre és az én üdvözülésemre szeretném ezt hallani.

Theodoszia:Bizony ahogy irva vagyon, ravaszabbak a sötétség fiai mint a fény fiai.Ahogy elöbb is mondám nem szabad a drága gyöngyöket a disznók elé vetni.Pedig bizonnyal meg foglak itélni téged méltatlan biró,tudtodra adván a Szentháromság szentségét.És most végy türelmet és mond meg ennek az értelmét a hallgatóság épülése végett is.Halld tehát:Az atya a Fiú és a Szentlélek egy a Szentháromság méltóságában.Mert ahogy a Fiú az Atya értelméből ered ugyanugy a Szentlélek is az Atyától van.Igy ezt mint három személyt valljuk és Egyként hisszük.És ahogy az Atya a Fiúban ugy a Fiú a Szentlélekben.Tehát látod,hogy a Fiú és a Szentlélek az Atyától van.Ezért Egyistent tisztelünk,amiben felismerjük az igaz Szentháromságot.Ahogy a Szentlélek mindig a Fiúban van,ugy a Fiú is mindig a Szentlélekben,és amint a Szentlélek mindkettőjükben dolgozik igy a Fiú és az Atya egyek.Ime most hallottad méltatlan pap, hogy milyen Szentháromságban hiszünk,és egy Urat tisztelünk és imádunk.Hallottad a választ amire kérdeztél te eretnek.

A főpap:Engedtem a bőbeszédednek,hogy a nép megismerje a türelmemet.

Ez után akár csak a kis kakas meséjében,megkinozzák,a kemencébe rakják,a tengerbe dobják és mindenhonnan élve ki jön.Az utolsó felvonás az,hogy a népet meghivják az arénába,ahova beengednek egy sor fenevadat:oroszlán párduc,medve,bika stb és közéjük dobják Theodosziát.Miután innet is élve jön ki, karddal lefejezik.Ezután nagy földrengés rázza meg az arénát.A szülei és a keresztények sokasága összegyül és nagy tisztességgel eltemetik.Szó sincs masziv keresztény üldözésről.

Az esemény a közel-keleten zajlik Cézáreában ,igy fel kell tenni a kérdést,hogy melyik vallás képviselője a főpap,akinek az istene Jovi?Ez nagyon hajaz a Jahvéra akit ma Jehovának mondanak.A római panteon fő istene Jupiter volt, mely név elég távol esik a Jovitól.
Jeromos idejében aki nem sokkal a diocletiáni üldözések után élt,Jeruzsálemben az uralkodó vallás a zsidó volt,ezért feltételezhetjük,hogy a vallató főpap is zsidó.De ha Theodoszia eretneknek nevezi a zsidó főpapot,ebből az következik,hogy a zsidó vallás a keresztény vallásból ered és nem forditva.Ha valami értelmet akarunk adni a szentháromságtannak, amit “Theodoszia kifejtett”,akkór az Atya a régi ,a Fiú az uj generáció,a Szentlélek,pedig a helyes gondolkodás amit mindkét generációban meg kell találni.Igy már nem egy despotikus kegyetlen bosszúálló Istennel állunk szembe,hanem egy valódi demokratikus uralkodó szellemiséggel.Igy a mai demokratikus felfogásnak megfelelően el lehet fogadni azt a kivánságot,hogy amilyen a mennyben ugy legyen a földön is.Ami megzagyvásitja a dolgokat az a megszemélyesités.Mert ha a Szentlélek személy és az Atyától van mint a Fiú,akkór testvérek.De ha nem fiú,mert egyszülött fiúról szól a fáma, akkór lány.Lehet,hogy épp Theodoszia személyével próbálták ezen irásban ezt szemléltetni,mert amikór lefejezték akár Krisztus halála után egy óriási földrengés keletkezik.

Régi krónikák ugyanezt a történetet mesélték el,de a hősnő neve Krisztina volt,ami még találóbb a harmadik isteni személyre. http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/szent_krisztina .Tudjuk,hogy a reneszánsz korában volt egy nagy pestis járvány,aminek az elinditója valószinű,hogy a higiénia hiányával egybekötött kicsapongó nemi élet .Az Egyház szerint ez Isten büntetése volt a bűnök miatt. A papok a bűnt a nők csábitó szépségében látták.Ekkór voltak a nagy boszorkány perek,és ekkór “száműzhették” Krisztinát a Szentháromságból.Helyébe jött egy falokrata farizeus,a Saulból lett Pál személyében,akit ugyanugy lefejeztek,mint (Theudosia)-Krisztinát.A Krisztináról szóló irásról emlités van az elöbbi linken,de képek vannak róla több templomban.

Mivel itt emlitve van az eretnek szó,ezért feltételezni lehet,hogy az irás nem lehet régebbi a 13.századnál.Ettől az időtől kezdték vádolni egymást eretnekséggel különböző felekezetek.

A Szentháromság a fenti megfogalmazásban, hogy ugyanis a Fiú és a Szentlélek is(megszemélyesitve Krisztus és Krisztina),az Atya értelméből ered azt jelenti,hogy nem testi,hanem szellemi fogalmakról van szó.A megszemélyesités pedig az ősibb primitivebb istenhitre utal,amikór az isten fogalmát az emberi családról másolták le: Atya,anya,fiú,lány.Az eredeti bibliában az áll,hogy Ádám idejében a nők ikreket szültek,mindig egy fiut és egy lányt,akiket már eleve eljegyeztek mint házastársakat.http://digi.vatlib.it/view/MSS_Ott.lat.479 Igy nem csoda,ha az Isten gyermekeiről is igy vélekedtek.A régi, mondjuk eredeti keresztény vallásban megtaláljuk az Anyaistent a Nagyboldogasszony személyében.Ha csak egy bóldogasszonyról lenne szó,már mint Máriáról,akkór fölösleges lenne a Nagy jelző.Erre azért volt szükség,mert létezett egy másik boldog asszony a (Teodoszia)-Krisztina személyében,akit a boldogságos szűznek is neveztek,mivel habár Krisztus jegyese volt,a szeplötlenség követelményének megfelelően örök szűzességben “létezett”.Az apácák Krisztus jegyeseinek vallják magukat,és legtöbbjük mélységesen át is éli ezt a szerelmi viszonyt.Ugyan ilyen viszonyban állhattak eredetileg a barátpapok a boldogságos szűzzel,de miután ezt azonositották Máriával,és ők is Krisztus jegyesei lettek,ez sok lelki torzulást eredményezett.

A fenti párbeszéd valójában két felekezet közti vetélkedés volt, lehet épp a 14.században,a vallási szupremáció miatt.Eddigelé az irásokban és a képi ábrázolásokban lásd Anjou legendárium,csak Krisztus névről van szó nem Jézusról.A Jézus és Máriáról szoló történetet lehet hogy a reneszánsz korában találták ki,igy vonva a kereszténységet zsidó fennhatóság alá.Ennek a nem kevés ellenállásba ütköző akciónak a végrehajtásához létrehozták a jezsuita rendet,amelynek a neve is mutatja,hogy a jézusi vonal érvényesitése volt a cél.A fenti párbeszéd valójában az őskeresztény hitűek és a zsidó-keresztény hitűek közti hitvitát eleveniti meg.Az irás másolat,és mint ilyen módositott.Ez a mondat például,hogy:”Castitatem sororis suae violavit”=megsértette nővére szűzességét,csak a félrevezetés céljából lett berakva.A másik pedig:”adulter moechatus”=házasságtörést követett el,már valóban a Mária megtermékenyitésére utal,aki eleve József jegyese volt.A többi ótestomentumban található, isten parancsára történt gyilkosságokról nem is beszélve.Egész a 15.századig a pápák süvege a hármas korona volt amit erdetileg triarának hivtak.Innentől kezdve már ugyanazt a süveget kezdték viselni a pápák,mint a zsidó főpapok és a süveget átkeresztelték tiarára.Ezt láthatjuk az Anjou legendárium képein.

Hogy lesz a XIII.századi keresztes hadjáratokból III.századi keresztényüldözés.

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.2

CLXVv.:Non credo non sacrifico,non adoro idola surda et muta.—Nem hiszek nem áldozok,nem imádom a néma (faragott) képeket(idola).
A képek nembeszélnek,csak mutatnak.Az irás viszont már beszél.Ezzel lehet érvelni,körül irni,megmagyarázni.A latin muta=néma és a magyar mutat szó is egy tőről származik,és azt fejezi ki,hogy hiányzik a beszédkészség.A nagy vallási összecsapások az irás megjelenése után keletkeztek.Egész a 13.századig nem volt meg az irás nagyméretű terjesztéséhez szükséges infrastruktura.Ennek a kifejlesztése után viszont robbanás szerüen jelentek meg az irások.

Mivel az irás általi vallásterjesztés,sokkal olcsóbb és meggyőzőbb volt,ezért ez lett az alacsony néprétegek vallása.Ezek bálványimádással vádolták az elöbbieket,akik viszont ezeket eretnekséggel.Mind ez az 13oo-as évek körül zajlott,a nagy keresztes háborúk idején,de ami az évszám hamisitás miatt vissza lett datálva az 12oo-as évekre,meg a III.századra.De nem csak az évszámokat hamisitották,hanem az eseményeket,a neveket és mindent ami a valós tényállást jelentette.Atrocitások mindkét részről történtek,de ezek mind keresztényüldözésekként lettek megnevezve,és vissza datálva az ugynevezett ókorba.

CCIXr.:Hadrianus et Antoninus imperatores habentes prelium cum Efratensibus et agariensibus elegerunt virorum pugnatorum numerum novem milia potentium in fortitudine,et industriorum in bello.Ascenderunt ergo simul cum eis adversus hostes ,habebant secum Apollinem et Iovem.Ita ut putaretur per eos possidere victoriam.Appropincantes itaque ut bellum contra inimicos agerent,viderunt illos et ecce erant centum milia.Hoc dum vidissent ambo ipsi imperatores Adrianus et Antonius et formidantes simul cum septem militibus fugerunt.—Hadrianus és Antoninus császárok az Eufratesiekkel és az Agarénokkal(feketékkel) harcolván,kiválasztottak kilenc ezer edzett és háborukban jártas harcost.Felvonultak tehát velük együtt az ellenség elé,magukkal vivén Apollinumot és Jovit(ezen istenek képeit),hogy általuk biztositsák a gyözelmet.Amint az ellenség felé közeledtek,és meglátták őket,ime százezren voltak.Meglátván ezeket mindkét császár Adrianus és Antoninus megrettenve hét katonával(máshól hét királyról ir) együtt elszaladtak.

Két hadvezér Akacius és Heliades a helyén maradt.
Acacius ét Heliades :Venite sacrificemus diis. Et cum sacrificassent,ampliori formidine omnis consternati sunt.—Gyertek és áldozzunk az isteneinknek.És amint áldoznak még nagyobb ilyedség érte őket.
Meg jelent nekik egy angyal fiatal fiu képében,aki azt tanácsolta nekik,hogy inkább imádkozzanak Krisztushoz az égi Isten fiához és akkór biztosan győzni fognak.A hadvezérek kikérdezték a sereg vélaményét,és azok helyeselték az angyal tanácsát.Igy győzelmet arattak az ellenségen.

Az elmenekült császárok vitája:
CCIXv:Videntes autem imperatores turbati sunt.Maximinus vero imperator dicit ad Adrianum et Antonium imperatores iniuriam patior a vobis.Exercitus enim meus recesit a me.Adrianus patienter dixit Fer domine imperator,qui enim exercitum meum abstulit.Ipse vos ad emit.Non concidat cor tuum.Ecce do tibi mille aureos,si placitum tibi fuerit.Sin autem do tibi mille novos tyrones.Haec enim audiens Maximinus imperator mitigavit furorem,et iubet presentari decem milia per tribunali.—Látván ezt a császárok dühösek lettek.Maximinus császár pedig igy szolt Adriánushoz és Antoninushoz: gyalázatot szenvedtem miattatok,mivel a seregem elhagyott.Adrianus pedig nyugodtan azt felelte:Császári nagyságos Ur, ki lopta el az én seregemet?Épp maga vásárolta azt meg.Ne törjön össze a szive.Ime adok magának ezer aranyat,ha ez önnek megfelel.Ellenkező esetben adok önnek ezer uj Tyront.Ezt hallván Maximinus, megenyhült a mérge és megparancsolta hogy állitsák a tizezret a törvényszék elé.

Azt kell tudni a tizezerről,hogy ezek voltak azok a katonák és hadvezérek(Akacius és Heliades),akik felvették a keresztény vallást, a császárok távóllétében.A császár parancsára ezeket keresztre feszitik.Ez az a tizezer keresztény akik Hadriánus császár idején mártiromságot szenvedtek.
Máximinus és Adriánus ideje között száz év van.Akkór meg hogy tudtak társalogni?Sehogy.Azonban van egy periodus a történelemben,amikór tényleg egyszerre vonul a Közelkeletre vagy három császár és vagy hét király.ez pedig nem más mint a IV.keresztes hadjárat.

Ebből viszont az derül ki,hogy a Közel-keleten létezett az igazi keresztény hit és nem Rómában.A keresztesek (római csapatok) két féle istennek hódoltak Apollinusnak(ez minden valószinüség szerint görög) és Jovinak(mely nagy valószinüséggel zsidó).Ugyan ebben a kórban indult Rómából hadjárat Európa északi irányában is ugyancsak keresztények ellen,akiket itt már eretnekeknek tituláltak.

https://books.google.ro/books?id=tg5lAAAAcAAJ&pg=PA103&dq=avarorum+regis&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjN8NOvqrDQAhUG2SwKHc59C60Q6AEIKzAC#v=onepage&q=avarorum%20regis&f=false

5.old:Raimundis blasfemie in Deum Moysis:Ludebat quodam die comes in ludo sacrorum cum quodam capellano:et inter ludendum dixit capellano:Deus Moysi quem vos creditis,non poterit vos iuvare in ludo isto,et addidit,nunquam me iuvet Deus ille.—Raimundus istenkáromlása Mozes istene ellen:Egy napon a grof tréfálni kezdett a szentekkel kapcsolatban az egyik káplánnal,és a tréfálkozás közben a káplán ezt mondta:A Mozes Istene akiben ti hisztek nem parancsolhatott ilyen vicces módon,és hozzá adta:nekem soha nem fog parancsolni ez az Isten.
Raimundot III.Ince pápa meghurcolta,mivel ugymond az eretnekek pártjára állt,de mindig kegyelmet kapott.

11.old.:In eadem etiam Ecclesia,in qua ut saepedictum est,dominum suum occiderant cives Biterrenses captionis civitatis,fuerunt usque septem milia de ipsiis Biterrensibus interfecti.—Bitterenses városában 17ooo “eretneket” gyilkoltak meg.

A bábjáték újboli szinrevitele

a nagymester.jpg


A templomos Nagymester átka elégetésekór:

„Isten tudja, hogy ki tévedt és ki követett el bűnt, és a balszerencse bizony lesújt azokra, akik tévesen ítéltek el minket. Isten meg fogja bosszulni a mi halálunkat. Tudja meg az Úr, hogy igazság szerint mindazok, akik ellenünk vannak, miattunk fognak szenvedni!”

Az emberi aktivitásban amikór elindul egy felkapott irányzat,rövidesen lavinaszerűen mindenki ezt követi.Ilyenek voltak a művészetek különböző ágai,ilyenek a tudomány külömböző ágai,az irás,és amint látjuk manapság a digitalizáció.Az irás nagy kórszaka a 15.század.Ekkór kezdték irni a világi és a vallási történelmet.Mivel ezidáig nem volt meg az irás terjesztéséhez szükséges infrastruktura,ezért a létező kezdetleges kevés fennmaradt szöveg nem volt elegendő a történelem rekonstrukciójára.Ezt a hiányt az irók a fantáziájukkal pótolták az elég nagyszámban fenn maradt képek meg szobrok alapján.Igy el lehet képzelni,hogy a képek meg szobrok néha egészen mást ábrázolnak mint amit a történészek melléjük társitottak.

Még egyszer(mivel a tudás anyja az ismétlés), abból indulunk ki,hogy ezer évet betóldottak a történelembe,és hogy a diocletianusi üldözések valójában III.Ince pápa alatt történtek,de aki a következő levezetés tanusága szerint száz évvel később tevékenykedett,persze más név alatt(az évszámokat pár évvel ide oda tologatták,ami a lénnyegen nem változtat,ugyanigy a nevek sem lényegesek,hisz a pápák sosem használták az igazi nevüket):Diocletiánus keresztény űldözései (284-3o5) ami valójában “III.Ince” uralkodása alatt történt (298-316).Ez római számokkal CCXCVIII-CCCXVI.Az első C helyére beraktak egy M-t Igy III.Ince uralkodása átkerűlt az 1198-1216-os évekre(MCXCVIII-MCCXVI).Ezt a műveletet a könnyebbség kedvéért csinálták igy,hogy ne kelljen nagyobb javitásokat eszközőlni a kéziratokban.Igy azonban száz évvel hátrább tolódtak az események.Ez azt jelenti,hogy a “valódi” III.Ince valamikor az ezerháromszázas évek alatt kellett tevékenykedjen.És meg is találhatjuk és pedig XXII.János pápa személyében(1316-1334).Láthatjuk,hogy mindhárom despota uralkodási ideje majdnem ugyanaz Diocletianus 21 év,III.Ince és XXII.János 18 év és ugyanazokat a véres keresztényűldözéseket követték el.

A szabad enciklopédiából:
“Dante úgy írt az egyházfőről(XXII.János), hogy szívében három fenevad is fészkel: a bujaság, a kegyetlenség és a kapzsiság.”
“Az ifjú Duèze(a leendő XXII.János) azonban roppant érdeklődést mutatott Isten egyháza iránt, így fiatalon a domonkosok közé állt.”
Tudni való,hogy a domonkosok közűl kerültek ki az iquizitorok.

“Toulouse-ban és Cahors-ban is jogot tanított, majd Albi kanonokjává nevezték ki.”

Ezek ugyanazok a helyek,ahol III.Ince eretnekeket gyilkoltatott.

“Egy évvel később a vienne-i zsinat titkára lett, ahol jogi tudásával segített a pápának és IV. Fülöp francia királynak. Jogi értekezéseiben elítélte a VIII. Bonifác elleni pert, ugyanakkor kiváló jogi érvrendszert épített fel a templomosok elleni eljárásokhoz. “

Nagy a valószinűsége annak,hogy a templomosok elleni hadjárat IV.Fülöp segédletével, ugyanaz mint az albingensek elleni,de mivel ezer évvel meghosszabbitották a történelmet,igy az eseményeket feldarabólták és különböző idősikokra helyezték.De nem csak az eseményeket többszörösitették,hanem a pápákat is.Igy könnyebben lehetett ködösiteni,vagyis az igazságot palástólni.

VIII.Bonifác idejéről ezt találjuk a szabad enciklopédián:
“A harmadik állam, mellyel sokat foglalkozott Bonifác, a Firenze központú Toszkána volt. A városban előtörtek az ellentétek a guelfek és ghibellinek között. A ghibellin érzelmű Bianchi, azaz Fehérek csoportja építkezhetett a szélesebb polgári rétegeken. Tagja volt több korabeli híresség is, például Dante Alighieri is. Velük szemben a Neri, azaz a Feketék pártja az arisztokraták és a nemesség érdekeit képviselve igyekeztek megkaparintani a köztársaság vezetését.”
“A pápák csak ezután ismerték fel, hogy időközben teljesen megváltozott Európa társadalma. A kialakuló polgárságot már más eszközökkel kellett az egyházhoz csábítani, mint a korábbi egyszerű embereket.”
“A Gaetanikat korábban gyakran a di Segni névvel illették. E néven korábban három pápát is megválasztottak, III. Incét, IX. Gergelyt és IV. Sándort.”

A gaetaniak Spanyolországból származtak,akik többsége mor származásu volt.Igy lesz világos a kép.Ugyanaz a forgatókönyv játszott le akkor is mint ma.Az egyház a helyett hogy az emberi gondolkodás fejlődését követné és ehhez igazitaná a vallást ,inkább lecseréli a hiveket alacsonyabb szinten álló embercsoportokra,többségében afrikai bevándorlókra.

“VIII.Bonifáchoz kötődik az első szent év bevezetése.”

Igy jöhettek Rómába a zarándokok,akik egy része hamisság által meggazdagodott és e miatt bűnbocsánatra éhes egyedekből állt,a másik része pedig az alamizsna , a gyógyulás és az élete jobbra fordulása reményében jött.Az elöbbiek nagy része északról az utóbbiak nagy része délről.Megjegyzendő,hogy a 2o16.év is szent év volt.

Nagy a valószinüsége annak,hogy az az ominozus év amit mi most 1525-nek irunk,azt a tridenti zsinat elött J525-nek irták.Van elég ezredforduló utáni évszám ahól ezer helyett csak egy j-t találunk,ami a Krisztus születése utáni éveket jelenti.Állitólag ebben az évben 525-ben kérte fel I.János pápa Dionisius Exiguust hogy éllitsa össze a következő évekre a husvét ünnep táblázatát.Ő volt az aki bevezette az ánno dominit 532-ben,de amit valójában a tridenti zsinaton vezethettek be,és az ezer évet is ekkór adhatták hozzá.

I.János(523-526):A szabad enciklopédiából:”A pápát a dühös király(Teudorikus gót király) rákényszerítette erre az útra(Konstantinápolyba). Jánosnak azt is kikötötték, hogy bírja rá a császárt rendelete visszavonására, adja vissza az elvett templomokat és térítse vissza az arianista hitre azokat, akik kényszerből vették fel a keresztséget.”—Ennek a történetnek nagyon kilóg a lólába.Miféle keresztény katolikus pápa volt az aki a hitével ellentétesen akar áttéritenei embereket áriánus hitre? Valószinű hogy ez csak egy kitalált személy és kitalált történet ahhoz a másik kitalált történethez,amelyben ez a pápa kéri fel Dionisius Exiguust 525.ben, hogy készitse el a husvéti űnnepek táblázatát.Ez a felkérés valószinű,hogy XIII.Gergelytől származik valami szürke eminenciáshoz.Az 525-ös év nem véletlen,ugyanis ez az év közel esik a Mohácsi csata elvesztéséhez és egyuttal a Magyar állam széteséséhez.Ezt kihasználva át lehetett irni a történelmet.Ez az átirás XIII.Gergely pontifikátusa alatt történt,amit a tridenti zsinat szentesitett.A Magyar királyság mindigis egy nagy szálka volt ugy a pápaság,mint a császárság szemében.Ezért szerették volna még az emlékét is kiiktatni.

“XIII.Gergelyt, III. Pál hívta az örök városba, és először a város egyik bírájává tette, majd pápai abbreviátor lett és a Campagna pápai kincstárnoka. 1545-ben Pál felkérésére részt vett a tridenti zsinaton, mint az egyházfő egyik jogásza. A következő évben IV. Pius személyében új egyházfő került a katolikus egyház élére, aki az újjáélesztett tridenti zsinat pápai megbízottjává nevezte ki Ugót(XIII.Gergely), amelynek egészen a záró üléséig jelen volt”—Az abbreviátornak komoly szerepe volt a régi irások megfejtésében és persze adott esetben azok korrigálásában(expurgálásában ahogy ezt akkoriban nevezték).

“Ugo korántsem volt nevezhető szent életű, erkölcsös embernek, ezért valószínűleg más is állhatott a gyors választás hátterében.” A piszkos munka(a történelem átirása) elvégzése biztosan szerepet játszhatott ebben.Ehhez mint abbreviátor minden adottsága megvolt.
“Az új naptár kidolgozásával párhuzamosan át kellett alakítani a római egyház martyrologiumát is, amely az év napjaihoz kötötte a katolikus szentek és mártírok ünnepét.”

“A hosszas fejtörés és a tízek munkája azonban nem tartozott Gergely uralkodásának sikertörténetei közé. Az első, 1582-es kiadás tele volt félreírásokkal és nyomdai hibákkal, és ebben rendkívül hasonlított az 1583-as második kiadásra. Gergely mindkét kiadást semmisnek tekintette, és személyes felügyelete alatt végül 1584-ben megszületett a helyes kiadás, amely a Martyrologium Romanum Gregorii XIII jussu editum címet viselte. A pápa ezt tette kötelezővé minden katolikus egyház számára.”—Ha nem kellett volna átirni az évszámokat és ezeket szinkronba hozni akkór ezt egy iskolás gyerek pár nap alatt elvégezhette volna.Az expurgáláshoz a legjobban minden bizonnyal egy abbreviátor értett.De amikor az évszámokat nem csak megváltoztatták,de ide-oda tologatták az időskálán,”ember” kellett legyen a talpán aki ezt pontosan eltudja végezni.

“Gergely nevéhez köthető még egy érdekes kulturális örökség, ugyanis az ő tiarája a legrégebbi, amely mind a mai napig épen fennmaradt.Wiki:A tiara (a perzsa تاره tara szóbol származik, ami latinul „tiara”) általában csúcsos fejdísz; az uralkodók, pápák, és egyéb előkelőségek megkülönböztetését és hatalmát jelképezi.”—Nem inkább a TRIARA? ami ha megvizsgáljuk a Gergely tiaráját láthatjuk,hogy egy hármas korona(tri=három,ara=védelem).

XIII.Gergely nem csak új naptárt vezetett be de az anno dominit meghosszabbitotta ezer évvel.Ebbe a hosszú időtartamba került bele egy sór kitalált pogány császár,egy sór pápa  és mártir.Ehhez aztán kellettek a tárgyi bizonyitékok is amelyeket Gergely utódai próbáltak megvalósitani.

” V.Szixtus:Így ekkor állították fel Néró császár obeliszkjét a Szent Péter-téren, de a Santa Maria Maggiore-bazilika, a lateráni bazilika és a Santa Maria del Popolo-bazilika előtti obeliszkek is ekkor kapták mindmáig végső helyüket.Oszlopok terén úgy tűnt vonzotta az ókor, ugyanis Sixtus felújíttatta Traianus és Antoninus Pius császárok diadaloszlopait, és az előbbi tetejére Szent Péter, az utóbbira pedig Szent Pál szobrát készíttette el.”

Hogy is van ez? Emléket állitunk a legkegyetlenebb keresztényűldözőnek? Nem az ókor vonzotta V.Szixtuszt,hanem a tridenti zsinaton kapott utasitás,hogy bizonyitékokkal szolgáljon a sosem létezett pogány császárok létezésére.

A fenti irásból az látszik,hogy a mai időszámitásunk szerinti 13oo-as évek körűl az eretnekek elleni keresztes háborúk leple alatt a történelem legnagyobb keresztényűldözése zajlott.Rómában a keresztény Egyház irányitása olyan délről származó alacsony kulturával és erkölcsi hozzáállással rendelkező pápák kezébe került,akik a vallást kimondottan anyagi javak megszerzésére használták fel.A fenti levezetés értelmében Bizánc kirablása nem 12o4-ben hanem 13o4-ben történt,ami a hamisitás alkalmával került át 12o4-re.Magyar vonatkozásban is ebben a periódusban kerül az ország élére egy dél Itáliából származó király Károberto néven,mely nevet nem lehet semmi európai nyelvben található nevek közé sorolni.Ezért feltételezni lehet,hogy a tulajdonosa sem volt európai.Ami jellemző erre a királyra az a végtelen kegyetlensége és az állati ravaszsága amivel megsemmisitette,vagy megadásra kényszeritette a magyar urakat.Ugyanis a poszádai csatában tudatosan törbe csalta a magyar nemesek nagy részét.Tehát azt mondhatjuk,hogy az 13oo-as évek körűl a déli népek inváziójáról beszélhetünk az északi népek ellen.

A XIV. század gordiuszi csomója

A történelemből azt látjuk,hogy a gordiuszi csomó átvágása nem vezet semmi jóra.Egy logikai relytélyt csak az érzelmek mellőzésével és a logika segitségével lehet megoldani.

A laqtin nyelvben a saeculum évszázadot is jelent,de ugyanakkor egy nagyon hosszú időt is,ezért régi irásokban az évezredet is néha saeculumnak nevezték.Vajon ennyire nem tudtak különbséget tenni a két fogalom között? Ezt nehéz elképzelni.Inkább arról van szó,hogy mivel a történelmi irásokban ugy hamisitottak évszámokat,hogy a C-t felcserélték az M-el,ezért ezt igazolandó ráfogták hogy ugyanaz a nevük.
Ha eljátszunk azzal a gondolattal,hogy a fenti azonosság értelmében az ezer évet ugy vitték be a történelmi időskálába,hogy az első C-t kicserélték M-re, akkór a “diocletiáni” keresztény üldözések átkerülnek az 13oo-as évekre.Példa: XXII.János pápa hatalomra kerülése J316(CCCXVI)=1216(MCCXVI).Egy kis időeltolódással Bizánc kifosztásának évei.Ha beigazolódik,hogy a nagy keresztényüldözések,amik eretnek üldözések formájában jelennek meg a történelemben a 13.század elején, ezek valójában a 14.század elején zajlanak,akkór meg kell vizsgáljuk az akkóri nemzetközi eseményeket.
Magyar vonatkozásban ekkór kerül Magyarország élére egy dél Itáliából származó jámbór lelkünek semmiképpen nem mondható uralkodó, Károbertó.Egy uralkodó hatalomra jutásához, kivált hogy ha messziről származik,nagy háttér erőre van szükség.Tehát itt arról van szó,hogy egy délről jövő invázióval állunk szembe.Nagyon sok irást találunk az afrikai népek európában történt inváziójáról,de ezt tévesen sokkal korábbi időpontra helyezték.Érdemes észrevenni,hogy 1342-ben a magyar trónra kerülő Nagy Lajos több alkalommal bevonul Itáliába,de a fenti okoskodás értelmében az eseményeket vehetjük 1242-ben is.Igy nagy a valószinűsége annak,hogy a délről jövő inváziót a keleti népek segédletével épp Nagy Lajos idejében sikerült megfékezni.Itt aztán el lehet játszadozni a gondolattal,hogy 1241-ben valóban IV.Béla volt az aki menekült a tatárok ellől ,vagy Károbertó?
A pápák székhelyének áthelyezését Avignonba(Franciaország) 13o5-ben,nehéz holmi kis belső civakodásoknak tulajdonitani.Ha igaz a délről jövő invázió,akkór az is igaz,hogy ezek az iszlám vallást hozták magukkal,és Róma iszlám fennhatóság alatt volt.Itt jön képbe a S.Nicola templom amelynek a trajánoszlop volt a tornya.A formáját és magasságát figyelembe véve inkább minarett mint  torony lehetett.

“A kollégium üzenetére, amelyben az érseket Perugiába hívták, Bertrand azt válaszolta, hogy amennyiben meg akarják koronázni, jöjjenek ők Lyonba. A kardinálisok csak nehezen akarták elfogadni Kelemen óhaját, de végül Lyonban tették fejére a pápai tiarát. Kelemen pontifikátusa során sosem lépte át Itália határait.”—Erre sokkal nyomósabb oka kellett legyen Kelemennek,holmi kis durcáskodáson kivűl.
Érdekes hogy száz év eltéréssel a 13. és a 14.században is barátpapok mennek az ázsiai magyarok megkeresésére.

Idézetek a szabad enciklopédiából:
“A Kuma-vidéki magyarságot a pápai bullák közül elsőként IV. Ince egy (1253), IV. Sándor egy (1258), majd IV. Miklós két bullája említi meg a János előtti időkben.”—A politikában és a diplomáciában nem mindig minden az aminek látszik.Itt nem a nemlétező ázsiai magyarság megkeresése és megtéritése volt a legégetőbb dolog,hanem a déli invázió megfékezése.Ehhez kellett valami módon felvenni a kapcsolatot a keleti népekkel és segitséget kérni tölük.De ahogy lenni szokott,amikór a mór megtette a kötelességét,utána elmehet,és el is lessz felejtve,hogy ne essen csorba császárok és pápák dicsőségén.

“IV. Bajor Lajos,e mellett a császári koronát is szerette volna megszerezni. Itália északi részében kormányzót nevezett ki, és a ghibellin városok örömére hadat üzent a guelfeknek, akiknek legnagyobb központja akkoriban Rómában volt. Lajosnak 1328 elején sikerült legyőznie I. Róbert, nápolyi király és a guelfek csapatait, így seregével bevonulhatott az örök városba.”
Tudni való,hogy a ghibelinek a fehérek és a guelfiek a feketék voltak.Kell ennél világosabb bizonyiték,a fenti állitásokra?Meg kell jegyezni,hogy a történelem ismétli önmagát.De az is érdekes,hogy két Lajos is bevonulgat Itáliába ebben a periódusban,egy magyar és egy bajor.

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.2

CCLIIIr.oldal:Erat autem in eo tempore(Maximian et Diocletian),de exercitu legiones militum qui Thebei appellabantur.Legio denique vocabatur que tunc sex milia ac sexcentes viros in armis habebat,hi in auxilium Maximiano imperatoris .—Maximianus és Diocletianus idejében volt egy olyan légio amit Thébainak neveztek.Ennek hatezer hatszáz fegyverese volt,ez volt Maximianus segitő csapata.
A seregeket a Ron(Rodano) völgyébe viszi.Az ok:”Ira fervidus ob neglectia imperia decimum quemque ex eadem legione gladio feriri iubet.“—Haragra gerjedt(a császár),mivel elhanyagolták a tized fizetését ,ezért a légiónak megparancsolta,hogy ezt karddal hajtsák be.
Azt látjuk,hogy az akciók ugyanott zajlanak ahól III.Ince az eretnekek ellen harcólt.Uj adalék itt az hogy Thébai(Nubiai) légióval megy.Az irásban később az van,hogy egy másik hadosztály valószinüleg európai, egy bizonyos Mauricius vezetése alatt,megtagadta,hogy az elfogott foglyokat feláldozzák.Ezért Mauricius parancsára az egész hadosztályt legyilkolják a vezetőjükkel együtt.
A tized befizetése nem volt egy római szokás,hanem csak a bibliában találunk emlitést róla és a zsidókhoz és a keresztény Egyházhoz kötődik.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tized
CCLVr:”Diocletianus cum ad imperium totius orbis fuisset electus omnisque provincias turbari quorundam presumtionem perspiceret .Ad consortium imperii ut laboris olim sibi commilitnem Herculeum Maximianum caezarem fecit…Cui ad supplimentum exercitus legionem thebeam ex orientalibus regionibus militum deditque legio VI milia ac sexcentos viros valides animis et instructis armis,antiquorum romanorum habebat exemplo.Hi igitur milites Christiane religionis ritum orientalis traditione susceperant,fidemque sacram virtuti armis,omnibus preponebant”-–“Miután diocletianust megválasztották a birodalom élére minden provinciában ahól gyanus elemeket talált,üldözésekbe fogott.Meg tette Hercules Maximiánust segéd császárnak,akivel valamikor együtt harcólt.Ennek a segitségére adta a keleti régiókból származó thébai légiót,hatezer hatszáz keménylelkű harcra kiképzett embert,akik az ókori rómaiaktól vették a példát.(Sic!).Ezek a katonák a keleti ritusú keresztény vallást vették fel,a szent katonai virtushoz való hűséget mindenek elé helyezték.”
Ez a világos beszéd.Ezek nem ókori római katonák,csak azoktól vették a példát.Hát vannak akik ma is vesznek példát róluk,de attól még nem ókori rómaiak.

Milyen messzire nyúlik vissza a történelem ?

Ha abszurd dolgokat találunk a történelemben,ezeket csak ugy tudjuk feloldani,ha az érzelmeinket háttérbe szoritjuk.A mellékelt linken vértanuk történeteit találjuk a nagy keresztényüldözés idejéből a II.-III.századokból.De hogy kerülnek ezek a XII.-XIII.századokba?

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.4

Az irás kezdete:XXXVIIIr:Fuit autem temporibus Constantini magni principis usque ad Constantius Augustus Liberius quidam papa urbis Romae qui tertio in exilium deportatus est a Constantio,eoque minime voluisset heresi arrianae consentire.—Nagy Konsztantin ideje után,fia Konsztantiusz egy bizonyos Liberius pápát három évre számüzött mivel nem értett egyet az áriánus eretnek tanokkal.(Libériusz helyére Félixet teszi meg pápának,de ez még annyira sem fogadja el az áriánizmust.Sőt eretneknek bélyegzi Konsztantiuszt.Ez után vissza hozatja Libériuszt és számüzi Félixet,majd kivégeztetei.)

Az irás vége:XXXVIIIr:Exinde raptum est corpus eius a presbiteris et clericis et sepultus est in basilica quam ipse construcsit via Aurelia quinto decimo Kalendas decembris in miliario plus minus ? annos.(itt törlés és javitás van a kéziratban,a lényeg ezer és valamennyi év)-–Innet a papok és prezsbiterek ellopták a testét és eltemették a saját maga épitette bazilikába az Aurelia utcában december 15-n ezer és plusz minusz ?évben.

Az irás kezdete:CXXXVIIIv:Eusebius historiografus memorat africanum poene omnium de urbe regia atque de tota Italia Christi martirium gesta conscripsisse.Nam Simphorosa dixit apud Tiburtinam urbem cum septem filiis suis una die ab Adriano principe hoc ordine interfectam.-–Euszebiusz történetiró feljegyzéseiben megemlékszik az afrikaiak által véghezvitt kinzásokról a fővárosban (Romában)valamint egész Itáliában amelyek a mártir keresztényeket érték.Igy végezték ki Hadrian császár parancsára Szimphorozát a hét fiával együtt Tiburtina városában.

Az irás vége:CXXXVIIIv:Martirium Sancti Simphorosae et sue filiae…Quorum corpora requiescunt via tiburtina miliario nono regnante domino nostro Isu Christo…-–Szent Szinphoroza és fiai vértanusága…Kiknek testei a Tiburtina utcában nyugszanak Urunk J. K. uralkodásának ezer kilencedik esztendejében.

Az irás kezdete aII.v oldalon

Az irás vége:VIIv:Mater autem complexa est filiam suam et osculata est eam.Et iungens carrucam,super imposuit puellarum reliquias.Et exiens foras a civitate, miliario octavio decimo.—Az anya pedig össze szedte lánya testi maradványait,megcsokolta,odahozván a szekeret felrakta rá lányai maradványait,és elhagyta a várost ezer tizennyolcban.

Azt látjuk,hogy mindhárom esetben ezer és valamennyi évet ir.A legtöbb mártir halálának idejét csak a hónapok jelzik,de legtöbbnél egy kis üres hely van hagyva,ahova római számjelzéssel beférne az évszám is.E helyett ezeknél csak azt irja hogy:regnante domino nostro Isu Christo–– Krisztus uralkodása alatt,vagy is Krisztus születése után.Ha figyelembe vesszük az ezen a linken( http://digi.vatlib.it/view/MSS_Ott.lat.479) megadott Jézus születési dátumát anno mundiban, ami 4199 és ehhez hozzá adjuk a 3oo évet amennyivel eltér a világ keletkezése a két biblia (vulgáta és septuaginta) szerint,akkór megkapjuk a qvazi 45oo-at.Ezt modositotta Julius Africanus 55oo-ra:

https://books.google.ro/books?id=eg70CYi42dUC&pg=PA839&dq=hunnorum+milibus&hl=hu&sa=X&ei=qNNNVY3sNsH4UPj4gKAK&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=hunnorum%20milibus&f=false 4.old:Africanus ad annum Incarnationis Dominicae annos statuit 55oo,ut autor est Georgius Monachus,chem calamo scriptum penes nos habuimus.—Afrikánus Krisztus születését az 55oo-ik évre tette,amint Georgius Monáchus kéziratában megtaláljuk.

Valakire rá kellett kenni a piszkos munkát,mert a fenti könyvben százféle képpen próbálják kihozni az 55oo-at,de logikusan sehogy sem jön ki.Vagyis önkényesen betoldottak 1ooo évet a Krisztus születésétől balra de jobbra is (a szimmetria megörzése végett).Mielött azonban megejtették volna ezt a műveletet,a keresztény üldözések évei, hogy a fenti példáknál maradjunk,Trajánusszal kezdődtek,CV,CIX,aztán Adriánusz korában CXVIII.Az ezerév betoldása után az “egyszerüség” kedvéért a száz helyett (C) irtak ezret.Igy lett a százötből ezeröt,a százkilencből ezerkilenc,a száztizennyolcból ezertizennyolc.Ez megmagyarázza azt a különös jelenséget is hogy miért van száz év eltérés némely eseményről különböző forrásokban.

Nem mehetünk el azon észrevétel mellett,hogy a nagy keresztény üldözések a Nérók(Claudius ,Nero) meg a Trajánusok( Trajanus Hadrianus , Trajanus Decius)-al n kezdődött.A Traján név nyilván a trójai névre vezethető vissza.Az ugynevezett trójaiak azonban akik az ezredforduló elött meghóditották Itália nagyrészét,afrikaiak voltak: http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3225

Ha elolvassuk a szent mártirok legendáit ezen linken :http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.4 és összevetjük Stanley,vagy bármelyik afrikai utazó 19.századi utleirásaival,nagyon sok hasonlóságot találunk ami az erkölcsi hozzáállást illeti.A linken található irásból kiderül,hogy ezek a “trójaiak” tömegesen keresztelkedtek meg,és egyáltalán nem ugy viselkedtek mint elnyomott rabszolgák,hanem mint halált megvető harcosok,akik ha nem is használtak fegyvert az elején,de a szóbeli erőszakot nem tagadták meg maguktól.Itt csak egy példa:

CLXXXIv Martirium S.Cornelius papae:Venientes autem omnis foras muros porte Appie ante templum Martis,expuebant in eum dicens:Pereant dii demoniorum simul cum Decio.Eodem autem die decolati sunt …—S Kornél pápa mártiromsága:Kijöttek pedig a falakon kivűl az Ápia kapujához Mars templomához és elkezdték köpködni mondván:Vesszenek az ördög istenei Déciusszal egyben.De ugyanaz nap le lettek fejezve.

A vallás mint bármelyik ideológia arra lett felhasználva,hogy alátámassza bizonyos körök hatalmi törekvéseit.Amint az átkeresztelkedett de addig fanatikus bálványimádók többségbe kerültek,azonnal eretnekeknek bélyegezték a valódi őskeresztényeket,és üldözni kezdték őket.

A történelem ugy tartja,hogy a keresztényüldözések tetőpontja Diocletianus idejében volt.

Az idézetek a szabad enciklopédiából vannak:

“Ki volt Diocletianus? Caius Aurelius Valerius Diocletianus egy szabadon bocsátott dalmáciai rabszolga fia volt. Császár volt 284-305 között, majd miután lemondott, a dalmáciai Salona (Split) közelében levő palotájában élt és a hagyomány szerint kertészettel foglalkozott.”
Oriási ellentmondás.Egy véreskezű diktátór önszántából lemond a tronról,és nekifog kertészkedni.Ilyen nem lehetett és nem is volt.Vagy is olyan mint Diocletianus császár csak egy kitalált személy.
Ellenben volt egy véres kezű eretneküldöző,aki nem más mint III.Ince pápa.Erről bővebb információt itt találunk: https://books.google.ro/books?id=tg5lAAAAcAAJ&pg=PA103&dq=avarorum+regis&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjN8NOvqrDQAhUG2SwKHc59C60Q6AEIKzAC#v=onepage&q=avarorum%20regis&f=false

“III. Ince és III. Honorius pontifikátusainak eredményeképpen a keresztény világban mindenütt lenézték és árulóknak minősítették az eretnekeket, akikről gyakran nem tudtak többet, mint hogy az egyház megbélyegezte őket.”
“A keresztények azért is gondot okoztak a császárnak, mert nem voltak hajlandóak az uralkodót imádni.”Imádni a szenteket szokták.A pápa nem csak szentnek számitott,hanem egyenesen Isten főldi helytartójának,vagyis egy földi Isten.El is várta hogy ugy viszonyuljanak hozzá.

Amit III.Ince véghez vitt az ugynevezett eretnek keresztények ellen, azt ráfogták egy sosem létezett Diocletiánra,jobban mondva maga Ince volt a Maximian(Maximus pontifex) és Diocletian meg egy klérus segitő társ.Egyes forrásokban Diocletiant Africanusnak nevezik,Maximianust pedig Herculesnek,ami ugyancsak afrikai származásra hajaz.Ahhoz,hogy Diocletiánra kenjék a balhét,betoldottak az időszámitásba 1ooo évet.III.Ince valójában 298-tól 316-ig uralkodott.Ezt római számokkal igy irták:CCXCVIII-CCCXVI.A régi irások évszámait ki kellett javitani.Hogy ne kelljen teljesen átirni a krónikákat,az első C-t kijavitották M-re.Igy lett Ince uralkodási ideje MCXCVIII-MCCXVI.A kérdés most az,hogy ha a két személy egy és ugyanaz,akkór miért tolódott el Diocletiánus uralkodás a 284-3o5-as évekre? A válaszhoz a kulcs ebben az irásban van:
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.4 VIIIr:Diocletianus idejében a keresztények nagy üldözéseknek vannak kitéve,VIIIv:Ráfael arkangyal javasolja Paterianusnak álmában hogy menjenek Egyiptomba.

A nagy üldözések már III.Ince uralkodása elött kezdődnek.284-től kezdődik a kopt időszámitás,amit őskeresztény időszámitásnak,vagy a mártirok időszámitásának is neveznek.Vagyis az üldözött “eretnekek” uj életet kezdnek Egyiptomban amihez egy uj időszámitást kapcsolnak.Miután az üldözéseket Diocletiánusra fogták,és az üldözöttek uj időszámitását a nevéhez kötötték (tudnillik ezt Dioclitiáni időszámitásnak is nevezik),igy az uralkodási évének kezdetét át kellett tenni eme időszámitás kezdetére.

Egyébként ha utána nézünk a császárok és pápák uralkodási éveinek különböző forrásokban,azt látjuk,hogy teljes a káosz és bizonytalanság.

Az Anno Dominit csak a XVII.században kezdte terjeszteni Petavius.Árulkodó dolog,hogy mi alatt a keresztény egyház középpontja Jézus,még is elyen sokáig tartott,hogy a születésével inditsanak egy uj érát.

Azt mondjuk,hogy a diocletiáni éra 284-től indúl, Jézus születésétől számitva.Jézus születési dátumát állitólag egy Julius Afrikánus nevű pap állapitotta meg,annó mundiban 55oo ra,de lehet,hogy ezt is a tridenti zsinaton(1545-1565),és ekkor adhattak 1ooo évet a Krisztus utáni évekhez .Igy a diocletiáni éra annó mundiban 5784-ben kezdődik.A Dionisius Exiguusnak tulajdonitott hokusz-pokusz csak arra jó, hogy még jobban lehessen ködösiteni.Ugyanezt a célt szólgálja az ugy nevezett Arszakida féle időszámitás kapcsolása a Jézus születési dátumához.

Idézetek a szabad enciklopédiából:

“Az Arrianus hagyomány úgy tartja, hogy I. Arsak megölte testvérét, azonban a modern történetírás úgy hiszi, hogy ő volt Pártia ura Kr. e. 211-ig, amikor fia II. Arsak került hatalomra.”
Vagyis “ugy hiszi”,konkrét bizonyitékok hiányában.

“Justinus szerint „Ő (Arsak) élete a fosztogatásból és a lopásból állt, amikor hallott Seleucus, Gaulok-tól elszenvedett vereségéről. Megkönnyebbülve támadta meg a pártusokkal, a tolvajok bandájával és legyőzte elöljárójukat Andragorast, megölte őt és átvette a nemzet feletti uralmat.” Justinus, XLI. 4.”

“Ha ez nem is bizonyítja azt, hogy I. Arsak közvetlenül a chorezmi dinasztia tagja volt, (ezt lehetetlen kimutatni), mégis arra mutat, hogy az Arsakidák és a chorezmi Szijávusidák uralkodóháza között közvetett dinasztikus kapcsolatok álltak fenn.”

Érdekes,hogy akár hányszór az ázsiai magyarokról,vagy ezek rokonságáról van szó,elöbb kiderül,hogy egy rabló fosztogató nép volt,aztán meg az,hogy bizonyos Korezmi urak csicskásai voltak,akik tanácsokkal és vezetőkkel látták el őket.Világos ,hogy ez politikai céllal legyártott klisé,épp ezért nyugodtan mellőzhetjük az ugynevezett arszakidai időszámitást.

A fény vallása sem ázsiából származik,mint ahogy egyesek szeretnék.A Máni általa terjesztett manicheizmus nagy valószinüséggel nem tőle származik,hanem Európából.Mind amit a manicheizmus tanit ,az benne vólt a katarok,más néven az albingensek vallásában.A név (albingens=fehér faj) világosan mutatja,hogy nem ázsiai sem afrikai,hanem európai emberek vallása volt.A XII.-XIII.századi vallási üldözések kivándorlásra kényszeritették a még életben maradt albingenseket.Igy került a kereszténység a koptokhoz,és a manicheizmus Ázsiába.

Vallások és vértanuk

Kezdetben vala az Ige és az Ige vala Istennél és Isten vala az Ige.De mi is valójában az ige?Latinul verbum,ami szót is jelent.Az igehirdetés,nem más mint a vallási tanok verbális hirdetése.Ez lehet szóban is de az irás terjedésével mindinkább irásban történt.A szóbeli terjesztésnél szükség volt egy igehirdető személyre.Az irásbeli terjesztéshez erre már nem is volt szükség. A vallási tanoknaknak egy másik terjesztési formája,az irás megjelenése elött,képekben és szobrokrok formájában történt.Volt egy periodus,amikór oriási konkurencia alakult ki a két terjesztési forma közt.Ezt a periodust nevezik ikonoklasztáziának,vagyis képrombolásnak.A visszavágás erre a könyvek és könyvtárak égetése volt.Elvégre az hogy az egyik istent Jóvnak,a másikat meg Jehovának,vagy Alahnak hivták,ugyanarról az egy uralkodó Istenről volt szó.Mindkettő vagy minhárom megkivánta hogy áldozatot mutassanak be neki.Aztán az Igeistent hirdetők,a képek általi valláshirdetőket bálvány imádással kezdték vádolni.A biblia megirásakór beszurtak egy olyan mondatot,hogy ne csinálj magadnak faragott képet.A keresztények habár a bibliát szent irásnak mondják,mégsem igazodnak minden bibliai előiráshoz.Ugye a legtöbb kersztény templomban ott vannak a képek meg a szobrok,és néha le is borulnak elöttük,ilyenkor persze azzal a gondolattal,hogy a kép csak szemléltető eszköz,és valójában ők Istenhez imádkoznak.A fanatikusok ezt figyelmen kivűl hagyják és amint látjuk,a muszlimok ma is bálvány imádással vádolják a keresztényeket.

Az ellentétet azok szitották és szitják ma is,akik a két terjesztési formából hasznot huztak,vagy is a kereskedők.El kell ismerni,hogy a vallás a legnagyobb és legstabilabb piramis játék és üzlet.Normális,hogy a kereskedők(milyen találó ez a magyar megnevezés),mindig ott vannak jelen, ahól jó üzletet lehet csinálni.Vajon miért került a három ugynevezett monoteista vallás központja Jeruzsálembe? A zsidókat tévesen a sémi népekhez sorolják.A sémi valójában félig fehér félig feketét jelent.A zsidó valójában a kereskedő népekből alakult ki,ezért annyira erős bennük a kozmopolita szellem.De mivel a vallás az egyik legnagyobb üzlet ,ezért ők tartják a kezükben mindhárom monoteista vallást.Az irást és a számolást a kereskedők fejlesztették ki,mivel az áruk forgalmazásánál ez nélkülözhetetlen volt.A vallások irás általi terjesztésében szintén nekik jutott a legnagyobb szerep.A 15.században már teljesen magukhoz ragadták a katolikus vallás irányitását,a Medici származású pápák által.A nyomda feltalálása után a vallás(ige) terjesztésében az irásos terjesztés döntő szerephez jutott.A reformáció megjelenésével a képes bibliák mindinkább kezdtek kimenni a divatból.A templomaikból meg eltüntek a képi ábrázolások.A legradikálisabbak ezen a téren az iszlám hitűek.
A keresztény vértanukról szóló irásokban azt találjuk,hogy legtöbbjük azért lett megkinozva és megőlve,mert nem akartak áldozni Jov Istennek: http://digi.vatlib.it/view/MSS_Ott.lat.479 http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.2 rról azonban nincs feljegyzés ,hogy akadályozva lettek volna abban, hogy a saját Istenüknek áldozzanak.Azt látjuk,hogy volt egy több isten hitű vallás amelynek volt egy fő istene akit Jov-nak neveztek.Mindenki áldozhatott a saját kedvelt istenének,de nem mulaszthatta el a legfőbb istennek való áldozást.A három monoteista vallás abban különbözik ettől,hogy ezeknek egy a hatalmára féltékeny istenük van,aki nem türi meg,hogy rajta kivűl más istent is tiszteljenek.Ebből teljesen hiányzik a demokratikus szellem.Ha elfogadjuk,hogy ilyen a menny,és azt akarjuk,hogy amilyen a mennyben, olyan legyen a földön is,akkor a földön is létre kell hozni egy abszolutisztikus despótikus rendszert,amelynek a hatalmi birtokosa egy az isten földi helytartója.De nem biztos ,hogy ez a helyes megoldás.Tehát ha tiszta vizet akarunk önteni a pohárba,akkor el kell dönteni,hogy a demokrácia felé vagyunk elkötelezettek,vagy egy despótikus rendszer irányába.Amig erről nem születik konszenzus,addig a földi társadalom olyan mint a viharos tengeren hánykolódó hajó.