fabsanyo

Gondolatok

Month: December, 2016

Vértanuk

250px-st-stephen

A mai áldatlan állapotokat figyelve,sokakban felmerül a kérdés,hogy vajon mi az oka annak hogy Európa nem képes megvédeni magát a betolakodóktól.Egyik kézenfekvő ok az,hogy az európai nép nem elég szapora.A katolikus Egyház hozzáállása nagyon vitatható,amennyiben idegen faju idegen kulturájú és vallású népekkel akarja ellensulyozni a gyenge népszaporulatot,de papjainak megtiltja ,hogy családot alapitsanak.Az Egyház egy nagyon téves alapállásból indul ki,és pedig abból,hogy a magyarság nem európai származású lévén még is ugymond idővel a kereszténység legfontosabb védelmezőjévé vállt.És ennek az “ázsiai pogány” népnek a jó oldalra állitásában a dicsőség a katolikus papokat illeti.Ez viszont egy orbitális hazugság,mert a magyarság zöme nem ázsaiai származású és S.István nem pogányokat, hanem csak más ritusu keresztényeket téritett.Az ugymond katolikus(univerzális) vallás bevezetése,valójában a nemzet kivéreztetéséhez vezetett.A cél persze ez volt,mint ahogy ma is ez a célja a globalista nemzetekfölött uralomra törő erőknek.Ugy tűnik,hogy a nyugati vezetők,még mindig nem ismerték fel,hogy az iszlámhitüek,sosem fognak keresztényekké válni.Ezek importálása azonban a kereszténység és az európai faj megsemmisitéséhez fog vezetni.A nyugat a saját csapdájába esett.

Az, hogy a nyugati és a keleti keresztény Egyház nem tud megegyezni, szerintem annak tulajdonitható,hogy a Katolikus Egyház nem képes beismerni a tévedéseit és nem tud lemondani az elsőbbségről.Még nem is olyan rég a pápa tévedhetetlenségét hirdették,holott a pápa is ember és nem nagyon látszik,hogy közelebb állna Istenhez mint bár melyik halandó.

A jelenlegi pápa azt találta mondani,hogy manapság a keresztények között sokkal több a vértanú,mint a történelmi időkben.Itt lehet hogy a pápa nem téved.Vannak azonban történelmi dolgok,ahól ugymond a hit érdekében elhallgatnak dolgokat,amelyek napvilágra kerűlése botrányt okozhat.Ilyen például az első keresztény mártir esete.A biblia elhallgatja a vértanuség igazi okát.E helyett megpróbálja szószaporitással ködösiteni az akkór történteket.A dolgok ugy állnak,hogy a keresztények,akik Jézus tanitásának megfelelően ugy gondolták,hogy a világ vége még az ő életükben bekövetkezik,csak a könyörgésnek és az igehirdetésnek szentelték magukat,igy elhanyagólták az asszonyaikat.A biblia csak özvegy asszonyokat emlit akik ugymond el lettek hanygolva,de Otto von Frisigen krónikájából amelyet még nem expurgáltak annyira,hogy ne lehetne kihámozni az igazságot,megtudjuk a tényállást.

https://books.google.ro/books?id=txCTIZYGeY8C&pg=PT279&dq=primi+regis+Hunorum&hl=hu&sa=X&ei=Zb7YU9mmH-n9ygO6noLABQ&ved=0CBsQ6AEwADgo#v=onepage&q=primi%20regis%20Hunorum&f=false

III.könyv XXI.fejezet:Sed et Nicolaitarum haeresis tunc efferbuit,qui sine ulla reverentia et pudore promiscuos,et illicitos concubitus licere affirmabant.Isti Nicolaum unum de VII. illis qui cum Stephano diacono sunt constituti,auctorem se huius rei habere iactant,eo que uxorem suam,quam pulchram valde habuit,in medium produxerit.Excusat vero hunc Clemens Alexandrinus,dicens inter cetera :Mihi compertum est Nicolaum nullam prorsus agnovisse mulierem,preter eam quam in matrimonium acceperat,eiusque liberi casta virginitate et sanctitate incorrupti corporis,usque ad ultimam senectutem durarunt..Que cum ita se habeant constat illud,que in medium apostolorum pro zelotypiae suspitione produxerit uxorem ex contemtu vitij ,vel libidins gestum,que per hoc continentem se ostenderet eius rei,quam nimie putabant expetere.—Ekkor a Nikolaitári eretnekség is elkezdett terjedni,akik semmi gátlást és szégyent nem ismerve válogatás nélkül tiltott nemi kapcsolatok gyakorlását megengedettnek hirdették.Ez a Nikolaus egy a hét diakonus közül Istvánnal együtt akiről azt állitják hogy a feleségét aki nagyon szép volt,közös használatra bocsátotta.Alexandriai Kelemen (I Kelemen pápa) ilyen képpen probálja őt felmenteni:Meggyöződésem,hogy Nicolaus nem ismerte az asszonyt(már mint az asszony hivatását) a mellett hogy házasságba fogadta,ugyanis a gyermeki tsztasága szüzessége és testének szentsége egész utolsó öreg koráig tart.Mind ez a tulbuzgóság miatt volt, mivel a feleséget ugy nézték mint a bűn és a romlottság forrását,ami ezen a vidéken eléggé elterjedt volt.(Megjegyezhetjük,hogy most is az).

Hogy István is ludas volt a dologban,vagy még más is a hetekből,nem tudni.Akit megköveztek az István volt.A vádak itt nyilvánvalóak és nem az ami a bibliában van.Érdekes lenne tudni,hogy István mivel védekezett,mert az irás szerint nagyon elokvensen szólt.Egy szó mint száz,ahól valami ür támad ott mindig akad aki betöltse az ürt.A baj oka mint szinte mindig az emberi butaság.

Hun magyarok,magyar hunok

Vizsgáljuk meg, hogy mennyire hihető a honfoglalás elmélete.

Iohannis Naucleri krónikája:

https://books.google.ro/books?id=1AqTwDcibGIC&pg=PA731&dq=hunnos+parthos&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiOwcaDxdvJAhUnvnIKHYeyCVA4FBDoAQhRMAc#v=onepage&q=hunnos%20parthos&f=false

A Hunok bejövetele

636.old.:Anno autem Dominicae incarnationis 373,sub Damaso papa primo,et imperatore Valente,Ungari in Scythia creverunt in magnum populum, unde invadere statuunt Occidentales regiones,ut tradit Ungarorum historia….Cadar dux Hunnorum transitis paludibus Meotidis,ac Gottis gente robustapulsis tanquam turbo omnia vastare coepit…Brevique Hunni Bessos,Cumanos,Albos,Susdalos,dehinc Rutenos percurrentes,in nigram Cumanam,que nunc Moldavia creditur,devenerunt.Perdomitis in transitu universis barbaris,a Tanai flumine tandem venerunt in Pannoniam.Haec regio olim á panis ubertate ,Pannonia denominata est,que nunc ab Ungaris Ungaria vocitatur,ut legitum in chronicis Ungarorum ad Mathiam regem.Sed Aeneas Silvius,postea Pius II.dictus,negat Ungariam Pannonie terminos implere.Pannonia enim continebat ab ocazu Noricum,Aenumque,amnem,ab ortu Moesios ac Triballos ét flumen Savum,intra quos limites Austriae magna portio clauditur,Stiria quoque.Imperium autem gentis Ungarice,multo latius est,qua ipsa Ungaria.Nam et Dalmatae ,quos et Sclavos,et Illirici quos Bosnenses,et Triballi seu Moesij,quos tum Servios tum Rascianos appellunt,et Getae,quos partim Valachos,partim Transilvanos nominant,Ungarorum imperium subierunt.Hanc provinciam,quatenus circa Istrum extenditur,sub Octaviano Cesare Romani primum obtinuere,Bathone Pannoniorum rege subacto.Dacorum etiam populus certam eiusdem regionis partem olim inhabitasse,tandem non sine turbatione secessisse,ac relicta pingvi Pannonie tellure,maritima loca Norvegiae proxima ocupasse,ac sedem ibi fecisse,perhibent.Conspecta igitur hac regione Hunni non ulterius procedere,sed cum liberis et uxoribus ibidenm manere statuerunt.Incolebant eisdem temporibus Pannoniam Longobardi,Almani et Italici erat tetrarcha quidam nomine Matrinus Longobardus.Moesiae vero,Achaiae,utrichque Tracie,Dalmatie,et Macedonie,presidebat quidam Romanus.—A Krisztus születésétől számitott 373-ik évben első Damasius pápa es Valente császár idejében a Hungárok Szkitiában nagy néppé sokasodván megszállták a nyugati régiókat,amint a magyarok történetében áll…Kádár a Hunok királya átment a Meotiszi mocsarakon kitaszitotta a Gótokat és viharként kezdte fosztogatni a vidéket…Rövid idő alatt a Hunok átmentek a Besenyők,a Kumánok,az Albok,a Szuzdalok a Ruténok földjén és a fekete Kumánia földjére értek,amit ugy gondolnak hogy Moldova volt.Legyőzték jöttükben a barbár népeket,átkeltek a Tana folyón és végre Pannoniába értek.Ahogy Mátyás királynak a magyar krónikáiból olvashatjuk, ezt a régiót amit most Magyarországnak hivnak,régebb Pannoniának nevezték, mivel kenyérben(pane)nagyon gazdag volt .Azonban Aeneas Silvius Piccolomini szerint aki később II. Pius pápa, nem helyes Pnnoniát Magyarországnak nevezni.Mert Pannonia magába foglalja nyugartról a Norikumot,az Enns folyóval,keletről Moesiát a Triballokkal és a Száva folyóval,amelyek nagyjából körűl határolják Ausztriát,és amihez hozzá adódik Stiria is.A magyar nemzet birodalma azonban sokkal nagyobb mint maga Magyarország.Mert hozzá tartozik Dalmácia a szlávokkal,Bosznia az ilirekkel,Moesia a triballokkal,akiket szerbeknek vagy rácoknak is hivnak,ugyanugy magyar fennhatóság alatt vannak a géták akiket részben oláhoknak részben transzilvánoknak neveznek.Ezt a provinciát amely az Ister(Duna)folyóig terjed,Octavianus császár idejében szerezték meg előszőr a rómaiak,Bathone Pannoniai királyát alávetve.A dákok akik ugyanezt a vidéket lakták egykor,nem kis harcok után elhagyták a Pannonia kövér földjét,és Norvég tenger partjainál telepedtek meg.Miután kinézték maguknak a hunok ezt a vidéket nem akartak tovább menni,hanem gyerekeikkel asszonyaikkal itt letelepedtek.Ebben az időben Pannoniát a longobárdok,az Alemánok(németek),és az Itáliaiak lakták Matrinus Longobárdus tetrárcha alatt.Moesiát Achajával,a két Trákiát,Dalmáciát és Makedoniát egy bizonyos Romanus kormányozta.

Lehet hogy Naucleri Pius pápával probálja hitelesiteni azt a történelmi törekvést amely a magyarok megsemmisitése irányába ment.De az is lehet,hogy Pius aki az Ens(Aeneas) folyo nevét is viselte különösen jó kapcsolatokat ápolt az osztrákokkal.Itt még nyakon lehet csipni a hazugságot,mert még nem volt annyira kifinomitva a történelem mint ma.A Német-Romai szent birodalom szószólója nem is irhatta volna másképp mint, hogy elöbb minden ország a németeké és a rómaiaké volt.
A szövegből azt látjuk,hogy egyenesen hungárokról van szó,vagyis nem tesz különbséget Hunok és hungárok között.A Cadar(Kádár)magyar értelmű szó.A Szkitia lehet Erdély,mint ahogy Herodotosz irásaiból ki lehet következtetni.A Meotiszi mocsarak miért nem lehetnének a Tisza-Duna vidéke.A meo latin szó átkelést jelent,igy a Meotisz bármely mocsaras vidékre vonatkozhat. Az emlitett népcsoportok a 9oo-as években mind jelen voltak a Kárpát-medencében.Hogy a fekete Kumánia Moldova lenne az csak utólagos feltételezés(creditur).A Tana folyó pedig lehet a Duna.Ha a 373 évhez hozzá adjuk az 532 évet(ez a husvét ciklus amit be lehet toldani az időskálába anélkűl hogy megbolygatnánk a nap és a hold ciklust),megkapjuk a 9o5-ös évet amikór a magyarok vissza verték Arnulf német császár támadását és lerohanták Európát.A nyugati történészeket nem a tudományos szempont vezérelte,ganem inkább az,hogy hogy lehet egy történelmi irásból birtok levelet csinálni.Az alapgondolat az vólt,hogy a hunok az elöbb oda érkezett gótokat turták ki a Kárpát-medencéből.Lehet,hogy a kilencszázas évek elötti magyar történelem csak legenda ? Ennek nagy a valószinüsége,ha figyelembe vesszük a nagy bizonytalanságot a magyarok bejövetelével kapcsolatban.A 15. században a Kárpát-medencei magyarság a keleti és a nyugati birodalmak számára ismeretlen volt,mivel a Kárpátok védő gyürüje miatt addig nem tudták őket meghóditani.Mivel a keleti és a nyugati birodalom kulturális és politikai szempontból egységes volt,igy a magyarság egy idegen elemnek számitott a nagy római birodalom testében,amely egy Keresztény Szent Birodalommá akart válni.A magyar kultura nagyban különbözött az európaitól,de nem azért mert Ázsiából,vagy valahonnan máshonnan származott,hanem mivel a Kárpátok miatt elszigetelődött a többitől.

A magyarok bejövetele
792.old.:Hoc tempore circa annum Domini 744 infinita Hunnorum multitudo finibus suis egressa,bello Pannonias,ubi Hunorum prima colluvies confederat,lacessivit apud locum cui Herdel est nomen.Partita in septem exercitus turba,hi septem ibi castra munierunt,firmum hodie Christianae Reipublice presidium,septem castra appellantur.Sed é barbarorum ducibus erat potentior Harpad,qui longius progressus,ad Albam castra metatus est.Occurit ei Zvatapolingus Pannonum dux magna suorum manu,verum imbelli.Itaque ceso Pannone ,Harpad victor regionem obtinuit.Inde post annos sex,vicinos infestare coepere…Neque vero mihi quorundam chronograforum sententia probatur,qui Harpadi huius gesta in Imp.Cunradi tempora referri putant.Sunt enim alij Hungarorum motus Cunrado primo imperante,quos compescuisse Svevos legimus.—Az Ur szerinti időszámitás 744.évében a hunok nagy sokasága kijött a lakhelyükről,háborut inditva Pannonia ellen,ahol a hunok az elötti maradékai szövetségben éltek,megtámadva azt a helyet aminek a neve Erdély.Hét seregre oszolva ,hét erőditményt épitettek amely után a mai Keresztény államot is hétvárnak hivják.De a barbár vezérek közül a leghatalmasabb Árpád volt aki lassan előre nyomulva Gy.Fehérváron várat épittet.Ki vonult elébe Zvatopolingus a hadnagyjaival,de békésen.Igy át adta Pannoniát Árpádnak.Hat év eltelte után kezdte támadni a szomszéd népeket…Számomra nem bizonyitott egyes kronológusok állitása akik Árpád tetteit Konrád császár idejére teszik.Mert valoban vannak a magyaroknak mozgásaik Konrád uralkodása alatt amelyeket a Svábok megállitottak.

Itt amikor a magyarok bejövetelét irja, normálisan Hungárokat kellene irjon,és ennek ellenére hunokat ir,de hogy honnan jönnek nem emliti.Ugy tünik,hogy a birodalom történészeinek nem tetszett a 744-es év,mivel tul közel volt a hunok létezéséhez.A végén amint tudjuk a mai történelem könyvekből sikerült nekik áttenni a 89o-es évekre.Tehát nincs megbizható érv arra hogy a magyarok valahonnan jöttek a Kárpát-medencébe.

Egy népnek akit most magyarnak hivunk,egykor mindene megvolt bőven: kenyere bora hala vada,sőt a Kárpát koszoru olyan védelmet biztositott számára,ami miatt csak nagy ritkán volt kénytelen fegyvert fogni.E miatt sokáig nem is alakult ki a magyarság tudatában az alá-fölé rendelő birodalmi eszme.Amig a magyarság nyugodtan aludta Csipke Rozsika álmát,addig a Kárpát-medencétől nyugatra és keletre kialakult két nagy keresztény birodalom.Nyugaton a Német-Római,keleten a Bizánci.Mindkét birodalom élén kettős hatalom állt,a császár és az egyházfő.Mindkét birodalom cimerében a kétfejű sast láthatjuk.Ha nincs köztük a Kárpát-medencei “pogány” nép,talán a két birodalom rég egyesűlhetett volna,hogy létre jöjjön a régen áhitott egy akól egy pásztór állapot.Az európai keresztény gondolkodásmod,aminek a szellemi alapja ma már az Ótestamentum ideologiája,másképp nem tudja elképzelni a világbékét,csak ha mindenki alá veti magát egy központi hatalomnak.Mivel maga a keresztény vallás gyengének bizonyult egy ilyen hatalom gyakorlására,a “cél szentesiti az eszközt” elv alapján össze szürte a levet a pénz fegyverét birtokló világ elittel,igy lecserélve a Krisztus Istent a Pénzistenre.Ha elolvassuk a Bibliát,azt látjuk,hogy a vallási vezetők bármennyire is szembe mentek az erkölccsel,sosem magukban keresték a hibát,hanem a népben amely elpártolt tőlük.Ilyenkór mindig megjósólták az Isten büntetését,aztán ők maguk idézték azt elő árulással.Az Isteni büntetés ugyanis legtöbbszőr idegen népek részéről jött.
Ioan Goropii Becani irása II. Fülöp Spanyol király részére.
https://books.google.ro/books?id=Uaotu92eMEIC&pg=PA778&dq=De+Origines+Hunnorum&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjlpbnh_MTJAhWBoBQKHbb5AD84WhDoAQhLMAY#v=onepage&q=De%20Origines%20Hunnorum&f=false
Habár nem mindenben ért egyet Aventinusszal,azért a Német-Romai birodalmi eszméket vallja.
Mihi satis est ostendisse, Hungaros non ab Hugris,ut Aventinus Iugros vitiose vocat,quo vox ad Hungaros alluderet ,descendisse,sed multo ante Arnulphi etatem Ungarorum nomen cognitum fuisse,prius quidem apud Colchos,deinde ad Istrum,Marcellino teste,postremo vero in Sarmatiae ea parte,quam Avari sive Avarini quondam tenerunt,ad quam é Norico á Carolo Magno multis cladibus compulsi efugonerant,quo longe remoti Francorum arma non amplius experirerunt.“—Számomra nyilvánvaló,hogy a Hungár név nem az Ugor(Hugri) névből származik mint azt Aventinus tévesen állitja,hanem már jóval Arnulf ideje elött a Hungár név ismert volt,elöbb természetesen Cholchos mellett,ez után a Dunánál,A.Marcellinus tanusága szerint,aztán Szarmácia részein, amelyeket az Avarok birtak,a Norikum vidékén, ahol Nagy Károlynak sok gondot okoztak és amilyennel a frank fegyveres erők rég nem találkoztak.

A Cholchost egyesek a Kaukázussal azonositják.Maga a szó görög eredetü és köves hegyvidékre vonatkozik.A Kaukázustól egyből nem lehet a Dunához érni.Hihetőbb az,hogy a Cholchos Erdély hegyei,a Kárpátok.

A magyar évkönyvekből tudjuk,hogy Arnulf megtámadta és elfoglalta a morvák földjét.Itt viszont az áll hogy Arnulf a magyarokat hivta segitségül a morvák leverésére.De vitatott kérdés,hogy akiket Arnulf hivott,azok a Kárpát-medencében már bentlévő magyarok,vagy azok az ázsiai magyarok akiket Aventinus ugoroknak nevez.

779.old:Kifejti ,hogy nem ért egyet azzal az állitással,hogy a magyarok mint Ugorok,akik valahól távól az Ázsiai részeken éltek,majd Arnulf hivására jöttek volna be Európába,sok nyomoruságot hozva a keresztény lakosságra:”Scilicet ab ultimo Aquilonis cardine per tam immensa terrarum spacia,per tot diversas et maximas intermedias gentes,per tot invios saltus,tot invias paludes,per tam bellicosas nationes,ad Moraviam invadentem,Iugri evocati ab Arnulpho fuissent.Paratum sane et in foribus auxilium,si volando cum gruibus inde venire potuissent.…Miror cur non et hos é Scandia eduxerint,perinde atque Longobardos,et Getas,et Gepidas,et ceteras complures nationes:cum ea multo propius quam Iugra distaret.Sed satis de his.Rursus ad Avaros redeuntes dicimus eorum quosdam se Bois coniuncsisse,qui Boiavari commisto nomine sunt vocati,ac deinde eorum vitio,qui compositionem hanc ignorabant,Boioarij,quod posterius nomen,miror qua de causa Aventino adeo placuerit,ut Bavarorum appellationem fere abominetur,…”—Tudnillik,hogy az utolsó északi sarkkör mérhetetlen vidékéről a rengeteg nemzetségen kerasztűl ,járhatatlan sürű erdőkön,járhatatlan mocsarakon ,harcos népeken keresztűl, Arnulf hivására megérkeztek Moráviába…Csoda ,hogy nem Skandináviából hozták ki őket ugy mint a Longobárdokat,a Gétákat,és a Gepidákat és sok más nemzetet,akik közelebbiek voltak mint az Ugorok.De ebből elég.Ismét vissza térve az avarokhoz,akik a Bojokkal keveredtek,ami után a Bojaváriaknak hivták őket,vajon miért tünik visszataszitónak Aventinus szemében a Bavar név?(mi már tudjuk hogy miért)

Becani mint tárgyilagosan gondolkodó kivűlálló nem értette meg,hogy Aventinus aki mint Jordanes,vagy bármelyik hóditó nép fia azt szeretné,ha a meghóditott föld őslakós népének még a hire is kiveszne.

Rerum hungaricarum scriptores varii historici geografici. Anno M D C.
https://books.google.ro/books?id=xc1YAAAAcAAJ&pg=PA28&dq=qui+olim+draconis+ex+dentibus&hl=hu&sa=X&ei=kw0HVKnRMcvnygPDxIC4Dw&ved=0CFsQ6AEwCA#v=onepage&q=qui%20olim%20draconis%20ex%20dentibus&f=false
Ez valójában a Turoczi krónika.

Vizsgáljuk meg a következő állitásokat,amelyek a magyarok ősi lakhelyére vonatkoznak:
Nam Isidorus illam maximam fore regionem,partemque eius superiorem in Asia ,inferiorem vero in Europa ponit…Dionisius et Paulus Orosius Scythiam tantummodo in Asia intra et extra Imauum montem,hoc est imum Caucasum collocant.“—Isidorus azt a nagy külső vidéknek(tudnillik a magyarok őshazájának) a magasabb részét Ázsiába,az alacsonyabb részét Európába helyezi…Dionisius és Paulus Orosius Szkitiát ilyképpen Ázsiában az Imaum hegy belső és külső felére teszi.Ez a “hoc est imum Caucasum“(vagyis hogy az Imaum hegy a Kaukázus) gondolom később lett beszurva.

Vajon melyik hegynek van külső és belső fele a Kárpátokon kivűl?És az is lehet, hogy az emlitett történészek korában Ázsiát még nem tólták a Kárpátoktól keletre.

Herodotusz két szkitiáról beszél,amelyikből az egyik a Kárpát-medence.A fenti irások tökéletesen megfelelnek a Kárpát-medencének,de egyáltalán nem találnak a Kaukázusra.A XVI.században amikor a földrajzi ismeretek kezdtek kiterjedni Ázsiára,ezt a tudást kezdték használni a történelem hamisitására.

II.Pius pápa aki Mátyás király idejében élt,igy ir:

Ignota esset nobis terrarum maxima pars:nisi Romanorum principatus et magni Alexandri potentia orbem aperuisset.“—Számunkra ismeretlen a föld nagy része,csak a Római birodalmat és a Nagy Sándor által uralt területet ismerjük.

Hogy mennyire nem volt egyértelmű a magyarok ázsiai származása és hogy mennyire törekedtek,hogy ezt bebizonyitsák a fenti könyv irása idejében,az a következő alcimből látszik:

Argumentum quod Scythia ,de qua egressi sunt Hunni sive Hungari ,sit in Asia.—Érvelés hogy az a Szkitia ahonnan a Hunok vagy Hungárok kijöttek, Ázsiában van.

De hát a hunok ugye a Meotiszi mocsarakból jöttek ki.Tehát abban az időben az is Ázsiának számitott.Ahogy a földrajzi ismeretek nőttek,ugy Ázsiát mind keletebbre tólták.Herodotosz idejében Erdély még Ázsiának számitott.

Hogy Turóczi magyar volt,vagy csak a neve volt az nem tudom,de amilyen helytelenül irt le egyes magyar neveket,abból látszik ,hogy nem ismerte a magyar nyelvet.A következő mondatból látszik azonban,hogy némi kötődése volt a magyarokhoz:

Paulum Orosium et Dionisium Alexandrinum Philosofum supradictos sequi,idque quod Huni sive Hungari primam in Asiatica Scythia natalis soli sedem,habuerint,me referre non pudet.”—Az hogy a fentebb emlitett Paulus Orosius és Dionisius szerint a Hunok vagyis magyarok az ázsiai Szkitiából származnak számomra nem szégyen.

Hát persze,ha ugyanahhoz a szerzethez tartozik mint akik anno azt mondták ,hogy merjünk kicsik lenni.Az ázsiai származás,ahogy ma ismerjük Ázsiát,egyáltalán nem szégyen,csak hogy abban az időben a Meotiszi mocsarak még Ázsiában voltak,és innen akarták “kihozni” a hunokat meg a magyarokat.Az hogy a magyarok Ázsiából jöttek ki,egyben azt is jelentette hogy a meotiszi mocsarakból,vagyis egy mocskos bűzös helyről,ahól inkább a disznók dagonyáznak.Ha ez nem lenne elég,a megszégyenitéshez,nézzük meg,hogy hogy hivták Álmos anyját.Emese az emséből(koca disznó) lett leképezve,ami egyáltalán nem egy kedves név nő számára,de tökéletesen illik a származási helyhez.Tudjuk hogy ez csak legenda,de jól szolgálja az önbecsülés tönkretételét.Tehát,amig a magyarokat a török gyilkolta,addig a keresztény Európa irt a magyaroknak egy szégyenletes történelmet,hogy szégyelje a magyar a származását,és minél hamarabb tünjön el szégyenében.

Érdekes, hogy a magyar krónikákban nincs emlités az avar korról.Az itt bemutatott irásokban látszik,hogy nincs különbség a hun és a hungár között.Ez azt jelenti, hogy nincs külön hun és külön avar meg hungár(magyar) korszak.Elöbb ketté vágták a magyar történelmet,aztán hogy a két részt jól elkülönitsék beszurtak egy avar korszakot.

Na de mi van ha ezt a hazug történelmet egy pápa szentesiti?akkor már megfellebbezhetetlen?:

12.old.:Pius etiam Romanus pontifex suis historiis,Hunos Meotide palude transmissa in Europa migrasse.“—Pius pápa a történelem irásaiban állitja ,hogy a hunok a Meotiszi mocsarakon átkelve Európába jöttek.

Ezt az állitását azzal próbálja indokolni,hogy a 13. században szerzetesek jártak Ázsiában ahol magyarokkal találkoztak.Csak hogy ezeket a szerzeteseket IX.Gergely bizta meg,azzal a céllal,hogy II.Frigyes ellen a mongol-tatár sereget behivja Europába.Aminek az eredménye az 1241-i tatárjárás lett.lásd:
https://fabsanyo.wordpress.com/2015/03/

Amint látjuk a magyarság nem sok jót köszönhet a pápáknak.Az 1241-es évi tatár dulást IX.gergelynek.Az 1444-es Várnai vereséget IV.Jenőnek,mivel rávette I.Ulászlót ,hogy szegje meg a törökkel való békemegállapodást.II.Piusnak a szégyenletes östörténetünket.II.Gyulának a Dózsa György féle paraszt lázadást,mivel bele lovagolta Bakocz Tamást egy keresztes hadjáratba.És ki tudja ,hogy még mi mindenről nem is tudunk.

A trójai háború dióhéjban

troja

A hivatalos történelem szerint a trojai háború oka amely 1o évig tartott abban állt,hogy Páris Priámosz király fia elrabolta Menelaos király feleségét,Helénát.Nauclerus könyvében pedig egy kissé másképpen találjuk ugy a háború kiváltó okát,mint annak kimenetelét.Vajon Nauclerus aki reneszanszkori művelt pap volt,nem rendelkezett kellő információval,vagy a késöbbi irásokban hamisitották meg a történetet bizonyos politikai okok miatt? De az is lehet,hogy Nauclerus idejében sem a homeroszi sem a vergiliuszi irások még nem jelentek meg.Nauclerus főleg két forrásra hivatkozik, az egyik Dares,a másik Dictys ókori görög irók.Egy helyen emliti Homeroszt ,de nem tulajdonit neki nagyobb státuszt mint Dares vagy Dictysnek.
https://books.google.ro/books?id=1AqTwDcibGIC&pg=PA731&dq=hunnos+parthos&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiOwcaDxdvJAhUnvnIKHYeyCVA4FBDoAQhRMAc#v=onepage&q=hunnos%20parthos&f=false

A történet az argonautákkal kezdődik,akik Jason vezetésével,miután megszerzik az aranyszőrű kos bőrét,megtámadják és kirabólják Tróját.Nőket rabólnak,akik közt van Hesiona Priamos király huga,mialatt Priamos idegenbe harcól.Hazaérkezve Priamos bosszut esküszik,ujjá épiti a várost,és elküldi Antrenórt(aki egyik rokona),hogy felkútassa Hesionát,akiről ugy hirlik,hogy a görögök prostituáltat csináltak belőle.Antrenor felkútatja a görög szigeteket,de nem csak hogy nem találja meg Hesionát,de a görögök mindenütt gúnyosan és megalázóan fogadják.Hazatérve, ezt hirűl adja a királynak,aki megerősiti Ilion falait és elrendeli a görögök elleni háborút.Priamosznak és Hekuba nevű feleségének öt fia és három lánya van,kiknek nevei: fiuk:Hector,Páris vagy Alexander,Deiphobusz,Helenusz,Trojlusz,lányok:Andromacha,Cassandra,és Polixéna.

149.old.:Priamos mox Alexandrum et Deiphobum in Pannoniam misit,ut milites legerent,et ad conciones populum venire iubet.—Priamosz azonnal Alexandert(Párist) és Deiphobot Pannoniába küldi hogy katonákat tóborozzon,ami után gyülésre összeparancsolja a népet.

Ez a cselekedet arra vall,hogy Priámosznak kárpát-medencei gyökerei lehettek.
Ez után tudtára adja az összegyüjtött népnek,milyen gyalázatot szenvedett Antrenor a görögök részéről.Priamosz egy nagy hajóhadat állitott ki melynek élére Párist tette meg.A hajóhad Cytheria szigetére ért, ahól egy a Venera(istennő) tiszteletére tartott ünnepségen Helena Meneláosz felesége is jelen volt.Páris és Heléna megismerkedvén egymásba szerettek.Páris nyomban visszafordult a hajóhaddal,de magával vitte Helenát is.Priámosz is örült ennek mivel igy remélte,hogy vissza kaphatja hugát Hesionát Hélénáért cserébe.Menelausz megtudván felesége elrablását,testvérével Agamemnonnal összehivták a görög szigetek királyait és elhatározták Trója megtámadását.Elöbb követeket küldtek Priámoszhoz követelve Helena kiadatását.Priamosz megadta Helenának a választási lehetőséget,a visszatérés és a maradás között,aki a maradás mellett döntött.Ez után a görögök hadat üzentek Trójának.Priámosz segitségére több keleti király is sietett ugy mint Celia,Lycia,Trákia,Phrygia,Boeotia,Aethiopia,Paphlagonia,Persia királyai.Mialatt a görög küldöttek Trojában voltak,Achiles és Telephus Mysiában rabóltak.Ez után Lesbos szigetén.

153.old.:His actis ,Achiles ad exercitum redijt,quo tempore rex Scytharum cum donis Achili occurit,deinde Cilias aggreditur,interfecto Etione,qui his locis imperitabat,magnis opibus naves replet,abducens Astynomen Chrysi filiam,que eo tempore regi nupta erat…Per idem tempus Aiax multas urbes capit atque vastat,quibus peractis hi duo duces ad exercitum contendunt,quorum adventu Graeci exhilarati multas illis gratis agunt.Deinde consilium de dividenda praeda haberi coeptum,ubi cunctorum sententia ex omni praeda quam Achiles apportaverat,Astynomen,quam Chrysi filiam diximus,ob honorem regium Agamemnoni obtulere.Ipse autem Achiles Hippodamiam aut Briseida sibi retinuit reliquva vero preda iuxta meritorum qualitatem distribuita fuit.Adducit et Aiax Polydorum Priami regis filium,quem sibi Polimnestor prodidit,de quo Dictys Cretensis ,quod Priamus dubitans de regno suo,Polidorum filium recenter sibi natum,cum magno auri pondere conservandum enutriendumque in Traciam misit ad Polomnestorem regem fratrem Hecubae,ut si contingeret Trojam capi ,ipse filius relictus ,genus et urbem instaurare posset.—Ezeket véghezvive Achilesz vissza tért a főhadsereghez.Ebben az időben a szkiták királya ajándékokkal jött Achilesz elé,aki ez után Ciliaszba ment.Itt megőlte Etionét,aki ott uralkodott,nagy zsákmánnyal rakta meg hajóit,elrabólva Astinomét Chrisis leányát,aki a király jegyese volt.Ezalatt az idő alatt Ajax sok várost bevett és kirabólt,ezért mikor e két vezér visszatért a sereghez a görögök nagyon hálásan fogadták.Ekkor tanácskozásba kezdtek a zsákmány elosztásáról.Ugy  határoztak,hogy Astinoment Chrisi lányát felajánlják Agamemnonnak.De Achilesz is meg tartotta magának Hippodámiát Briseidából.A többi zsákmányt mindenkinek érdemei szerint osztották szét.Ajax elfogta Polidort Priámos legkisebb fiát akit Polimnestor elárult.Erről irja Krétai Dictys hogy mivel Priámosz nem volt biztos,hogy megtarthatja királyságát,ezért a nemrég született Polidoroszt nagy mennyiségű arannyal,Trákiába küldte Polimnesztorhoz Hekuba testvéréhez,hogy ha elesnének Troja vezetői legalább a fiu megmaradjon a nemzet tovább vitelére és a város ujraépitésére.

Polimnestor,hogy mentse a bőrét,kiadja Polidort az arannyal együtt a görögöknek.Ebből az aranyból a görögök egy egész évre tudták fedezni a sereg élelmezését.Ezután a görögök követséget küldnek Trojába Odisszeusz vezetésével,felajánlva Polidor visszaadását Helénáért cserébe.Mivel sem Heléna nem kivánt vissza menni,és már a király is nagyon megkedvelte,ezért a király felajánlotta egyik lányát és nagy mennyiségű aranyat,amit azonban a görögök nem fogadtak el.

Igy megkezdődött a trojai háború amely tiz évet tartott,időközönként tüzszünetekkel amelyek harminc naptól egy-két évet is tartottak.Eközben halottaikat temették és erőt gyüjtöttek.
Miután Achiles megöli Hectort,Páris ezt tőrbe csalja tudván hogy bele szeretett hugába Polixenébe.Találkát ad nekik Appolon templomában,ahól Deiphobusszal lesben várták és megőlték.Ezután nemsokára Philoktetész kihivja párbajra Párist és végez vele.Páris halála után Helénát Deiphobus veszi feleségűl,amibe Priamos és Hecuba is beleegyezik.Miután Troja nagyon sok vitéz harcosát vesztette,Antenor és Aeneas azt tanácsolják,hogy szolgáltassák ki Helénát és kössenek békét a görögökkel .Priámos ezt árulásnak veszi,és kitőr a belső viszály.Közben Priamosz két fia is a görögök kezébe esik,az egyik Helenus harc közben ,a másik Polidorus akit Trákiában fogtak el.Végül Antenor és Aeneas Priamos háta mögött egyezségre jutnak a görögökkel a város feladására.Éjszaka kinyitják a kapukat,igy a görögök berontnak a városba s leőlik a Priamoszpártiakat,rabólnak és égetnek.A szerző szerint a faló csak kitalált mese,amit valószinüleg a faltörő kosról fabuláltak.A görögök Antenort és Aeneaszt és ezek családtagjait megkimélték,majd ez után Antenort Agamemnon megtette Ilion királyának,ahól 22 évig uralkodott.Aeneas mivel megpróbálta apjánál Anchisesnél elrejteni Polixénét Priamos lányát,ezért száműzve lett.Majd a hiveivel 34oo harcossal 22 hajóval Sziciliába távozott.

Akik történelmet hamisitottak,ezt általába nem jószántukból hanem felső utasitásra tették.Ezt abból lehet kikövetkeztetni,hogy mindig hagytak egy kis nyomot az igazság felderitésére.Példának vehetjük Dédál meg Tajtalos,vagy Rómus és Remus esetét.A görög Dédál és az etruszk Tajtalos mindkettő a mesterségek feltalálója,de Dédál megöli Tájtalost,hogy a dicsőség csak őtet illesse.Rómulus szintén megöli Rémust,de ha forditva olvassuk Rémust rájövünk,hogy ez nem más mint Sumér.Azt tudjuk,hogy az Otestomentumi teremtés tőrténetet a suméroktól plagizálták.Az itt megjelenitett irásban is van egy kis árulkodó jel arra vonatkozólag,hogy kitől is származhat a trojai háború és Aeneas története.Aeneas Sziciliából Itáliába megy ahól feleségűl veszi Laviniát Latinus király lányát.Három évi uralkodás után a Laurenti folyóba esik és meghal, halála után fia Askánius lesz a király.Aeneas felesége Lavinia aki várandós, Askánustól való félelmében elrejtőzik az erdőben.Ezért miután megszüli fiát (juliust) a Sylvius(erdő) nevet adja neki.

165.old.:Apud Albam primus regnavit Aeneas annis tribus,hic Lavinium condidit:huic successit Ascanius ex Creusa filius regnavit annis 33.Sylvius Posthumius Iulius frater,filius Aeneae et Laviniae,regnavit annis 29,a quo omnes reges descentendes Sylvij sunt dicti.Aeneas Sylvius regnavit annis 31...—Alba mellett uralkodott Aeneas három évig és megalapitotta Lavinia városát:őt követte Askanius Creusa feleségétől született fia ki 33 évig uralkodott.Aeneas Laviniától később született fia Sylvius Iulius uralkodott 29 évet,aki után az összes királyokat Sylviusoknak hivták.Aeneas Sylvius uralkodott 31 évet…

Minden jel arra mutat,hogy a történelmet ha nem is teljes egészében a 15.században irták,de ebben a században kezdték rendbe rakni az akkori hatalmi elvárásoknak megfelelően.Ebben a században élt az egyik legbefolyásosabb reneszánszi személyiség aki komolyan foglalkozott a történelemmel és aki nem más mint Aeneas Sylvius Picolomini a későbbi II.Pius pápa.

menelaos

Ókori földrajz

strabon

https://books.google.ro/books?id=ybhAAAAAcAAJ&pg=PA65&lpg=PA65&dq=fluvius+hebrus&source=bl&ots=8QBmsNgBrX&sig=P4U4ALYJ9jACdo70rBkBhzI6TK0&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjW_tm92fDPAhVCWhQKHe-hCkMQ6AEINzAG#v=onepage&q=fluvius%20hebrus&f=false
A könyvben az áll,hogy Strabon e három geográfustól vette az információit:Scylaci,Salmasius ,Vossius.Scylaci Histaspis fia Dárius idejében élt,aki a Kárpát-medencei szkiták ellen harcólt.: http://fredfred.net/skriker/index.php/quest-for-the-lost-sea/lang-pref/sv/. Ha jol megnézzük mindhárom név magyar hangzásu.Scilaci=Szilágyi(a régi latin irásokban ahól csak nagy betüket használtak a C és a G néha összetéveszthető volt),Salmasius=Szalmás,Vossius=Vass.Ha végig nézzük ezt a könyvet azt látjuk,hogy a régi történészek Herodotuszt is beleértve,régi görög iratokból vették az ihletet,mely iratok annyira meg voltak rongálva és e miatt hiányosak,hogy néha a történészeknek fabulálniuk kellett.Ugyancsak sok vita volt köztük az értelmezés miatt,ugyanis ezek valószinüleg ógörög irással iródtak,és Varga Csaba szerint ez a nyelv nagyon közel állt a magyar nyelvhez.Ezért nem csoda ha a fennebb emlitett forditók magyar nevűek.
Ez a földrajzi irás a Földközi és Fekete tenger partmenti helységeiről városairól ad hirt.Érdemes elolvasni az András apostól téritési utjáról adott közlést.E szerint András és Máttyás apostól valahól a mai Gruzia környékén tevékenykedett.Ezzel ellentétben a románok a saját téritőjüknek nevezik és S.András napja egyike a legnagyobb vallási ünnepeknek számukra.Ugyanakkór megemliti S.Bertalan apostólt aki ugymond Indiában téritett de megjegyzi,hogy ez az India nem az igazi keleti India,hanem csak egy a Fekete tenger keleti részén található terület.

75.oldal:…Non assentio iis qui id capiunt de Indis orientalibus:licet ea apud omnes recepta sit opinio:ut qui credant,Bartolomeum in India venisse,non vero in hanc Sindicam.Vereor et ne aeque falluntur,qui putant,Andream,fratrem Simonis Petri,et Matthiam ad Christianam religionem propagandam profectos esse in Aethiopiam illam magnam quam hodie Abesenam dicunt.Longé mihi verisimilis sit,pervenisse illos in Aetiopiam Ponticam,quae in Cholcorum est regione,et Sindacae,sive Indiae contermina est.Liquet id ex Hieronymi catalogo scriptorum Ecclesiasticorum cuius verba adscribam:Andreas ,frater Simonis Petri,ut majores nostri prodiderunt,Scythis et Sogdianis et Saccis,predicavit Evangelium Domini nostri Jesu Christi et in Augusta civitate predicavit,que cognominatur Magna,ubi est irruptio Aspari et Phasis fluvius:illic incolunt Aethiopes interiores.Et post:Matthias,cum unus esset é numero septuaginta allectus in ordinem undecim Apostolorum,in locum Judae Iscariotae,qui fuit proditor,in altera Aethiopia ,ubi est irruptio Apsari et Hyssdi portus,praedicavit Evangelium,cum essent homines agrestes.Recte itaque Socrates interiorem Indiam Aethiopiae interiori vicinam facit,cum ambae sint ad Pontum,sibique conterminae.Falsi vero sunt qui credunt Andream et Matthiam Apostolos in Aethiopia sub Aegipto Evangelium praedicasse:aut qui Bartolomeum ad Indos Orientales concesisse credunt.Quae tamen opinio non tantum apud Europeos obtinet sed etiam ad Indosa et Aethiopos propagata est.—…Nem értek egyet azokkal akik ez alatt a keleti Indiákat értik habár ez az általános vélemény,mert akik azt hiszik hogy Bertalan Indiaba jött nem ugyanazt az Indiát gondolták.Ugyan úgy tévednek akik azt hiszik hogy András Simon Péter testvére és Máttyás a keresztény vallást abban a nagy Etiopiában hirdették amit ma Abessziniának hivnak.Sokkal valószinübb számomra hogy ők a Pontuszi Etiopiába jöttek,amely a Kaukázus mellett van és Szindi vagy is (nyugat)Indiával határos.Ez kitűnik Hieronimus egyházi irók katalogusából ahol ezt irja:András Simon Péter testvére ahogy a nagyjaink ránk hagyományozták,a Szkitáknak,a Szokdiánoknak és a Szakáknak hirdették az evangéliumot és Auguszta városában prédikáltak mely várost Nagynak is hivják ott ahól az Aspari és a Phazisz folyók a tengerbe ömlenek:itt laknak a belső Etiopok.És utánna:Máttyás aki egy volt akit a hetvenből kiválasztottak a tizenegy apostólok közé az áruló Iskariot Judás helyébe a másik Etiopiában hirdette az Evangéliumot a parasztoknak ott ahól az Apsari a tengerbe ömlik a Hysdi kikötőnél.Igy szokrates helyesen állitja a közelebbi Indiát a közelebbi Etiopia mellé,egymással határosan a Pontus mellett.Tévednek azonban azok akik azt hiszik,hogy András és máttyás az Egyiptom melletti Etiopiában prédikált és Bertalan a keleti Indiában,habár ezt a véleményt terjesztik ugy Indiában mint Etiopiában.

Sajnos nem tudunk minden hely nevet azonositani.Azt kell tudni,hogy a régi térképeken a Nilustól keletre lévő területet Ázsiának nevezték.Ezért Ethiopia ázsiai régiónak számitott.A név régi irása szerint “Aethiop” valójában Ázsiát jelentett.A th sz-nek olvasva ki jön az Aeszia.Az Ázsia ugyanakkór keleti régiót jelentett.Ezért nem lehet azon csodálkozni,hogy sok régi irásban már a K-medencei Dunától keletre lévő terület is Ázsiának számitott.Az India nevet is érdemes elemezni.Indigén annyit jelent mint bennszülött,vagyis őslakós indi=benti,gen=fajta.India=az őslakósok földje.
Ezért valószinű,hogy amikór a K-medencei szkitákat papiron keletre tolták,akkór ezzel együtt átirták András és Máttyás tevékenységének a helyszinét is.Nem furcsa hogy a fenti irás szerint András Gruziában térit szkitákat aztán mégis a gruzok lesznek keresztények?A románok a saját téritőjüknek tartják, de erről nincs hir a könyvben. Furcsa hogy András idejében ha igaz a dák-román kontinuitás,akkór dákokat kellett volna téritsen,de ezzel szemben szkitákat térit.Azon is el lehet gondolkodni,hogy vannak hires magyar András és Máttyás királyi nevek.Kiváncsi vagyok vajon ilyen neveket Gruziában is találunk?
128.old.:Scilax:Aethiopas hos mutasse merces Phoenicias pellibus huiusmodi,non pecunia,et ad pelles contraxisse.—Vagyis az Etiopok börrel fizettek a föniciai árukért.
Igy az a korlátolt történész aki Etiopiát a Fekete tenger északi partjára helyezte ahól S.András a szkitákat(akik a magyarság ősei) téritette ugy gondolta,hogy ha ezek az “eziopok” börökkel kereskedtek,akkor a magyarok is.Aztán jöhetett a honfoglalás.