fabsanyo

Gondolatok

Month: November, 2016

A bójok évkönyve

Rerum boicarum scriptores:
Joannis Staindelli Chronicon ab anno Christi DCC ad a.Ch. MDVIII.

http://books.google.ro/books?id=48n7WALba-MC&pg=PA422&dq=kauan+avarorum+regis&hl=hu&sa=X&ei=pkVkVOeFGIL_ygPXiIHYDw&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=kauan%20avarorum%20regis&f=false

Anno 721:Sarraceni tribus annis CPolim obsidere pestilentia in civitate et in castris praevalente.Saraceni ex Africa Duce Abdirama in Hispaniam transfretant,eamque sibi vendicant,ita regnum Wisigotorum et Svevorum est destructum et redactum sub Sarracenis.—A szaracénok három évig ostromolják Konstantinápolyt,a város lakói közt tomból a pestis.Az afrikai szaracénok Abdirama herceg vezetése alatt megszálják Spanyolországot és véget vetnek a Vizigótok birodalmának.

Anno 722:Karolus Majordomus Franciae Alamanos et Baioarios armis subegit.—Nagy Károly egyesiti a német és a Bajor hadsereget.
Milyen finom megfogalmazás!

725:Sarraceni ab Eudone duce Aqiutaniae in auxilium suum vocati cum Rege suo Abdirama,Garonnam Burdegalamque perveniunt,cunctis locis vastatis et Ecclesiis igne crematis,Basilicam quoque Sancti Hilarii Pictavis incedunt.—Eudone Aquitánia hercege hivására a szaracénok Abdirama király vezetése alatt a Garonn folyo melletti Burdegalam környékén fosztogatnak a templomokat leégetik,felgyujtják a szent Hilari székesegyházat.

Ezen nincs mit csodálkozni, hiva vagy hivatlanul a megszállók mindig igy viselkedtek.

Anno 729.:Cometae duo mense Januarii per XV dies in celo visi,quorum unus solem praecedebat in mane,et alter vesperi sequebatur.—Januárban két üstökös jelent meg,egyik nap felkelte elött,a másik naplemente után.
Ebből látszik,hogy az évkönyv elég megbizható,mert ha nem a régiek irják,akkór rájönnek hogy itt valójában ugyanarrol az egy üstökösről van szó.Ugy ahogy a Vénusz egyszer esti,máskór hajnali csillag.Azonban az évszámban kételkedhetünk.

Anno 73o:Sarraceni collecto exercitu Avinionem urbem capiunt,et circumquaque regionem vastant.—A szaracénok elfoglalják Avignon várost és fosztogatják a környéket.

Anno731:Karolus assumptis armis urbem Avinionem obsidione vallat instructisque machinis capiens magnam sarracenorum stragem effecit.Beda librum de temporibus sive Ecclesiasticam Historiam gentis Anglorum finit.—Nagy Károly összegyüjti a seregét ostromolja avignont,nagy veszteségeket okozva a szaracénoknak.

Anno 733:Sarraceni de Hispania audientes urbem obsessam,armati superveniunt,contra quos Karolus dimicans,regem cum populo usque ad internecionem delevit.Constantinus filius Leonis Imperatoris Hirenen filiam Kavan Avarorum Regis uxorem duxit,que baptizata rectam fidem tenuit.—A Spanyolországi szaracénok hallván a város ostromáról felfegyverkezve oda jöttek,de Nagy Károly megsemmisitette és leölte öket a királyukkal együtt.Konsztantin Leon császár fia feleségül vette az avar  Kavan király Hirén(Irén) nevű lányát.

Hoppá,ez már egy duplikáció.Számtalan időközökben jelenik meg egy-egy Irén bizáncbnan mint valamelyik császár K-medencéből származó felesége.

Anno :734:Beda Venerabilis Presbiter Anglorum obiit kal. Julii,indictione XIIII.Sarraceni a Karolo in Bello superati,qui gladium effugere poterant,ascensis navibus dimersi sunt in mari.–-Meghal Beda Venerabilis angol prezsbiter.Nagy Károly kiűzi a szaracénokat egy részüket kardélre hányja,másik részük,akik hajóra száltak a tengerbe vesznek.
Ez ám a tökéletes munka:))

Anno 744.Itt az DCCXLIIII helyett MCCXLIIII van.Ugy néz ki hogy a kompilátór ezt az eseményt a tatárjárás történetéből másólta,csak elfelejtette kicserélni az évszámot, és nagyon tömören csak ennyit irt az ugynevezett honfoglalásról:”Huni altera vice Pannoniam ingressi cum septem capitaneis ad ea loca,que septem castra dicitur“.—A hunnok második bejövetele Pannoniába a hét vezér vezetése alatt arra a helyre melyet Hétvárnak neveznek.
Szegény krónikamásoló itt nem Szkitiából való kijövetelről ir,hanem Pannoniába való bejövetelről,de a Hétvár neki Pannoniában van.De kik is jöttek valójában 124o körül?

Anno 89o.Hunnorum regnum in Pannonia deficit quod stetit 5o7 annis.Zwendibaldus et Radolfus filii Arnulphi de concubinis nati.—A Hun uralkodás vége,ami 5o7 évet tartott.Zwentibald és Radolfus Arnulfnak ágyasoktól született fiai.
Ugye hogy a hun uralom mégsem szünt meg sem Aladár és Csaba harca után,sem Nagy Károly irtó hadjárata után,hanem egész az ugynevezett honfoglalásig tartott.A Swentibald ugyanaz mint a Swentibog,vagy Szvatopluk.Tehát itt nagy a homály.

Anno 918:Albericus Marchio Tusciae Hungaros in Italiam invitavit.—Albericus Marchon Magyarokat Itáliába hivja.
Csak nem lakodalomba? Tudni való,de amit az uj történelembe hétpecsétes titokban őriztek mostanig,hogy Itália nagyrészét valamint Szicilia,Korszika és Szardinia szigetét a szaracénok bitorolták abban az időben.

Anno 933:Fons Sanguinis largissime fluxit in urbe Genua et eodem anno Sarraceni ex Africa transfretantes Genuam intrarunt et ablatis cunctis rebus pretiosis omnibus, civibus occisis,exceptis parvulis et mulieribus,destructaque civitate ad propria remearunt.—Patakokban folyt a vér Genua városában amikor ebben az évben Afrikábol jött szaracénok megszálták Génuát,a civil lakosságot legyilkolták,egy pár asszony és gyerek kivételével,s miután a várost lerombolták haza tértek.

Origenes gondolatébresztései

origenes

Wiki:”A töredékesen fennmaradt „Hexapla” (Hatszoros, ti. hat szövegváltozat) című főművében a Biblia megbízható szövegének helyreállítására vállalkozott.”

A Wikipédiában ezt olvassuk Hieronimusról,aki ugyancsak a “megbizható szöveg helyreállitására vállalkozott:”I. Damáz pápa kérésére átnézte az ólatin Bibliát, a Vetus Latinát, amit kb. a 2. század első felében fordítottak ólatinra. A helytelenül fordított részeket, betoldásokat kijavította az eredeti görög szöveg alapján. Az ily módon újrafordított Szentírást nevezték Vulgatának a 13. század óta. A Septuaginta (LXX) alapján hasonló módon javította Jeromos az ólatin zsoltároskönyvet, a Psalterium Romanumot.”

Tehát az evangéliumnak számtalan változata volt,még az V. században is.A Pentateuchot vagyis Mozes öt könyvét csak a XV.században kapcsolták a Szentiráshoz.A Teremtés könyvében(Genesis) még most is két változat szerepel az ember teremtéséről.Egy eredeti egyszerübb az I. fejezetben,és egy kibővitett a II. fejezetben.Az első változatban nincs megadva a teremtési művelet helye,sem a nő teremtésének a módja.A második változatban már meg van adva a műveleti hely,ami nem más mint a Közelkelet.Origenes a teremtés könyvéről irt homiliájában nem tesz sok utalást az Ótestamentumi irásokra és gyanus ,hogy az a kevés is utólag lett beszurva az expurgálás közben.Ezért gyanitom,hogy a teremtés történet második verzióját Hieronimusnak köszönhetjük.A két bibliaszerkesztő neve is igen beszédes.Az “origenes” eredeztetőt,alapitót jelent,a “hieronimus” meg a Hierosolyma(Jeruzsálem)hez,az a hely ahonnan Hieronimus saját bevallása szerint a “megvilágosodást” kapta.Mivel ezek a nevek általánosak,vagyis normálisan nem köthetők konkrét történelmi személyekhez,ezért nincs kizárva hogy a két név alatt szereplő személy is a reneszansz korához közeli időben alkotott.

779.old.:Verba Origenis ex epistola ipsius quam ad quosdam charos suos in Alexandria scripsit,contra eos qui libros eius adhuc eo vivente adulteraverunt.—Origenes szavai bizonyos alexandriai szeretteihez irt leveléből azok ellen akik még életében meghamisitották a könyveit.
Sed nihil mirum mihi videtur ,si adulteretur doctrina mea ab inimicis meis et tali adulterio corrumpatur,quali adulterio corrupta est epistola Pauli Apostoli.-–Nincs mit csodálkozni azon,hogy az ellenségeim meghamisitják a doktrináimat,olyan hamisitásokkal rontottak,amilyen hamisitásokkal megrontották Pál apostol leveleit.
Videte quali purgatione disputationem nostram purgavit:tali nempe quali purgatione Marcion Evangelia purgavit vel Apostolum vel quali successor eius post ipsum.—Nézzétek milyen javitásokkal javitották a vitáimat,olyanokkal ugyanis amilyen javitásokkal javitotta Markion az Evangéliumot vagy az apostolt,vagy a követőit akik utánna jöttek.

Lehet,hogy már ez a szöveg is korrumpálódott,mert azért Origenes sok mindenben egyet értett Márkonnal.

Szóval nem lehet azt mondani,hogy az ugymond Isten suggalatára megirt Evangélium fenn maradt volna az eredeti formájában.A sokféle változatotból kiválogatták amit jónak láttak,aztán a magtartott változatot is többszőr átjavitgatták.

Origenest eretnekséggel vádolták meg.Érdekes,hogy a saját hitvallása alapján kapta az eretnek jelzőt.Ugyanis tőle származik ez a mondat:”Az eretnekek hite nem fides, csupán credulitas” .A fides viszont hitet,de hűséget is jelent,a credulitas pedig hiszékenységet.Vajon kihez nem volt elég hű az irásaiban Origenes,hogy eretnek lett?Ezt Origenes Eszkatológiájából tudjuk meg:

Wikipédia:”Legismertebb origenészi gondolat az mindeneknek a maguk eredeti, tisztán szellemi állapotába való visszaállítása. Azok lelkei, akik itt a földön bűnt követtek el, halál után tisztító tűznek vettetnek alá, miközben a jók bemennek a paradicsomba. Órigenész számára nincs örökké tartó tűz, illetve pokolbeli büntetés. Minden bűnös megmentetik, még a démonokat és magát a Sátánt is megtisztítja az Ige. Miután ez megtörtént, Krisztus visszaérkezik, és minden ember nem anyagi, hanem szellemi testben támad fel, és Isten lesz minden mindenekben (De princ. I, 6, 1). A világ teremtése ugyanis örökkévaló folyamat: a mi világunk előtt is voltak világok, és ezt is követik majd újabbak (De principiis III, 5, 3).”

Origenes a teremtésről irt homiliájában a teremtés folyamatát két párhuzamos szinten látja.Az egyik anyagi(testi),a másik szellemi(gondolati).A tengerben található állatvilágot és a földön található csuszó-mászó és négylábon járó állatvilágot a rosz gondolatokhoz hasonlitja,a tollas és szárnyas madarakat meg amelyek az ég felé törekednek,az isteni gondolatokhoz hasonlitja.(Nem csoda,hogy kihangsulyozza a tollakat,mert ugye a denevérek,inkább hasonlitanak az ördögre).

http://www.itccs.org
https://books.google.ro/books?id=AmcM6obnM5cC&pg=PA704&dq=scythas+iustissima&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjJroT0xfbPAhWhJcAKHV1IDtkQ6AEIHDAA#v=onepage&q=scythas%20iustissima&f=false

5.old:Si viderimus mulierem ad concupiscendum eam,illud est in nobis reptile venenatum.—Ha olyan gondolattal nézünk egy asszonyra hogy szivesen birtokólnánk,ez a gondolat bennünk egy mérges kigyó.
Si veniat nobis sensus persuadens nobis crueiatus martirij, nos non debere tolerare ,istud erit reptile venenatum.—Ha vértanuk kinzására ösztökélő gondolataink támadnak,ezek mérges kigyók,amit nem szabad tolerálni.
Si vero ascendat nobis sensus et cogitatio talis,ut usque ad mortem pro veritate certemus ,avis erit haec ,á terrenis ad superna conscendens.-–Ha viszont olyan gondolataink támadnak,hogy a halálunkig kitartunk az igazságért való harcban,ezek madarak melyek a földről az égfelé emelkednek.

Origenes is azt valja,amit több korabeli gondolkodó,hogy:Habitus mentis in corporis statu cernitur.—A gondolkodás természetét a test megjelenésében kell keresni.
Szerinte a jóra való(szentéletű) ember alkata és arca tökéletes.A bűnökkel terhes ember alkata és arca ellenben torz.
7.old.:Si enim ad imaginem Dei factus homo ,contra naturam intuens imaginem diaboli per peccatum similis eius effectus est:multo magis intuens imaginem Dei ,ad cuius similitudinem factus est á Deo ,per uerbum et virtutem eius recipiet formam illam,que data ei fuerat per naturam.Sed nemo desperet videns similitudinem suam magis esse cum diabolo quam cum Deo,posse se iterum recuperare formam imaginis Dei,quia non venit Salvator vocare iustos ,sed peccatores in poenitentiam.Mattheus publicanus erat,et utique imago eius diabolo similis erat,sed veniens ad imaginem Dei Dominum et Salvatorem nostrum,et sequens eam ,transformatus est ad similitusinem imaginis Dei .Iacobus Zebedaei filius ,et Iohannes frater eius piscatores erant,et homines sine literis,qui utique tunc magis ad imaginem diaboli similitudinem ferebant,sed sequentes et isti imaginem Dei ,similes facti sunt ei,sicut ceteri Apostoli.—Ha az Isten képmására teremtett ember a természettel ellentétben bűn által az ördög képén elmélkedik,az ördöghöz hasonlóvá válik.Sokkal inkább elmélkedve Isten képmásán,akinek hasonlatosságára teremtette őt az Isten,befogadva a beszédét és tanitását,megkapja természetes alkatát amilyennek teremtetett.De senki ne keseredjen el látván,hogy a kinézése inkább az ördögre hasonlit mint Istenre,mert vissza nyerheti Istenhez hasonló ábrázatát,mert a Megváltó nem az igazakért jött,hanem a megtért bűnösökért.Máté(apostol)vámszedő volt,és az ő képe is az ördöghöz hasonlitott,de az Uristen képmásához a Megváltónkhoz jőve és követve őt,átalakult az Isten képmására.Jákob a Zebedeus fia és János ennek testvére halászok voltak és irástudatlanok,ezek kinézetei is inkább az ördög képmását viselték,de követve Isten eme képmását(Jézust) olyanokká váltak mint a többi apostól.

Nem szükség vissza menni az apostolok koráig,hogy “bűnterhelt” arcokat lássunk,elég megtekinteni a reneszánszkori emberábrázolásokat.De ha az ember olyan bibliai irásokon elmélkedik ami teljesen ellentétes a mai humanista gondolkodással,vajon az nem befolyásolja nem csak az ember kinézetét, de a cselekedeteit is?

Az az észrevétel,hogy szoros kapcsolat áll fenn a lelki állapot(gondolkodás) és a test és arc formája és mozgása között nem csak Origenesnél találjuk meg,hanem még részletesebben a következő irásban:

https://books.google.ro/books?id=UrNOAAAAcAAJ&pg=PP19&dq=Barclaius+hungari&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwje2ZKqzPbPAhUDC8AKHfsXAJ8Q6AEIIjAB#v=onepage&q=Barclaius%20hungari&f=false
ahól pontos recept van arra, hogy hogy lehet helyes gondolkodással tökéletesiteni a testet:
Bernardus:”Sit in ingressu tuo simplicitas,in incessu honestas,nihil dedecoris,nihil lasciviae,nihil petulantiae, nihil insolentiae,nihil levitatis in incessu tuo adpareat.Animus enim in gestu corporis adparet,gestus signum est mentis.”—Legyen a fellépésedben egyszerüség,a viselkedésedben becsületesség,semmi otrombaság,semmi feslettség,semmi kevélység,semmi arcátlanság,semmi könnyelmüség ne látszodjon a viselkedésedben.Mert a lélek a test mozdulataiban nyilvánul meg,a taglejtés(gesztus) a lélek jele.

Ezen tapasztalatból nyert megállapitásoknak van tudományos magyarázata is, amit Origenes idejében még nem ismerhettek fel.A gondolatok,jók vagy rosszak mind az agyban születnek és az agysejtekben tárolódnak.E mondat első része vitatható,ezt most mellőzöm.Egy normális neveltetést kapott egyén kis korától megtanulja,hogy vannak jó és rossz cselekedetek,és tudja,hogy a rossz cselekedetekért bűnhödés jár.De még ha nincs is szerencséje ilyen neveltetést kapni,az élettől kapott pofonok megtanitják arra hogy mindenért meg kell fizetni.Később ha bűnt követ el,a bűnnel arányos mértékben nő a félelme a büntetés miatt.A félelmet meg csak ugy tudja legyőzni,ha a kellemetlen gondolatokat elfojtja.Mivel a gondolatok agysejtekben vannak tárolva,igy ezeket a sejteket blokkolja az elfojtással.Ez az elfojtás azonban mindig kiterjed olyan sejtekre is,amelyek motorikus feladatokat látnak el.Ezek blokkolása vezet a test vagy az arc torzulásához,de előidézhet süketséget,vakságot,sántaságot stb.

A mai K.Egyház egyik alaptétele a bűnök bocsánata.Origenessel ellentétben aki a megbocsátást a tisztitó tűz után véli megvalósulni,a mai Egyház elfogadja a gyónás után a bűntől való feloldozást.Amennyire jövedelmező az Egyház számára ez a procedura,épp annyira káros a jó erkölcs szempontjából.
Mivel a feloldozást csak az Egyház papjai vihetik végbe,ezért állitják,hogy üdvözülni csak az Egyházon keresztül lehet.Ennek a gyónás általi bűntől való feloldozásnak van egy nagy buktatója.Mivel a feloldozásnak előfeltétele az igazi megbánás,mert ellenkező esetben egy nagyon becstelen cselekdet volna,és mivel csak Isten képes az ember “szivébe” látni,igy ember részéről ellenörizhetetlen az igazi megbánás.Az nem kifogás,hogy a hamis megbánó,majd Isten elött fog elszámolni,mert az ilyen hamisságra vetemedett egyén a feloldás után megszabadul a tehertől,de ujabb bűnök elkövetésére lesz hajlamos.Ha ellenben nincs feloldozva,akkór a bűnössége visszatükröződik az ábrázatán,lehetőséget adva környezetének,hogy elkerülje.Ugy látszik,hogy a katolikus Egyház nem értette meg Luther igazi mondanivalóját a bűnbocsátó cédulákkal kapcsolatban.