fabsanyo

Gondolatok

Month: October, 2016

Attila kerestetik

gotok

Ha helyesen akarjuk értelmezni a történelmet,figyelembe kell vegyük annak a módját ahogy azt megalkották .A módszer ugyanaz,mint a biblia megalkotásánál,amit tudjuk,hogy nagyon sok irásból válogattak össze.Történelmi irásokból is rengeteg volt,de ezek nagy részét ugyanugy eltüntették,mint az ugynevezett apokrif bibliai szövegeket.Elvégre mindkét kategoriát papok irták.A válogatás akkór kezdődött,amikor felállitották az időskálát,és az irásokat szinkrinba kellett hozni olyanképpen,hogy ne legyen köztük ellentmondás.Ennek érdekében ahól kellett ott belejavitottak,kivágtak,hozzáadtak(ezt expurgálásnak hivták,régi könyvekben ezt fel is tüntetik),de voltak olyan irások amelyeket kivontak a forgalomból,mivel expurgálással se lehetett ezeket szinkronba hozni a fő áramlattal.Ilyen könyv Kedrenosznak az Annalese.Ez a procedura a XVI.században történt és jezsuita papok hajtották végre.

https://books.google.ro/books?id=vp-seqy9abAC&pg=PA619&dq=patzinacarum+gens+scythica&hl=hu&sa=X&ei=62N8VLvtCqb7ywO43YD4Cw&ved=0CGcQ6AEwCQ#v=onepage&q=patzinacarum%20gens%20scythica&f=false

Szarvas űldözés:

257.old:”Exinde Romani Valentem eius fratrem Augustum salutant:is imperavit triennium.Eo imperante,Gothi traiecta Maeotide palude,praeeunte cerva,in Traciam venerunt:inque duas divisi partes,bellum altera alteri secerunt.”—Valentinus halála után után a rómaiak ennek testvérét Valenst kiáltották ki Augusztusnak,aki három évig uralkodott.Ennek uralkodása alatt a gótok átkelve a Meotiszi mocsarakon,követve a szarvast Trákiának két különböző részében telepedtek le és egyik a másikkal harcban állt.

Tehát nem kergették őket a Hunok,hanem ők kergették a szarvast.

“Pius etiam Romanus pontifex suis historiis,Hunos Meotide palude transmissa in Europa migrasse.“—Pius pápa a történelem irásaiban állitja ,hogy a hunok a Meotiszi
mocsarakon átkelve Európába jöttek.

A pápa nem emliti a szarvast,de annál inkább emliti ezt Jornandes,és a magyar krónikák.

Tehát ugy néz ki,hogy amikor ezt a könyvet irták,még nem volt teljesen kidolgozva a gót
elmélet.Lehet,hogy egyenesen a hunokat probálták gótositani,és amikor ez nem sikerült,akkor legyártották a külön gót eposzt.Ez abból is látszik,hogy itt a gótokat nem kergetik a hunok,ellenben a gótok olyan pusztitást végeznek,mint amilyeneket a hunoknak tulajdonitanak:

“Tertio anno rursus Gothi in Romanorum ditionem impressione facta,provincias viginti plures depopulati sunt,Scythiam,Mysiam,Thraciam,Macedoniam,Achaiam,et universam Greciam”.—A harmadik évebn a Gótok ismét betörnek római területekre húsz tartományba,ezek közt Szkitia,Myszia,Trákia,Makedonia,Achája,és a görög világ területei.

A hivatalos történelmi irásokban Attila, II.Teudosziusz és Márciánusz császárok idejében tevékenykedett.Azonban Kedrenosznál hiába keressük Attilát sehol nem találjuk,de még a hunokat sem.Itt az emlitett császárok idejében csak gótokról ir.

257.old:Exinde Romani Valentem eius fratrem Augustum salutant:is imperavit triennium.Eo imperante,Gothi traiecta Maeotide palude,praeeunte cerva,in Traciam venerunt:inque duas divisi partes,bellum altera alteri secerunt.—Valentinus halála után a rómaiak ennek testvérét Valenst kiáltották ki Augusztusnak,aki három évig uralkodott.Ennek uralkodása alatt a gótok átkelve a Meotiszi mocsarakon,követve a szarvast Trákiába jöttek.Amelyben két különböző részben(letelepedtek) és egymással harcoltak.

Az a fizikai jelenség,hogy amikór egy közegben valahól vákum keletkezik,azt nemsokára betölti a kőzeg azon része ahol a nyomás a legnagyobb.Analóg módon érvényes ez a történelemre is.A XVI.század elején,amikór a magyar birodalom megsemmisült a törökökkel vivott harcban,már nem volt ki igényt tartson a dicső hun multra.Igy ezt a vákumot az akkóri legerösebb európai birodalom,az ugy nevezett Német Római Szent birodalom próbálta betölteni.Igy a hunok helyettesitését a gótokkal nem is Kedrénosz követhette el,hanem azok akik az irásait expurgálták.Csak később ébredhettek rá,hogy ez a csalás tul átlátszó,ezért később legyártottak külön egy gót történetet.

281.old:Eo(Theodosius) imperante,Gothi in quator gentes divisi sunt,in Gothos,Hipogotthos,Gepidas,et Vandalos.Ex qibus Abaris cepit Romanam ditionem peragrari.—Theodosius császársága alatt a gótok négy nemzetségre oszlanak ugy mint Gótok,Hipogótok,Gepidák,és Vandálok.Akik közül az avarok kezdték a római területeket vegzálni.

286.old:Eo tempore Romulus quidam Augustulus imperator Italiae sit annis 1o8o post conditam á Romulo Romam.Itaque Occidentis imperium,quod á Romulo primum initium habuit,tanto post tempore in alio Romulo desijt.—Ez időben uralkodott Itáliában bizonyos Romulus Augustulus anno conditae urbem 1o8o( k.u.3o4).

Ezek után ugye fogjuk a könyvet és dobjuk a szemétbe,mert hát ez nem egyezik a hivatalos történelemmel.Azonban Kedrenosz is pap és igazhivő keresztény volt,ráadásul az első aki a világtörténelem időrendjét felállitja a világ teremtésétől az ezredfordulóig,és nála jelenik meg előszőr a Jézus anno mundi szerinti születési éve az 55oo-as év.Ezért nem lehet Kedrenoszt csak egyszerüen a sarokba állitani,mint aki nem tanulta meg a leckét.
Itt egyszerüen csak arrol van szó,hogy amikór Kedrenosz irt,ennyit tudtak a történelemből,vagy ennyi maradt az expurgálás után.

A 281.oldalon van egy meghökkentő mondat:”Akik közül az avarok kezdték a római területeket vegzálni.”Ennek az értelmezését inkább másra hagyom.

Kedrénoszról nem találunk semmilyen személyi leirást.Ellenben tőle megtaláljuk II.Teodosziusz császár személyleirását:

259.old:Theodosius imperator natione fuit Hispanus,nobilis,et bello admirandus,pius et vere religionis professor.Is statim Barbaros in Tracia magno prelio superavit.Statura fuit mediocri,a calce ad verticem usque inculpata :subrufus faciem,fulvo capillo ,naso tenui et incurvo,gratiosus in colloquio,moribus venustissimus.—Teodosziusz császár spanyol nemzetiségü volt,nemes és a szép csodálója,szelid és az igaz hit professzora.Egy nagy háboruban legyőzte Trákiában a barbárokat.Az alkata közepes,a talpától a fejebubjáig becsületes:az arca pirossas bronzvöröses a haja,keskeny görbe orr,kedves a beszédében,viselkedésében jeles.

Mivel II.Teodosziuszról ugy mint a legtöbb római császárról nincs hiteles képmás,ezért inkább azt kell feltételezzük,hogy Kedrenosz ilyennek képzelte azt,és lehet hogy a saját önarcképét irta le.De az is lehet,hogy ezt a leirást a XVI.századi expurgálás közben iktatták be,ugyanis ekkór lepték el a spanyolok Itáliát és Görögországot.

A kártékony liberális demokrácia

japan-metro

Vajon már elgondolkozott valaki azon,hogy Japánban miért sokkal fegyelmezettebbek az emberek mint a világ más részein? De nem csak fegyelmezettek,de náluk a tisztesség és a becsület a legfőbb virtus.Láttatok már európai embert,aki harakirit követett volna el miután kiderült a becstelensége? Nem hiszem.Na persze voltak itt is öngyilkosok,de ennyire durván nem büntették saját magukat.A liberális demokráciában nevelkedett előljáró,ha törvénytelenséget követ el,egyszerüen letagadja és hatalmánál fogva mindent elkövet,hogy kikerülje az igazságszolgáltatást.Probáljuk megfejteni,hogy miért van ez igy.

A liberalizmus által egyik legbefolyásoltabb terület az oktatás.Szerintük a gyerekeket nem szabad büntetni.Igy nem csak az iskolában elkövetett büncselekményekért ,de felnőtt korukig bármilyen bűn elkövetése esetén nem szabad őket büntetni.Itt arra hivatkoznak,hogy mivel a gyerek még éretlen igy nem felelős a tetteiért.De mit is értünk az alatt,hogy éretlen,vagy érett? Egy embert akkór számitunk érettnek,amikór elért egy olyan fejlettségi fokot,ami után már sokat nem változik.Ha azonban utánna nézünk, azt látjuk ,hogy ez a kor nem minden ember esetében ugyanaz.Afrikai feketék esetében ez kb.12 éves kor.Romák esetében sem haladja meg a 14 éves kort.Persze mindkét esetben vannak kivételek,ami legfőképp a keveredésnek tudható be.Egy gyerek addig tud a tanulásra öszpontositani,amig nem jelentkezik nála a szexuális libidó,ami az éretté válás küszöbén éri el a tetőfokát.Ha egyazon osztályban éretlen és érett tanulókat próbálunk tanitani,nevelni,azt tapasztaljuk,hogy az érettek érdeklődési irányultságukkal megfertőzik az éretleneket is,igy megtorpedózva a tanitás menetét.Itt persze azonnal halljuk a liberális szólamokat a rasszizmusról,meg a szegregációról.Egy másik jol bevált szólam,hogy hát a szekszualitás gyerekeknél jelen van születésüktől fogva,és igy semmi gond,ha iskolás korukban is már kiélik az e fajta vágyaikat.A veszély itt abban van,hogy amint az éretté válás a szekszualitást ösztönzi,a túlkorai szekszuális aktivitás a túlkorai éretté válást ösztönzi.Az éretté válás nem jelent fejlettségi kiteljesedést,csak azt,hogy innen kezdve megszünt a fejlődés.Ez pedig úgy agyi,mint nemiszervi fejletlenséghez vezet,ami egyik oka az alacsony IQ-nak ésa a homoszekszualitásnak.

Egy ember legyen az felnőtt vagy gyermek,csak ugy tudja átérezni valaki fájdalmát,ha ő is elszenvedi ugyanazt a fájdalmat.Nem egy esetben, mivel ez nem áll fenn,a fájdalmat okozó nem csak az együttérzés hiával van, de egyenesen kéj érzése van a mások kinzásában.A legkirivobb ilyen fajta esetek a nemi erőszakoskodók által elkövetett bűnök.Sajnos hogy a szemétmédiában közvetitett pornó jelenetek még lovat is adnak az ilyen hajlamu egyének alá.Vannak esetek,hogy gyerekek,csak egyszerü kiváncsiságból állatokat kinoznak.Mivel ök sosem éreztek fájdalmat,legalább is nem voltak kitéve olyan kinzásnak mint amit ők elkövetnek,igy nem fogják fel,hogy mit érez a kinzott állat.

A kontinensen ha valaki elkövetett egy gyilkosságot,sok esetben megszökött (elbujdosott) az igazságszolgáltatás elől.Ezt már a Bibliában is megtaláljuk,amint a gyilkos Kain elbujdosik,aki még védettséget is élvez az Isten részéről,mivel ez kilátásba helyezi annak a büntetését,aki meg merné őlni őt.Nézzük,hogy mennyire hatással van ez az ideologia az európai törvényhozásra.Egy gyilkos tette elkövetése után egy pár évet ül a börtönben(ahól ugyebár teljes védettséget élvez az esetleges bosszutól),ami után kiszabadulva legtöbb esetben ujabb büncselekményeket követ el.

Lássuk mi volt a helyzet a jappán szigeteken?Itt az elkövetőt mindig utolérte az igazságszolgáltatás,vagy a bosszú,mivel nem volt akkora bujdosásra megfelelő hely mint a kontinensen.Ez bizonyitja hogy törvénytisztelő embereket csak ugy lehet nevelni,ha létezik büntetés és az egyenes arányba van a bűn elkövetésével.

A liberális gondolkodás egyik jelmondata “az üzlet az üzlet”.Ez a gondolkodásmód sajnos mindenből üzletet csinált.Jó üzlet volt egy rakás bűnözőt kivinni a börtönből és hajóval Amerikába,vagy Ausztráliába szálitani őket,ahól büntetlenűl kiélhették gyilkos hajlamaikat a bennszülött lakóssággal szemben.Jó üzlet volt a második világháboruban az amerikai mafiózókat kiengedni a börtönökből és felhasználni őket Olaszország felszabaditására.A titkos szolgálatok mindenfelé a legelvetemültebb bünözőket használják a piszkos munka elvégzésére.Ugyanilyen munkavégzésre használnak egész szervezeteket is kezdve “ártatlan” civilszervezetektől egész a legdurvább terrorista csoportokig.”Az üzlet az üzlet.”

A liberális eszmék egyik célkitűzése a korlátok ledöntése.Ez alatt nem csak a határok megszüntetését kell érteni,hanem minden korlát,értsd gátlás megszüntetése,anyagi és szellemi téren.Sokan csodálkoznak azon hogy a legfelsőbb katolikus vezetés összejátszik a liberálisokkal.A pápa ezt az évet(2o16)a Szentkapuk nyitása évének szentelte,ami erős célzás a határok eltörlésére.A reneszansz korából a legliberálisabb pápa VI.Sándor volt.Ez találta fel a Szentkapukat,ez árulta a bűnbocsátó cédulákat.Hogy még mi minden liberálisokhoz köthető cselekedetet müvelt,azt meg lehet találni Klaubund Borgia cimű könyvében.

Sokan tévesen ugy gondolják,hogy az erkölcsöt és a jogrendet a vallásban lehet megtalálni.A szentkönyvekben ugy mint a Biblia meg a Korán,valóban vannak erkölcsi tanitások és jogi receptek,amik azonban mára már elavultak.Az európai jogrend az értelem(a racionalitás) mentén lett kidolgozva,azonban eléggé érződik a nyomás a keresztény erkölcs nem a legüdvösebb oldaláról.A keresztény vallásban létezik egy szerintem nagyon vitatható fogalom,ami nem más mint a bűnbocsánat.Az Egyház egyfelől a pokol tüzével fenyegeti a bűnben megátalkodottakat,söt a gyakorlatban nem egy embert élve megégettek,másfelől azonban nagyban hangoztatja a bűnök bocsánatát.A bocsánatot meg kell előzze a megbánás és a bocsánat kérés.És itt van az a pont ami kérdésessé teszi ezt a hozzáállást.Mert milyen kritérium alapján lehet eldönteni,hogy a megbánás öszinte vagy sem? Vagy ki ad biztosittékot arra hogy az eretnek aki nem kér bocsánatot bűnösebb mint az őtet elitélő egyházi vezetők,akik nyilván sok bűnt elkövettek,de ezt “megbánták” és bocsánatot nyertek? Ez a szinjáték csak arra jó,hogy az alattvalókat béklyoban tartsa,és a vezetőket abszolválja a felelősségrevonás alól.

A bűnös emberek megváltása nem szabadna egyenlő legyen a bünösökkel való lepaktálással,és nem lenne megengedett,hogy egy bűnt elkövető vezető szerephez jusson,vagy példaképül szolgáljon,még ha meg is bánta a bűneit.Már pedig a mai Egyház ezt teszi.Ahhoz,hogy meg tudjon ujulni,az Egyháznak fel kellene adnia egy pár olyan elvet ami miatt nem képes erre.Nem volna szabad ragaszkodni olyan állitásokhoz,mint amit az iszlám is tesz,hogy a Szent szövegeket egyenesen az Isten suggalta,és ezért ezek megváltozhatatlanok. Téves eszme,hogy a hűség(a szent szövegekhez való hüség) fontosabb az igazságnál.A hűség korlátozott,az igazság egyetemes.

Egy magyarországi nemzsidó irása kapcsán

arpad_vezer2

http://gepnarancs.hu/2015/04/hoppa-arpad-nepe-a-zsidosag/

A várható troll támadások miatt előre leszögezem, nem vagyok zsidó; sem én nem tartom magam annak, sem a zsidók. A fene egye meg, ezek szerint nincs sok közöm Árpád apánkhoz…“(a szerző)

Idézet az irásból:
A tudomány szerint az emberiség egyetlen faj, nincsenek különböző fajok, ezért aztán eleve hülyeség némileg álszent módon „fajvédőkről”, kicsit őszintébben meg „fajgyűlölőkről” beszélni. Sőt, a genetika szerint, az emberiség ritka egységes faj, a mi fajunkon belül a többihez képest nagyon kicsik a különbségek. Genetikai változatosságunk jóval kisebb, mint legközelebbi élő rokonainknál, a csimpánzoknál – pedig ők jóval kisebb területen, lényegesen kisebb létszámban élnek. Az is kiderült már évekkel ezelőtt, hogy mi ennek a történelmi oka: az emberiség jó régen, még Afrikában, csaknem kihalt, és végül mindannyian egy viszonylag kis létszámú túlélő csoport leszármazottai vagyunk. És persze végső soron mind afrikaiak vagyunk… Ha most egy rasszista kommentelő azzal áll elő, hogy ő aztán tuti nem Afrikából származik, csak annyit kérdek tőle: mi van, te nem vagy Homo sapiens? (Na jó, lehet, hogy ő a Szíriuszról származik…)”

Szerintem nincs egyértelmű bizonyiték arra hogy minden ember Afrikából származik.A hogy a mostani földi populáció ilyen egységesnek látszik,az annak a következménye,hogy miután a különböző fajok keveredtek,mivel az élőlények és igy az ember is ösztönösen nem türi a másságot,igy az általánostól nagyon elütő példányokat lassan kiirtották.Manapság is szemtanui vagyunk ennek a tendenciának,mert bármennyire is állitja a szerző hogy egységes faj vagyunk,a mostani bevándoroltatás célja is valójában a faj még egységesebbé tétele.Kiknek állt leginkább érdekében az emberi faj egységessé tétele? Nyilván való,hogy első sorban a vallásnak,mivel csak igy lehet bizonyitani a teremtés mitoszát,azt az állitást,hogy az egész emberiség egy emberpártól származik.Amire a vallás nem számitott az a népességi robbanás.Vannak akik azt állitják,hogy lám ugye nem válik be Máltusz azon elmélete hogy a háborúk csökkenteni képesek a tulszaporodást,mert látni való,hogy Afrika szerte dulnak a háboruk,és még is népességi robbanásnak vagyunk a szemtanui.De bizony nagyon is bevált Máltusz elmélete,persze csak az európai emberre nézve.A két világháború a kipusztulás szélére sodorta az európai népeket.Hogy ez Afrikában másképp van,annak az az oka,hogy az afrikai embernek szekszuális téren nincsenek gátlásai,ami jól megfigyelhető a bevándorlóknál.Egy háborúban a nők általában életben maradnak,és a gátlástalanság és az iszlám által megengedett többnejüség révén ezekben az országokban épp a háború az ami előidézi a népességi robbanást.

Az utolsó kérdésre pedig a válasz:A homo sapiens bölcs embert jelent.Afrikából pedig nem sok bőlcseség származik,kivétel a mediterránium,ami inkább európai.

A keveredés és a szelekció révén a Föld népessége uniformizálódott.Ez azonban inkább a külső megjelenésben nyilvánul meg.A fajok közti legfontosabb különbségek azonban nem a testalkatban keresendők,hanem a tudatban.Mivel ezek rejtett dolgok,ezért a szelekció csak a külső kinézetre volt hatással és nem volt képes a keveredés után kiszürni azon elemeket akik kinézetre megütik az általánost,de tudat szempontjából jóval az átlag alatt vannak.Ezek nem képesek integrálódni,és ezekből verbuválódik a bünöző réteg.A szerzővel ellentétben aki azt állitja hogy:a mi fajunkon belül a többihez képest nagyon kicsik a különbségek,az én véleményem az, hogy eltekintve a testalkattól és a ruházattól, ember és ember közt néha nagyobb a különbség mint ember és állat közt.

A régi történelmi irások egy valamikor létező aranykórról számolnak be.Ez az ugynevezett mellé rendelő társadalmi berendezkedés volt.Ez persze azt feltételezte,hogy a társadalom minden tagja magas öntudattal rendelkezzen,ahol mindenki tudta,hogy mi a kötelessége és ennek eleget is tett.Ebben a társadalomban nem volt szükség egy teljhatalmu uralkodóra,és nem volt szükség egy elnyomó gépezetre amit ma államnak hivunk.Az alárendelő társadalom akkór jelent meg,amikór a mellé rendelő társadalom egyes tagjai primitiv hordákkal kezdtek keveredni.Ezt nevezhetjük a bűnbeesésnek.Ahhoz, hogy egy ilyen kevert faju társadalom müködő képes legyen,csak egy hierarchia megvalósitása révén lehetséges.A valamennyi tudással és öntudattal rendelkező egyedek felkerültek a társadalom élére,és igy probálták fegyelmezni és uralni a nagy tudatlan tömegeket.

A nemzsidó szerző mélyen belenyul a keleteurópai ezen belűl a kárpát-medencei zsidóság származáselméletébe.

(A 10. századi arab utazó, Ibn Fadlant szerint a kazárok és királyuk valamennyien zsidók.) Mindenesetre eddig is elgondolkodtató volt, hogy a birodalom végeztével eltűnt a kazár nép, miközben zsidók vándoroltak be viszonylag nagy számban Kelet-Európába.”

Idézi Arthur Koesztlert:
„…őseik nem a Jordán folyótól, hanem a Volgától jöttek, nem Kánaánból, hanem a Kaukázusból, amiről egykor azt hitték, hogy az árja fajta bölcsője volt, és hogy genetikailag közelebbi rokonai a hun, ugor, magyar törzseknek, mint Ábrahám, Izsák és Jákob ivadékainak. Ha beigazolódnék, hogy ez a valóság, akkor az olyan kifejezés, mint „antiszemitizmus”, elvesztené az értelmét, mert olyan tévedésen alapszik, amiben egyaránt osztozik a gyilkos és az áldozat.”

Sokan megkérdőjelezik a nagy Kazár birodalom létét.A szerző nagy tévedésben van amikor azt feltételezi,hogy az idis nyelvet az Ázsiából származó kazárok fejlesztették ki.Egy németül tudó ember számára az idis szinte teljesen érthatő,ami azt jelenti,hogy csakis német területen jöhetett létre.Ez nem más volt mint kereskedők által Nyugat Európában kifejlesztett lingva franka.De szinte bizonyos ,hogy a német irodalmi nyelvet, az ugynevezett “hoch deutschot” is “zsidók” fejlesztették ki.Amikor azt irom,hogy zsidók,ez alatt kereskedők,és bankárok által financirozott irástudókat értek.A középkori Európában az a társadalmi elit aki nem tudott azonosulni a vallási dogmákkal,ha nem akarta hogy eretnekként a máglyán végezze,akkor felvette a zsidó vallást.Ezeknek minden elnyomás ellenére elég nagy mozgásterük volt,hogy prosperáljanak.Tudni való,hogy német területen rengeteg dialektus létezik,és ezek annyira elütnek egymástól,hogy nem is lehetne őket ugyanazon név(német) alatt emliteni.Igy a német egység is annak a “zsidó”(kereskedő,bankár,vállalkozó,irodalmár,média szakember) rétegnek köszönhető,amelyik elöbb kifejlesztette az idis nyelvet,majd a “hoch deutschot”. Ahogy a németalföldi mesteremberek a XVIII.századtól elkezdtek kelet felé vándorolni (drang nach Osten),ezekkel egyidőben az ugynevezett németországi zsidók is,vive magukkal az idis nyelvet.A németek elég nagy koloniát hoztak létre a Volga környékén.A zsidók,Galicia környékén telepedtek meg, amely hely ideális volt kereskedelem szempontjából kelet és nyugat Európa között.A XIX. században ezek jöttek a Kárpát-medencébe és nem a kazárok.Ugyanezek vándoroltak a Közel-keletre Izrael állam megalakulása után.Minden olyan történelmi állitás ami az ezredforduló elöttre vonatkozik, légből kapott bizonyithatatlan mese.

A tudományos hipotézist alátámasztani látszik az a tény is, hogy a korai magyar királyok között akadt két „furcsa” nevű is, konkrétan, Aba Sámuel és Salamon.

A régi latin irásokban nem Aba hanem Ovo szerepel,és dehogy nincsenek bibliai zsidó nevek más európai nemzeteknél.Tudni való,hogy a protestantizmus pontosan akkor jelenik meg,amikor az evangéliumokhoz csatolják a Pentateuchot és megjelenik nemzeti nyelveken a Biblia,az Ó és az Uj testamentum néven.A protestánsok egyik vádpontja a katolikus egyház iránt az volt,hogy nem közölték a néppel az “igazságot”,vagy is az Ó testamentum “igazságát”.Ahogy manapság a “magyar őstörténet” megismerése után gomba modra jelennek meg az ősmagyar nevek,ugyanugy a protestánsok,akik az “igazságot” az Ótestamentumban vélték megtalálni,gyerekeiknek inkább bibliai neveket kezdtek adni.Vagy is ez nem volt egy kimondott magyar jelenség. A Salamonok,Jákobok,Simonok,Sámuelek,Dávidok stb.minden európai nemzetnél fellelhetők.

A magyar krónikákat irhatták a 13.-14.században,de ahogy a legtöbb történelmi irást a XVI.században hamisitottak,jezsuita szóhasználatban expurgáltak,igy a magyar krónikákat is.