fabsanyo

Gondolatok

Month: June, 2016

A poszádai ütközet,vagyis amikor a cél szentesiti az eszközt

Bazarad_a_ravasz_havasalfoldi_fejedelem

Az Árpád dinasztia kihalása után a magyar tron a szerencselovagok prédájává vált.A három tronkövetelő (a cseh Wencseslav,a bajor Otho és a sziciliai Caroberto)közűl pápai segédlettel Caroberto került ki gyöztesen,aki rögtön fel is vette a Károly Robert nevet.A magyarországi urak épp annyira nem szivlelték,mint ahogy egy nemzet sem szivleli az idegenszivű uralkodókat.A gyujtogatások napirenden voltak.Miután leégették az ujdonsült király által épitett templomot,a király ezt ujra épittette és olom lemezekkel fedette be.Az eredmény az lett,hogy a következő tüzben a fedél ugy megolvadt mint a viassz.Ez után az urak felbéreltek egy Felician nevű urat,aki ebéd közben tört rá a királyi családra,de csak annyit ért el hogy könnyebb sérülést okozott a király jobbkarján,és levágta a királyné négy ujját.A szörnyű bosszuban a király nem hazudtólta meg a sziciliai származását.Miután leölette a támadó egész familiáját,az egyik lányának levágatta nyolc ujját,az orrát és az ajkait,hogy csak a fogai látszottak ki,és igy hordozták ló háton a városokon keresztűl miközben kiabálnia kellet,hogy igy jár aki a királyhoz nem hüséges.

Mindezen eseményeket és a következő szöveget figyelembe véve , mindjárt sejteni lehet,hogy mi is volt a Basarab elleni hadjárat célja.Tudnillik a király igy akarta likvidálni a számára nem megbizható urakat.A magyar akkor is elég hiszékeny és naiv volt.Ugy látszik hogy a ravaszság,és a ravaszság felismerése,nem magyar tulajdonság.

A Turoczy kronikában olvashatjuk ezeket.

https://books.google.ro/books?id=igZPAAAAcAAJ&pg=PA13dq=hungaricarum+origines&hl=hu&sa=X&ved=0CCUQ6AEwATgKahUKEwizk6G_qZLHAhXGsxQKHVtaAc4#v=onepage&q=hungaricarum%20origines&f=false

Ad inductionem Thome Wayvode Transilvani et Dionisij filij Nicolai,filij Ancha,que terra est inhabitabilis genti ignotae,ut de ipsa terra ipsum Bazarad rex expelleret.Cum tamen ipse princeps censum debitum regiae maiestati semper fideliter persoluisset.Cum autem rex Zenrin et castrum ipsius recepisset Dionisio tradidit memorato omnia cum dignitate banatus.Quo facta Bazarad regi sic mandavit nuncios per honestos:Quia vos domine mi rex,laborastis in convocatione exercitus,laborem vestrum recompensabo VII millibus marcarum argenti.Ipsam etiam Zenrin cum suis attinentiis nunc habetis prae manibus per potentiam:pacifice vobis tradam:insuper censum,quo teneor,vestra coronae fideliter persolui faciam omni anno.Et nihilominus unum ex filiis nostris vestrae curiae ad serviendum deputabo meis pecuniis et expensis:tantum modo revertimini in pace vestra,et personarum periculis praecavete:quia si veneritis ulterius,periculis minime evaditis.Quo audito rex elata mente in tale verbum prorupit,nunciis sic dicens:Sic dicite Bazard :Ipse est pastor ovium mearum,de suis latibulis per barbas suas extraham.Tunc quidam fidelis baro Donch nomine, comes de Zolio et de Lipton sic ait regi:Domine,cum magna humilitate vobis,et ad honorem vestrum ipse Bazarad loquitur: idcirco regiae benignitatis favorem,et plenam dilectionem gratiae ei velitis per vestras literas remandare.Tunc rex verbum superbiae et comminationis superius propositum iteravit,et relicto consilio saniori,protinus ultra pugnaturus processit.—Az erdélyi Tamás vajda és Dénes Miklos fia,meg Ancsa fiai biztatására,hogy ugyanis azt a földet tudatlan emberek lakják,és erről a földről Basarab vajdát is el kell űzni (Valakikre mindig rá lehet kenni a balhét).Habár ez a herceg(vajda) a királynak járó adót mindig tisztességesen fizette,s habár a király már Szörényt bevette igy Dénes át adta neki méltósággal az egész Bánátot.Ezt látva Basarab ezt üzente a királynak:Mivel te uram és királyom oly sokat fáradoztál hogy összegyüjtsd ezt a hadsereget,meg akarom jutalmazni a fáradozásodat hétezer ezüst márkával.Szörény és a hozzá tartozó részek már a birtokodban vannak,ezt békésen átadom.Ezenkivül a koronádnak járó évi adót hüségesen fizetem.Nem kevésbé az egyik fiunkat az udvarodba küldöm hogy ott szolgáljon a saját költségemen.Igy kegyelmed forduljon vissza és vigyázzon a saját személye elleni veszélyekre.Ha még jön felséged a jövőben legalább a veszélyeket kerülje.Ezt hallva a király döjfösen ilyen szavakat vágott a követek szemébe:Ezt mondjátok Basarabnak:”Ő az én juhaim pásztora és a szakállánál fogva fogom kirángatni a barlangjából”.Ez után egy a királyhoz hű Dancs nevű báró Zolio és Lipton ura igy szolt a királyhoz:Uram maga Basarab a legnagyobb alázattal és tisztelettel szolt felségedhez:a királyság körül csend , béke és áldás honol,ezt akarja felséged a szavaival tönkre tenni?Ekkor a király döjfösen és fenyegetőleg megismételte a fenti mondatát és elhagyta a gyülést.Utánna rögtön elinditotta a támadást.

Mivel a magyar csapatok egy szük hágóba szorultak,a kétoldalról lezuditott kövek és a nyilzápor miatt rengeteg főur lelte ott halálát.
Amilyen sok hájjal meg volt kenve a sziciliai Caroberto,azt sem zárnám ki ha összejátszott volna Basarabbal,de ha nem is,a fenti irásból látszik hogy semmi oka nem volt Basarab ellen harcolni.Árulkodó tény az is hogy tatárok is segédkeztek Basarab mellett.Ezek zsoldosok voltak és általába nagy fizetség fejébe végezték a piszkos munkát.Ezeket felbérelni inkább Carobertonak állt módjában mint Basarabnak.

A domino effektustól a bumeráng effektusig

black peapol

Egy élettér meghóditását ,mindig egy ideológiai kampány előzi meg.Erre szükség van a hóditók erkőlcsi megerösitéséhez.Egy háborús fél mindig sikeresebb ha meg van gyöződve,hogy igazságos ügy érdekében harcól.A történelem tanusága szerint ezt az erkölcsi motivációt egyrészt a vallás,más részt a történelem képes szolgáltatni.A hóditó mindig megpróbálta bebizonyitani,hogy a meghóditandó területen lakó nép érdemtelen a terület birtoklására vagy úgy ,hogy helytelen vallást gyakoról vagy úgy, hogy betolakodóként jutott a terület birtoklásához.Legtöbszőr mindkét ürügyet sikeresen alkalmazták.

A mai világpolitikai helyzet kisértetiesen hasonlit a XV-XVI.századok közötti állapotokhoz.Az akkori politika legbefolyásosabb tényezője a katolikus egyház,amelynek a szlogenje az “egy akol egy pásztor “volt.Ezen cél kivitelezésének az útjában a legfőbb akadály a nemzetállamok és a nemzeti protestáns vallások voltak.Mivel a Szent Német-Romai birodalom egymagába nem volt képes megtörni a keleteurópai nemzetállamok gerincét,ezért titokban szövetkezett az oszmán birodalommal,és igy ha nem is volt képes megszerezni teljes egészében az ezen államok fölötti hegemoniát,de legalább a felét megkapta.

Ennek az eljárásnak azonban már volt egy előzménye,amikor is a XIII.században,ugyanigy szövetkezett a pápai hatalom a tatár-mongol birodalommal,azzal az ürüggyel,hogy majd a mongolok segitségével megfogják akadályozni az iszlám térhóditását.

A politikai cél elérése érdekében a katolikus egyház két rendet alapitott.Elöbb a domonkos rendet,akik valamilyen módon kapcsolatba kerültek a mongol-tatár invázióval,lásd a Juliánus barát keleti utját,aminek az igazi célját titok fedi.Egy másik ugyancsak politikai céllal létrehozott rend a Jezsuita,amelynek a tevékenysége a XV-XVI.században követhető nyomon.Ezek semmisitették meg mindazon irásokat,amelyek nem feleltek meg az egyház politikai érdekeinek,és ezek irták át az egész történelmet,egyszóval hamisitottak.Ekkór lettek papiron átrakva Ázsiába mindazon népek ősei,akik nyelvükben és hitükben különböztek a Szent Német-Római birodalom népeitől.Igy kerültek Ázsiába a Szkiták,az Agathirszek,a Szarmaták (Szaurómata néven),és sok más őshonos európai nép.

Ahhoz hogy ez hihetővé váljon,ki kellett dolgozni egy nagy népvándorlási elméletet.Ezt a dominó effektus jelenségével próbálták hitelessé tenni,ami sikerült is oly annyira hogy a mai napig fenn áll ez az elmélet.Nem árt megjegyezni ,hogy a dominó játékot katolikus szerzetesek találták ki és ugy néz ki hogy innen jött az ötlet a nagy népvéndorlás kiagyalására.Ha a dominó kockákat élire állitjuk és meglökjük az utolsó kockát,akkór rendre minden kocka le fogja dönteni az elötte lévőt.Ez annyira szemléletes,hogy a legbutább történész is megértette.Az okosabbjai persze ha fogcsikorgatva is kénytelenek voltak ezt elfogadni.A vándorló népek utolsó kockája a sereghajtók, a hunok.Igy a népek egymást kergetve pár száz év alatt átkerülnek Ázsiából Európába.

Ez azonban a közlekedő edények törvénye alapján csak ugy volt lehetséges,ha Európában létezett egy vákum,vagyis egy olyan térség,amely a népességének alacsony kulturája és gyengesége miatt nem volt képes ellenállni a népvándorlási nyomásnak.Jelenleg ördögi modszerrel nem a dominóval,hanem a valóságban próbálja ugyanaz a hatalom szemléltetni a népvándorlást.

Ha megvizsgáljuk az ókori világ három kontinensének népeit,már mint Európa,Ázsia és Afrika népeit hadászati(támadási és védekezési) szempontból,akkór azt látjuk,hogy a leggyengébb láncszem az afrikai.Igy ha Európában valahól vákum,vagy vákumhoz közelálló terület létezett,akkór ott afrikai származásu nép kellett lakjon,egyszóval Európa öslakói feketék kellett volna legyenek.És láss csodát,már meg is találták az első fekete család sirhelyét,nem máshól mint Németországban:
http://realhistoryww.com/world_history/ancient/Etruria_the_Etruscans_celts.htm

A linken található következő mondatokból megértjük a lényeget:

What happened to the Celts in Germany? —Mi történt a németországi keltákkal ?(Ezek a szerző szerint feketék voltak).
They were driven West and south, by incoming Albino Germanic tribes, who themselves were being chased out of Asia by the Huns of Mongolia. The Huns were a group of nomadic people who migrated into Europe c. AD 370, and built up an enormous empire in Europe. The Huns had a language of their own; but very little of it has survived, and its relationships have been the subject of debate for centuries.—Ezeket elűzték nyugatra és délre a betolakodó albinó germán törzsek,akiket a mongol hunok hajtottak ki Ázsiából.A hunok egy nomád törzs,akik i.u.37o körül vándoroltak Europába és egy oriási birodalmat alapitottak itt.A hunoknak saját nyelvük volt(ugy tünik,hogy a szerzőnek kölcsön vett nyelve lehet),de nagyon kevesen maradtak meg belölük és a kapcsolataik évszázados vitákra adtak okot.
Thus the Huns forced “MOST” Whites out of their ancestral lands in Asia, and into Europe: causing death and displacement for the native Blacks in Europe.—Az hogy a hunok a legtöbb fehér embert kiűzték Ázsiából az ősi lakhelyeikről és bekergették őket Európába,ezzel az őshonos fekete népesség elűzését és kiirtását okozták.

Igy teljesedik be a közmondás,hogy aki másnak vermet ás,maga esik belé.
Azért nem árt megvizsgálni komolyan,hogy mennyire tartható a dominó effektus alapon müködő népvándorlási elmélet.A nagy népvándorlás a történelemirás szerint Krisztus után következett be.Herodotosz,aki Krisztus elött élt ,amikor a Dáriusz féle szkiták elleni hadjáratról ir az Agathirszeket a Maros mellé helyezi.Igy a többi szkita nemzet,mint a gelonok,budinok,szarmaták stb.akik ellen ment Dárius már a népvándorlás elött a Kárpát-medencében voltak.

https://books.google.ro/books?id=Lbg_AAAAcAAJ&pg=PT145&dq=scytharum+meotide&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwio5qnph_3LAhWFKCwKHZsMAqQQ6AEIXjAJ#v=onepage&q=scytharum%20meotide&f=false

367.Old:Iones interim Aeoles et Hellespontij qui classem ducebant Cyaneas pretervecti,ad Istri ostia navigarunt, subvectique adverso fluvio,duorum dierum itinere ad eum locum ,ubi primo amnis scinditur ,incipitque :Ister appellari ,nam super id divortium Danubium accolae vocant,ut fuerat eis imperatum ,Pontem statuerunt,navibus arctissimo nexu inter se compactis .—Az Aeolesi és Hellesponti Jonok akik a seregeket hajóikon szállitották,Cianeast elhagyva az Ister torkolatához hajóztak,ahonnan két napi hajózás után az Isteren felfelé elérték azt a helyet ,ahol a folyó elöször kettéágazik,ahonnan a folyót Isternek nevezik,mert ezen a választó ponton felül az ott lakók Dunának hivják,ide parancsolta a király hogy jól össze kötött hajókból hidat épitsenek.

Tehát ha a hidat a Vaskapú környékén épitették,akkor a hadjárat szinhelye sem lehetett a Fekete tenger fölött.

Az egyik meghatározó dominó kocka amely az elmélet szerint döntő szerepet játszott a népvándorlásban a hunok voltak.A legtöbb latin nyelvű történelmi irásban ugy találjuk,hogy “huni sive hungari”= hunok vagyis magyarok.És ez igy áll mindenütt ahól hunokról olvasunk.Ezért joggal állithatjuk,hogy Attila magyar király volt.Ha elolvassuk a hunokra vonatkozó történelmi irásokat,akkor azt látjuk,hogy mind az amit a hunok cselekedeteiről ir mind Európában,söt a Kárpátoktól nyugatra történnek.Sem a birodalom megalakulásakór,sem annak szétesésekór semmit nem találunk a Kárpátoktól keletre történt eseményekről.A legujabban felfedezett kinai krónikákban található hunok nehezen hozhatók kapcsolatba Attila hunjaival.Ezért azt mondhatjuk,hogy a hun történet ha egyáltalán ugy volt ahogy le van irva magyar történet.

A legtöbb hunoknak tulajdonitott történet,valójában a mongol -tatár seregek által élkövetett cselekedetek visszavetitése az ókorba.Maga a hun birodalom ahogy a térképeken le van rajzólva megegyezik a Nagytatária néven létezett tatár birodalommal.Elég megemliteni a Szent Orsolya legendát amely a XIII.században jelent meg.Ha valóban a 238-as évben történt volna,akkór nem kellett volna a XIII.századig várni a legenda megjelenéséig.

Eunapius calls the Huns “a people formerly unknown,only to suggest in the next line their identity with Herodotus s Royal Scythians.—Eunapius a Hunokat a multban ismeretlen népnek hivja,csak az utolsó sorokban suggalja az azonosságukat a királyi szkitákkal.A magyarok a szkiták közvetlen leszármazottai,Attila pedig magyar király volt.

A történelmi tisztánlátás legnagyobb akadálya az érzelmi kötődés olyan ősökhöz,olyan eseményekhez amelyek nem biztos hogy a valóságban léteztek,vagy ha léteztek ugy léteztek ahogy az le van irva.

Bibliai rasszizmus

 oszlopok

Manapság a népek globálisan annyira összekeverdtek,hogy a különböző rasszok,csak nyomokban fedezhetők fel,de egy emberre sem lehet azt mondani hogy tisztán egy bizonyos rasszhoz tartozna.Érdekes felvetéseket találunk az elöbbi linken,amin valóban el lehet gondolkodn

A legujabb globalizációs törekvések miatt óriási nyomás nehezedik Európára annak érdekében,hogy egy kevertfajú népesség jöjjön létre.Igy normális ha elgondolkozunk és feltesszük a kérdést,hogy hasznos dolog ez az emberiség jövője szempontjából,vagy milyen veszélyeket rejthet magában ez a folyamat? Nem jó ha bekötött szemmel megyünk neki a bizonytalan jövőnek.

Az európai népnek van egy hamis bűntudata a más kontinensen élő népek iránt.Ez a kolonializmus,és a rabszolgakereskedelem miatt van.Ha azonban megvizsgáljuk,hogy kik voltak a rabszolgakereskedők és a rabszolgatartók,akkór rájövünk,hogy ezek az európai embereknek még az egy százalékát sem tették ki.Bünözők akik szembe mentek az általános erkölcsi normákkal minden kontinensen voltak,és ez alól nem kivételek az afrikai népek sem.Számos afrikai királyról és törzsfőnökről olvashatunk akik a mult századokban hajtóvadászaton fogták el és adták el rabszolgának a saját fajtestvéreiket.De rabszolgákat nem csak a szinesbőrüekből szedtek,hanem a fehér európaiakból is különösen nőkből.Ez a fajta rabszolgakereskedelem a mai napig is tart.

Az hogy egy nép nem tud fejlődni gazdaságilag bizonyos körök kizsákmányolása miatt, nem csak afrikai vagy ázsiai jelenség,de az hogy mindennek ellenére tulnépesedik,az már nem jellemző az európai őslakósságra.Az európai nemzetek esetében, a más földrészekről bevándoroltak kivételével, meg lehet állapitani,hogy minél nagyobb az elnyomás,annál inkább csökken a szaporulat.Az elnyomásnak vannak olyan kifinomult változatai amelyek nem kötődnek okvetlenűl az anyagiakhoz.Egy néptől nem csak a testi ,de a lelki táplálékot is meg lehet vonni.Bármely fajhoz tartozó élőlény esetében megállapitható,hogy minél alacsonyabb fokon áll a fejlődési létrán,ha egyáltalán fejlődésről beszélhetünk,annál több utódot hoz létre.

A biblia szerint minden ember Ádámtól származik,akit az Isten a saját képmására teremtett.A saját képmása alatt nem az arc formája,vagy a bőr szine a lényeg,hisz az Isten számtalan formában megnyilvánul,hanem a jelleme.

Nézzük meg mit ir erről a legrégebbi ránk maradt tanitás:

https://books.google.ro/books?id=_nZfhl9sX5wC&pg=PA762&lpg=PA762&dq=vita+S.Emmirammi+sec.X.&source=bl&ots=DBkoh1hg9A&sig=BuoACU0QgOwTtRIPV-Qz_T8H89g&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwigrPXR2MLLAhVDJpoKHUgVCbwQ6AEIGjAA#v=onepage&q=vita%20S.Emmirammi%20sec.X.&f=false

267.old:Adam centum triginta annorum genuit Seth,et postea vixit octingentis annis.Septuaginta interpretes ante natum Seth duxerunt annos ducentos triginta ,et postea annos septingentos…Seth interpretatur Ressurectio,id est semen iusti:eo quod stirps filiorum Dei est et in ipso resuscitatum est semen iustum post mortem Abelis.-–Ádám százharminc éves korában nemzette Sétet,és ezután még élt nyolcszáz évet.A Septuaginta értelmezésében Sét születése előtt kétszázharminc esztendő telt el(Ádám életéből)és utánna hétszáz…Sét születését ugy értelmezték mint egy feltámadást mint az igazi magvat,mint az Isten fiainak leszármazottját mert általa feltámadott a törvényes mag Ábel halála után.

Azért ez már lényegesen eltér a bibliában olvasottaktól,ahól az Isten fiait  bukott angyaloknak állitja be.Ez azért megdöbbentő hisz ezek az agyagtáblákon fennmaradt irások sokkal régebbiek mint a biblia.Ki mond igazat és ki hazudik? De lehet,hogy valójában azért nevezik bukottaknak,mivel keveredtek Káin leszármazottaival.

285.old.:His temporibus(ut Iosephus refert) scientes isti homines,quod aut igne,aut aquis perire deberent,in duabus columnis ex lapide et latere factis ,studia sua conscripserunt,ne delerentur é memoria quae sapienter invenerunt.Quarum columnam lapideam ferunt diluvium evasisse ,et hactenus in Siria permanere.Filiae hominum id est filiae Cain ,docuerunt filios Dei id est filios Seth,viros suos ad res prophanas et noxias,et maleficorum artes,et praestigias magicasque et elementa,vel ignem vel aereos daemones colere primum instinctu daemonum,sicut gens Cain consuevit:quod posteros maculavit.Cham vero filius Noe,qui superstitionibus ipsis erat imbutus,ne diluvio deleretur ,scripsit ea in laminis et in durissimis insculpsit lapidibus:inveniens ea post diluvium,perdidit docendo posteros.—Azokban az időkben (amint Josefus előadja) az emberek azon tudása,hogy a világnak el kell veszni vagy tüz,vagy viz által fel van irva két téglából és kőből készitett oszlopra,hogy ne felejtse az emlékezet,ezekre rátaláltak a tudósok.A kőoszlopok átvészelték az özönvizet és most Sziriában találhatók.Az emberek gyermekei azaz a Káin leszármazottai profán és ártalmas dolgokra tanitották az Istenek gyermekeit azaz a Sét gyermekeit,veszélyes művészetekre mágikus csalásokra,a tüz és levegő harag démonjainak első ösztönzésének engedve Kain szokása szerint, igy lealjasitva az utódokat.Kám pedig Noé fia aki ugyanigy babonával volt átitatva,de nem veszett el az özönvizben.Ezek mind fel lettek irva,táblákra és kőbe lettek vésve az utókor számára.

A mesét azért találták ki,hogy a gyerekek és a felnőttek egyaránt tanuljanak belőle.A felnőtt ember megérti,hogy kik a jó tündérek,ki a vasorrú bába,kik a tőrpék,vagy ki a sárkány.Ugyanigy meg kell találni a bibliai tanitások igazi jelentését.Ha Isten tökéletesnek teremtette Ádámot,és ha Káin valóban Ádámtól származik,akkór miért nem lett ő is tökéletes? A kigyó amelyik elcsábitja Évát,valóban kigyo, vagy csak egy ravasz emberszabású,amelyik nem tartozott az teremtés koronája közé?

Az irás szerint, két öröklődési vonal létezik az emberi fajban:az egyik a Sét vonal akiket Isten gyermekeinek nevez,a másik a káini vonal akiket emberek gyermekeinek nevez.Azt látjuk,hogy a Káin leszármazottai nem a bőrszin vagy a külső megjelenésükben különböznek a Sét leszármazottaitól,hanem a jellemükben,vagyis abban ,hogy nem az értelmük szerint cselekednek,hanem a hirtelen fellángoló ösztöneik és érzelmeik hatására.A keveredés miatt mindenkiben van egy adag káini jellemvonás.Ezt minden ember saját magából kellene kigyomlálja.Nem megoldás ha ezeket a káros ösztönöket és indulatokat a démonoknak(ezek valójában a rossz gondolatok) tulajdonitjuk.

Most térjünk a mesék és legendák világából a tudományos megfigyelés talajára.Dokumentumokkal lehet igazólni,hogy valamikór létezett olyan faj,ami átmenetet képezett az állat és az ember között.Ezeket valószinüleg tudatosan kiirtották,mivel nem illettek bele a vallás által elfogadott világképbe.De még mielött ki lettek volna irtva,nincs kizárva,hogy ezekkel nem keveredhetett az ember,hisz rengeteg példa van a sodomizmusra.Ezek elég közel áltak az emberi fajhoz ahhoz, hogy utódokat is nemzenek.Ilyen emberszabásuakról számol be Stanley a közép afrikai utazása alkalmával,de már az ókorból is találunk erről beszámolókat.Ilyen a következő linken található:

https://books.google.ro/books?id=jFlJAAAAcAAJ&pg=PA24&dq=turcos+photius&hl=hu&sa=X&ved=0CCIQ6AEwAGoVChMIvaSOiq-RxwIVgbIUCh0feAZp#v=onepage&q=turcos%20photius&f=false

3.old:Naviganti a Pharsa Nonnoso,et ad extremam usque insularum delato,tale quid occurit,vel ipso auditu admirandum.Incidit enim in quosdam forma quidem et figura humana,sed brevissimos,et cutem nigros,totumque pilosos corpus.Sequebantur viros aequales foeminae,et pueri adhuc breviores.Nudi omnes agunt,pelle tantum brevi adultiores verenda tecti,viri pariter ac foeminae,agreste nihil,neque efferum quid prae se ferentes.Quin et vox illis humana,sed omnibus ,etiam accolis ,prorsus ignota lingua ,multoque amplius Nonnosi sociis.Vivunt marinis ostries,et piscibus e mari ad insulam proiectis.Audaces minime sunt,ut nostris conspectis hominibus,quemadmodum nos visa ingenti fera ,metu perculsi fuerint.-–A nonnosoi Pharsától hajózva a távoli szigetek felé,ami elénk tárult hallani is csodálkozásra méltó.Olyan lényekkel találkoztunk amelyek formája emberekhez hasonlitott,de kisebbek voltak és a bőr szine fekete és az egész testük szőrös.A nők a férfiakkal egyforma méretűek ,de a gyerekek kisebbek.Meztelenül járnak,csak a felnötteknek van egy kis diszkrét takaró az ágyékán,sem nők sem férfiak semmi mást nem hordnak magukon.Az arcuk és a hangjuk emberi,de sem az ott lakók sem a Nonnosiak nem értik a nyelvüket.A tengerparton élnek a tengerből kivetett kagylókat és halakat eszik.Nem valami bátrak,ugy hogy amikor az embereinket meglátták elbujtak.

Hogy melyik leszármazási vonalhoz áll közelebb egy egyén azt nem a külsőségekben kell keresni,hanem az értelem és az érzelem közötti arányban.A hirtelen fellángoló érzelem legyen az pozitiv vagy negativ, amit az értelem nem képes uralni, nem más mint ösztön.Az állatoknak általában csak ösztönt tulajdonitanak,pedig aki jobban odafigyel az állatokra láthatja,hogy sokkal mélyebb érzelmeik vannak mint az embernek.Ez nem azt jelenti,hogy az érzelemre nem lenne szükség.Épp ugy szükség van az érzelemre mint ahogy szükség van minden élőlényre is csak persze a megfelelő arányban,hogy ne az ösztön uralja az embert,hanem az értelem,és ne a káini vonal uralja a világot,hanem a séti.

 Vannak dolgok amelyekről az általános vélemény szerint nem illik beszélni.Ezeket a dolgokat tabuknak nevezik.Maga a szó primitiv népektől származik és bizonyos tiltás volt az értelme.Ami tabu volt,az egyszerűen elkerülendő,tehát nem szabad vele foglalkozni,nem szabad bolygatni.Most amikor olyan hirek keringnek az interneten,hogy egyes országok legalizálni akarják az állatokkal való közösülést,akkor érdemes megvizsgálni egy ilyen lépésnek a lehetséges következményeit.A sodomizmus nem ujkeletű jelenség.Ezt követni lehet a történelmi irásokban egész napjainkig.A tudományos-fantasztikus filmek is felkarolták ezt a témát,olyan jövőt vetitve elénk,ahól már az ember mellett megjelennek az ember-állat hibridek.A kérdés csak az,hogy az emberi civilizáció szempontjából ez hasznos vagy káros? A tudomány álláspontja az volt,hogy különböző fajok esetében már mint ember és állat esetében hibrid utódok nem jöhetnek létre.Ez azonban nem jelenti azt,hogy a tudomány fejlődésével ez nem lesz lehetséges.De az sincs kizárva,hogy ez a keverdés már megtörtént olyan emberszabásu esetében,amely elég közel állt az emberhez ahhoz ,hogy a kevert faj létre jöhessen.Azt tudjuk a bibliából,hogy a sodomizmus halálos bűnnek számit.Ennek nagyon jó oka kell legyen,de ezt a biblia nem részletezi.

Vannak a bibliában leirva olyan történetek,amelyek ha nem lennének tabuként kezelve,sok igazság derülne ki belőle.Például Ézsau és Jákob története.Ézsau egy nagyon szőrös férfi,de egyuttal elég buta is ahhoz,hogy az örökségét eladja egy tál lencséért.Jákob annyira nem szörös,hogy kecske bört csavar a keze köré,hogy az Ézsau kezéhez hasonlitson,amikór hamisan kicsalja az apja áldását.Izsák teszi magát,hogy nem veszi észre,és amikór Ézsau megmondja neki az igazat,és kéri ,hogy neki is adjon az áldásból azt mondja egyszerűen,hogy nincs több áldása.Az áldás adása egyuttal az egész örökség,tehát vagyon átadását is jelentette.Az utódok száma abban az időben az anyagi javak mennyiségével volt arányos.Tehát Izsák,de egyuttal Ábrahám és Izsák Istene is ugy látta jónak ,hogy a Jákob ágát illeti az örökség,tehát a szaporodás joga.Akár hogy is elemezzük ezt a történetet,itt egy kis rasszizmussal állunk szembe.A történetben az is benne van,hogy Jákobot az anyja tanitotta meg a csalásra,ami ugye asszonyi gonoszság,de az már feltünő,hogy ezt helyesnek itéli meg úgy az Isten,mint az összes pap akik a bibliát szentirásnak nyilvánitják.A biblia két származási ágról beszél,amelyek oriási eltérést mutatnak egymással szemben.Az egyik a káini,a másik a séti.A káini egy bűnökkel terhelt ,de megtürt,a másik pedig a kivánatos,a szelid ábeli vonal ujraélesztése Sét által.Idővel ezek a biblia szerint is keveredtek.Lássuk hogyan történik a keveredés a biologia tanitása szerint.Legegyszerübb modell két malac keveredését vegyük,az egyik tiszta fehér,a másik tisztán fekete.Átlagban négy utódból születik egy fekete,egy fehér és két tarka.Azonban a keveredésnél nem csak a szinek keverednek ugyanilyen arányban,hanem az összes tulajdonság is,amelyek között vannak sokkal fontosabbak mint a szin és a külső megjelenés.Ilyen az I.Q. hányados,a vérmérséklet,és különböző hajlamok.Ezek azonban a folyamatos többszöri keveredés folytán annyira szóródnak,hogy nem egyszer séti külsőben káini tulajdonságokat fogunk felfedezni,és forditva.

Vissza térve az állatokkal való nemi közösülésre,még ha nem is születnének ebből kifolyólag utódok,akkór is oriási veszélyt jelent az emberre nézve.Megfigyelt dolog,hogy két házastárs bizonyos idő elteltével kezdenek egymásra hasonlitani,nem csak jellemükben,de külsőleg is.Ugyanis egy test müködésében óriási szerepet játszanak a különböző fregvenciáju bioáramok.A folyamatos nemi közösülések által egyik személyből a másikba az indukció jelenségén keresztül tulajdonságok adódnak át.Az itt felsorólt dolgokat még nem lehet tudományos tényekként elfogadni,de érdemes és szükséges volna ilyen téren is félre tenni a tabut és tudományos vizsgálat tárgyává tenni az e fajta jelenségeket,mi elött olyan törvények születnének,amelyek az emberi faj degenerálásához vezetnek.Az eugénika,meg sok más fajelméletnek az volt a nagy hiányossága,hogy kizárólag a külső dolgokra koncentráltak,mint a bőr szine,a koponya formája,mérete stb.

Olyan hirek jelennek meg az interneten,hogy német politikusok állitása szerint azért volna szükség az európai nép,más kontinensről behozandó néppel való keverésére,mivel a beltenyészet miatt az európai faj kezd degenerálódni.Nem értek a lótenyésztéshez,de ugy olvastam valahól,hogy a fajlovak vérvonalát a legnagyobb elővigyázatossággal megpróbálják tisztán megörizni.Ha ugyanezt az ember saját magán probálná érvényre juttatni,akkor máris jön a rasszista rágalomhadjárat.

A biblia elitéli a sodomizmusnak minden formáját,tehát ugy az állatokkal való közösülést,mint a homoszexualitást.Ennek egyetlen oka lehet,és pedig az,hogy az ilyen praktikák degeneráltsághoz vezetnek,más szóval az emberi ménőség az állati felé fog süllyedni.Az történik,hogy egy idő után működésbe lépnek az agyban az elfolytások.Az emberi érzelmek között az egyik legerösebb a szégyenérzés.Ettől elfolytás segitségével próbál szabadulni.Az elfolytás nem más, mint a kellemetlen emlékeket tároló agysejtek müködésének blokkolása.Ezzel azonban sokszór olyan agysejtek is blokkolódnak,amelyek mozgás funkciókat látnak el.Egy ilyen egyén valóban nyomorékká tehát degeneráltá válik,sőt ezt az állapotot átörökitheti az utódokra is.Ezt az elméletet meg lehet cáfolni,de akkór elöbb a bibliában erre vonatkozó tanitást kellene megcáfolni.

Gótok,géták

géták

 A modern történelemben a géták ugyanazt a szerepet játszák,mint a kártyajátékokban a joli joker.A román történészek a gétákat a dákokkal azonositják,és sokan ugy vélik,hogy a nyelvük egyfajta ó román nyelv volt.A XVI.századi német történészek pedig,mint amilyen a jelen linken található könyv irója,arra “esküsznek”,hogy a géták azonosak a gótokkal és a dákokkal és mindnek az anyanyelve egyfajta német dialektus volt.

A géták állitólag az Ister mindkét partját lakták söt a mai Moldova területét is.De ha figyelembe vesszük a sok kombinációt,mint a gétodákok,masszagéták,tyrszagéták ,vagy a gótokkal való azonositást,akkór egy óriási területen kellett élniük.Ezt a realitástól elruggaszkodott történész igy is véli.Ha azonban figyelembe vesszük,hogy a régi latin irásokban a nazális betüket mint az m és n betüt nem irták ki,hanem az elötte lévő betüre egy vonalkát huztak,aztán később ezt a vonalkát figyelmen kivül hagyva a gentaból géta lett.

A nazális betük(m és n)ugrasztása megfigyelhető a XVI.század elött irott latin könyvekben.Ez azt jelenti,hogy a XVI.századi másolók véletlen vagy készakarva figyelmen kivül hagyták a gente szóban az n ugrasztását,igy a gente-ből gete lett,mint egy különálló nemzetség.A XVI.század elötti latin szavakat annyira képlékenyen használták,hogy egyazon szónak számtalan értelmet adhattak.Igy a gente jelenthet nemzetet,törzset,söt nemesi származást is.A “nemzet” szó csakis a nemesekre vonatkozott.A többit szklávoknak hivták.

Az iró csodálkozását fejezi ki,hogy Herodotosz, akire minden történész hivatkozik,mért nem irt a géták lakhelyéről:

https://books.google.ro/books?id=Uaotu92eMEIC&pg=PA778&dq=De+Origines+Hunnorum&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjlpbnh_MTJAhWBoBQKHbb5AD84WhDoAQhLMAY#v=onepage&q=De%20Origines%20Hunnorum&f=false

684.old:Idem Jornandes afferit,qui turpissimi erroris dux fuit,dum scribit,é Scanzia ,quam falsi insulam putat Gotos principium generis habere.Getae igitur Goti fuerunt,quod Jornandes ex Orosio cum didicisset,libro suo de Gotis scripto Geticarum rerum titulum dedit,ad Dionis Graeci Geticorum historiographi imitationem:qui si extaret,plura de Getis et clariora antiquitatis monumenta haberemus.—Jornandes is beszámól erről,aki a legcsunyább tévedések hercege volt,amikor azt irja ,hogy a skandináviai félszigetről származnak.A géták tehát gótok voltaka,mint ezt Jornandes Orosziusztól megtanulta és a könyvének amelyben ezt leirta a Géták dolgai nevet adta,imitálva ezzel Dionis görög történetirót aki sokat irt a gétákról a Getikorum c.könyvében.

A ravasz papok mert ilyen volt Jornandes is tudták,hogy nem tévednek amikor azt állitják hogy a gótok géták,vagyis nemzet voltak.Igy nem sok büntudatuk lehetett a csalás miatt,amit több mint valószinű,hogy külső nyomásra követtek el.

718.:Revertamur igitur ad Getas ,quos quamvis Herodotus hoc nomine non descripsit ,alij tamen satis clare loca ipsorum vetusta indicarunt,et inter primos strabo ,inter Istrum et Tyram ,qui nunc Nester vocatur,Getarum solitudinem ponit…Getarum desertum Ammianus Marcellinus Arabiam vocat…adeo ut redire sit coactus ,si Straboni credendum potius quam Herodoto,qui cum fabulose,meo quidem iudicio,ad Scythiae interiora deduxit ,ad ipsos usque Agathirsos.—Vissza térve a gétákra,akiknek a nevét(lakhelyét) Herodotosz nem irta le,mások viszont elég világosan jelzik ezeknek ősi lakhelyeiket,elsőnek Sztrabo az Iszter és Tyr(Neszter) közé teszi a géták pusztáját…A géták pusztáját Ammianus Marcellinus Arábiának nevezi…mindezt összevetve ha inkább hiszünk Sztrabónak mint Herodotnak,aki véleményem szerint fabulálva belső Szkitiába helyezi őket,ahól az agatirszek laktak.

Herodot azonban nem gétákról ir a szerző által ugynevezett belső Szkitiában(amit a legtöbb mai történész ugy kerülget mint macska a forró kását,mert tudják,hogy ez volt az igazi Szkitia),hanem Tiszagétákról,más szóval a Tiszai nemzetségről.Ha Herodot nem irt a gétákról,akkor nyilván nem is léteztek ,csak a szó létezett  nemzet jelentéssel.

719.:Plinius Getas Romanis in universum Dacos dici scribit,Strabone distinctionem,quam antea posuimus ,admittente,ut superiorem Istri ripam habitantes,Daci,inferiorem ,Getae vocaretur….Strabo Getas Grecisquam Dacos ,notiores dicit eo quod frequventius ad utramque Istri ripam colonias mittant,et Tracibus et Misis sint permisti ,eundem tamen sermonem Dacis et Getis esse…Getae igitur ,Traces et Daci eius lingue fuerunt qua hactenus tertiam Dacorum partem,uti dixi ,quae á Germanica et Bastarnica non aliter differt,quam Saxonica á Svevica …At cum Saxonico sermone idem est sermo Gotorum,quos eisdem in locis habitasse,proelia contra ipsos á Romanis gesta ,demonstrant et Iornandes,quisquid Getis á Strabone est ad scriptum,ad Gotos refert ,ut non videam ,qua iudicij perversitate quisquam contendere velit,alios Gotos ,alios Getas fuisse.-–Plinius a gétákat a dákok közé sorolja,Sztrabó viszont különbséget tesz leszögezve,hogy az Iszter felső folyásánál dákoknak,és az alsó folyásánál gétáknak nevezik őket…Sztrabó a gétákat görögösen dákoknak irja le és állitja, hogy az Iszter mindkét oldalán kolóniákat hoztak létre ,összekeveredve a trákokkal és a myziaiakkal,akiknek nyelvük ugyancsak dák és géta volt.A gétáknak tehát,ugy mint a dákoknak és trákoknak a nyelve ugyanaz mint ami manapság a Dákiában élő nép egyharmadának,ahogy mondám ez a némettől és a basternáktól csak annyiban különbözik,mint a szaxon nyelv a svábtól…Minthogy a szaxon nyelv ugyanaz mint a gót,mert hogy ugyanazon helyen laktak,ezek ellen viseltek háborut a rómaiak,Jordanes is bizonyitja ,hogy azok a géták akikről Sztrabó ir gótok voltak,igy nem értem azt a téves gondolkodást,amely szerint más a géta és más a gót.

Ugy tünik,hogy a gót az a kevertfajú nemzet akart lenni,amit fél évezreddel később most próbálnak végérvényesen kialakitani.Az alábbi irásból kiderül,hogy Hunyadi jános is ehhez a fajhoz tartozott:

https://books.google.ro/books?id=AWFYAAAAcAAJ&pg=PA292&dq=turma+ungarorum&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiy4rX1qbDQAhVBNCwKHR5PAWMQ6AEIKTAC#v=onepage&q=turma%20ungarorum&f=false

3.old.Opera Michaelis Selagii regnum ab Hungaris defertur,quippe is erat Matthiae avunculus, ad eumque omnium rerum summa tunc respiciebat:Hinc autem Rex,quum paterno genere Geta esset,quam gentem ab eorum asperiore cultu commodiore ad componenda verba graeca voce Moroulacos(morovlachos) nostrates nuncupant,sese Corvinum,ut dictum est,appelavit seu quia pater eius Ianus Cugniadis vir bello clarissimus, dum exercitum ducit,vexilo usus est,in quo corvus annulum aureum rostro portans depictus erat ,seu forsan consueto Regum vitio assentatoribus facile crediderit,se á Romanorum civium veteribus colonis,qui Geticum agrum nunc quoque magna ex parte incolunt progenitum esse.—Szilágyi Mihály,művének köszönhetően,aki Mátyás nagybátyja volt Mátyást királlyá koronázták.Ez a király aki apja szerint Géta származású volt,mely nemzet nyersességét a legjobban a Morovlachos görög szó fejezi ki,ahogy a mieink hivták őket.A király Korvinusnak hivta magát,vagy azért mert apja Hunyadi János (aki hires hadvezér lévén) zászlaján egy fekete holló volt a csőrében arany gyürüvel,vagy azért mivel a király környezetében lévő hizelgők szerint ősi római telepesek leszármazottja,akik a géta földeket ma is lakják.

Ha a Gete(gente) szót nemzetnek értelmezzük,akkor nemest is jelenthet.Tudnivaló,hogy Magyarországon a nemzethez tartozó ember egyszersmind nemes is kellett legyen.

723.:Videmus igitur clarissime bella haec ad Istrum á Romanis gesta contra Gotos gesta fuisse:qui cum iidem sint cum Getis et cum Dacis aliquando Getarum ,aliquando Dacorum ,aliquando Gotorum nomine nuncupatur.—Világosan látjuk,hogy a rómaiak az Iszteren a gótok ellen viseltek háborut,akik ugyanazok mint a géták és a dákok,néha gétáknak néha dákoknak és néha gótoknak nevezik őket.

Ilyen pedig nincs.Nem lehet a juhokra azt mondani,hogy kecskék.Az egyedüli logikus feloldás az,hogy a gete az nem más mint gente vagyis nemzet.Igy a dákokat is meg a gótokat is nevezhették nemzetnek.

759.old:Porro et multo ante,Dani Norvegiam iis viis,quas ostendi,obtinuerunt:unde factum credo,ut regio ea Dania fuerit vocata ,cuius vocis loco ab imperito quopiam in Ptolemei tabulis,ea parte quam intactam reliquit,Dacia est invecta,opinato fortasse Dacos et Danos unam eandemque ,aut saltem eiusdem originis gentem fuisse.—Valamikor a dánok Norvégiábol jöttek amelyet ugy hiszem hogy Dániának hivtak Ptolemeus táblájának egy rosz másolása miatt,de abban a részben ami épségben maradt Dácsia van irva ez alatt dákokat és dánokat értve ,akik ugyanazok voltak,vagy legalább is ugyanolyan származásuak.

De könnyen meglehet,hogy az épen maradt rész csak hamisitvány.Erre van példa bőven.

Amint látjuk a szerzők a gótokat Skandináviából származtatják és utánna a Kárpát-medencébe vándoroltatják őket.Jordanes szerint az orosz pusztán hadakoztak a szkitákkal,majd leértek a Meotiszi mocsrakig,ahonnan a hunok nyomására átjöttek a Kárpát-medencébe,és Trákiába.Itt azomban egy más változattal állunk szembe:

716.:Alanis enim longe lateque interiorem Sarmatarum planiciem,im ditionem nomenque afferentibus,Goti coacti sunt,alij ad mare et Cheronesum Cimbricam,alij in montes Carpathios,et Daciam,et Germaniam finitimam confugere.—Az alánok széltébe és hosszába a tulajdonukba vették a szarmát sikságot,a gótoknak egy részét magukba olvasztották,a többiek meg elmenekültek a Dán félszigetre, a Kárpát hegyekbe,Dákiába,és a német területekre.

Itt meg sem emliti a Jordanes féle változatot,de logikailag nem is teheti,mivel az alánok keletről jöttek igy a menekülő gótok nem is tudtak volna kelet felé menekülni,vagy vándorólni mint ahogy Jordanes állitja.Ha a gótokat a Kárpát-medencébe akarták helyezni,hogy ezzel igazólják az erdélyi német etnikum ősiségét,mert világosan látszik hogy ez volt a cél,akkór miért nem választották az itt bemutatott rövidebb utat? Ennek az az egyszerű oka,hogy a Kárpát-medencéből ki kellett iktatni a szkitákat,olyan módon hogy keletre helyezték őket,mert ha nem akkór az ővék az ősiség.És mivel az irások szerint a gótok valamikor a szkiták ellen harcoltak,ez semmiképp nem volt szabad a Kárpát-medencében történjen,hanem valahól keleten.

De van olyan  történész mint-Johannes Naucleri aki nem meri ignorálni a szkitákat,de hogy megmentse a gót elméletet,rá fogja hogy a gótok valójában a szkiták leszármazottai:

https://books.google.ro/books?id=1AqTwDcibGIC&pg=PA731&dq=hunnos+parthos&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiOwcaDxdvJAhUnvnIKHYeyCVA4FBDoAQhRMAc#v=onepage&q=hunnos%20parthos&f=false

587.old:Gentem Gothorum,que pro Getica Gothica est dicta,constat á Scythis originem habuisse.Scythas vero primos esse in Europa sub septentrione et ad Tanais limitem,feros ac paratissimos ad mortem,apud omnes scriptores invenimus.—A gótok nemzetsége,amely a Gétikában Gótikának neveztetik,megállapittatik hogy szkita eredetű.Mert bizony a szkiták az elsők Európában az északi területektől a Tanais határáig,vadak és legfelkészültebbek a halálra ezt minden (történet)irónál igy találjuk.

A géta,gót,dák elméletet ugy tünik,hogy a XV.század vége felé találták ki,amikor Magyarország annyira meggyengült,hogy a német terjeszkedésnek már nem állt utjában.A kronológiát csak a XVI.században kezdték kidolgozni.Ezért a XII.század elött le irt történelmi események ideje és valóságtartalma megkérdőjelezhető.Azt észre lehet venni,hogy a ma elfogadott történelemben a hunok és a gótok harci cselekményei tökéletesen egymás tükörképe,csak időben el vannak tolódva egy fél évszázaddal.De ha a gótok kárpát-medencei jelenléte az időszámitás első évszázadaiban csak fikció,és ami ugy tünik,hogy a XV.században lett kidolgozva a Német-római birodalom terjeszkedésének idejében,akkor nem csoda,ha Traján nevében szerepel a Germanus és Dacicus  kifejezés is.

Nagyon sok esemény nem akkór történt ahogy le van irva,vagy meg sem történt.Az időskálába betoldtak legalább ezer évet.Egy sór történelmetiró papnak akik nagy része a XIII.század után élt fantom képet készitettek és vissza datálták őket pár száz évvel korábbi időszakokra.Ilyen volt Dionisius Exiguus,Jornandes,de lehet hogy az összes koraközépkori vallási irások szerzői is.

A XIII.században élt Jordanesből kreáltak egy VI.században élt Jornandest,aztán a történelmi irásokban mikor Jordanes,mikor Jornandes:

https://books.google.ro/books?id=_nZfhl9sX5wC&pg=PA762&lpg=PA762&dq=vita+S.Emmirammi+sec.X.&source=bl&ots=DBkoh1hg9A&sig=BuoACU0QgOwTtRIPV-Qz_T8H89g&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwigrPXR2MLLAhVDJpoKHUgVCbwQ6AEIGjAA#v=onepage&q=vita%20S.Emmirammi%20sec.X.&f=false

8oo.old:Anno Dom.MCCXXXV Gregorius papa..sanctam Elisabetam divorum catalogo solenniter ascripsit.Haec sancta tres liberos riliquit Ludovico Hermannum Sophiam.Eo tempore Iordanus natione Teutonicus ,primus post sanctum Dominicum ordinis praedicatorum magister generalis,vir vita et doctrina admirandus, effulsit,qui super Apocalipsum profunde et gloriose scripsisse legitur.—Az Ur 1235.évébenGregorius pápa Szent Erzsébetet a szentek soraiba iktatta.Ennek a szentnek három gyereke volt ugy mint Lajos ,Herman és Szofia.Ebben az időben Jordanus teuton nemzetségű, az első prédikátor a szent Domonkos rendben,fő magiszter csodálni való tudással és életvitellel rendelkezvén az apokalipszisről irt dicső és mély gondolatokkal tüntette ki magát.(Jornandes pedig amint tudjuk gót származásunak vallja magát.)

Ugyanigy Dionisius Exiguusnak is megvan az eredeti példánya Dionisius Petaviusban ,aki a XVI.században élt.Eredeti dokumentumok,amelyek alátámasztanák ezen koraközépkori irók valódi létezését nem léteznek.Az ugynevezett másolatok mind a XVI.század körül jelentek meg.