fabsanyo

Gondolatok

Month: May, 2016

Az elveszett tenger kérdése

http://fredfred.net/skriker/index.php/quest-for-the-lost-sea/lang-pref/sv/

Aki feltette ezt a linket 2oo5-ben,ugy tervezte,hogy filmet fog forgatni a témáról.Ugy néz ki,hogy ebből nem lett semmi,pedig a sokkal unalmasabb dolgokról csinált filmek is lettek népszerűek.A jelenlegi világhatalom aminek az erkölcsi gerincét a papság jelenti,nem engedheti meg magának,hogy megkérdőjelezzék az általuk gyártott történelmi képet.Tudni kell ,hogy a jövőt nem csak a jelen,de nagymértékben a mult is meghatározza.Aki pedig a jövő ura akar lenni,az a multat is kell birtokólja.Ha bebizonyosodik,hogy a birtok levél hamis,akkór nem tarthat jógot a jövő birtoklására sem.Ezért van ilyen nagy ellenállás a mult tisztázása irányába.
A hamis történelem iróknak jól besegitett egy természeti jelenség,és pedig a Pannon tenger eltünése.A tudomány állitása szerint a Pannon tenger kb.6ooooo évvel ezelött száradt ki.Ez igaz lehet.De ha figyelembe vesszük azt a tényt,hogy mielött szabályozták volna a folyók medrét Magyarországon,az áradások szinte évente megismétlődtek,óriási tavakat képezve.
Nem sokan teszik fel maguknak a kérdést,hogy vajon a Dunának miért volt kéte neve ?Az ókorban Dunának hivták a Vaskapuig,de onnan a Fekete tengerig Isternek.Ez jó ok arra a következtetésre,hogy volt időszak,amikór a Vaskapu zárva volt.Egy kapúnak az a tulajdonsága hogy néha kinyilik,máskór bezárul.Tudjuk azt hogy az erdők legnagyobb pusztitója az ember.Amikór az ember még nem volt ennyire elszaporodva,sokkal több erdő volt Európában.Egy nagy esőzés alkalmával,amilyenek mindig is léteztek,olyan oriási mennyiségű fa hordalék került a Vaskapuhoz,ami elzárta a folyást.Igy autómatikusan egy időre ujra megjelenhetett a Pannon tenger.Igy ez a tenger nem  6ooooo évvel ,hanem csak pár ezer évvel ezelötti,de ez is tenger az akkori emberek szemében.

A szkiták őshazája

A legtöbb történésznek nem erössége a logikus gondolkodás.Ezért aztán bármennyire nemzeti elkötelezettek,mindig bedőlnek az olyan hátsó szándékkal irt megtévesztő irásoknak,amelyek a nemzeti érzelmek kijátszásával egy hamis múltat tárnak az emberek elé.Ezért sajnos a legtöbb magyar úgy tudja,hogy őseik hazát foglaltak,és még nagyon büszkék is ezekre a honfoglaló őseikre.

Nem fér ahhoz kétség,hogy a legtöbb ókori történész tanúsága szerint fenn áll a szkita-hun-avar-magyar származási vonal.A gond ott van hogy a magyarok többsége érzelmileg annyira kötődik a magyar krónikákhoz,hogy fenntartás nélkül mindent elhisz ami ott le van irva.Pedig ezeket jezsuita szerzetesek irták akik inkább a kozmopolita Szentszék iránt voltak elkötelezettek mint a magyar érdekek iránt.Hiába irott dokumentumokkal bizonyitható,hogy Szent István előtt a Kárpát-medencei magyarok a görögkeleti vallást gyakorólták,jobban jött a katolikus papoknak azt állitani,hogy a magyarok pogányok voltak.Jelenleg a korlátólt gondolkodásúak félnek elfogadni ezt a tényt,úgy gondolván,hogy az ortodox azonos a románnal.A románok valóban igy hiszik,de az ezredforduló idején olyan mint román még nem létezett.Az akkori ortodoxok szkita magyarok voltak.Acominati Choniate(egyike a legnagyobb bizánci tőrténetiróknak) még a 12.században is szkitáknak nevezi a kárpát-medencei népeket.Az, hogy sok magyar épp a vallása miatt is változtatta meg a nyelvét és nemzetiségét,ahhoz nem fér kétség,ugyanis abban az időben a vallási hovatartozás sokkal mélyebb érzelmeket váltott ki ,mint a nemzeti.Sokaknál ez  még ma is igy van.

Herodotosz(a történet irás atyja) szerint a szkiták I.Dárius idejében elkalandoztak a perzsák uralta területekre,ahól a médeket de különösen a kimmereket vexálták.Majd ezt megbosszulandó inditott Dárius háborút ellenük.A szkiták 28 évig kalandoztak Ázsia pusztáin a kimmereket üldözve,amikór megtudták,hogy a hátrahagyott feleségeik ugy gondolván hogy már meghaltak,ősszeálltak a szolgáikkal akiktől gyerekeket szültek.Hazamenve a szkiták elöbb dühükbe leakarták gyilkólni őket,de mivel féltek,hogy szolgák nélkül maradnak,ezért fegyverek helyett a korbácsot használták.

Eddig a mese.Amikor ezeket a történeteket irták,Európát Ázsiától a Tana(Don) folyó választotta el.Igy a szkitáknak nem kellett túlmessze keletre menniük a Tana folyótól,hogy perzsa felségterületeket háborgassanak,ha elfogadjuk a szkiták őshazáját a Tana folyó európai partján.Akkór ez nem lett volna olyan messze a kalandozások helyszinétől,hogy csak 28 év után kapjanak hirt az otthon történtekről.Sokkal hihetőbb hogy a szkiták hazája a Kárpát-medenc volt,ahogy az kiderül Herodotosz sok más irásából is.

https://books.google.ro/books?id=Lbg_AAAAcAAJ&pg=PT145&dq=scytharum+meotide&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwio5qnph_3LAhWFKCwKHZsMAqQQ6AEIXjAJ#v=onepage&q=scytharum%20meotide&f=false 5.old

M.Antonii Coccii Sabellici opera omnia,ab infinitis quibus scatebant mendis,repurgata et castigata.—A “repurgata et castigata”annyit jelent,hogy kigyomlálva és kijavitva.

365.old:Herodotus:”ipsius gentis confessione,sunt omnium mortalium Scythae pene recentissimi,quum á Targitao ex Iove et Boristenis filia orto ,qui ipsam terram ad id tempus desertam ,primus tenuisset mille ad Darij accessum anni ,nec amplius intercurisse dicerentur.Nec minus á fide abhorrent,que de puella indigena ,ab Hercule in Scythia compressa traduntur,unde Agathirsus ,Gelonus,et Scythas orti sint.”—Maguk a nemzetek bevallása szerint a halandók közül a Szkiták a legkorábbi nép,Targitao aki ezt az előzőleg lakatlan földet elsőnek birtokolta nem több mint ezerévvel Dárius megjelenése elött.Nem kevésbé tér el az általános hittől(a hivatalos történelem irástól) mi szerint a Szkiták Herkules és az Agatirszek és Gelonok közül való bennszülött lánytól származnak.

Herodotosz szerint az Agatirszek a Maros folyó mellett laktak,igy a fenti mondat szerint a Gelonok és a Szkiták is a szomszédságukba kellett legyenek.

Dáriusz hadjárata a szkiták ellen:

Ebből a leirásból egyértelműen kiderűl,hogy a szkiták hazája nem a nagy orosz alfőld,hanem Erdély volt.

367.old.:”Ipse Ionibus Istrum cum classe sexcentarum navium annavigare,Pontemque fluvio imponere,ac se ibi prestolari iussis,terestrem exercitum,in quo septingenta milia equitum peditumque,fuisse dicitur,in Europa Pontem transmisit.”—Maguk a jonok hatszáz hajóval szálitották a sereget Európába,ami hétszáz ezer lovas és gyalogosból állt.

“Iones interim Aeoles et Hellespontij qui classem ducebant Cyaneas pretervecti,ad Istri ostia navigarunt, subvectique adverso fluvio,duorum dierum itinere ad eum locum ,ubi primo amnis scinditur ,incipitque :Ister appellari ,nam super id divortium Danubium accolae vocant,ut fuerat eis imperatum ,Pontem statuerunt,navibus arctissimo nexu inter se compactis ,rex et ipse tantisper aliquid terrarum emensus,ad Tearum fluvium confederat,ubi tridup stativa habuit.”—Az Aeolesi és Hellesponti Jonok(görögök),akik a Cyneas mellett áthajózva szálitották a seregeket az Ister torkolatához,ami után a folyóval szemben hajóztak két napi utat addig a helyig ahól a folyam ketté vágódik,ahonnan kezdődően a folyót Iszternek hivják,mert e fölött a helyi lakósok már Dunának nevezik,és itt amint meg lett nekik parancsolva a hajókat szorosan összekapcsolva hidat épitettek,a király pedig, mielött az idegen földre mélyebben behatolt volna,a Tearus folyónál letáborozott,ahól három napig időzött.
.
Rex inde ad Istrum tendens Getas Thracum fortissimos subegit.—A király az Ister irányába menet pacifikálta(meghódoltatta) a Trák nemzetet.
Ez után Dárius átkel a hidon a sereggel a szkiták földjére.

Ha a szkiták az orosz sikságon éltek volna,akkór miért csináltat Dárius hidat a vaskapú környékén,és mi baja van a Trákokkal?

Ugorjunk előre kétszáz évet II. Dárius idejébe.
https://books.google.ro/books?id=1AqTwDcibGIC&pg=PA731&dq=hunnos+parthos&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiOwcaDxdvJAhUnvnIKHYeyCVA4FBDoAQhRMAc#v=onepage&q=hunnos%20parthos&f=false

337.old.:Erat eo tempore rex Scytharum Macheas,qui cum bello Istrianorum premeretur,auxilium á Philippo petit,in successionem eum regni Scytharum adoptaturus,cum interim rex Istrianorum decedens,et metu belli ,et auxiliorum necessitate Scythas soluit.Itaque Macedonibus renunciat,neque auxilium eius petisse,neque adoptionem mandasse.His auditis,Philippus per legatos petit sumtus ad apparatum belli factos.Sed Macheas respondit,nullas sibi opes esse,quibus tantum regem expleat.Quibus derisus Philippus,soluta obsidione Bizantina,Scythica bella aggreditur.Vetum est ad pugnam ,et cum virtute et animo prestarent Scythae,astutia Philippi vincuntur.Viginti millia puerorum et foeminarum capta,pecoris magna vis,auri argentique nihil.Ea primum fides inopie Scythicae fuit.Viginti milia nobilium equarum ad genus faciendum in Macedoniam missa.—Ebben az időben Macheas szkita király akit az Isztriaiak háborúval fenyegettek,Fülöphöz folyamodott segitségért,aminek fejében megigérte,hogy halála után Fülöpöt jelöli ki utódjául.Azonban miután Isztria királya elállt a háborútól,ezért a segitség kérés is okafogyottá vált.Igy a Makedonoktól nem kellet segitség,de az igéret is elmaradt.Ezt megtudván Fülöp a küldöttektől, háborúval fenyegetőzött.Erre Machiás azt felelte,hogy nem az ő dolga megmondani,hogy mikór hal meg egy király.Erre a sértésre Fülöp feloldta Bizánc ostromát,és háborut inditott a szkiták ellen.A szkiták régi harcosok hősiesen helyt álltak,de Fülöp csellel megnyerte a csatát.Huszezer gyereket és nőt ejtett fogságba a makedon,rengeteg marhát,de aranyat,vagy ezüstöt semmit.Ez volt az első alkalom ,hogy a szkitákat cserben hagyta a hitük.Husz milió nemes kancát vittek Makedoniába szaporitás végett.

Ugye hogy a Kárpát-medence legfőbb értéke ahogy azt a makedonok is tudták,nem az arany meg az ezüst volt,hanem a faj ugy emberben mint állatban.

Sed revertenti Philippo Triballi occurrunt,negant transitum,ni portionem accipiant predae.Hinc iurgium,et mox praelium,in quo itá in femore vulneratus est Philippus,ut occisum putarent,sed convaluit.—Amikor Fülöp hazatérőben vólt elállták az utját a Triballok(szerbek).Megtagadták az átmenést és nem akartak részesedni a prédából sem.Elöbb kötekedés,aztán valódi háború lett a vége,ahól Fülöp majdnem halálos sebet kapott a lábán,amiből később kigyógyult.

És most vizsgáljuk meg logikusan az előadott mesét.Az első észrevétel az hogy a Triballok(szerbek ) becsülettel kiálltak a szkiták mellett.Ugy a Triballok,mint az Isztriaiak nem ázsiában,hanem a balkánon éltek akár a makedonok.Mivel a triballok Makedoniától északra éltek,igy a szkiták még északabbra kellett éljenek,tehát a Kárpát-medencében.Hülye kell legyen az a történész,aki ezt nem látja.

Tehát a szkiták kárpát-medencei őslakósok.De vajon a hunok ázsiából származnak? Ma már olyan biztosak ebbe a történészek,mintha a régi irások ezt tanusitanák.Hogy ez mennyire nem egyértelmű azt a következő keresztény papok által irt könyvből tudhatjuk meg:
https://books.google.ro/books?id=7PlFAAAAcAAJ&pg=PA585&dq=nebros+scytharum&hl=hu&sa=X&ei=ICDCVJC0C-f5ywPmrYCIBg&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=nebros%20scytharum&f=false

A linkhez csatolt “false” azt jelzi,hogy az irás nem vág össze a mai történelmi nézetekkel,de vajon a mai történelmi nézetek nem e politika mentén lettek kialakitva?Akkór meg hihetőbbek? Egyáltalán nem.A történelem igy is ugy is mese,de az eredeti mese az igazi.Ezt pedig a régi irásokban kell keresni.Ugy ahogy a szkiták életvitelét és tetteiket némelyek ráruházták a dákokra,épp ugy a kumánok  és tatárok cselekedeteit életvitelét és származásit ráruházták a hunokra.

782.old.:Attilas enim Gothus ex Gepidum gente originem ducens,Numedij filius,apud quem Hunnorum imperium erat,cum multorum millium exercitu simul contra utrumque imperium bellum movit,expeditione et impetu incredibili,et veterem et novam Romam potestati suae subijcere aggressus.Et quod vir fortis et confidens admodum esset,Thraciam ingressus vastavit:urbibusque omnibus que vel maritimae vel in continenti sitae essent subactis,ad Athyram amnem usque omnia depopulatus est.Adversus quem,cum copiis non poenitendis Theodosius Asperam et Areobindum misit.Postquam aunt Attilas quotidie viribus validior factus est,Theodosius ei sixies mille auri libras,ut ditionis suae finibus excederet,se daturum,atque in super mille minarum stipendium annuum pensurum esse pollicitus est si de coetero forte sua contentus quietusque esset.Ille auro eo accepto traciam reliquit.Ubi aunt vi magna in fines veteris Romae irrupit,Aetius,quem antea diximus primum Romae dignitatis locum tenens,et barbari insolentim non ferens,ad Theudericum Galliam administrantem ,quamvis Romanis pro eo atque supra diximus inamicum se contulit:magnisque et varijs promissis barbaro persuasit,ut ingentes vires suas cum copiis suis coniungeret.Itaque ex improviso Attilam ultra Danubium castra habentem aggressus,ingentem caedem fecit,multaque hominum millia interemit.Ubi etiam Attilas hasta confossus interijt,sicuti et ipse Theudericus sagitta ictus occobuit.Ita ope divina eo tempore et vetus et nova Roma Gothorum impressione liberata est.Et Gensericus solus nationibus eis imperavit.—Attila pedig a Gót aki a Gepidák nemzetségéből származott Numedij fia aki a hun birodalom élén állt,sok ezres seregekkel egyszerre mindkét birodalmat,a régi és az uj rómait megtámadta.Erös magabiztos vezér módjára szárazföldön és tengeren lerohanta Trákiát elnéptelenitve a vidéket egész az Athira folyóig.Theodosius Asperat és Areobindut küldte ellene.Theodosius felajánlott Attilának 6ooo libra aranyat annak fejében,hogy vissza szolgáltassa az elfoglalt területeket,ezen kivűl évi járadék adóra kötelezte magát.Ez után amint mondják,Attila betört a régi Róma(Nyugat-Európa) területeire.Aetius állt vele szembe ,aki mint Róma első embere,Teodorikus császár megbizásából Galliát igazgatta.A barbár sokféle nagy igéreteket tett hogy ezt a nagy embert a seregével együtt magához csalja.Aztán Aetius váratlanul megtámadta Attila seregét amely a Dunán tulon táborozott sok ezer embert lemészárólva .Attilával egy lándzsa végzett,Theodorikust meg egy nyil ölte meg.Igy mentette meg a gondviselés a régi és az uj Rómát a Gótoktól.Igy Genzerikus egyedűl uralkodhatott a nemzetei fölött.

Hát akkor hogy is állunk? Volt egy hun Attila,meg egy gót Attila aki ráadásul gepida származású? A fenti könyvet keresztény papok irták,akiknek volt annyi müveltsége, hogy tisztában legyenek az akkóri világtörténelemmel.Ujabb irásos dokumentumok azóta nem kerültek elő.Az utólagos irások csupa spekulációk.A gepidák pedig nem jöttek Ázsiából de még keletről sem.

A nagy történelem hamisitások a 15.század körül zajlottak.Ekkór gyártottak egy sór történetirót mint Pompeius Trogus,vagy Paulus Orosius,Jordanes akiket jó szokás szerint vissza datáltak a multba,hogy hitelessé tegyék a hamisitást.A szkiták és a hunok nagy történelmi multtal rendelkeztek,ezért minden indóeurópai nép megpróbálta őket az elején a saját őseiknek beállitani,csak amikór kiderűlt,hogy a történelmi irások ezt nem támasztják alá,akkór elkezdték ugy a szkitákat,mint a hunokat befeketiteni és a származási helyüket eltólni minél keletebbre.Ez jól látszik a következő szövegből:

587.old:Gentem Gothorum,que pro Getica Gothica est dicta,constat á Scythis originem habuisse.Scythas vero primos esse in Europa sub septentrione et ad Tanais limitem,feros ac paratissimos ad mortem,apud omnes scriptores invenimus.Sed Pompeius Trogus eorum originem quam remotissime repetens,multa dicit quae Scythis Asiam incolentibus,magis quam in Europa ad Tanaim sedentibus accomodari videntur.Paulus Orosius de his scribit,quod Romanas provincias ingressi,societatem Romanam foederis precibus quesiverunt,quam armis vendicare potuissent.—A gótok nemzetsége melyet Getikának és Gótikának is mondanak (Jordanes),szkita származású.A szkiták az első nép Európa északi részén egész a Tana folyóig,edzettek és mindig felkészültek a halálra,ezt az összes irónál igy találjuk.De Pompeius Trogus a származásukat sokkal távolabbról emliti,azt hangoztatja,hogy a szkiták Ázsia lakói,mitöbb a Tana folyó melléke csak idéglenes szállásuk.Paulus Orosius azt irja,hogy benyomultak a római provinciákra ahová inkább könyörögve kéreszkedtek be mint erővel.

Lássuk hogy valóban könyörögve kérezkedtek be nyugatra állati csorda módjára a magyarok,akár a mai menekültek?

636.old:Anno autem Dominicae incarnationis 373 sub Damaso papa primo et imperatore Valente,Ungari in Scythia creverunt in magnum populum,unde invadere statuunt Occidentales regiones,ut tradit Ungarorum historia.Et cum exirent,omni coetu computato,de centum et octo tribubus,decies centena et octoginta millia,de unaquaque tribu decem millia armatorum virorum connumeraverunt.Duxerunt secum mulieres ac liberos pariter et armeta:Unum praeterea rectorem nomine Cadar ,virum prudentem et idoneum,qui lites sopiret malefactoresque,damnaret, constituerunt,decreto edicentes,quod si rector ipse immoderatam daret sententiam,communitas illam in irritum revocare ,errantemque rectorem corripere et deponere,si opus esset valeret.—Az Ur megtestesülésének 373.évében I. Damasius pápa és Valente császár idejében a magyarok Szkitiában nagy néppé növekedtek, ezért elözönlötték a nyugati régiókat,ahogy a magyarok történelme irja.És amikor kimentek, összeszámláltak minden csoportot,száz nyolc törzs,egymilió nyolcvan ezer emberrel,minden törzsnél tizezer fegyveres embert számoltak.Magukkal vitték feleségeiket, gyerekeiket és állataikat.A vezetők közt volt egy Kádár nevű megbizható megfelelő ember,aki tiltotta a gonosz cselekedeteket,és egy olyan törvényt léptetett életbe,hogy ha egy vezető rossz döntéseket hoz,a népnek jogában állhasson azt a vezetőt leváltani és elitélni.

Láthatjuk,hogy itt nincs különbség magyarok szkiták,vagy hunok közt.Egy és ugyanaz a nép,csak később szakitották szét őket pappiron a hamis történészek.Ha elfogadjuk hogy a szkiták őshazája a Kárpát-medence,akkór érthetővé válik sok homályos dolog.Itt az áll hogy kimentek(Szkitiából),vagyis egy kissebb területről,ahól már nem fértek el.Tehát a Kárpát-medencéből kiindulva nyugat felé mentek.Igy érthető hogy a nyugati krónikák miért irják,hogy az őseik a tungrik és a szikambriaiak voltak.Ez nem egy nomád népvándorlás volt,hanem nagyon is jól szervezett terjeszkedés.Politikailag egy nagyon messze mutató demokratikus törvényt hozott Kádár,amit megszivlelhetnének a mostani elkorcsosult nyugatiak.A Kádár név jelzi,hogy mester emberről van szó,s nem pedig egy rablásra szakosodott hadvezérről.

A magyarság génálománya  amint a genetikai kutatásokból kiderül olyan elenyészően kevés ázsiai jelleget mutatnak fel,hogy az ázsiai származás megdől.Ha a magyar nyelvet az Árpád népe hozta volna be a Kárpát-medencébe,az egy pár száz év alatt kihalt volna az idegen nyelvü népek nagy tömegében ahogy a vikingek(rormanok) nyelve is kihalt francia főldön.Amikor nem léteztek iskolák és könyvek,egy kisebbség sosem volt képes a nyelvét ráeröltetni a többségre.Ezért jogos a feltételezés ,hogy a szkiták ha nem magyar,de a magyar nyelvnek egy ősi formáját beszélték.

XV.századi világnézet

világtérkép

https://books.google.ro/books?id=gW3I0kl6UXcC&pg=PT123&dq=valachi+siculi&hl=hu&sa=X&ved=0CFsQ6AEwCWoVChMIpqfF_P7cxwIVyT8aCh2RvAdk#v=onepage&q=valachi%20siculi&f=false

Omnium gentium mores,leges,et ritus,ex multis clarissimis rerum scriptoribus,á Ioanne Boemo Aubano Teutonico nuper collecti,et novissime recogniti.—Minden nemzetek szokásai,törvényei,ritusai sok hires iróktól Joanne Boemo által nem rég felfedezve és összegyüjtve.

Nemzetek multjába vájkálni nagyon kényes dolog,de olyan hatalmak multját feltárni akik még ma is a világ sorsát irányitják,olyan mint darázsfészket bolygatni.Azonban azt látjuk,hogy a világ a vesztébe rohan,és ennek a megállitása csak is az igazság megismerésén keresztűl lehetséges,még akkór is ha az igazság megismerése néha fájdalmat okoz.A betonba zárt történelmi irások betonfalai kezdenek repedezni.Egy megrogyot épitményt csak ugy lehet megmenteni ha a javitást az alapoktól kezdjük.Vissza kell menni az eredeti történelmi forrásokig.Sajnos ezek zöme meglett semmisitve.Azon kevesek amelyek előkerültek valahonnan,nem régibbek mint a 16.században irodottak.Ezek szerzői habár hivatkoznak régebbi irásokra,de látni lehet hogy hatalmi érdekek mentén iródtak.Jó lenne megkeresni a kéziratokat,ugyanis a 16.század elötttől csak ilyenek léteztek.Ezek vagy hétpecsétes zár alatt vannak,vagy megsemmisitették őket.A fenti könyv a 15.századi nagyhatalmi történelemformálásnak az egyik példánya.A felsorakoztatott “tények” zöme hamis de akinek esze van azonnal láthatja hogy milyen céllal iródtak.

Mint bármelyik régi történelmi irás a teremtéssel kezdődik,aztán jön az özönviz,a népek ujra szaporodnak,a nyelvek szétválnak.

Aethiopia(Etiopia)

3.old:Aethiopes omnium mortalium primos fuisse dixerunt,hac coniectura usi,quod Aetiopicum solum ante omnes terras syderis propinquitate intepescere coepisset ,quum terra esset ab initio uliginoza —Azt mondják,hogy a halandók közűl az etiopok voltak az elsők,mivel az etiop föld a legközelebb állt a csillagokhoz,igy a leghamarabb kezdett kiszáradni,mivel (az özönviz után)a föld mindenütt vizzel boritott volt.
5.old :Mortalium vetustissimi Aetiopes—A halandók közűl a legrégebbiek az etiópok.

Mivel az özönvizelméletnek nagyon sok támadható pontja van,ezért ezt az érvet nem lehet elfogadni.Ennek a mesének van valami más mondanivalója,és pedig az az állitás,hogy az akkori felfogásban a müveltség Etiópiából indul.Tudjuk,hogy abban az időben a müveltség szorosan a valláshoz volt kötve,és ugy tünik,hogy a zsidó vallás Etiópiából származik .Erre abból is lehet következtetni,hogy az etiópok állitása szerint a frigyláda egy etiópiai templomban van elrejtve,más ősi zsidó iratokkal együtt.Ide nem engednek be senkit.Tény az hogy habár a frigyláda a zsidók egyik legfontosabb ereklyéi közé tartozik,jelenleg eltüntnek van nyilvánitva.

Maiores nostri,ut refert Orosius,totius terrae circulum Oceani limbo circumseptum triquetre esse figurae statuere:eiusque tre partes,Aphricam,Asiam, et Europam.Aphricam ab Asia disterminat Nilus,qui á meridie in Aethiopiam diffunditur,et Aegiptum perlabens,ac mirabili foecunditate irrigans ostiis non minus septem mari infunditur….Asiam ab Europa Tanais fluvius separat,á septentrione in mediam fere paludem Maeotidem defluens,cum Pnto reliquum Asiae ab Europa dividit.-–A nagyjaink ugy tudták,amint Orosziusz erről beszámol,hogy a föld háromszög alakú amit az oceán vesz körűl.A föld három része Afrika,Ázsia és Európa.Afrikát Ázsiától a Nilus választja el amely Etiópiába nyulik délre,Egyiptomon folyik kersztül és csodálatos termékenységet kölcsönöz neki az áradásaival…Ázsiát Európától a Tanaisz választja el.

Aethiopia duplex regio est,Asiae et Aphricae,altera que et hodie India dicitur,ad orientem solem rubro et barbarico mari alluitur,ad septentrionem Libyie et Aegipto contigua ,ad occasum interiorem habet Libyam ac reliqua parte ,qua austro iacet obversa.Alteri iungitur Aethiopiae que maior est et australior,sic appellata ab Aethiope Vulcani filio ,qui illi presuit,ut Plinius ait,vel a Graeci aido cremo aspectus ,quod solis vicinitate torreat.-–Etiopiának két része van, egy ázsiai és egy afrikai.Az egyik része amit ma Indiának mondanak,kelet felé a vörös barbár tengerig ér,észak felé Libia és Egyiptom határolja,nyugat felé Libia déli része.Etiopia másik fele nagyobb és dél felé nyulik ennek a népét Vulkán fiainak hivják az etiopok Plinius és a görögök szerint is az égett fekete kinézésük miatt.

6.old:Primo deorum cultum apud eos institutum memorant,primasque sacrorum ceremonias.Duplicem literarum usum ,ut que sacre dicerentur sacerdotibus duntaxat note essent….Rex ex sacerdotibus phanaticus eligerunt.-–Az emlékezet szernt náluk(etiopok)vezették be előszőr az isten tiszteletet és a szakrális ceremoniát.Kétféle irodalom létezett,profán és szakrális.A szakrális, papok által iródott csak nyomokban maradt meg…A fanatikus papokból választják a királyaikat.

Vajon hová tünhetett el a szakrális irodalom? Ugye nem nehéz kitalálni.

7.old.:Regem ut dictum est et eum qui de civitate meritus sit,secundum post Regem ut deos venerantur. —Amint mondatott a királyt és aki a társadalomban érdemeket tudott felmutatni,a király után istenként tisztelték.

7.old.Sacerdotes coniugati sunt…Thomae apostoli in Aethiopia summa veneratio….Arma bellica Aethioporum:Arcu in bello utuntur,conto ,lorica,galea.-–A papok nősűlhettek…A legnagyobb tiszteletnek örvendő apostól Etiopiában S.Tamás…Az etiopok harci fegyverei:lándzsa,pajzs,sisak.

Thracia(Trakia)

Thracia,que hodie Romania appellatur,Europae regio est,inter partes Scythiae computata,Macedoniam sequitur,á septentrione Istrum habet, ab oriente Pontem ac Propontidem,a meridie Aegeum mare …..In ea quondam urbes celebriores fuere Apollophama,Enos,Nicopolis,Bizantium,que postea a Constantino Constantinopolis dicta est,Perynthos,Lysimachia,Caliopolis,Amnes Hebrus,Nestos,Strymon.Montes Hemus,Rhodope ,et Orbelos .Homines habet feros ,asperos et numerosos adeo ut si aut unius Imperio regerentur aut idem sentirent,ut historie pater opinatur Herodotus:inexpugnabiles forent,et omnium gentium multo validissimi:sed quia arduum hoc illis est,et nulla ratione contingere potest ,ideo imbecilles sunt.-–Trákia melyet ma Romániának hivnak Európának egy olyan régiója,amelyet Szkitia részeként tartanak számon,Makedonia után észak felől az Iszter,kelet felől a Pontusz,délfelől pedig az Égei tenger határól.A valamikori hiresebb várrosai:Apollophama,Enos,Nicopolis,Bizantium,amelyet később Konsztantin császárrról Konsztantinápolynak mondották,Perynthos,Lysimachia,Caliopolis.Folyók:Hebrus,Nestos,Strimon.Hegyek:Hemus,Rhodoe és Orbelos.Az itt élő emberek vadak,edzettek és olyan nagyszámuak,hogy ha egy birodalomba tömörülnének Herodotusz véleménye szerint legyőzhetetlenek volnának,de amilyen büszkék, ésszel fel nem fogható,hogy miért ilyen gyengék.

Armatura qua (ut Herodotus scribit)in Dariana expeditione usi sunt,talis erat:E pelle vulpina cassides gestabant,tunicis induti,et insuper circumdati variis sagulis,pedibus et tibiis indutis caliga é pellibus hinnulorum,iacula peltas et pugiunculos,arcu valde pugnaces sunt et exercitatissimi,quem apud se repertum volunt.Una cum Scythis lingua utebantur.Scribit Plinius totam Thraciam in quinquaginta stratageas dividi solitam.Sed ea Thraciae pars que Gethica olim dicebatur,ubi Darius Hidaspis filius pene periit,hodie Valachia appellatur,á Flaccis Quiritum gente.Romani enim Gethis superatis et deletis,Flacci cuiusdam ductu eo coloniam miserunt:unde primum Flaccia dein corrupta voce Valacha dicta.—A fegyvereik,amint Herodotosz leirja a Dáriusz hadjáratában ezek:Róka bőréből készitett sisakot ,különböző kabátokat ,öszvér bőrből készitett cipőt és térdvédőt viseltek.Félelmetesek az ij használatában amelyben nagyon jártasak.A szkitákkal egy nyelvet beszéltek.Plinius irása szerint ötven stratégiai egységre osztódtak.De az a Trákia amelyet valaha Gétiának mondottak,ahól Dárius Hidaspis fia elesett,ma Valachiának hivják Flaccus római népe után.Ugyanis a rómaiak mi után legyőzték és megsemmisitették a Gétákat,egy bizonyos Flakkus nevű vezért küldtek ide koloniát alkotni.Ennek a neve után szóromlás miatt kapta a kolonia a Valachia nevet.

Astipulatur huic opinioni Romanus sermo,qui adhuc in ea gente durat,caeterum adeo ex omni parte corruptus,ut vix Romano homini intelligatur…Sacrorum ritus qui et Grecis.Daci postea eam terram occupaverunt,á quibus aliquandiu etiam Dacia dicta fuit,nunc Teutones,Siculi,et Valachi tenent.Teutones fortes viri ex Saxonia illuc á magno Carolo transmissi,á septem urbibus quas habitant,Siebenbürgenses patrio sermone vocantur.Siculi Hungarorum vetustissimi,ex his qui ab initio ex Scythia digressi his locis confedere.Valachorum factiones duae Dragule et Dani,alias Davi.Nam Gethae et Davi servorum nomina inde olim profecta Graecorum quidam prodidere.Dragulae Danis impares,Turcas nostrorum patrum memoria in eam terram induxerunt,quorum armis Dani ad internecionem deleti sunt.Ioannes Huniades,vir acer,Danis demum auxilio fuit,terramque ab hoste receptam sibi vendicavit.Agriculturae reique pecuariae Valachi ut plurimum student,quod originem gentis arguit….Est Valachia Transylvaniae contermina ab occasu ,ad ortum in Euxinum excurrit,ad boream et septentrionem Rusiam attingit,alluitur ad meridiem Istro:circa quem quisquid vagarum gentium occupat perpetua illis hyems,triste coelum premit.—Ezt az elképzelést támasztja alá a római nyelv amit mai napig is használnak az itt élő népek,habár már annyira romlott a nyelv,hogy a római emberek sem értik…A szakrális ritus görögkeleti.(Azt már nem meri megemliteni hogy a ceremonia nyelve szlavón,mert ez már nem illik bele az elképzelésbe.).Később a dákok elfoglalták ezt a földet kiknek a neve után ezt Dácsiának nevezték,ma Teutonok,Székelyek,és Valáchok lakják.A Teutonok erős emberek akiket Nagy Károly Szászországból hozott ide,és akik hét várat épitettek amelyek után a terület az anyanyelvük után a Siebenbürgen nevet kapta.A székelyek a magyarok közt a legrégebbiek,akik Szkitiából jöttek ki és az itteniekkel szövetséget kötöttek.A valachoknak két csoportjuk van a Dragulok és a Danok vagy Davok.Mert a Géte és a Davi szolga nevek akik Görög országból jöttek ki.Mi után a törökök benyomultak a Dragulok és a Danok földjére,a Dánokat a megsemmisitésig irtották.Hunyadi János vitéz ember végűl a Dánok segitségére sietett és az ellenségtől vissza foglalta a főldet ,amit el is sajátitott.A valachok foglalkozása köztudottan a pásztorkodás,ami a származásukra is utal.Valachiát nyugatról Erdély határolja,keletről a Fekete tenger,északról Oroszország,délről pedig az Iszter amely mellett télen mindig kobór népek huzódnak meg a puszta ég alatt.

Vegyük észre,hogy itt a szekeret a lovak elé fogták.Elöbb a rómaiak legyőzik a Gétákat,kolonizálják a területet,majd csak ezután jöttek a dákok valahonnan “elfoglalták ezt a földet kiknek a neve után ezt Dácsiának nevezték”.Ugyanez áll Sebastian Münster irásában a 989.oldalon:

https://books.google.ro/books?id=6i2WKfS2hVMC&pg=PA561&dq=argento++hunni&hl=hu&sa=X&ei=JPqcVMalCYGdygPXloLwCw&ved=0CGUQ6AEwCQ#v=onepage&q=argento%20%20hunni&f=false )

Vajon kik voltak ezek a dákok a szerző szerint? Hát ha figyelembe vesszük Sebastian Münster irását akkor rájövünk,hogy ezek a dákok germánok akartak lenni.

988.old.:Dacia cosi anticamente nomata ,hora é divisa in Transilvania,Servia,Bulgaria,Valachia.Transilvania si noma Sette Castello o Zipferland,dove si diceche gia habitarono Geti et Triballi.Dacia ancora detta Marmarissa ,é ne monti Carpatij da i quali sorga Tibisco fiume et vi si cava sale in tanta copia che basta á tutta la Schitia .Evvi una acqua vicina nella quale il ferro immerso dovena rame.Tibisco adaqua meza la Dania ,et entra nel Danubio,hora si noma Tissa et esce dal monte Carpato,si come anco Vistule ma quel va nel mare Germanico et quello in Ponto .Alcuni nominano Dacia da Dani che vi venero ad habitare.Sassoni mandativi da Carlo Magno conservano ancora la loro favella tra l,esterna natione,come poi si dice.—Dácsia amelyet az ókorban igy neveztek feloszlik Erdélyre,Szerbiára,Bulgáriára és Valachiára.Erdélyt hétvárnak is nevezik vagy Zipcerföldnek ahól a géták és a triballok laktak.Dácsiát Marmarisszának(Mármaros) is mondják mely a Kárpátokban található ahonnan a Tibiscus(Tisza) folyo ered ahól annyi sót bányásznak,ami egész Szkitiát el tudná látni sóval.Van egy szomszédos folyó amelybe ha a vasat bele mártják bronzzá változik.A Tibiscus Dánia közepén átfolyik és a Dunába ömlik,ma Tiszának hivják,a Kárpátokból ered akár a Visztula (de amelyik a Germán tengerbe ömlik),ez pedig a Pontusba.Dáciát a dánokról nevezték el akik ide jöttek lakni.A szászokat Nagy Károly telepitette ide,ezek megörizték a nyelvüket mind máig.

Meg kell érteni a célzásokat. A Szászok megörizték az anyanyelvüket a Dánokkal ellentétben. Dácsia a Dánoktól kapta a nevét(ezért néhol Dániának is emliti).Ez igy első látásra zagyvaság,de ha figyelembe vesszük a célt,ami nem más mint a Kárpát-medence kolonizálása a germán népek által mint a dánok,hollandok(datsch),németek(deutsch),akkór azonnal megvilágosodik az elképzelés.Münster szerint Dácsia Máramaros, ahova a dánok jöttek lakni.Azt is sejtetei az irás hogy honnan és milyen utvonalon tudnillik Dániából és a Visztula-Tisza utvonalon.De ha Dácsia tölük kapta a nevét,akkor ők a dákok,mert ugyebár jöttek,éspedig miután a rómaiak kolonizálták Erdélyt és nem elötte.Az hogy Münster Dácsiát a máramarosi hegyekbe helyezi,ennek van egy még mélyebb üzenete,tudnillik az a feltételezés,hogy a Dánok valójában Máramarosi őslakósok,és innen szivárogtak le a Visztulán az északi tenger partjára,és a Tiszán a Kárpát-medencébe amit egyenesen Dácsia helyett Dániának ir.Ez volt tehát az eredeti történelmi ábra,ami különböző okok miatt még nem valósult meg,de amig a Kárpát-medence népeit mindig össze tudják ugrasztani ez a lehetőség mindig fenn áll.

Jól látszik,hogy amikór ezeket a könyveket irták,vagyis a 15.század vége felé,a Dácsia fogalma még nem volt tisztázott.Mind ez a tény,és az hogy mindaz amit Hodotosz a szkitákról ir egy az egyben ráruházták a dákokra,azt jelenti hgy a dák fgalmat a 15.században találták ki.

Hungaria,hungarorumque vivendi institutis(caput X.)
74.old.:Hungaria nunc sane ea regio est,que olim Pannonia fuit:licet haec hodie illius fines in totum non impleat,nec tam late quondam patuit,quam hodie Hungaria.Enimvero á Laytha flumine inferiorem tam tum Pannoniam usque ad Savum amnem complexa,ultra Danubium Poloniam attingit,terramque cpmplectitur,quam Gepidae et Daci tenuerunt patetque imperium gentis multo latius quam terre nomen.Erat haec terra ut prisci rerum scriptores habent nove circulis,quos hagas Germanica lingua dicimus,circundata,quorum singuli ita stipitibus quernis sive sagineis vel abiegnis extructi erant,ut de margine ad marginem viginti pedum spatium tenderetur in latum,totidem erigeretur in altum:civitas autem universa aut durissimis lapidibus aut tenacissima creta repleretur.Porro superficies vallorum eorundum integerrimis cespitibus tegeretur.Inter quorum confinia arbusculae plantatae erant,que abscisae proiectaeque ut plurimum herbas et frondes proferebant….Pannones ab initio eam terram tenuerunt,Peones olim dicti:inde Huni habuere,Gens Scythica.Mox Gothi ex insulis Germanici oceani profecti,post Gothos Longobardiex Scandinavia etiam oceani insula.Novissime Hungari ex alia Hungaria Scythica egressi,quam non longe a Tanais ortu extat et Iuhra hodie dicitur ,misera adhuc regio ,utpote sub frigidissimo coelo iacens,duci Moscovie tributaria.—Hungária az a régió amelyet valamikor Pannoniának neveztek:Habár a határai mára már nem a régiek,nincs akkora kiterjedése mint valamikor régen.Mert valamikor a Lajtátólegész a Száva folyóig,és a Dunán keresztűl egész Lengyelországig ért,amit a gepidák és a dákok tartottak.Ahogy a régi irók emlitik kilenc kör amit németűl hagas(élőkerités)-nak hivnak.(Ezek azok a hires körök amit a német történészek ringusoknak meg notker-nek is neveztek,magyarúl győrök).Körös körűl gerendákkal és földhányással megerösitve.A fal vastagsága husz lépés,ugyanennyi a magassága…ezek közt falvak és városok helyezkedtek el olyan távolságokban,hogy hanggal lehetett jelezni egyikből a másikba….Ezt a területet eredetileg a pannonok lakták akiket Peonoknak neveztek,ezután a szkita származású hunok birtokolták.Aztán a germán szigetekről származó gótok,a gótok után az ugyanonnan származó longobárdok.Legujabban a hungárok,akik a Szkitiai Hungáriából jöttek ki amit ma Juhrának hivnak.

Vestitus Hungarorum -A hungárok öltözete

Viri vestes superne excavane circa interscapilium,linea subtus tunica circa collum,et humeros quodantenus apparens,quam partem ferico et auro fere omnes exornant,indifferens in caliga ,cothurno superinducto…Muliebris vestitus strictior,et ad collum sub ductus ut omnia tegantur,tantum lineae tuniculae ora emineant pretiosissime ornata ,vestibus togam super inducunt velamine,ac praeter oculos et nasum caetera fere abscondunt:gemmis et margaritis vulgo utuntur.Cothurno calceantur viri foeminique,ad media crura inducto.Annum lugent defunctos,et quosdam biennio.Barbam rasitant praeterquam superiore labro.Orthodoxae fidei cultus ex lege iudicant.-–A férfiak kacagányt,tunikát csipkés gallérral,az egész ruházat arannyal átszőve,és mindenki csizmát viselt.A nők viselete szigorubb,minden ruhadarabjuk drágán diszitve,a fejdiszről gyöngyök és drágakövek lognak le amelyek szinte eltakarják az arcot.Akár csak a férfiak,a nők is csizmát viselnek.Az elhunytakat két évig gyászolják.A férfiak a bajusz kivételével borotválják az arcszőrzetet.Az ortodox vallás gyakorlását a törvény tiltja.

Ajtonyt még Budán keresztelték a görög ritus szerint:

https://books.google.ro/books?id=UFQu8dNPnskC&pg=PP9&dq=Sancti%20Gerardi%20Sagredo..&hl=hu&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Sancti%20Gerardi%20Sagredo..&f=false
8.old.In diebus illis erat quidam Princeps in Urbe Morosséna nomine Achtum potens valde,qui secundum ritum Graecorum in civitate Buda fuerat baptizatus.
A jelen irásban az áll hogy Ajtonyt a görög ritus szerint keresztelték Budán.Ugy látszik, hogy ez nagyon kényes kérdéseket vetne fel az iránt ,hogy István valójában milyen pogányokat is téritett meg,ezért a magyar változatokban ezt a Budát át változtatták mikor Bodonyra,mikor Vidinre.

.Az ,hogy a törvény tiltotta az ortodox vallás gyakorlását(ez persze csak S.Istvántól kezdve),volt az egyik tragikus intézkedés,ami miatt a magyarság fele elmenekült és megváltoztatta a nemzetiségét.Ehhez aszisztált a magyarországi katolikus egyház,amely mindig is német érdekeket képviselt.Erről persze nem ildomos beszélni.

Fines Hungariae Hungária határai

Habet hungaria ad ocasum Austriam et Boemiam,ad meridiem Illirici partem,que Adriatico est pelago obversa ,ad orientem solem Serviam,quam Triballi et Misij tenuerunt,nunc a quibusdam Sagaria vocatam,ad arctum et boream Poloni,Moschique finitimi.Urbs regia est Buda ,a Bada Attileae fratre appellata...—Nyugatról Ausztria és Boémia,délről az Illirikum ,keletről Szerbia,északról meg lengyelország és Moscovia.

Hiányolom a szövegből az “őslakósok”öltözetét, szokásaikat,mivel a történelem állitása szerint a magyarok bejövetele elött ők nagyszámban lakták ezt a földet.
Azt látjuk,hogy minden nép bele értve a dákokat is a magyarokon kivűl mind a germán tengerpartról vagy a germán szigetekről jött a Kárpát-edencébe.Ennek az az oka hogy egész Európát már akkór nem az őslakósok uralták.Őslakósnak lenni nagy szégyen vólt.Ezért a történetirók ugy kedveskedtek a dinasztiáknak,hogy mindig valahonnan távolról származtatták őket.Egy ország nem is számitott országnak és a dinasztia nem is tarthatott jogot rá ha nem tudta bizonyitani hogy valamikór karddal hóditotta meg.Az őshonossági jog csak a 2o.században kezdett előtérbe kerülni,a koloniálizmus felszámolásakór.Mára már ugy néz ki hogy ez is idejét multa,és megint azok jutnak előnyökhöz,akik valahonnan jöttek.

Parthi(a pártusok)

Parthiam Parthi Scytharum exules á se vocaverunt terram furto occupatam,á meridie Carmaniam,á septentrione Hircanum solum,ab occidua solis plaga Mediam,ad ortum Ariam habentem..Gens ipsa Assirijs Medisque temporibus obscurissima…Postremo Macedonibus servivit….Plinius quatordecim Partorum regna numerat.Trogus his orientis Imperium attribuit,velut orbis divisione cum Romanis facta.Administratio gentis post defectionem Macedonici Imperij sub regibus fuit:qui Arsaces ab Arsace primo Rege dicebantur omnes….Sermo his inter Scythicum Medumque medius ex utrique mixtus.–-A pártusok a szkiták leszármazottainak vallják magukat,a Pártiát pedig csellel foglalták el.Pártiát délre Cármia,északon a Hirkán föld (ez a Káspi tengertől délre van),nyugatra a Médek,keletre Ária határolja.Az asszir-méd időkben nem tudni semmit erről a nemzetről.Később a Makedonokat szolgálták.Plinius 14 pártus királyságról ir.Trogus nekik tulajdonitja a keleti birodalmat amely Rómával osztozott a terület fölött.A makedon birodalom hanyatlása után a nemzet adminisztrációját a királyok látták el:akiket arszakidáknak nevezték első királyukról Arszákról.A nyelvük a Szkita és a Méd nyelv keveréke.

Tehát maguk a pártusok azt tartják magukról,hogy a szkitáktól származtak el.A történészek szerint ezt a nyelvük is tanusitja.Igen ám,de a történészek szerint Makedon Sándor hoditása elött nincs róluk emlités azon a vidéken.Azt is láttuk hogy a trákok szkita nyelvet beszéltek.Hát mi határozza meg egy nemzet identitását,ha nem a nyelv?Igy nagy a valószinűsége ,hogy Nagy Sándorral mentek a trákok is a kelet meghóditására.A probléma az,hogy,ha ezt elfogadjuk,akkór tompul a görög dicsőség,ami már ma napság nem lenne nagy baj,de tudni való,hogy Róma a görög kulturától lett naggyá.Ezért inkább azt kell mondani,hogy a pártusok,ha léteztek is nem tudjuk honnan kerültek oda.