fabsanyo

Gondolatok

Month: March, 2016

Zeitgeist

A mozgalom elinditója Jacque Fresco brooklyni, autodidakta építészmérnök, tudományfilozófus, társadalommérnök, nagy hatású tanító, feltaláló és futurista.

Meglátásom szerint ez nem más, mint egyik a sok utopisztikus elképzelések közül.

Megprobálom kommentelni az itt felvetett tételeket.

Szemelvények a wikipédiáról:

A mozgalom felismeri, hogy az olyan problémák, mint szegénység, hajléktalanság, korrupció, válság, háborúk, és éhezés csupán „tünetei” egy idejétmúlt társadalmi rendszernek, ugyanis a 20. század folyamán a föld meghaladta a tényleges hiányt (pl. élelmiszer, víz, ruházat, lakás, stb.), és már csak ezen javak elosztásával van a gond. Az elosztás pedig a gazdasági rendszer alapján szerveződik, ami a hiány menedzseléséről szól.”

Itt is érvényesül az a Marxi Lenini tézis,hogy az anyagi lét határozza meg a gondolkodást. Amerika,amelynek amugy is a legnagyobb bőségben a rendelkezésére álltak az anyagi erőforrások,miután győztesen került ki a II. világháborúból,egy amerikai állampolgárnak valóban az lehetett a benyomása,hogy egy olyan fokú bőséggel rendelkezik a társadalom,amikor már csak az elosztással lehet gond.Ekkor a tulnépesedés még nem érte el azt a fokot,ami nemsokára már arra késztette Amerikát,hogy korlátozza a bevándorlást.Ekkor még ugy tünt,hogy tanulás révén integrálni lehet bármilyen kulturával rendelkező népcsoportot.A mai realitás sajnos azt mutatja,hogy vannak népcsoportok,amelyek a kulturális különbözőség miatt párhuzamos társadalmakat hoznak létre,most már nem csak Amerikában ,hanem világszerte,ahól a multikulturalizmussal próbálkoztak.Azt észre lehet venni,hogy a népszaporulat ott a legalacsonyabb ahól kulturát teremtettek.Ellenben ott ahól a népszaporulat nagy,még a meglévő kulturát is elöbb utóbb lerombolják.Szellemi terméket,tehát kulturát csak olyan egyének és társadalmak tudnak létre hozni,ahól a nemi vágyak kiélését bizonyos korlátok közé kényszeritik.Ahól ezek a korlátok hiányoznak,ott szellemi visszaesés tapasztalható és a népszaporulat növekedése.Az europai ember alacsony szaporulata megfelel az europai kultura követelményeinek.Hamis állitás az,hogy az európai ember nem szaporodik megfelelőképpen.Az állatvilágban,ami alól az ember sem kivétel,azt lehet tapasztalni,hogy minél alacsonyabbrendű egy faj,annál szaporább.Ez természetes,mivel a fajfennmaradásnak kétféle stratégiája létezik:1.Ha a faj messzemenően képes gondoskodni az utódokról,akkór kevesebb utód létrehozására van szükség.2.Ha azonban nem képes gondoskodni az utódokról,akkór sok utódra van szükség ahhoz,hogy a veszteségek daccára a faj fenn tudjon maradni.

Ennek a mozgalomnak az ideologiája semmiben sem különbözik a a kommunista elképzelésektől.Ugy képzelik el a világot,mint egy önmüködő termelő gépezetet ahól az összes anyagi javak maguktól megjelennek,akár a gyümölcsok a fán,és csak le kell szedni és szétosztani.Arra már nem gondolnak,hogy ezt a gépezetet valakiknek meg kellett teremteni.A hangsulyt nem az anyagi javak előállitására helyezi,hanem azok elosztására.
A Zeitgeist-mozgalom legalapvetőbb céljának tartja a jelen társadalom monetáris alapú gazdaságról való erőforrás-alapú gazdaságára történő átállását. A mozgalom arra a következtetésre jutott, hogy a nacionalizmus, kormányok, rasszok, vallások, felekezetek és társadalmi osztályok téves, idejétmúlt megkülönböztetési formák.”

Amerika egy olyan ország volt,ahol szinte mindenki megtanult angolul,de a nyelvnek semmi köze nem volt a nemzeti érzéshez.A tény azonban az,hogy a Föld népességének a zöme sokkal jobban ragaszkodik az anyanyelvéhez ,a nemzetiségéhez,a vallásához és a fajtájához,mint ahogy azt a 2o.század végefelé sokan elképzelték.A Zeitgeist-elképzelések,tehát a II.világháború utáni amerikai realitásokból indulnak ki.Mára már világosan látszik,hogy egyes régiók népszaporulata jóval meghaladta azt a szintet,amikór még ezek a régiók el tudták tartani a népességüket.Ezért a Zeitgeist támogatói olyan megoldást helyeztek kilátásba,amelyben nagy néptömegeket telepitenének át olyan országokba,ahól a tulszaporodott tömegek megélhetését tudnák biztositani.Ha figyelembe vesszük a nyelvi,a vallási,nemzeti,sőt faji különbségeket,és azt a tényt,hogy minden multikulturalizmus irányába tett erőfeszités csődöt mondott,akkór ez nem más mint a földi civilizáció legyilkolása.A tulszaporodás korlátozását,elsősorban a vallási vezetők fanatizmusa,és ezen népek vezetőinek aggresziv képzete,hogy a szaporaság által világuralomra tesznek szert gátolják.

A zavartalan társadalmi haladás elősegítése érdekében két feltételnek kíván eleget tenni. A Zeitgeist-mozgalom célja, hogy ismertesse az emberekkel ezt a két feltételt:

1.-a mai legjobb tudáshoz mérten kell felfrissíteni az emberi értékrendszert
2.-a környezeti visszajelzéseknek alá kell támasztaniuk e világnézet helyénvalóságát.”

Az 1.követelménynek a Föld népességének a 8o százaléka nem fog megfelelni,mivel az értékrendszer a legtöbb embernél a vallásokhoz kötődik.A vallások olyan szentkönyvek utmutatásai szerint müködnek,amelyeket a szent(örökérvényű) voltuk miatt nem lehet megreformálni.A legnagyobb tudást,csak a társadalom egy szük rétege képes elérni.A társadalmi értékrendszert azonban nem ezek befolyásolják.
A 2. mondat teljesen értelmetlen.A környezeti visszajelzések nem nagyon támasztják alá ezen világnézet helyességét.Amig az emberi szaporulat,és különösen azon embercsoportok szaporodása,akik nincsenek tekintettel a környezetre nincs szabályozva,addig a környezet mindinkább kárositva lesz.

Erőforrás-Alapú Gazdaság

A TZM a fenntarthatóság biztosítása miatt szükségesnek tartja egy új gazdasági modellre való áttérést, mivel a jelenlegi eredendően fenntarthatatlan. Az Erőforrás Alapú Gazdaság (EAG) egy tudományos alapú gazdasági rendszer, melynek három alappillére a következő:[* 1]

1. Nyersanyagok, erőforrások számbavételezése
2. Dinamikus egyensúlyra való törekvés (pl. szenzorok, és folyamatos visszacsatolás, és algoritmusok révén)
3.Stratégiai dizájn (előrelátó tervezés, többek között a tartósság, modularitás, és optimalizált újrahasznosítás érdekében)”.
“Az EAG további jellemzői:

1.Az ideológiák és vélemények helyett a tudományos konszenzus alkalmazása a kormányzásban
2. Önellátó városok (pl. vertikális farmok, erőművek, ipartelep, újrahasznosító üzem minden városban)
3.A javak használata hozzáférés-alapon (a pazarló, tulajdon-alapú használat helyett, mely a bőség mellett elavult)
4.A pénz, és a piac marginális szerepe (az alapvető javak – pl. élelmiszer, ruházat, lakás – bőségben rendelkezésre állnak)
5. A munka automatizálására való törekvés (a munkabér koncepciója az automatizáció exponenciális terjedése mellett elavult)
6. A Föld népeinek egyesítése (a globalizáció révén ránk is hatással vannak a bolygó túlsó felén bekövetkező események, és fordítva)”.

Ennek az elméletnek semmi valós kivitelezhető realitása nincs.Ez egy egyszerű reklámfogás a globalista világelit részéről, a korlátolt gondolkodású tömegek megvezetésére egy korlátólt gondolkodású “proféta” által.A “nyersanyagok és erőforrások számbavételezése”,nem más,mint a világ erőforrásainak eltulajdonitása egy a világ kormányzására önjelölt világelittől,amely világ elit hivatott a Föld népeinek egyesitésére és uralására.A “proféta” azzal árulja el önmagát,hogy nem nevezi meg a javak igazságtalan elosztásánek a fő okozóját és pedig a hitelrendszert.
Ha a Föld népeinek egyesitéséről beszélünk,nem hagyhatjuk figyelmen kivűl a világkormány milyenségét.Azt hogy ez a világkormány melyik modellt fogja követni?.Ha amerikai modellt választunk,és ugy tünik,hogy az elmélet kidolgozója amerikai realitásokból indult ki,akkór a világ kormánya a világ leggazdagabb embereiből fog állni.A világ leggazdagabb emberei,amint tudjuk azok akiknek a kezükben van a pénzkibocsátás és a hitelezés joga.Igy őket semmi nem akadályozza meg abban,hogy a hitel utáni kamatot a kényük-kedvük szerint határozzák meg.Ez pedig nem más mint a rabszolgatartó társadalmi rendszer legalizálása.

Virágok és emberek

«Oggi il nostro continente europeo, stretto tra integrazione comunitaria e automatismi nazionalistici ed etnici, vive un momento doloroso per il dramma umanitario di tanti nostri fratelli che giungono alle sue frontiere e chiedono di essere accolti». Lo ha detto il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, a Skopje, capitale della ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, in occasione della apertura della nuova residenza vescovile. –“Ma a mi európai kontinensünk a társadalmi integráció és a nemzeti és etnikai előitéletek szoritásában,egy fájdalmas pillanatot él meg a humanitárius dráma miatt amely azon testvéreinket érinti,akik a határainkhoz érkeznek,és bebocsájtást kérnek ” Ezt mondta Skopieban Pietro Parolin vatikáni államtitkár Makedoniában az uj püspöki székhely megnyitásakór.

Subito prima di citare il dramma umanitario in atto in Europa, il cardinale aveva ricordato madre Teresa di Calcutta. «Una figlia del vostro popolo, madre Teresa di Calcutta – ha detto – è stata protagonista straordinaria della sollecitudine della Chiesa per le sofferenze dell’uomo, con il suo inesauribile impegno verso i più poveri tra i poveri, nell’apertura di spirito e di cuore a uomini e donne di ogni razza e nazionalità». «dovremmo sentire umiliante dover chiudere le porte, quasi che il diritto umanitario, conquista faticosa della nostra Europa, non trovi più posto». —Mielött felvetette volna a humanitárius drámát,a biboros emlékeztetett Kalkuttai Teréz anyára :”A ti népetek leánya Teréz anya az első sorokban állt az Egyház felhivásakor az emberi szenvedés irányába,kimerithetetlen odaadással állt a szegények legszegényebbjai mellé, szivvel lélekkel férfiakhoz és nőkhöz,fajtól és nemzetiségtől függetlenűl.

Tudni való,hogy ezen beszéd elhangzásakór a makedonok lezárták az Európába vezető utat a bevándórlók elött.Tehát a beszédet ugy lehet értelmezni,mint egyfajta nyomás gyakorlást Makedoniára a Vatikán részéről,a határ megnyitása érdekében.
Ezek szerint a pápa ugy tekint az Európai kontinensre ,mint egyfajta Noé bárkájára,amely köteles befogadni az összes bekéreszkedőt.Az első ezredforduló körül volt még ehhez hasonló eset,amikór a pápa elpecsételte a hiveit,és várta a világ végét az anno mundi 65oo-as évre.

Ha azonban ez nem világvége várás,akkór milyen jogon követeli a pápa az európai országok részéről az idegenek befogadását és eltartását?Aki valóban oltalmat és menedéket keres,az nem válogatja meg az országot ahól menedéket kap,és nem folyamodik terrorisztikus zsarolási módszerekhez,sinekre fektetve a saját gyerekeiket,amikór a befogadók meleg szállást kinálnak nekik.

Vajon a világ már megérett a globalizmusra? Európa rendelkezik olyan gazdasági spirituális és politikai potenciával,hogy magára tudja vállalni az egész világ problémáját?Ezt nem gondolhatja egyetlen normális ember sem komolyan.Akkor meg mi a célja a Vatikánnak?Ezek a papok egyszerűen vénasszonyok modjára érzelemtől elvakultan rimánkodnak és imádsággal próbálják megoldani a lehetetlent?

Szerintem itt más a helyzet.Ez nem a világ és nem Európa problémája ,hanem a vallásé.Azé a vallásé,amely nem képes meghaladni feudalista felfogását.Ezért az europai gondolkodó emberek eltávolodtak a vallástól.Ki érezheti ezt jobban mint az a pápa aki olyan környezetből érkezett,ahól inkább az érzelem dominál mint az értelem.Ezért gondolom,hogy Ferenc pápának az egyik frusztráltsága ebből adódott Európába jövetelekór.Sajnos azt is tapasztalhatta,hogy az európai potentátok nagy része az értelmükkel vissza élnek,saját önös érdekükben hasznositják és nem a közösség érdekében.Ez mind igaz,de vajon ha a világ ezer évvel elmaradott népességét rázuditja Európára,és vissza kerülünk a sötét középkorba,képes lesz a kereszténység megvédeni magát az iszlámmal szemben? Vagy a keresztény templomok rendre meg fogják nyitni a kapuikat az iszlám elött ugy mint a Közel-keleten történt.Sajnos a hataloméhes papok nem egyszer ilyenmodon árulták el saját népüket:
“Az igazsághoz hozzátartozik, midőn Kr. e. 2000 táján sorra elestek a sumir városok, a III. UR-i dinasztia utolsó uralkodója, IBI.SIN háta mögött a nippuri papság kiegyezett a sivatagból betörő barbár és kegyetlen semita hódítókkal, és a sorsára hagyta sumir népét.”
Ez a folyamat többszőr megismétlődött a történelemben (lásd a bibliát),amikór a nép ugymond “elfordult” az Istenétől,de valójában a papjaitól.Amikór az európai papság nem képes felemelkedni az európai ember gondolkodási szintjére,akkór olyan hiveket próbál tóborozni,akik az ő nivójukon állnak.Ez az egyik ok amiért az egyház annyira kardoskodik a bevándorlás mellett.

Az Egyháznak az egyik alaptézise az, hogy minden ember Ádámtól származik,tehát ugyanolyan biologiai adottságokkal rendelkezik.E szerint ha vannak is fajok és a Pietro Parolin beszédéből ez derül ki (” …uomini e donne di ogni razza e nazionalità…”),ezek csak elfajzások lehetnek.Az hogy csak elfajzás lenne, az az integráció problémáján nem segit.A lényeg,hogy különbségek vannak.Aki ezt nyilvánosan ki meri mondani azt ugy hivják hogy rasszista.A rasszizmusnak a modern változata a Wikipédia szerint a Kulturális rasszizmus:
“A hagyományos rasszizmus mint tudománytalan elmélet elutasítása után a modern rasszizmus magába foglalhatja a más „kultúrákkal” szembeni megkülönböztetést is. Példa: „a cigányok sokat lopnak”, „az arabok nőgyűlölők”, „az afrikaiak különösen agresszívek”, „a zsidók mindig hazudnak”. Étienne Balibar francia filozófus a rasszizmusnak ezt a formáját „rasszok nélküli rasszizmus”-nak nevezi. Az ilyen feltevéseknek lehet statisztikai alapjuk, azonban az általánosítás megbélyegzi a közösség negatív tulajdonsággal nem rendelkező tagjait is.”

De vajon a megkülönböztetésnek csak pejorativ jellege van,és ez lenne az oka,ami miatt a globalisták szeretnék összekeverni a fajokat?Mert amennyi rosz jellemvonást találunk,ugyan igy találhatunk jókat is,csak ki kell ezeket is emelni.A rasszista egy bizonyos fajt gyülöl,amit megpróbál kiiktatni(megsemmisiteni).Ennek az egyik módja a fajok összekeverése.Tehát aki a fajokat össze akarja keverni,az valójában rasszista.A különböző fajok létezése ugyanolyan szinessé teszi a világunkat,mint a többféle virág a virágos kertet.Az nem lenne jó ha csak egyfajta virág létezne a világon.Ugyanakkór egy havasi gyopárt hiába próbálunk a Balaton partján termeszteni,vagy egy orhideát a norvég partokon.
Végül is azt mondom,hogy nem a világot kell átformálni és idomitani a bibliai dogmákhoz,hanem a bibliai dogmákat kell idomitani a valósághoz.Ehhez azonban több értelemre van szükség mint érzelemre.

Sámuel én magát bámuel

aba sámuel.jpg

Magyarország harmadik keresztény királya Aba volt.Legalábbis igy van megirva a történelem könyvekben.

Dr.Görög Ferenc könyvében Aba Sámuel, söt Aba Samu(ugye igy már családiasabb).

Nemere István igy ir róla:”Aba Sámuel ispán István király sógora.Ő a kazároktól leszakadt és a magyarokhoz csatlakozott kabar nép törzsfője is volt egyben.ez volt az a rejtélyes,söt kissé misztikus törzs,,amely valaha keleten még a zsidó hitre is áttért.Sámuel a törzs leszármazottaival a Mátra vidékén töltötte gyermekkorát és nincs kizárva,hogy akkor még éltek ott zsidó hagyományok…de hát ő is keresztény volt,mint akkor már szinte mindenki az országban,származott,bármelyik törzsből is.”

Érdekes ,hogy egyesek milyen látnoki képességekkel birnak.Sajnos nem tudhatjuk,hogy mi mindent rejt még az a három pont a fenti szövegben.De lássuk a tényeket,vagy legalább is a régi latin szövegeket a témával kapcsolatosan.

https://books.google.ro/books?id=_nZfhl9sX5wC&pg=PA762&lpg=PA762&dq=vita+S.Emmirammi+sec.X.&source=bl&ots=DBkoh1hg9A&sig=BuoACU0QgOwTtRIPV-Qz_T8H89g&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwigrPXR2MLLAhVDJpoKHUgVCbwQ6AEIGjAA#v=onepage&q=vita%20S.Emmirammi%20sec.X.&f=false

45o.old:Ungari quendam Ovonem regem sibi eligentes,Petrum regem suum expellunt….Ovo rex ungarorum ob susceptum ab Henrico rege Petrum,a se expulsum,fines Boariae praedis et incendiis depopulatur-–A magyarok egy bizonyos Ovo nevü királyt választottak maguknak.Amikor Ovo megtudta hogy Henrik király befogadta Pétert(Orszeolo Péter),a Bajor területek népeit kezdte tüzzel vassal irtani.

https://books.google.ro/books?id=xc1YAAAAcAAJ&pg=PA28&dq=qui+olim+draconis+ex+dentibus&hl=hu&sa=X&ei=kw0HVKnRMcvnygPDxIC4Dw&ved=0CFsQ6AEwCA#v=onepage&q=qui%20olim%20draconis%20ex%20dentibus&f=false

44.old.Aba vero rex devictus fugit versus Ticiam:et villa quadam in scrobe veteri ab Hungaris ,quibus regnan nocuerat,crudeliter iugulatur.Cuius quidem corpus est sepultum in ecclesia,que fuerat prope ipsam villam.Post aliquot autem annos cum esset effossum de sepulchro,sudarium et ipsius vestimenta invenerunt incorrupta et loca vulnerium resanata:tandem sepelierunt corpus in proprio monasterio in Saar.—Aba király legyőzetvén Ticia felé szaladt,ahol a magyarok elfogták és megölték.A testét a közelben lévő templom mellé temették el.Amikór évek mulva kiásták a testét,a lepel és a ruházat ép volt rajta ,a testén a seb be volt gyogyulva.Ezután a Saari monostorban temették el.

Az Anales ecclesiastici regni Hungariae-ben https://books.google.ro/books?id=vclhAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
ugyanigy az Aba, Ovo formában jelenik meg.

Valószinű,hogy ezt a nevet utólag adták neki,mivel István király örökségét probálta menteni,óvni.A korabeli magyar irásokban látni lehet,hogy a v betüt a szlavon hatás miatt b-vel irták igy lett az Ovo-ból Obo,aztán Aba.Az idegenek ma is nehezen különböztetik meg a magyar a-t az o-tol.A legtöbb pap akik történelmet is irtak nyilván való, hogy nem magyar volt.A latin szövegekben amit mi apátnak nevezünk azt ugy irták hogy Abas.Hát az apátnak is ovó szerepe lehetett mint az apának.Arra azonban kiváncsi vagyok,hogy ki találta meg a kereszt nevét.Az emlitett latin irásokban nem jelenik meg sem Sámuel ,sem Samu,csak egyszerüen Ovo,vagy Aba.

Az ovo egy eredeti magyar szó.Ezt abbol lehet megállapitani,hogy a magyar nyelvben értelmes szóbokrot alkot,eltérően a más nyelvekben előforduló ovo szavaktól.Az ovás magyarul védelem nyujtást jelent.Például a futbalban egy mecs megovása,abban az esetben ha kételyek merulnek fel az eredmény tisztasága felől,a meccs elötti állapot visszaállitását jelenti.Pénzügyben az ovatolás a bankjegy valódiságának a kutatása.Aztán van ovóda,óvatosság,óvatlanság stb.Valószinű,hogy a latin ovum=tojás is a magyarból lett leképezve,mivel sem a latin sem a latin leánynyelveiben nem bir olyan értelemmel mint a magyarban.A tojás a magot óvja és ugyanakkór arra szólgál,hogy az eredeti állapotot biológiailag vissza állitsa.Ezért azt kell mondanunk,hogy az ovo(latinul ovum)=tojás, egy olyan ősrégi magyar szó,ami idővel kikopott a nyelvünkből.

Kisiklatott kereszténység

“És az ő homlokára egy név vala irva :Titok a nagy Babilon,a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja.És az asszony amelyet láttál,ama nagy város amelynek királysága van a földnek királyain”.(János jelenések)

Wieland:
Nicht was Menschen jemahls öffentlich gesagt,oder geschrieben haben ,kann sich eines Privilegiums gegen die kaltblütige und bescheidene Untersuchung und Beurteilung der Vernunft anmassen–Aber es gibt Wahrheiten und Irrthümer,die auf das Wohl oder Weh des menschlichen Geschlechts einen sehr grossen ,einen entscheidenden Einfluss haben :diese sollen und müssen unermüdet und unerschrocken von allen ihren Seiten,nach allen ihren Beziehungen und Wirkungen beleuchtet,und dem starksten Feuer der Prüfung so lange ausgesezt werden,bis sie von allen Schlacken des Irrthums gereinigt,als feines,gediehenes Gold aus dem Tiegel kommen.“—-Semmit amit valaha nyilvánosan mondtak,vagy irtak nem szabad kiváltság gyanánt eltulajdonitani,a szerény megfontólt vizsgálat ellenében–De vannak igazságok és tévedések,amelyek az emberi nem jólétére ,vagy kárára oriási befolyással vannak,ezeket fáradhatatlanul és félelem nélkül minden oldalról,minden összefüggésükben illik megvizsgálni ,megvilágitani és a vizsgálat legerösebb tüzében addig tartani,amig az összes salaktól és tévedéstől megtisztulnak,s mint a legtisztább arany kerülnek ki a tégelyből.

A katolikus papok gyakran használják a prédikációikban azt a kifejezést,hogy “ez a mi titkunk“.Valóban sok mindent titokban tartanak,attól félve,hogy ha ezek a titkok nyilvánosságra kerülnek,az megrenditheti a hitet.Azonban a titokban tartás nem más, mint a dolgok sötétségben tartása. A sötétben pedig szinte mindig törvénytelen dolgok is történnek.Senki sem tagadhatja annak a mondásnak az érvényességét,hogy “rend a lelke mindennek”,de hogy lehet sötétben rendet teremteni.A teremtés története szerint is Istennek az első dolga a világosság megteremtése volt.Gondolom,hogy a mai bonyolult társadalmi és vallási helyzet rendezésében is az első feladat a sötétség megszüntetése és a titkok feltárása.

Lássuk miben különbözik a mai három monoteista vallás egymástól.
Először is nézzük az iszlámot.Az iszlám sokkal agresszivebben terjeszkedik mint a keresztény vagy a zsidó vallás.Az iszlámban egy Isten van, akinek nincs fia.Számukra Krisztus csak egy ember és proféta volt.Ugy az Iszlám,mint a zsidó vallás szempontjából azt állitani, hogy Krisztus aki asszonytól született Isten volt,a legnagyobb istenkáromlás ami csak létezik.Az iszlám hivő szempontjából mindenki Isten rabszolgája,teljesen érdemtelen és minden amit az életben elér nem más, mint Istentől kapott könyörületes adomány.Amennyiben az Istennek tetsző cselekedetei tulsúlyban vannak a bűneivel szemben, akkor van reménye a paradocsomba jutáshoz.Az erkölcstelenség abból adódik,hogy szerintük Istennek kedves cselekedet,ha erőszakkal térit az iszlám hitre ,vagy ha egyenesen pusztitja azokat,akik nem hajlandóak áttérni az iszlámra.Pál apostól aki farizeusi zsidó szellemi táplálékon nőtt fel, ugy gondolta ,hogy az ember Isten elött csak olyan mint egy cserép edény a fazekas szemében.Vagy is érdemtelen és kárhozatra szánt,amennyiben nem tartozik a kiválasztottak közé.Ezt a hozzáállást megpróbálja ellensúlyozni a szeretetről való ömlengéseivel,de itt nagyon túl lő a célon.Azt állitani,hogy a szeretet olyan kell legyen,ami mindent eltűr,mindent elhisz,ez már balgaság.Itt egyszerűen az érzelmet az értelem fölé helyezi,ami végső soron erkölcstelen cselekedtekhez  vezet.Mindkét vallás egy rabszólga társadalmi rendre van felépitve, ahól  Isten szabadon rendelkezik a rabszólgái fölött.Az Iszlám hivők számára az Isten egy kegyetlen fiatal zsarnok,a zsidó vallás számára, ami Pál apostól tevékenysége által érvényes a keresztény vallásra is, az Isten egy olyan élemedett korú zsarnok,akit meg lehet vesztegetni és ki lehet cselezni.Az eredeti krisztusi tanitás gyökereit nem a közel-keleten kell keresni,mivel az ott létrejött társadalmak évezredeken keresztűl a rabszolgatartó berendezkedésre épűltek.Rabszolga tartás ott jöhetett létre,ahól a rabszólgatartó és a rabszólga között szakadékszerű civilizációs különbség állt fenn.Ez pedig a mediterrán térség, ahól a fehér és a feket ember kapcsolatba került.Krisztus tanitásának a lényege,az ember szabaddá tétele.Nála eltünik az az óriási szakadék, ami az ember és az Isten között fenn áll a zsidó és az iszlám vallásban.Az Istent atyjának nevezi,a megtért embereket Isten fiainak és saját testvéreinek.A megtért ember,már nem egy kiszolgáltatott cserép edény, amit Isten kénye kedve szerint különböző rendeltetésekre használ,hanem egy autonom személy aki saját maga dönt a sorsáról és felelősséget  vállal a cselekedeteiért.

Az eredeti keresztény tanok kisiklatásában óriási szerepük volt a jezsuita papoknak.A legtöbb 15.századi irás tölük származik,de nem azért mert mások nem irtak abban az időben ,hanem azért mert ezek tüzzel-vassal irtották azon irásokat,amelyek eltértek az általuk hirdetett dogmáktól.Az elégetett vagy indexre tett könyveknek se szere se száma.Egy ilyen könyv volt a Szibilla könyv,ami már csak a szóhagyomány révén maradt fenn.

Erről a könyvről találunk emlitést az Antikrisztus c.könyvben a következő linken:

http://books.google.ro/books?id=Cg76WJ7tX60C&pg=PA567&dq=magog+gentes+scythicas+hunni&hl=hu&sa=X&ei=VEoAVP_CLoek4gThxIDwDg&ved=0CCcQ6AEwAQ#v=onepage&q=magog%20gentes%20scythicas%20hunni&f=false

8.old:Indicis librorum expurgandorum ad tomum 8.Bibliotecae Patrum,pag.256.editionis Romae anni 16o7.quod necessario inserimus:”Tametsi certissimum sit,reperiri innumera patrum elogia de Sibillis eas,tanquam Dei Profetissas ad gentes predicantium,oraqulumque Sibillina magna usui fuisse Christianis initio nascentis Ecclesie,ad stabilienda fidei dogmata,et profanas gentilium superstitiones revincendas:ob quam causam Gentiles Christianos Sibillistas appelabant,uti scribit Origenes lib.5.contra Celsum.“—Bár nylván való,hogy az atyáknál nagyon sok méltatást találunk a Szibillákról,akiket mint Isten próféta nőit emlitik,akik a nemzeteknek prédikáltak,és a jövendöléseikkel nagyban hozzájárultak a keresztény Egyház születéséhez,amint erről Origenesz ir.

Ez bizony nagyon hajaz a Nagyboldogasszony kultuszra.

Ezt manapság nem hogy nem hangoztatják,hanem teljesen ignorálják.Azonban ha megnézzük az Anjou legendárium képeit ,amint a kereszténység megjelenését és terjedését képekben ábrázolják,rájövünk,hogy ez a Szibilla kinyilatkoztatásával kezdődött.

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541/0009?page_query=69v&navmode=struct&action=pagesearch&sid=037d28d2107f951343cf6cd66d20c32d

Ezt elkendőzendő az emlitett könyvet indexre tették:”Indicis librorum expurgandorum “.Az Anjou legendárium sorozat ezt elkerülte,mert ugy gondolták,hogy a képek amugy sem tudnak beszélni.

Jámbor hivők számára akik gyerekkoruktól a zsidó-keresztény vallási környezetben nevelkedtek ezt nehéz megemészteni.

Ha a keresztény ember a fent emlitett okok miatt a Szibillákról nem sokat hallott,annál többet az Antikrisztusról,habár az evangéliumokban ez nem szerepel.A János jelenések könyvében,ami valójában jövendölés, megtaláljuk a Sátánt,a Sárkányt,a Fenevadat,a Hamisprófétát,a Parázna nőt,de az Antikrisztus hiányzik.Az itt felsorakoztatott személyek mind Krisztus ellenlábasai.Akkór miért volt szükség utólag még egy kiemelt személyt bevezetni mikor az összes felsoroltra ráillik az Antikrisztus név?Erre a magyarázatot a kronológia bevezetése adja meg.Ugy tünik,hogy egész az első ezredfordulóig az irástudók nem igen törődtek az idő fogalmával.Bizonyos események idejét ugy határozták meg,hogy uralkodók idejéhez kötötték.A bibliában a Jelenések könyvében egy bizonyos időtartamról igy ir a biblia:”ideig időkig és az időnek feléig” .A történelmi események időszerinti elosztását a 15.században kezdték el.Ekkór merült fel az a kérdés ,hogy mikór is született Jézus.Erről bővebben:Petavius titka, https://fabsanyo.wordpress.com/2016/02/

Az Antikrisztus cimü könyv 3.oldalán ez áll:S.Germanus,Constantinopolitanus Episcopus,in Theoria rerum ecclesiasticarum,tomo 6.Bibliotecae veterum patrum,col.125.recentioris editionis Parisiensis 161o.haec scribit:”Quod Pontifex obsignet populum ,id subindicat,futurum adventum Christi anno sexies millesimo quingentesimo fore,ex supputatione digitorum sexies significante millesimum quingentesimum. Id et Hippolitus e Roma et Sanctus Cirillus dicunt in libris suis de Antichristo,anno sexies millesimo quingentesimo futurum adventum fore:itemque Chrisostomus.“—-Mivel a pápa elpecsételte a népet,meghatározván a Krisztus eljövetelének évét a 65oo-adik évre.Ugyanakkór Római Hippolitus és Szent Cirilus a könyveikben a 65oo évre az Antikrisztus megjelenését irják,ugyanigy Chrizostomus.

Látszik ,hogy ez csak mellébeszélés,ugyanis a bibliából világosan kitűnik ,hogy a világvégét,ami a Krisztus második eljövetele,nem tudhatja senki,az Istenen kivűl,tehát a Pápa sem.Azonban ha a második kijelentést figyelembe vesszük,vagy is hogy 65oo-ban jött el az Antikrisztus,akkór mindjárt rájövünk a ködösités céljára.Az világos hogy Krisztus születésének időpontját nem dokumentumok,hanem egyszerű dogmatikus gondolkodás alapján határozták meg.Ugy gondolták,hogy ez a hetedik évezred közepén kellett megtörténjen.Amikór azonban a sok fiktiv történelmi esemény, ami ugy a vallásnak mint egyes birodalmaknak egy dicső multat volt hivatott állitani,már nem fért bele abba a rövid idő intervallumba ami Krisztus születésétől eltelt,akkór be kellett iktatni ezer évet az időskálába.Igy került át a Krisztus megjelenése az 55oo-as évre.Ahhoz, hogy ha még is nyomok maradnának arról az irásokban,hogy valójában Krisztus 65oo-ban jelent meg(legalábbis az akkori felfogás szerint),akkór rá fogják,hogy az nem az igazi Krisztus,hanem az Antikrisztus volt.De hogy még jobban levédjék a módositott időskálát,még azt is Antikrisztusnak kiáltották ki aki nem fogadná el azt,igy elrémisztve azokat,akik még tudtak az eredeti felfogásról.Idővel a Krisztus világra jövetelének az éve számtalan változatban jelent meg,épp ugy mint az Antikrisztusokénak.Ami a bibliában a fenevadat és a hamis prófétát jellemezte azt ráruházták az Antikrisztusra.A jezsuita rendet azért hivták életre,hogy a történelmi irásokból kigyomláljanak minden olyan információt ami leleplezné a nagy hamisitást.

Ezt könnyű volt végrehajtani,mivel Krisztus születésével kapcsolatban nem állt rendelkezésre semmiféle dokumentum.Azonban ahhoz, hogy a nyomokat eltüntessék a rengeteg rendelkezésre álló könyvből,szükség volt egy egész papi rend létrehozására,akiket Jezsuitáknak neveztek.