fabsanyo

Gondolatok

Month: February, 2016

Véka alá rejtett igazságok

Okos ember a más hibájából is tanul,a buta a saját hibájából se.

http://books.google.ro/books?id=ebJTAAAAcAAJ&pg=PT705&dq=lycaonis+arcadiae+regis+filio+genti&hl=hu&sa=X&ei=JlDeU_vdHMTnyQOqgIHQCA&ved=0CCQQ6AEwAQ#v=onepage&q=lycaonis%20arcadiae%20regis%20filio%20genti&f=false

4o6-ban gótok,vandálok hunok kirabolják Itáliát.42o-ban Alarikus rabolja ki Itáliát.45o-ben meg Attila.456-ban Gensericus a vandálok királya I.leo pápa és Marcian császár idejében Afrikából jön és kirabolja Rómát.”Biorgus autem rex Alanorum,qui postea Alemanni dicti sunt,anno salutis quadragentesimo sexagesimo tertio,per Tridentum cum infinite multitudinis exercitu ,etiam ingressus est Italiam,et universam Istriam,Marcam Trevisanam,majoremque Longobardiae partem diripuit.,donec tandem ad Benacum lacum,qui hodie Garda appellatur”.—Biorgius az alánok királya akiket később alemánoknak(ez a németek neve francia nyelven) 463-ban Tridenten keresztül végtelen sokaságú hadsereggel behatolt Itáliába nagy rombolást végezve különösen Longobárdiában egész a Benacum tóig amit ba Gardának hivnak.

Ötven év leforgása alatt egy kicsit soknak tünik,ha mindez igaz.
De ezzel még nincs vége:

“Verum cum jam illis Alboinus imperaret(longobardi),fuere ab Narsete Eunucho(478-574) Iustiniani imperatoris Copiarum duce,qui superatis Gothis Neapoli sedem habebat,in Italiam accersito :quamobrem é Pannonia cum Hungaris gente Scythica,que recens eo venerat,solventes,Italiam ingressi sunt,atque occupata primum Verona,deinceps quoque usque adeo felices fuerunt,ut sub multis suis regibus ,toti Italiae,excepta Roma ,per ducentos circiter ét triginta duos annos imperarint.“—Alboinus longobard király uralkodása idejében,Narset eunuch aki a gótokat legyőzte és akinek a székhelye Nápolyban volt,mivel a hungárok(szkita nemzet) kik nem rég érkeztek Pannoniába kitaszitván a longobárdokat,ezeket ő beengedte Verona környékére,akik aztán megszállták egész Itáliát Roma kivételével,és ott is uralkodtak a királyaik 232 éven keresztűl.

Itt két hazugságot tudunk megállapitani.Az egyik, hogy a hungárok akkór érkeztek Pannoniába.A szkita-hun-hungar folytonosságot megtaláljuk a régi irásokban,tehát a hungárok nem jöttek,hanem Pannoniában voltak.A másik hazugság,hogy a Longobárdokat kiűzték.A longobard (hosszú bárd=alabárd) név is igazólja ,hogy ez egy harci egység volt.Aztán egy futásra kényszerült nép hogy tudta volna meghóditani Itália északi részét?

Dél Itáliában pedig a szaracénok uralkodtak majdnem kétszáz éven keresztűl.X.János pápa idejében 92o körűl a szaracénok még a Garganiai hegyekben tanyáznak,az irások szerint.Ezzel az állitással,hogy a hegyekben tanyáznak,azt a tényt akarják elhomályositani,hogy ebben az időben egész dél-Itália a szaracénok befolyása alatt állt.

“Illud vero memorabile est,tam timidos abjectosque tunc fuisse hominum animos in regno Neapolitano,ut si Sarraceni iis salutem et conservationem aedificiorum promisissent,statim eis urbes traderent.Sed neque hoc fuerit omittendum,cuius in aliis quoque huius nostri operis locis admoneri possumus,Italiam si quis historias bene observet,nunquam ad tantas miserias fuisse redactam,nisi cum in eam barbariae gentes vocatae introducteque fuerunt:quod merito debuit nostro seculo ab instituto deterrere illos,qui idem fecerunt.Nam eodem tempore,cum Albericus marchio,de quo jam ante facta mentio est,propter invidiam quorundam et populi ingratitudinem Roma pulsus esset Ortam urbem,in quam se receperat,munivit:deinde vindecande injurie causa,Hungaros in Italiam adversus Romanos evocavit,ea conditione habita,totam superiorem Italiam,excepta Longobardia,cui tunc Berengarius primus imperabat,Romam usque diripuerunt,plurimosque utriusque sexus homines,desertis civitatibus in Ungariam captivos abduxerunt.Atque hoc deinceps saepius dulcedine praedae allecti fecerunt,praesertim si occasione haberent,ob Sarracenos in alteram Italiae partem á Romano introductos”.—Emlitésre méltó,hogy olyan félénk és aljas volt ez időben az emberek lelke a Nápolyi tartományban,hogy ha a szaracénok megigérték nekik az életüket és a házuk épségét, képesek voltak elárulni a várost.Nem szabad elfelejteni és észre lehet venni aki a történelemre odafigyel,hogy mind ezen nyomoruságok onnat adódtak,hogy idegen barbár népeket hivtak be az országba.Ezért kivánatos lenne a mostani századunkban,hogy intézményesen eltávolittassanak azok akik ilyet tesznek.Mert abban az időben Albericus márki akiről az elöbbiekben emlitést tettünk,irigységből sértődöttségből és bosszúvágyból behivta a magyarokat a rómaiak ellen, akik a Longobárdok kivételével ahól Berengárius uralkodott,egész felső Itáliát lerombólták kifosztották és rengeteg foglyot ejtettek.Ettől kezdve ha módjukban állt olyan csemege foglyokat is vittek,mint az Itália másik(déli)felében a rómaiak által betelepitett szaracénok.

Az utolsó mondat árulja el az igazságot,miszerint rómaiak telepitettek be afrikaiakat,amivel nem mindenki értett egyet.

Itt tisztázni kell a szaracén fogalmát.A középkórban szaracénnak nevezték ugy a sémi népeket,mint a négereket.Ugyancsak tisztázni lell a sémi fogalmat.Régebb a félrevezetés legjobb módja az volt,ha egy fogalom magyarázásához kitaláltak egy szép ártatlan mesét.Ma ugyanezt elérik a filmek segitségével.A “semi” szó felemást jelent,ugy mint “semi luna=félhold,fele sötét,fele világos.Vagyis az európai fehér és az afrikai fekete faj keveréke,és nem a mesebeli Sémi leszármazottai.A dulcedine jelzővel az olyan ritkaság számba menő középafrikaiakra céloz, akik a korom-fekete szinük miatt európában érdekességnek ugymond “csemegének”(dulcedine) számitottak.Itt is látszik,hogy az igazság el van ferditve.Ha a magyarok rablási szándékkal mentek Itáliába,akkór az északi gazdagabb longobárd vidékeket támadják,mivel ezek közelebb is voltak.Ha meg Nápolyfelé mentek ahól a szaracénok tanyáztak,akkór biztos azok ellen harcoltak.De az is kiderűl a szövegből,hogy az ottani nép már össze volt keveredve a szaracénokkal,igy nem csoda,ha nem mind szivesen látták a magyarokat.Egyébként egész európaszerte harcoltak a szaracénok ellen Nagy Károllyal az élen.Hogy miért azt nem nehéz kitalálni.Az ok nem a rasszizmus volt,hanem a két kultura és vallás összeegyezhetetlensége.

Hogy az igazsággal nem szivesen néz szembe még most sem a “művelt”nyugat,azt jól ilusztrálja VI.Pál pápa következő nyilatkozata:
Hírnet: Vatikáni titkok a magyarokról…

“A Vatikán szigorúan őrzött iratainak nyilvánosságra hozatala megrendítené a magyarság valós őstörténetét, történelmi küldetését nem ismerő európai és egyetemes közvéleményt és átrendezésre kényszerítené a történelem oktatását.
Az iratok titkosságának feloldása ma még nem lenne megalapozott cselekedet, mert az emberiség nem érett az ismeretanyag lojális megértésére. Napjainkban még feszültségeket keltene az iratok közzététele. De el fog jönni, majd azaz idő, amikor őszinte tisztelet és csodálat fogja övezni a magyarságot.”

Ha ezt mondta a pápa,csak becsületére válik,mert az igazat mondta.Ha nem mondta,akkor is ez az igazság,de ami nem a valós hanem a magyarság mostani hivatalos történelmét renditené meg.

A pápa által emlitett titkositott iratok között volt az “Annales eclesiastici regni Hungariae” is,de a legtöbb 15.század elötti történelmi irások,s kitudja hogy még hány ilyen irat rejtőzik a Vatikánban.

Egy nép,akár egy személy esetében is ha bebizonyosodik, hogy a szülei mások mint akiket mostanáig tudott,az óriási érzelmi válságot okozhat.A politikusok ugy gondolják,hogy ennél már jobb egy polgárháborús hangulat előidézése is(amit a közelkeletiek bevándoróltatása előidézhet) ,mint az igazság hideg vizével való nyakon öntés.Tudniilik kezd kiderülni,hogy az európai nép zöme épp attól a mindennek legyalázott néptől származik,akiket kitagadtak Európából és a teljes megsemmisitésüket tervezték el.

Ha csak az európai népek magvát elemezzük ugy mint a német,francia vagy olasz,kiderül,hogy mind a magyari népek leszármazottai.A régi történelmi irásokban a szkita-hun-avar-hungar-magyar ugyanazt a népet jelentette.

Nézzünk bele a következő könyvbe:

http://books.google.ro/books?id=dtlEAAAAcAAJ&pg=PA564&dq=princeps+gentis+Hunnorum&hl=hu&sa=X&ei=fl7qU-iMN8P4yQPcwIGwDA&ved=0CDUQ6AEwBTgK#v=onepage&q=princeps%20gentis%20Hunnorum&f=false cimbricam

5.old.Tacitum hic denuo audimus:Germania vocabulum recens,et nuper additum,quoniam qui primi Rhenum transgressi Gallos expulerunt,nunc Tungri,tunc Germani vocati sunt.-–Haljuk ujra mit mond Tacitus:A German név ujkeletű,nem rég lett kitalálva,mivel akik előszőr átlépték a Rajnát és kitaszitották a Gallokat,mikor Tungriknak,mikor Germánoknak hivták őket.

Német szerzők állitják,hogy a bajor nevet az avar-ból képezték egy b-betüt téve eléje.Igy lett az avarból bavar,amiből később bajar és bajer.Ugyanigy a fenti szövegben a Tungri-t Ungrinak kell olvasni,vagyis magyar.A germanos eredetileg görög szó.A görög krónikákban az édes testvért jelenti,vagyis az igazi testvért,igy igazinak fordithatjuk.Tehát a szövegben nem két népről,hanem ugyanarról a magyar népről van szó.

6.old:Seu nunc a Teutonis,seu ab his quinque Tungrorum populis Grmanici nominis Origo.—A germánok az öt Tungri és a Teuton népektől származnak.(A tótok a teutonok akik a bizánci vallás felvétele után elszlávosottak).

1o.old:Prorsus fabulas narrant,qui indigenam hanc cum caeteris Germanis gentem a Trojanorum Sicambris trahunt.—A legendák szerint a helybeli és a többi germánok a Trojai Szikambriából származnak.(Szedlacsek szerint az igazi Troja erdélyben volt.)
https://fabsanyo.wordpress.com/2013/03/

18.old:Cimbri,(qui et a priscis Celto-Scythae,ab Appiano Celtae appelantur) ex finu Oceani Germanici,et peninsula Cimbrica,(quae nunc Jutiae nomen obtinet) progressi:–A Cimberek( az ősi Kelta-szkiták akiket Appiano keltáknak nevez),a germán oceán partjától a Cimber félszigettől indultak el(amit most Jutlandnak hivnak).

A franciák is a nevüket az első királyukról kapták aki avar vólt és a neve Kagasius(kakas),franciául Gall.

Láthatjuk,hogy valamikór Európa nagy részét a magyari népek lakták,akiket a saját elszármazottaik irtottak  később, egész a kihalás szélére szoritva őket.Mi ez ha nem patricidium? Melyik európai nemzetnek kell majd azt mondanunk,hogy “te is fiam Brutus”?

Gyümölcsfák és emberek

Az emberiséget a gyümölcsfák sokaságához lehet hasonlitani.Egyébként a biblia is ezt teszi.Vannak jó és vannak rosz gyümölcsöt termő fák.Vannak nemesitett gyümölcsfák,amelyek ápolást igényelnek és vannak vadon termő gyümölcsfák amelyek maguktól szaporodnak, de silány a termésük.Ha valaki be akarja telepiteni a kertjét vad gyümölcsfákkal csak tegye,de ne kötelezzen arra másokat is! Amelyik gyümölcsfajta a kipusztulás szélén van azt meg kell védeni, bármelyik fajtához tartozzon is.Minden gyümölcsfajta érték.A tulszaporodott haszontalan fajtát meg korlátozni kell .Aki azt hiszi,hogy imádkozással ezt el lehet intézni,az vagy lusta,vagy hülye.

Vajon mit szolna a világ,ha egy biologusnak olyan ötlete támadna,hogy genetikai beavatkozással összekeverje az összes gyümölcsfajtát,létrehozva igy egy optimális egységes gyümölcsöt, amely az összes gyümölcs és gyümőlcsfa tulajdonságát magában hordozná,ugy mint a nemes gyümölcsök zamatát,és a vad gyümölcsfák szaporaságát? A gyümölcsök természetesen egy közép értékű minőséget érnének el,ellenben a gyümölcsfák beavatkozás nélkül szaporodnának.Igy ezek lassan kiszoritanák az eredeti fajokat,de ipari termelés szempontjából,ideálisak lennének.Ez tökéletesen megfelelne a nagyipari termelésnek és a globalista eszméknek.Ilyen irányú lépések már történtek.A nagykereskedelemnek az érdeke az, hogy az előállitási ár és a romlandósági ráta minél alacsonyabb legyen.Az hogy az ilyen célzatú genetikai beavatkozással a gyümölcs minősége meredeken csökkent,az a profit hajhászokat csöppet sem érdekli.

Ugyanezt meg lehetne csinálni az emberi fajok esetében is.Nem lesznek többé fehérek,sárgák,feketék,rézbőrűek,nem lesznek nemzetek,mindenki egy nyelvet fog beszélni,talán az eszperántót.Hogy ez nagyon unalmas lenne?Dehogy is.Azok akik a fajok és nemzetek összeugrasztásából profitáltak nem tünnének el.Hisz épp ők azok akik már elérték az ideális állapotot,és a saját képmásukra próbálják alakitani a világot.Hogy is mondta az Isten,miután Ádámék ettek a tudás fájáról?:Imé az ember olyanná lett,mint mi közülünk egy,jót és gonoszt tudván.Ez után mindenki a gonosz tudás tökéletes birtokában, mindenkit képes lesz összeugrasztani.Ez lesz ám az ideális állapot.

Azért még egy dolgot tisztázni kell.Ugy a gyümölcsfák,mint az emberek esetében a nemesités nagy erőfeszitést és időt igényel.A nemtelenedés pedig(gondoljunk a gaznövények terjedésére)magától végbemegy és nagyon rövididőn belűl.Akinek esze van levonhatja a konszekvenciát.

Fantomképek

Sebastian Münster:
https://books.google.ro/books?id=6i2WKfS2hVMC&pg=PA561&dq=argento++hunni&hl=hu&sa=X&ei=JPqcVMalCYGdygPXloLwCw&ved=0CGUQ6AEwCQ#v=onepage&q=argento%20%20hunni&f=false

329.old.Affermano i Germani lui(Carlo Magno) esser nato nella Germani,é Galli nella Gallia.Et é vera l’una cosa et l’altra.Imperoche egli hebbe origine da Sicambri,i quali parecchi centinaia d’anni habitarono,allato alle soci del Reno,et pigliarono il nome da un lor duca,o re Franco.Franciosi,et parecchi centinaia d’anni poscia che Christo fu nato,havendo abbandonato quella terra,occuparono in parte la riva Mogone,la qual terra fu da lor parimente chiamata Franconia…La qual cosa habbiamo stimato dover qui notare,percioche i Galli contendono il primiero Cesare occidentale essere stato Gallo…—A németek azt állitják,hogy (Nagy Károly) Németországban született,a gallok meg azt ,hogy Galliában.Egyiknek is és a másiknak is igaza van.Mivel a szikambriaiaktól származott,akik pár száz évig a Rajna mentén laktak,és egy Frankó nevű hercegükről,vagy királyukról felvették a Francia nevet,aztán pár száz évvel Krisztus születése után elhagyták ezt a földet,és elfoglalták a Mogone folyó vidékét,amit a saját nevük után Frankóniának hivtak…Ezért van az,hogy a franciák azt állitják,hogy az első nyugati császár Gall volt,és az ő uralkodása alatt lett áthelyezve a birodalom Galliába.

S.Münszter még elég naiv volt ahhoz,hogy ugy adja elé a hazugságot,hogy ne bukjon ki az igazság is.Tudni való,hogy Szikambria Attila székhelye volt.Tehát a szikambriaiak Kárpát-medenceiek voltak,vagy is hunok (avarok).Aki az első nagy európai birodalmat megteremtette és szikambriai volt az a történelem szerint nem más mint Attila.A franciák meg Gall-nak nevezték,ami latinul kakast jelent.A történelmi mende-mondák szerint az egyik avar király neve Kagas(kakas) volt.
Wikipédia:
“Szikambria (Sicambria, Sicambre, Sicamber, Syccamber, Skambria, Skanboria) egy ókori város, melyet a legendák szerint Attila hun király alapított. A település helyét és egyáltalán létezését a mai napig rengeteg vita övezi.

A szugamber germán frank törzset a rómaiak i. e. 8-ban legyőzték és Galliába telepítették, így ezen a néptörzsön, a szikambereken keresztül az 5. századi frank írástudók a népet a trójaiaktól származtatták. A 6. században Tours-i Szent Gergely ősi lakhelyükként Pannoniát említi, a 7. századi Gesta Regum Francorum szerint a trójai eredetű frankok Pannónia határánál várost alapítottak, amit saját magukról Szikambriának neveztek el, és ez az elképzelés terjedt el a középkori irodalomban.

Egy 13. századi francia krónika Magyarország fővárosaként említi. A 13. századi magyar krónikában Iordanes, a Nibelung-ének és Anonymus krónikáiban a hun-magyar közös gyökerek is megjelennek. Kézai Simon szerint Attila magyar királynak Szikambriában (németül Etzelburg) fontos központja volt és itt is temették el.[1] A Képes krónika a francia mondákat követve a Szikambria név magyarázatát összekapcsolta Párizs névmagyarázatával és a trójai mondakörrel is. A Szikambria elnevezés a népnyelvben is elterjedt a 14-15. században, illetve még a 17. századi térképek is megemlítik.”

Gall név latinul kakast jelent.

https://books.google.ro/books?id=vclhAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

594.old:Cagasius,quem alij Cacanum seu Caianum vocant,Hunnorum seu Avarum,et Slavorum Dux,Istro traiecto Traciam invadit omnia foede diripit…—Kagasius akit mások Kakannak,vagy Kajánnak hivtak,hun vagy avar és szláv herceg,átlépte az Isztert elözönlötte Trákiát,felrugva minden szövetséget.

Ha ezt a herceget Kakasnak hivták,akkór latinosan tényleg Kakasius volt a neve,ugyanis frankföldön a g-t k-nak ejtik.Valószinű hogy a történelem hamisitók ebből a névből általánositották az avar királyok nevét Kagánra.
Itt már világosan látszik milyen módon sokszorozták meg az Attila legendáját.Attila volt az a szikambriai hun király aki Galliát is meghóditotta.A hunokat avaroknak is nevezték.

Petavius titka

Egy profil kép elemzésével sok mindent meg lehet tudni az illető személyiségéről.Ha megnézzük Dionisius Petavius képét,az első gondolatunk az lehet ,hogy ez egy nagyon ravasz ember.A ravasz nem jelent okvetlenűl okosságot,ha nem inkább olyan személy,aki minden hájjal meg van kenve,s akinek rejtegetnivalói vannak.Próbáljuk megfejteni,hogy mi az amit Petáviusz eltitkól a világ elől.Azt tudjuk,hogy jezsuita pap volt és hogy ő véglegesitette a történelmi kronológiát,amit Scaligeri egy fél évszázaddal elötte megalkotott.A kronológia nem más ,mint a történelmi események időrendi sorrendbe való állitása.Ezt a “Doctrina temporum” cimű minkájában foglalta össze.

Azt észre lehet venni,hogy a Petáviusz idejében megjelent nagy történelmi irások mindig a világ teremtésével kezdődtek,és ezeket mind a bibliából meritették.Ahhoz,hogy tisztán lássuk a dolgokat,próbáljunk a hivő ember agyával gondolkodni,ugy ahogy egy Dionisius Exiguus féle barátpap abban az időben gondolkodhatott.A hivő ember ugy tudja ,hogy a biblia minden egyes szava igaz és szent.Tehát ha a bibliában azt találjuk,hogy Isten elött ezer esztendő annyi mint egy nap,akkór ,ha Isten hat nap alatt teremti a világot,ez azt jelenti,hogy a teremtés folyamata 6ooo évet tartott.

A teremtés koronája és befejező aktusa az ember megjelenése volt.Ez pedig a hatodik évezred végén következhetett be.Ez után Isten látván,hogy minden a legnagyobb rendben történt,a tökéletesen elvégzett munka tudatában,a hetedik évezredben megpihen.Azonban a hetedik évezredben valami szőrnyűség történik.Megjelenik a bűn,még pedig a Káinok és a Kámok képében jelenik meg.Hát akkór mégsem volt tökéletes az ember? Isten selejtet teremtett? Ha a teremtés egy folyamat,akkór az ember teremtése is az.Ez azt jelenti,hogy az Ádámok és Évák megjelenéséig is voltak emberszabásúak,de ezek még a ragadozó állatok széntjén lévén,nem tartoztak a teremtés koronájához.

Aztán csábitás ,vagy erőszak révén Évát egy emberszabású teherbe ejtheti.Megszületik Káin,aki természetében inkább az emberszabásúakhoz hasonlit mint Ádámhoz.Isten kiiktathatta volna már az elején,megakadályozva igy a bűn elharapodzását,ez viszont érzelmi torzulást idézett volna elő Évánál.Ezért nem tette.Remélte,hogy idővel Káin leszármazottai emberré válnak.Ez sajnos nem igy történt.A bűn és a bűnösök annyira elszaporodtak,hogy Isten egy utolsó kétségbeesett lépésre szánta el magát.Elküldte a fiát a földre ,hogy emberségből példát mutasson a bűnös embereknek.

Amint láttuk,a bűn csak a hetedik évezredben kezdett meg elszaporodni.Igy Krisztus születése csakis erre a periodusra tehető,vagyis a hetedik évezredre.Mivel könnyebb kerek számokban gondolkozni,igy a Krisztus születését a világ teremtésétől számitott 65oo körüli évekre tehették,akik a fenti normális logika mentén gondolkodtak. A világteremtésétől számitott éveket latin nyelven ugy nevezik ,hogy “anno mundi”.A keleti ortodox egyház,amelynek az orosz egyház az oszlopos tagja,ezt az időszámitást használta egész a 19.századig.

A tatár járás idején,ami a mai használatban lévő Anno Domini szerint 1241 körűl zajlott,a novgorodi kronikás igy ir: „A 6732. évben bűneink miatt ismeretlen népek érkeztek, akikről senki sem tudja világosan, hogy kik és hogy honnan jöttek, milyen a nyelvük, milyen törzshöz tartoznak és mi a hitük. Tatároknak nevezik őket, egyesek taurmennek [türkménnek], mások besenyőknek mondják őket.”

A 6732.év ánno mundi szerinti év.Ha ebből kivonjuk a Krisztus születési évét,ami a fenti gondolatmenetből itélve a 65oo-as év körüli,akkor megkapjuk az Anno Domini,vagyis a Krisztus születése szerinti évet,amikór a Novgorodi krónikás ir.Ez pedig a 232-es év.Ezt aztán, és a hasonló éveket ugy irták hogy i232,vagy j232,ahól az i és a j Jézus nevének a kezdő betűje.Tehát a Jézus születésétől számitott év.

Erről bővebben,ha beütöd a googlebe a következő linket:

the survivors, 7 – 1000 fabricated years, Isaac Newton and other supporters of the true history

Petáviuszra és a hozzá hasonló történelemgyártókra nagy nyomás nehezedett a császári és a pápai hatalom részéről,amikór ezek egy dicső tettektől hemzsegő ókori történelmet akartak látni, ugy a császári ,mint a pápai hatalom számára.Csak,hogy a nagy tettekhez időre volt szükség.Ezért visszamenőleg meg kellett tóldani a történelmet ezer évvel,pontosabban 1o64 évvel,hogy ne legyen zavar a nap és hold ciklusban.Igy az i és j-ből csináltak egy egyest.A 232-es évből,ami a tatárjárás kezdete, lett az 1232-es év.A mongol-tatárok,akik IX.Gergely hivására jöttek,ugymond a hitetlenek megleckéztetésére,1238-ban már Kölni dóm mellett vexálták a szűzeket ,ahogy azt a dómban elhelyezett tábla is bizonyitja.Ez a tábla két dolgot árúl el.Az egyik, hogy nem hunok gyilkoltak és molesztáltak ,hanem tatárok(tartari),a másik,hogy ez az évszám valójában nem 1238,hanem 238,ugy ahogy eredetileg számolták az éveket.
A hamisitás könnyü volt,mivel abban az időben nem sokan értettek a számokhoz.A Krisztus szerinti időszámitást egy Dioniszius Exiguus nevű szerzetes vezette be 532-ben.Ha azonban követjük a fenti gondolkodást,akkór ez a kis(exiguus) Dionisius(mondjuk ugy ,hogy egy kis szürke eminenciás)kb.százévvel Dionisius Petavius elött tevékenykedett.Tudjuk ,hogy Scaligeri a 16.század végén állitotta fel a kronológiát,amit ötven évvel később Petávius ugymond javitott.Vajon miért volt szükség javitásra?A portré képből nem olyan ember néz ránk mint aki javit,hanem inkább olyan mint aki rosz fát tett a tűzre.

Ha a tatárok tevékenységét vissza datálták az időben,és ezt a hunokra ruházták,akkór hogyan értelmezzük Nagy Leo pápa beszédét Attilához?Ez a beszéd nyugodtan elhangozhatott volna IX.Gergely szájából, a tatár vezérnek cimezve,de ha sosem hangzott is el,akkór is a mindenkori Szentszék véleményét tükrözi,ezért érdemes elolvasni:

“Nem annyira emberi,mint isteni akaratból jövünk hozzád az apostoli karral,szolt az(Leo),hidd el bünös halandók kegyetlen királyi birája,és mert az isten tiszteletével meg a lelkek megmentésével foglalkozunk,jol tudjuk,hogy mennyei szándék adott téged a népeknek isteni ostorául és a nemzetek félelméűl.Megértettük,hogy téged aki a legembertelenebb nemzetből származól,az ur nem lapos ok nélkűl emelt e magas csucsra .Mert a keresztény nép gonoszsága és istentelensége olyannyira eláradt,hogy a mindenható ostora nélkül nem lehet megfékezni,és az ég reád bizta a hatalmat,hogy az embereken hajtsd a büntetést.És ha türelemmel hallgatod az igazságot,hát azért tett meg haragjának hohérjává,hogy az emberiséget kiérdemelt büntetéssel sujtsad,és kegyetlenségeddel mindaddig tombolj amig meg nem tudod,hogy eleget tettél az isteni igazságnak.A Mysiákat,Trákiát,a Pannoniákat,Illirikumot.Macedoniát,Acháját tüzzel -vassal emésztetted,mert ezek a római tartományok önpusztitó modon nem csak áriánus,hanem mindenféle szentségztelen eretnekséggel gyötörték magukat.Ugyanezen bűnben volt részes az innenső és meg a tulsó Gallia ia .Az isteni szigor tehát eltaszitotta magátol a halálthozó hitetlenséget és hálátlanságot,neked pedig mindeddig megengedte ,hogy széltében hosszában öldökléssel,gyujtogatással száguldozz.Mi akik a mindenható istent képviseljük a földön,és Péter meg Pál védelmeét és tekintélyét élvezzük,akár Illirikumban ,akár Pannoniában,Macedoniában,vagy Galliában elibéd álltunk volna ,hogy figyelmeztessünk az ég akaratára,ha ugy gondoltuk volna,hogy eleget tettél az isteni igazságszolgáltatásnak.Most még nem mult el az ur haragja,a város ból,mint valami kilátóból könnyezve néztük,amint lerohanod a számos római koloniával,ősrégi várossal ékeskedő nemes Adria vidékét.Mégsem álltunk az utadba ,de még csak egy hanggal sem tiltottuk el el ettől ,mert ugy éreztük,hogy a szellemek még engesztelhetetlenűl haragszanak….A pón alul jámbór nép él,Itália többi része mentes minden mocsoktóűl,és kitart az igaz hit ben,mellette áll a leghathatósabb védelnmező,ég és föld királya,a mindenség terem,tője.Tudd meeg hogy ha a Pón átlépsz és tovább nyomulsz,nem emberekkel,hanem halhatatlan istenekkel lesz háborud.Vigyázz Attila(cave Attila)…”

Azért sem Leo,sem Gergely nem volt abban a hatalmi helyzetben ,hogy ilyen sértő szavakat mondjon az abszolut hatalommal biró hóditó szemébe.Tudjuk,hogy sokkal kisebb kaliberű királyok és császárok fülön fogtak és meghurcóltak pápákat,és nem védték meg őket a “halhatatlan istenek”.

Pápákról csak jót vagy semmit ?

Vizsgáljuk meg, hogy mennyire hihető a honfoglalás elmélete.

Iohannis Naucleri krónikája:

https://books.google.ro/books?id=1AqTwDcibGIC&pg=PA731&dq=hunnos+parthos&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiOwcaDxdvJAhUnvnIKHYeyCVA4FBDoAQhRMAc#v=onepage&q=hunnos%20parthos&f=false

A Hunok bejövetele

636.old.:Anno autem Dominicae incarnationis 373,sub Damaso papa primo,et imperatore Valente,Ungari in Scythia creverunt in magnum populum, unde invadere statuunt Occidentales regiones,ut tradit Ungarorum historia….Cadar dux Hunnorum transitis paludibus Meotidis,ac Gottis gente robusta pulsis tanquam turbo omnia vastare coepit…Brevique Hunni Bessos,Cumanos,Albos,Susdalos,dehinc Rutenos percurrentes,in nigram Cumanam,que nunc Moldavia creditur,devenerunt.Perdomitis in transitu universis barbaris,a Tanai flumine tandem venerunt in Pannoniam.Haec regio olim á panis ubertate ,Pannonia denominata est,que nunc ab Ungaris Ungaria vocitatur,ut legitum in chronicis Ungarorum ad Mathiam regem.Sed Aeneas Silvius,postea Pius II.dictus,negat Ungariam Pannonie terminos implere.Pannonia enim continebat ab ocazu Noricum,Aenumque,amnem,ab ortu Moesios ac Triballos ét flumen Savum,intra quos limites Austriae magna portio clauditur,Stiria quoque.Imperium autem gentis Ungarice,multo latius est,qua ipsa Ungaria.Nam et Dalmatae ,quos et Sclavos,et Illirici quos Bosnenses,et Triballi seu Moesij,quos tum Servios tum Rascianos appellunt,et Getae,quos partim Valachos,partim Transilvanos nominant,Ungarorum imperium subierunt.Hanc provinciam,quatenus circa Istrum extenditur,sub Octaviano Cesare Romani primum obtinuere,Bathone Pannoniorum rege subacto.Dacorum etiam populus certam eiusdem regionis partem olim inhabitasse,tandem non sine turbatione secessisse,ac relicta pingvi Pannonie tellure,maritima loca Norvegiae proxima ocupasse,ac sedem ibi fecisse,perhibent.Conspecta igitur hac regione Hunni non ulterius procedere,sed cum liberis et uxoribus ibidenm manere statuerunt.Incolebant eisdem temporibus Pannoniam Longobardi,Almani et Italici erat tetrarcha quidam nomine Matrinus Longobardus.Moesiae vero,Achaiae,utrichque Tracie,Dalmatie,et Macedonie,presidebat quidam Romanus.—A Krisztus születésétől számitott 373-ik évben első Damasius pápa es Valente császár idejében a Hungárok Szkitiában nagy néppé sokasodván megszállták a nyugati régiókat,amint a magyarok történetében áll…Kádár a Hunok királya átment a Meotiszi mocsarakon kitaszitotta a Gótokat és viharként kezdte fosztogatni a vidéket…Rövid idő alatt a Hunok átmentek a Besenyők,a Kumánok,az Albok,a Szuzdalok a Ruténok földjén és a fekete Kumánia földjére értek,amit ugy gondolnak hogy Moldova volt.Legyőzték jöttükben a barbár népeket,átkeltek a Tana folyón és végre Pannoniába értek.Ahogy Mátyás királynak a magyar krónikáiból olvashatjuk, ezt a régiót amit most Magyarországnak hivnak,régebb Pannoniának nevezték, mivel kenyérben(pane)nagyon gazdag volt .Azonban Aeneas Silvius Piccolomini szerint aki később II. Pius pápa, nem helyes Pnnoniát Magyarországnak nevezni.Mert Pannonia magába foglalja nyugartról a Norikumot,az Enns folyóval,keletről Moesiát a Triballokkal és a Száva folyóval,amelyek nagyjából körűl határolják Ausztriát,és amihez hozzá adódik Stiria is.A magyar nemzet birodalma azonban sokkal nagyobb mint maga Magyarország.Mert hozzá tartozik Dalmácia a szlávokkal,Bosznia az ilirekkel,Moesia a triballokkal,akiket szerbeknek vagy rácoknak is hivnak,ugyanugy magyar fennhatóság alatt vannak a géták akiket részben oláhoknak részben transzilvánoknak neveznek.Ezt a provinciát amely az Ister(Duna)folyóig terjed,Octavianus császár idejében szerezték meg előszőr a rómaiak,Bathone Pannoniai királyát alávetve.A dákok akik ugyanezt a vidéket lakták egykor,nem kis harcok után elhagyták a Pannonia kövér földjét,és Norvég tenger partjainál telepedtek meg.Miután kinézték maguknak a hunok ezt a vidéket nem akartak tovább menni,hanem gyerekeikkel asszonyaikkal itt letelepedtek.Ebben az időben Pannoniát a longobárdok,az Alemánok(németek),és az Itáliaiak lakták Matrinus Longobárdus tetrárcha alatt.Moesiát Achajával,a két Trákiát,Dalmáciát és Makedoniát egy bizonyos Romanus kormányozta.

Lehet hogy Naucleri Pius pápával probálja hitelesiteni azt a történelmi törekvést amely a magyarok megsemmisitése irányába ment.De az is lehet,hogy Pius aki az Ens(Aeneas) folyo nevét is viselte különösen jó kapcsolatokat ápolt az osztrákokkal.Itt még nyakon lehet csipni a hazugságot,mert még nem volt annyira kifinomitva a történelem mint ma.A Német-Romai szent birodalom szószólója nem is irhatta volna másképp mint, hogy elöbb minden ország a németeké és a rómaiaké volt.
A szövegből azt látjuk,hogy egyenesen hungárokról van szó,vagyis nem tesz különbséget Hunok és hungárok között.A Cadar(Kádár)magyar értelmű szó.A Szkitia lehet Erdély,mint ahogy Herodotosz irásaiból ki lehet következtetni.A Meotiszi mocsarak miért nem lehetnének a Tisza-Duna vidéke.Az emlitett népcsoportok a 9oo-as években mind jelen voltak a Kárpát-medencében.Hogy a fekete Kumánia Moldova lenne az csak utólagos feltételezés(creditur).A Tana folyó pedig lehet a Duna.Ha a 373 évhez hozzá adjuk az 532 évet(ez a husvét ciklus amit be lehet toldani az időskálába anélkűl hogy megbolygatnánk a nap és a hold ciklust),megkapjuk a 9o5-ös évet amikór a magyarok vissza verték Arnulf német császár támadását és lerohanták Európát.(Lehet,hogy a kilencszázas évek elötti magyar történelem csak legenda ? Ennek nagy a valószinüsége,ha figyelembe vesszük a nagy bizonytalanságot a magyarok bejövetelével kapcsolatban).A 15. században a Kárpát-medencei magyarság a keleti és a nyugati birodalmak számára ismeretlen volt,mivel a Kárpátok védő gyürüje miatt addig nem tudták őket meghóditani.Mivel a keleti és a nyugati birodalom kulturális és politikai szempontból egységes volt,igy a magyarság egy idegen elemnek számitott a nagy római birodalom testében,amely egy Keresztény Szent Birodalommá akart válni.A magyar kultura nagyban különbözött az európaitól,de nem azért mert Ázsiából,vagy valahonnan máshonnan származott,hanem mivel a Kárpátok miatt elszigetelődött a többitől.

A magyarok bejövetele
792.old.:Hoc tempore circa annum Domini 744 infinita Hunnorum multitudo finibus suis egressa,bello Pannonias,ubi Hunorum prima colluvies confederat,lacessivit apud locum cui Herdel est nomen.Partita in septem exercitus turba,hi septem ibi castra munierunt,firmum hodie Christianae Reipublice presidium,septem castra appellantur.Sed é barbarorum ducibus erat potentior Harpad,qui longius progressus,ad Albam castra metatus est.Occurit ei Zvatapolingus Pannonum dux magna suorum manu,verum imbelli.Itaque ceso Pannone ,Harpad victor regionem obtinuit.Inde post annos sex,vicinos infestare coepere…Neque vero mihi quorundam chronograforum sententia probatur,qui Harpadi huius gesta in Imp.Cunradi tempora referri putant.Sunt enim alij Hungarorum motus Cunrado primo imperante,quos compescuisse Svevos legimus.—Az Ur szerinti időszámitás 744.évében a hunok nagy sokasága kijött a lakhelyükről,háborut inditva Pannonia ellen,ahol a hunok az elötti maradékai szövetségben éltek,megtámadva azt a helyet aminek a neve Erdély.Hét seregre oszolva ,hét erőditményt épitettek amely után a mai Keresztény államot is hétvárnak hivják.De a barbár vezérek közül a leghatalmasabb Árpád volt aki lassan előre nyomulva Gy.Fehérváron várat épittet.Ki vonult elébe Zvatopolingus a hadnagyjaival,de békésen.Igy át adta Pannoniát Árpádnak.Hat év eltelte után kezdte támadni a szomszéd népeket…Számomra nem bizonyitott egyes kronológusok állitása akik Árpád tetteit Konrád császár idejére teszik.Mert valoban vannak a magyaroknak mozgásaik Konrád uralkodása alatt amelyeket a Svábok megállitottak.

Itt amikor a magyarok bejövetelét irja, normálisan Hungárokat kellene irjon,és ennek ellenére hunokat ir,de hogy honnan jönnek nem emliti.Ugy tünik,hogy a birodalom történészeinek nem tetszett a 744-es év,mivel tul közel volt a hunok létezéséhez.A végén amint tudjuk a mai történelem könyvekből sikerült nekik áttenni a 89o-es évekre.Tehát nincs megbizható érv arra hogy a magyarok valahonnan jöttek a Kárpát-medencébe.
Egy népnek akit most magyarnak hivunk,egykor mindene megvolt bőven: kenyere bora hala vada,sőt a Kárpát koszoru olyan védelmet biztositott számára,ami miatt csak nagy ritkán volt kénytelen fegyvert fogni.E miatt sokáig nem is alakult ki a magyarság tudatában az alá-fölé rendelő birodalmi eszme.Amig a magyarság nyugodtan aludta Csipke Rozsika álmát,addig a Kárpát-medencétől nyugatra és keletre kialakult két nagy keresztény birodalom.Nyugaton a Német-Római,keleten a Bizánci.Mindkét birodalom élén  kettős hatalom állt,a császár és az egyházfő.Mindkét birodalom cimerében a kétfejű sast láthatjuk.Ha nincs köztük a Kárpát-medencei “pogány” nép,talán a két birodalom rég egyesűlhetett volna,hogy létre jöjjön a régen áhitott egy akól egy pásztór állapot.Az európai keresztény gondolkodásmod,aminek a szellemi alapja ma már az Ótestamentum ideologiája,másképp nem tudja elképzelni a világbékét,csak ha mindenki alá veti magát egy központi hatalomnak.Mivel maga a keresztény vallás gyengének bizonyult egy ilyen hatalom gyakorlására,a “cél szentesiti az eszközt” elv alapján össze szürte a levet a pénz fegyverét birtokló világ elittel,igy lecserélve a Krisztus Istent a Pénzistenre.Ha elolvassuk a Bibliát,azt látjuk,hogy a vallási vezetők bármennyire is szembe mentek az erkölccsel,sosem magukban keresték a hibát,hanem a népben amely elpártolt tőlük.Ilyenkór mindig megjósólták az Isten büntetését,aztán ők maguk idézték azt elő árulással.Az Isteni büntetés ugyanis legtöbbszőr idegen népek részéről jött.
Ioan Goropii Becani irása II. Fülöp Spanyol király részére.
https://books.google.ro/books?id=Uaotu92eMEIC&pg=PA778&dq=De+Origines+Hunnorum&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjlpbnh_MTJAhWBoBQKHbb5AD84WhDoAQhLMAY#v=onepage&q=De%20Origines%20Hunnorum&f=false
Habár nem mindenben ért egyet Aventinusszal,azért a Német-Romai birodalmi eszméket vallja.
Mihi satis est ostendisse, Hungaros non ab Hugris,ut Aventinus Iugros vitiose vocat,quo vox ad Hungaros alluderet ,descendisse,sed multo ante Arnulphi etatem Ungarorum nomen cognitum fuisse,prius quidem apud Colchos,deinde ad Istrum,Marcellino teste,postremo vero in Sarmatiae ea parte,quam Avari sive Avarini quondam tenerunt,ad quam é Norico á Carolo Magno multis cladibus compulsi efugonerant,quo longe remoti Francorum arma non amplius experirerunt.“—Számomra nyilvánvaló,hogy a Hungár név nem az Ugor(Hugri) névből származik mint azt Aventinus tévesen állitja,hanem már jóval Arnulf ideje elött a Hungár név ismert volt,elöbb természetesen Cholchos mellett,ez után a Dunánál,A.Marcellinus tanusága szerint,aztán Szarmácia részein, amelyeket az Avarok birtak,a Norikum vidékén, ahol Nagy Károlynak sok gondot okoztak és amilyennel a frank fegyveres erők rég nem találkoztak.

A Cholchost egyesek a Kaukázussal azonositják.Maga a szó görög eredetü és köves hegyvidékre vonatkozik.A Kaukázustól egyből nem lehet a Dunához érni.Hihetőbb az,hogy a Cholchos Erdély hegyei,a Kárpátok.

A magyar évkönyvekből tudjuk,hogy Arnulf megtámadta és elfoglalta a morvák földjét.Itt viszont az áll hogy Arnulf a magyarokat hivta segitségül a morvák leverésére.De vitatott kérdés,hogy akiket Arnulf hivott,azok a Kárpát-medencében már bentlévő magyarok,vagy azok az ázsiai magyarok akiket Aventinus ugoroknak nevez.

779.old:Kifejti ,hogy nem ért egyet azzal az állitással,hogy a magyarok mint Ugorok,akik valahól távól az Ázsiai részeken éltek,majd Arnulf hivására jöttek volna be Európába,sok nyomoruságot hozva a keresztény lakosságra:”Scilicet ab ultimo Aquilonis cardine per tam immensa terrarum spacia,per tot diversas et maximas intermedias gentes,per tot invios saltus,tot invias paludes,per tam bellicosas nationes,ad Moraviam invadentem,Iugri evocati ab Arnulpho fuissent.Paratum sane et in foribus auxilium,si volando cum gruibus inde venire potuissent.Miror cur non et hos é Scandia eduxerint,perinde atque Longobardos,et Getas,et Gepidas,et ceteras complures nationes:cum ea multo propius quam Iugra distaret.Sed satis de his.Rursus ad Avaros redeuntes dicimus eorum quosdam se Bois coniuncsisse,qui Boiavari commisto nomine sunt vocati,ac deinde eorum vitio,qui compositionem hanc ignorabant,Boioarij,quod posterius nomen,miror qua de causa Aventino adeo placuerit,ut Bavarorum appellationem fere abominetur,…”—Tudnillik,hogy az utolsó északi sarkkör mérhetetlen vidékéről a rengeteg nemzetségen keresztűl ,járhatatlan sürű erdőkön,járhatatlan mocsarakon ,harcos népeken keresztűl, Arnulf hivására megérkeztek Moráviába…Csoda ,hogy nem Skandináviából hozták ki őket ugy mint a Longobárdokat,a Gétákat,és a Gepidákat és sok más nemzetet,akik közelebbiek voltak mint az Ugorok.De ebből elég.Ismét vissza térve az avarokhoz,akik a Bojokkal keveredtek,ami után a Bojaváriaknak hivták őket,vajon miért tünik visszataszitónak Aventinus szemében a Bavar név?(mi már tudjuk hogy miért)

Becani mint tárgyilagosan gondolkodó kivűlálló nem értette meg,hogy Aventinus aki mint Jordanes,vagy bármelyik hóditó nép fia azt szeretné,ha a meghóditott föld őslakós népének még a hire is kiveszne.

Rerum hungaricarum scriptores varii historici geografici. Anno M D C.
https://books.google.ro/books?id=xc1YAAAAcAAJ&pg=PA28&dq=qui+olim+draconis+ex+dentibus&hl=hu&sa=X&ei=kw0HVKnRMcvnygPDxIC4Dw&ved=0CFsQ6AEwCA#v=onepage&q=qui%20olim%20draconis%20ex%20dentibus&f=false
Ez valójában a Turoczi krónika.

Vizsgáljuk meg a következő állitásokat,amelyek a magyarok ősi lakhelyére vonatkoznak:
Nam Isidorus illam maximam fore regionem,partemque eius superiorem in Asia ,inferiorem vero in Europa ponit…Dionisius et Paulus Orosius Scythiam tantummodo in Asia intra et extra Imauum montem,hoc est imum Caucasum collocant.“—Isidorus azt a nagy külső vidéknek(tudnillik a magyarok őshazájának) a magasabb részét Ázsiába,az alacsonyabb részét Európába helyezi…Dionisius és Paulus Orosius Szkitiát ilyképpen Ázsiában az Imaum hegy belső és külső felére teszi.Ez a “hoc est imaum Caucasum“(vagyis hogy az Imaum hegy a Kaukázus) gondolom később lett beszurva.

Vajon melyik hegynek van külső és belső fele a Kárpátokon kivűl?És az is lehet hogy az emlitett történészek korában Ázsiát még nem tolták a Kárpátoktól keletre.

Herodotusz két szkitiáról beszél,amelyikből az egyik a Kárpát-medence.A fenti irások tökéletesen megfelelnek a Kárpát-medencének,de egyáltalán nem találnak a Kaukázusra.A XVI.században amikor a földrajzi ismeretek kezdtek kiterjedni Ázsiára,ezt a tudást kezdték használni a történelem hamisitására.

II.Pius pápa aki Mátyás király idejében élt,igy ir:

Ignota esset nobis terrarum maxima pars:nisi Romanorum principatus et magni Alexandri potentia orbem aperuisset.“—Számunkra ismeretlen a föld nagy része,csak a Római birodalmat és a Nagy Sándor által uralt területet ismerjük.

Hogy mennyire nem volt egyértelmű a magyarok ázsiai származása és hogy mennyire törekedtek,hogy ezt bebizonyitsák a fenti könyv irása idejében,az a következő alcimből látszik:

Argumentum quod Scythia ,de qua egressi sunt Hunni sive Hungari ,sit in Asia.—Érvelés hogy az a Szkitia ahonnan a Hunok vagy Hungárok kijöttek Ázsiában van.

De hát a hunok ugye a Meotiszi mocsarakból jöttek ki.Tehát abban az időben az is Ázsiának számitott.Ahogy a földrajzi ismeretek nőttek,ugy Ázsiát mind keletebbre tólták.Herodotosz idejében Erdély még Ázsiának számitott.

Hogy Turóczi magyar volt,vagy csak a neve volt az nem tudom,de amilyen helytelenül irt le egyes magyar neveket,abból látszik ,hogy nem ismerte a magyar nyelvet.A következő mondatból látszik azonban,hogy némi kötődése volt a magyarokhoz:

Paulum Orosium et Dionisium Alexandrinum Philosofum supradictos sequi,idque quod Huni sive Hungari primam in Asiatica Scythia natalis soli sedem,habuerint,me referre non pudet.”—Az hogy a fennebb emlitett Paulus Orosius és Dionisius szerint a Hunok vagyis magyarok az ázsiai Szkitiából származnak számomra nem szégyen.

Az ázsiai származás,ahogy ma ismerjük Ázsiát,egyáltalán nem szégyen,csak hogy abban az időben a Meotiszi mocsarak még Ázsiában voltak,és innen akarták “kihozni” a hunokat meg a magyarokat.Az hogy a magyarok Ázsiából jöttek ki,egyben azt is jelentette hogy a meotiszi mocsarakból,vagyis egy mocskos bűzös helyről,ahól inkább a disznók dagonyáznak.Ha ez nem lenne elég,a megszégyenitéshez,nézzük meg,hogy hogy hivták Álmos anyját.Emese az emséből(koca disznó) lett leképezve,ami egyáltalán nem egy kedves név nő számára,de tökéletesen illik a származási helyhez.Tudjuk hogy ez csak legenda,de jól szolgálja az önbecsülés tönkretételét.Tehát,amig a magyarokat a török gyilkolta,addig a keresztény Európa irt a magyaroknak egy szégyenletes történelmet,hogy szégyelje a magyar a származását,és minél hamarabb tünjön el szégyenében.

Érdekes hogy a magyar krónikákban nincs emlités az avar korról.Az itt bemutatott irásokban látszik,hogy nincs különbség a hun és a hungár között.Ez azt jelenti hogy nincs külön hun és külön avar meg hungár(magyar) korszak.Elöbb ketté vágták a magyar történelmet,aztán hogy a két részt jól elkülönitsék beszurtak egy avar korszakot.

Na de mi van ha ezt a hazug történelmet egy pápa szentesiti?akkor már megfellebbezhetetlen?:

12.old.:Pius etiam Romanus pontifex suis historiis,Hunos Meotide palude transmissa in Europa migrasse.“—Pius pápa a történelem irásaiban állitja ,hogy a hunok a Meotiszi mocsarakon átkelve Európába jöttek.

Ezt az állitását azzal próbálja indokolni,hogy a 13. században szerzetesek jártak Ázsiában ahol magyarokkal találkoztak.Csak hogy ezeket a szerzeteseket IX.Gergely bizta meg,azzal a céllal,hogy II.Frigyes ellen a mongol-tatár sereget behivja Europába.Aminek az eredménye az 1241-i tatárjárás lett.lásd:
https://fabsanyo.wordpress.com/2015/03/

Amint látjuk a magyarság nem sok jót köszönhet a pápáknak.Az 1241-es évi tatár dulást IX.gergelynek.Az 1444-es Várnai vereséget IV.Jenőnek,mivel rávette I.Ulászlót ,hogy szegje meg a törökkel való békemegállapodást.II.Piusnak a szégyenletes östörténetünket.II.Gyulának a Dózsa György féle paraszt lázadást,mivel bele lovagolta Bakocz Tamást egy keresztes hadjáratba.És ki tudja ,hogy még mi mindenről nem is tudunk.

Hogy ne csak rosszat mondjunk a pápákról,emlitsük meg IV.Kelement aki a leirások szerint valóban korrekt volt:

Wikipédia:Kelemen tehát 1265-ben kezdte meg az Itália politikai térképének átalakulásával járó pontifikátusát. Trónra lépése után nem sokkal valósággal elkápráztatta a korabeli krónikásokat. Első pápai cselekedete az volt, hogy elhatárolja saját magát családjától. Dekrétumban tiltotta meg rokonai hivatalvállalását a kúriánál, illetőleg azt is, hogy befolyásával világi hatalmukat gyarapítsák. Amikor lányai eladósorba kerültek, Kelemen nem győzte hangoztatni, hogy a kérők ne is álmodjanak busás hozományról, és vegyék tudomásul, hogy nem a pápa leányát veszik feleségül, hanem Guy Foulquois leányát.