fabsanyo

Gondolatok

Month: January, 2016

Szőnyeg alá sepert gazságok és igazságok

Ugy tünik,hogy igazságok és gazságok eltusolása a nyugati társadalmakban egy nagyon régi szokás.Az a tény ,hogy bizonyos dolgok a történelemben időről- időre megismétlődnek,egyrészt annak tulajdonnitható,hogy fantáziátlan történelemhamisitók plagizáltak,de ugyanakkór az is igaz,hogy az emberi karakterek öröklődnek apáról fiura és az évezredek folyamán nem sokat változnak.Ezért a karakter különbségekből adódó konfliktusok is ujra és ujra megismétlődnek.Karakterkülönbségek lehetnek személyeknél, ugyanugy mint népeknél,etnikumoknál.Az ebből adódó konfliktusok sok esetben pusztitó háborúk formájában nyilvánulhatnak meg.Ezért a globalista nézetek képviselői ugy okoskodtak,hogy ha össze keverik a népeket,a konfliktusok maguktól meg fognak szűnni.A karakterkülönbséget nevezhetjük kulturális, vagy egyenesen szellemi fejletségi különbözőségeknek.Egy művelt ember általában nemes lelkű,ami semmiképp sem jelenthet együgyüséget.A nemes és nemtelenek összekeverése után a félmüvelt ember a nemeslelküséget összetéveszti az idiotizmussal. Migráns ügyben most ez a helyzet.A biblia is kétféle ember tipusról ir.Az egyik a Káin,vagy a Kám tipus,a másik meg egy jámbor Ábel féle áldozat.A keresztény vallás,ha egyáltalán komolyan vesszük, azt tanitja,hogy engedjünk és ne védekezzünk a Káin és Kám féle támadások ellen.Ha arcúl csapnak,tartsuk a másik felét is arcunknak,ha elveszik a felső ruhánkat adjuk oda az alsót is,aztán engedjük magunkat molesztálni és keresztre fesziteni.A keresztény hit ilyenszerű vallása az európai ember kipusztulásához vezethet.Az európai embernek hitre van szüksége,de vajon hihet olyan vallási vezetőkben akikből hiányzik a korrektség? Akik titkos dokumentumokat rejtegetnek,majd ha valaki ezeket felfedi,tolvajnak nevezik azt?.Sajnos van mit rejtegetni.Egy sor pápának, ha egyáltalán léteztek,olyan botrányos tetteik voltak,ami szégyen egy közönséges ember számára is.Még is Isten hejtartójának és tévedhetetlennek tartották magukat.Nézzük meg a következő szöveget Bonfinitől:“Quum ad Paschae solennia,Romam cum uxore liberisque venisset,pontificis pedes perreverenter deosculatus…”—Amint a Husvét ünnepére jött feleségével és gyerekeivel,nagy tisztelettel megcsokolta a pápa lábait…(Itt Nagy Károlyrol van szó,de ha ő nem létezett,ami valószinű,akkor talán Ottóról.)

A történészek ugy magyarázzák,hogy Mátyás király hivta Bonfinit az udvarába és felkérte,hogy irja meg ugy a magyar történelmet,hogy az formájában elfogadható legyen a művelt nyugat számára.Szerintem akit zavart a magyar történelem az nem Mátyás volt,hanem Beatrice.A magyar évkönyvekben ugyanis olyasmik vannak amelyek valóban megtörténtek,de amelyek olaszok számára nem nagy büszkeséget jelentenek.Ilyen tény az ,hogy a hétszázas évektől egész a kilencszázas évekig,tehát kétszáz éven keresztűl,Itália nagy részét a szarcénok tartották megszálva.Persze Itália nem volt egyedűl ebben a helyzetben.Rosszabb volt a helyzet Spanyolországban, a Közelkeleten,Görögországban,de még Francia ország nyugati felén is jelen voltak.Ezért probálta Bonfini hitelteleniteni a magyar évkönyveket(amelyek az ő idejében még biztosan kéznél voltak,de utánna nyomtalanul eltüntek,amelyekből csak töredékek maradtak fenn Inhofer Melchior jovoltából,amit sok ideig a Vatikánban dugdostak) a következő szövegben ilyenképpen ir:”si eorum Annalibus fortasse crediderimus“—ha hitelt adhatunk az évkönyveiknek.már mint a magyarok évknyveiknek.

De lássuk mit ir Bonfini a honfoglalásról.

A magyar történelem tizedei- Antonio Bonfini -Kulcsár Péter forditásában

“Körülbelől harminckét évvel az elött hogy Nagy Károly megsemmisiti a Longobárdok Itáliai ősi birodalmát,a Hunnok,kiket ezután Ungároknak mondanak,ha hitelt adhatunk az évkönyveiknek,ugy tartják,hogy Krisztus születése után 744-ben Attila halála után háromszáz egy évvel,Konsztantin császár és Zakariás pápa idejében ismét vissza tértek Pannoniába.Más szerzők nagyobbrészt azt állitják,hogy az egyszer már elfoglalt Pannoniákat nem is hagyták el sosemEzt a longobárdoknak az előző könyvben elbeszélt háborúiból egyszerűen ki lehet következtetni,hiszen a hunok ,akiket avaroknak is mondtak,Kagán király idejében ezekkel többször hosszas szövetséget tartottak,melynek vége szakadván,gyakorta keményen hadakoztak.Véleményem szerint az avarok nem királyukról,hanem állhatatlanságukról kapták a nevüket,mert lakóhelyüket gyakran változtatták,és mert az övék volt Szkitia legősibb népe,melyet szoros rokonság kapcsolt a hunokhoz,hunoknak tartották őket.Amikor pedig Vindeliciát elfoglalták,a bajorokat,mint sokan vélik,a bójokról és az avarokról nevezték el,egy páran,mint fennebb kifejtettük,ezeket boioarinak mondják.Azt tehát,hogy körülbelöl 3oo évig hunok nem lettek volna a Pannoniákba ,másokkal nem igen tudom alátámasztani.Idegen földön nem is tehettek szert harminckét év alatt akkora erőre,hogy Károly roppant sulyos támadását könnyedén elviseljék és nem találhatták elhagyatottan azt a termékeny és kellemes éghajlatu földet,amelyre nem csak a szomszédok,hanem a legtávolibb nemzetek is ácsingóznak.”

Világosan látszik,hogy itt a Kagán(akit más irásokban Kagasnak is irnak) egy szémély név.Persze akik az avarokat is ázsiai betolakodóknak akarták feltüntetni jol jött nekik a Kagán mint tatár uralkodói cim.

Mindezen kételyek  után Bonfini még is bizonyitani probálja a honfoglalás tényét.Ma már bebizonyosodott,hogy genetikailag a magyarságban elenyészőek az ázsiai gének.Tehát keletről semmiképp sem jöhetett egy nagyszámu népesség.Akik jöttek egyrészt segéd csapatok voltak,de a tatár járás alkalmával is oltódhattak be ázsiai gének.
Mint a birodalom embere nem felejti el egy percre sem Nagy Károly ajnározását:

126.old:”Pannonia a római nép dusgazdag provinciája,amelyet idegen népség ragadott el vissza tért a római fejedelemhez(Nagy Károlyhoz).”

129.old.”Mi alatt Károly azon fáradozik,hogy itt Károly fia révén Germánia távoli népét a Germán oceán partján lakó dánt,ott meg a másik fia ,Lajos révén a Hispániákra áhitozó szerecsent leverje,az alatt Nicefor oda sem hederit a szerecsenekre akik Trákiát és Bizánc határait szanaszét pusztitják…”
Hinc audaciam ingentem Saraceni concepere,instructa magna classe ,appulere centum cellis,quam civitatem veterem nunc appellant.Cum potiunde urbis amore aestuarent,Romam properarunt,primum Romanum agrum incursant,rura diripiunt,direptaque demoliuntur,homines et pecora passim caedunt.Urbis oppugnationem adorti,Vaticani suburbia nondum fossa muroque munita,abacta praeda succedunt.Divi Petri Basilicam,incendio,rapinis,caedibusque foedant,incensa materia,parietibus tantum,marmoreisque columnis,laboris non conscientiae gratia pepercerunt,tectum igni absumtum est…Mox preda navibus imposita,Tarentum Siciliamque invadunt,magna in Christianos caede grassantur.Cum uno eodemque mense,Michael Graecorum,et Ludovicus Romanorum princeps,una cum Gregorio Pontifice Maximo diem obiissent,nihil in eos parari potuit.—El lehet képzelni a szaracénok bátorságát és felkészültségét amikor elfoglaltak száz cellát,ahogy nevezték a régi városokat.A városokat uralmuk alá véve szeretetet mutattak,aztán Rómához közeledve elöbb tönkretették a vidéket,utjukban öltek embert, állatot.A Szent Péter bazilikát felgyujtották,öltek raboltak…A rablott holmikat hajóra rakták és elhajóztak Szicilia feléUgyanabban a hónapban megölték a Görög Michaelt és a Romai Ludovicust Gergely pápával együtt,senki sem tudott rajtuk segiteni.(Ez a pápa IV Gergely volt 827-844 ).”Erről azonban a IV.Getgely életrajzában a Wikipédián nincs emlités.

Figyelemre méltóak ezek a Gergelyek:
II.Gergely:A lombard királyt végül az tartotta vissza a Róma elleni támadástól, hogy Gergely megjelent táborában, és gyújtó hangú beszédével térdre kényszerítette.(Wikipedia)Ez nagyon hajaz Attila visszatartására I.Leo részéről.Plagizálunk-plagizálunk ,és a történelem ismétli önmagát.

V.Gergely 27 évesen meghal elötte 15.János,utánna 17.János 16.János hiányzik.Ennek a 16. János pápának III.Otto levágatta a füleit,megvakittatta és kivágatta a nyelvét.Lehet ezért nem találni a pápák listájában.Bezzeg III.Leo pápa aki hasonlóképp járt Nagy Károly idejében valami csoda folytán visszanyerte a látását is a nyelvével együtt,nem is száműzték a listáról.

133.old:”A szerecsenek e győzelemmel eltelve Dalmáciába mennek,erővel beveszik és kipusztitják Cherso várost.Elfogják a velenceiek teherszállitó hajóit,amelyek Sziriából áruval rakottan érkezve a Trieszti öbőlben horgonyoztak.A velencei kereskedőket egy szálig leölik,mert ezeket nagyon gyülölik.Majd Piceno tengerparti régiójához vonulnak,erővel elfoglalják,elpusztitják és felgyujtják Anconát.”


https://books.google.ro/books?id=J6QxAQAAMAAJ&pg=PA129&lpg=PA129&dq=Antonii+Bonfinii:Rerum+ungaric.arum+decades&source=bl&ots=TslmPyAJoN&sig=NDq_6tNQuJbbraqS0U2CcST-jA0&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiz0tHd0r_KAhVJkSwKHYm-DngQ6AEINzAE#v=onepage&q=Antonii%20Bonfinii%3ARerum%20ungaricarum%20decades&f=false


Iisdem fere tempore Saraceni é Creta prodeuntes,dum per Adriaticum mare in Christianum nomen ubique desaeviunt,Dalmatiam non modo maritimam,sed mediteraneam quoque graviter infestant.Gravis et calamitosa Saracenorum fuerat oppugnatio,sed Ungarorum bellum multo calamitosius,quippe qui per otium mira foecunditate adaucti,et sub Carolo Balbo rebellare ausi,ut servitutis juga discuterent,Saracenorum,et Normanorum exemplo successibusque concitati:neque inscii quanta factione Christiana Respublica laboraret,oblata ocasione,instauratis et amplificatis viribus, ab Arnulfo Imperatore deficiunt.”—Körülbelül ugyanebben az időben a Kréta szigetéről kiözönlő szerecsenek az Adriai tengeren mindenfelé kegyetlenkedtek a keresztényekkel,és sulyos rohamot intéztek Dalmáciának nemcsak partmenti,hanem belsőbb részei ellen is .A szerecsen támadás komoly és veszedelmes volt,de a magyar háború még veszedelmesebb,ezek tudnillik a nyugalom idején roppantul megszaporodtak,Hebegő Lajos alatt lázadásra merészkedtek,hogy a szolgaság igáját levessék,és a szerecsenek meg a normannok példáján és sikerein felbuzdulva,e mellett jol tudva ,hogy a keresztény társadalmat hányféle frakció marcangolja,adott alkalommal ujjászervezett,és meggyarapodott erővel elpártoltak Arnulf császártól.”

137.old:”A nyomorult Itáliát két egyformán embertelen népség,mint két farkas marcangolta ekkor,ami csak a Tiberis folyótól a calabriaiakig és az Aternótól,mely  Pescarának is hivunk,,a salentinusokig volt ,pusztitja az afrikai szerecsen,a Dalmáciával ,Pannoniával határos többi területet beszáguldozza a magyar.”

Bonfininak nem kis fantáziára volt szüksége ahhoz,hogy megmagyarázza a magyarok sikeres hadjáratát a frank Arnulf császár ellen.Már az elején azzal kezdi hogy:”Akkora felzudulással és egyetértéssel vetették magukat a szabadságra,hogy amikor sorozást tartottak,nem csak az öregek,hanem a nők is csatlakoztak.”

Miután annyira Nagy Károly alávetettjeinek irta le a magyarokat,most meg kellett okolni,hogy honnan a magyarok ereje.Ehhez aztán mint pot érvelést a kegyetlenséget hansulyozza:csecsszopók falhoz verése,emberhus evés embervér ivás stb.A nagy ellentmondás az, hogy egy hóditó sereg barbársága a győzelem után szinte mindig a nők megbecstelenitésében nyilvánul meg.Közelkeleti és Észak-afrikai szokás szerint még a férfiakat is megbecstelenitették.Lásd Sodoma és Gomorai történetek a bibliából. Itt azonban ez áll:”A krónikások az embertelenség minden nemét rájuk róják,kivéve az egyik vagy másik nem szemérmének a megbecstelenitését,mert azt békében és háborúban egyaránt tiszteletben tartották.”

Ha a magyarok ebben különböztek más népektől,ez azt jelenti,hogy más népeknél az ilyesmi általánosan elterjedt szokás volt.Ha a magyarok ezt nem türték és megtorólták,akkór ne csodálkozzunk a sulyos hamis rágalmak miatt.
“Ámde Itália a magyarokkal való békekötés után még mindig nem csillapodott le ,mert a római nép Albert spoletoi herceg segitségével megszálta Ortét,elfogta Alberiket,aki a magyarokat behivta volt Itáliába,és mint a haza ellenségét alaposan megbüntette.Eközben a szerecsenek akik a Gargano hegyen üldögéltek,feldulták Apuliát,Calabriát,erővel elfoglalták és felperzselték Beneventót.Megnövekedett merészséggel ki akarták terjeszteni országukat és több várostól igéretet vettek az engedelmességre ,Gido azonban vissza szoritotta öket,és Róma vidékéről eltakarodtak.”

Oriási csusztatás.Ugy próbálja beállitani hogy itt egy pár szerecsenről van szó,akik meghuzták magukat valahol a hegyekben mint mifelénk a betyárok.Hát bizony a szövegből jól ki lehet következtetni,hogy itt már az európai jócskán keveredett az afrikaival.A szerecsenek jelen voltak Itáliában még az Ottók idejében is.

“Otto császár gyakran vissza ment Rómába,hogy a pápák sérelmeit elháritsa.Valamivel később a szerecseneket,akikről elmondtuk,hogy a Sipontoi-öböl közelében,a Gargano-hegyen telepedtek le és Itáliát régota sanyargatták,akiket sem a görög,és az Itáliai nemesség,sem a gall meg a germán kevélység nem birt kiüldözni,elsöprő lendülettel kitaszitotta egy jöttment szláv nép,amely valaha Dalmáciát foglalte el.Azt állitják,hogy ezek azok a szlávok voltak,akikről azt olvassuk ,hogy Szvetopil király alatt ,második Adorján pápa idejében kereszténnyekké lettek.Mi több ,ha Crescentinus metroppolitának hihetünk,ő azt mondja ,hogy a szerecsenek megmaradt rajait a szlávok után Itáliába odahajózó magyarok semmisitették meg,végső csapással,söt,azt is megengedi,hogy Itáliának ezt a szerecsen kézből kiszabadult vidékét tölük vásárolták vissza a görögök.”

Szerintem nem kell hinni senkinek,csak normálisan gondolkozni.

139.old.”Az Augsburgi csata Bonfininál egészen másképp zajlik mint a hogy a mai könyvekben találjuk.Itt ugyanis Lehel és Bulcsu megölésén kivűl a magyar sereg nem szenved különösen nagy veszteséget,az ütközet után békét kötnek ,a foglyokat kicserélik,ami után a magyar sereg tovább vonul nyugat felé kirabolja Fulda kolostorát,lerohanják Lotaringiát,Gallia szerte rombolnak,az Alpokon átmenve kifosztják Itáliát,megrakva zsáknánnyal hazatérnek és husz évig békében maradnak.”

Bonfini a magyarok “kalandozásait”Taksony idejére teszi,aki Szent István nagyapja.

Bonfiniből mégis előtőr az igazságérzet:

142.old.:”De megint Ottoról,aki Itália kényurainak elüzése után Rómába ment,s akit nagy tisztelettel bebocsátottak a városba mikor is ,mint mondják ,az egész római nép elébe futott:nyolcadik Leo pápa szokása szerint átadta neki a császári koronát,császárnak,felségnek nevezte ,és azóta ,hogy a római birodalom Germániába átkerült,ő volt az első aki a császári cimeket és áldásokat szabályszerüen megkapta,mely szokás a jelen ideig érvényben maradt.Mi több ,a német gőg arra a szemtelenségre vetemedett,hogy Ottonak a magyarok fölött nehezen és véráldozattal kiizadt egyetlen győzelme alapján,amelyben meg sem futtatta,meg sem ölte az ellenséget,Pannonia birodalmának a titulusait is elbitorolta.Jobban szereti ez aprocska dolgokkal önmagát magasztalni,mint a más dicsőségét számon tartani:olykor-olykor az is az eszébe juthatna ,bár ez a rómaiaknak meglehetősen kellemetlen,hogy a magyar kegyetlenségnek,pusztitásnak,zsákmányolásnak gyakorlópályálya volt.Bár inkább igazságérzetből és nem tapasztalatból tanusithatná ezt akár ki is! Azonban a taljánok meg a görögök gyakrabban fizettek adót a támadó magyaroknak és nyugtukat drágábban vásárolták meg mint elmondani illik.Európa hirneves népe a gall ,a hunok gyujtogatásai ,rablásai ,pusztitásai után hosszú idő mulva is alig tutott magához térni.Az ég egykor a hun kezébe az isten ostorát adta ,a magyar jobbjába most az igaz hit pajzsát.És minden bölcs belátás joggal véli ugy, hogy a császári nevezetet inkább tett és érdem,mint szin és látszat itéli oda dicsőséggel.És mert minden forgandó,ha a legtöbb törzsökös nemzetnél a virtus elenyészett a dicsőségvágy eltespedt,bizony ,nyugodt lélekkel el kell viselnünk,hogy jövevény népek ,melyek tetteik dicsőségét megcsillogtatják,olykor felülhaladjanak minket,mit ha türni nem akarunk,ám győzzük le azokat erénnyel és tehetséggel.”

Szerintem Bonfini , mint  iró, bármelyik kortársával felvehette volna a versenyt.Mint történet iró csak azt irt ami meg volt neki engedve,de még igy is korlátokat feszegetett,igy nem csoda,hogy az ő irását is hiteltelenitették.

Aventinus a történelemhamisitás Nagymestere

http://books.google.ro/books?id=ZO4bFyJ51kcC&pg=PA128&dq=vANNIANI+PLINIUS&hl=hu&sa=X&ei=FIb4U8zaBKqp7Abe5YHICA&ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&q=vANNIANI%20PLINIUS&f=false

Az emberek egyik legsebezhetőbb pontja a szégyen érzet.Ezért egy nemzet megsemmisitésének egyik leg hatásosabb fegyvere az,ha szégyenérzetet keltenek benne a származása iránt.A következőkből látni fogjuk,hogy milyen mesterien használta ezt a fegyvert Aventinus “barátunk” a hunok és avarok eltüntetése érdekében.Ez a hamisitás még olyan csiszolatlan alakban jelenik meg amit könnyű leleplezni.Ezért is került ki ez az irás is a forgalomból.A továbbiakban a forma csiszolódott,a lényeg azonban nem változott.
25.old:Bavarus nomen barbarum,obscenum inauspicatumque,semidocto vulgo protritum,recens est,nuper ab imperitis usurpari caeptum,nec Latinum,nec Germanicum,Nusquam apud veteres,nusquam in vetustis exemplaribus,monumentis,literis,Epistoles,legibus,tabulis,Diplomatibus,invenio….Et enimcum illi in ea regione(que Anasso amni Orientem versus subiecta est,et nunc Austria vocari solet,tum Abaria,atque Hunnia erat) ad internecionem Hunnos,quos Boij Abares cognominant,delevissent,nomen,et gentem penitus excidissent,colonias ibi Boiorum deduxerant..—A bavar név kimondhatatlanul obszcén,a félműveltek által nemrég még használatban lévén,de sem a latin ,sem a német,sem a régi ,sem az antik példákban mint emlékművek irásai,levelek,törvények,táblák,diplomákban nem fordul elő…És valóban ebben a tartományban (amely az Anasso(Enns)tól keletre található,amelyet most Ausztriaának hivnak,de ami abban az időben Abaria és Hunnia volt),a hunnok megsemmisitésekór akiket a Bojok Avaroknak neveztek,eltörölték a nevüket, teljesen kiirtva a fajtájukat,helyükbe pedig bajor telepeseket hoztak.
No comment!
15o.old:Primum ad faedus á Trajano cum caeteris Germanis, Daci illicti fuerant.Verum deinde viribus Parthorum freti,pacem exuunt,faedus rumpunt.Trajanus cum copijs Danubium transit.Ubidem incautus agit,pene confossus est ab sicarijs á Decebalo immissis.Buri gentes Boiorum,fungum Romanis literis inscriptum misere Trajano,hortatique sunt,et monuere,ut domum ipse reverteretur.Trajanus intrepidus bellum continuavit,cum Dacis conflixit,hostem sudit.Totam Daciam trans Danubium in Barbarico solo(que in circuitu habuit decies centena millia passum) subiget,atque in provinciae formam redegit,Colonias deduxit.Segethusa regia (quae nunc Corona nuncupatur)vi capta est.Decebalus Rex sibi mortem conscivit.Ea nunc regio Teutonas habet,Sibenburgenses nominamus.Ibi apud Albam Iuliam hic nummus inventus est hoc anno ,mihique donatus á Ioanne Vangione Franco,viro admodum erudito…—A Dákok a többi Germánokkal együtt elsőként léptek szövetségre Trajánusszal.Mi után a pártosokban kezdtek bizni,a békét és a szövetséget felmondták.Trajánus a seregével átkelt a Dunán.Itt elővigyázatlansága miatt nagy veszteségeket szenvedett a Decebál által küldött gyilkosok részéről.A boj nemzetségbeli Burok,megszerkesztettek és Trajánusznak küldtek egy olyan latin betükkel irt levelet,amelyben azt tanácsolták és utasitották,hogy térjen haza.Trajánus bátran folytatta a háborut és az ellenséget leverte.Az egész Dáciát a barbárok földjét(amely kerülete tizszer száz ezer lépés)leigázta ,provinciává és koloniává tette.Elfoglalta Szegetuzát(ma Koronának hivják). Decebál öngyilkos lett.Ezt a földet most a Teutonok birtokolják és Sibenburgnak nevezik.Itt Gyulafehérvár mellett ebben az évben pénzérméket találtak amelyekből nekem is adott egy nagyon képzett ember Joanne Vangone Franco .

Érdekes hogy más történelmi irásokban mindig megemlitik a Traján oszlopát,amit a nagy győzelem emlékére állitott,de itt teljes halgatás van e felől.
Ebből a szövegből látszik ,hogy Aventinus a Dákokat a Germán népek közé sorolja.Ez persze nem az ő magán véleménye,hanem az akkori politika emanációja volt.Ezt még azzal is megspékeli,hogy a dákok közé sorolja a “bajorok nemzetségéhez tartozó” búrokat(holott tudjuk,hogy a burok holland parasztok voltak).Amikor Aventinus a bajor név etimologiáját tárgyalta,ugy okoskodott,hogy a bojból lett a bojer,ebből a bájer,ami a bajorok német neve.Csak azt tudni kell,hogy a hollandok a boiér szót búrnak ejtik ki.Ugyanakkor a román földesurat bojérnek hivták.Tehát ismét előbukkan a Dács(holland) és a Dák-Dán összefüggés.Azt is figyelembe kell venni,hogy a germanos görög szó édes gyermeket,vagy édes testvért jelent.Igy a németek amikor a görög krónikákban a germanos szót (ami a Traján nevei közt is megtalálható)találtak azt németnek könyvelték el.Ezért Trajánus németföldi hejtartóként kezdi pályafutását,csak azt nem tudom hogy miért csufolták őt Kisgörögnek?
229.old.Nam Attila Rex Germaniae,Scythiae,Sarmatiae,potentissimus,orbis imperium animo agitans,cum Genserico Rege Vandalorum Africam tenente faedus icit.—Mert Attila Germánia,Szkitia,Szarmátia legnagyobb királya a világ ura akart lenni,szövetségre lépett Genzerikkel a Vandálok Afrikát uraló királyával.
Itt is ugy tünik mintha a Hun birodalom központja Német földön lenne.

272.old.Longobardi invitati á Narsete,in Italiam cum uxoribus,et liberis commigrant.Pannoniam quam reliquere,Hunnis et Abaribus ab Occidentis ora conterminis,ea lege concedunt,uti Hunni hisce locis rursus cedant,si Longobardi remigrare cogantur.—Nárszet hivására a Longobárdok feleségestől,gyermekestől Itáliába vándorolnak.A Pannonia nyugati részén lakó Hunok és Avarok egy olyan törvényt szavaztak meg,hogy amennyiben a Longobárdok ugy gondolják,hogy vissza térnek,akkor vissza adják nekik a földet.
Ebből is messzire bűzlik a politikai szándék.Egyszer az hogy a Longobárdok németek.Hát persze hogy a 15.században Lombárdiában már németek voltak,csak ezek a lombárdok,nem ugyanazok a Longobárdok akik olasz hivásra mentek valamikor a 8.században.Aztán mivel ugye a longobárdok németek igy a németek az állitolagos egyesség értelmében bármikor igényt tarthatnak Pannonia egy részére.

275.old.Abares,Hunni,Venedi gentes vicinae, latrocinijs victum quaeritanteas.Ubi audivere de morte principum superiorum,vicinos sibi,Boios,Turogos,Francos,Longobardos incursare ceperunt.—Az Avarok,Hunnok, rablásra leselkedő a Vendekkel szomszédos népek .Amikor meghallották a szomszédjuk főemberének halálát,elkezdték támadni a Bojokat,Turogokat,Frankokat,Longobárdokat.
Mintha a szomszédok nem ugyanezt csinálták volna.
35.old.Ugri qui ipsorum lingua Maegari vocantur,una gens est,non in plures nationes divisa ,ut caeteri Germani.Nec enim Hunni sunt.Nam Hunnis successere Venedi,et Boij.Hos pepulere Ugri ,quemadmodum in quarto referemus libro,in vita Imperatoris Arnulphi Caesaris Augusti.—Az Ugorok akik magukat Magyaroknak hivják,egy nemzet,nem ugy mint a németek.De ők nem Hunok.Mert a Hunnokat a Vendek és a Bojok követték,akiket az Ugorok kiirtottak,amint a negyedik könyvban leirtuk Arnulfy Augusztus Császár életénél.
Világosan látszik,a politikai szándék:a Magyarok elszakitása a Hunnoktól,nehogy a magyaroknak területi igényük támadjon a hun-avar rokonság révén.

332.old:Nam Hunni(quos etiam Avaros et Avares á rege quodam ita cognominatos Annalium scriptores,nostri vero Abares,Abarosque adpellant) Boij contermine erant.Certus notusque limes duarum gentium flumen Anassus fuit.Supra ad Favonium vergens Boiaria erat:infra Hunnia,eadem Avaria:sicut docet Eugenius secundus Pontifex Maximus scribens ad Pontifices regni Boiariorum,nimirum ad Rathefredum Faviensem,qui nunc Viennensis.—Mert a Hunoknak (kiket Avaroknak is neveznek az Évkönyvek)a Bojokkal Közös határuk volt.A pontos feljegyzések szerint a két nemzetség határa az Anasszusz(Enns) folyó volt.Fent Favonia felől Boj ország,lent Hunnia,vagyis Avaria :igy tanit második Eugenius pápa a Bajorországi püspöknek a Favieni Rathefredumnak irt levelében(Favien,ma Vien,vagyis Bécs)

465.old:Eodem anno,qui fuit aere Christianae octingentessimus super undenonagesimus,vicini nostri Ugri qui sua lingua sunt Maegari,rege Cussale ex Scythia,Sarmatiaque Asiatica,ex maximo Roxolanorum ducatu,transito Tanai in Europam,Sarmatiamque Germaniae veniunt.Quidam soli melioris gratia patrios reliquisse lares,alij pulsos á finitimis ferunt,pars ab Arnulpho adversus Sclavos,et Suatebogum,cuius tum imperium in Germania interiore latissimum erat,evocatos,imissosque Germaniae tradunt….Iidem tum Ugri,Venedos quoque qui Daciam incolentes Moraviae regulo Suatebogo parebant,magis ruina,quam strage adficiunt:universam Daciam subigunt,que adhuc ab ipsis Ungaria Germaniae Magnae appellatur.Post mortem denique Arnulphi,Moemaro,Svatebogo regulis Moravorum interfectis,Moraviae quoque portionem occupant:superato Danubio Boiariam invadunt.Pannonias ad Histrum pertinentes,regno Boiorum auferunt:sanguinem humanum potant,qualia aptius suis locis referentur—Abban az évben amikor a Krisztusi éra szerint nyolcszázkilencvenegy esztendőt irtak,Ugor szomszédaink kik magukat Magyaroknak nevezik,Kusszále király vezetésével Szkitiából és az ázsiai Szarmátiából meg a nagy Orosz hercegségből,átkelve a Tanai folyón Europába és a német Szarmátiába jöttek.Egyesek a jobb földek miatt,másokat üldöztek,másokat meg hivtak hogy beavatkozzanak német ügyekbe,amikor Arnulf a Szclávok és Svatebog ellen harcolt akinek birodalma belső Német főldön terült el…(sic)Akkor az Ugorok nagy pusztitást vittek véghez a Dácsiában lakó Vendek között akik ez időben hodoltatták Szvatebogot,Morávia királyát:az egész Dácsiát leverték amelyet most ők maguk  Nagy Németország Magyarországának hivnak.Arnulf halála után Moemar Szvatobog királyát megölik,Moráviát elfoglalják:átkelve a Dunán elözönlik Bajor országot.Az Iszterhez tartozó Pannonia részét elcsatolják:emberi vért isznak,a helyiek beszámolója szerint.
Világosan látszik,hogy Aventinusz idejében a Kárpát-medence kisajátitásának a terve már készen volt,azonban a magyar őstörténet még nem volt tisztázva.Itt nem szerepel sem Álmos sem Árpád,hanem valami Kuszále nevű ugor.A Moráviába való beavatkozás meg van hamisitva,és inkább a gyülölet beszél mint a józan ész.

Rerum boicarum scriptores:
Joannis Staindelli Chronicon ab anno Christi DCC ad a.Ch. MDVIII.

http://books.google.ro/books?id=48n7WALba-MC&pg=PA422&dq=kauan+avarorum+regis&hl=hu&sa=X&ei=pkVkVOeFGIL_ygPXiIHYDw&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=kauan%20avarorum%20regis&f=false

Anno 721:Sarraceni tribus annis CPolim obsidere pestilentia in civitate et in castris praevalente.Saraceni ex Africa Duce Abdirama in Hispaniam transfretant,eamque sibi vendicant,ita regnum Wisigotorum et Svevorum est destructum et redactum sub Sarracenis.—A szaracénok három évig ostromolják Konstantinápolyt,a város lakói közt tomból a pestis.Az afrikai szaracénok Abdirama herceg vezetése alatt megszálják Spanyolországot és véget vetnek a Vizigótok birodalmának.

Anno 722:Karolus Majordomus Franciae Alamanos et Baioarios armis subegit.—Nagy Károly egyesiti a német és a Bajor hadsereget.
Milyen finom megfogalmazás!

725:Sarraceni ab Eudone duce Aqiutaniae in auxilium suum vocati cum Rege suo Abdirama,Garonnam Burdegalamque perveniunt,cunctis locis vastatis et Ecclesiis igne crematis,Basilicam quoque Sancti Hilarii Pictavis incedunt.—Eudone Aquitánia hercege hivására a szaracénok Abdirama király vezetése alatt a Garonn folyo melletti Burdegalam környékén fosztogatnak a templomokat leégetik,felgyujtják a szent Hilari székesegyházat.

Ezen nincs mit csodálkozni, hiva vagy hivatlanul a megszállók mindig igy viselkedtek.

Anno 729.:Cometae duo mense Januarii per XV dies in celo visi,quorum unus solem praecedebat in mane,et alter vesperi sequebatur.—Januárban két üstökös jelent meg,egyik nap felkelte elött,a másik naplemente után.
Ebből látszik,hogy az évkönyv elég megbizható,mert ha nem a régiek irják,akkór rájönnek hogy itt valójában ugyanarrol az egy üstökösről van szó.Ugy ahogy a Vénusz egyszer esti,máskór hajnali csillag.Azonban az évszámban kételkedhetünk.

Anno 73o:Sarraceni collecto exercitu Avinionem urbem capiunt,et circumquaque regionem vastant.—A szaracénok elfoglalják Avignon várost és fosztogatják a környéket.

Anno731:Karolus assumptis armis urbem Avinionem obsidione vallat instructisque machinis capiens magnam sarracenorum stragem effecit.Beda librum de temporibus sive Ecclesiasticam Historiam gentis Anglorum finit.—Nagy Károly összegyüjti a seregét ostromolja avignont,nagy veszteségeket okozva a szaracénoknak.

Anno 733:Sarraceni de Hispania audientes urbem obsessam,armati superveniunt,contra quos Karolus dimicans,regem cum populo usque ad internecionem delevit.Constantinus filius Leonis Imperatoris Hirenen filiam Kavan Avarorum Regis uxorem duxit,que baptizata rectam fidem tenuit.—A Spanyolországi szaracénok hallván a város ostromáról felfegyverkezve oda jöttek,de Nagy Károly megsemmisitette és leölte öket a királyukkal együtt.Konsztantin Leon császár fia feleségül vette az avar  Kavan király Hirén(Irén) nevű lányát.

Hoppá,ez már egy duplikáció.Számtalan időközökben jelenik meg egy-egy Irén bizáncbnan mint valamelyik császár K-medencéből származó felesége.

Anno :734:Beda Venerabilis Presbiter Anglorum obiit kal. Julii,indictione XIIII.Sarraceni a Karolo in Bello superati,qui gladium effugere poterant,ascensis navibus dimersi sunt in mari.–-Meghal Beda Venerabilis angol prezsbiter.Nagy Károly kiűzi a szaracénokat egy részüket kardélre hányja,másik részük,akik hajóra száltak a tengerbe vesznek.
Ez ám a tökéletes munka:))

Anno 744.Itt az DCCXLIIII helyett MCCXLIIII van.Ugy néz ki hogy a kompilátór ezt az eseményt a tatárjárás történetéből másólta,csak elfelejtette kicserélni az évszámot, és nagyon tömören csak ennyit irt az ugynevezett honfoglalásról:”Huni altera vice Pannoniam ingressi cum septem capitaneis ad ea loca,que septem castra dicitur“.—A hunnok második bejövetele Pannoniába a hét vezér vezetése alatt arra a helyre melyet Hétvárnak neveznek.
Szegény krónikamásoló itt nem Szkitiából való kijövetelről ir,hanem Pannoniába való bejövetelről,de a Hétvár neki Pannoniában van.De kik is jöttek valójában 124o körül?

Anno 89o.Hunnorum regnum in Pannonia deficit quod stetit 5o7 annis.Zwendibaldus et Radolfus filii Arnulphi de concubinis nati.—A Hun uralkodás vége,ami 5o7 évet tartott.Zwentibald és Radolfus Arnulfnak ágyasoktól született fiai.
Ugye hogy a hun uralom mégsem szünt meg sem Aladár és Csaba harca után,sem Nagy Károly irtó hadjárata után,hanem egész az ugynevezett honfoglalásig tartott.A Swentibald ugyanaz mint a Swentibog,vagy Szvatopluk.Tehát itt nagy a homály.

454.old.DCCCXCIIII.(894.)év:Arnulfus rex iterum regnum Zwentibaldi Ducis ingreditur cum exercitu,maxima parte illius regionis expoliata,propter insidias positas magna cum dificultate itineris in bavaria ad Reginam curtem Otingam reversus est,de quoa ei non post multum filius nascebatur …que nomine avi suiLudovicum appellaverunt.—Arnulf király ismét megtámadja Zwentibald herceget lerabólva a régió nagy részét,de a sok felállitott csapda miatt visszavonult Otingamba ahól megszületett a fia akit a nagyapjáról Lajosnak neveztek.
DCCCXCV.(895.)év::Ex Reginonis Annali DCCCXCIIII:Suatocopius Penultimus rex Moravorum et primus Christianus baptizatus áBeato Cirillo Episcopo eo tempore regnavit.—Regino évkönyvéből 894-ből:Swatokopius Morávia utolsóelötti királya és az első akit Boldog Ciril megkeresztel.
DCCCXCVII.(897.)év:Reginonis annaliDCCCXCVI.ad verba mater Lamberti noster addit Agildrudis.Bellum maximum inter Bulgaros et Hungaros factum.—Nagy háború a bulgárok és magyarok közt.
DCCCC(9oo.).:Mors Arnulfi.—Arnulf halála.Ugyanez évben indul a magyar hadjárat nyugat felé.
DCCCCI.(9o1.)Ludovicust királlyá koronázzák.Hét éves korában.
DCCCCX.(91o)Ludovicus rex pugnavit contra Hungaros.—Lajos király harcól a magyarok ellen.
DCCCCXI.(911.)Hungari vastaveruntFranciam Orientalem et Thuringiam.—A magyarok feldúlják kelet Franciaországot és Turingiát.

Anno 918:Albericus Marchio Tusciae Hungaros in Italiam invitavit.—Albericus Marchon Magyarokat Itáliába hivja.
Csak nem lakodalomba? Tudni való,de amit az uj történelembe hétpecsétes titokban őriztek mostanig,hogy Itália nagyrészét valamint Szicilia,Korszika és Szardinia szigetét a szaracénok bitorolták abban az időben.

Anno 933:Fons Sanguinis largissime fluxit in urbe Genua et eodem anno Sarraceni ex Africa transfretantes Genuam intrarunt et ablatis cunctis rebus pretiosis omnibus, civibus occisis,exceptis parvulis et mulieribus,destructaque civitate ad propria remearunt.—Patakokban folyt a vér Genua városában amikor ebben az évben Afrikábol jött szaracénok megszálták Génuát,a civil lakosságot legyilkolták,egy pár asszony és gyerek kivételével,s miután a várost lerombolták haza tértek.

Évkönyvek igazmondása

Akinek legalább annyi értelme van amennyi érzelme,s  figyelmesen olvassa ezt a keresztény papok által irt évkönyvet és utánna még mindig a szájára veszi a honfoglalás szót,az vagy hülye vagy nemzetidegen.

Aki az őstőrténetben buvárkodik észre veheti,hogy a magyar őstörténetet mind idegen évkönyvek alapján irták meg.Csak feltételezhetjük,hogy mi lehet ennek az oka.Egyik kézenfekvő feltételezés az,hogy a magyarok,mivel földmüves nép lévén, nem igen látták az irás hasznát,ezért nem is irtak.A földmüvelő embernek ellentétben a kereskedővel aki mindig komoly könyvelést kénytelen volt vezetni,neki elég volt egy botra bicskával felróni a szükséges nyilvántartást.Itt azonban mindjárt kénytelenek vagyunk egy másik feltételezésbe bocsátkozni,mert ha a parasztnak megvolt a betükészlete a róváshoz,miért nem használták ezt a papok meg más előljárók évkönyvek megirására?A környező népek számára tudjuk ,hogy a magyar nyelv megértése nem könnyű,de a róvás irás megértése ennél jóval nehezebb.A róvásirás nem csak a magyaroknál,de valamikór Európa szerte elterjedt volt.Azt is tudjuk a régi irásokból,hogy a meg nem értett róvás jelekben a keresztény papok varázs erejű szimbólumokat véltek látni.Ez volt a helyzet a runák esetében is.Ezért lehet ,hogy bizonyos időszakokban valóságos vadászat folyt a róvás irás ellen.A magyarságnál két téritési kórszakról beszélhetünk.Egyszer a görögkeleti kerszténységről,azután pedig a nyugatiról.Mindkét vallás téritői pogánysággal vádolták a magyarokat.A pogányság egyik tárgyi bizonyitéka valószinű,hogy a róvásirás volt.

No de abból gazdálkodjunk amink van:
https://books.google.ro/books?id=vclhAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Ez a könyv leginkább nyugati évkönyvek alapján készült,olyan Jezsuita papok által akiknek az agya még nem volt teljesen átmosva a tridenti zsinaton szentesitett történelem szemlélettel.

Anno 568….ut si Longobardos aliquando regredi oporteret,liceret eis in Pannoniam ad antiquas suas possessiones redire.Ita post quadraginta duos annos Pannoniae ab illis cultae ,cum uxoribus et liberis profecti sunt Italiam ocupaturi.Ab hoc tempore putant aliqui Hunnos Avares dictos,coalito vocabulo,et non nihil immutato Hungaros dici coeptos.—(a longobárdok ezidőtájt költöznek ki Pannoniából Itáliába) ha a longobárdok valamikór visszatérésre kényszerülnek,megengedtessék nekik a Pannoniába való vissza térés,és az ősi tulajdonaik vissza adása.Igy negyvenkét év után elhagyták Pannoniát feleségeikkel és gyermekeikkel,hogy elfoglalják Itáliát.Ebben az időben az Avaroknak nevezett Hunnok nevét a két szó összevonásából és átalakitásából egyesek Hungároknak kezdték mondani.

Tehát nem azt irja,hogy a hungárok(magyarok) keletről jöttek hont foglalni,hanem az avaroknak nevezett hunokat kezdték hungároknak nevezni !

Mit is jelenthet a longobárd szó? A longo=hosszú,bárd-egy széles pengéjü fejsze .A longobárd nem más mint az alabárd,ami egy hosszúnyelű szélespenhéjű fejszéhaz hasonló fegyver.Tehát a longobárdok valójában nem egy etnikum,volt,hanem egy bizonyos fegyvernemre specializálódott hadosztály.

Anno 587.Cagasius Dux Avarorum ad Longum murum prope Constantinopolim praedando excurrit:sed á Commentiolo Duce Romani exercitus improviso circumventus,pluribus amissis discessit.Ita poenam violatae pacis tulit.—Kagásius avar herceg a Konstantinápoly melletti hosszú falnál rabólván, Komenciolo római herceg által hirtelen bekeritvén,sokak megöletvén,igy büntetődtek meg a béke megszegése miatt.

Anno 594.Cagasius,quem alij Cacanum seu Caianum vocant,Hunnorum seu Avarum,et Slavorum Dux,Istro traiecto Traciam invadit omnia foede diripit…—Kagasius akit mások Kakannak,vagy Kajánnak hivtak,hun vagy avar és szláv herceg,átlépte az Isztert elözönlötte Trákiát,felrugva minden szövetséget.
Ha ezt a herceget Kakasnak hivták,akkór latinosan tényleg Kakasius volt a neve.Vajon nem innen általánositoitták később az avar királyok megnevezését Kagánra? Kakas a hunok vagy avarok és szlávok hercege volt.A régi irásokban nem szláv hanem szkláv(sqlav)nevet találunk ,ami nem etnikum hanem szolga.

Hunni seu Avares é Pannonia in Thuringiam ingressi,bella gravissima cum Francis gerunt.Ab his tamen ingenti accepta pecunia ad propria revertuntur(anno596)(anno596)—A hunok vagyis avarok Pannoniából Turingiába nyomultak és kemény harcot vivtak a frankokkal.Miután ezek pénzzel megváltották magukat,vissza tértek az othonukba.

Anno 639.:Floret Emmerammus Picto Aquitanus,Christiani Orbis,sed Germaniae praecipue,et Pannoniae iubar futurus,qui á puero literis sacris,et disciplina Christi sacra Barbaris Ecclesiam novo foetu augeat,ac in primis Pannoniam sui laboris palaestram,ut Hungaros gentem bellicosam,et Religioni sanae insensam erudiat,designat.— Emmerammus Picto Aquitanus,keresztény városok,de különösen német és pannon városok jövendő csillaga,aki gyerek korátol jártas a szent irásokban,hozzájárult az Egyház fejlesztésében barbár földön,iskolát hoz létre Pannoniában , a harcias és vallás iránt érzéketlen Hungár nép megtéritésében tüntette ki magát.

A történelemirásnál észre vehetjük,hogy minden nép arra törekszik ,hogy a másikat túllicitálja a régiségben.A magyaroknak van egy Szent Imréjük aki után Amerika is a nevét kapta ,Amerigo Vespuggi által(Imre olaszul Amerigo).Ezt tul kellett licitálni az Emmerammusszal,aki a fentiek szerint S.Imrét négyszáz évvel igy megelőzte,de a Nagy német-római birodalom szülöttje volt.

Anno 639.Saraceni capta anno superiori Aegipto,hoc anno Syriam occupant,et Hierosolymam obsident..—A szaracénok(értsd afrikai négerek) már évek óta megszállták Eggyiptomot,most elfoglalták Sziriát és Jeruzsálemet ostromolják.

664-668,669.Grimoaldus Rex Longobardorum Avares movet adversus Lupum Ducem Fori -Iulij, Ducatum usurpantem.Occiso Lupo Avaribus Foro-Iulij potitis,Grimoaldus laborat,qui eos in Pannoniam remittat,ac tandem á Chagano ut exercitum reducat,impetrat.—Grimoaldus longobard király az avarokat hivta be Lupus Foro-Iuliani hercegség bitorloja ellen.Miután az avarok megölték Lupust és elfoglalták Foro-Juliát Grimoáldus igyekezett megszabadulni az avaroktól,végül a Kagán meg is igérte hogy haza viszi a csapatait.

Anno 672.:Saraceni ingenti numero in traciam traijcientes,Constantinopolim obsident,et a mense Aprili ,usque ad Septembrem expugnare conati,re infecta Cyzici hiemat…Durasse huiusmodi obsidionem repetitam per annos septem,scribunt Annales Grecorum.Porro magna ex parte Oriente potiti Saraceni,classe navium ducentarum et septuaginta Hispanias infestant,ubi á Rege Vamba maritimo bello vincuntur,et universa classis incensa perit.—A szaracénok oriási számban bemennek Trákiába és Konstantinápolyt ostromolják áprilistól szeptemberig,télira vissza mennek Ciziciibe… Igy folyt ez az ostrom hét éven keresztűl,amint a görög krónikák irják.Később a Keletet uraló szaracénok egy része kétszázhetven hajón átmentek Spanyolországba és Vamba király vezetésével legyőzték és kiirtották az ottani népet.

Anno 676.Saraceni á Maronitis vexati,Mahuvia Principe,cum Imperatore triginta annorum pacem componunt,et tributum annuum promitunt.Ea re audita Chaganus Avarum seu Pannonum Rex,et ipse Legatis ét muneribus missis pacem firmat…Ita per omnem fere Orientem ét Occidentem,Deo paulatim conversionem Pannonum disponente,magna tranquilitas secuta est.—A szaracénokat a Maroniták zaklatják,Mahuvia herceg(szaracén) a császárnak(bizánci) harminc évre szóló békét ajánl és évi adófizetésre kötelezi magát.Ezt hallva az avar Kagán vagyis Pannonia királya küldötteket meneszt ajándékokkal a császárhoz a békét megerösitendő.

Anno 678.Moritur Mahovias Princeps saracenorum,relicto successore Gizid filio suo.Quo tempore nascitur in Scythia Almus seu Alomus Eleudo patre genitus,quem inter et Attilam duo alij intercesserunt,Ed,et Ugek,hic Avus .ille Abavus Alomi,sed quorum gesta obscura manserunt.Nempe ad Alomum spectabat excitanda suo tempore in Pannonia felicitas Hungarorum,quam et matris uterum gerentis somnium praesignabat.Viderat forte Aquilam e sublimi devolantem,et caput in gremio cubantis reclinantem:mox vero lumbis scaturientes limpedissimas aquas ,paulatim in varios amnes abire,collectasque demum longe lateque in alienos campos et fata exundare.Visum probavit eventus:quando ex Alomi stirpe succedentes deinde Duces ac Reges ,Pannoniam Populorum,Regnorum accesione exaggeratam feliciter obtinuerunt.Ex hoc omine genitus infans Alomi,quod Hungaris Somnum dicit,nomen tulit.Cuius deinde filius Arpad,Zoltanum patrem Toxis,avum Stephani Sancti,primi Reges ex Geysa nati,mundo dedit.—Ez évben meghal Mahovias a szaracénok királya,utóda pedig Gizid nevű fia.Ez időtájt születik Szkitiában Álmos, Előd fia aki és Attila közt még Ed és Ügek voltak.De ezek története a homályba vész.Persze hogy Álmosra volt feltéve  ez időtájt Pannoniában a hungárok szerencséje,mivel az anyjának álmában ez meg lett jövendőlve.Ugyan is álmában egy sas meglepte, ami után méhéből egy tiszta vizű folyó áradt ami több ágra szakadt elöntvén az összes környéket.Az álmot igazolták az események,mert Álmos utódaiból hercegek királyok lettek, akik szerencsésen vezették Pannonia népét.E jövendölés szerint született Almos, akinek fia Árpád,ennek fia Zoltán,kinek fia Taksony,ennek Géza ,emennek S.István Hungária első királya.

Aki ez irás elolvasása után azt állitja hogy Álmos a Kárpátokon kivűl született,annak a gondólkodásával enyhén szólva baj van.”Nempe ad Almum spectabat excitanda suo tempore in Pannonia felicitas Hungarorum,quam et matris uterum gerentis somnium praesignabat.”—Persze hogy Álmosra volt feltéve ez időtájt Pannoniában a magyarok szerencséje mivel az anyjának álmában ez meg lett jövendőlve.–Pannoniai és nem valami Kárpátokon túli magyarokról van szó.

Anno 713.Saraceni diabolicis machinationibus invadunt Hispanis,ut scelestissimus ipse daemon Romae in arreptitia gloriatus est se iactaturum,et caedibus cruentaturum Hispanias.Ruderico ultimo Gothorum Rege occiso.—A szaracénok ördögi machinácóval elözönlik el Spanyolországot,…kegyetlenül öldökölnek,megölik Ruderikót a gótok utolsó királyát.

Anno 717-725.Saraceni Musalma Principe,et Zulcimino Arabum Duce Constantinopolim per triennium fere obsident:sed pertaesi,multis fame ,frigore,et peste pereuntibus recedunt,nec minor intra Urbem strages,trecentis hominum millibus desideratis.—A szaracénok Musalma hercege és Zulcimino arab herceggel Konstantinápolyt három évig ostromolják.A sok éhség a hideg és a pestis terjedése a városban háromszázezer ember halálát okozták.

Anno 726.Ab ijs vero Saraceni,qui in Occidente grassabantur,miserabiliter vastantur Galliae.—A szaracénok akik nyugaton rabolnak siralmasan kifosztják Galliát.

Anno 742.:Tandem in fata concedit et Liutprandus Rex Longobardorum,magnus amicus Hungarorum,quibus sicut profuit in multis,ita vicissim ab illis commoda percipit in non paucis.Succedit Hildebrandus nepos,sed post septem menses ob asperos mores in ordinem redigitur,eidemque subrogatur Rachis seu Rachisis Dux Foro Iuliensis.—Meghalt Liutprandus a longobardok királya a magyarok nagy barátja akikkel sok közös ügyük volt,nem kevés kölcsönös segitségnyujtásban.Ezt követte az unokája Hildebrandus,de hét honap után rosz szokási miatt vissza küldték a rendbe.Az ő helyébe jött Rákis Foro-Juliensis hercege.

Anno744.Alomus seu Almus,de quo superius dictum,immensis copijs auctus e Scythia egreditur ,et sub septenis Ducibus diviso in totidem classes exercitu late loca omnia populosque fulminis instar prosternit,ac tandem in Transilvaniae regiones Pannoniae finitimas penetrat.Almus maiorum parte copiarum versus Pnnoniam dimissa,dum res Transilvanorum incaute ordinat,ab his occiditur.Quo audito Arpadus filius,non parva ex itinere manu reducta,fortunam patris ulciscitur, eidemque consensu reliquorum Ducum succedit:cum quibus praecipua licet authoritate,pari tamen voto,et consilio rem administrat,nec multo post Transilvanis pacatis in Pannoniam ducit.—Álmos akiről fentebb beszéltünk,nagy összegyüjtött sereggel kijött Szkitiából,hét vezérrel,ugyanennyi harciegységgel villámszerűen leverte a népeket és végül benyomult Erdélybe  Pannonia határszéli régiójába.Álmos a hadak nagyrészét Pannoniába küldte,mi alatt a maradékkal Erdélybe jött,és vigyázatlansága miatt megölték.Ezt meghalván Árpád vissza tért erdélybe megbosszulni apja halálát,és megszervezni a terület adminisztrálását.Az erdélyi béke vissza állitása után vissza ment Pannoniába.

Érdekes hogy itt nincs szó sem bulgárokról sem besenyőkről,de az sincs emlitve hogy Álmos asszonyostól gyerekestől jött volna a Kárpát-medencébe,mint ahogy azt a longobárdok esetében láttuk,amikor Itáliába mentek.Ha figyelembe vesszük az Álmosról irt elöbbi részletet a 678.meg a 742.évre vonatkozóan,akkór csak azt tudjuk feltételezni,hogy Álmos nem keletről jött a népével,hanem csak egy keletről tóborozott hadsereggel jött a Kárpát-medencébe.Ilyen akciók gyakran előfordultak a történelemben,amikór trónra pályázók idegen zsoldosok élén szerezték meg azt.És az a hamis állitás sem szerepel,hogy Álmost az övéi ölték volna meg.

Anno 775.Habdalas Rex Saracenorum,religionis causa Hierosolymam veniens,edicto iubet Iudeos omnes,atque Christianos sibi subditos manibus inscribi,quo á ceteris dignoscantur.Quam ignominiam complures non sustinentes,relictis bonis ad Romanos se transferunt.—Habdallas a szaracénok királya vallási okok miatt Jeruzsálemnbe jött,és egy rendeletet adott ki a zsidóknak és keresztényeknek,amely rendelet értelmében kötelezte ezeket,hogy a kezükre irjanak,amivel igy meg lehet őket különböztetni a többiektől.Mivel sokan ezzel nem értettek egyet,ezért elhagyták őseik földjét és áttelepedtek a rómaiakhoz.

Kalandozások

A történelem a népek számára olyan mint az autót vezető számára a visszapillantó tükör.Amely nép ezt nem használja,vagy nem megfelelő “tükröt “használ,az ne csodálkozzon ha balszerencsék sorozata éri.
Pillantsunk belé a következő “tükörbe”:
Annales eclesiastici regni Hungariae–authore Melchiore Inchofer soc. Jesu .
https://books.google.ro/books?id=vclhAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

A könyvet 1644 -ben adták ki,de az évkönyvek valószinű,hogy sokkal korábban iródtak,ezért sokkal hitelesebbek mint a későbben átdolgozott történelmi változatok.Az egyház embereiben volt annyi becsület,hogy ha bár követniük kellett az aktuális erőviszonyoknak megfelelő irányzatot,azért megirták a másik fél véleményét is.

795.év 1.old.”Hoc itaque anno septuagesimo nonagesimo quinto ,Thudinus,sive ut alij scribunt Theodo,vel Thudo Rex Hungarorum,legatos mittens ad Carolum, et suum adventum significavit,se cum suis fidem Cristianam suscepturum spopondit.”—:795-ben Thuduinus,akit Theodo,vagy Thudonak is irnak, a Hungárok királya küldötteket menesztett Nagy Károlyhoz és bejelentette a jövetelét,hogy az övéivel felvegyék a keresztséget.

Itt mindjárt hozzá teszi az aktuális irányzatnak megfelelően,hogy ez nem is volt király csak egy kis tartomány vezére,mert Attila halála után ilyen kis tartományokra bomlott fel a birodalom.Hogy király volt vagy nem,ennek nem sok jelentősége van,ha figyelembe vesszük a legujabb kutatások eredményeit,amelyek tanusitják,hogy Nagy Károly inkább csak egy legendai figura.Nagy a valószinűsége ,hogy ebben az időben a Kárpát-medencében elöbb a görögkeleti keresztény vallás hóditott.Az azelötti pogány vallásban egyáltalán nem szerepelnek az ázsiai sámánok,mint ahogy a mai hamis történelem tanitja.

Erant Hungaris Sicambris inter alia Templa Idolorum,Martis et Herculis Aedes,quemadmodum prae caeteris religiosae,ita sumptuose.—A hungároknak szikambriában templomaik voltak Mars és Herkules istenek(bálványok) tiszteletére,melyek épp oly fényűzőek mint más vallásoké”…(Az irás szerint Károly első dolga ezeknek a lerombolása volt).Hát ha nem is Károlyé ,de a német királyoké ez volt.—Ha ez igaz,akkor ez bizonyitja a hungároknak az etruszkokkal való rokonságát.

798.év 7.old.:”Et non multo post in Oriente Arabes Sarraceni,Duce Habdimelech,Romano Imperio infestissimi,cum pacem Irenae Imperatrici negassent,infesto agmine Constantinpolim usque progressi sunt,eiusque suburbia depredati,et preclaris onusti spolijs recesserunt.”—Nem sokkal később a Habdimelech által vezetett arab szerecsenek megtámadják a Római birodalmat és kirabolják Konstantináply külvárosát rengeteg zsákmányt ejtve.

799.év 8.old.:Mi után Tudó és a népe áttért a keresztény hitre,egy idő után a nép egy része fellázzadt az uj hit ellen és kitört egy polgárháború.Emlitve van egy Gerardus nevű keresztény előljáró aki mártir halált halt.Ha figyelembe vesszük a legujabb vizsgálatokat,melyeknek értelmében a Nagy Károly története csak legenda,akkór feltételezhetjük,hogy a fent emlitett esemény nem más mint a Vata féle lázzadás fantom képe.Ott szerepel egy Gellért (Gerardus) püspök aki mártir halált hal.A fantomképben is megjelenik Vata,de mint Vetini(Vetinus monachus) barátpap,aki ugyancsak mártiromságot szenved.

14.old.799.év:”Multa a Carolo,sive á suis,hoc anno in Pannonijs gesta alij perscribunt,quae ad nostros annales haud faciunt.”—Amit egyes idegen kronikás állit,hogy ebben az évben Nagy Károly és az övéi Pannoniában harcoltak,a mi évkönyveinkben nincs emlitve.

822.év 3o.old.:”Exercitus ex Italia ad conficiendum contra Lindeutum(hungár király) bellum in Pannoniam tertio mittitur:adeo nihil magni pro Religione apud Hungaros agi potuit,dum ius in armis versaretur,pietatis exigua ratio haberetur“.—Harmadszor jön hadsereg Itáliából Pannoniába Lindeutum ellen:mert mostanig semmi előrehaladás nincs a vallás terén a Hungároknál,mivel a szelid meggyőzés nem használ igy a fegyver jogához nyultak.
A fanatikus vallási meggyőződés mindig ugy érezte, hogy istenadta joga van erőszakkal terjeszteni a hitet.

827.év 4o.old.:”Interim tamen Agareni,seu Sarraceni,non Siciliam duntaxat omnem,sed et Calbriam,et plerasque Italiae partes occupaverunt,omnia incursionibus ,et populationibus funestates.“—E közben az Agarénok vagy Szaracénok nem csak az egész Sziciliát,de Kalabriát is és Itália nagy részét megszálták,gyászba boritván a népet.

83o.év 43.old.: Szaracén keresztény küldöttek jönnek Afrikából a pápához. Aromás gyümölcsöt és kenyeret hoznak ajándékként,békét akarnak kieszközölni.

843 év 53.old.szaracénok:”Fuit porri hic annus Italiae lugubris,ex ingenti clade á Sarracenis universae Campaniae,atque Samnitibus illata,capto Benevento,exulta Capua,innumeris alijs locis vastatis,scribit de hac re Nithardus ,eius temporis scriptor.”—Ez volt Itália legsötétebb éve,a szaracénok rombolása miatt amit Cámpana ,Benevento,Capua és más helységekben elkövettek,amint ezt leirja Nithárdus akkori iró.

846.év 56.old.:”Sarraceni ex Africa instructa classe traicientes,inopine suburbia trans Tyberim posita depraedari primum,deinde sacrosanctas ipsas Basilicas Principum Apostolorum Petri,et Pauli,auro,gemmisque locupletes expoliarunt.“—Afrikai szaracénok felkészült csapata váratlanul betört Róma külvárosába kirabolták a Péter és Pál székesegyházát sok aranyat drágaköveket és más értéket zsákmányoltak.

849.év 59.old.:A szaracénok ismét Itáliát támadják.Sarraceni iam potiti Sicilia ut supra diximus,universas Italiae oras classe piratica infestabant,ac ut totam subijcerent Italiam animum adieceram.

867.év 75 .old.:”Per idem tempus,inquit Rhegino,ad hunc annum,gens Sarracenorum in Beneventum ex Africa veniens,universam pene regionem illam invaserunt,caedibus ,rapinis,et incendijs omnia depopulantes.Contra quos Ludovicus Imperator exercitum contrahit,et veritus ne forte adversus innumerabilem hominum multitudinem vires Regni non sufficerent,ad fratrem(Lotharim) in Galliam Legatos mittit,omnino exposcens,ut ad praefata nequissima gentis viros extenuandas,audaciemque refrenandam sibi cum Dei auxilio virtuteque Francorum opitularetur.”—Reghino állitja hogy Afrikából jött szaracénok Beneventum környékén garázdálkodnak,ölnek rabolnak és elnéptelenitik a vidéket.Ludovikus császár egyedül nem bir velük igy segitséget kér Lothár testvérétől.

874.év 9o.old.:”Inter haec Saraceni ex Africa magno exercitu ingruentes Salernum obsidit,Duce Aldila,qui cum nihil non immanitatis,atque etiam impudicitiae ,in Templo Deo dicatis,atque adeo in ipsis Altaribus sacris commiteret,delapsa divinitus é tecto super impium caput trabe,extinctus est.Cui mox subrogatus Abimelech Eunuchus nihilo fortunatior fuit.Quippe superveniente Ludovici exercitu,iterum prostigatus cum suis ,vix evasit.Ita Dei beneficio Salernitani longa obsidione liberati sunt“.—Szalernóban őlnek és rabolnak a szaracénok,lerombolják a templomokat ,még az oltárokat is ,megölik Aldila herceget ugy mint Abimelech eunukot is.Végül Ludovikus császárnak sikerül felszabaditani Salernót.
A nevekből megállapithatjuk,hogy ebben az időben a Salernói nép már keveredett az afrikaiakkal.Az a tény hogy eunuchot tartottak bizonyitja ,hogy a szokásaikat is átvették.

Kezdődnek a “kalandozások”

Ez ugy kezdődött,hogy Pista visszaütött.Miután a Frank birodalom ketté szakadt,Arnulf örökőlte a birodalom nagyobbik(keleti) felét,de vásott a foga Bohémiára és Morva országra.A háborús ürügy mindig a vallás volt.A Kárpát-medencében ezidő tájt Ciril és Metuodius munkássága nyomán a Keresztény vallás görögkeleti ritusu volt.Az ugynevezett honfoglalás idején, amely a jelen krónikából kiderűl, hogy sosem volt,létezett egy vitatott személyiség aki számtalan névváltozatban szerepel,ugy mint Szvatopluk,Szvatoplug,Swentopluk,Swentibald stb.A név első fele világosan látszik hogy szentet jelent.A második fele az apluk,meglágyitva az l-et apjuk ,vagyis Szentapjuk,mai szóhasználattal Szentatya.Valószinű,hogy Morávia volt a Kárpát-medencei ortodox Egyház központja,és mivel a Hungárok,abban az időben ortodoxok voltak igy számukraMorávia megszállása megbocsáthatatlan bűn volt.Nefeledjük ,hogy Ajtonyt Budán keresztelték meg az ortodox ritus szerint. Arnulf óriási hibát követett el amikor megtámadta Morva országot.Lássuk mit irnak erről a külfőldi krónikások:

89o.év 111.old.:”Ut non immerito Liutprandus Arnulphum execratus in haec verba exclamet:O caecam Arnulphi regnandi cupiditatem! O infelicem amarumque diem! Unius homuncionis deiectio,(nempe Zwentebaldi),quem adversarium patiebatur,sit totius Europae contritio,quot mulieribus viduitates,patribusque orbitates,virginibus corruptiones,Sacerdotibus,populisque Dei captivitates,Eclesijs desolationes,terris inhabitatis solitudines,caeca ambitio paras.!” Haec Liutprandus.—Magyarul:Mert nem érdemtelenűl illeti ilyen szavakkal Liutprand Arnolfus balgaságát:Oh Arnolfusnak vak uralkodni vágyása! O szerencsétlen keserű nap!Az egyetlen igaz ember leverése ami egész Európát szomorúvá tette,asszonyokat özvegyekké,apákat vakká,szűzeket megszeplősitetté,papokat és az Isten népét fogságba ,templomokat lerombólván,lakott területek elnéptelenitvén,a vak ambició.!Eddig Liutprandus.
“Rebus sic stantibus,quantum damni Arnulphus Ecclesie,et religioni dederit,dici vix potest,quanquam fortasse alias non iniustam bellandi causam habuerit,ambitione vacuam,si vera sunt que Rhegino,Mutius,et alij scribunt,deficisse nimirum ab Arnulpho Bohemos,et Moravos,aut certe pacta cum Germaniae Regibus non servasse .Sed an propterea Hungarorum auxiliares copiae evocande erant,cum quibus certum erat venturas ultro phalanges non Hereticorum aut Schismaticorum,sed Paganorum,quibus Christi religionem excindere delicie erant.Neque tamen adeo inhumani erant Hungari,quin suis contenti stipendijs si obtinuissent,pedem ad sua retulissent:sed enim cum ab Arnulpho improbe exigerent,neque is solvendo esset ,promissis tandem effecit,ut patriam reperent,diem dictum expectans.Qui cum adesset,neque tamen Arnulphus responderet,Hungari fraudatos se querentes ,in Germaniam duxere,omnia usque ad Frisiam depopulati,mox et Gallias,deinde et Italiam adorti ,hic tamen é voto Longobardorum clementius agere.“—A dolgok igy álván ,hogy mennyit ártott Arnolfus az Egyháznak és a vallásnak alig lehet kimondani,bár másfelől lehet,hogy nem volt igazságtalan a háborus ürügy,az üres ambició ha igaz amit Reginó,Mutius és mások irnak,Arnolfus a beavatkozásával nem csak a Bohémeket és Morvákat gyengitette,de ez nem szolgálta a német Királyokkal való egységet sem.De a Hungárok megsegitésére olyan seregek is érkeztek a határon tulról,akik nem eretnekek vagy vallási szakadárok,hanem pogányok,akik számára a Krisztus vallásának megsemmisitése kedves dolog.Mégsem voltak annyira embertelenek a Hungárok,mint a felfogadott zsoldosaik,ha vissza kapták volna ami nekik járt,de mivel Arnulf erre nem nagyon hajlott igy nem volt megoldás.Igéretek voltak a haza visszaszolgáltátására és várták a megigért napot. Igy álltak a dolgok,Arnulftól nem jött válasz ,a Hungárok becsapva érezték magukat,ezért benyomultak Németországba egész Friziáig,aztán galliáig irtották a népet,innen Itáliába,akikkel a longobárdok kérésére enyhébben bántak.

116.old.894.év:quippe mortuo hoc anno Zwentebaldo—Meghal Zwentibald,és ezután Morávia élére kerül Arnulf nővérének fia Swatoboius(AEneas szerint Svatocopio),akiben semmi jámbórság nem lévén még a szent Metodus püspököt is megsértette(ac tandem in sanctissimum Archiepiscopum Methodium offendans),ami után elnyeri megérdemelt büntetését.(Ut Aeneas Silvius ex sacro fonte suscepto–-ahogy Aeneas S.(a későbbi II.Pius pápa) szent forrásból megtudta).Swatoboius vadászkutyákkal bemegy a templomba és sértegeti Methodust.Methodus elhagyja a vidéket Bohémiába megy és kiátkozza Swatoboiust,aki viszont Arnulf támogatását élvezi.Formosus pápa Rómába idézi Arnulfot,ahól császárrá koronázzák.

Világosan látszik,hogy a római katolikus Egyház akart megszabadulni Metodustól,Arnulf segédkezésével.Utánna mindjárt meg is kapta a császári koronát fizetségképpen.

119.old.898.év:Mortuo in excomunicatione Swatocopio,Regnum Moravorum discerptum est:partem nimirum Germani et Boemi,partem Poloni atque Hungari sibi vendicarunt.—Szvatocopio elnyeri méltó büntetését és meghal kiátkozásban amiután,Morávia fel lesz darabolva:a nagyobb része a Németekhez kerül,a másik részére a lengyelek és a magyarok tartanak igényt.

12old.899..év:Paucos hinc menses supervixit Arnulfus,multis malis conflictatus...Pár hónap mulva(novemberben) nagy szenvedés után meghal Arnulfus,akit mérgező főzettel itattak meg.
Ferunt divina indignatione fuisse,quod dum ubique res secundae affluerent,Deo placere minime studuerit,sed in dies plura ad eum provocandum fieri permiserit:ut nimirum Sacerdotes Dei vincti pertraherentur,,sacrae virgines vi opprimerentur,coniugatae violarentur,nec Ecclesiae confugientibus praeberent asilum:quippe in quibus symbola fierent,ludi et cantus cum debacchationibus obscenis,et mulierum prostitutiones turpes,nulla ut religioni reverentia esset.Plerique maximum scelerum ab eo comissorum putant,quod Hungaros,á quibus tot mala patrata sint,in Germaniam immiserit.—Azt mondják,hogy Isten büntetése volt,mert ahogy a dolgok lefolytak,kevés gondot forditott az Isten szeretetére,de naponta szomoritotta:ahogy sok papot meghurcoltatott,elnyomta a szent szűzeket(apácákat),házasságbeli nőket megerőszakolt,nem adott menedéket az Egyházhoz menekülőknek: bakanáliákat tartott obscén táncokkal és énekekkel prostituált nőkkel,semmi tiszteletet nem tanusitott a vallás iránt.Még is a legnagyobb bűnt amit felróttak neki az volt,hogy a magyarokat akik minden baj okozói beengedte Németországba.

915.év 14o old.”Hoc ergo anno penitus debelati sunt in Italia Saraceni,qui formidabilae et invincibiles hactenus putabantur.“—Ebben az évben nagyon megverettek a szaracénok,akik hosszú ideje ugy tünt ,hogy erősek és legyőzhetetlenek.

Erre fel Berengárt császárrá koronázza X. János pápa.Csak azt felejti el a pápaság,hogy Berengár longobárd volt és nem egyszer magyar segitséget kért.A jót elfelejtjük de a rosszat nem.

“In hunc annum conijciunt quidam immanem illam persecutionem,qua Dani,Slavi,Bohemi et Hungari,Saxonicas vastarunt Ecclesias:ac praesertim Hungaris tribuintur Bremensis Ecclesiae excidium,sicut Slavis Hamburgensis Aedis desolatio.”—Ebben az évben nagy üldöztetést szenvedett az Egyház a Dánok,Szlávok,Bohémekm,Hungarok,és Szászok részéről.Leginkább a Hungároknak tulajdonitják a Brémai templom kirablását,valamint a Szlávoknak a Hamburgi épületek lerombolását.

De ezek a rombolások vajon felértek egy mai bombázással?

921.143.old.”Quod dum facit,ex una parte Saraceni,ex alia Hungari iterum effusi,velpotius nondum in sua reversi,continuatis cladibus Regna populabantur.Et quidem Saraceni angustias Alpium insidentes,ut notat Frodoarus,quamplurimos ad limina Apostolorum”…—Egyik felől a Hungárok,másik felől a szaracénok tesznek kárt…
Ez azt jelenti,hogy az ugynevezett kalandozások fő célja a szaracénok elleni küzdelem,akik már nyugat Európát megszálták.

144.old Anno 922.”Hungari a Berengario vocati.“—Berengár segitségűl hivja a Hungárokat ,szegény császár.

176.old.955.év:”Hungari ,ducentibus inimicis Regis ,in Quadragesima transito Rheno,pervadentes Galliam,inaudita mala in Ecclesia Dei fecerunt,et per Italiam redirunt.”Haec Rhegino.—A hungár seregek átkelnek a Rajnán végig mennek Gallián és hallatlan károkat tesznek az Isten Egyházában,majd Itálián keresztűl vissza térnek.

Megjegyzem,hogy ugyanezt tette Otto is amikór tehette,csak hát amelyik Egyház nem katolikus ugyebár,az már nem az Istené.

Aztán lássuk az Augusztai nagy győzelmet amivel annyiszór dicsekednek a nyugatiak:

“…gloriosa victoria Qthoni Regi á Deo ,cui nihil est imposibile ,data est ita ut exercitus Hungarorum in fugam versus ,virtutem preliandi ultra non haberet.Et quamvis incredibilis numerus illorum occisus fuisset,tantus tamen adhuc exercitus eorum remanebat,ut hi qui de propugnaculis Augustae eos venire conspecserunt,non pugna lacesitos eos redire existimaverant, donec pretereuntes Civitatem ulteriora Lici fluminis littora festinando repetere cognoverunt.”Haec Frodoarius.—Otto király dicsőséges győzelme az Isten segitségével,aki elött semmi sem lehetetlen,amikor megfutamitották a hungár sereget,hogy ez után elment a kedvük a háboruskodástól.Bármily sokat meg őltek közüllök,még is olyan sokan maradtak,hogy visszafelé jövet akik az Augusztai várból nézték őket támadóknak és nem menekülőknek hitték.
Tény az hogy a hungárokat hivták és aztán elárulták őket jó nyugati szokás szerint.

18o.old,957.év.:Ottó az evangélimot akarja hirdetni a Hungároknak,de már a szlávok elakasztják.A fiát Liutdolfust elküldi Itáliába hogy megbüntesse Berengárt,aki segitséget kér a Hungároktól.Liutdolf Itáliában hagyja a fogát.Majd a testét Moguntiában tisztességgel eltemetik.
Hogy mily modon hirdette Otto az evangéliumot a következő szövegből látszik:

195.old 967.év.:”Exprobravit autem aliquando Niceforus Orientis Imperator,hanc Othoni saevitiam:Romanorum ,alios gladio,alios suspendio interemit,oculis alios privavit,exilio alios relegavit,..”—Niceforus keleti császár a következő képpen számol be Otto vadságáról:A rómaiak egy részét kardélre hányta másokat felakasztatott,másokat megvakitott,másokat elűzött,

197.old 969.év:”Hoc denique anno Saraceni,quod á Niceforo praelio victi essent,post expugnatas in Siria,et Cilicia urbes,Ioannem Archiepiscopum Hierosolymitanum vivum comburunt…”—Abban az évben amikor Niceforus harcban legyőzte a szaracénokat és kiűzte őket Sziriából és Ciliciából,ezek élve elégették Jánost a Jeruzsálemi püspököt.

A fent felsorakoztatott évkönyvi irásokból amelyek tulnyomó részét nem magyarok irták,világosan látszik ,hogy a IX.század végén nem volt semmiféle honfoglalás.Ha lett volna,annak valami nyoma lenne az évkönyvekben,ugy ahogy jóval kisebb sulyú események meg vannak emlitve.

Keletről jött idegen zsoldosok lehettek a magyar hadseregben,ugy ahogy bár melyik hadseregben lehetnek.A magyarokat mindvégig Hungároknak nevezi a könyv.A magyar nevet lehet, hogy a Szent István által kikényszeritett keresztség után kapták,ezzel is teljesen elvágva őket a történelmi és vallási gyökereiktől.Szent István zömébe nem pogányokat téritett a katolikus vallásra,hanem görögkeleti keresztényeket.Az is lehet,hogy a magyarok a magyar nevet csak a török megszállás alatt kapták,ugyanis ők a magyarokat madzsárnak nevezték.De ide vág a gyaur megnevezés is ugyancsak török részről.

Távol áll tölem azt állitani, hogy egyik vagy a másik vallás a jobb.Szerintem mindegyik rosz amelyik a kizárólagosságra törekszik.

Az évkönyvekből az is látszik,hogy nincs különbség hungár és hun között,de az is, hogy nem jöttek ki máshonnan mint a Kárpátok gyürűjéből.Az “eggressus” egyértelműen kijövetelt jelent.Akkor jövök ki amikór egy kisebb helyről egy nagyobba érek és nem forditva.Az a Szkitia amit a hamis történelem tanit,hogy onnan jöttek ki a hunok meg a magyarok,nem más mint a mai Ukrajna területe,jovval nagyobb a Kárpát-medencénél.Herodotosznál meg a nyugati Szkitia az maga a Kárpát-medence.

Az évkönyvekből kiderül hogy a IX.században Itália,spanyolország és francia ország nagyrészét,valamint a közelkeletet és görögörszág egyes szigeteit az afrikai szaracénok tartották megszálás alatt.Vajon miért nem szerepel ez a történelem könyvekben? Egyszerű a felelet:Azért mert ezeket az eseményeket ezerévvel vissza tólták a történelembe.Igy lettek ezekből a Pun háborúk.Ha ezeket az eseményeket nem törlik ki a történelem könyvekből,talán elkerülhetőek lettek volna azok a véres események amik Európa szerte történnek és történni fognak.Igy ékesitette magát a nyugat idegen tollakkal,egy hamis dicső történelmi multat kreálva magának.

Annales eclesiastici regni Hungariae–authore Melchiore Inchofer soc. Jesu

A kereszténység terjedéséről:

Pag.IX.Hieronimus:De India Perside,Aethiopiae Monachorum quotidie turmas suscipimus.Deposuit pharetras Armenius,Hunni discunt Psalterium,Scythica frigora fervent calore Fidei,Getarum rutilus,et flavus exercitus Ecclesiarum circumfert tentoria: et ideo forsitan contra nos aqua pugnant acie,quia pari religione confidunt.

Magyarul:A perzsiai Indiából Aetiop barátpapok tömegeit nap mint nap fogadjuk(találkozunk velük).Leteszi tegezét az örmény a Hunnok zsoltárokat mondanak,a Szkitiai hideget felmelegiti a hit melege,a népek piros és sárga szinű papi tömegei veszik körűl a sátrakat:mintha vizek harcolnának ellenünk,mivel többféle vallásban hisznek.

Itt azt látjuk,hogy Hieronimus megelégedéssel látja ,hogy a szkita-hun tömegek megtérnek,leteszik a fegyvereiket és háboruskodás helyett zsoltárokat énekelnek.Ugyanakkór rájöhetünk,hogy itt nem a mai értelembe vett keresztény vallásról van szó,hanem annak egy ősi változatáról,amely inkább a budizmus felé hajlott.A budhista papok ma is piros és sárga lepelben járnak ugy ahogy a fenti szövegben láthatjuk.Ha tovább olvassuk a könyvet,azt találjuk,hogy ezt a vallást a szerző áriánusnak nevezi.

A X. oldalon Sz.Orsolya és a 11ooo szüz vértanuságáról értekezik,azt állitván,hogy az elkövetők nem lehettek hunok,mivel abban az időben Attila még nem volt király.Szerinte az elkövetők azok a dákok voltak akik az északi tenger partjainál telepedtek le és kalóz tevékenységgel foglalkoztak.

pag.X.Turoczi:…Nam Dacorum populus certam eiusdem regionis partem olim inhabitasse,tandem non sine turbatione secessisse,ac relicto pingvi Pannoniae tellure,maritima loca Norvegiae proxima occupasse,et sibi ibidem perpetuam fixisse sedem perhibetur.
Magyarul:Mert a Dák nép pont abban a régióban lakott egykór,amig nem kis harc után eltávozott és elhagyta Pannonia gazdag földjét és elfoglalta Norvégia tenger melletti vidékét,ahól végérvényesen megállapodott.

Első ránézésre az ember nem tudja hová tenni ezt a sok képtelenséget.Azt kell figyelembe vennünk,hogy a történelmet a 15.században kezdték irni és nem a nép tömegek szempontjából,hanem az uralkodó rétegek számára.Az uralkodó réteg nem volt sem helyhez,sem nyelvhez kötött.Mai szóhasználattal koszmopoliták voltak,és azok is maradtak mind a mai napig.Igy kerültek bele a történelembe az ugynevezett nagy népvándórlások.Az uralkodó réteg mindig átirta a történelmet a saját politikai érdekei szerint.Tudni való, hogy az északi tenger partjainál a hollandok és a dánok laktak,akik a germán népcsaládhoz tartoznak.A 15.században előre tört a pángermanizmus ideológiája,amely szerint a germán nép őshazája a Kárpát-medence,amit Dácsiának neveztek.Ez a név nagyon jol egybevágott a Dats (ahogyan a hollandok nevezik magukat),és a Deutsch (ahogyan a németek nevezik magukat)névvel.Igy már érthető ,hogy miért mosták össze a Dán és a Dák neveket.A dán is a germán népcsalád tagja ,akár a holland.Erről bővebben Sebastian Münsternél az alábbi linken:

https://books.google.ro/books?id=6i2WKfS2hVMC&pg=PA561&dq=argento++hunni&hl=hu&sa=X&ei=JPqcVMalCYGdygPXloLwCw&ved=0CGUQ6AEwCQ#v=onepage&q=argento%20%20hunni&f=false 988.old.

No de a még megmaradt magyarokat is integrálni kellett valahogyan a nagy németegységben:
pag.III …Sed enim ne nimium religiosi in re non admodum necessaria iudicemur, maneat discretos esse Hungaros á Germanis,vel sola sermonis nota,nec eosdem esse con Hunnis,….qui eos ab Hunnis descendisse,eorumque consanguineos esse constanter tradiderunt,Isidorus,Jornandes,Blondus,Sabellicus,et alij complures:Scilicet gentem novam:nescio quibus sedibus inaccessis delitescentem.incognitam prius,plane inauditam,repentina rabie percitam erupisse,exarsisse:Pannoniam pulsis habitatoribus occupasse dicunt. pag.V.Accedunt Paulus Diaconus,Godefridus Viterbiensis,Hunnos ét Avares eandem gentem,Hunnos primum,postea á regibus Avares appellatos affirmantes.Blondus ab Avario Rege ,qui Zeliorbi successit,dictos primum Avares,mox Bavaros ,tandem Hungaros,Hunnorum consanguineos ait.

Magyarul szabad forditásban:…de a nem tulságosan vallásosak gondolkodunk szükségszerűen igy,a magyarok és németek közti különbség csak a nyelvben jelentkezik,de nem ugyanez a helyzet a Hunnokkal…kik őket a Hunnok leszármazottainak tartják és ezekkel egy vérbelieknek vallják: Isidorus,Jornandes,Blondus,Sabellinus,és mások:Hogy ugyanis az uj nemzetség amely távoli megközelithetetlen,ismeretlen,söt hallatlan helyekről tőrt be Pannoniába elűzve az ottlakókat.Paulus Diaconus,meg Godefridus Viterbiensis állitják,hogy a Hunnok és Avarok ugyanaz a nemzet,elöbb Hunnok,aztán Avaro király neve után(a ki Zeleorbi után következett) Avaroknak neveztettek ,majd Bavaroknak.

Tehát a Hunnokból lettek az Avarok,akikből a Bavarok(azaz Bajorok).Maradtak hát a Magyarok akik egyébként csak a nyelvük miatt különböznek a némettől.Tehát az integráció következő lépése mi lehet?Nem nehéz kitalálni.

Volna mit gyomlálni nem csak a világi,de a vallási történelemben is.Ha elolvassuk a Melchiore Inchofer kronológiai sorrendbe irt keresztény történetet,Krisztus születésétől, van min csodálkozni.

Kr.u,43.esztendőben:”In Ecclesia Antiochena á Petro erecta,á discipolis aucta,a Barnaba multiplicata,et Pauli predicatione cumulatissime fecundata,felicissimum Christianorum nomen coepit,ut fideles Christiani appellantur.”–Az Antiochiai Gyülekezet amelyet Péter szervezett,a tanitványok növesztettek,Barnabás sokszorozta,és Pál prédikációi megtermékenyitettek,a boldog Keresztény nevet kapta,ahogy a hű keresztények hivták.

Jeruzsálem mint keresztény központ nem szerepel a könyvben.Itt is migrációs ugrásokkal állunk szemben akár a történelmi irásokban.

Kr.u. 45.évben:”Romana Ecclesia instituitur ,et sedes Pontifica erigitur,die decima octava Ianuarij,feria secunda,durante adhuc anno Claudij secundo,quo Petrus Romam venit.“–Megalakult a Római Egyház és a pápai Szentszék második Claudius uralkodása alatt,amikor Péter Rómába jött.

Kr.u.58.ban:”Paulus Apostolus hoc anno Romam venit,sexta Iulij,ut Bedae, et Usuardo placet,ferisa sexta.Iacobus iustus,frater Domini dictus,glorioso martirio defungitur Hierosolymis,prima Maij,die Domenica.Huic communiter tribuuntur Epistola ,que est una ex septem Catolicis.Cui tamen opinioni quidam pro Iacobo Hispaniarum Apostolo contradicunt,et huic illam tribuunt,quem etiam Fratrem Domini vocatum contendunt.“–Ebben az évben Pál apostól Rómába jön,ahogy Beda és Usardó állitja.Az Ur testvérének mondott Igaz Jakab Jeruzsálemben dicső mártir halált hal,Május elsején Vasárnap.Ennek tulajdonitják azt a levelet amely a katolikus hét levélhez tartozik.Amit meg mások a Spanyolországi Jakab apostólnak tulajdonitanak.

Ez a kronologiai sorrendbe állitott üdvtörténet tökéletes összhangban áll az Anjou legendáriumban található képsorozattal:

Actass pictis imaginibus adornata- Biblioteca Apostolica Vaticana,Magyar Anjou Legendárium
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541/0009?page_query=69v&navmode=struct&action=pagesearch&sid=037d28d2107f951343cf6cd66d20c32d

Itt is két Jakab jelenik meg és érdekes módon a Spanyolországi Jakabról sokkal több kép van.Világosan látszik,hogy itt már a szentek kisajátitásáról folyik a harc.

Kr.u.65.:Megjelenik egy Jézus nevű lázzitó Jeruzsálemben.7o-ben mártiriumot hal Péter,aki után következik Linius.

kr.u.72-ben Sz.András megtériti az oroszokat.

Kr.u.1o4.Lett felállitva Traján oszlopa.Azonban a következő állitás ezt ugy tünik,hogy megcáfolja:

Antonio Lafreri :Speculum romanae magnificentiae(Roma 154o-1586),Ulise Aldroandi:Le antichita della citta di Roma__”The Colomn became a public monument in the late 153o s during the papacy of Paul III.,who ordered the demolition of the church of S.Nicola de Columna(wich had used it as its bell-tower.)and other nearby hauses…”–Az oszlop 153o-ban vált nyilvános emlékművé III.Pál pápa regnálása alatt,aki elrendelte a S.Nicola templom lebontását,amelynek az oszlop volt a harangtornya.Ugyanugy a környező épületek lebontását is.

Könnyen meglehet,hogy a S.Nicola templomot is a spanyol származásu pápák idejében épitették,a tornyot a spanyol mor stilusnak megfelelő mecset formában,ha csak nem valódi mecset volt,a colona meg a minaret.Lehet hogy VI.Sándor pápa a Szent kapuk feltalálója igy próbált nyitni a muszlimok felé?Erkölcsi téren nem sok pápa volt különb nála,és még is ugy lett elkönyvelve mint a leg elvetemültebb.Az óriási ellenszenv okát talán itt kell keresni.