fabsanyo

Gondolatok

Month: December, 2015

Gnoszticizmus

Egy mondás ugy tartja hogy az igazság megismerése szabaddá tesz.Lássuk ,hogy miről is van szó.Vannak olyan témák amelyekről nem illik beszélni,legalább is ez a közfelfogás.És miért nem illik?Hát legalábbis azért, mert ezen témák feszegetése általában közfelháborodást válthat ki bizonyos körökben.Ezért inkább ezen témákat és az ezzel kapcsolatos összes gondolatkört az ember elfolytja.Csakhogy az ember énjét épp a gondolatok alkotják.Ha ezeket börtönbe zárja,ugyanaz mintha saját magát börtönbe zárná,és ezért nem lehet szabad.Számtalan tabú téma létezik még ma is az európai keresztény kulturkörben és az európai ember ennek a foglya.Ezért nagyon védtelen és sebezhető.Tabu téma az inqvizició,a rabszolga kereskedelem,a gyarmatositás,a holokauszt,a faj elmélet,a történelem hamisitás stb.A mellveregető meakulpázás amit a katolikus egyház művel egyáltalán nem megoldás a problémára.

Itt csak egy dologra fogok kitérni,ami nem kis bűntudatot jelent a katolikus fők számára.Nehéz normális éssszel felfogni,hogy Krisztus követői (a Jezsuita név ezt jelenti) képesek voltak embereket elevenen megégetni,amikór Krisztus mindig a megbocsájtást és az irgalmasságot hirdette.

Érdekes hogy a Máté és a Lukács evangéliumában azt olvashatjuk Keresztelő Szent János szájából hogy:Én vizzel keresztelek,de aki utánnam jön,az keresztelni fog Szentlélekkel és tűzzel.A Márk és a János evangéliumában pedig már csak ez áll:Én vizzel keresztelek,de aki utánnam jön az majd keresztelni fog Szentlélekkel.

Az inqvizició és a nagy hitviták a 11.-12. században indultak el.Igy a keleti és a nyugati keresztény irányzat is ebben  az időben szakadt el egymástól.Az evangélium hirdetése két uton történt képekben és nyelv által.Amig a nyugati kereszténység kommunikációs kőzege a latin nyelv,addig a keletié a szlavon.A keresztény Égyházra legnagyobb befolyást gyakorló személyiség Pál .Ő a saját bevallása szerint farizeus zsidó és római állampolgár volt.Irásaiban teljes mellszélességgel kiállt a rabszolgatartó társadalmi berendezkedés mellett.Ez pedig a kettős mérce alkalmazásához vezetett.Igy nemsokára egyféleképp hirdették az evangéliumot az uraknak és másféleképpen a szolgáknak.Az ezidőbeli birodalmak amolyan városbirodalmak voltak,két főbb központtal.Az egyik Róma,a másik Bizánc.Az ezekhez tartozó területek olyan kolóniáknak számitottak,ahól a metropolisok megengedték maguknak a szabad rablást ugy a természeti  mint a humán erőforrások terén.A császárok ugy Rómában mint Bizáncban pontifex maximusnak is nevezték magukat,vagy is főpapnak vagy pápának.A görögkeleti vallás megjelenése nem más volt mint a szolga(sqlav) népek lázzadása az elnyomók ellen.Ez akkór kezdett igazán erőre kapni,amikór Bizáncot a nyugati keresztesek elfoglalták,és az itteni papok a már Ciril és Metód által létrehozott vallási egységekhez csatlakoztak.A szkláv szolgát jelentett és eleinte semmi köze nem volt a szláv nyelvhez,mivel az még nem létezett.Az evangélium szlavón irás és nyelv általi terjesztése,egyszersmind elinditotta a különböző szláv nyelvek megjelenését.

Jézus az után vált Krisztussá,hogy Szentlélekkel betelt.Ez a keresztelkedése alkalmával történt és pedig galamb formájában,ami tudni való, hogy egy szelid állat, akár csak a bárány akivel sok helyen az irásokban azonositják Jézust.Az apostoloknál viszont a szentlélek kiáradása lángnyelvek formájában történik,vagy is a szentlélek egyben tűz is.Az eredeti irásokban a helysporlás miatt a legtöbbszőr röviditettek és e miatt néha kihagyták a magánhangzókat.Igy a “tűz” latin változatát “ignis”,”gns” formában irták.De ugyan ebbe a formába került a bárány ami latinul “agnus”.Orosz nyelven,amely a szlavón nyelv egyik utóda a tűz=ogonj,a bárány meg jágjonok,Istenbáránya=jágnec.Tehát világosan látszik,hogy teológiailag mindkét vallási irányzatban a tűz és a bárány egyazon szótőből származik.Hogy lehet összeegyeztetni két ilyan ellentétes fogalmat,mert a bárány a szelidséget,a tűz pedig a pusztitó erőt fejezi ki.A következtetés csak az lehet ,hogy itt nem egy külső pusztitó tőzről,hanem egy belső tisztitó tűzről van szó.A téves értelmezés miatt eleven égetésekkel próbálták megmenteni az eretnek nézeteket valló lelkeket.

A “gns” szótő amiből ugy az ágnusz mint az ignisz származik, tartalmaz még egy nem kevésbé fontos jelentést,és pedig a gnozist.A gnózis jelentése pedig nem más mint megismerés ,megértés.Ezért maradt fenn az a hires mondás,amit egyaránt elfogad hivő és nem hivő,hogy “ISMERD MEG ÖNMAGAD”.Ezt a megismerést pedig nem lehet megszerezni ,csak elmélyüléssel,önmagába nézéssel és a gondolatok megtisztitásával.Ez az a tisztitó tűz ,Isten tüze vagy báránya ,ami eltörli a világ bűnét.Tudni való ,hogy a gnoszticizmus volt a legősibb keresztény irányzat.Ennek a megértése és a gyakorlatban való alkalmazása azonban megkivánt egy bizonyos szellemi emelkedettséget.Amikór az atyák rájöttek, hogy ennek a megértése nem adatott meg minden embernek,akkór megpróbálták a tudást mese formájában tálalni a tudatlan tömegeknek.Igy hasadt ketté a gnózis az agnusra és az ignisre.Igy került belé az evangéliumokba,az áldozati bárány és a tisztitó tűz a szó szoros értelmében. János evangélista jol azonositja Krisztust az Igével(vagyis a tanitással),de mindjárt el is határolódik a gnosztikus gondolkozástól annak a hangsulyozásával,hogy ők testben megtapasztalták “az életnek igéjét, láttuk,szemléltük és kezeinkkel illettük”.

Az ember azt hinné hogy szellemi fejlődés helyett a világban inkább szellemi visszaesésnek lehetünk tanui.A világban mindig is többségben voltak azok akik nem égényelték a tudást,a szellemi felemelkedést,és ezek mindig is szaporábbak voltak.A legtöbb egyházi vezető meg ahogy politikailag meg lehet fogalmazni inkább populista állást foglal,mint az igazság keresését.

Kérdés hogy a mostani pápa mit ért a Szentkapuk nyitogatása alatt?A fennebb emlitett börtön kapuinak nyitását amelyből kiszabadul a rab lélek,vagy olyan kapu amely bebocsájtást enged jónak rosznak?.Nefelejtsük hogy a Szentkapukat VI.Sándor pápa találta ki,aki a legnyitottabb pápa volt a reformok felé,de ugyanakkór a legbotrányosabb az erkölcs terén.Lehet hogy szerinte a cselekedetei igazolást nyertek azon isteni parancs által ,hogy “szaporodjatok és sokasodjatok”,mivel ő maga is rengeteg utódot nemzett.Jó volna ha a pápa “aki legközelebb áll Istenhez” megkérdezné Tőle ha még érvényes ez a parancs,mert a sáska járás kismiska a mai népvándorlás melett.

Biblia

A Tübingeni Johannis Naucleri krónikája a világ teremtésétől a Krisztus születésétől számitott 15oo-as évekig.

https://books.google.ro/books?id=1AqTwDcibGIC&pg=PA731&dq=hunnos+parthos&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiOwcaDxdvJAhUnvnIKHYeyCVA4FBDoAQhRMAc#v=onepage&q=hunnos%20parthos&f=false

Aki valamennyire jártas vallási ügyekben az tudja ,hogy a Biblia eredetileg sokkal több részből állt mint a mai változat.De ehhez még azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon sok olyan elemet is tartalmazott, ami az akkori ember számára amikór a Bibliát a végleges formájába öntötték,már nem volt elfogadható.De ha az eredeti szővegekből kihagytak,elvettek,akkor könnyen megtehették,hogy más elemeket hozzá adtak a kór követelményeinek megfelelően.A mai kór ugyancsak megkivánna egy átfogó bibliai korrekciót.

 

VIII.old.
Az Isten joságában és irgalmában teremtette az eget és a földet lelki és testi természetben.A teremtés koronáját embernek nevezte(homo),mivel földből(humo)tette.Megemliti,hogy egyes “költők”máskép mondják,ugy mint, hogy az embert Prometeusz agyagból csinálta,de ez hamis állitás.Az Ur Isten az embert a paradicsom kertbe (paradisum voluptatis=a gyönyörök paradicsoma) helyezte,hogy azt örizze és müvelje.És megparancsolta neki ,hogy a kert minden gyümölcséből ehetik ,csak a jó és a rosz tudásának fájáról nem:Amely napon abból eszel, meg fogysz halni.Ez után végig vonultatja Ádám elött az állatokat,hogy nevet adjon azoknak.Amilyen nevet adott nekik Ádám az az ő nevük.Az állatok között Ádám nem talált megfelelő segitő társat,ezért az Isten megteremtette Ádám egyik bordájából Évát.

 

IX.old.
Észre lehet venni,hogy az idő haladtával mind jobban kiszűrik a bibliából a kényelmetlen elemeket.Az első biblia forditó tudjuk, hogy Luther M.volt .Nála akár a megadott linkben is ez áll:Ime Ádám olyanná vált mint egy közülünk,jónak és rossznak ismerője…Károli G.-nál és az utánna irt bibliákban már igy:Ime az ember olyanná vált mint egy közülünk…
A régi irásokban mint a jeleniben Ádám gyerekei párosával születnek egy fiu,egy lány:Káin-Kálmána,Abel-Delbora,és ezek össze is házasodnak(a szaporodás végett).Ugy látszik hogy később ezt is kényelmetlennek találták.A modern bibliákban már ezek a női nevek hiányoznak.
St.Augustinusra hivatkozva irja ,hogy Káintól származik a földi telepes társadalom és Ábeltől a vándor égi társadalom amelynek az igazáért mártir halált halt.

 

Egesippust idézi,aki szerint Ádámot,Évát,Ábrahámot,Sárát,Izsákot és Jákobot egyazon márvány sirba temették,Arbea(Arábia)-ba.Mások szerint a Kálvária hegyen temették el, a hogy boldog Ambrozius irja azon a helyen ahol később az Ur(Jézus) keresztje áll.
A világ teremtésétől kezdődően a 435.esztendőben Énossal a Séth fiával kezdődik a Krisztusi vonal harmadik generációja.(Ábel,Séth,Énos).Aztán jön Kájnán és Malalehel,Jared,Enoch,Matuzsálem,Lámek,Noe.
Lámek volt az első akinek két felesége volt,ugyancsak ő őlte meg Káint és egyik fiát.Matuzsálem 969 évet élt és a Septua ginta időszámitás szerint igy az özönviz után még 14 évet élt volna.A könyv irója szerint az Isten fiai a Séth és Ábel ágán leszármazottak voltak,akik megkivánták az emberek lányait,akik a Káin ágán leszármazott lányok voltak.Tudniillik addig meg volt tiltva számukra hogy a Káin leszármazottaival keveredjenek.A rossz vér még is megjelent a Noé családjában Kám személyében,aki tökéletesen képviseli a Káini leszármazási ágot.A Noé (akit az irások néha Jánusnak vagy Ogiginek is neveznek) három gyereke az ókori világ három kontinensén hoztak létre telepeket:Sém közelkelet és Ázsiában,Kám Afrikában ,Jafet pedig Európában.
Hogy képet alkossunk magunknak arról ,hogy mennyire kipallérozták a Bibliát,amig a mai formájáig eljutott,idézek a fenti könyvből,ami ha nem is az eredeti formát tartalmazza,de mégis egy jóval korábbi formáját a mai Bibliának.

 

Coepit tum Noe exercere terram,et cuncta animantia admittere ad pascua.Cumque (ut aiunt) hircum caprarum in Corycum Ciliciae montem misisset,labruscas ibidem invenit et comedit,de quo inebriatus,mox reliqua animantia cornibus petere coepit.Inde Noe virtutem inesse coniectans,mox labruscam,sanguine leonis,porci,agni et simiae addito inservit,ex quo labrusca in bonamvineam conversa,fructum fecit perfectum.At Noe vindemiavit,ac ad usum vino deducto,sacrificans,fecit convivium magnum.Inebriatus autem ex illo,statim tanquam agnus in soporem solutus et inhoneste nudatus iacebat.

Videns autem Cham patris verenda nudata,irridendum eum fratribus nunciavit et ostendit.At Sem et Japhet filiale pietate et pudore commoti,pallium imposuerunt humeris suis,retrorsumque incedentes,verenda patris operuere,vertebant enim facies,ne patris virilia viderent.Quod cum sobrius Noe intellixesset,duobus quidem filijs Sem et Japhet felicitatem optavit,Cham vero in eius prole maledixit,(ut Josephus refert) abdicavit atque expulit, imprecans ait:Maledictus Chanaan,servus erit fratribus suis.Sed benedictus Sem,sit Chanaan servus eius.Dilatet Deus Japhet,et habitatet tabernaculis Sem,sit Chanaan servus illius.”

 

Magyarul:Ekkor Noe elkezdte müvelni a földet,az állatokat meg kihajtotta a legelőre.Valahogyan(amint mondják) a kecskék bakkja a Coricum Cilicie hegyekben tévelygett,ahol vad szölőre talált,amiből evett és megrészegedett,aztán hirtelen elkezdte szarvával öklelni a többi állatot.Gyanitva a (szölőben) való virtust,Noe hozzá adta az oroszlán,disznó,bárány,és majom vérét,amiből elsőosztályú bor lett.Ezután szüretelt és használni kezdte a bort,áldozott vele és nagy lakomát tartott.A bórtól megrészegedve elaludt akár egy bárány és mesztelenül feküdt a földön.

Látva pedig Kám apja meztelen testét nevetve elmondta ezt a testvéreinek.De Sem és Jafet tisztelet tudó gyermekek fogtak egy köpenyt háttal menve és fejüket elforditva nehogy meglássák apjuk szeméremtestét,rá dobták a köpenyt.Amikor Noe a kábulatából felébredt a két fiát Semet és Jafetet megáldotta és Kámot megátkozta az utódaiban(amint Josefus megirta) imigyen:Átkozott Kánaán szolgája legyen testvéreinek.De áldott Sem neki szolgáljon Kánaán.Terjessze ki Isten Jafetet és lakozzék a Sem sátrában,Kánaán pedig szolgáljon nekik.

 

Hoc tempore divisum est genus humanum in tria:in liberos,in milites,in servos,vel ut alij volunt,in sacerdotes,in milites ,et servos.Unde quidam versificator in persona Noe ad filios sic ait:Sem-tu supplex ora,Iaphet-tu praetege,Cham-tu que labora.”

Magyarul:Abban az időben az emberi nem három részre oszlott:szabadok,katonák,és szolgák,vagy ahogy mások mondják papok,katonák,és szolgák.Ahogy egyes verscsinálók állitják Noe ezt mondta a fiainak:Sem te imádkozól,Jafet te örzől,Kám te pedig dolgozól.

 

Ha átgondoljuk a történelem eseményeit meghatározhatjuk azt az időszakot,amikór a bibliai irások keletkeztek.Az kétségtelen hogy a teremtés és az özönviz legendáját a summér irásokból kompilálták,de a Noé átkát abban az időben találták ki amikor a bibliát összefércelték.Ez a periódus nem más mint a keresztes hadjáratok ideje.Ebben az időben a közelkeleten a nép pontosan abban a formában oszlott meg ahogy az a Noé áldásában és átkában áll.A Sém leszármazottai voltak a papok,az európai keresztesek a katonák,a kanaánita őslakósság a szolgák.

Europa vége,világ vége

Egyes elméletek szerint a háborúk elkerülhetőek lesznek akkór, amikór a Földön létre jön egy egységes népfaj, egy egységes kultura s talán egy egységes nyelv.Ezen gondolatok mentén,már évszázadokkal ezelött megprobáltak olyan birodalmakat létrehozni,amelyek különböző népek olvasztó tégelyéűl szolgáltak.Ilyen volt a Habzburg birodalom is.A birodalom szét esett,de a népkeverés elve tovább élt.Ez abból látszik,a hogy megalkották az utódállamokat,mindegyikbe beiktatva egy nagyarányú magyar népességet.Mindebből világosan látszik,hogy Magyarország szétdarabolása a globalista világuralomra pájázó pénzügyi hatalom tervei szerint történt.Ha a keveredés gyorsan végbement volna azokkal a népességi arányokkal amivel megalakultak az uj utódállamok,akkór a nemzeti érzelmek valóban vissza szorultak volna.Azonban az történt,hogy a magyarság nem nagyon volt hajlandó keveredni és feladni nemzetiségét.Erre az emlitett államok mindent megtettek,hogy a magyarság szaporodását gátólják,a saját nemzetüket pedig felduzzasszák.Igy az utód államok a helyett, hogy elnemzetietlenedtek volna,még jobban megerösitette bennük a nemzeti érzelmet az a tudat,hogy ha a magyarságot nem képesek beolvasztani,akkor azok elöbb utóbb függetlenedni akarnak.Ezt a kisérletet a globális pénzügyi hatalom nem csak Keleteurópában,hanem a Közelkeleten,és több afrikai államban is megcsinálta.Az eredmény ugyanaz lett.Az utóbbi években a világmegváltó szerepét játszó háttér hatalom,ezt a hibát ugy próbálta kiküszöbőlni,hogy a nevezett országokban forradalmakat robbantott ki a demokrácia nevében.Ezek a forradalmak nem hogy demokráciát,hanem egyenesen káoszt eredményeztek.Nyilván való, hogy a kisérletezők megbuktak,és amit cselekedtek az óriási tévedés,ha nem megbocsáthatatlan bűn.

De vajon létezik globális megoldás a mai kaótikus helyzetre? A megoldást két uton probálják megközeliteni.Az egyik vallási alapon,a másik meg szekularizált tudományos alapon.Intézkedni csak kormányok,vagy különböző szervezetek által lehet és az intézkedések irányát a politika határozza meg.A mai politika az ugy nevezett demokratikus elvek alapján működik,ami azt eredményezi,hogy mindig a többség akarata érvényesűl,legalább is a látszat szintjén.Mivel a népesség döntő hányada vallásos ,igy a tudományos szekuláris megoldás számitásba sem jöhet.Épp e miatt a probléma valós gyökere, ami nem más mint a népességrobbanás tabúként van kezelve.Hivatkoznak a klimaváltozásra,a széndioxid kibocsátásra,a globális felmelegedésre és közben teljesen elhallgatják azt, ami miatt ezek a jelenségek létre jöttek.

Itt is érvényes a mondás ,hogy a pokolba vezető ut jó szándékkal van kikövezve.A reneszansz korában a többi tudományok mellett a legnagyobb eredményt az orvostudomány érte el.Ez oda vezetett,hogy azokban a munkás családokban ahól átlagban 1o-15 gyerek születet,de ezeknek csak a töredéke maradt életben,most az orvostudomány jóvoltából,nagyrészük felnőtté vált.A mekanizált nagyipari termelés miatt a parasztság főld és megélhetés nélkül maradt.A tudománynak ez a két gyümölcse elinditotta a népvándorlást és a gyarmatositást.Ugy ahogy Európában a tudományos forradalom jóvoltából a népesedési robbanás inkább az alsó néprétegekre volt jellemző,ugyanigy ma szintén a tudomány eredményeként a globális demográfiai robbanás az elmaradott népességeket érinti.A baj az hogy már nincs hova elvándorolni,a Föld megtelt,Ha valamelyik szomszéd bolygóra át lehetne költöztetni a népesség egy részét,a probléma megoldódna,sajnos ez még nem lehetséges.Igy egyetlen járható ut marad,és ez a szaporodás korlátozása.Ezt a korlátozást leginkább a vallási fanatizmus akadályozza.Ennek ugyanakkor politikai motivációi is vannak.Kihasználva olyan népek jóhiszemüségét ahól a népszaporulat nem jelent veszélyt a környezetre,a tulszaporodottak betelepülnek az elöbbiek életterébe és lassan kiszoritják ezeket,majd a az uj környezetet is felélve,vagy tovább mennek ha van hová,vagy elindul egy élet-halál harc az élettérért.

Az európai civilizáció eljutott arra a fokra,amikor fenntarthatóvá tudná tenni az életet az elkövetkező generációk számára,ha nem kellene szembe néznie olyan népek beáramlásával,akik erre nem képesek.Az európai fehér ember harcól a gorillák,a csimpánzok,a cápák,bálnák jógaiért,és ezek megmentéséért,és nem veszi figyelembe,hogy nem sokára ezek sorsára fog jutni.Itt egy nagy paradigma váltásra van szükség.Téves az a liberális politika amit a multinacionális cégek finansziroznak és aminek a lényege a gazdasági korlátlan növekedés.E helyett a szaporodás korlátok között tartása mellett egy környezetbarát gazdaságra van szükség,aminek nem kell növekednie amennyiben a népesség nem növekszik.Szükség van a vallási dogmák reviziójára is.Azok akik vallási alapon a korlátlan népszaporulat mellett kardoskodnak, ugyanolyanok mint az öngyilkos terroristák,mert a korlátlan népszaporulat hosszútávon,(ami lehet,hogy nem is olyan hosszú,)az egész bolygó pusztulásához vezet.Nem lehet elfogadni olyan szentnek mondott irásokat amelyekbe bele van kódólva az emberiség pusztulása.Téves az a vallási felfogás amelyben az ember kivülről várja a segitséget.A segitség csak belülről jöhet,nevezzük ezt racionális gondolkodásnak,szentléleknek vagy Istennek ,de ez bennünk van és nem rajtunk kivűl.Ezt tanitotta Krisztus is,ellentétben a mindenkori papokkal,akik az emberben csak egy a kivül álló hatalmaknak alávetett és kiszolgáltatott tehetetlen rabszolgát látták.