Monoteizmus és falokrácia

Featured image

A meghamisitott ókori történelem ugy van beállitva, mintha évszázadokon keresztűl háborúkon kivűl egyéb nem is történt volna.A nagy ókori épitmények meg vannak emlitve,de hogy mikór és mi modon épűltek,arról nem sokat tudunk.Épp igy nagyon kevés szó esik az ókori európai vallásokról.Annyit hoz tudomásunkra a történelem,hogy ugy a rómaiaknál ,mint a görögöknél sok Istent tiszteltek.Ugyanazok az Istenek vannak megemlitve mindkét birodalom esetében csak más más nevekkel.A nagy történelem hamisitás a 16.-17.században történt,de a következő századokban mind jobban finomitottak rajta ahhoz,hogy minél igazabbnak tünjön.A 16.-17.században irt könyvekben még fel lehet fedezni olyan elszólásokat amelyek rámutatnak a valódi történelmi tényekre.

Az alábbi könyv 2. oldalán a következő mondatot találjuk:

“A Magyarok minek-elötte Keresztyének lettenek volna,(mely lett Chrisztus Urunk születése után 1oo3.esztendőben) annak elötte Jupiter,Márs,és Mérkurius Isteneket,és Vénus Isten Asszonyt tisztelték és imádták,és minden jó szerencséjeket azoktúl kérték és azoknak tulajdonitották.”

https://books.google.ro/books?id=RLZeAAAAcAAJ&pg=PA182-IA7&dq=magyarok+f%C3%B6ld+fiai&hl=hu&sa=X&ved=0CEsQ6AEwCWoVChMI1J7n_arnyAIVTO8UCh1dvQt0#v=onepage&q=magyarok%20f%C3%B6ld%20fiai&f=false

A fent idézett mondatot nem hiszem hogy a szerző csak ugy az ujjából szopta volna ki.Valószinübb,hogy ezt az akkori társadalmi köztudatból meritette.Akkór fel kell tennünk a kérdést,hogy vajon a magyarok próbálták eltulajdonitani más nemzetek szellemi örökségét,vagy más nemzetek tulajdonitották el a magyarságét.Sajnos az utóbbi praktikára sokkal több példát találunk még napjainkban is.

Wikipédia:”A római vallás a történeti vallások közé tartozik, elemei saját belső fejlődés és külső hatások összegződése révén koherens, a nép számára teljes mértékben elfogadott politeista vallást eredményeztek, ami teljes fennállása alatt kevés kivétellel toleráns és befogadó jellegű volt.

Az etruszkok építették Rómában az első ismert templomokat, többek közt a capitoliumi Iuppiter-templomot is.

A római panteon második fő istentriásza: Iuppiter a főhelyen, Iuno Regina és Minerva”

A fenti idézetből jegyezzük meg azt ,hogy az ókori politeista vallás toleráns és befogadó jellegű volt.Sajnos épp a befogadó jellege okozta a vesztét,mert a befogadott monoteista vallások,ugy mint a zsidó,az iszlám ,egyáltalán nem toleránsak és befogadó jellegűek.Az a Judeo-keresztény vallás amelyik a másik két monoteista vallás segitségével teljesen kiirtotta az európai politeista vallásokat,nemsokára a politeista vallások sorsára fog jutni a valódi monoteista vallások intoleránciája jóvoltából.

A fenti könyvben leirt istenek között szerepel Vénus,másik nevén Minerva.Az etruszk hagyomány szerint Minerva székhelye a Vezuv tűzhányó volt.Jupiter a legföbb férfi isten.Jupiter felesége Junó a termékenység istene.Tehát Vénus vagy Minerva ugy tünik ,hogy fölötte áll a többi istenségnek,és semmi köze a termékenységhez,épp ugy ahogy a Boldogságos Szűznek sincs ehhez köze,hisz maga a neve tanuskodik erről.Akik a Boldog Szüzet(Beata Virgina) össze keverik Máriával Jézus anyjával,azoknak az agyuk ki mosva és nem képesek a logikus gondolkodásra.

Minden jel arra mutat hogy az eredeti európai hitvilágban a legfőbb Isten nem férfi ,hanem női isten volt.Ez teljesen normális,ha meggondoljuk, hogy egy nép exisztenciája és jövője azon múlik, hogy hogyan szaporodik az a nép.A szaporulatot mindig a környezet adottságaihoz kellett igazitani és ennek a szabályozása kizárólag a nők jógkörébe tartozott.A monoteizmus térhóditásával egyidőben megjelent a falokrácia, vagyis az a férfi uralom,ahól már nem a nő döntötte el azt ,hogy hány utódot hoz a világra,hanem a férfi.A nők egy részét egyszerű utódgyártó eszközzé ,más részét, gyönyörszerzés eszközévé züllesztették.Itt az utódok számát már nem a környezet adottságaihoz szabták,hanem a hóditáshoz szükséges hadsereghez.Megindult a migráció és a hóditás.

Egy idézet a Koránból:

97. “Verily! As for those whom the angels take (in death) while they are wronging themselves (as they stayed among the disbelievers even though emigration was obligatory for them), they (angels) say (to them): “In what (condition) were you?” They reply: “We were weak and oppressed on earth.” They (angels) say: “Was not the earth of Allah spacious enough for you to emigrate therein?” Such men will find their abode in Hell – What an evil destination!”-Bizony!Azoknak akiket az Angyal elveszejt,mivel megrontották magukat(hitetlenek közt maradtak habár az elvándorlás kötelességük lett volna),azt mondja nekik az angyal:Nem volt Allah földje elég terjedelmes hogy oda migráltatok volna? Az ilyen emberek a Pokolban fogják megtalálni az othonukat-Minő szörnyü sors!

De nem csak az iszlám volt ennyire elkötelezett a migráció mellett.Tudjuk ,hogy Jákob,egy ugyancsak monoteista vallás pátriárchája is migrált.A legnagyobb migrációt pedig a judeo-keresztény vallás követői hajtották végre,a nagy földrajzi felfedezések korában.Mindezen vallások követőinél a nő csak másod,vagy harmad hegedüs szerepet töltött be.Ez azt jelentette ,hogy a nő nem volt elismerve mint autonom személy.A női emancipáció következtében, ami a fehér embereknél és különös képpen Európában a legnagyobb mértékben megnyilvánult,a nők kivivták a jogaikat,azonban talán bosszuból az évezredekig elszenvedett elnyomás miatt,teljesen megfeledkeztek a kötelességükről,ami az utód nemzést illeti.Ezért jutott Nyugat Európa a kipusztulás szélére.

Az hogy az emancipált nők megfeletkeztek a kötelességükről,ez első sorban nem az ő hibájukból adódik.Az emberek,ugy férfiak mint nők mindig is ideálokat követtek.A monoteista vallásokban nem igen találni női isten-ideálokat.Ez alól kivétel a Nagyboldogasszony kultusz,ami azonban olyan mint a búvó patak.Néha előszedik,aztán a legtöbbszőr elfelejtik.Manapság az emancipált közszerepet vállaló nők inkább férfi ideálokat követnek mint nőit.Ha megfigyelünk egy Merkelt,vagy egy Hilary Clintont,ezek ugy járnak kelnek és beszélnek ,mint valami hadvezérek és csak a hajviselet és a szoknya próbál valami nőiességet kölcsönözni nekik.Teljességgel idegenek a természet és Isten által rájuk szabott létformától.

Érdekes jelenség, hogy a judeo-keresztény kultura állandóan a monoteizmusával henceg és közben a politikai életben a demokrácia és a pluralizmus elkötelezett hive.Ebből a kettősségből látszik,hogy itt egy hibrid kulturával állunk szembe.A muszlimok a monoteizmusuknak megfelelően elutasitják a demokráciát.Náluk mindenki rabszolga.Allah rabszolgái.Ezért is imádkozás közben földig hajólnak mint egykór a rabszólgák az uraik elött.Katolikus misézéskór is elhangzik az a mondat hogy “Ő elötte minden térd meghajlik”.De miért nem hajlik meg a derék is a földig mint a muszlimoknál?.Vajon ennyi lenne a két vallás közti különbség,vagy az, hogy az egy Isten hiten a keresztények Szentháromságot értenek,mint ahogy az alábbi linken erről értekeznek?

http://www.christiananswers.net/q-eden/allah.html

Nem.A krisztusi tanitás (ami nem ugyanaz a judeo-keresztény tanokkal)nem egy rajtunk kivül álló Istenről szól,aki elött csak cserép edények vagy rabszolgák vagyunk.Ellenkezőleg egy olyan Istenről tanit aki elfogad minket nem csak társalkotókká,hanem ha megérdemeljük szellemi gyermekeivé fogad.Krisztus aki a tanitás szerint elérte a tökéletességet tehát Istenné lett,nem kivánta hogy térdet hajtsanak elötte,sőt képes volt megmosni a tökéletlen tanitványai lábát.Ez már nem az a kegyetlen állandóan a pokol tüzével fenyegetőző Isten amilyenben a monoteisták hisznek.

Ha a Szentháromságban hivő monoteistának nevezi magát ,az nem más mint a monoteista szó megerőszakolása.Lehet hogy ez csak egy amolyan politikusi fogás,amivel hidat próbálnak verni a valódi monoteista vallások felé.Ez azonban csak fából vaskarika.A Szentháromságban van egy Atyaisten,akinek van egy egyszülött fia a Fiuisten.Tehát férfi istenekről van szó.A zsidók Istene Jahve a Tora szerint szintén férfi Isten aki fiakat nemzett.A muszlimoknál Allahnak nincs neme.Tehát ezek a legfőbb vonások,amik megkülönböztetik egymástól a három ugymond monoteista vallást.

Az Iszlám hivők azzal kérkednek,hogy az ö vallásuk a legmodernebb amely teljesen szinkronban van a tudománnyal.Az valóban tény,hogy az Iszlám mindhárom vallás közül a legfiatalabb és az emberi gondolkodás fejlődésének egy előrehaladottabb szakaszában jött létre,igy megtudott szabadulni több olyan primitiv istenképzettől amelyek terhelik a másik két vallást,de még igy is jóval mögötte áll a Krisztusi tanitásnak.Ha a bibliából leválasztjuk az Ószövetséget és az Ujszövetségből minden Ószövetségre való utalást,akkór megtaláljuk azt a Krisztusi tanitást,amely inkább elfogadhatóbb a logikus gondolkodás terén mint a másik három monoteista vallás tanitása.A Krisztusi tanitás szerint Jézus nem szolgákat,és föleg nem rabszolgákat akart Istennek,hanem fiakat.Szellemi gyermekeket és nem szellemi rabszolgákat.Nem egy alárendelt társadalmat,hanem egy mellé rendelt társadalmat,ahol az ember nem Isten rabszolgája,hanem alkotó társa.Erre utal a hasonlat amikór Krisztus aki azonosult az Atyával, magát szölő tőkének nevezi.A szölő tőke mint tudjuk nem áll fölötte az indáknak.Erre utal a Miatyánk imádság is.Ha végig olvassuk a Koránt ,azt látjuk,hogy Isten és ember közti a kapcsolat ugyanaz mint rabszolgatartó és rabszolga között.

Kérdés ,hogy a Krisztusi tanitás monoteista vagy politeista?Monoteista olyan értelemben,hogy mindenki és minden az Egytől származik aki mindenek fenntartója és akit Krisztus Atyának nevez,persze szellemi értelemben.Politeista olyan értelemben,hogy minden ember Isten fiává válhat.Ha az atya Isten,akkor a fiu is isten.Isten és ember közt szülő és gyermek közti kapcsolat áll fenn,nem pedig rabszolga és rabszolgatartó közti kapcsolat.

A különböző tanok régóta terjednek a világban.A nép zöme mindig az uralkodó által elfogadott vallást gyakorolta.Minden uralkodó olyan vallást fogadott el emelyik a legjobban szolgálta a saját céljait.Olyan vidéken,mint a Közelkelet, ahol az időleges szárazságok miatt, vagy a tulszaporodás miatt a lakosság kénytelen volt elvándorólni és más élhető területeket meghóditani,olyan teljhatalmu uralkodóra volt szükség aki képes volt végrehajtani a hóditást.Ezek a népek az uralkodó jóvoltából olyan vallást gyakoróltak amelyik igazolta a hóditási szándékaikat.Ezeknél a népeknél ugy társadalmi téren mint vallási felfogásban az alá és fölé rendeltség volt érvényben.Azon népeknél akik nem kényszerültek othonaik elhagyására,kialakulhatott egy mellérendelő társadalmi berendezkedés,és ugyanezt tükrözte a vallási felfogás is .Csak is ilyen helyen jelenhettek meg a Krisztusi tanok.Egy ilyen hely volt a Kárpát-medence.Tudni való ,hogy az ásatások folyamán rengeteg kereszt előkerül,és némelyikén egy kitárt karokkal ábrázolt ember is.Ez nem egy megfeszitett Jézust ábrázól,hanem egy Jézust ,aki tárt karokkal várja embertársait,akár csak a Rio de Janeirói Jézus.A kereszt valójában csak alátét ami a szobór stabilitása végett készült,vagy a kitárt karú Jézus absztrakt ábrázolása.