fabsanyo

Gondolatok

Month: October, 2015

Nagyboldogasszonytól Máriáig

Featured image

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541/0009?page_query=69v&navmode=struct&action=pagesearch&sid=037d28d2107f951343cf6cd66d20c32d
Van egy pár probléma amit előzetesen tisztázni kell.Ezt a képsorozatot nem csinálhatták a 13.századnál hamarabb,mivel állitólag az Anjou család megrendelésére készült.Ekkor a hivatalos verzió szerint az evangéliumok már rég a végleges formába voltak öntve.Ez a képsorozat nem lehet egyember műve,ezért nem feltételezhető ,hogy a mesterek ignoránsak lettek volna az evangélium iránt ,ha az már a végleges formájában lett volna kanonizálva.Ha pedig a képsorozat szembe ment volna az akkori 13.-14. századi hitvallással ,akkor elöbb utóbb megsemmisitették volna és nem örizték volna a Vatikánban.Ismeretes, hogy az eretnek tanokat,iratokat, tüzzel vassal irtották.A legvalószinübb az ,hogy az elején ezek a képsorok teljesen normálisak voltak az akkori felfogás szerint,és elnyerték a pápaság áldását.(Tudni való,hogy a középkórban egy bármilyen alkotást csak akkor tekintettek maradandónak,ha arra a pápaság áldását adta.).Miután ez az áldás már rajta volt,ezt nem lehetett megmásitani,lásd Izsák áldását Jákobra.Habár Izsák rá jött a Jákob csalására,de mivel már rá adta az áldást ,ezt nem merte megmásitani,ugy fogván fel a dolgot mint Isten akaratát.Mivel az evangélium véglegesitése (és ez a dolgok állása szerint nem lehetett hamarabb mint a 14.század),a judeo irányzatot vette fel,mindenben, igy az áldás kiosztásában is az Ótestamentumhoz kellett igazodjon.

A képeken világosan látszik ,hogy a Boldog Szűznek (Beata Virgina)semmi köze a kis Jézuskát karjaiban tartó Máriához.Logikailag is ,ha szűz akkor nem szülhetett gyereket.A Szüz Mária kifejezés a Boldog Szűz és a Mária legendák összemosásából keletkezett.Azonban a Maria név a Mare szóból ered, ami nagyot jelent.Vagyis a Mária név egyenesen a Nagy asszony névből lett leképezve s nem pedig a Miriamból ahogy manapság állitják.A Nagyboldogasszony kultusz egy ősi magyar kultusz,igy tehát ez volt az eredeti keresztény hit,ami azt is jelenti,hogy a magyar népet nem I.István hajtotta a keresztség alá.Az sincs kizárva,hogy ezeket a képsorokat még az irás elterjedése elött csinálták és hogy ez volt az első evangélium képekben.
Ez a képsorozat melyben a vértanuságot szenvedett szentek élete van bemutatva,ha a mai evangélium mintájára lett volna megalkotva,akkor Jézussal és a tizenkét tanitvánnyal kellene kezdődjön.

Ha észre vesszük hogy a képsorozatban Sz.Jakabnak aránytalanul nagyobb helyet szenteltek a többi vértanuhoz képest,holott az evangéliumban elég hamar befejezi a pályafutását,és ha figyelembe vesszük,hogy a latin szövegekben a Jakab Jakobo(Jákobo) formában jelenik meg,akkór itt valójában Jákobról van szó.Mivel a 25.képen aki a börtönből szabadul Sz.Jakabhoz imádkozik mintha az már meg lenne halva,ezért feltételezem,hogy valójában Sz.Jakab imádkozik Jákobhoz.A következő képeken pedig Jakab azonosul Jákobbal.

Annak a magyarázata,hogy Jézus nincs megjelenitve a következő.Amikór a képsorozatot megalkották,a Judeokereszténységre való átállás már megtörtént,de még nem tisztázódott Jézusnak a státusza.Ugyanis a zsidók egy mesiás eljövetelére vártak.Ezért Krisztus csak ugy szerepel ,mint aki a jövőben eltörli majd a világ bűneit.Valószinű,hogy Mária és Jézus története csak utólag lett kidolgozva,egyes szentek története alapján.Ez nem jelenti azt hogy Jézus mint megfeszitett ember nem létezett,csak azt,hogy a képek megalkotásakór a történetét még homály fedte.Gyanusan hasonlit a Péter által feltámasztott Tabita nevű lány esete a Jézus által feltámasztott lány esetére.Péter azt mondja:Tabita kelj fel.Jézus azt mondja Talita kumi,ami ugyan az.Ha Jézus Péter és Pál idejéhez közeli periódusban élt volna,biztos hagyott volna irást,mivel nem lehetett képzetlenebb mint Pál.A képek szerint Sz.Ágoston és Sz Jeronimus irják az evangéliumot.Ezek meg jóval az apostolok után éltek.A következtetés csak az lehet hogy a Krisztusi elvek régóta léteztek különböző helyeken különböző formában.Ugyanigy léteztek keresztre feszitett vértanuk,akik a krisztusi elveket hirdették.Ha figyelembe vesszük ,hogy nagyon sok olyan állitás amit Jézusnak tulajdonitanak sokszór ellent mond egymásnak,akkor feltételezhetjük,hogy ezeket az állitásokat különböző személyak teszik.Egyszer azt mondja,hogy szeresd felebarátodat ugy mint saját magadat,máskor meg azt,hogy aki nem gyülöli meg apját ,anyját testvéreit,az nem követhet engem.A valóság az ,hogy a sokféle Krisztusi tanitáshoz társitottak egy személyt,nevezetesen Jézust,aki éppenséggel lehetett valós történelmi személy is,de a bibliában neki tulajdonitott tanitás nem mind tőle származik.
Most tekintsünk el attól amik a képek alá vannak irva,és mivel az irás megjelenése elött a kép egy fontos kommunikációs eszköz volt,próbáljuk megérteni, hogy mit is akart közölni velünk a “képiró”.Utólagos irások által megpróbálták a képekhez füzhető magyarázatokat a bibliához igazitani,ez azonban nem biztos hogy mindig sikerült.

1.old.I.Egy asszony aki kapcsolatban áll a tulvilági lényekkel(angyalokkal).II.-III.Elfogadják a tanitását ugy a férfiak mint a nők.IV.Megjelennek a szakállas muftik,a nagyboldogasszony kultuszt eltemetik és előrukkolnak a Mária kultusszal(megjelenik Mária a kis Jézussal a karján).

2.old.I.Dul a harc a két irányzat között.II.A zsidókat megnyugtatják a muftik,hogy minden ok.III.-IV.A nagyboldogasszony kultusz temetése.

3.old.I-II.A nép tudatában a Nagyboldogasszony vagy Boldogságos Szűz a mennyben megkoronáztatik.III.-IV.Látszik hogy még nincs kikristályosodva az uj irányzat.A Keresztelő János születéséhez két király jön.A bibliában erről szó sincs.A Jézus születéséhez pedig három király jött.Tehát az evangélium még csak most kezd erjedni.

4.old.I.-II.Aki megszületett az nem Jézus volt,hanem János.III.Itt János utal Krisztusra,aki valójában nincs jelen(de az utalást képben másképp nem lehet kifejezni),mert ha jelen lenne akkór ö maga tehetne vallomást magáról.IV.K.János elfogása és Herodes elé vitele.

Ha a képek magalkotásakór a mai bibliai változat létezett volna,akkor itt már valahól meg kellett volna jelenjen Jézus is legalább ott ahól János megkeresztelte őt.Ez nem csak Jézus,de János életében is egy fontos pillanat.

5.old.I.János börtönbe vitele,II.Herodiás lányának a tánca.III.János lefejezése.IV.A fej bemutatása.

6.old.III.-IV.Szent Péter története.Egyszerűen felbukkan a semmiből és betegeket gyógyit.Semmi hivatkozás Jézusra.

7.old.I.Tanitványokat talál.II.A tanitványaival együtt elfogják .III.Az égiek segitségével kiszabadulnak.IV.Ismét elfogják őket és megverik.

8.old.I.Beteget gyogyit.II.Halottat támaszt fel.III.A tanitványának hatalmat ad gyogyitani és halottat feltámasztani.IV.A tanitvány halottat támaszt fel.
9.old.I.Ismét börtönből szabadul.II.A hivek etetik és kozmetikázzák.III.Megint börtönben egy angyal meglátogatja.IV.Ismét halott gyereket támaszt fel.

1o.I.Nagy tekintélyre tesz szert,katedrán tanitja az embereket.II.A király(?Herodes) suggalatára meglátogatja Simon Mágust.III.Itt Sz.Péter ismét feltámaszt egy gyereket.Mivel a mágus megszégyenült, mint sarlatánt főbe ütik egy kővel.IV.Itt a király meséli Péternek és tanitványainak ,hogy Simon mágus azt állitja magáról ,hogy repülni tud.
11.old.I.A király parancsára megölik a mágust,és letartoztatják Pétert is a tanitványaival együtt.II.Pétert keresztre feszitik.III.Halála után leveszik a keresztről.Iv.Eltemetik ,a cselekedeteit könyvbe megirják.

Miért hiányoznak lapok? Hol vannak ezek?

12.old. Keresztény üldözések,Pál apostól munkássága.

Ha megfigyeljük Pál apostolnak a koponyáján trepanáció nyoma látszik.Ha figyelembe vesszük ,hogy a Kárpát-medencében a csont leletek között gyakoriak a trepanációs koponyák,akkor feltételezhetjük,hogy ezzel a művi beavatkozással érték el az akkori időkben,azt hogy emberek kapcsolatba kerüljenek a tulvilággal.Igy ez a Pál nem is a tarszuszi Saul.Az tudni való,hogy általában agykárosodásoknál jelennek meg a viziók.A legtöbb vallást olyan személyek inditották el akiknek látomásaik voltak.A régi időkben és ez a képsorozatban is látszik,hogy a tulvilág (viziók és álmok formájában) épp olyan mindennapi valóságnak számitott,mint a fizikai valóság.Az hogy a magyarságnak,voltak Álmos nevű főembereik,arra utal,hogy a látóknak(vagy álom látóknak) a régi társadalomban nagy tekintélyük volt.A trepanációs eljárás durva embertelen beavatkozásnak számit,de abban az időben,az efféle csonkitások,szokásosak voltak.Herélések,vakitások,olomöntés a fülbe,uj és kéz levágások,még mindig az enyhébb atrocitások közé tartoztak.

13.Pál apostól üldöztetése,elfogása és megveretése.

14.A király elé viszik.

Ha megfigyeljük a király öltözetét és kinézését,láthatjuk,hogy ugyanarról a királyról van szó aki keresztre feszittette Pétert(Néro?).Egy magas rangu hölgy kendőt nyujt át Pálnak,amit itt “pepulo”-nak irnak,de másutt “sudario”-nak nevezik.Vagyis a kendőt arra használták,hogy az elitélt arcára teritve a halálverejték kirajzolja az elitélt ábrázatát.De mivel itt Pált lefejezik ezért nem kerülhetett erre sor .
Az a tény hogy van egy Torinói lepel,és van egy Edesszai lepel,arra vall ,hogy ezt a módszert elég gyakran alkalmazták.

15.Pál apostól lefejezése,az égben való megkoronázása,a kendő vissza szolgáltatása.Pál lélekben megjelenik a királynak.

16.Szent András.I.Az elhivatása.II.Az angyal kiszabaditja a börtönből.III.Megverik.IV.Ujra börtönben.Rágyujtják a börtönt,egy angyal gyerek képében eloltja a tüzet.

17.Egy asszony bevádolja a saját fiát paráznaság miatt(valószinű hogy onaniáról van szó).Ez olyan nagy bünnek számitott ,hogy a gyereket e miatt vizbe akarják folytani.Az otestamentumi irásokban ez valóban főbenjáró bűnnek számitott,mivel ezzel megakadályozták az Isten kiválasztott népének a szaporodását.A szent “humánusabban “megoldja a dolgot:Ki üzi a gyerekből a dámonokat.

18.Minden baj okozói a démonok.A szent feltámasz egy megöltet,és egy vizbefultat.

19.A szent ember egy királynőt keresztel,bálványok ellen prédikál,bebörtönzik és megvesszőzik.

2o.A keresztet imádja.Keresztre feszitik.Eltemetik.Utánna megjelenik a tanitványoknak zarándok képében.
Ugy e hogy mennyire hasonlit a Jézus megjelenéséhez a halála után a tanitványoknak.
Az megint egy érdekes dolog,hogy miért nem Jézushoz imádkozik? A katolikusoknál nem a szimpla kereszt ,hanem a feszület van nagy tiszteletben tartva.Tehát amikor ezeket a képeket festették,a kereszt még nem volt Jézushoz kapcsolva.
21.Szent János története.Hogyan probálja olajban megfőzetni a király.Álmában megjelenik neki az angyal.Tanitja a népeket.Beteget gyogyit

22.Halott gyereket támaszt fel.Elfogják és megverik.A szavára összetörik a bálvány és leomlik a templom.A király mérget itat vele.

23.Arisztodémosz megtérése.
Ez a név nagyon hajaz Arisztoteleszre.Érdekes dolog,hogy több középkori képen a szentek melett megjelennek az ókori filozófusok is.

24.Egy fiatalt rábiz egy papra.Mire vissza jön a fiu elszökött .Lóra ül és megkeresi.Itt megszakad a “film”.
Ezzel a példázattal akarja bizonyitani,hogy az akkori papság helytelen uton jár.

A tanitványok közűl Sz.János élt a legtöbbet és érdekes módon elég kevés kép van róla.A képek alapján irtak történeteket róla ,de a bibliában nem sok irás fedi ezeket a képeket.Most azonban feltünik Jakab(persze csak magyar nyelven jakab,mert a latin szövegekben Jacobo,aki inkább Jákob akar lenni).Szokatlanul sok képen jelenik meg a többi szenthez képest és az az érdekes hogy még a halála után a tulvilágról is küldi a tanitásait.

25.A börtönből való szabadulása.-28.A halála egybevág egy irnok halálával.Tudni való hogy az irást a zsidók kezdték terjeszteni.Ez nem lehetett inyjére a hatalomnak.

Sz.Jakabnak tanitványai vannak(ezekről a biblia hallgat).A koporsóját hajón szállitják(Erről is csend van a bibliában ).A nép mindenhól nagy tisztelettel fogyadja.

32.Itt már látszik hogy Jákob követői a papok elé tárják a saját irásaikat.

33.Maga Sz.Jákob küldi az irást a tulvilágról.

35.A menyországban Sz.Jákob már kibékült a Boldogságos Szűzzel.(A két vallási irányzat össze lett mosva.)

36.A nép már Sz.Jákob oltára elött áldoz.A hatóságok még nem fogadták el az uj irányzatot.

37.Ezek már a keresztes háborukról szóló jelenetek.

38.Középkori törvénykezés :vizpróbas,tüzpróba.

Egy érdekes üdvtörténet

Featured image

Nem titok hogy a keresztény ,de különösen a katolikus egyház nagyon sok  elemet beemelt a dogmái közé a judaizmusból.Egyik ilyen elem az a felfogás ,hogy minden csak Isten ajándéka és az ember teljesen érdemtelen,tehát az Isten eleve megkülömbözteti az embereket a saját akarata és nem az ember érdemei szerint.Pál apostól is azt irja ,hogy az ember csak olyan Isten elött mint a cserép fazék a a fazakas mester kezében.Tehát az embernek nem szabad büszkének lennie a saját alkotására, mert abban semmi érdeme nincs.Dicsérni csak is az Istent szabad, mivel minden tőle származik.Ilyen felfogásban az ember csak olyan mint egy programmal betáplált robot,és amit ez a robot létre hoz ,az nem a robot érdeme hanem azé aki a robotot megalkotta és a programot bele táplálta (ebben az esetben Isten).Pedig a a teremtés könyvében az áll,hogy Isten az embert a saját képmására teremtette és szabad akarattal ruházta fel.

A pogány világban létezett egy arisztokrácia amely három réteget tartalmazott a hadviselők,a kereskedők és a papság és létezett egy anyagi javakat előálitó osztály amely parasztokból,kézmüvesekből és rabszolgákból állt.A hadviselők és a kereskedők előmenetelét a szerencse döntötte el,amit ők az Istennek tulajdonitottak.A papság a jólétét ugyancsak az Istennek tulajdonitotta.A plebeus rétegnek és a rabszólgáknak, épp ugy mint az igavonó barmoknak, semmi érdemet nem tulajdonitottak munkájukért az uraik.Igy ebben a társadalmi rendszerben egy embernek sem tulajdonitottak semmiféle érdemet,minden érdem Istené volt.Egy ilyen társadalmi rendszerben teljesen érthető volt a Pál apostoli felfogás.Sajnos ebből a felfogásból nem tudott kigyogyulni egyik monoteisztikus vallás sem.Bármit is alkosson egy ember,az addig nem lesz jó,vagy igazi,amig a pap nem adja rá az Isteni áldást.Ez az isteni áldás,vagy nevezzük megszentelésnek(innen a felszentelés kifejezés),a hivő ember szemében legalább annyi az értéke ,ha nem több, mint magának az alkotó munkának.Igy lesz leértékelve az igazi munka és felértékelve a pótcselekvés és a semmi tevés.Ha ehhez még hozzá adjuk az Ótestomentumban található Mozesnek tett igéreteket,tudniillik,hogy “adok nektek városokat amiket nem ti épitettetek,és gyümölcsös kerteket, miket nem ti plántáltatok”,akkor akik ezen irtásokat magukévá teszik és elfogadják, részesek egy rablásban.Ha a rablást Isten engedélyezi, az már nem rablás? Nem Istenre hivatkozva történt a legtöbb rabló háború?

Krisztus azt mondta,hogy “érdemes a munkás az ő bérére”.Itt a munkán van a lényeg és nem a pót cselekvésen.

Ha helyesen értelmeznénk a Krisztusi tanitást,akkor rá jönnénk, hogy az embernek van egy isteni mivoltja, ami által alkotni képes és ha jót alkot akkor megérdemli az elismerést.

Krisztus azt állitotta magáról hogy Isten fia,pedig embernek született.De ez akkor sem és most sem fér meg a korifeusok fejében,ezért gyilkolták meg.Sem a zsidó sem az iszlám vallásban nincs meg a Miatyánk féle imádság,mert náluk az ember ember és az Isten az Isten és “olyan távól állnak egymástól mint Makó Jeruzsálemtől”.Azt állitani, hogy az Isten egy halandó embernek az atyja,vagy hogy egy halandó az Istent atyjának szólitsa, számukra a legnagyobb istenkáromlás.Ezért feszitették meg Jézust.A dogmáik szerint most is ezt tennék az ugynevezett egyistenhitüek.Mit csináltak a mostani keresztények?(Ugy értem azok akik kiforgatták a Krisztusi tanitást).Kompromisszumot kötöttek azzal a papsággal amelyik keresztre feszitett egy embert, mert azt merte állitani hogy ö Isten fia.Aki a képekből olvasni tud az láthatja ebből a képes könyvből,hogy hogy jött létre a kompromisszum.

Hogy hamisitották meg a Krisztusi tanitást,hogy egybevágjon a farizeusi tanitással?Pál apostól mindig fennen hangoztatta hogy ö farizeus.Ugy ahogy az ábrahámita vallásoknak van egy Istene amelyik kivül áll az általa alkotott világon,ugyanerre a mintára elképzeltek egy Atya Istent akinek Jézus volt a fia,aztán nem valami ortodox módon leszületett erre a világra,itt megfeszittette magát majd vissza ment az atyjához.

Teljességgel hamis kép.Jézus nem azt mondta hogy az atyja valahól messze a menyben van ,hanem azt mondta hogy “ő én bennem és én ő benne vagyok és mi eggyek vagyunk”.

Ahhoz hogy elhomályositsák az eredeti irást,beszurtak olyan mondatokat is, amelyek teljesen ellentétbe állnak a szeretet tanitásával,igy könnyebb volt szinkronba hozni az evangéliumokat az ószövetségi zsidó törvényekkel.

Ezen hamisitásoknak az lett az ára,hogy a keresztény vallás még a muszlimok számára is nevetségessé vált,mivel szöges ellentétben áll a logikus gondolkodással.Az a ravaszkodás amit Pálapostól gyakoról,hogy nem baj az ha bolondságnak tünik az emberek elött az ami Isten elött bölcsesség,nem állja meg a helyét,mivel ellentétben áll azzal a krisztusi tanitással,hogy az igaz ember a világosságban jár a tolvaj pedig a sötétben.Ha egy tanitás nem világos,akkor sötét.Itt hiába érvelünk olyanformán hogy vannak titkok.Egy tanitó a kérdező diákjainak ha ugy érvel,hogy vannak titkok,akkor nevetségessé válik.

Bár hogy csürjük csavarjuk a Szentháromságban három személy van,igy nem lehet egyistenhitről beszélni.Ha Jozsef nem Jézus vérszerinti apja,akkór Jézus családfáját nem szabadna Jozsefen keresztül felvezetni Dávidig.Ha Jézus anyja Szüz Mária szüz,akkor hogy szülte Jézust ? Ha pedig itt a csodákkal érvelünk,akkór mért nem lehetett Jézus leszületését a Földre kevésbé botrányos módon megoldani,mint hogy valakinek a jegyesét Isten teherbe ejti?Ez nem valami jó követendő példa az esendő emberek számára.És hogy az ember mennyire próbálta utánozni Istent,az ebben a vonatkozásban is megnyilvánul.Gondoljunk csak az “első éjszaka joga”kifejezésre latinul “ius primae noctis “,franciául ” le droit du Seigneur “.Akik észre vették az összefüggést,rájöttek ,hogy ez nem vetne valami jó fényt az evangéliumra,s ezért azt próbálják bizonygatni,hogy ilyen jog ,nem létezett.Azonban tudjuk ,hogy szél fuvatlan nem indúl,és nem minden jog volt törvénybe foglalva.Ezen praktika kivitelezésében a kény urat semmi nem akadályozta meg.Itt a legfőbb cél az volt,hogy az ur a saját magvát ültesse be az alattvalói családokba.Igy ezeket mindig felhasználhatta az alattvalói ellenörzésére.
A problémáknak itt még nincs vége,mert ha Krisztus egy az atyával,akkór Mária nem más mint Isten anyja,vagy is Anya Isten.Igy a családi mintát alkalmazva nagyobb tisztelet jár neki mint Istennek.De ha ennyire botrányosan sikerült egy Isteni entitás mint Krisztus (mert a mai Judeo-keresztény vallás szerint Krisztus kezdettől fogva Isten volt) leszületése a Földre,akkor hogyan született le egy másik nagyobb tiszteletű isteni entitás az Anya Isten,aki a Földön Mária képében élt?Igen ám de van még a Szent Lélek és az Atya Isten akik ugyancsak mint személyek jelennek meg a katolikus vallás szerint.Mivel igy már nem is három,hanem négy Istenről van szó,akkór hogy beszélhetünk monoteisztikus vallásról? Tehát ilyen abszurd dolgokhoz vezetett az a kompromisszum amit a Krisztusi multiteisztikus keresztény vallás kötött a monoteisztikus zsidóvallással.Nem véletlenűl irom ,hogy multiteisztikus,mert ha emberek isten gyermekeivé válnak,idővel ők is istenek lesznek,épp ugy ahogy szülők gyermekei idővel ők is szülőkké válnak.Másképp a Miatyánk imádság csak egy nagy átverés volna.
Ha végig nézzük az alábbi linken található képes könyvet,itt nyomon követhetjük azt a történelmi időt amikór megtörtént a kompromisszum a keresztény és a zsidó vallás között.Ezért a mostani keresztény vallást nyugodtan nevezhetjük judeo-keresztény vallásnak.

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541/0009?page_query=69v&navmode=struct&action=pagesearch&sid=037d28d2107f951343cf6cd66d20c32d
Actass pictis imaginibus adornata- Biblioteca Apostolica Vaticana,Magyar Anjou Legendárium
Ugy is nevezhetnénk a művet, hogy “szentek élete”.Mivel a szentek egy része az apostolok idejében élt,ezért ezek története egybe kéne vágjon a bibliában leirt dolgokkal.A tény az, hogy nem mindig vág egybe.Ugyanakkor a képekhez mellékelt latin szövegek nem mindig takarják a képek egész mondanivalóját.A szövegek gótstilusu betükkel iródtak valószinű, hogy német nyelvterületen.Sok a rövidités,nem csak szó végeken,hanem szó közben is,de a betü hiány mindig jelezve van szó fölötti vonalkákkal.
Ezek a képek nagyon jól bemutatják a középkór emberének a világról alkotott elképzeléseit.Amikor ezeket a képeket festették,az evangélium még nem lehetett kikristályosodva.Ezért a sok eltérés attól, ahogy az evangéliumot és a legendákat megtaláljuk a mai formájukban.

Itt a képek sorrendje szerint leirom a szövegek magyar forditását,de mellékelem a saját értelmezésemet is zárójelbe.

Tudjuk ,hogy az evangélium Jézus születésével kezdődik.Igy az apostolok története is ezzel kellene,hogy kezdődjön.Itt azonban a Boldog Szüz menybemenetelével kezdődik.Szó sincs Máriáról,vagy Jézusról.Az a tény ,hogy Jézus nem szerepel a könyvben mint élő személy arra ad következtetni,hogy abban az időben Krisztust csak mint eljövendő ideális Isten-embert képzelték el.

1.lap:I.A boldogságos szűznek a menybe menetele.II.Hogyan tértek meg a férfiak boldogságos szűzhöz.III.Hogyan tértek meg az összes nők a boldogságos szűzhöz.IV.A boldogságos szűz menybe menetele.

2.lap:V.A zsidók főpapja le akarta dobni a hordágyról a boldogságos szűzet .VI.A zsidók megtérittettek.VII.Hogyan mosták meg a lányok(valószinű hogy a holttestét).VIII.Hogyan helyezték a sirba.
(Itt egy kemény harc körvonalazódik a Boldog Asszony kultusz és a judeo-keresztény irányzat között.Tudni való ,hogy a zsidó vallásban,akár csak az iszlámban a nők hátrányosan vannak megkülönböztetve.Ugy tünik ,hogy a Boldogságos Szüz itt nem azonos Máriával.Ugyanakkór az is látszik a következőkben ,hogy hiányzik nem csak Mária de Jézus is.Keresztelő János megjövendöli Krisztus eljövetelét “Ez az isten tüze aki eltörli a világ bünét”.Itt nem a világ bűneit kereszthalállal megváltó Jézusról,hanem egy tűzzel tisztitó Krisztusról van szó.)

3.lap.IX.A boldogságos szűz menybe vitele.X.Megkoronázása(már mint a menyországban).I.Hogyan jelentette meg az angyal Zakariásnak …II.A születés(Keresttelő Sz.János).

4.lap:III.Zakariás papirra irja a fiu nevét(dudnillik az angyal jelenése után megnémul).IV.(János) a sivatagban(pusztában).V.Ez az Isten tüze aki eltörli a világ bűnét.VI.Amikor Herodes elé vitték.

5.lap:VII.A börtönbe való vitele.VIII.Herodes lányának a tánca.IX.Szent János lefejezése.X.A fej bemutatása.

6.lap:XI.A fejet az anyja elé viszi.XII.Hogyan helyezik a sirba.I.Szent Péter története.II……

7.lap:III.Amikor a vakok és süketek követték.IV.Hogyan fogták és verték meg.V.Hogyan vitte ki az angyal a börtönből.VI.Hogyan voltak megveretve és kivizsgálva.

8.old.VII.Amikor meggyógyit egy elöljárót.VIII.Amikór feltámaszt egy halottat.IX.Hogyan adja a pálcát a tanitványának.X.Hogyan helyezi(a tanitvány) a pálcát a halottra.

9.old.XI.Amikor az angyal kiviszi a börtönből.XII.St.Péter saját maga elveszejtése.XIII.Amikor Krisztus megjelenik neki a börtönben.XIV.Amikor feltámaszt egy gyereket.

1o.old:XV.Amikor nagy tiszteletnek örvend a katedrán.XVI.Simon mágus a kutyákat rá uszitja.XVII.Hogyan kelt életre egy gyereket,ugyan itt Simon mágust fejbe verik.XVIII.Simon mágusnak a repülése.

11.old:XIX.Amikor Simonmágus leesik.XX.Hogyan feszitik keresztre.XXI.Hogyan veszik le a keresztről.XXII.Amikor a sirba helyezik.
Ugy tűnik hogy itt egy pár lap hiányzik.

12.old.IX.Letépték a ruháikat és megverték öket.X.Hogyan dölt le a torony.XI.Hogyan gyogyultak meg sokak.XII.Amikor kiesett egy gyerek az ablakból a prédikáció alatt.

13.old.XIII.Hogyan élesztette ujra a gyereket.XIV.Hogyan volt megkötözve és megverve.XV.Hogyan vonszolták a katonák kötéllel a nyakán.XVI.Hogyan korbácsolták meg.

14.ola:XVII.Amikor arcon ütötték.XVIII.Sokaknak szabadulása.XIX.Hogyan vitték Néró elejébe.XX.A vesztőhely felé vezető uton egy asszony egy kendőt adott neki.(igy készithették az első portrékat?)

15.old: XXI.Hogyan fejezték le Sz.Pált.XXII.Hogyan koronázták meg az angyalok Pétert és Pált,a kendő vissza adása.XXIII.Amikor az asszony megmutatja a kendőt a népnek.(Ez nagyon hajaz a torinói lepel legendájára)XXIV.Hogy jelent meg Sz.Pál Nérónak a lefejezés után.

16.old:Szent András:I.Áldást kér magának.II.Hogyan lett kiszabaditva a börtönből.III.Hogyan lett megveretve.IV.Hogyan akarta magát megégetni a börtönben és egy angyal gyerek képében egy vizes kancsóval eloltotta a tüzet.

17.old.V.Hogyan vádolta meg egy anya a fiát paráznasággal a biró elött.VI.A gyereket egy zsákban a vizbe dobják.VII.A gyereket kihuzzák a vizből,az anyát az angyal megöli.VIII.Hogyan mentek ki a démonok amik a gyereket megszálták.
Itt megint hiányzik egy pár lap.

18.old:XIX.A démonok kutya képében szétszaggatják a gyereket.XX.Hogyan élesztettek ujra egy megöltet.XXI.Hogyan viszik a démonok a gyerekeket a vizbe.XXII.Egy vizbe fult ujraélesztése.(Első segélynyujtások?)

19.old.XIII.Hogyan keresztelt meg egy királynőt.XIV.A bálványokról tart vitát.XV.Börtönbe zárják.XVI.Megvesszőzik.

2o.old.XVII.Hogyan imádta a szent keresztet.XVIII.Hogyan tették a keresztre.XIX.Hogyan helyezték a sirba.XX.Hogyan jelent meg zarándok formájában.

21.old.I.Szent János története és élete.Hogyan akarta a király megfőzetni olajban .II.Hogy jelent meg az angyal álmában.III.A népek elébe jöttek.IV.Hogyan gyogyitott meg egy nyomorékot.

22.old.V.Egy halott gyereket ujraéleszt.VI.Megkötözték és megverték.VII.A szavára összetört a bálvány és a templom.VIII.Mérget itatnak vele de nem hal meg.Akik megitták mellette meghaltak.

23.IX.Sz.János egy köpenyt ad Arisztodemosznak,hogy tegye a halottakra.X. A köpenyt a halottakra teszi és azok feltámadnak.XI.Arisztodemosz és az övéi tisztelettel adóznak neki.XII.Arisztodemosz megkeresztelkedik az egész nemzetével.

24.old.XIII.Sz.János egy fiatalt rá biz egy papra,hogy nevelje.XIV.Miután vissza tér a fiu már el ment és rablóvá vált.XV.Sz.János lóra ül hogy megkeresse a fiatalt.XVI.Utoléri a fiatalt.
Itt megint lapok hiányoznak.
Itt Sz.Jakab története kezdődik.Egy valaki a börtönből szabadul .
25.old.IX.Hogyan ad be egy gyerek kendőt a börtönbe.X.Hogyan szabadult ki a börtönből.XI.Itt ugyan csak ö imádkozik Sz.Jakabhoz.XII.Egy herceg az ördögöket hivja ,hogy fogják meg Sz.Jakabot.
26.old.XIII.Sz,Jakab észre veszi az ördögöket.XIV.Hogyan ejtik hatalmukba az ördögök a herceget.XV.A herceg Sz.Jakabhoz folyamodik.XVI.A herceg a sátáni könyveket a tengerbe dobja.

27.old.XVII.A herceg a démonoktól való szabadulás után csokolja Sz.Jakab lábát.XVIII.Egyesek elfogadják Sz.Jakab tanácsát,mások kikacagják.XIX.Fogságba kerül és viszik a vesztőhelyre. XX.Utközben meggyogyit egy paralizáltat.

28.old.XXI.Egy iró(deak) hozzá csatlakozik.XXII.Az iródeákot Sz.Jakabbal együt viszik a vesztőhelyre.XXIII.Utközben megkereszteli az iródeákot.XXIV.Sz.Jákob és az iródeák lefejezése.

29.old.XXV.Hogyan teszik koporsóba Sz.Jakabot(Jacobus).XXVI.A koporsót hajón viszik.XXVII.A koporsó levétele a hajóról.XXVIII.Hogyan menesztettek küldöttet (tanitványt egy bizonyos elöljáróhoz ?Litpram.

3o.old.XXIXA királyné a tanitványt Herodeshez küldi.XXX.A tanitvány Herodeshez érkezik.XXXI.A tanitványt bebörtönzik.XXXII.Az angyal kiszabaditja a tanitványt.

31.old.Hajótörés ,megmenekülés,a sárkányt elpusztitják a kereszt jelével.A koporsó tovább szálitása szeklren.

32.old.XXXVII.Hogyan jonnek a népek imádkozni Sz.Jákob sirjához.XXXVIII.(Sokat elárul maga a kép).XXXIX.Börtönből való kiszabaditás.XL.(Itt látszik hogy a szövegiró nincs tisztába a számokkal.)Ez a kép is magáért beszél.
Itt következik egy sor kép ahól Sz.Jakab a Boldogságos Szüzzel jár és csodákat müvel.

34.Ezek a képek a zarándok utakon zajló eseményeket ábrázolják.35.LIII.Sz.Jákob oltárához járulnak.LIV.Ezek közül egyet elfognak és börtönbe zárnak.LV.Börtönőrök.LVI.Sz.Jakab kiszabaditja a foglyot.

35.old.LVII.Három katona megy Sz.Jakab sirjához.LVIII.Felvesznek a lora egy zarándokot.LIX.Egy rokkant katona.LX.A rokkant katona meggyónik.
Itt megint kihagyás.

38.old.LXX.Hamisan megvádolt.LXXI.A hamisan megvádolt büntetése.LXXII.A tüzpróba.LXXIII.A tüzpróba bebizonyitja az ártatlanságát.

39.old .I.Sz Oja (?)története.Hogyan vitatkozik a farizeusokkal.II.A farizeusok hoznak neki egy sárkányt.III.Két sárkányt hoznak,ezekből St.Oja kiüzi az ördögöket.IV.Hogyan prédikál a népnek.(Hiányzik a bibliából)

4o.old.V.Egy halott akinek az angyalok vissza hozták a lelkét a menyországból.(Halál közeli élmények)VI.Hogyan kelti életre.VII.A nép koronát és ajándékot visz neki,de nem fogadja el.VIII.Hogyan keresztel meg egy királyt.

41.old.IX.Az oltár elött megölik.X.A sirba helyezik.I.Sz.Fülöp története.Hogyan prédikál a népnek,elfogják és börtönbe viszik.II.Egy sárkány gyilkolja a népet.
Itt is lapok hiányoznak.

42.Elég zavaros képek.Egy papot megvádol egy asszony .
Lapok hiányoznak

43.old .V.Krisztus megjelent neki(?)a börtönben.VI.Megkövezik és meghal.VII.Megcsonkitják a testét,de a kinzóit egy nagy jéghulás megöli.VIII.Eltemetik.
44.old.I.Lukács irja az evangéliumot.II.Hogyan temetik el.III.Sz.István megkövezése.IV.Eltermetése.

45.old.I.Sz.Lörinc,Hogyan fogták el és vitték a királyhoz.II.Valakinek jövendől.III.Börtönbe zárják.IV.Egy embert megkeresztel a börtönben.

46.V.Egy megtértet megkeresztel.VI.Ismét elfogják és a király elé viszik.VII.A népek mind tisztelik öt.VIII.Elfogják,a király elébe viszik,egy gyerek megjelenik egy kendővel(sudário).Ugy tünik hogy bevett szokás volt a halálra itéltnek az arcára kendőt rakni,igy a halálverejték a kendőn kirajzólta az elitélt képét.

47.I.Sz.Fabian.Hogyan jött egy halott pápához,amikor egy galamb az égből rászált.II.Megválasztják pápának.III.A lefejezése.IV.Eltemetése.

48.old.I.Sz.Sebeszyén.Hogyan gyogyit meg egy paralizáltat.II.Két nyomorékot gyogyit meg.III.Összetöri a bálványokat.IV.Megkeresztel egy királyt feleségével és lányával.

49. old.V.Nyilakkal ölik meg.VI.Testét a csatornába dobják.VII.Amikor temetni akarják a testét megjelenik Sz.Luciának.VIII.Hogyan temették el.

5o.old..I.Sz.Vincenzio.Hogyan fogták el és verték meg.II.Egy oszlophoz kötik és kinozzák.III.Égetik és megölik.IV.Megjelent neki Krisztus a börtönben angyal képében,az örök megijednek.

51.old.V.Jo ágyban hal meg.VI.A testét a vadálatok elé vetik.VII.Malom követ kötnek a nyakába és a tengerbe dobják.VIII.Eltemetik.

52.I.Sz. Balázs(Blasio).A vadálatokkal.II.Egy gyerek torkából kiveszi a töviset.III.Egy farkas elragad egy malacot,de vissza hozza.IV.A kép magáért beszél.

53.old.Hét lány akiknek a melleit felkarcolták és tej folyt ki belölük.II.A tüzprobára kerültek.III.Biztos nem állták ki a probát igy megölik öket.IV.Sz.Balázs lefejezése.

54.I.Sz.György megöli a sárkányt.(Ha ezt a sárkányt egy király lány tartja porázon,akkor ennek más a jelentése)II.Megkeresztel egy királyt a feleségével és hét gyermekével.III.Tüzes pengékkel kinozzák.IV.Mérget itatnak vele.

55.old.V.Egy mágus lefejezése.VI.Az angyal össze töri a kereket.(kinzó eszköz).Vii.Föző üstbe rakják.Viii.Az égből jövő tüz elpusztitja a bálványt a katonákat és irástudókat.

56.old.IX.Lefejezik.X.A sirba helyezik.I.Kozma és Damian elfogása.II.A tengerbe dobják őket.

56.old.III.A királlyal vitatkoznak,az angyal tartja őket.IV.Ördögöket üznek.V.A tüzbe vetik öket ,de a tüz a kinzóikat égeti el.VI.Megakarják kövezni öket de a kövek visszahulnak a kövezőkre.

57.old.VII.Megkötözik öket a tanitványaikkal együtt.VIII.Megölik őket.IV.A teve bőg és jelzi a sir helyét.X.Hogyan lettek eltemetve.

58.old.I.Kelemen.Hogyan lett megválasztva S.Péter székébe.II.Remete lesz.III.A tengerbe vetik.IV.Az angyal kimenti.

68.old.Sz.Gellért(Habár itt még nincs szentként emlitve.Igy nem avathatták szenté a 13.századnál hamarabb.)I.A királyhoz(I.István) érkezik.II.Remeteségbe vonul.III.Püspökké szentelik.IV.Prédikál a népnek.

69.old.I.Elfogják és megölik.II.Egy taligán letaszitják a hegyről.III.Csanádra viszik a holttestét.IV.Eltemetik.

7o-71.Ki lehet ez a Thome(Tamás)akit a képek alapján beajánlanak a királynak mint irnokot,aztán pappá szentelik ,a boldogságos szüz egy kabátot varr ,amit egy szerzetessel elküld neki.Ezután kivégzik.

72.old.Szilveszter.IBörtönbe zárják.II.Vitatkozik a zsidókkal.(Érdekes észre venni ,hogy a zsidók mind könyvekkel és irásokkal jönnek.).III.Zsidókat keresztel.IV.Egy elhult ökröt ujra éleszt.

73.old.I.Kiszabadit egy sárkányt a guzsból.II.Hogyan temetik el.I.Gergely,Hogyan hivják vissza a remeteségből.IV.Megválasztják pápának.

75-76.old.Agustinus és Jeronimus irják az evangéliumot.

77.old.Sz Márton(Itt még nem szent,igy feltételezhetjük ,hogy a 13.századnál hamarabb nem avatták szentté.)I.A köpenyét elvágja és a felét a szegénynek adja.II.Egy beteget gyogyit.III.Megszabadit egy akasztottat.IV.Püspökké szentelik.

78.old.Szent Imre.I.Imádkozik.II.Megcsokol egy szerzetest.III.Imádkozik a templomba ,mire fény támadt.IV.Hogyan temetik el.

8o.old Sz.László király.I.Gyulafehér várra jön.II.Itt megkoronázzák.III.Részt vesz a körmenetben.IV.Imádkozik hogy ne érezze az éhséget.Sz.László imájára a megjelenő állatok megsegitik az éhező sereget.

81.old.V.A besenyők házainak felgyujtása? VI.Imádkozik a kápolnában.VII.-VIII.A halott képében megjelenő ördög az arcába vágja a köpenyét.

82.old.IX.Az ördögöt elűzi a kereszt segitségével.X.Harcól a tatárokkal.XI.Harcközben megsérül.XII.Harcól a kun vitézzel akinek a lábát a lány elvágja.

83.old.XIII.A lány segit neki megölni a kunt.XIV.A lány ölébe hajtja a fejét.XV.A Boldog Szüz erösiti.XVI.A levegőbe emelkedik.

84.old.XVII.A bohémiai királlyal csókolózik.XVIII.Amikor meghalt.XVIX.Váradra viszik a testét.XX.Körmenetet rendeznek a tiszteletére.

85.old.XXI.Eltemetik.XXII.A nép imádkozik a sirjánál.XXIII.A nemes nem tudja elvenni az ezüst tálat.XXIV.A szegény el tudja venni.

92.old.1.Sz.Lajos 25 szegényt megvendégel. 2.Sz L.keresztereklyét tartó szentkeresztet hoznak.+.Egy várandós asszony leesik a szamárról.!.Az asszonynak két lánya születik.

(Stanislai)Sz,Szaniszló:1.SZ.Sz.Pűspökké vál.2.Feltámasztja Péter vitézt.3.Sz.Sz-t miseközben megöli a király.4.A Sz.testének feldarabolása és szétosztása.
1.Sasok örzik a szent szétdarabolt testét.2.Sz.Sz. temetése .3.A Sz. megjelenik hivei elött.4.Sz,Sz,. feltámasztja egy magyar ember fiát.