fabsanyo

Gondolatok

Month: September, 2015

Legendából történelem

Featured image

Ismeretes ,hogy a magyar történelem nagy szerepet tulajdonit Gelléert püspöknek Szent István idejében.A magyar krónikákban azonban csak Kálti Márk krónikájában találunk róla egy szük mondatot és úgy tünik hogy azt is csak később szurták be.

Gellért püspök legendáját a következő linken találjuk:
https://books.google.ro/books?id=UFQu8dNPnskC&pg=PP9&dq=Sancti%20Gerardi%20Sagredo..&hl=hu&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Sancti%20Gerardi%20Sagredo..&f=false

Itt már az első oldalon azt találjuk,hogy az első keresztes háború százévvel hamarabb kezdődik mint ahogy az a történelmi irásokban áll.Gellért 98o-ban születik( Sz.István valamikor 97o és 98o körül született),öt évesen beadják a kolostorba és apja ez időben a keresztesekkel a Szentfőldre megy.

Gellért apja emlékére el akar zarándokolni a Szentföldre,azonban a rosz időjárás eltériti az utjából igy kerül Magyarországra.István király felfogadja fia tanitójául,majd kinevezi Csanád puspökévé.Hét évet remetéskedik ami alatt hét könyvet ir a saját kezével.

Factum est autem,ut ad Imperium summi Pontificis tota Christianitas in expeditionem,ad sepulchrum Domini recuperandum,Hierosolymam se proficisci prepararet…”

A magyar krónikák nem csak Gellérttel kapcsolatosan szűkszavúak,de Ajtonnyal kapcsolatban is .Annál bővebben ir Ajtonyról a Gellért legendája,vagyis egymásért tanuskodnak.Itt Ajtonyt Achtumnak nevezik,mint teljhatalmú urat,a Körösöktől Erdélyen keresztűl egész a Bánságig.Emlités van egy Morossena városról.A jelen irásban az áll hogy Ajtonyt a görög ritus szerint keresztelték Budán.Ugy látszik, hogy ez nagyon kényes kérdéseket vetne fel az iránt ,hogy István valójában milyen pogányokat is téritett meg,ezért a magyar változatokban ezt a Budát át változtatták mikor Bodonyra,mikor Vidinre.Egyik bűn amit Ajtonynak felróttak az, hogy hét felesége volt.A többnejüség azonban nem volt valami szokatlan dolog a bizánci császároknál és főuraknál,akik mind keresztényeknek vallották magukat.Elég csak a jól dokumentált reneszánszkori pápák és papok életrajzát megvizsgálni hogy rá jőjjünk arra hogy ök sem voltak Ajtonynál jobbak a szex terén.Szent István korában tehát valójában a hatalomért dult a harc a térités leple alatt.

A magyar történelem Sz.István utódjárol Péterről ugy ir mint aki kiszolgáltatta az országot az idegeneknek.Ugye az idegenek mindig az idegenek pártján állnak,ez alól Sz.Gellért sem kivétel.A Péter elleni lázzadókat mélységesen elitéli,a nép kizsákmányolását ugy állitja be mint önként vállalt adományokat:

14.old.”Cumque surrexissent de mensa,obtulerunt Episcopo varia dona,et munera,et clenodia,videlicet,equos ,oves,boves,pulvinaria,mulieres vero,anulos aureos et monilia,quibus dicebat Episcopus,nunquam propter hoc vos invitavi,ut omnes vos expoliarem absit,sed vocavi ad audiendum verbum. “

Magyarul:Miután felálltak a miséről különböző ajándékokat és adományokat vittek a püspök elé,ugy mint lovak,juhok,ökrök,baromfi,a nők meg arany gyürűket és más ékszereket,erre a püspök megjegyzi,hogy “nem azért hivtalak össze hogy kifosszalak,hanem hogy halljátok az igét”.

Tény hogy abban az időben ez bevett,de valószinű,hogy kötelező szokás volt.Csak is ez ad magyarázatot a Vata vezette lázzadásra,és nem az a gyerekes magyarázat ,hogy a nép vissza vágyódott a lóhus evésre, a bálvány imádásra és szkita módra leborotválta a fejét.

17 old.”Quare ex Hungaris primus omnium Vatha,ex Belo oppido natus,se Daemonijs devovit,caput scithico more razit,cincinnos pagano ritu tres dimisit,cuius exemplo sic reliqui omnes fecerunt,Daemonijs libaverunt,coeperunt comedere equinas carnes,omnia pessima facere,Clericos,et Christianos omnes interfecere,Eclesias destruere,per praecones proclamare ex edicto Andreae,et Levente …”

Magyarul:A lázadók vezére Belo(Fehérvár) városában született Vatha volt,aki elkötelezte magát az ördögnek,haját szkita módra leborotválta,és akinek példáját mindenki követte,az ördögnek áldoztak,ló hust kezdtek enni,templomokat rombóltak és mindenféle rosszat elkövettek az egyház embereivel és a keresztényekkel szemben,Andrást és Leventét hivták meg uralkodásra.

A birodalmi eszméket valló(ma globalistáknak hivják őket)szellemi rabszolgák,nem sokat törődtek egyes személyek vagy társadalmi csoportok méltóságával,jogaival.Ez látszik Sz.Gellért és a hozzá hasonló vallási nagyságok hozzáállásából.

De vajon változott sokat a mai helyzet?Érdemes figyelemmel követni Ferenc pápa kijelentéseit az Európai parlamentben és az ENsz székhelyén.Ezeket a kijelentéseket a legujabb népvándorlás tükrében kell értelmezni.

EU parlament
“Általános fáradtság és elöregedettség érzékelhető – a „nagymama Európa” többé már nem termékeny és nem élénk.”
“Az Európai Parlament mottója az Egység a sokféleségben”
“El kell kerülni a globalizáló eszméket, amelyek felhígítják a valóságot.”? Saját magának ellent mond.
“Az okokat, és nem csak a tüneteket kell kezelni – hangsúlyozta a pápa.”
Az első mondatot ha biologiai értelembe vesszük,nem más mint felszólitás a bevándórlásra,igy elősegitve a születések számát.Ezek azonban már nem lesznek európaiak.
Ha szellemi értelemben vesszük,nem hiszem ,hogy az európai agyak kevésbé lennének termékenyek más kontinensekénél,hacsak nem vallási téren.Az iszlám tudni való ,hogy fiatalabb a kereszténységnél.Persze ki lehetne találni egy egészen uj vallást is,de véleményem szerint nem jó minden áron Európára erőltetni egy  vallási világnézetet.Az európai ember már kinőtt ebből.Valaki ugy fogalmazott hogy ha Európában vallási vákum támad,azt azonnal az iszlám fogja betölteni.Ha bejönnek az arabok az iszlám vallási vákum nélkül is teret fog hóditani.
A második mondat:”Az Európai Parlament mottója az Egység a sokféleségben” felesleges.A szaporább nép elöbb utóbb megszünteti a sokféleséget.
A harmadik mondat:”El kell kerülni a globalizáló eszméket, amelyek felhígítják a valóságot.” -teljesen ellentmond a két elsőnek,mind e mellett helyes.Ugyan ezt lehet mondani a negyedik mondatról is.

Az ENSZ-ben elhangzott beszéd.
“Egyetlen egyén vagy emberi csoport sem tekintheti magát mindenhatónak, nincs joga, hogy lábbal tiporja személyek vagy társadalmi csoportok méltóságát és jogait”
a „környezet joga”.
“Minden vallási hit számára a környezet az alapvető javak közé tartozik “
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”. Az igazság szolgáltatás az az állandó és ismételt törekvés ,hogy mindenkinek a jogait biztositsa .
“mielőbb számolják fel a társadalmi és gazdasági kirekesztés jelenségét. Ennek szomorú következményei az emberkereskedelem, a szervkereskedelem, a gyermekek szexuális kihasználása, a rabszolgamunka, a prostitúció, a kábítószer- és fegyverkereskedelem, a terrorizmus és a nemzetközi szervezett bűnözés.”
“Biztosítsák a család, minden társadalmi fejlődés elsődleges alapsejtje minimális anyagi és spirituális feltételeit, vagyis a következőket: otthon, munka, föld, valamint gondolatszabadság, vallásszabadság, jog az oktatáshoz, és az egyéb polgári jogok.”
A pápa itt külön kiemelte a kislányok iskoláztatáshoz való jogát, amelytől megfosztják őket egyes helyeken.
“A háboru minden emberi jog tagadása és drámai aggresszio a környezet ellen.”
“Vessenek véget a vallási és etnikai kisebbségek üldözésének”

Ezek mind nagyon szép mondatok és követelmények csak egy dolog hiányzik,és pedig a felelősök megnevezése.Ugyanakkor reméljük hogy a pápa jó példával fog előljárni,mert volna mit sepregetni a vallás terén is.

Kinek jo ha Európa melegszik ?

Featured image

Akinek van egy kis megfigyelőképessége, észre vehette ,hogy a migrációs folyamatot megelőzte egy agressziv meleg kampány.Ebből látszik,hogy Európa inváziója egy nagyon jól kitervelt akció.

A bikát ha kiherélik, ökőr lesz belőle.Az ökőr mint tudjuk egy kezes békés állat,jól manipulálható,kiváló szólga.A tehenek is ilyenek.A bika ellenben,és minden potens him állat elsődleges tulajdonsága a dominancia .Ezt az adottságát elsősorban a másik nem fölött gyakorólja,de minél potensebb,annál inkább kiterjeszti ezt a kevésbé potens, vagy nemi identitásától elferdült him egyedekre.Egy másik ugyanilyen fontos tulajdonsága a him álatnak, a territoriumának a védelme.Ez érvényes ugy az állatvilágra mint az emberre.

Ha fellapozzuk a történelem könyveket azt látjuk ,hogy ahól a legagresszivabb volt a dominanciahajlam (és ez nem Európa hanem Afrika, a Közel-és Távolkelet),ott évszázadokon keresztűl divott az emberek kasztrálása.Eunuchok százai látták el a császári udvarok teendőit a legalacsonyabb tevékenységektől a legmagasabb beosztásokig.Ezek voltak a tökéletes szolgák akik sosem lázzadtak .

Ugyanezzel a módszerrel iktatta ki egy uralkodó a riválisait,ugyanis tudta ,hogy egy kasztrált embernek már nincsenek dominanciára való igényei.Európában ugyanezt megvakitással próbálták elérni.Hogy ez mennyire nem vált be ,bizonyitja Vak Béla esete,aki megvakitása ellenére bosszut állt az urakon, akik őt és apját Álmost megvakittatták.

V.Leo bizánci császár miután legyőzte I.Mihályt, ő nem kockáztatott:

http://books.google.ro/books?id=8FlTAAAAcAAJ&pg=PA913&lpg=PA913&dq=Alexij+Comneni&source=bl&ots=ou-nFHKQPb&sig=Ua5y_cCWDO-2GJ-8owKkjgHWjsE&hl=hu&sa=X&ei=1yALVNjFIILkaMvagpgF&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=Alexij%20Comneni&f=false

596.old:”Inde avulsi Michael in insula Prota,monachus factus vitam exegit:Theophilactus filius eius,qui imperator appellatus fuerat,virilibus exectis cum matre et fratribus est relegatus.”

Magyarul:Mihályt Prota szigetére száműzte, ahól élete végéig barátpap lett(valószinű,hogy kasztráltan),Teofilactus fiát akit császárnak neveztek ki kasztrálták, az anyjával és testvéreivel együtt vissza küldték.

Ez I.Mihály bizánci császár volt és aki ezt tette vele az V.Leo.De ugyanigy bánt el V.Leoval is II.Mihály:

634.old.:…”Leonis uxorem et quator filios,Sabbatium(cui imperator appellatur,nomen Constantini fuerat indictum),Basilium,Gregorium,et Theodosium,regia eduxit ac mulierem in monasterio Dominorum inclusit,adolescentes in insulam Protam relegavit,omnes virilibus exectis.Ex his Theodosius obiit,Constantinus vocem amisit.”

Magyarul:Leon feleségét és négy fiát Sabbatius(akit Konsztantinosznak is hivtak),Basilius,Gregorius és Theodosius a fővárosba vitték,a feleségét az Urunk monostorába zárták,fiait kasztrálták és Prota szigetére számüzték.Ezek közűl Theodosius belehalt,Konsztantinus pedig elveszitette a hangját.

Tiszta munka,kegyetlen és hatásos.Azt se feledjük el, hogy az ókori Egyiptomban divat volt a legyőzöttek nemiszerveit levágni,ezzel bizonyságot vive a fáraónak a legyőzöttek számáról,másrészt igy az ellenség ha mégis életben maradt,már hiányzott belőle a dominancia hajlam és ugyanakkór megszünt nemzőképes lenni.A régi irások ezt ugy irták le,hogy férfiakból asszonyokat csináltak.

A férfiból asszonyt másképp is szoktak csinálni,már aki hajlandó erre.Ez pedig a homoszekszualitás.Született homoszexuális ember elenyészően kevés van,a legtöbbet csábitás utján tesznek azzá.A melegek egy kis hányada férfi marad,de a nagy hányada nőiessé válik.De mit is jelent a dominancia hajlam,amit ha nem is mindig hangoztatnak, de férfiasságon a legtöbben ezt értik? Ez leginkább az állatoknál figyelhető meg,amikor a domináns him egy teritorium fölött uralkodik,amit az élete árán is próbál védelmezni.Ez nem tapasztalható nő nemű, kasztrált ,vagy a nemi azonosságtól elhajlott állatoknál.Hasonló viselkedés figyelhető meg emberek esetében is.Itt a család,az othon,a tulajdon,vagy kisebb nagyobb közösségek védelméről van szó.A legtöbb kulturkőrben ez egy normálisan elfogadott viselkedési fórma.Egyedűl a keresztény vallás az, ahól olyan követelmények lettek a tagok elé állitva,amelyeket ha százszázalékosan betartanak, a teljes önfeladáshoz jutnak.Az olyan mondatok Krisztus szájába adva mint:ha valaki pofon vág,tartsd oda a másik arcodat is,vagy ha valaki elveszi a felső ruhádat add oda az alsót is,meg ” vannak heréltek,és vannak akik az Isten országáért való munkálkodásuk érdekében heréltettek”.Ezek a deviáns mondatok mind arra valók,hogy az áldozat ellenállás nélkűl kiszólgáltassa magát a gonoszoknak.Aki a gonosznak kedvez és elősegiti annak tevékenységét,márpedig a fenti követelmények betartása ezt eredményezi,az a gonosznak cinkosa.Különbséget kellene már tenni a keresztényi könyörületesség és a keresztényi kreténség között.Ezekkel az oda nem illő időzitett bombaként elhelyezett mondatokkal a vallás hamisitók a keresztény vallásból egy öngyilkos vallást csináltak.Mindezt látva és tudván tudva, a muszlim ugy tekint az európaira mint született szólgára,és saját magára mint született urra.

Történelmi metamorfozis

Featured image


http://www.romanity.org/htm/fox.01.en.what_if_anything_is_a_byzantine.01.htm
Ez az irás 1996 táján jelent meg,azóta a történelem kritika sokat fejlődött,de vannak itt azért jó észrevételek.

The names by which things are called are important in shaping our interpretation of reality. People are often surprised to discover that historical labels which define the past are inventions of later scholarship and ideology, not parts of the past itself. Men and women of the Middle Ages did not know that they lived in the Middle Ages: people who lived in Classical Athens or Renaissance Italy suffered the same disability. The people of the “Byzantine Empire” had no idea that they were Byzantine. They regarded themselves as the authentic continuators of the Roman world: the Romans living in Romania.

Magyarul:A nevek amelyekkel a dolgokat megnevezik fontosak a valóság megértéséhez.Az ember néha meglepődik ,hogy történelmi cimkék melyek a multat meghatározzák,nem egyebek mint későbbi találmányok tudósok és ideologusok részéről,nem pedig maga a mult valódi elemei.A középkori férfiak és nők,nem tudták ,hogy ők a középkórban élnek.Ugyan ez vonatkozik a klasszikus Athén,az olasz reneszansz embereire is.A Bizánci birodalom embereinek halvány fogalmuk nem volt ,hogy ők Bizáncban élnek.Ők ugy néztek magukra mint a római világ valóságos folytatói,a Romániában élő Rómaiak.

from the sixth to the eighth century, the city of Ravenna was the capital of the Romaion province of Italy, the headquarters of the Exarch. The region close to Ravenna was directly governed by the Imperial authority. In the minds of the Lombards, the Germanic people who wrested much of Italy from Imperial control, the area around Ravenna was “Romania.” To this day, the same region of Italy is called “Romagna,” derived from “Romania.”

Magyarul:A hatodik századtól a nyolcadik századig Ravenna városa az olaszországi Romaion tartomány fővárosa volt,az Exarchák főhadiszállása.A Ravenna körüli vidéket egyenesen a császári hatalom irányitotta.A Lombárdok(német etnikumu nép,akik sokat birkoztak a császári ellenörzéssel ),a Ravenna körüli tartományt “Romagna”-nak hivják,ami a Romania névből ered.

In the West, the idea of “Imperator Romanorum” survived to describe the ranking Roman Catholic ruler until the nineteenth century. In 1508, the Pope authorized the “Rex Romanorum” to call himself “Imperator Romanorum Electus” [Elected Roman Emperor] without coronation at Rome. The last “Imperator Romanorum Electus” abdicated in 1806.

Magyarul:Nyugaton az “Imperator Romanorum” fogalom a soron lévő Római katolikus uralkodó cime volt egész a tizenkilencedik századig.15o8-ban a pápa engedélyezte a “Rex Romanorum”-nak ,hogy saját magát “Imperator Romanorum Elected”(Választott Római Császár)-nak hivja,Rómában való koronázás nélkűl.Az utolsó “Imperator Romanorum Elected” 18o6-ban mondott le.

Az utolsó idézettből látszik ,hogy a római császárokat a katolikus papok találták ki,és eredetileg a saját pápáikra alkalmazták.Csak később,amikor megalkották a nagy ókori történelmet ,ruházták át ezt a nevet a kitalált pogány római uralkodókra is.Egyébként ha megvizsgáljuk a pápák és a római császárok listáját,a két kategória tettei közt sok a hasonlóság.Ugyanez a helzet a bizánci császárok esetében is.Több mint valószinű,hogy az ezredforduló elötti bizánci császárok is csak fiktiv személyyek,és a hogy a jelen cikk is állitja,maga a Bizanc név is egy későbbi találmány.Az utobbi időben mindinkább fény derűl arra ,hogy Nagy Károly nem létezett.Akkor vajon Eirene aki Nagy Kárpoly idejében volt császárnő és kapcsolatban állt az elöbbivel létezhetett?A bizánci történelemben van egy másik Irene is Szent László leánya,akinek az életvitele nagyon hasonlit a fentemlitettéhez.Az elején ez is épp olyan jámbór vallásos volt mint a László lánya Irene.Amikor aztán erről gyártottak egy fantom figurát,ki kellett találni valamit ami megkülönbözteti az elöbbitől.Ezért kellett élete vége felé Eirénét átalakitani egy uralkodásra éhes nőszeméllyé,aki képes volt a saját fiát is megvakittatni, hogy elérje kitűzött célját.

De lássuk mit találunk a pénzérméken:
EIRINH BAS -ennyit és ennyit:MIXAHL BAS
Ami nem más mint Vas Irén és Vas Mihály