fabsanyo

Gondolatok

Month: August, 2015

A történelem ismétli önmagát

Featured image

A cimbeli szólás-mondást ugy kell érteni, hogy bizonyos események,de különösen a nem kivánt események időről időre megismétlődnek.Ez pedig azért tőrténhet meg,mert a legtöbb ember nem képes érteni az idők jeleiből,és az alantas céljaik követése egy folyamatos kábulatban tartja őket.

A történelemnek van egy olyan szakasza, amely kisértetiesen hasonlit a mai időkre.Ez a 12. század.Ami a mai időkben évek alatt megy végbe,az az emlitett kórban évtézedek alatt történt.Miután a Bizánci birodalom több sikertelen kisérletet tett a Kárpát-medencei nép térdrekényszeritése érdekében,felbérelte a tatárokat,hogy üzzék a kunokat(kumánokat) a Kárpát-medencébe.Amint a történelemből tudjuk,a kunok(kumánok) egy nomád álattartó nép, ezért nem tudtak integrálódni az uj hazában.Loptak rabóltak,gyilkoltak,nőket erőszakóltak meg.Ez a folyamat teljesen szétzilálta a magyar társadalmat,és védekezés képtelenné tette a külső támadásokkal szemben.Ez után jött a tatár dúlás.Hogy nem a Bizánciak aratták le a szégyenletes tettük gyümőlcsét, csak annak köszönhető,hogy közben egy keresztes hadjárat őket is a földre kényszeritette.

A 12. század elötti időkből való itt ott megmaradt irástöredékekben nincsenek évszámok feltüntetve,mivel nem létezett időszámitás.Amit a történelmi irásokban találunk ,azok mind utólag lettek berakva.A linken található irásokban van az első próbálkozás egy kronológia felállitására.

http://books.google.ro/books?id=8FlTAAAAcAAJ&pg=PA913&lpg=PA913&dq=Alexij+Comneni&source=bl&ots=ou-nFHKQPb&sig=Ua5y_cCWDO-2GJ-8owKkjgHWjsE&hl=hu&sa=X&ei=1yALVNjFIILkaMvagpgF&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=Alexij%20Comneni&f=false

A történészek rendelkezésére állt egy csomó irás évszámok nélkűl,amit elkellett helyezni az időskálán, miután azt felállitották.Azt észre vették, hogy amint fennebb emlitettem bizonyos események időről -időre megismétlődnek.Ezért leirt hasonló eseményeket,lehet ugyanazon eseményeket ,csak más tollából és ezért eltérően leirva, más- más idősikra helyeztek.Igy kerültek a kunok(kumánok tatárokkal rokon nép) és tatárok által müvelt dolgok a 12.századból vissza az 5.századba.

A 147.oldalon ezt olvassuk:”Anno ab urbe condita M.C.XLVI Arcadius Theodosii filius in oriente ,Honorius frater eius in Occidente.”-Ez a Róma alapitásától számitott év.Ha Krisztus születésétől vesszük ugyanezt az évszámot M.C.XLVI ,akkor abban az ominózus periódusban vagyunk,amikór elkezdődőtt a kunokkumánok) bevándórlása a Kárpát-medencébe.Ha azonban ebből kivonjuk a 753 évet ami a Róma alapitásának éve Krisztus elött,akkor megkapjuk a 393-as évet,amikór elindul a gótok,vandálok,hunok stb. népvándórlása.Tehát a róma alapitásától számitott 1146 (M.C.XLVI) év = a 393-as évvel Krisztus születésétől számitva.Két különböző évszám azonosan kifejezve 1146(M.C.XLVI),csak más időszámitás szerint,az események pedig kisértetiesen hasonlatosak.Mind ez csak a véletlen műve lehet?

A linken található irásokat még nem fésülték át kellőképpen,ezért furcsaságokat is találunk.A 151.oldalon az áll, hogy egy kétszáz ezres gót hadsereg be akar törni Rómába.Ezt az oriási hadsereget szétverik a rómaiak,de a római sereget két pogány Hun vezeti Sarus és Uldin.Az irás szerint a gót vezért megölik,a sereg tagjait foglyul ejtik és ugy adják el őket rabszolgaként mint  vásárban a marhákat.

Az adott könyvben az Abasgokról is olvashatunk.Érdi János szerint az abasgok szkiták voltak.A szkita nevet a görögök alkalmazták,az abasg pedig, a hogy a nép saját magát nevezte,de az idegen irók által egy kicsit tórzitva.Ha leválasztjuk az első A-t mint névelőt,és a b-t v-nek olvassuk,mint a bizánciak,akkór megkapjuk a VAS (VASOK)nevet.A vasok a vas előállitásáról és forgalmazásáról kapták a nevüket.Ezek a Kárpátok Nyugati és keleti oldalán éltek.Az északerdélyi Avas vidéke is ezekről kapta a nevét,de Magyarország területén is létezik Vas nevű vidék,amely ugyancsak a Vas nemzetről kapta a nevét,de a migrációs nyomás miatt nyugatabbra kerültek.

A 314.oldalon a következőket találjuk:A császár egy Leo nevű főembert küld az alánokhoz, akiket lefizet, hogy támadják meg az Abasgokat.

Deinde ad Alanos,sive Albanos(sic enim vocantur a veteribus) missus est,ut eos contra Abasgos,qui a Romanis defecerant,concitaret.Parebant autem,ut Caesariensis Procopius refert,duobus suis popularibus,quorum alter partem Orientalem,Occidentalem alter gubernabat.Uterque porro gentem ex avaritia male tractabat.Nam quosqunque pueros formoso et corporibus elegantibus inveniebant,eos vi parentibus ereptos castratosque,Romanis Eunuchorum amore semper attonitis,magna pecunia vendebant,eorumque patres occidebant,ne quando propter filios irati,seditionem moverent…Iustinianus autem primus,misso ad eos imperatorio eunucho quodam eorum populari(multi enim tales in Romana curia versabantur) magistratibus eorum interdixit,ne quem in posterum invitum castrarent:capturos enim laborem inanem,nemine Romanorum castratos eorum empturo.Hoc Abasgi cupidissime acceperunt,edictoque imperatoris Romanorum freti,deinceps magistratibus suis in ea re non cesserunt,qui et ipsi iam segniores ad id facinus erant redditi.Post etiam utrique magistratu abrogato,suis vivere legibus voluerunt,cum ad id usque tempus Christianae religionis rudes essent,et lucos ac sylvas venerarentur,et arbores Barbarica simplicitate pro Diis haberent.Sed Iustiniano studio fuit,eos ad pietatem traducere,missisque sacris viris Dei cognitione barbaros imbuit:extructaque praeclara aede Deiparae,et sacerdotibus in ea collocatis ,eos a vita plane Barbarica ad mores Christianorum traduxit.Ex eo nemini parentibus Abasgis Imperatores Romani magistratus miserunt,a quibus res administrabantur.Qui cum iniurij essent,ac populum crudelius tractarent,veriti ne prorsus in servitutem a Romanis redigerentur,defecerunt,neque amplius magistratum Romanum admiserunt..Ea de causa Iustinianus is ,qui naso mutilatus fuit,eos ulturus,Leonem Spatarium ad Alanos mittit,cum maxima pecunia,ut eos contra finitimos Abasgos armaret.”

Magyarul:Az alánokhoz ,vagy albánokhoz(ahogy a régiek őket nevezték) lett küldve,hogy őket az Abasgok ellen uszitsa akik a rómaiaktól eltávolodtak.Ugy tudni,amint erről Cézáriai Prokopius beszámol,hogy az abazgoknak két kormányzatuk volt ,egy keleten és egy nyugaton.Mindkét nemzet a kapzsiság vétkében szenvedett.Mert a szép elegans formás testű gyerekeket elrabólták a szüleiktől, kasztrálták őket és nagy pénzért eladták a Rómaiaknak(bizánciak),fajtalankodás céljából.A szüleiket megőlték,ne hogy othonaikat elhagyva bosszut tudjanak állni.Igy bántak az abasgokkal az előljáróik.Justinianus pedig küldött hozzájuk egy bizonyos népszerű birodalmi eunukot(a Római(bizánci) udvarban ugyanis sok volt belőlük),hogy megtiltsa az abasgok előljáróinak a további kasztrálásokat:a rendelet ez volt az elfogottakat de még nem kasztráltakat elengedni,egy néhány már kasztráltat eladni.Ezt a rendeletett az abasgok szivesen fogadták és még azok is elálltak a gonosztetteiktől akik a leg megátalkodottak voltak.Ez után mindkét előljáróság ugy döntött, hogy a régi törvényeket és szokásokat eltörlik,amikor is forrásokat,erdőket és fákat Istenként tiszteltek.Justiniánus igyekezete az volt, hogy a barbárságról a jámborságra vigye az abazgokat,ezért keresztény tanitókat küldött hozzájuk,templomokat épittetett,és bele papokat lakatott.Az abasg szülők közül sokan elkezdték bántalmazni a római elöljárókat akik az ország dolgait rendezték.A nép attol való félelmében ,hogy nehogy még több római elöljárót küldjön a császár,mind jobban támadták a már ott lévő előljárókat.Ez volt az oka, hogy Justiniánusz akit vágott orrunak is csufoltak(mivel egy polgárháború alkalmával levágták az orrát),Leo spatariust az alánokhoz küldte rengeteg pénzzel,hogy felfegyverezze őket az Abasgok ellen.

Ugy néz ki hogy a világ semmit sem változik az évszázadok során.Az eunuchokat a Romai(bizánci) elit rendelte,és még a 12. században is eunukok adminisztrálták a császári udvart.Aztán ugyanaz a “nagytestvér” jön, hogy törvénnyel megtiltsa a gyerekrablást,aminek a leple alatt az egész országot elrabólná.Vajon minden birodalmat ilyen maffia módszerekkel adminisztrálnak?Ugy látszik hogy a történetiró nem veszi észre, hogy az abasg nép nem annyira buta, hogy ne ismerte volna fel a báránybőrbe öltözött farkasokat.Jó volna ha a mai nép legalább annyira átlátna a szitán mint az abasgok.

A viasszos táblák(tabulae ceratae)

Featured image

Dr.Érdi János Magyar östörténeti vizsgálatok cimű irása kapcsán:
http://vmek.oszk.hu/09700/09743/09743.pdf

Az irás tiz évvel a szabadságharc leverése után lett kiadva,egy olyan kórban amikor a monarchia mindent elkövetett a magyarság megalázása érdekében.Igy nem csoda ha a szerző aki elég részletesen bele nyul a magyar történelembe, emlitést sem tesz a hunokról.A dicső multat nem volt szabad emlegetni.Ellenben szabad volt irni a besenyőkről,kunokról,akik a köztudatban enyhén szólva egy dicstelen szakaszt vittek be a magyar történelembe.

A szerző nem sokat bajlódik a táblák tartalmával.Ez nem annak tudható be mintha nem rendelkezett volna elegendő latin tudással,hanem inkább annak ,hogy nem volt meggyőződve a táblák eredetiségéről.Mert valóban feltehetjük a kérdést,hogy mit kerestek a táblák a bányában,amikór olyan irásokat tartalmaznak,amelyek nem kapcsolódnak a bányai tevékenységhez.Ezek a kételyek még román kutatók fejében is megfogalmazódnak,pedig ők ugyancsak büszkék ezekre a “dokumentumokra”:

Contractele scrise pe tablite par cel putin dubioase, pentru ca cei care le incheiau erau in afara organizarii exploatarilor de catre procuratori, iar cei care le scriau cursiv in latina vulgara nu erau functionari romani, pentru ca acestia foloseau latina oficiala, culta! Si de ce au fost ”ingropate” in galeriile miniere greu accesibile? S-a spus ca din cauza atacurilor triburilor germanice ale marcomanilor, aliate cu triburile sarmate si cu dacii liberi. Cu atat mai mult acestea ar fi trebuit sa fie puse la adapost la centru, pentru ca erau niste acte pe care proprietarii n-ar fi vrut sa le piarda! Se poate presupune fie ca erau ”furtisaguri”, facute pe la spatele comenduirii romane, fie ca ”scribii” erau in bune relatii cu dacii si nu au vrut ca romanii sa fuga cu astfel de acte de proprietate.“=A táblákon található szerződések gyanúsak,mivel akik ezeket megkötötték a bányai tevékenységen kivűl álltak,akik pedig irták azok nem voltak római tisztviselők,mivel azok a hivatalos latint használták.Aztán miért voltak elrejtve?(Itt halkan megjegyzem,hogy ha valamit meg kellett találni,azt elöbb el kellett rejteni).


Comentati si cititi aici: http://www.enational.ro/dezvaluiri/romania-mea/tablitele-cerate-de-la-rosia-montana-un-tezaur-al-europei-49380.html/#ixzz3j8wEcGvn
Mindezek csak kinos magyarázkodások.A szavak közt van egy pár tipikus olténiai szóhasználat.Igy két lehetőség áll fenn.1.A római kórban már létezett az olténiai tájszólás,vagy 2.Az irást olyan személy hamisitotta akinek anyanyelve az olténiai román nyelv.

A szakemberek dolga eldönteni a táblák eredetiségét.Ezért inkább térjünk az irás lényegére,ami a magyar őstörténettel foglalkozik.Egy kissé ugy tűnik mintha a szerző szerecsenmosdatást végezne ,amikór a besenyőket,kunokat,és más migrációs népeket a legjobb szinekben próbálja bemutatni.A valóság az, hogy a tridenti zsinaton a medici származásu pápák vezényletével a katolikus egyház vezetése kompromisszumot kötött az Európát uraló bankár elittel.Az egyezmény értelmében átirták Európa történelmét,és mind azon könyvek amelyek nem igazodtak az uj irányzathoz index alá kerültek,vagy meglettek semmisitve.

https://books.google.ro/books?id=Qjo8AAAAcAAJ&pg=PT28&dq=index+librorum&hl=hu&sa=X&ved=0CCIQ6AEwAGoVChMI_-q1n_KjxwIVwtQaCh2CmQz6#v=onepage&q=index%20librorum&f=false

Vagy itt van egy nagy müveltségű katolikus pap akinek a könyveit nem engedték kiadni, mivel keményen fellépett az uzsorások ellen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Annio_da_Viterbo

A besenyő valójában nem az a nomád nép volt aminek a meghamisitott történelem beállitja.A szerző bebizonyitja ,hogy a besenyők szkiták voltak és a Kárpát-medence őslakói.Mivel a bányászatot és a kohászatot ők kezdték el művelni Európában ezért a nevük a vashoz köthető.

XIII.oldal.”Ha ezek szerint kétségbe vonhatatlanul bizonyos,hogy a zsidók,görögök,rómaiak és más nemzetek,a rájok nézve idegen nemzeti neveket leforditották,megváltoztatták,vagy elrontották,ugy igen természetes,hogy minden akárhonnan vett nemzeti névnek eredeti jelenttését azon nemzet ,vagy nép nyelvében kell mindenek elött keresnünk,melynek nevét akarjuk meghatározni és értelmezni.”

A bass szót lehet vass-nak olvasni mivel, a hogy a szerző is rá mutat a régi irásokban a b-t v-nek olvasták.Arra azonban a szerző nem tér ki, hogy hogyan lesz a bass-ból bess.Én ezt szeretném tisztázni.Valamikór a nyelvek kialakulása idején a nyelvek nem voltak ennyire elkülönülve mint ma.Ezért a magyar szavak elemzésénél figyelembe kell vennünk más nyelveket is.A német nyelvben a jó(gut) melléknév második fokozata besser.Ha követjük más mellék nevek fokozatait mint schön-schöner,klein-kleiner,akkór logikusan a gut második fokozata a guter kellene legyen.A következtetés csak az lehet hogy a besser első fokozata a bess=jó.Csak hogy ez nem német eredetű,hanem magyar,mert a vessző mint javitó eszköz minden régi civilizációban jelen vólt,de mint szó csak magyarul van értelme.Ehhez a szóhoz kötődik a a vese szavunk.A bibliában az áll ,hogy az Isten a vesékbe lát.Vajon mit lát vagy látni akar a vesékben,ha nem az igazságot,a jóságot.Igy a vess ősi szó a és az igazsághoz köthető.Amikór a nyelvek nem rendelkeztek nagy szóbőséggel egyes szavaknak több hasonló jelentése is volt.A latinban szinte minden szónak van vagy öt-hat jelentése.Tehát a bess(Vess)igazit és t jelentett.Ha azonban ez egy népnek a neve volt,és ez nem tetszett az uj hatalombitorlóknak akkór ezt be kellett feketiteni.Igy lett a besenyőkből egy nomadizáló barbár nép, aki nem csak a müvelt nyugatiakat bántotta, hanem lám még a barbár magyarokat is megkergette.

Lássuk hogyan kötődik a bess=,igaz szó a vashoz?

Az orosz nyelvben a vas neve “pyd”(rúd).Valamikor a vasnak is az aranyéhoz hasonló értéke volt,és akkor ezt is rúd formájában forgalmazták akár ma az aranyat.A rúd a magyar szókincs része.A legnagyobb vasérc és arany bányák pedig a Kárpát-medencében voltak,tehát innen szálitották orosz földre is rúdak formájában.Az elején a vasat a kovakő segitségével ötvözték.Mivel akkor még túl nagy jelentőséget tulajdonitottak a kovakőnek a vas előállitásában, ezért a vasat kovának nevezték.Innet ered a kovács szó,ami vasmunkást jelent.Miután a szénnel való ötvözéssel jobb minöségű vasat állitottak elő, a kova és a vasra vonatkozó vele rokon szavak kiestek a magyar szóhasználatból.Ezek azonban megtalálhatók az orosznyelvben.Pl.:koválo=kalapács,kováty=kovácsolni,patkolni,vasalni.Padkova=patkó=patavas.

Tehát a vasat az elején kovának nevezték. A vas mint igazi jelentés csak akkór jelent meg amikór a szénnel való ötvözés révén előállitották a valódi jó minőségű vasat.A magyar nyelv egy képi nyelv, a magánhangzók utalnak általában a keménységre vagy lágyságra annak függvényében hogy alacsony magánhangzók mint a,o,u,vagy magas magánhangzók mint e,ő,ű.Mivel a vas egy kemény anyag,ezért nem illett hozzá a vess,igy lett belőle vass.

XII.oldal.”Azért irja idősb Plinius :Bessorumque nomina multa.“=a besséknek(besenyőknek)sokféle nevük van.

Idősb Plinius 79-ben halt meg a Vezuv kitörésekór és már tudott a bessékről.Én azonban egyetértek az orosz kronologia kritikusokkal akik szerint is ezer évet betoldottak a történelembe.

the survivors, 7 – 1000 fabricated years -ezt beütve a googelen láthatod a bizonyitást az ezer év betoldásának modjáról.

Mirsili Lesbii: de origine Italiae et Tyrrenorum(Olaszország és a Tirenneiek eredete)

Featured image

Fragmenta vetustissimorum autorum,summo studio ac diligentia nunc recognita.(A legrégebbi szerzők irásaiból nagy odafigyeléssel összegyüjtve.)
https://books.google.ro/books?id=fKVVK5MKnncC&pg=PA23&dq=comerus+gallus+scythia&hl=hu&sa=X&ei=FlCZVNGGCoT_UpnTgqAL&ved=0CFsQ6AEwCA#v=onepage&q=comerus%20gallus%20scythia&f=false

Ezek az irások amint a szerző emliti káldeus és szkita nyelven iródtak.A könyvet 153o-ban adták ki de valószinű, hogy jóval hamarabb iródott.Ebben az időben akármit nem lehetett irni,de különösen olyant nem, ami nem egyezett a katolikus dogmákkal.Ez az irás azonban nagyon elétér az Oszövetségben található irásoktól.Ezért fennáll a gyanú, hogy amikór ezek az irások megjelentek,az Oszövetségi irások vagy nem léteztek,vagy nem voltak kanonizálva.Az utobbi feltevést erösiti az a történet X.Leo pápa koronázásakór,amikor a zsidó küldöttség felkérte a pápát, hogy kanonizálja a Pentateuchot(a tórát),amire a pápaigy válaszólt: “confirmamus sed non consentiamus“=tudomásul vettük de nem értünk vele egyet.Aztán nem sokára az történt ami napjainkban a görögökkel,nem csak a pentateuchot,hanem az egész Oszövetséget kanonizálták.

3.old.”Inter utrosque convenit,ante Ninum circiter annis L et CC,quibus duravit aureum seculum,terras fuisse inundatas,in Scythia Saga renatum mortale genus.Exiccata humo apparuerint homines,equidem principatus originis semper Scythis tribuintur,a quibus auctis colonias per orbem missas ferunt.Et ex his venisse Ianum,cum Dyrim,et Gallis progenitoribus Umbrorum,rateque cum colonis per Tiberim vectum,ad laevum tiberis Hetruriam tenuisse locum”

Magyarul:Mindenki egyetért abban,hogy Ninus elött 25o évig tartott az emberiség aranykora,mi után a földet elárasztotta az özönviz és Szkitia Szágában ujjá született a halandók neme.Miután kiszáradt a föld megjelentek az emberek és az első királyságokat mindig a szkitáknak tulajdonitják,akik idővel telepeket hoztak létre az egész földön.Innet jött Jánus és Dyr az Umberek őseivel a gallokkal tutajokon a Tiberen,amelynek balpartján létrehoztak egy koloniát Hetruria névvel.

48.old.”Fabius Pictoris: de aureo seculo,et de origine urbis Romae eiusque descriptione.”=Fabius Pictor: az aranykorról és Roma alapitásának leirása.

Italiae imperium penes duos populos principes extitit.Posterius Romani,principio Thusci sub Iano coeperunt in aureo seculo.Aurea aetas primo ortu generis humani fuit sic dicta,quod posterioribus seculis comparata aeque atque aurum inter metalla efluxit.Eam coepisse sub Ogige ante Ninum annis circiter ducentis et quinquaginta Xenophon atque maiores prodiderunt.Is Ianus sub initium aurei seculi laevum latus Tiberis Hetruriae tenuit.Cameses vero ac Saturnus circa finem eiusdem aetatis dextrum incoluertunt.Ea aetate nulla erat monarchia,quia mortalium pectoribus nondum haeserat ulla regnandi cupiditas.Principis quia iusti erant,religionibus dediti,iure habiti dij dicti.”=Az itáliai birodalomban két fontosabb nép emelkedett fel.Később a Rómaiak,elöbb azonban a Tuszkok(etruszkok) Jánus alatt az aranykórban.Az aranykór nevet azért kapta mert a többihez képes olyan volt mint az arany a fémek közt.Ez Ogige idejében kezdődőtt Ninus elött kb.kétszáz ötven évvel Xenophon és más irók szerint.Jánus idejében az aranykór kezdetén a Tiber balpartján Hetruria terült el.Cameses(Kám leszármazottai)vagy Szaturnusz kb.ennek a kórnak a vége felé a Tiber jobb partját lakták.Ebben a kórban nem létezett a monarchia,és a halandó keblek nem vágyódtak kormányzásra.Az előljárók igazságosak voltak ,a vallás és Isten iránt elkötelezettek.

24.old.”Anno tertio huius,Comerus more Scythico,unde venerat,docuit suos Italos urbem curribus componere.”=A harmadik évben Komerusz szkita módra,(ahonnan érkezett) tanitotta a városban az itáliaiakat szekereket késziteni.

Az umber,ember,embrio mind magyar eredetű szavak.Ha a szkiták őshazája a Kárpát-medence(mint ahogy ez kiderűl Herodotosz irásából) akkor az umberek és az etruszkok Hetruria lakói is a Szkitia Saga(Kárpát -medence)-ból származnak.A könyv elég tárgyilagosan tárgyalja az özönviz kérdését,kihagyva a sok isteni beavatkozást amit a bibliában találunk,és sejteti hogy az özönviz nem terjedt ki az egész földre és többször megismétlődött.De hogy valamennyire szinkronba legyen a vallási tanitással, igy a Szkitia Saga-t át kellett helyezni a közel-keletre.Az özönviz főszereplőjét Noé-nak hivják.A latin irásokban az oe=ő ,tehát magyarul olvasva Noé=Nő.De nem azért mert nőnek született,hanem mert kasztrálva lett.Ezt az epizódot a biblia finoman elhalgatja és értetlenségben hagyja az embert a sulyos átok miatt amivel Noé Kanaánt illeti.Nézzük hogy irja le a könyv az özönviz eseményeit:

16.oldal.A földön óriások uralkodtak,akik minden fajta istentelenséget elkövettek,emberevéstől elkezdve a bujaság minden formáját gyakorólva, akárcsak Sodoma lakói. “Unus inter gigantes erat qui deorum veneratior et prudentior cunctis reliquis exprobis erat in Siria,huic nomen erat Noa cum tribus filijs,Semo,Iapeto,Cham,et uxoribus Tidea magna,Pandora,Noela et Noegla.“=Volt egy oriás Sziria földjén istenfélő ember akit Noénak hivtak,ennek volt három fia Sem,Japhet,és Kám,feleségeik pedig Tidea (Noe felesége),Pandora,Noela,Noegla.

Is timens quam ex astris futuram prospectabat cladem,anno septuagesimo octavo ante inundationem navim instar arcae coopertam fabricare coepit.Anno ab imchoata navi ex improviso exundavit oceanus,et omnia maria mediterranea,fluminaque ac fontes ab imo ebulientes inundaverunt supra omnes montes,accedentibus quoque impetuosissime,et supra naturam é coelo copiosissimis himbrimus multis diebus.conruentibus qua omne humanum genus aquis suffocatum,excepto Noa cum familia sua,que navi erepta est.“=A csillagokból kiolvasta(Noe)hogy nagy katasztrofa fog bekövetkezni,ezért hetven nyolc évvel az özönviz elött egy óriási fedéllel ellátott bárkát kezdett késziteni. Amikor a bárka elkészült hirtelen az Oceán és a Mediterrán tenger elkezdett kiönteni,a folyók megáradtak és a forrásokból is egyre buzogott fel a viz amig a hegyeket is ellepte,ami után több napon át esett az eső oly erősen, hogy minden emberi lény megfulladt Noé és családja kivételével.

Necesse est igitur nos ex premissis consiteri,quod et Chaldei ac Scythae scribunt,siccato ab aquis orbe,non fuisse nisi dictos octo homines in Armenia Saga,et ab his omne hominum genus in terris seminatum,atquae ob id Scythas recte dicere et appellare Noam omnium deorum maiorum patrem et minorum patrem,et humane gentis autorem.”=A tényekből kiindulva amelyek a Káldeusok és a Szkiták irásaiban találhatók azt kell gondoljuk ,hogy miután a föld kiszáradt Szkitia Sagaban nem maradt több mint nyolc ember,ezért ahogy a szkiták helyesen mondják és hivják Noét mindenki ősapjának és az emberi nem szerzőjének.

Itt mindjárt kérdezhetjük ,hogy hól vannak az eredeti szkita irások?Az itteni irások nagy valószinüséggel épp ezekből lettek kimásólva és a káldeusokra ruházva.

18.old.”Has igitur principum atque Heroum origines atque posteritates abbreviamus ex nostris Chaldeis atque Scythicis libris,quoad satis sit.“-Itt is emliti a szkita irásokat.

2o.old.Miután felsorolja Noé minden erényit és tudományát,szint ugy a feleségéét Tideáét,rátér a szölő ültetésre és a borivásra.(Ne feledjük ,hogy nem egy történelmi feljegyzés van a Kárpát-medencei szkiták bórszeretetéről.)

Erat illi ut diximus,filius ex tribus primis adolescentior Chem,qui semper magicae ac veneficae studens,Zoroastis nomen consecutus erat.Is partim Noam odio habebat,quia alios ultimo genitos ardentius amabat,se vero despici videbat,potissime vero idem infensus erat patri ob vitia.Itaque nactus opportunitatem,cum Noa pater madidus iacerat,illius virilia comprehendens,taciteque submurmurans carmine magico patri illusit,simul et illum sterilem perinde atque castratum effecit:nequae deinceps Noa foemelam aliquam foecundare potuit….Aut vero Chem cum publice corrumperet mortale genus,afferens,et re ipsa exequens congrediendum esse ,ut ante inundationem,cum matribus,sororibus filiabus,masculis,brutis,et qui alio genere,…“=Amint emlitettük a három fiuból az idősebbik Kám aki a mágiával söt méregkeveréssel is foglalkozott Zoroaszter követője vala.Noé iránt ellenségesen viseltetett,aki ö is inkább a kisebbik fiát Semet szerette,és mivel megvetve érezte magát,lehet ez is ellenségeskedésre sarkalta az apja iránt.Kihasználva az adódó alkalmet,amikor Noé részegen feküdt megragadta az apja nemi szervét és halk mágikus éneket dudolva amivel elkábitotta őt végre hajtotta a kasztrálást.Ez után Noe már nem volt képes nőket megtermékenyiteni.Mostantól Kám nyilvánosan megrontotta az emberiséget(mortale genus),ugyanugy mint az özönviz elött, közösült anyjával nővéreivel,gyerekeivel,férfiakkal ,állatokkal meg mi mindennel.

Haec nostri maiores multis libris tradiderunt,nunc de temporibus eorum ac posteritatibus dicemus ,iuxta id quod in nostra Chaldeica et primordiali Scythica historia fideli memoria conservatum est.“=Ezeket a mi nagyjaink hagyták ránk,az ő idejükből söt későbbi időkből,ugy ahogy a mi káldeai de elsősorban szkitiai történelemből hűen megörződött az emlékezetben.

Most ujra kérdezhetjük, hogy hová tüntek el a szkita irások?