fabsanyo

Gondolatok

Month: June, 2015

A marosmenti fenyves erdő aljában

Featured image

A népek jönnek, mennek ,keverednek,de ahogy már a DNS vizsgálatok is kimutatták a népek genetikai állománya egy földrajzi területen belűl az évezredek folyamán nem sokat változik.A fenyőfák ősei ötezer évvel ezelött is fenyőfák voltak,a marosmenti emberek ősei pedig legalább háromezer évvel ezelött is itt éltek.Ezeket az ősöket Agathyrszeknek hivták ,legalább is ez áll a legrégebbi történetirásokban.Ezt a nevet persze a görögök adták és nem maga az itt élő nép.Azt nem tudhatjuk, hogy magukat hogy nevezték csak azt, hogy a Marost akkor is hasonló névvel illették,mert Herodotosz is ugy emliti hogy Maris.Valószinű, hogy ezt a nevet az Agathyrszek adták a folyónak.Abban az időben a folyóknak általában női neveket adtak.A Maris ,Mariska ma is használatban van,pedig azóta eltelt három ezer év.

Az Agathyrszekről annyit ir Herodotosz,hogy nagyon sok arany ékszert hordtak magukon,szabad nemi életet éltek,vagyis nem ismerték a házasság intézményét,halottaikat nem égették ,hanem temették.

Történelmi szempontból azért érdemes emlitést tenni az Agathyrszekről,mert I.Dáriusz hadjárata ami hatvan napot tartott, azon a vidéken zajlott ahól az Agathyrszek éltek,tehát Erdély területén és nem a Fekete tengertől északra,mint ahogy azt a mai történelem tudomány állitja.

Herodotosz az egyik ha nem az egyetlen történetiró, akinek az irásai ha részben manipulálva is de fennmaradtak olyan állapotban amelyből elég jól ki lehet hámozni az igazságot.
https://books.google.ro/books?id=wlpTAAAAcAAJ&pg=PA806&dq=vita+heroum+scytharum&hl=hu&sa=X&ei=2_9FVeORLYLYU5eHgfgJ&ved=0CF8Q6AEwCQ#v=onepage&q=vita%20heroum%20scytharum&f=false

Herodot.257.old.”Itaque ab Istro jam quae superiora sunt ferentia in mediterranea,discludunt Scythiam ab Agathyrsis deinde á Neuris,deinde ab Androphagis,postremo á Melanchlenis.Itaque Scythiae veluti formam quadratam habentis,duae partes quae ad mare pertingunt,altera,ad mediterranea ferens,altera ad maritima,usquequaque sunt pares,nam ab Istro ad Boristenem decem dierum est iter,tantundem á Boristene ad Meotidem paludem.A mari mediterranea versus,usque Melanchlenos qui supra Scythas habitant,viginti dierum iter.Supputantur autem á me in singulos dies itineris ducena stadia.Ita transversa Scythiae erunt quator millium stadiorum:recta quae ad medirerranea ferunt,totidem stadiorum.Tantae est haec terra magnitudinis.Scythae inter se colloquuti,quum soli impares essent copiis Darii proelio repellendis,nuncios ad finitimos misere.Eorum reges ubi convenere,consultabant,ut ingenti exercitu invadente.Erant autem qui convenerant reges,Taurorum,et Agathirsorum,et Neurorum,et Androphagorum,et Melanchlaenorum,et Gelonorum,et Budinorum,et Sauromatarum.”

Magyarul:”Az Isternek(Duna) azon részei melyek a Mediterrán tenger fölött vannak(ez a Duna Magyarországi szakasza) ,elkülönitik a Szkitákat, az Agathyrszeket, a Neurokat,az Androphágokat,és végül a Melanchlénokat.(Az itt felsorakoztatott törzsek közül a szkiták törzse a legnagyobb,és később ezek mind beolvadnak a szkitákba.)Szkitia területe négyzet alaku,két széle két tenger felé néz,az egyik a Mediterrán tenger,a másik a (Fekete) tenger,ezektől egyenlő távolságra(Itt beszurtak egy nem odaillő mondatot ”
nam ab Istro ad Boristenem decem dierum est iter,tantundem á Boristene ad Meotidem paludem”,aminek semmi köze az elöbbiekhez,ezzel azt sugalva,hogy Szkitia a Fekete tengertől északra található).Az Istertől a Boristenes folyóig tiz napi járás,és ugyanannyi a Boristenestől a Meotiszi mocsarakig.A Mediterrán tengertől a Melanchlénokig akik a Szkiták fölött laknak husz napi járás. Feltételezve , hogy egy nap alatt kétszáz stádiumot lehet megjárni.(Ha Szkitia valóban a Fekete tengertől északra terül el akkór hogy jön ide a Mediterrán tenger?)Igy Szkitia szélessége négy ezer stádium.Ekkora a föld nagysága.A Szkiták egymás közt megtárgyalták,hogy mivel a Dáriusz seregei összehasonlithatatlanul nagyobbak az övéikkel szemben, igy követeket küldtek tárgyalásra hivni szomszédjaikat, a Taurokat,Agathyrszeket,Neuronokat,Androphágokat,Melanchlenokat,Gelonokat,Budinokat,és Szauromatákat.”–A szarmaták helyett berakták a szaurómatákat ezzel akarva bizonyitani,hogy Szkitia nem a Kárpát m.

Még szerencse hogy a hamisitók  nem igen tudtak számolni,igy meg lehet találni az igazságot.Egy napi járás(24 orai eröltetett katonai menetelés)kb.1oo km lehet.Akkor az egy napi 2oo stádium 1oo km.Ez azt jelenti hogy egy stádium kb.5oo m.Akkor a 4ooo stádium 2ooo km.A Dáriusz hadjárata kb.6o napot tartott.ez azt jelenti ,hogy ha éjjel nappal meneteltek volna,akkor a megtett ut háromszór husz napi járás,vagy is 12 ooo stádium,ami 6ooo km.De mivel éjjel nappal nem meneteltek,és közben még nyolc várost is épitettek ,igy a megtett ut nem lehetett nagyobb mint 2ooo km.Igy ki van zárva hogy a hadjárat szinhelye az orosz sikság lett volna,és olyan hatalmas területen mint ahogy a hivatalos történelem állitja.

Nézzük a történéseket Herodotosz tolmácsolásában 264.oldal:

Subterfugiebant autem de industria in terram eorum qui societatem ipsorum respuerant et primum in Melanclaenorum.Quos quum perturbassent tam Persae quam Scythae eorum terram ingressi Scythae in loca Androphagorum Persas adducunt.Perturbatis autem et Androphagis,hostem in Neuridem duccunt.Neuris quoque consternatis,tendunt subterfugiendo ire ad Agathirsos.Sed Agathirsi cernentes fugari finitimos á Scythis ac perturbati ,priusquam á Scythis ager ipsorum invaderetur,misso caduceatore ,Scythis ingressum suorum finium prohibet,praedicentes,si conarentur invadere agrum suum,cum eis primum se proelium commissuros.Hoc interminati Agathirsi in fines procurrunt,animo arcendi ingredi volentes.At Melanclaeni et Androphagi et Neuri,invadentibus Persis una cum Scythis ,neque virium neque minarum memores sed timore perpulsi,fugam capesserunt aquilonem versus ac solitudinem.Scythae partim ad Agathyrsos,jam non recusantes societatem,se conferebant,partim é Neuride regione in suam Persis praeibant.”

Magyarul:”A (Szkiták) menekültek a (Przsák) nyomása elöl azon (törzsek) területeire akik előzőleg megtagadták a velük való szövetséget,előszőr a Melanchlonokéra.Ezek most megzavarva ugy a Szkitáktól,mint a Perzsáktól,vitték magukkal az ellenséget az Androphágok földjére,ezek majd a Neurok földjére ,akik az Agathyrszek felé igyekeztek.Az Agathyrszek aggodalommal figyelték a menekülőket és mivel annakelötte a szkiták részéről már támadás érte őket ,megüzenték a Szkitáknak ,hogy nem fogják őket beengedni.Azonnal a határhoz vonultak ,hogy a betolakodókat megakadályozzák.A Melanchlenok,Androphágok és Neurok a Szkitákkal együtt menekültek észak felé a Perzsák elől.A Szkitáknak egy része az Agathyrszekhez ment,akik már nem tagadták meg befogadni őket,a masik része azon Neurid részekre amelyeket a Perzsák nem szálltak meg.”–Amint látjuk az események az Agathyrszek szomszédságában zajlanak,tehát a Kárpát-medence térségében és nem az Orosz sikságon.Az is érdekes, hogy az Agathyrszek hogy kerülhették el a többi szkita törzs sorsát?Talán mivel gazdagok voltak aranyban,lefizették a perzsákat? Erről nem ir Herodotosz.Ezek az események történtek a marosmenti fenyveserdő aljában ezelött 25oo évvel ha hitelt adunk a mai kronologiának.

A végén a szkita törzsek mégis összefognak és megfutamitják a perzsa sereget. Miután a görögökkel lebontatják a hidat,igy akarván megakadályozni a perzsák visszavonulását,a görögök hajóikat ujból hidba kötik, igy mentve meg a perzsákat.A görögök ezen cselekedetét a szkiták nagyon szégyenletesnek mondták:Haec in Iones Scythae probra Jaciunt.Darius per Traciam iter faciens,Sestum Chersonesi pervenit,atque illinc in Asiam navibus ipsi transivit,relicto in Europa exercitus duce Megabizo ,...(268.old.).Igy Dárius megmenekült és miután egy Megabizo nevű perzsa férfit hagyott Trákiában helytartóul,hajón vissza ment Ázsiába.A megabizo szó látszik hogy görög :mega =nagy,bizó meg magyarul is érthető, ugye a Szentkoronán az egyik zomámc képen megtaláljuk a biztos szót pistos formában,ami több mint valószinű hogy megbizottat,vagyis helytartót jelent.

294.old. “Ceterum e Paeonis ii qui capti fuere,in Asiam sunt abducti.Paeonibus captis,Megabizus nuncios in Macedoniam,septem Persas,qui post eum erant in exercitu spectatissimi,misit ad Amintam,petituros regi Dario terram et aquam.Est autem e palude Prasiade brevis admodum in Macedonia via,nam in primis paludi confine est metallum,id est fossa aeris:unde post ea tempora Alexandro in singulos dies singula talenta proveniebant.”

Magyarul:A paeonokat kiket elfogtak Ázsiába szálitották.Miután elfogta a peonokat,Megabizos küldötteket menesztett Makedoniába, hét perzsát, követelve a földet és vizet,(vagyis az országot) Dárius részére.Makedoniába az út a Prasiade mocsarakon át vezet,ennek a határán nagy fémlelő helyek vannak,bányák amelyekből (Nagy)Sándór az ő idejében egy tálentumot termelt ki egy nap alatt.

Ez a Sándór nem lehetett más mint Nagy Sándor.Ha ezt Herodotosz irja ,akkór Nagy Sándór ennek a Dáriusznak az idejében élt.(Ezek lehetnek későbbi betoldások,abbolaz időből amikor még nem véglegesitették a történelem irást.)És valóban Amintának a fia Sándór (Alexandro).Ez a Sándór nem győzte le sem Dáriuszt, s nem hóditotta meg keletet sem, csak erkölcsből leckét adott az apjának és a hét perzsa küldöttnek, akiket az apja meghivott vacsorára.Mind e mellett az a gyanum, hogy ez az igazi Nagy Sándor,a másik csak kitalált akár a hóditásai.
Hogy sokat nem tévedek,a következő irás bizonyitja:
https://books.google.ro/books?id=gfXlAAAAMAAJ&pg=PA609&dq=scythia++de+urbibus&hl=hu&sa=X&ei=zAN0VfiLGsn5UqKsgaAF&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=scythia%20%20de%20urbibus&f=false

2o7.oldal:”GETIA regio Getarum.Getes enim est gentile,non proprium.Est vero Thracica gens.Est et femin.gen.Getes.Sic enim vocabatur uxor Philippi Aminthae filii.”
Magyarul:GETIA a géták régiója.A géta nem egy tulajdon név,valójában nemzetséget jelent.Igazából egy trák nemzetség.Lehet egy nőnemű név is.Valóban igy hivták Philip Amintha fia feleségét.
Hát igy alakitják a történelmet.Igy lesz kis Sándorból Nagy Sándór,és egy meghatározatlan nemzetből egy Géta nemzet.

Tudjuk azt hogy a görög Makedónia a mostanitól délebre van,de a Herodotoszi Makedónia még a mostanitól is északabra van,ott ahól az ugynevezett paeonok laktak.A pion parasztot jelent a sakkban.Valószinű hogy ezt jelenti a történelemben is.Ezek valahól a Bácska környékén éltek a 12.században Acominati Coniate történet iró szerint.Ahhoz hogy mindent összezavarjanak a hamisitás végett,kitaláltak egy szép történetet(ezt persze Herodotosz szájába adták)mi szerint Dáriusz meglátott egy nőt aki vizet vitt a folyóból s közben kantáron vezetett egy lovat.Kipuhatolta, hogy ez egy paeon nő.Ez a nő annyira megtetszett Dáriusznak ,hogy elrendelte, az összes paeon áttelepitését Ázsiába,ami meg is történt.Idővel aztán ezek vissza telepedtek a balkánra.Ne feledjük hogy a 12.századi bizánci hadjárat is a Paeonok miatt indult Pannonia ellen.

Amikór minden jel arra mutat hogy a Dáriusz hadjárata valójában a Kárpát-medencében zajlott,akkór miért ez a nagy erőlködés arra, hogy ezt a helyszint áttegyék az orosz sikságra?A nagy történelmi fordulópont a XVI.század,amikór a Magyar birodalom szétesik s megszűnik létezni.Eddig az időpontig a magyarokat szkitáknak nevezték európaszerte,és tudott dolog volt hogy a szkita egy őshonos nép a Kárpát-medencében.Az őshonosság jógot jelent.Ennek elvétele nem más mint jogfosztás.Mohács után a török megkapta az ország egyharmadát,a másik kétharmadra jogot tartott a Habzburg császárság,de mivel ezt a jogát egyedűl nem tudta érvényesiteni,ezért összefogott a környéken élő más nemzetekkel,akiknek uj történelmet iratott.

Szkitaszármazási elméletek

Featured image

Bármennyire probál félrevezetni a hivatalos történetirás,azért ki lehet nyomozni hogy a Kárpát-medencei népek,de kiváltképp a magyarság ősei a szkiták voltak.Ez után felmerűl a kérdés ,hogy honnan származnak a szkiták? Itt van egy pár elmélet.Kezdem azzal amelyet Biró Lajos fogalmaz meg egyik video előadásán.Ebben az áll hogy a magyarok a szabiroktól származnak,akiket a szubir névvel is illettek,ezért ő ezt a népet a sumirokkal (sumérekkel) azonositja.Ebben lehet igazság,de hol vannak a szkiták.Herodotosz szerint a szkiták a legrégebbi nép,és ugyanakkór az eredeti történeti irásokból kiderűl az is hogy a szkiták a magyarok ősei.Ha igaz az az állitás hogy a Tatárlaki irásos lelet régebbi a sumér irásoknál,akkór a sumérok származnak a szkitáktól és nem forditva.

Amikor történészek bizonyos népek eredetét kutatják,szinte mindig Herodotoszra hivatkoznak,mivel ő az egyik legrégebbi történetiró.Azonban mivel Herodotosz irásai csak töredékekben maradtak fenn és ezek is másolatok,amelyek ki tudja hányszór át lettek irva az adott erőviszonyok elvárásainak,ezért nem lehet ezeket szóról-szóra elfogadni.Amikor egy eredeti irást meghamisitnak,mindig sérűl az irás logikai levezetése.Ezért ha követjük a logikát,elég jo sikerrel rekonstruálni lehet az eredeti irást.Ez hasonló a TV.készülékekbe beépitett korrekciós rendszerhez ,amely a logika segitségével rekonstruálja azokat a torzitásokat amelyek adás közben rossz meteorologiai körülmények miatt érik az információt szállitó hullámokat.

A következő linken található könyvet 1679-ben adták ki,tehát akkor amikór már eldöntötték hogy melyik népnek mi jár a történelemből.Nagyon jól nyomon követhető hogy milyen érdekek mentén torzitották az eredeti irásokat.

https://books.google.ro/books?id=wlpTAAAAcAAJ&pg=PA806&dq=vita+heroum+scytharum&hl=hu&sa=X&ei=2_9FVeORLYLYU5eHgfgJ&ved=0CF8Q6AEwCQ#v=onepage&q=vita%20heroum%20scytharum&f=false

A 225.oldallal kezdődőleg tárgyalja “Herodotosz” a szkiták eredetét.Már az a tény ,hogy nem egy, hanem kétféle származást emlit azt suggalja hogy nem eredeti irás.

Post Babilonis expugnationem ,Darius adversus Scythas expeditionem fecit….Cupido incessit ei Scythas ulciscendi….Etenim Scyithae (quemadmodum superius á me dictum est) duodetriginta annos superiori Asiae imperitaverunt.Siquidem persequentes gentem Cimmeriam,ingressi Asiam,abrogarunt imperio Medos,qui ante ipsorum adventum Asiam obtinuerunt.Sed Scythas quum octo et viginti annos peregre abfuissent,in patriam revertentes,excepit non minor quam quam Medicus fuerat,labor….Uxores namque eorum,in diuturna virorum absentia ad servos accesserant visu orbatos.”

Magyarul:
“Babilon meghóditása után Dáriusz expediciót indit a szkiták ellen.Igy akarván bosszut állni a szkitákon,amiért betőrtek a Médek földjére.Valóban a szkiták(amint fönnebb irtam) huszannyolc évig uralkodtak Ázsiában.Mialatt kergették a Kimmerek nemzetségét beértek Ázsiába ahol megsemmisitették a Médek birodalmát,akik elöttük Ázsiát birtokolták.De a szkiták huszannyolc évi kalandozás után, hogy haza tértek, abban a médeknek is szerepük volt.Ezek ugyanis a szkiták tudtára hozták ,hogy feleségeik férjeik távollétében ellettek csábitva a szolgáik által.”

Herodotosz irásaiban a szkiták lakóhelye az Istertől(Dunától) északra található.Ez pedig nem más mint Erdély.
Aztán egy ilyen mondatot is beszurtak: Scythae gentem suam omnium novissimam esse aiunt,…Vagyis a szkiták azt mondják, hogy ők a (a legutolsó)legfiatalabb nemzet.A történelem hamisitók igy próbálják magukkal a szkitákkal megcáfoltatni egy másik állitást miszerint a szkiták a legrégebbi nép.
Virum quendam in hac terra ,quum deserta esset primum ,fuisse nomine Targitaum,et eius parentes(quod tamen mihi non probatur) Jovem,Boristhenisque fluvii filiam.Tali genere ortum aiunt Targitaum:eiusque tres liberos fuisse,Lipoxain,Arpoxain,novissimum Colaxain….Et á Lipoxai quidem progenitos esse Scythas,quorum genus Auchatae appellatur:Ab Arpaxai vero qui medius fuit,eos qui Catiari et Traspies nominantur:a minimo autem natu,reges qui Paralate vocantur.Omnibus autem nomen esse Scolotis,regis cognomen,sed Scythas Graeci appellavere.Hunc in modum se extitisse Scythae memorant,et ex quo extiterunt,á primo rege Targitao,usque ad Darii adversus ipsos transitum,annos omnino mille non amplius fuisse.”

Magyarul:
“Egy bizonyos ember aki azon a kietlen helyen lakott a neve Targitaosz ,akinek szülei(ami azért számomra nem bizonyitott) Jove ,és a Boristenes folyó lánya.A származási hely neve is Targitau.Targitaosznak három fia volt:Lipoxain,Árpoxain, és a legfiatalabb Kolaxain…És valóban Lipoxaintól származik Szkita akinek az utódát Auchataenak hivták.Arpaxaitól aki a középső volt származtak Katiari és Traspies.A kisebbiktől pedig a király akit Paralatenek hivtak.Mindezek közös neve Skolotis volt,de a Görögök Szkitáknak hivták öket.”

A szövegből látszik hogy helynevekből lettek leképezve a személy nevek.A Targitau hely a Dunától északra csakis a Hargita lehet.Az orosz évkönyvekben az áll hogy a Kievi orosz birodalmat két szkita teremtette meg Dir és Aszkold.Ha az Aszkoldról leválasztjuk az első betüt mint névelőt marad a skold.Az oroszban az A betű másolásnál összetéveszthető volt a Д-vel,ezért joggal feltételezhetjük, hogy a név eredetileg Skola volt ,ami iskolát jelent.Nem hiába sok régi irásban a Szkitákat más népek tanitó mestereinek hivták.

Herodotosz igy ir Szkitiáról:
Az Istros(Duna) valamennyi ismert folyam közül a legnagyobb, mindig azonos (vízállással) folyik télen is, meg nyáron is, a Szkíta föld (vizei) közül az első, Nyugatról folyik; nagyságát annak köszönheti, hogy más folyók is ömlenek bele. Naggyá tehát ezek teszik: a szkíta földön folyik keresztül öt, mégpedig az, aminek a szkíta neve Porata(Prut-valóban ez az első amelyik keletről nyugatra haladva a Dunába ömlik), görög neve pedig Pyretos, azután Tiarantos, az Araros, a Naparis, és az Ordéssos… Ezek a szkítaföldi folyók duzzasztják (az Istrost), az agathyrsek földjéről pedig a Maris folyó egyesül vele. A Haimos csúcsairól három másik folyó iparkodik észak felé, és ömlik az (Istrosba): az Atlas, az Auras, és a Tibisis. Thrákián, és a thrák krobyzok földjén keresztül folyó Athrys, Noés, és Artanés ugyancsak az Istrosba ömlik; a paionoktól, és a Rhodopé-hegytől (eredő) Skios folyó kettévágja a Haimost, és úgy ömlik az Istrosba. Az illyrek földjéről észak felé folyó Angros a triballos síkságra kijutva a Brongosba ömlik, az pedig az Istrosba; így az Istros fogadja magába mindkettőt. Az ombrikosok földjéről észak felé siető Karpis, és egy másik, az Alpis ugyancsak beléje ömlik. Mert az Istros egész Európán keresztül folyik. A keltáknál ered, akik a kynétek után legnyugatabbra laknak Európában. Végigfolyik tehát egész Európán, és oldalról jut ki szkíta földre.

Quum autem regio sit ingens,Colaxain constituisse trifarium filiis suis regnum:eorumque unum et quidem maximum ubi aurum asservatur.Superiora autem ad ventum aquilonem vergentia,ultra quam regionem nulli incolere possint,neque prospicere neque transire,propter interfusas pennas.Pennis enim tum terram tum aerem oppletum esse:has praepedire visum…”

Magyarul:
“A terület oriási nagy volt ahol Kolaxain megalapozta fiai számára a birodalmat amely három részre tagolódott:ezek közül az egyik és legnagyobb ahol aranyat lehet találni.A felső azonban amely észak irányába található, amin tul már senki sem tud lakni átlátni vagy átmenni rajta lehetetlen,a sok tollú miatt.Mivel ugy a föld mint a levegö tömve van tollakkal,amelyek akadályozzák a látást…”

Ugy tünik hogy ez a szöveg megmaradt az eredeti formájában,ahogy azt olyanok irták,vagy mondták,akik még nem ismerték a hó hulást.Az aquilone kifejezés olyan helyet jelenthet ahol a sasok(aquiline) vagy legalább is sok madár tanyázott.A mediterráni ember aki nem ismerte a havazást,amikor ezt meglátta,azt hitte hogy madár tollak hulnak.Abban az időben a havasok nagyon havasok lehettek,és az éghajlat sokkal hidegebb mint ma.Erre utal a szkiták ruházata a fenmaradt képeken.Ezért a Kárpátoktól északra mediterrán ember nem nagyon merészkedett.Tehát nem muszály azonnal az északi jeges tengerre gondolni.

Másik származási legenda ugyancsak a fent emlitett könyvből,228.oldal:Herkulesnek három fia van Agathirs,Gelono,és Szkita a legfiatalabbik.Miután felnőnek az anyjuk probára teszi őket, hogy hasonlitanak e az apjukra az ij használatában.Aki nem állja ki a próbát elkell hagynia az országot.A próbát egyedúl csak Szkita volt képes végrehajtani,igy ő maradt a szkiták királya,a másik kettő el kellett hagyja az országot.Ez az ország Ázsiában volt a Masszagéták mellett.Innen a szkiták űldözőbe vették a Kimmereket és igy kerültek a mostani(Herodotosz idejebeli) hazájukba a Meotiszi mocsarak mellé.Itt “Herodotosz”(de inkább az aki a szájába adja ezt) megjegyzi hogy ez a származási legenda sokkal hihetőbb mint az elöbbi.

Hát persze hogy ez felelt meg a legjobban az uj történelemnek.Ázsiai származás és Meotiszi mocsár.Ez jár a kegyvesztettnek.