fabsanyo

Gondolatok

Month: May, 2015

Szeretni bolondulásig

A Tudnod kell cimű facebook oldalon megjelent egy botrányos cikk,aminek a mottoja az volt hogy “ennek a gyereknek meg kell halnia mivel zsidó”.A kommentelők kérdésére, hogy ki az aki megfenyegette a gyereket vagy az anyukáját,a válasz ilyen forma volt:ilyesmi már megtörtént a holokauszt alkalmával,és mivel a magyarok nem szeretik a zsidókat,bármikór megtörténhet.A cikkben az is elhangzott ,hogy nem minden magyar örűl a Káni fesztiválon elért sikernek ,pedig ahogy a szerző fogalmazott :minden magyarnak tapsolnia kellene.

Tehát itt két dolgot hiányól a szerző a szeretetet és az elismerést.E kettő hiánya a szerző szerint felér egy halálos fenyegetéssel.Ebből az is kiolvasható hogy a szerző a két különálló fogalmat valójában egy kalap alá veszi.Ez jellemző azon kissebbségben élő etnikumok gondólkodásmódjára,akik némi szeretetet csak ugy tudnak kicsikarni a többség részéről ,ha mindig mindenben a legkiválóbbak.A zsidóság évszázadok óta ilyen gondokkal küzd,ezért is közüllök kerül ki a legtöbb szinész,mivel igy a sok taps némileg pótolja a szeretetet,ami nélkűl tudni való hogy nehéz élni.

A szeretet hiánya megrontja a lélek harmoniáját,ami pedig vissza tűkröződik az arc formáján.Nem hiába a negativ hősöket legtöbbszőr csunya ábrázattal szemléltetik,mivel a valóságban is igy van.
Azért a szeretet és az elismerés közt van némi kapcsolat.A szeretet nem csak egy kivűlről jövő valami,hanem első sorban egy belülről jövő elégedettség,egy lelki harmonia.Ez csak ugy jöhet létre ha az ember a jót cselekszi,mivel egy ember cselekedeteinek a legelső kritikusa ön maga.Ezt a belső itélkezőt nagyon nehéz elhalgattatni ,nagyon kiméletlen tud lenni. Az önkritika odáig mehet ,hogy az ember nem csak, hogy nem szereti önmagát ,de egyenesen gyűlöli.Ilyenkór van a legnagyobb igény a kivűlről jövő szeretetre.

Minél nagyobb a lélek harmoniájának hiánya ,annál inkább vágyik az ember mások szeretetére.
Vajon köteles az ember szeretni?Lehet valakit egyáltalán arra kötelezni ,hogy szeressen akárkit?

A tizparancsolat első törvénye az, hogy szeresd az Istent.Ugye a bibliai Istent.De miért igényli az Isten a szeretetet?Össze függ ez a szeretetigény az elismertséggel?Minden bizonnyal.Mert azt is mondja hogy ne legyenek neked idegen isteneid.Tehát Ő a legkiválóbb.
A teremtés befejeztekór látta hogy minden jó.Aztán később mégis rájött hogy valamit elrontott.Nagyon megbúsulta magát és bosszut esküdött,elhatározta hogy kiirtja az emberiséget.Ez már bizony nagyon felboritotta a lélek harmóniáját.Csoda hogy ennyire kezdte igényelni az emberek szeretetét?(Megjegyzem,hogy itt valójában nem Istenről van szó,hanem azokról akik Isten nevében s mint az ő földi helytartóiként igazgatják a világ dolgait). Ádámnak és Évának nem adta parancsba se azt, hogy Őt se azt hogy egymást szeressék.Miért?Azért mert ugy tünt, hogy minden a helyén van,kivált a lélek harmóniája.
Parancsra szeretni a leg megalázób dolog ami létezik.Ha a lélek harmóniája megvan akkór a szeretet sugárzik belőle akár a nap.És minden gonosz cselekedet hátterében a lélek harmóniájának hiánya áll.

A történelemirás boszorkánykonyhája

Featured image

A XVII.század elején még olyan, hogy világtörténelem nem létezett.Léteztek történelmi irások meg legendák,melyek eseményeit még nem helyezték el az időskálán.Ilyen irásokat olvasva az embernek az az érzése hogy az összes leirt esemény egy időben,vagy nagyon szűk időintervallumban tőrténik.Az események időrendi elhelyezését Jozef Scaligeri kezdte meg a XVI. században és Dionisius Petavius fejezte be a XVII.században.Ez a kronológiai rendszer még ma is tartja magát,habár nagyon sokan megkérdőjelezik a helyességét.

A következő linken a 8.oldalon megtaláljuk az irányelvet ami Petaviust és a Jezus társaság tagjait (akik a világtörténelmet megirták) vezérelte.

https://books.google.ro/books?id=eg70CYi42dUC&pg=PA839&dq=hunnorum+milibus&hl=hu&sa=X&ei=qNNNVY3sNsH4UPj4gKAK&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=hunnorum%20milibus&f=false

Ezek az elvek olyanszerűek mint “Higyj és ne kútass”,vagy ” A cél szentesiti az eszközt”.

Nézzük hogy ir erről maga Petáviusz.

Exempli causa Christiani aeram,sive vulgare Christi annorum initium ab hinc anno millesimo sexcentesimo ac vicesimo septimo coepisse,postulatum est:quod etsi non demonstratione,sed usu,et consensione nititur:tamen neque negari ab ullo potest, ad concludendam demonstratione valet.sit enim eo concesso quod consequens est necessarium. “(prolegoma)-Például a Krisztusi időszámitás promlémája,közismerten Krisztus születésének éve,ami mostantól 1627 éve történt, csak egy posztulátum,amit nem bizonyitnak ,hanem használják a konszenzus fényében:aminek a használatához következetességre van szükség.

A posztulátum egy feltételezés ,amit bizonyitás nélkűl elfogadunk.A következetességre pedig azért van szükség hogy az ellentmondásokat elrejtsük.Tehát hazudhatunk bármit, csak legyünk következetesek,hogy ne leplezödhessünk le.Ugye a rajta nem kapott tolvaj tisztességes embernek számit.

Quicquid igitur ex illa Solis,ac Lunae motum,vel ciclorum,aut eclipseon reliqua omni subtilitate petitur,…”-Tehát figyelembe kell venni a nap,a hold ciklusait és a feljegyzett nap és holdfogyatkozásokat.

Hát igen mert a téves kronológia ugy lepleződne le a leghamarabb ha figyelmen kivűl hagynák az ugynevezett nagy ciklust(a nap és hold ciklusát)ami 532 év.Fenn áll annak a gyanuja,hogy bizonyos történelmi eseményeket jóval korábbi időre tóltak azért ,hogy helyet csináljanak az időskálán olyan eseményeknek amelyek soha meg nem történtek,de amelyek bizonyos népeknek vagy felekezeteknek történelmileg “dokumentált” jogokat biztositnak.Igy betóldhattak az időskálába 1o64 évet anélkűl, hogy ezzel megsértsék volna a “következetesség” szabályát.

Krisztus születését a bibliában talált évszámok alapján próbálták kiszámitani.Kedrenosz szerint,aki álitólag a XI.században élt, Krisztus 55oo körűl született.Pétáviusz pontosabb számitásokkal 3983-ra teszi.Radu Conradu(mai tudományosabb módszerekkel számitva) pedig a 4348-as évre.Ha figyelembe vesszük, hogy a ma hivatalosan elfogadott 55oo és a Petáviusz által kiszámitott évek közt másfél évezred a különbség,akkór joggal feltételezhetjük, hogy az időskálába betoldottak két nagyciklust,vagyis 1o64 évet.

A XIII.században élt bizánci történész Acominati Choniate a kárpát-medencei magyarokat három névvel illeti:hungárok,hunok és szkiták.A magyarok ilyen fajta megnevezésével aztán még a XVII századi történelmi irásokban is találkozunk ,de lassan teljesen mellőzik söt a XIX.században már tagadják hogy a magyaroknak bármi közük lett volna a szkiták és a hunokhoz.Érdekes módon ez a tagadás párhuzamosan jelenik meg bizonyos kárpát-medencei területek magyar tulajdon jogának a tagadásával.A szkita örökséget megkapták az oroszok,a hun örökséget a németek(német területeken manapság is divatosak a hun egyletek),a magyarokat meg valahonnan Ázsiából kergették be a Kárpát-medencébe,igy adott esetben ha nem viselkednek jól ki is lehet őket kergetni.

A Dárius vezette szkiták elleni hadjáratot a Krisztus elötti V.századra datálták,de könnyen meglehet hogy ez inkább a Krisztus utáni V-VI.században történt.

A Herodotosz latinra forditott irásában https://books.google.ro/books?id=wlpTAAAAcAAJ&pg=PA806&dq=vita+heroum+scytharum&hl=hu&sa=X&ei=2_9FVeORLYLYU5eHgfgJ&ved=0CF8Q6AEwCQ#v=onepage&q=vita%20heroum%20scytharum&f=false

a 26o-265.oldalon az én olvasatomban ez áll:

A perzsák átkelnek a Boeporuszon,meghódoltatják a trákokat,aztán hidat csinálnak az Isteren és átkelnek Pannonia területére.A Gelonok,a Budinok és a Szarmaták szövetkeznek a Szkitákkal.Ugyanigy az Agathirsek,a Neuruszok,az Androphágok a Tauruszok(tauroszkiták) és a Melanchlenok.A szarmatákról annyit ir hogy a mai északi Kárpátok vidékén laktak,amazon módra harcóltak és vadásztak,romlott szkita nyelvet beszéltek,amiből látszott hogy nem e vidékről származnak.A szkiták és szövetségeseik menekülnek a perzsák elől az észak-keleti Kárpátok irányába.A perzsák követik őket a budini(budai)régión át egész a hegyekig ahól a Thisszagéták(tiszai nemzetséh) lakik.Itt épitettek nyolc nagy várost(erőditményt),hatvan stádió távolságra egymástól.Emlités van négy nagy fólyóról amelyek ezen a vidéken erednek:Lykus,Oarus,Tanais,Syrges.E közben a szkiták kerülő uton vissza mennek eredeti lakhelyükre.Igy a perzsák is vissza fordulnak nyugat felé.A szkiták lovai, mivel nem ismerik a szamarat,annyira megriadtak a perzsa tábórban lévő szamarak mőgésétől,hogy a szkiták képtelenek voltak őket az ütközetbe vinni.Miután Dáriusz átkelt az Iszteren(Dunán),egy őrséget hagyott a hid mellett,akiknek hagyott egy kötelet,amelyen hatvan bog vólt.Megparancsolta ,hogy minden nap bontsanak szét egy bogot,és ha a bogok elfogytak és a hadsereg nem tért volna vissza, akkór szedjék szét a hidat és menjenek haza.A hatvan nap leteltével azonban Dárius vissza tért.

Figyelembe véva a fent leirtakat a szkiták elleni hadjárat szintere semmiképp nem lehetett az orosz sikságon.Ugyanis hatvan nap alatt szamarakkal nem lehetett volna bejárni azt a távolságot amit a hivatalos történelem állit, és közben még nyolc várost is épiteni.Mindazon népek akikről itt szó van,a hivatalos történetirás szerint egyszer Ázsia határán élnek,aztán később a Kárpát -medencében,mintha csodával határos módon egy óriási területről mind benyomultak a Kárpát-medencébe.Ez egy olyan őrvényhez hasonló jelenség,aminek az epicentruma a mai Magyarország területe.Ilyen csak a mesékben lehetséges.

Erre a dologra már ezelött százévvel rájött egy Sedlacsek nevű cseh amatöt történész:
http://fredfred.net/skriker/index.php/quest-for-the-lost-sea/lang-pref/sv/

Háború,vagy béke?

Featured image

Ma a civilizációk közötti konfliktus kicsucsosodását éljük.Ez a konfliktus már évezredek óta zajlik,de mivel a népsürűség soha nem látott mértékben megnőtt ,ézért a konfliktus méretei is ehhez igazodnak.

Miről is van szó?

Nem érvényes az a dajka mese ,hogy az emberiség egy tőről származik.Ugy ahogy az álatvilág különböző fejletségi fokot mutat,ez a diferenciálódás megvan az emberi fajban is.Ugy az álatvilágban mint az emberi fajban, a fejlettség egyik fokmérője az utódokról való gondoskodás.Minél alacsonyabb rendű egy faj, annál szaporább és annál kevésbé gondoskodik az utódokról.Ezek saját magukról sem képesek megfelelően gondoskodni,ami a populáció kihalásához vezetne,ha nem ellensulyoznák ezt a nagyobb szaporulattal.Ez az emberi faj esetében is igy van.A kevésbé szapora,de magasabb fokú gondoskodással rendelkező népcsoportok életkörülményei hoszabb életkórt,és magasabb értelmi és szellemi fejlődést tesznek lehetővé.Azon népcsoportok,akik saját természetük miatt vagy külső körülmények hatására annyira tulszaporodnak ,hogy nem képesek sem fizikailag sem szellemileg megfelelő nivót biztositani egyedeiknek és utódaiknak, állandó konfliktus forrást és veszélyt jelentnek a környezetük számára. Az a népcsoport amely képtelen anyagi javak előállitására,ezeket erőszakkal próbálja megszerezni.A történelem nem szól másról, mint állandó háborúkról,és tömeges emberi mészárlások sorozatáról,aminek elsődleges célja szinte mindig a zsákmány szerzés volt.

Első látásra ugy tünik, hogy a kereszténység megjelenése próbált gátat vetni az ember ember elleni harcnak.Ezt azzal lehetne igazólni,hogy a tanitás szerint minden ember egyazon emberpártól származik,és mint Isten teremtményei,ugyanolyan jogaik vannak az élethez.Ez azonban csak részben igaz.A történelmi irások emlitnek olyan népeket,jelesűl a hunokat,akik a gonosz szellemektől származtak,tehát nem Isten teremtményei (ezt papok irták és néptömegeket neveltek ilyen szellemben).Ezeket ugye nyugodtan lehetett irtani.De ugyanigy lehetett irtani isteni jóváhagyással,minden ugynevezett eretneket,és pogányt.A hivő ember szempontjából nem az számit,hogy valaki értékes munkát fejt ki a társadalom számára,hanem az,hogy hüséges az Istenhez vagy nem.Mivel különböző vallásoknak más más Istene van (mert ha ez nem igy volna,akkór nem kellene nevet is adni neki),ezért a hivők is más más Istenekhez hűek,igy elkerülhetetlen a konfliktus.

Azt hihetnénk hogy a humanista mozgalmak valódi megoldást hoztak.A humanisták szerint minden ember, fajtól és bőrszintől függetlenűl egyenlő,és méltó egy élhető életre.Ez elvileg nagyon szép volna,de a baj ott kezdődik ,hogy az emberek mégsem egyenlőek.Évezredes civilizációs különbségeket nem lehet áthidalni egy pár évtized ,vagy évszázad alatt.A megtévesztés a különböző civilizációs fokon álló fajok keveredéséből fakad.Régi példa a fehér és fekete malac keveredése,amelyből ,ha létre jön négy kismalac,abból lesz egy fehér,egy fekete és két kendős.Tehát a keveredések negyede megüti a kellő civilizációs fokot,de mi lesz a többi három negyeddel?.Az első negyed egy része meg fogja termelni az anyagi javakat,egy másik része pedig felhasználva a három negyed termelésre képtelen,de rombólni gyilkolni nagyon is jó tömeget,uralni és rabszólga sórban tartani fogja a termelésre képes kis hányadot.

És itt amikór keveredésről beszélek nem kizárólag fehér és szines bőrüekről ,hanem fehér és fehér ,vagy szines bőrű és szines bőrű,különböző civilizációs fokon álló emberek keveredéséről van szó.Tudjuk hogy feketék feketéket fogdostak össze Afrikában és adtak el rabszolgának.Ugyanigy fehérek fehéreket rabszolgásitottak.A civilizációs különbségek a keveredés miatt  nehezen észrevehetőek,miután a viselet, a szokások, a vallási élet homogenizálta az embereket.Ez a homogenizáció azonban csak felszini.Az emberi karakterkülönbségek, ember és ember közt néha nagyobbak mint ember és állat közt.A vallás nem változtat sokat az emberi karakteren.Az egyiknek az Isten egy szelid jóakaratú szerető atya,a másik ugyanolyan vallásúnak az Istene egy kegyetlen bosszuálló félelmetes entitás akitől rettegni,és akihez állandóan könyörögni kell kegyelemért.Ilyenformán nyugodtan mondhatom ,hogy a civilizációs különbség egyik fokmérője az Istenről alkotott kép,és a hozzá való viszonyulás.Két népcsoport gyakorolhatja ugyanazt a vallást,de mivel a gondolkodásuk és az Istenről alkotott elképzelésük más,igy bármikór konfliktusba keverdhetnek. Azt is meg lehet állapitani,hogy épp azok a népcsoportok akiknek az istenképe a legkegyetlenebb,azok a legszaporábbak.Ezen nem lehet csodálkozni,mivel minden ember saját magából indul ki.A jóakaratú és másokkal is törődő ember az Istent is ilyennek látja.A gondatlan és mindenkin átgázoló ember ilyennek képzeli az Istent is.

Amint látni lehet,sem a vallás,amely egy tőről származtatja az emberiséget,sem a humanizmus,amely szintén egyenlőséget hirdet az emberek között,nem képes megszűntetni a konfliktus forrását.A föld népesség értelmes negyed része akik a vállukon tartják a mai civilizációt,ma már a háromnegyedből kikerült uralkodó réteg rabszolgáivá kezdenek  válni.Ahól ez a kis szolgaréteg bedobja a törülközőt,az a társadalom összeomlik.Ennek vagyunk ma  szemtanui egy sor afrikai és ázsiai országban és sajnos a féktelen bevándorlással ez vár Európára is.A kereszténység lényege  a szolgálatkészség,ami jó ideig látványos dolgokra volt képes a Föld különböző részein.Apácák,szerzetesek ezrei és különböző jotékonysági szervezetek sokasága dolgozik ma is világszerte.Egy dologgal azonban nem számoltak sem az egyház emberei sem a humanista szervezetek.Ez nem más mint az ember tulszaporodása.Még ha a klima változás a legpozitivabb irányba haladna,a Föld termő képessége akkór sem tudna lépést tartani a szaporulattal.Egyetlen megoldás létezne,amire azonban egyetlen vallási vezető sem adja az áldását.Egyszerüen korlátozni kellene a szaporulatot ott,ahól a népesség képtelen saját magáról gondoskodni.E helyett inkább kivárják  a végkifejletet ami nem lehet más mint háború.