Amikór Székelyfőldet még Zeckenlandnak nevezték.

by fabsanyo

Idézek Sebastian Münster irásából.A könyv több nyelven is megjelent,itt egy olasz változattal állunk szembe,a cime:COSMOGRAFIA UNIVERSALE.
https://books.google.ro/books?id=6i2WKfS2hVMC&pg=PA561&dq=argento++hunni&hl=hu&sa=X&ei=JPqcVMalCYGdygPXloLwCw&ved=0CGUQ6AEwCQ#v=onepage&q=argento%20%20hunni&f=false

A könyv 155o körül iródott,de jelen kiadás 163oban látott napvilágot,miután jól átfésülték és valószinűleg belemódositottak az akkori politikai és vallási elvárásoknak megfelelően.
“Raccolta a primo da diversi autori per Sebastiano Munstero,et dapoi corretta et repurgata,per gli Censori Ecclesiastici,et qui del Re Catholico nelli paesi bassi ,et per l Inquisitore di Venetia.-Sebastian Münster által különböző szerzőktől összegyüjtött,és utánna egyházi cenzorok,a németalföldi katolikus Király,es a Velencei Inquizitor által kijavitott és megtisztitott változat.
Fede alli lettori-ajánlat az olvasóknak
“Keresztény olvasók,ne féljetek olvasni ezt a könyvet ,mert én Andrea Bosturinó testvér eltávolitottam belőle a töviseket,és mind azon tévedéseket ami ellentétes a katolikus tanokkal”-egyszóval az irás meglett jol cenzurázva.

988.old.
Dacia,Rassia,et Servia-Dácsia,Ruténia és Szerbia
Dacia cosi anticamente nomata,hora e divisa in Transilvania,Servia,Bulgaria,Valachia.Transilvania horo si noma Sette castello o Zipserland,dove si dice che gia habitarono Geti et Triballi.Dacia ancora detta Marmarissa,e ne monti Carpatii da i quali sorga Tibisco fiume et vi si cava sale in tanta copia che basta a tutta la Scithia.Evvi una aqua vicina,nella quale il ferro immerso doventa rame.Tibisco adacqua meza la Dania,e entra nel Danubio,hora si noma Tissa e esce dal monte Carpato.Si come anco Vistule ma quel va nel mare Germanico e quello in Ponto alcuni nominano Dacia da Dani,che vi vennero ad habitare.Sassoni mandatavi da Carlo Magno conservano ancora la lor favella tra l esterna natione come poi dice.”
Magyarul:Dácsia amelyet igy neveztek az ókorban,ma feloszlik Erdélyre,Szerbiára,Bulgáriára és Oláhországra.Erdélyt ma hétvárnak(Sibenbürgen) vagy Zipserlandnak hivják,ahól azt mondják, hogy régebben a Géták és Tribállok laktak.Dácsiát még Marmarissának(Máramaros?) is hivják ,a hol a Kárpátokból ered a Tibisco(Tisza)folyó és ahól annyi sót bányásznak, hogy egész Szkitiát el tudnák látni sóval.A Tibisco ketté osztja Dáciát, aztán a Dunába ömlik,ma ezt Tiszának hivják és a Kárpátokból ered.Ugyanugy mint a Visztula ,csak amaz a Germán tengerbe ömlik és azt a tengerpartot egyesek Dácsiának nevezik a Dánok után, akik oda jöttek lakni.A szászok akiket Nagy Károly küldött ide, megőrzték a nyelvüket az idegen népek között.

Látszik,hogy nagy a bizonytalanság az ókori dolgok vonatkozásában.A Tibiscus folyót sok irásban nem a Tiszával ,hanem Temessel azonositják.Jordanes szerint a Jazigokat és a Roxolánokat az Olt(Aluta) választja el egymástól.De a roxolánokat más irásokban raxolánoknak irják,ami a rác ókori neve akar lenni.Ez abból az állitásból ered,hogy a szerbek nem keltről jöttek,hanem innet mentek keletre,és ők hozták létre a nagy Moszkai birodalmat.Valószinű,hogy Jordánes is a 16.században irt,majd Jornandes név alatt vissza lett datálva a VI.századba.

Azon állitás hogy Dácsiát Géták és Triballok lakták,nem sokat mond,mivel a géta a gente szóból lett leképezve,a Triball szó gyöke pedig tőrzset jelent.Egyszóval meghatározhatatlan népekről van szó.Ezeket a népeket győzik le a rómaiak több változatban:Elöbb Augusztus római császár az első évszázadban ,azután Aurelianus római császár a IV században,utoljára pedig Manuel bizánci császár a 12. században.Itt már peonok és hungárok szerepelnek.Valószinű hogy az első két változat az utólsó fantomképe .Mindig két népről van szó akiket a rómaiak a dunán átkelve leigáznak.Nézzük meg mit irnak egyes történészek a géta névről:

https://books.google.ro/books?id=h7tAAAAAcAAJ&pg=PA221&dq=matoas+de+urbibus&hl=hu&sa=X&ei=WAnzVJeBOorCywPFjoD4Cg&ved=0CDAQ6AEwAg#v=onepage&q=matoas%20de%20urbibus&f=false

2o7.old.
Getia:regio Getarum.Getes enim est gentile,non proprium.Est vero Thracica gens..Est et foemin.gen.Getes.Sic enim vocabatur uxor Philippi Aminthae filii.Dicitur etiam possesivus,Geticus,a quo Critonis Getica,et Foemenin Getica.Leges vero Getarum jubebant jugulare uxorem post mariti mortem,et cithara-canere,quando caduceatores mittunt.Arrhianus vero Getenos eos vocat.”-Gétia a géták régiója.A géta szó valójában nemzet és nem tulajdon név.Valójában Trák nemzetség(a gente-ből gétet ugy lehetett csinálni,hogy a régi latin és görög irásokban az me és az n nem lett kiirva,hanem az elötte lévő betü fölé egy vonalkát huztak)…A géták törvénye szerint a nőket megfojtották férjük halála után,a vendégeket gitár zenével fogadták.Arrhianus Gétanoknak nevezte őket.
Hát igy lehet ragozni a nemzetségek szavait!

Visszatérve az eredeti szövegre, láthatjuk, hogy itt Dácsia le van szükitve Mármarosra(Marmarissa),amit a szerző (de inkább a cenzorok) Zipserlandnak nevez,ahonnan a Tisza ered.Itt kezd kilógni a lóláb,ugyanis Máramarosban valóban laktak Zipcerek,de annak is csak egy részén.A kérdés, hogy mikór lettek oda telepitve?Hogy mi célból, az már kezd derengeni.Mert ha a Tisza és a Visztula ugyanazon hegyekből ered, ahól a Zipcerek laknak,akkór ne csodálkozzunk ha ezek “terjeszkedhettek”(elméletileg), ugy északra Dánia és Német-alfőld irányába ,mint délre Dácsia irányába,az “ősi hazájukból”.És akkór a két név a Dán(+Holland) és a Dák egy és ugyanaz,amint a szövegben is nagyon szépen és céltudatosan össze is van keverve.A német-alföldieket Dácsnak hivják,a németeket meg Deutschnak(dajcs,vagyis Dák).

Valachia-Oláhország
La parte di Tracia prima Getica nomata ,dove mori Dario figliulo di Hidaspe,hora si noma Valachia.Romani vinti e rovinati i Geti,vi mandarano una Colonia con un certo Flacco Romano cavalliero,del quale la regione fu nomata Flaccia e con voce corotta Valachia.Et questo si conferma per la favella Romana,che fin ad hora usano ma tanto corotta ,che a fatica un Romano la potrebbe intendere.Daci dopoi occuparono quel paese,nomandolo Dacia,et hora la tengono Tedeschi,Ceculi e Valachi.Tedeschi mandatavi di Sassonia da Carlo Magno si nomano Sibenburgensi da sette cita che vi habitano,altri assegniano questo a Scithi.Valachi attendono ali agricoltura et a gli animali che manifesta la loro origine.Valachia largo paese da Transilvania cominciando si stende al mare Eusino,quasi per tutto bisogniosa di acque ma termina da mezo di Istro fiume:vi habitarono prima Geti,dopoi soggiogata da Romani et fatta loro Colonia fu corottamente detta Valachia.Hora parte di quella ubidisce al Turco,parte a gli Ongheri.”

Magyarul:Trákiának azt a részét amelyet elöbb Gétikának neveztek,ahol elbukott Dárius Hidaspe fia,most Valachiának(OLáhországnak) nevezik.A Rómaiak legyőzték és tönkre tették a Gétákat,aztán ide küldtek egy Flakko nevezetű római lovag által vezetett kolóniát,akinek a neve után a vidéket Flakkiának nevezték,ami késöbb nyelvromlás által Valachává változott.A dákok később elfoglalták e területet amelyet Dácsiának neveztek,amelyet ma németek,székelyek és oláhok birtolólnak.A németeket Nagy Károly küldte Szászországból,ezeket hétváriaknak(Sibenburgensi) hivják a hét vár miatt amit laknak,mások ezeket a szkitáknak tulajdonitják.Az oláhok mezőgazdálkodással és állat tenyésztésesel foglalkoznak ami az eredetükre vall.Valachia egy nagy ország amely Erdélytől egész a Fekete tengerig terjed sok folyóval amelyek délen az Isterbe ömlenek.Valachia régebb Római kolónia,ma részben a törökök ,részben a magyaroknak van alárendelve.

Szépen megszerkesztett mondatok,akár a bibliai szövegek,hogy lehessen “értelmezni”.Hát Jordanes művének a cime is Getica.Ámbár ő a géták alatt Gótokat értett.Ha a géta nemzetséget jelent,akkór nem látott semmi bűnt abban ha a Gótokat Gétáknak nevezte.Az az állitás azonban,hogy Dárius a géták ellen vezetett hadjáratot,már bűnnek számit,kivált egy pap részéről,mert Jordanes is az volt.

Bár milyen nagy vólt a nyomás a Német-római Szent birodalom részéről a terjeszkedés érdekében,azért az egyház képviselői csak kinyögték az igazságot, ha nagyon halványan is.A fenti szövegben egy árulkodó félmondatot találunk:”altri assegniano questo a Scithi”Mások ezeket a szkitáknak tulajdonitják.Itt kárpát-medencei várakról van szó, amiket a habzburgok oly nagy előszeretettel rombóltak.De ugyanez igaz a fennebb emlitett Dárius vezette hadjáratra is.Az egyház embereit azonban nem ez késztette az igazság kimondására,hanem az amit az egyház köszönhet a szkitáknak.Legujabban megpróbálnak minden keletről jött kóbor népet szkitának nevezni, az igazságot elkendőzendő.A régi történészek leirták hogy a szkiták nem csak a legrégebbi nemzet,de ugyanakkór a többi nemzet tanitója is volt.A mai román alternativ történészek azon csodálkoznak, hogy miért vannak nagy becsben tartott dák szobrok egyes katedrálisokon olaszországszerte.Ezek szerintem nem dákokat hanem szkitákat ábrázolnak.Ugyanis miután a német történészek kiötlötték a Dákelméletet,ezt a románok ugy spékelték meg,hogy minden amit Herodot a szkitákról irt,azt ők egy az egy az egyben a dákoknak tulajdonitották.A katolikus tanok egyik legmeghatározóbb alakja a szkita Dionisius Exiguus volt.Maga a név egy kis szürke eminenciás szerzetesre utal akikből nagyon sokan lehettek.Hogy a dákok annyira hozzá járultak volna Itália szellemi életéhez, hogy szobrokat állitsanak a tiszteletükre,erről nem irnak a történelem könyvek.Szólgáknak az urak nem szoktak szobrot állitani.De lehet hogy ujra kell értelmezni a Traján oszlopát is,mert fenn áll a gyanú hogy az oszlopon található képeket is a 15.század körül készithették,ugyanis az oszlop valamikor egy bizonyos  templom harangtornya volt,ha nem éppenséggel minarett.

A wikipédián ez áll:
“Dionisius exiguus Dionysius Exiguus Szerzetes volt és Cassiodorus barátja. Dobrudzsában, szkíta családban született, de I. Gelasius pápa hívására viszonylag fiatalon Rómába ment, és hátralévő éveit ott élte le…Több joggyűjteményt is szerkesztett; e tevékenységének csúcsaként ő állította össze az apostoli kánonok, zsinati határozatok és dekretálisok első, átfogó gyűjteményét. Ez a gyűjteménye, a Collectio Dionysiana máig a kánonjog alapja.

Transilvania=Erdély

Questo paese e cinto da gran monti come una muraglia,per cio non si puo vincere con guerra:Evvi nascono huomini fortissimi.”

Valachi habitano le alpi verso oriente mezo di et Settentrione.Valachia a Settentrione si chiama Moldavia.Gli habitatori sono feroci et crudi et un duro flagello de Transilvani,sono belicosi,et sempre disposti a gerreggiare.La metropoli si noma Sossavia,et volgarmente Zatzchen:et tiensi per terra inespugnabile.Mathia Re d Ongheria volse soggiogarla ,ma ricevendo da loro aguati una gran sconfitta fatica fuggi in Ceculia,volgarmente Zeckenland.Ceculia e una regione particulare in Transilvania,et gli habitatori usano linguaggio diverso da Transilvani,cioe il Tedesco.Ma Ceculi usano l ongaresco.Hanno tre citta prencipali,che nomano sedie cioé Kesdi,Orbai:Schlepsi:dove tengono ragione ,et concorrono a trattare di cose importanti”

Erdély
Ezt az országot ugy veszik körül a nagy hegyek mint valami falak,ezért háboruval legyözhetetlen.Itt születnek a legerősebb emberek.Az oláhok a hegyekben laknak délkeleten és északon.Az északi oláhországot Moldvának hivják.Ennek a lakósai nyersek és vadak,és nagy veszedelmet jelentenek Erdély számára.Nagyon harciasak és mindig készek a kötekedésre.A fővárosuk Sossavia(Suceava).A területüket meghódithatatlannak tartják.Mátyás magyar király megpróbálta öket uralma alá hajtani,de megfutamitották ugy, hogy Székelyföldön talált menedéket,amit köznyelven(németűl)Zeckenland-nak neveznek.Székelyföld egy különálló régió Erdélyben,ennek lakói nem az erdélyiek nyelvét az az a németet beszélik,hanem a magyart.Három fontosabb városaik vannak, amelyeket székeknek neveznek ugy mint Kézdi,Udvarhely és Sepsi,ahol gyüléseket tartanak és megtárgyalják a fontos dolgokat.

A szerző ,de inkább akik a könyvet kiadták,az 155o-es évekbeli körűlményekről ir.Az az állitás,hogy az erdélyiek nyelve a német volt,nagyon megkérdőjelezhető.