fabsanyo

Gondolatok

Month: March, 2015

A hunokról

Minden jel arra mutat hogy történelemirás csak az ezredfordulóutántól létezik.A magyar krónikákat pedig a 14.-15.századokban irták.Sokakat megtévesztenek az olyan nevek mint Kálti Márk,Kézai Simon, meg Turoczi,azt suggalva hogy magyarok irták a magyar krónikákat.Ezek csak bizonyos “doktorok” irásait másolták, saját bevallásuk szerint is.De kik is voltak a Doktorok? Ezek, akárcsak a fent emlitett krónikások, katolikus papok voltak,de jóvval elkötelezettebbek a Szentszék iránt mint a nemzeti krónikások.A Szentszék álma pedig nem más volt, mint egy nagy Szentbirodalom létrehozása,amelynek a legfőbb akadályai a nemzetállamok és kiváltképpen a nemzeti nyelvek voltak.

Az a meglátásom hogy az egész történelmi paradigmát át kell irni.A történelmi irásokban azt látjuk, hogy néha egynév alá vesznek különböző nemzeteket,máskór ugyanazt a nemzetet többféle névvel nevezik.Ez pedig arra utal, hogy itt nem különböző nemzetekről van szó hanem törzsekről és különböző foglalkozásu népcsopórtokról ,legalábbis ami az ezredforduló körül élt népeket illeti.Mert az ezredforduló elötti legtöbb nép vagy kitalált,vagy nem akkór élt ,hanem jóvval később.

Amikór szkitákról olvasunk,akik a Kárpát-medencében és ettől keletre éltek,ezt nem ugy kellene értelmezni ,hogy ezen a területen csak szkiták éltek.A kárpátmedencei szkiták békés földműves és állattartó népek voltak .Ezek meg tudták termelnei azt a pluszt, ami szükséges volt a szellemi tevékenységet fólytatók ellátásához.Ezért fejlődhetett ki náluk a kultura hamarabb, mint a nomád életmódot folytató népeknél.A kultúra fokát legjobban tükrözi a nyelv kifejező képessége.Amikór hunokról,olvasunk,akkór egy lovas harcias uralkodásra berendezkedett népre gondolunk.A római(bizánci) ugyancsak uralkodásra berendezkedett nép,de ellentétben a hunokkal ezek már hosszu távon terveznek.A rabszolgáikat inkább pénzért vásárolják meg,a háborut is inkább pénzzel(arannyal) tudják megvivni.

Az ezredforduló körül két birodalom vetélkedéséről szól a történetirás,már ami megmaradt.A Bizánci -Keletrómai és a Pannoniai Magyar- hun birodalom.

Kik lehettek a bizánci uralkodók és ezek alattvalói? A bizánci uralkodókat császároknak hivták.A bizánci nép inkább kereskedőkből és katonai stratégákból állt.A birodalom központja a jól védett bizánci vár.A birodalom kiterjedt a termékeny félholdtól egész a Balkánon át Pannonia határáig.A háborúkat és a birodalom rendjét leginkább zsoldosok segitségével végezték.Ha a szükség megkivánta,mindig számithattak jó pénzért segitségre a Pontustól északra élő nomád besenyők részéről.Ezt az oriási vagyonuk miatt megengedhették maguknak,mivel a város elhelyezése kiváltságos hely volt a kereskedésre.A hadi flottájuk sem volt lebecsülendő.A birodalom nagy része csak egy nagy gyarmat volt.Az urak(bizánciak) a legnagyobb kegyetlenséggel hajtották be az adókat.Ha ez nem volt elég,akkór idegen területeken vezetett rabló hadjáratokon szerzett zsákmányokból pótolták.A zsákmány mellett rabszólgákat is fogtak,de ezeket vásárolták is.A rabszolgák egy részét herélték.

Featured image
Featured image

Bizánc                                        Pannonia

Most lássuk a Pannoniai birodalmat.A magyar krónikákban az áll hogy Szent István óta Magyaroprszág(Pannonia plusz Erdély) egy keresztény állam.Érdekes, hogy a krónikákban amig Szent Istvántól kb.Könyves Kálmánig minden királyról hosszú oldalakat irnak,addig épp a Pannon-Bizánci háború időszakában élt királyokról alig két-három mondatot.Ez a jelenség arra utal,mint ahogy több történelemkritikus rámutatott,hogy ezen eseményeket eltólták az időben és más uralkodók neve alatt,más történelmi időbe kerültek.Erről a periodusról olvashatunk Coniate irásaiból,és nagy valószinüséggel Priscos irásaiból de itt már vissza tólva időben az ugynevezett hun korszakba.Azonban az érdekes az, hogy amig a krónikák és a magyar hivatalos történelem alig beszél szkitákról ebben a történelmi időszakban,addig a Coniate irásában, nem magyarokról hanem hunokról és szkitákról ir,akárcsak Priszkosz, mind a mellett, hogy az időtávolság több mint 7oo év.Akiket Coniate hunoknak nevez azok lehetnek a krónikákbeli kunok.Azonban a hunokra ruházott atrocitások valódi elkövetői több mint valószinű, hogy az 1241 évi mongól-tatár hordák.A hunok és a hun birodalom csak ezeknek a fantomképei.A Szent Orsolya emléktábláján nem hunok,hanem tatárok szerepelnek.

Featured image

Bonfininél ezt olvashatjuk:”Vix haec intonuerat ,quum Giula Unnorum praefectus,vexila crucis abominatus,infesto in virgines agmine ex composito irruit ne minorem quidem in mulierculas,ac in viros ferocia sevit.”-Itt az áll hogy Gyula a hunok vezére gyülölvén a kereszt zászlaját rárontott a szűzek seregére,kegyetlenűl legyilkolta őket asszonyokkal,férfiakkal egyben.

Dum Iulius Unnorum praefectus,Giula dictus,ad Coloniam Aggrippinam tanta in virgines feritate grassatur,Atila cum reliqua parte exercitus,quisquid inter Rhenum et Sequanam populorum effunditur…”-Amig Iulius a hunok vezére akit Gyulának hivtak Kölnben végezte a szüzek mészárlását,addig Attila a visszamaradt sereggel a Rajnai és Sequáni népeket gyilkolta.

Bonfini idejében még ugy “tudták”,hogy a hunok és magyarok bejövetele közti idő csak alig száz év.Tehát a hunok vezérét is lehetett Gyulának nevezni.Aztán rájöttek hogy el kell választani a hunokat a magyaroktól,hogy ne követelhessék “Attila Jussát”.Ezért nem szerepel Gyula a későbbi történelmi irásokban.

Ugyanigy megjelenik a Béla név is.Bonfini 47.old.In hoc praelio quadraginta Unnorum milia desiderata,ducesque Bela,Chevez et Ladicha cecidere.-Vagyis a hunok bejövetelekór 4o ooo hun esett el ezek közt Béla,Keve és Ladika.

Priscos irása a hunokról a következő linken található.Ez egy szép történelmi regényhez hasonlit és reneszánsz stilusban iródott valószinüleg nem hamarabb mint a 16.század.

Itt részletesen leirja Chrysaphius eunuch tervét Attila meggyilkolására,és ennek a meghijusulását.Hunok és szkiták lakják a Priscos és társai által meglátogatott pannoniai területeket,akárcsak a Coniate irásaiban hétszáz évvel később.

Featured image

Ugy a Coniate valamint a Priscos irásában találkozunk Sirmium várossal Peoneában.Azonban amig Coniate Peonokról ir tudnillik a Peonok lázadása idézte elé az egyik Pannon-bizanci háborut a 12.században,Priscos nem emlit peonokat.Hogy lehetett Peonea peonok nélkűl?

https://books.google.ro/books?id=qrh1Ti-Uc4AC&pg=PA475&dq=in+expeditione+hunnica&hl=hu&sa=X&ei=S10NVfmjHInvOdCtgBg&ved=0CFsQ6AEwCA#v=onepage&q=in%20expeditione%20hunnica&f=false 523

49o.oldal

Featured image

Edecon vir Scytha,qui maximas res in bello gesserat,venit iterum legatus cum Oreste.Hic genere Romanus Paeoneam regionem ad Savum sitam,incolebat,quae ex foedere inito cum Aetio,Romanorum occidentalium duce,barbaro parebat.-Edecon(szkita),Oreszte(görög)mint Attila küldöttei a bizánci császár udvarában.

Itaque Edecon in palatium admissus ,imperatori litteras Attilae reddidit,in quibus I.de transfugis non redditis querebatur,qui nisi redderentur,et II. Romani a colenda terra abstinerent,quam bello captam suae ditioni adiecerat,ad arma iturum minabatur.Ea vero secundum Istrum a Paeonibus ad Novas usque Traciae in longitudinem extendebatur.Latitudo autem erat quindecim dierum itinere.-Miután Edecont bebocsátották a palotába,át adta Attila levelét,amelyben I.A szökevények kiadatását kéri.II.Kéri hogy a rómaiak tartozkodjanak azoktól a területektől amelyeket a sajátjához csatólt,ellenkező esetben fegyveres fenyegetést helyezett kilátásba.Ez a terület amelyik a Dunán tul Peonián és Novan keresztül egész Trákiáig nyulik.A szélessége 15 napi járás.

III.forum celebrari,ut olim,ad ripam Istri,sed in Naisso,quam urbem,a se captam et dirutam,quinque dierum itinere expedito homini ab Istro distantem,Scytharum et ditionis Romanorum limitem constituebat.-Vásárt ünnepeljenek ugy mint régen az elfoglalt és lerombólt Naiso városban,amely öt napi járásra van a Dunától a Szkita és a Római terület határán.

IV.:Legatos quoque ad se venire iussit,non ex quolibet hominum genere et ordine,sed ex consularibus illustriores,quos mittere libuerit,quorum excipiendorum gratia in Sardicam descenderet.-Követeket küldjön ,de ne akármilyen alacsony származásuakat,hanem a konszulokból,akiknek a fogadására le fog jönni Szardikába.

Featured image

A bizánci császár válasza:Ad haec minime dicere ,Attilam foedera Transgredientem,Romanorum regionem invadere.Et antea quidem ad eum plures ,nunc vero decem et septem transfugas mittere.Nec enim plures apud se esse.-Erre nincs mit mondani,ha Attila megszegi a szövetséget és megtámadja a római területeket.A szökevényekből már többet vissza adott,most csak tizenhetet .Több nincs.

Ore autem Maximinum ex se iusserat Attilae dicere,ne postularet maioris dignitatis viros ad se lagatos transire.-Maximinusnak megparancsolta hogy mondja meg Attilának hogy ne kérjen nagyobb méltóságu embereket követeknek.Qui enim fieri posset,ut in Sardicam,que diruta esset,Attilas cum viro consulari conveniret?-Ugyan kit találhatna Attila Sardicában akivel tárgyalhatna miután lerombólta azt.

Ez a Sardica mint nevezetes város szerepel a Coniate irásában is,de nem az V.hanem a 12.században.

http://books.google.ro/books?id=KrxNRqidSZsC&pg=PA110&lpg=PA110&dq=Nicitae+Acominati+Choniates&source=bl&ots=hyQprcIgRo&sig=M110iaqt0pTfYzUae47ERs42YQE&hl=hu&sa=X&ei=z4ANVPHnCI_haLb1gaAF&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q=Nicitae%20Acominati%20Choniates&f=false

9.old:Sub aestatem Hunni superato Istro,et Branizobam vastarunt,moenibus dirutis faxa Zeugminum transtulerunt:et Sardicam spoliarunt spreto et rupto foedere.Huius controversie occulta et vera causa fuit ,quod Almuzen Stephani Hunnorum principis fratrem ad se profugum Imperator libentissime susceperat.-Nyáron a hunok atjöttek a Dunán és Branizobánt megszállták,eröditményeket rombóltak,átmentek Zeugminumba:és Sardicát fosztogatták,igy rugták fel a szövetséget.Aminek a titkolt és igazi oka az volt hogy Álmost István herceg testvérét a császár az oltalmába fogadta.

A Priscos regényszerü irása első látásra egy ártatlan mesének tűnik ,de akár a Leo pápa találkozásának Attilával , ennek is egy nagyon rafinált mondanivalója van.

A megadott link 5o5.oldalán érdekes történetet találunk.Hat napi járás után Priscus és társai eljutnak Pannonia nyugati felébe ahol nyugat-római elöljárókkal találkoznak,akik ugymond megpuhitani jönnek Attilát(ut Attilam lenirent),hogy szolgáltassa vissza nekik azokat az aranykincseket amelyeket Constantiutól kapott ajándékba.Itt persze akárcsak bármelyik hazugságnál a dolgok komplikáltak.(Csak az igazság szokott egyszerű lenni).Sirmium várának a bevétele után egy bizonyos pap arany vázákat(kelyheket)zálogositott el egy bizonyos Sylvanus kereskedőnél,hogy az igy kapott pénzen megválthassa a Sirmiumból elhurcolt rabokat.A terminus lejárta után ezeket hiába probálta visszaváltani,ugyanis Silvánus ezeket átadta Attilának.

Featured image

Tudjuk hogy hova kerültek a Kárpát-medencében talált arany tárgyak.Még egyszer bebizonyosodik, hogy minden történelmi irás birtok levél is.Miért nincsenek ilyen részletes irások sokkal fontosabb hunkori eseményekről? Egyrészt azért mert meg sem történtek.Fantáziálni meg minek, ha azokból nincs semmi haszon.Ez pedig azt üzeni a magyaroknak,hogy hiába vagytok a hunok leszármazottai,a Kárpát-medencében talált kincsekhez nincs semmi közötök.

53o.old.Theophanes:”Anno primo Marciani Attilas imperatores,et Romae pricipem Valentinianum maxime,bello vexare studuit…Hoc anno (V.marg.i) Attila Aquileiam incendio devastavit.”Ez a Theophanes nagyon megbizható kell legyen, ha Priscos tőle idéz.De mit is értsünk a fenti zavaros mondatból?Marciani császár uralkodásának első évében és nagy Valentinianum róma főembere idejében Attila háború inditásán gondolkozott.Hát ha a hivatalos történelem szerint Valentinianus 425 és 455 között már császár,akkor itt miért nem az?

Hoc anno (V.marg.i) Attila Aquileiam incendio devastavit.“-Ez évben Attila tűzzel felégette Aquileát.

Erről az eseményről Bonfini könyvében olvashatunk ,de gondolom ,hogy ezt Vatikáni dokumentumokból merithette.Abban az időben pápákról akármit nem lehetett irni.

Obstinatius ad haec obstinare oppidani,qui vanam Scythicam fidem et clementiam,aliorum exemplo didicerant….Aquileienses ad unum caesi omnes.Multi praede dulcedine allecti dum per latebras…Prae virorum oculis uxores incastari,caedi ante ora parentum immanissime filii infantis matribus erepti parietibus illidi.Urbem denique non prius reliquit,quam anno salutis quadragentesimo quinquagesimoquarto,humi aequatam serus Scytha prospexit.”-Hiába a várbeliek makacs kitartása Szkita hit és szelidség, megtanulták mások példáját…Az Aquileaiak mind egy szálig elestek.Sok volt a zsákmány.A nőket férjeik szemeláttára erőszakolták meg, a csecsemőket falhoz vágták az anya szemeláttára.Ami a városból maradt 454.évben egyenlő lett a földdel, igy nézett ki a régi Szkitia.

És mindezek tudatában Nagy Leo pápa a helyett hogy kiátkozná Attilát,még ajnározza is.Vajon miért?Erre nem sokára választ kapunk.

Featured image

Leo pápa beszéde Attilához(Bonfini 1oo.old.):

Quando Christianae gentis iniquitas et perfidia usque adeo redundarat,ut sine divino flagello coerceri non posset,potestatem exigendarum ab hominibus poenarum tibi Deus delegavit.Et si veritatem tolerantius audiveris,te irae suae idcirco carnificem effecit,ut debitis homines poenis afficeres et eousque tua saevitia fureres,quoque divinae justitiae factum satis reputaveris.Mysias,Thraciam,Pannonias,Illiricum,Macedoniam et Achajam ferro icendioque vastasti:quia hae populi Romani provinviae non modo Ariana,sed varia quoque heresi contemeratae,perniciosissime laborarunt,huius etiam criminis citerior ulteriorque Gallia rea fuit…..Intra Padum gens pia viget ,caeteraque Italia ab omni labe exempta,in ortodoxa fide consistit,propugnatorem habet optimum,ac coeli terraque Regem omniumque rerum creatorem.Si traiecto Pado ultra contenderis,non cum hominibus,sed Diis immortalibus bellum tibi esse senties.Cave tibi Atila…—Nem annyira emberi,mint isteni akaratból jövünk hozzád az apostoli karral,szolt az(Leo) ,hidd el bünös halandók kegyetlen királyi birája,és mert az isten tiszteletével meg a lelkek megmentésével foglalkozunk,jól tudjuk,hogy mennyei szándék adott téged a népeknek isteni ostoráúl és a nemzetek félelméűl.Megértettük,hogy téged aki a legembertelenebb nemzetből származól,az ur nem lapos ok nélkűl emelt e magas csúcsra .Mert a keresztény nép gonoszsága és istentelensége olyannyira eláradt,hogy a mindenható ostora nélkül nem lehet megfékezni,és az ég reád bizta a hatalmat,hogy az embereken hajtsd a büntetést.És ha türelemmel hallgatod az igazságot,hát azért tett meg haragjának hohérjává,hogy az emberiséget kiérdemelt büntetéssel sujtsad,és kegyetlenségeddel mindaddig tombolj amig meg nem tudod,hogy eleget tettél az isteni igazságnak.A Mysiákat,Trákiát,a Pannoniákat,Illirikumot.Macedoniát,Acháját tüzzel -vassal emésztetted,mert ezek a római tartományok önpusztitó modon nem csak áriánus,hanem mindenféle szentségtelen eretnekséggel gyötörték magukat.Ugyanezen bűnben volt részes az innenső meg a tulsó Gallia is .Az isteni szigor tehát eltaszitotta magátol a halálthozó hitetlenséget és hálátlanságot,neked pedig mindeddig megengedte ,hogy széltében hosszában öldökléssel,gyujtogatással száguldozz.Mi akik a mindenható istent képviseljük a földön,és Péter meg Pál védelmeét és tekintélyét élvezzük,akár Illirikumban ,akár Pannoniában,Macedoniában,vagy Galliában elibéd álltunk volna ,hogy figyelmeztessünk az ég akaratára,ha ugy gondoltuk volna,hogy eleget tettél az isteni igazságszolgáltatásnak.Most még nem mult el az ur haragja,a városból,mint valami kilátóból könnyezve néztük,amint lerohanod a számos római koloniával,ősrégi várossal ékeskedő nemes Adria vidékét.Mégsem álltunk az utadba ,de még csak egy hanggal sem tiltottunk el ettől ,mert ugy éreztük,hogy a szellemek még engesztelhetetlenűl haragszanak….A Pón alul jámbór nép él,Itália többi része mentes minden mocsoktól,és kitart az igaz hitben,mellette áll a leghathatósabb védelmező,ég és föld királya,a mindenség teremtője.Tudd meg, hogy ha a Pón átlépsz és tovább nyomulsz,nem emberekkel,hanem halhatatlan istenekkel lesz háborud.Vigyázz Attila…

Az ajnározás igy megy tovább több oldalon keresztül.

Világosan látszik,hogy a pápa ugy beszél Attilával mint egy szövetségessel,nem mint egy ellenséggel.Amikór ilyen apró részletekbe menő párbeszédeket látunk történelmi irásokban biztosak lehetünk benne,hogy csak utólag kitalált dolgokról van szó.Valószinübb hogy ez az együttmüködése a szentszéknek a barbár hordákkal IX.Gergely idejében történt,de hogy a nyomokat eltüntessék,az eseményt áthelyezték más történelmi sikba jelesül az V. századba.

Attila felelete:Engem nem a pápa beszéde ijesztett meg hanem két öszszakállú ember akik a pápa fölött megjelentek fenyegetően karddal a kezükben.

Ezek után azt mondhatnánk hogy egy szép kis mesével van dolgunk.Pedig ezek nagyon is komoly figyelmeztetések.Az Egyház embere aki Isten képviselőjének tartja magát, sosem riadt vissza a legaljasabb árulástól és vérontástól,amikór ugy látta hogy a hivei elpártoltak tőle.Mindig akadt egy proféta aki megjosólta a büntetést.A büntetést mindig más népek hajtották végre, ugye Isten akaratából és legtöbb esetben épp a próféta árulása révén.

Featured image

1235-ben Juliánus barát ázsiai küldetésen van,ugymond felkeresni az ottmaradt magyarokat.Miután vissza tér,azonnal felkeresi IX Gergely pápát.Ebből látszik, hogy ez nem saját és nem egy nemzeti kezdeményezés volt.Gergelynek sok baja volt nem csak az eretnek népekkel de magával II.Frigyes német császárral is.Utólag kiderült hogy a pápa titkos szövetségben állt a mongol-tatár kánnal, hivatalosan “a török inváziót megelőzendő”.Ekkor a tatárok feldúlták féleurópát.Ezeket az eseményeket vetitették vissza a hunkórszakra.Akkor is mint itt is a nép menekűl a hunok,itt a tatárok elől dél felé az Adriai tenger partja felé.A főemberek akkor is mint most át mennek egy szigetre.Itália akkor is mint most nagyrészt megmenekűl.

Amikór Székelyfőldet még Zeckenlandnak nevezték.

Idézek Sebastian Münster irásából.A könyv több nyelven is megjelent,itt egy olasz változattal állunk szembe,a cime:COSMOGRAFIA UNIVERSALE.
https://books.google.ro/books?id=6i2WKfS2hVMC&pg=PA561&dq=argento++hunni&hl=hu&sa=X&ei=JPqcVMalCYGdygPXloLwCw&ved=0CGUQ6AEwCQ#v=onepage&q=argento%20%20hunni&f=false

A könyv 155o körül iródott,de jelen kiadás 163oban látott napvilágot,miután jól átfésülték és valószinűleg belemódositottak az akkori politikai és vallási elvárásoknak megfelelően.
“Raccolta a primo da diversi autori per Sebastiano Munstero,et dapoi corretta et repurgata,per gli Censori Ecclesiastici,et qui del Re Catholico nelli paesi bassi ,et per l Inquisitore di Venetia.-Sebastian Münster által különböző szerzőktől összegyüjtött,és utánna egyházi cenzorok,a németalföldi katolikus Király,es a Velencei Inquizitor által kijavitott és megtisztitott változat.
Fede alli lettori-ajánlat az olvasóknak
“Keresztény olvasók,ne féljetek olvasni ezt a könyvet ,mert én Andrea Bosturinó testvér eltávolitottam belőle a töviseket,és mind azon tévedéseket ami ellentétes a katolikus tanokkal”-egyszóval az irás meglett jol cenzurázva.

988.old.
Dacia,Rassia,et Servia-Dácsia,Ruténia és Szerbia
Dacia cosi anticamente nomata,hora e divisa in Transilvania,Servia,Bulgaria,Valachia.Transilvania horo si noma Sette castello o Zipserland,dove si dice che gia habitarono Geti et Triballi.Dacia ancora detta Marmarissa,e ne monti Carpatii da i quali sorga Tibisco fiume et vi si cava sale in tanta copia che basta a tutta la Scithia.Evvi una aqua vicina,nella quale il ferro immerso doventa rame.Tibisco adacqua meza la Dania,e entra nel Danubio,hora si noma Tissa e esce dal monte Carpato.Si come anco Vistule ma quel va nel mare Germanico e quello in Ponto alcuni nominano Dacia da Dani,che vi vennero ad habitare.Sassoni mandatavi da Carlo Magno conservano ancora la lor favella tra l esterna natione come poi dice.”
Magyarul:Dácsia amelyet igy neveztek az ókorban,ma feloszlik Erdélyre,Szerbiára,Bulgáriára és Oláhországra.Erdélyt ma hétvárnak(Sibenbürgen) vagy Zipserlandnak hivják,ahól azt mondják, hogy régebben a Géták és Tribállok laktak.Dácsiát még Marmarissának(Máramaros?) is hivják ,a hol a Kárpátokból ered a Tibisco(Tisza)folyó és ahól annyi sót bányásznak, hogy egész Szkitiát el tudnák látni sóval.A Tibisco ketté osztja Dáciát, aztán a Dunába ömlik,ma ezt Tiszának hivják és a Kárpátokból ered.Ugyanugy mint a Visztula ,csak amaz a Germán tengerbe ömlik és azt a tengerpartot egyesek Dácsiának nevezik a Dánok után, akik oda jöttek lakni.A szászok akiket Nagy Károly küldött ide, megőrzték a nyelvüket az idegen népek között.

Látszik,hogy nagy a bizonytalanság az ókori dolgok vonatkozásában.A Tibiscus folyót sok irásban nem a Tiszával ,hanem Temessel azonositják.Jordanes szerint a Jazigokat és a Roxolánokat az Olt(Aluta) választja el egymástól.De a roxolánokat más irásokban raxolánoknak irják,ami a rác ókori neve akar lenni.Ez abból az állitásból ered,hogy a szerbek nem keltről jöttek,hanem innet mentek keletre,és ők hozták létre a nagy Moszkai birodalmat.Valószinű,hogy Jordánes is a 16.században irt,majd Jornandes név alatt vissza lett datálva a VI.századba.

Azon állitás hogy Dácsiát Géták és Triballok lakták,nem sokat mond,mivel a géta a gente szóból lett leképezve,a Triball szó gyöke pedig tőrzset jelent.Egyszóval meghatározhatatlan népekről van szó.Ezeket a népeket győzik le a rómaiak több változatban:Elöbb Augusztus római császár az első évszázadban ,azután Aurelianus római császár a IV században,utoljára pedig Manuel bizánci császár a 12. században.Itt már peonok és hungárok szerepelnek.Valószinű hogy az első két változat az utólsó fantomképe .Mindig két népről van szó akiket a rómaiak a dunán átkelve leigáznak.Nézzük meg mit irnak egyes történészek a géta névről:

https://books.google.ro/books?id=h7tAAAAAcAAJ&pg=PA221&dq=matoas+de+urbibus&hl=hu&sa=X&ei=WAnzVJeBOorCywPFjoD4Cg&ved=0CDAQ6AEwAg#v=onepage&q=matoas%20de%20urbibus&f=false

2o7.old.
Getia:regio Getarum.Getes enim est gentile,non proprium.Est vero Thracica gens..Est et foemin.gen.Getes.Sic enim vocabatur uxor Philippi Aminthae filii.Dicitur etiam possesivus,Geticus,a quo Critonis Getica,et Foemenin Getica.Leges vero Getarum jubebant jugulare uxorem post mariti mortem,et cithara-canere,quando caduceatores mittunt.Arrhianus vero Getenos eos vocat.”-Gétia a géták régiója.A géta szó valójában nemzet és nem tulajdon név.Valójában Trák nemzetség(a gente-ből gétet ugy lehetett csinálni,hogy a régi latin és görög irásokban az me és az n nem lett kiirva,hanem az elötte lévő betü fölé egy vonalkát huztak)…A géták törvénye szerint a nőket megfojtották férjük halála után,a vendégeket gitár zenével fogadták.Arrhianus Gétanoknak nevezte őket.
Hát igy lehet ragozni a nemzetségek szavait!

Visszatérve az eredeti szövegre, láthatjuk, hogy itt Dácsia le van szükitve Mármarosra(Marmarissa),amit a szerző (de inkább a cenzorok) Zipserlandnak nevez,ahonnan a Tisza ered.Itt kezd kilógni a lóláb,ugyanis Máramarosban valóban laktak Zipcerek,de annak is csak egy részén.A kérdés, hogy mikór lettek oda telepitve?Hogy mi célból, az már kezd derengeni.Mert ha a Tisza és a Visztula ugyanazon hegyekből ered, ahól a Zipcerek laknak,akkór ne csodálkozzunk ha ezek “terjeszkedhettek”(elméletileg), ugy északra Dánia és Német-alfőld irányába ,mint délre Dácsia irányába,az “ősi hazájukból”.És akkór a két név a Dán(+Holland) és a Dák egy és ugyanaz,amint a szövegben is nagyon szépen és céltudatosan össze is van keverve.A német-alföldieket Dácsnak hivják,a németeket meg Deutschnak(dajcs,vagyis Dák).

Valachia-Oláhország
La parte di Tracia prima Getica nomata ,dove mori Dario figliulo di Hidaspe,hora si noma Valachia.Romani vinti e rovinati i Geti,vi mandarano una Colonia con un certo Flacco Romano cavalliero,del quale la regione fu nomata Flaccia e con voce corotta Valachia.Et questo si conferma per la favella Romana,che fin ad hora usano ma tanto corotta ,che a fatica un Romano la potrebbe intendere.Daci dopoi occuparono quel paese,nomandolo Dacia,et hora la tengono Tedeschi,Ceculi e Valachi.Tedeschi mandatavi di Sassonia da Carlo Magno si nomano Sibenburgensi da sette cita che vi habitano,altri assegniano questo a Scithi.Valachi attendono ali agricoltura et a gli animali che manifesta la loro origine.Valachia largo paese da Transilvania cominciando si stende al mare Eusino,quasi per tutto bisogniosa di acque ma termina da mezo di Istro fiume:vi habitarono prima Geti,dopoi soggiogata da Romani et fatta loro Colonia fu corottamente detta Valachia.Hora parte di quella ubidisce al Turco,parte a gli Ongheri.”

Magyarul:Trákiának azt a részét amelyet elöbb Gétikának neveztek,ahol elbukott Dárius Hidaspe fia,most Valachiának(OLáhországnak) nevezik.A Rómaiak legyőzték és tönkre tették a Gétákat,aztán ide küldtek egy Flakko nevezetű római lovag által vezetett kolóniát,akinek a neve után a vidéket Flakkiának nevezték,ami késöbb nyelvromlás által Valachává változott.A dákok később elfoglalták e területet amelyet Dácsiának neveztek,amelyet ma németek,székelyek és oláhok birtolólnak.A németeket Nagy Károly küldte Szászországból,ezeket hétváriaknak(Sibenburgensi) hivják a hét vár miatt amit laknak,mások ezeket a szkitáknak tulajdonitják.Az oláhok mezőgazdálkodással és állat tenyésztésesel foglalkoznak ami az eredetükre vall.Valachia egy nagy ország amely Erdélytől egész a Fekete tengerig terjed sok folyóval amelyek délen az Isterbe ömlenek.Valachia régebb Római kolónia,ma részben a törökök ,részben a magyaroknak van alárendelve.

Szépen megszerkesztett mondatok,akár a bibliai szövegek,hogy lehessen “értelmezni”.Hát Jordanes művének a cime is Getica.Ámbár ő a géták alatt Gótokat értett.Ha a géta nemzetséget jelent,akkór nem látott semmi bűnt abban ha a Gótokat Gétáknak nevezte.Az az állitás azonban,hogy Dárius a géták ellen vezetett hadjáratot,már bűnnek számit,kivált egy pap részéről,mert Jordanes is az volt.

Bár milyen nagy vólt a nyomás a Német-római Szent birodalom részéről a terjeszkedés érdekében,azért az egyház képviselői csak kinyögték az igazságot, ha nagyon halványan is.A fenti szövegben egy árulkodó félmondatot találunk:”altri assegniano questo a Scithi”Mások ezeket a szkitáknak tulajdonitják.Itt kárpát-medencei várakról van szó, amiket a habzburgok oly nagy előszeretettel rombóltak.De ugyanez igaz a fennebb emlitett Dárius vezette hadjáratra is.Az egyház embereit azonban nem ez késztette az igazság kimondására,hanem az amit az egyház köszönhet a szkitáknak.Legujabban megpróbálnak minden keletről jött kóbor népet szkitának nevezni, az igazságot elkendőzendő.A régi történészek leirták hogy a szkiták nem csak a legrégebbi nemzet,de ugyanakkór a többi nemzet tanitója is volt.A mai román alternativ történészek azon csodálkoznak, hogy miért vannak nagy becsben tartott dák szobrok egyes katedrálisokon olaszországszerte.Ezek szerintem nem dákokat hanem szkitákat ábrázolnak.Ugyanis miután a német történészek kiötlötték a Dákelméletet,ezt a románok ugy spékelték meg,hogy minden amit Herodot a szkitákról irt,azt ők egy az egy az egyben a dákoknak tulajdonitották.A katolikus tanok egyik legmeghatározóbb alakja a szkita Dionisius Exiguus volt.Maga a név egy kis szürke eminenciás szerzetesre utal akikből nagyon sokan lehettek.Hogy a dákok annyira hozzá járultak volna Itália szellemi életéhez, hogy szobrokat állitsanak a tiszteletükre,erről nem irnak a történelem könyvek.Szólgáknak az urak nem szoktak szobrot állitani.De lehet hogy ujra kell értelmezni a Traján oszlopát is,mert fenn áll a gyanú hogy az oszlopon található képeket is a 15.század körül készithették,ugyanis az oszlop valamikor egy bizonyos  templom harangtornya volt,ha nem éppenséggel minarett.

A wikipédián ez áll:
“Dionisius exiguus Dionysius Exiguus Szerzetes volt és Cassiodorus barátja. Dobrudzsában, szkíta családban született, de I. Gelasius pápa hívására viszonylag fiatalon Rómába ment, és hátralévő éveit ott élte le…Több joggyűjteményt is szerkesztett; e tevékenységének csúcsaként ő állította össze az apostoli kánonok, zsinati határozatok és dekretálisok első, átfogó gyűjteményét. Ez a gyűjteménye, a Collectio Dionysiana máig a kánonjog alapja.

Transilvania=Erdély

Questo paese e cinto da gran monti come una muraglia,per cio non si puo vincere con guerra:Evvi nascono huomini fortissimi.”

Valachi habitano le alpi verso oriente mezo di et Settentrione.Valachia a Settentrione si chiama Moldavia.Gli habitatori sono feroci et crudi et un duro flagello de Transilvani,sono belicosi,et sempre disposti a gerreggiare.La metropoli si noma Sossavia,et volgarmente Zatzchen:et tiensi per terra inespugnabile.Mathia Re d Ongheria volse soggiogarla ,ma ricevendo da loro aguati una gran sconfitta fatica fuggi in Ceculia,volgarmente Zeckenland.Ceculia e una regione particulare in Transilvania,et gli habitatori usano linguaggio diverso da Transilvani,cioe il Tedesco.Ma Ceculi usano l ongaresco.Hanno tre citta prencipali,che nomano sedie cioé Kesdi,Orbai:Schlepsi:dove tengono ragione ,et concorrono a trattare di cose importanti”

Erdély
Ezt az országot ugy veszik körül a nagy hegyek mint valami falak,ezért háboruval legyözhetetlen.Itt születnek a legerősebb emberek.Az oláhok a hegyekben laknak délkeleten és északon.Az északi oláhországot Moldvának hivják.Ennek a lakósai nyersek és vadak,és nagy veszedelmet jelentenek Erdély számára.Nagyon harciasak és mindig készek a kötekedésre.A fővárosuk Sossavia(Suceava).A területüket meghódithatatlannak tartják.Mátyás magyar király megpróbálta öket uralma alá hajtani,de megfutamitották ugy, hogy Székelyföldön talált menedéket,amit köznyelven(németűl)Zeckenland-nak neveznek.Székelyföld egy különálló régió Erdélyben,ennek lakói nem az erdélyiek nyelvét az az a németet beszélik,hanem a magyart.Három fontosabb városaik vannak, amelyeket székeknek neveznek ugy mint Kézdi,Udvarhely és Sepsi,ahol gyüléseket tartanak és megtárgyalják a fontos dolgokat.

A szerző ,de inkább akik a könyvet kiadták,az 155o-es évekbeli körűlményekről ir.Az az állitás,hogy az erdélyiek nyelve a német volt,nagyon megkérdőjelezhető.

Pompei és Herculaneum

Featured image

Wikipédia:”79. augusztus 24-én[8] a Vezúv kráterét évezredekig elzáró lávadugó váratlanul, iszonyú erővel dobódott ki Campania derült egére. A tűzhányó kilométernyi magasságba lövellte a kőtörmeléket, és fülsiketítő égzengés kíséretében felrobbant a hegy csúcsa. Az eget elsötétítette a vulkáni hamuból képződött sötét felhő, amely azután három napig gomolygott a katasztrófa színhelye fölött. Pompeiit 7–8 méter vastag hamuréteg fedte be, s a borsószemnyitől a mogyorónagyságig terjedő kövek szüntelenül hulló zápora temette el.[9][10]Ezen a napon rossz ómenként pont Vulcanalia volt, Vulcanus ünnepe. A kitörésről ifjabb Plinius (akinek nagybátyja, idősebb Plinius a misenumi flotta parancsnoka volt a kitörés pillanatában és aki a mentési munkálatok során vesztette életét) részletesen beszámolt Tacitus római történetíróhoz írt levelében, így ez a legjobban dokumentált kitörés az ókorból.[9][10]”

“79-ben, amikor augusztus 24-én ifjabb Plinius anyja közölte vele, hogy a nápolyi öböl túlsó partján lévő Vezúv felett nagy és furcsa felhő tünt fel,az idősebb Plinius tudósi indíttatásból felszereltetett egy gyorsnaszádot, hogy közelebbről vizsgálja meg a jelenséget. Egyik barátja, a Pompeiben lakó Tuscus felesége, Rectina segélykérő levelére azonban “életmentő akciókra” utasítja a hajóhadat.Az esemény után egy gályával járta végig a partvonalat.”

Idősebb Plinius halála ,ifjabb Plinius irásából:

“(Pomponius és az idősebb Plinius) Közösen megbeszélik, hogy a házban maradjanak-e, vagy a szabadban járkáljanak; mert a gyakori és erős földlökésektől meginogtak a házak, és mintha kimozdultak volna helyükből, ide-oda hajladoztak. A szabad ég alatt viszont a tajtékkövek hullásától kellett tartaniuk, bár ezek könnyűek és likacsosak voltak. Így azután, összehasonlítva a veszélyeket, az utóbbit választották; nagybátyám, mert az erősebb érv a gyengébbet, a többiek, mert a nagyobb félelem a kisebbet győzte le bennük. Párnákat tettek a fejükre, és kendőkkel lekötötték; így védekeztek a kőeső ellen. Máshol már felkelt a nap, ott sötétebb és sűrűbb volt az éj, mint bármikor; csak lángcsóvák és különböző fényjelenségek enyhítették. Elhatározták, hogy kimennek a partra, és közelről nézik meg, lecsillapodott-e már valamennyire a tenger; de még mindig viharos és haragos volt. Ő (ti. Idősebb Plinius) egy leterített vitorlára heveredett, s újra meg újra hideg vizet kért és ivott. Mikor azután a lángok és a kéngőz, a lángok hírnöke miatt a többiek futásnak eredtek, ő is felkelt. Két szolgájára támaszkodva felállt, de nyomban összerogyott; gondolom, a sűrű gőz akadályozta a lélegzésben, és elzárta légzőcsövét, amely amúgy is beteg, szűk volt, úgyhogy gyakran fulladozott. Mikor a harmadik napon az után, amelyet ő utoljára látott, visszatért a nappali világosság, megtalálták a testét, épen, sértetlenül, úgy felöltözve, ahogy volt. Külsejéről inkább alvónak, mint halottnak látszott.”‘

Vizsgáljuk meg mennyire hitelesek a fenti irások.A vulkán semmi előjel nélkül robbanásszerűen kitőr.A várost azonnal tűzeső boritja el,hogy a piroklasztikus jelenséget ne is emlitsük.Ugyanezen napon ifjabb Plinius anyja közli idősebb Pliniussal,hogy a vulkán müködésbe jön.Ha öreg Plinius ezt nem látja,ez azt jelenti, hogy nagyon távol van a vulkántól.Akkor tehát közőlni csak futár utján lehetséges.Tudományos indittatásból felszerel egy gyors nasszádot.Ez sem megy csak ugy egy-két óra alatt.Aztán egy segélykérő levelet kap Rectinától.A levél sem érkezhetett az Air-maillel,igy ha száraz földön ,ha tengeren kapta a levelet, ahhoz is kellett egy fél nap.

“Rectina segélykérő levelére azonban “életmentő akciókra” utasítja a hajóhadat.”-Hoppá itt egy egész hajóhadat indit.E szerint a levél érkezésekór még nem indult el.Na de egy egész hajóhadat még is csak fel kell késziteni a mentésre.Egy szó mint száz,a mentési akció nem tudott volna elkezdődni egy 24 orán belűl.Ebben az esetben öreg Plinius és Pomponius már ,nem hogy nem tudott volna “kijőni a házból”, de be sem tudott volna menni.De egy mentési akcióban egy flotta parancsnoknak hol a helye,és hol vannak a beosztott tengerészek és a mentési akciók?A hajóhad pedig ha valóban életeket mentett vólna akkór több beszámoló maradt volna fenn.Az olyan részletes beszálók mint Idősebb “Plinius halála” általába csak rekonstruált mesék.

Nem lehetett szó ott mentési akcióról.Menekült mindenki aki tudott a saját szakállára,persze minimális eséllyel,amint azt a hamúesőtől betemetett tetemek tanusitják.Ha a környéken,ugy értem az itáliai csizma déli felén megmaradtak volna az emberek,tehát nem menekültek volna el,akkór nem ment volna feledésbe Pompei és Herculaneum városa.Tudjuk jól hogy az emberi emlékezet képes megőrizni emlékeket még több ezer éves távlatokból is.Ennek egyik követelménye a folytonosság.Tehát ha pompéj szomszédságában fenn maradt volna a folytonosság,akkór Itáliában nem ment volna feledésbe a két város.Akik a környékről elmenekültek azoknak az emlékezetében még is csak meg kellett maradjon és tovább adódjon ennek a szörnyű katasztrófának az emléke.És valóban meg maradt,de nem Itáliában hanem a közel-Keleten,mint Sodoma és Gomora pusztulása.Ott azonban nem lehet azonositani ezeket ,mivel a környéken nincs vulkánikus tevékenység.Tehát a görögök nem kolóniákat hoztak létre Itáliában,hanem onnat vándoróltak el a Közel-keletre.Idűvel amikór a környék ujra élhetővé vált persze hogy vissza telepedtek,de a többi etnikumhoz képest már kisebbségbe voltak.

Az egykori város maradványaira egy vízvezeték ásásakor bukkantak rá 1595-ben.

Featured image

Wikipédia:”Az első leletekre 1592-ben bukkant rá Domenico Fontana, nápolyi mérnök, aki a Sarno-folyó csatornázási munkálatait vezette. Ekkor kerültek a felszínre az első márványtáblák, érmék, amelyek iránt akkoriban nem volt nagy tudományos érdeklődés.”

Featured image

    farsangi mulatság

A valódi tanuk amelyek nem hazudnak a freskók,falfestmények és rajzok.Ezek pedig azt sugalják hogy Pompéi és Herculaneum a középkórban és nem az ókorban virágzott.Az emberek ruházata,a haj viselet,a lakások berendezése mind középkori.Figyelembe kell venni hogy fürdő városokról van szó.Itt az emberek szabadosabbak.Itt az elit képviselői vannak megjelenitve.Egy rabszólgatartó társadalomról van szó,akik félisteneknek hitték magukat és imádták a testiségüket.A keresztény hit felvétele ehhez a katasztrófához köthető.A menekülés a katasztrofa környékéről egymásra utalta a rabszólgát és a rabszólgatartót,igy elmosódott az az óriási különbség ami a két társadalmi réteg közt feszűlt.Miután megvetették a lábukat a Közel-keleten,elfogadták a keresztény eszméket amelyek épp ekkór voltak itt terjedőben.

Featured image

   vendégség

Érdemes szemügyre venni Sebastian Münster irását,mivel ez az irás még akkór jelent meg amikór Pompéj és Herculaneum a feledés homályában volt.A könyvet 163o-ban adták ki miután jól átfésülték,de ekkór még nem kezdődhetett el a feltárás.

Featured image

  Sebastian Münster

Wikipédia:Sebastian Münster (20 January 1488 – 26 May 1552),[1] was a German cartographer, cosmographer, and a Christian Hebraist scholar. His work, the Cosmographia from 1544, was the earliest German description of the world._S.M. német térképész és héber nyelvtudós.Az 1544-ben kiadott Koszmográfia cimü könyv volt az első német nyelven irt könyv a világról.

A nevéhez köthető az első héber biblia megirása is.Egy kicsit furcsa hogy egy német parasztszármazásu ember szerkeszti meg a héber bibliát akkór amikór a zsidók már elég nagy befolyással birtak a szellemi élet terén.
https://books.google.ro/books?id=6i2WKfS2hVMC&pg=PA561&dq=argento++hunni&hl=hu&sa=X&ei=JPqcVMalCYGdygPXloLwCw&ved=0CGUQ6AEwCQ#v=onepage&q=argento%20%20hunni&f=false

A linken olvasható változat olasz nyelven iródott.A könyv elején ezt olvassuk:

Raccolta a primo da diversi autori per Sebastiano Munstero,et dapoi corretta et repurgata,per gli Censori Ecclesiastici,et qui del Re Catholico nelli paesi bassi ,et per l Inquisitore di Venetia.”-Sebastian Münster által összegyüjtöttek,utánna kijavitottak, kitisztitottak,az Egyház cenzorai ,a katolikus király,és a Velencei inkvizició által.

Igy már láthatjuk hogy mennyire volt pártatlan az a történet irás amit manapság is etetnek velünk.

168.old.-1544-ben a St.Péter templom alapjait ásva rábukkantak egy márvány ládára amelyben egy nő maradványait találták.Az ékszerei közt találtak egy irásost is,melyen olvasni lehetett Michael,Gabriel Rafael és Uriel nevét Görög betükkel.Ez azt jelenti ,hogy a mai Róma területén is görögök éltek.

223.oldal:

Del monte Vezuvio-A Vezuv hegy.

Featured image

Itt a szerző elöbb azt irja hogy Titus császár idejében volt egy nagy kitörés amit Marcial megénekelt a 4. könyvében.Azután meg Pliniust emliti(sem öreg,sem fiatal)aki közelről akarta látni a tüzhányó müködésit,de tul közel menve megfulladt.Ez ugymond Traján császár idejében történt.Aztán megint kitörést emlit Tito Vespasiano és Flavio Domitiano idejében.

Ime a császárok ebből az időből:Vespasianus(69-79),Titus(79-81),Domitianus(81-96),Nerva(96-98),Traianus(98-117).
Vespasianus-Titus Favius Cesar Agustus 69-79
Titus-Titus Flavius Caesar Vespasianus Caesar Augustus 79-81
Domitianus-Titus Flavius Caesar Augustus 81-96.
Nerva-Marcus Coccievus Nerva Augustus 96-98
Traianus-Caesar Marcus Ulpius Nerva Traianus Augustus 98-117

Ha a kitörés 79-ben történt,akkór leginkább Vespasianus és Titus császárok idejéhez köthető,de semmi esetre Trajánhoz.

A Vezuv egy másik kitöréséről tesz emlitést IV.Constantin császár idejéből.Ez már egy bizánci császár aki álitolag a VII.században uralkodott.Tudni való, a hogy a könyv bevezetőjében is áll, hogy Münster régi irásokból állitotta össze a könyvét.Tehát ha naivságokat találunk a könyvben az nem az ő tudatlanságára vall.A meglepő az, hogy a könyvben nyiltan olyan tudományos állitásokat ir le amiért másokat eretnekséggel vádoltak meg.

A Monte Cassinói Apátság krónikái két későbbi kitörést is megemlítenek még: 1068-ból illetve 1078-ból.[4]
A kitörés erős robbanással indult 1631. december 15-e éjszakáján és paroxizmusa két napig tartott.[4][6]

A legerőteljesebb kitöréseket amilyen elnyelte Pompéjt és Herculaneumot Pliniusi kitöréseknek nevezik .Ilyen csak ezerévenként egyszer szokott előfordulni.Én azért fenntartással fogadom azt az állitást hogy ez a Pliniusi kitörés 79-ben történt.Láthatjuk hogy 1o78 körül is volt kitörés,az 1631-ik kitörés is pont 2 napig tartott akár a Pliniusi.Lehetséges hogy a pliniusi mesét csak az ezredforduló után találták ki,miután felfedezték Pompéjt.Ha megnézünk egy arcképet a pompei fraskókon inkább reneszanszkorinak tűnnek.

Featured image

Saját feltételezésem az,hogy a 79-es kitörés valójában 1o78-ban történt.Amikor a Krisztus születési dátumát 1ooo évvel vissza datálták,akkor tették át a kitörési dátumot 79-re.