fabsanyo

Gondolatok

Month: February, 2015

Feltárások ,leleplezések VIII.

Featured image

A Justinus irásaiban láttuk, hogy a Trojai háború,a pun háború,a Nagy Sándór hadjárata és más ókori események mintha ugyanabban a században zajlanának.Ez azt jelenti ,hogy amikór papirra vetették ezen történeteket,az embereket nem nagyon foglalkoztatta a kronológia.Az első ókori birodalom a történelem szerint a Görög birodalom volt,amely Athén és Spárta városállamokkal kezdődött.A régészeti leletek azonban azt tanusitják hogy az ezredfordulóig Athén helyén csak erdők és legelők voltak.Hogy lehet feloldani ezt az ellentmondást?

Zosimus:”Post expeditionem Troianam ad pugnam usque Marathoniam,nihil praedicatione dignum Graeci gessisse vel inter se vel adversus alium quemquam videntur.”-Tehát Zosimos szerint a Trojai háborút követően egész a Maratoni csatáig,nincs semmi emlitésre méltó,amit a görögök egymásközt vagy mások ellen elkövettek volna.(bizonyára háborúkra gondól).

Érdekes hogy Nagy Sándórt a hivatalos történelem görögnek,és a hóditásait görög hóditásoknak állitja be.De akkór miért makedon?Ha meg makedon,akkor nem görög.De az is lehet, hogy a Nagy Sándór hóditásait Zosimos után találták ki.

Tudjuk hogy Itália déli részét az ókorban Magna Graecia-nak nevezték.Számunkra mit is jelentett a Magna Hungária?Azt hogy a magyarok onnan vándoróltak be a Kárpát-medencébe.Akkór logikus módon nem e az van, hogy a görögök is a Nagna Graecia-ból vándoroltak a mai területükre?Hát nem mert náluk(jobban mondva azoknál akik a nagy nyugati történelmet megalkották) forditott a logika.De haladjunk mi a normális logika mentén.Tegyük fel hogy a görögök eredeti hazája dél Itália.Mi késztethette őket hogy kelet felé vándoróljanak? Ugy tudjuk, hogy mai időszámitás szerint 79-ben kitört a Vezuv.Itt egy rettenetes természeti katasztrófával néztek szembe a görögök.Több tizezer ember életét vesztette.Maga a kitörés félelmetes lehetett az ott élő nép számára,ha 3o km magas felhőoszlop emelkedett ki a vulkánból.A lecsapodó hamu bizonyára tönkre tette a termést és egy ideig lehetetlenné tette az élelmiszer termelést.Ez késztethette a görögöket a kelet irányba való vándorlásra.Ha megfigyeljük a Pompéjban talált freskókat és rajzokat rájövünk gogy nem ókori hanem középkori a viseletük.Ha elfogadjuk az ezerév betoldását az időskálába ,mindjárt világossá válik a kép.Igy a Vezuv kitörése 1o79-re kerűl.Nem sokkal 1o79 után el indúl az első keresztes hadjárat ugymond a szentföld felszabaditásáért.Valójában azonban ez nem más mint a görög-trojai háború.Troja meg nem más mint a későbbi Bizánc.A bizánci birodalom igy valójában a 11.századtól a 13.századig tartott.Bizánc mint város állam a 15. századig.

A következő linken megtaláljuk Bizánc történetét,a IV.keresztes hadjárat idejétől egész Bizánc törökök általi bevételéig.Az érdekes az, hogy nem találunk évszámokat.Az események csak bizonyos királyok meg hadvezérek nevéhez köthetők,amiből ki lehet következtetni a mai kronológia szerinti éveket.Ez a latin nyelvü irás nem jelenhetett meg hamarabb mint a mai időszámitás szerinti 15oo-as év.A mai kronológiát a 16. században állitotta fel Skaligeri.Tehát az azelötti évszámok nem lehetnek százszázalékig elfogadhatóak.Ezeket csak spekuláció utján következtették ki.

https://books.google.ro/books?id=iHx-ULm3t-AC&pg=PA441&dq=Georges+Acropolite+hunni&hl=hu&sa=X&ei=-AaPVMTsEMn-ygPNiIKADQ&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=Georges%20Acropolite%20hunni&f=false

18.old.”Nam Macedoniae et Traciae urbes prorsus exhaustae erant,crebris atque atrocibus exiguo tempore excidiis vexatae ,nunc a Latinis,nunc a Bulgaris et Scythis.Quid enim non fecissent gens sanginaria Scyithae,Cristianis crudeliter oppressis?Latini vero Scythis adeo clementiores non fuerunt,ut illorum immanitatem longo intervallo superarint“.–Igy Makedonia és Trákia szinte teljesen elnéptelenedett,a gyakori kegyetlen zaklatások miatt ,mikór a latinok,mikór a bulgárok,mikór a Szkiták részéről.Mit nem követtek el a kegyetlen Skiták a keresztények ellen?A Latinok azonban nem voltak a Skitáknál könyörületesebbek,söt a kegyetlenkedéseik jóval meghaladták az elöbbiekét.

De kik is voltak a szkiták.Az ókori történészek szerint az Istertől(Dunától) északra egész az északi jeges tengerig mind szkiták laktak.

22.old.”Scytharum gens est populosissima,magis versus Septentrionem habitans,quam ulae aliae nostri orbis:et quqmvis non prorsus Arctico polo subiecta,in eo tamen sita parallelo,qui maxime versus Septentrionem porrigitur:ut et veteres historici nobis tradiderunt,et nos quantum licuit diuturna experientia comperimus.”-A szkita nemzetség a leg népesebb.Az északi és más vidékeken laknak:Nem épp az északi sarkon de jól észak felé terjedtek el ahogy a régi történészeink ránk hagyták és ahogy napjainkban is láthatjuk.

Ebből világosan látszik,hogy a szkita egy gyüjtő név volt.Ide sorolták a magyarokat bolgárokat,vikingeket,besenyőket,tatárokat stb.Azok a Szkiták akik a Makedonokat,Trákokat,és bizánciakat szorongatták a bulgárokkal és latinokkal karöltve ,azok a Batu kán tatárjai voltak.Persze hogy össze játszottak a latinokkal ,amikór IX Gergely meghivására törtek be Európába.

Feltárások,leleplezések VII.

Featured image

Van egy közmondás ami igy szól:”Az vagy amit megeszel”.Ám az ember nem csak fizikailag táplálkozik,hanem szellemileg is.És valóban amilyen szellemi táplálékot vesz magához az ember,olyanná válik.

Ha megnézzük a képen látható portrét,láthatjuk hogy tökéletesen bele illik a reneszánszkori embertipusokba,amikor a papok a hitet még karddal védelmezték.Ez a Dionisius Petavius aki maga is katolikus pap volt és a Jézus társaság tagja,a világtörténelmen hagyta az ujlenyomatát,és ez a történelmi szemlélet azóta sem változott.A XVI.-XVII. század, amikór a nevezett hittudós-történész “áldásos” tevékenységét végezte, a nagy földrajzi felfedezések és egyben a nagy honfoglalások és gyarmatositások kora volt.A történelem és vallási szemlélet ezen tevékenységeknek volt hivatott jogi és erkölcsi hátteret biztositani.Ebben a kórban történtek a legnagyobb népirtások és üldöztetések és mind vallási alapon.Ahhoz hogy ezek a kegyetlenségek elfogadhatók legyenek a tömegek számára, a történelmet ugy kellett megirni,hogy abból az derűljön ki, hogy a multban még nagyobb népirtásokra került sor.A bibliát meg ugy, hogy az Isten a népirtással tökéletesen egyetért, ha a kiirtandó nép nem akarja őt elfogadni ,vagy elfordul tőle.Igy zőld utat nyitottak az etnikai tisztogatások elött.Egy etnikum mindig nagy szálkát jelentett a többségi nemzet számára,kivált olyankór amikór az az etnikum magasabb kulturális nivón élt és ezért nem kivánt asszimilálódni a többségi nemzetbe.Ugy a világtörténelmet valamint a bibliát, ebben a kórban öntötték a mai formájába,és ebben nagy szerep jutott Dionisius Petaviusnak és társainak.

A legtöbb történész, munkáikban mindig hivatkoznak régebbi történészekre, ugy mint Herodotus,Pompeius Trogus,Zonaras,Zosimos ,Justinus,stb.Ezen történészek munkái általában töredékekben maradtak fenn, vagy teljesen elvesztek.Ha azonban elolvassuk ezen történészek munkáit,már mint ami fenn maradt,láthatjuk hogy egyszerű mesékről,legendákról van szó,ahól sem évszámok sem a pontos főldrajzi helyek nincsenek feltüntetve.Az uralkodók és népek nevei bizonytalanok,nincsenek szinkronban más történészek irásaival.Vegyük például Justinus irását,aki azt állitotta hogy Pompejus Trogusnak (akinek irásai eltüntek) a munkáit irja le egy összevont formában.Itt az események Nagy Sándor apjával kezdődnek és Nagy Sándorral végződnek,de ugyanott szerepelnek a trojai háború hősei,a pun háború hősei mintha csak egy-két generáció választotta volna el őket egymástól.

Az eredeti irásokat szinkronba kellett hozni egymással,és ugyanakkór olyan formába önteni ami az akkori hatalmasságok érdekeinek megfelelt.Bár mennyire probálták azonban pallérozni ezen irásokat a hamisságot mindig ki lehet mutatni.Ahól két állitás szöges ellentétben áll egymással ott legalább az egyik hamis,de a legtöbb esetben mindkettő.

A Wikipédián ez áll:”A Septuaginta a héber Biblia görög fordítása. A latin nyelvű cím jelentése: „hetven”. (Az eredeti görög cím az ugyanezt jelentő Hebdomékonta.) A Septuaginta keletkezéséről azt tudjuk, hogy a Talmud (M’gilá 9a.) és az évszázadok óta közismert ún. Ariszteasz-levél szerint 70, vagy 72 zsidó tudós készítette a héber Biblia görög fordítását az egyiptomi Pharosz szigetén, Alexandria szomszédságában, II. Ptolemaiosz Philadelphosz (i. e. 285–246) utasítására. A király udvarába rendelt hetvenkét nagyhírű tudóst Jeruzsálemből, hogy elkészíttesse velük a Tóra tökéletes görög fordítását. Bár a rabbik egymástól teljesen elkülönítve dolgoztak, a munkájuk végeztével összehasonlított görög szövegek egymással azonosak voltak.”

Kedrénosznál meg ezt találjuk:”Anno mundi V CIƆ CCXI,regnum Alexandriae et Aegipti Ptolemeus Philadelphus,gessitque id annos XXXVIII.Hic sacras litteras,sed et reliquos Chaldaicos,Aegiptiacos,Romanos aliisque linguis scriptos libros,opera doctissimorum Ebreorum in Graecum sermonem transcripsit,libros numero ad CCCIƆƆƆ :eosque in sua Alexandrina biblioteca reposuit.Ebraicorum librorum translatio diebus omnino LXXII absoluta est”
-Itt a 72-es szám már nem a fórditók számát jelöli,hanem a napok számát amennyi idő alatt történt a forditás.Ebből látszik, hogy hiteltelen a történet.Itt is ugyanolyan legendával állunk szembe mint a Krisztus halotti leple,ami mikor torinoi mikor edesszai.

https://books.google.ro/books?id=svg1AAAAMAAJ&pg=PA82&dq=matthias+scythians&hl=hu&sa=X&ei=EkxdUpuWC7Cf7gaZ0YH4CQ&ved=0CDsQ6AEwAQ#v=onepage&q=matthias%20scythians&f=true

Justinus:25o.old.:
Namque Judaeis origo Damascena,Siriae nobilissima civitas:unde et Assiris regibus genus,ex regina Semirami fuit.Nomen urbi a Damasco rege inditum:in cuius honorem Sirii sepulcrum Arathis uxoris eius pro templo coluere,deamque exinde sanctissime religionis habent.Post Damascum Azelus,mox ejus Adores,et Abraham,et Israhel reges fuere.Sed Israhelem felix decem filiorum proventus majoribus suis clariorem fecit.Itaque populum,in decem regna divisum,filiis tradidit,omnesque ex nomine Judae,qui post divisionem decesserat,Judaeos appellavit.colique ejus memoriam ab omnibus jussit,cuius portio omnibus acceserat.Minimus inter fratres Josef fuit:cuius excelens ingenium veriti fratres,clam interceptum peregrinis mercatoribus vendiderunt..A quibus deportatus in Aegiptum cum magicas ibi artes solerti ingenio percepisset,brevi ipsi regi percarus fuit.Nam prodigiorum sagacissimus erat,et somniorum primus intelligentiam condidit.:nihique divini juris humanique ei incognitum videbatur:adeo ut etiam sterilitatem agrorum ante multos annos providerit:perissetque omnis Aegiptus fame,nisi monitu ejus rex edicto servari per multos annos fruges jussisset.:tantaque experimenta ejus fuerunt,ut non ab homine,sed a Deo responsa dari viderentur.Filius ejus Moses fuit.,quem praeter paternae scientiae hereditatem,etiam formae pulchritudo commendabat.Sed Aegiptii,quum scabiem et vitiliginem paterentur,responso moniti,eum cum aegris,ne pestis ad plures serperet,terminis Aegiptii pellunt.Dux igitur exulum factus,sacra Aegiptorum furto abstulit,que repetentes armis Aegiptii,domum redire tempestatibus compulsi sunt.Itaque Moses Damascena antiqua patria repetita,montem Sinan occupat,quo septem diem jejuno per deserta Arabiae cum populo suo fatigatus,cum tandem venisset,septimum diem,more gentis,Sabbatum appellatum,in omne aevum jejuno factavit:quoniam illa dies famem illis erroremque finierat.”
Magyarul:Tehát a zsidók származási helye Damascena Sziria nemes városa,ahol Szemirami királynő leszármazottai uralkodtak.A város neve Damaszkus királytol származik ,kinek tiszteletére a sziriaiak templomot emeltek, ahol a legszentebb vallást gyakorolták.Damaszkusz után Azelus,ez után Adores , Ábrahám és Israhel királyok következtek.De Israhel abban a szerencsés helyzetben volt ,hogy 1o fia született.Igy a nép tiz törzsre oszlott, akik Juda után mind ezt a nevet kapták.A testvérek közt Jozsef volt a legfiatalabb.Mivel nagyon tehetséges volt ezért a testvérei irigységük miatt eladták őt vándór kereskedőknek,akik tovább adták őt Egyiptomba.Ő nem csak nagyon bölcs volt, de álomfejtő is.Nem volt sem emberi sem isteni dolog ami rejtve maradt volna elötte.Az egyiptomi fáraonak megjövendölte a hét évi száraz éveket és azt is ,hogy hogy lehet elkerülni az éhséget.Nagy tapasztalattal rendelkezett amit nem embertől, hanem az Istentől kapott.Az ő fia Mozes volt, aki örökőlte a tudományát.De ebben az időben Egyiptomban különböző betegségek kezdtek terjedni:ugy mint a rűh,bélpoklosság pestis.Erre a vezér(Mozes)elrendelte az exodust,magukkal vive az ellopott szent tárgyat.Az egyiptomi katonaság utánnuk eredt, ezen szent tárgyat visszaszerezendő,de a vihar megakadályozta őket ebben.Igy Mozes vissza akarván térni Damascénába a régi hazájába,elfoglalta a Sinai hegyet,miután hét napig étlen szomjan bolyongtak az Arab sivatagban.Mivel ez a hetedik nap szombatra esett,ezért a szombatot a következő századokban ünnepelték mivel ekkor ért véget az éhezés.

Ez a verzió teljesen nélkülözi a csodákat,amelyek a bibliában fellelhetők.Mozes nem csapkodja botjával a Nilust, hogy az vérré változzon.Különben ma már tudjuk hogy a Nilus vize bizonyos időközökben Mozes nélkül is vörös szinűre vált.Szó sincs arról hogy a fáraó vissza tartaná a zsidó népet, vagy hogy 43o évig szolgaságban lettek volna Egyiptomban. Hisz itt Mozes Jozsefnek a fia.A szent tárgy amit elloptak, nem biztos hogy arany volt,lehetett az szent irat is.Persze ez sem valami dicséretes dolog,azonban egy legendában nem kell mindent szószerint venni.Hogy bizonyos titkos tudást magukkal vittek,ami irott formában is megvólt az lehetséges.Itt nem esik szó a csecsemőket gyilkoló angyalról, aki ugyebár a zsidó nép cinkosa.Nincs szó a szomszédok kirablásáról.Arrol sem ir hogy a fáraó hadseregét elnyelte volna a vörös tenger vize.Egyszerűen a vihar akadályozta meg őket abban, hogy utól érjék Mozest.Amilyen tárgyilagos az irás ,ha nem tudnánk, hogy az ókorban irták, mert ugye Justinus ókori történetiró,azt hihetnénk hogy ujkori hamisitvány.

Ahogy az elején irtam, egy embernek ,vagy egy népnek olyan lesz a karaktere,amilyen lelki táplálékkal etetik.Valyon kiknek állt érdekében egy olyan történelmet varni a zsidó nép nyakába,amivel megetetve bármelyik nép tórzszülötté válhat.S mivel a biblia Europa szerte terjesztve volt és van mai napig, igy minden europai nép lelke torz.Azon el kéne gondolkozni hogy megéri e egy népnek a kiválasztottság fejébe,ami valójában olyan mint a mai politikusok igéretei, (tehát a bizonytalan jövő meséje) ,magára vállalni egy olyan mult meséjét, ami ezért őt gyülöletessé teszi más népek elött?.Ha azonusulni tud ezzel a multtal, akkór ez egy olyan jellembeli torzulást okoz, ami a jelenben és a jövőben csakis a környezetével való konfliktushoz vezet.Persze vannak más “szent iratok” is amelyek másfajta fanatizmust produkálnak,de kérdés hogy egyik fanatizmussal le lehet gyözni a másikat?
Az az intelligens parazita réteg amely a nyakára telepedett zsidónak és nem zsidónak, érdekelt a hamis történelem fenntartásában és terjesztésében, mivel ezáltal tudja egymás ellen ugrasztani a népeket és igy uralkodni rajtuk.”Divid et impera!”

Feltárások,leleplezések VI.

Jelenleg a kronológia tekintetében ugy állunk,mint a sötét középkórban a főld kerekségét illetőleg.Hiába bebizonyitották a tudósok, hogy a főld gömbölyű,de mivel ez nem egyezett az akkori vallási dogmákkal,igy oriási volt az ellenállás.A vallási vezetők és a világi hatalmak akkor is attól tartottak,hogy ha meginog a hit,összeomlik a társadalmi rend.Ugy tűnik, hogy most is megprobálják minden lehető modon megakadályozni ,hogy kiderüljön az igazság.Megdöbbenve veszem észre hogy a Wikepedián (http://hu.wikipedia.org/wiki/Kronol%C3%B3gia) a kronologia tárgyalásánál meg sincs emlitve az anno mundi,holott a keleti keresztény egyházak több mint 1ooo évig ezt az időszámitást hasznáálták.Miért félnek ettől annyira mint ördög a kereszttől?Hát azért mert ez a kulcs, ami leleplezi a hamisitást a Scaligeri-Petaviuszi kronológiában.

A hivatalos álláspont szerint az Anno Dominit (Krisztus születése szerinti időszámitás) Dionisius exiguus vezette be 532-ben.Erről olvasni lehet Toth Gyula “A Nagy ciklus ” cimű irásában.Az a tény, hogy a pápák illetve a katolikus egyház mégsem fogadta el,vagyis nem alkalmazta ezt egész a 11.századig, több dologra ad alkalmat következtetni:1.Krisztus iránti tisztelet hiány a pápák részéről.2.A pápák nem fogadták el a Dionisius Exiguus által számitott születési dátumot.3.A 11. század elött nem is léteztek pápák.Ha bebizonyosodik az ezer éves idő betoldás ,akkor a következtetés harmadik pontja érvényes.

Az egyik Wikipédia oldalon ez áll:
According to the Catholic Encyclopedia, popes continued to date documents according to regnal years for some time, but usage of AD gradually became more common in Roman Catholic countries from the 11th to the 14th centuries.[24] In 1422, Portugal became the last Western European country to switch to the system begun by Dionysius.[25] Eastern Orthodox countries only began to adopt AD instead of the Byzantine calendar in 1700 when Russia did so, with others adopting it in the 19th and 20th centuries.”
Magyarul:A katolikus enciklopédiának megfelelően,a pápák a dokumentumaikat valamely uralkodó ideje szerint datálták,az anno domini a római katolikus országokban csak a 11-14.századtól kezdték használni.A keleti ortodox egyházakban pedig csak a 17,söt 19.századtól.

Tehát a 17.-19.századig a keleti kersztény egyházak az anno mundit használták.Az anno mundit az az a világ teremtése óta eltelt időt a bibliában leirt időrendből lehet kiszámitani.Ha valaki csalás nélkűl ezt kiszámitotta, ugy ahogy az a Constantin Radu Conradu “Contradictii biblice “ cimű könyvében található bibliai kallendáriumban áll,akkór azt látja hogy Jézus az V. évezredben született vagy is anno mundi szerint 4348-ban.Csakhogy a vallási dogmákban Krisztus az isteni ember,egy uj Ádám.Mivel Isten Ádámot a hatodik napon teremtette,igy a kiliánizmus értelmében Krisztus a hatodik évezredben kellett szülessen,vagyis 55oo körűl.Idővel megpróbálták ezt az ezeréves ürt eltüntetni oly módon, hogy manipulálták a bibliai évszámokat, ugy ahogy ez a Kedrenos krónikájában is áll,kihozva az 55oo -as évet a Krisztus születésire.A probléma abból adódott hogy a bibliát nem merték korrigálni.Ismeretes hogy milyen átkok vannak kilátásba helyezve a biblia végén azok számára akik bármit is megváltoztatnak ezen irásokban.

Akik Anno Domini szerinti dátumokat irtak,tudatában lévén az ezeréves időeltolódásnak,ezt az ezer évet már nem az eredeti biblia szerinti Krisztus születési dátumához adták,hanem az utólag manipulált születési dátumhoz.Igy lett az anno mundi 6732-ből mikór 1232,mikór 232.Igy lehetett a kunokból hunokat csinálni,igy kerülhettek vissza az 11o6-ban lezajló bizánci-pannoniai háboruk a 1o6 körüli dák háborúkhoz.

A történészeknek bevett szokásuk, hogy egyes helynevekből személyiségek nevét és az ezekhez kapcsolódó fiktiv történeteket gyártsanak.Troja helynév valóban létezett Kisázsiában.Ugyanakkór léteztek trójai kövekből épitett oszlopok.Ezért nincs kizárva, hogy a Traján oszlopa valójában a kő minőségétől kapta a nevét amiből készitették.A trojai kő tudni való hogy a legfehérebb márványkő.Igy az sem egyértelmű, hogy az oszlopon található dombór művek miről mesélnek.
https://books.google.ro/books?id=-oFcAAAAcAAJ&pg=PA275&dq=columnis+de+Trojano+lapide&hl=hu&sa=X&ei=chPGVIdJhdbtBuqQgOAH&ved=0CCIQ6AEwAA#v=onepage&q=columnis%20de%20Trojano%20lapide&f=false

A 286.old. ” Imposita fuit XII variis columnis de Troiano lapide,altis pedes XXV ab Austri et septentrionis parte sustinebant aedificium.“-Itt egy az ókorban Leo császár idejében történt tüzvész után veszi számban hogy mi maradt az egyik templomból:12 trojáni kőből épitett oszlop,amelyek az épületet tartották.A Közel-keleten nagyon sok ilyen templom romjai találhatók,amikre lehetett irni egy-egy mesét,amikór elkezdték irni a történelmet.
Ám de van egy Trajanopolis is csak nem lehet tudni hogy hol:”The only geographer who speaks of Trajanopolis is Ptolemy,[3] who wrongly places this city in Greater Mysia (another region of Asia Minor). It was founded about 109 by the Grimenothyritae, who obtained permission from Roman emperor Hadrian to give the place the name of his predecessor. It had its own coins. Hierocles calls it Trajanopolis.[4]”(Wikipedia)-Az egyetlen földrajziró aki Trajanopolisról ir Ptolemeus ,aki tévesen Nagy Mysiába helyezi.1o9-ben alapitotta Grimenothyritae aki Hadrian császártól kapta erre az engedélyt a nagy elődje tiszteletére.
A történészek általába keverik a Mysiát Moesiával,vagyis mikór igy mikór ugy irják.Mysiát kisázsiába helyezik,Moesia pedig tudott dolog hogy a Duna-Száva környéki térség.Itt zajlottak a bizánci-pannoniai háborúk 11o6 körül.Észre lehet venni hogy a történelem könyvekben gyakori, hogy ugyanolyan vagy nagyon hasonló névvel helységek jelennek meg földrajzilag különböző helyeken.Ilyenkór mindig felmerülhet a csalás gyanuja.
Fomenkóék elég részletesen foglalkoznak az ezeréves időcsusztatással:
http://books.google.ro/books?id=YcjFAV4WZ9MC&pg=PA120&dq=saturn+scythe&hl=hu&sa=X&ei=lK2lU7OxGejR7Aa5k4CIAQ&redir_esc=y#v=onepage&q=saturn%20scythe&f=false
Egyebek közt ezt irják:”This hipothesis of ours concurs with the known fact that medieval Italians designated senturies by hundreds:trecento(or the 3oo s)the XIVcentury cinquecento(or the 5oo s),the XVI century” .-A hipotézisünk egybevág azzal a ténnyel ,hogy a középkori Itáliaiak az ezred utáni éveknél csak századokat irtak:a XIV századra:a háromszázas évek,a XVI századra az ötszázas évek.
Ugyanakkór azt is észre vették ,hogy nagyon sok középkori évszámnál az ezret nem egyessel jelzik hanem i-vel vagy j-vel ,ami nem más mint a Jézus név kezdő betüje.Ezzel jelezve hogy ott valójában az ezer évet le kell irni.

A történelem akár a hit érzelembeli kérdés.Amikór ezeknek az igazság tartalmát firtatják,akkor az érintettek ugy érzik, hogy a létüket éri támadás.Az érzelem negativ megnyilvánulása a bosszú.Az Uj Ádám épp abban különbözik a régitől hogy uralkodni tud az érzelmein,le tudja győzni ugy a kivánságait,(amire ugye Ádám és Éva nem volt képes),valamint a bosszú vágyát.Ne feledjük, hogy a bibliai történelemben még létezett egy Uj Ádám,akit Noénak hivtak.Maga a neve is Uj emberre utal.Noé nagyon kemény átkot mondott ki a Kám fiára Kanaánra,tudva hogy ez jobban fáj Kámnak mintha csak ötet átkozta volna meg.Sokan csodálkoznak hogy miért ez a kemény átok,holott valójában Noé volt a hibás mivel lerészegedett.A Károli Gáspár bibliájában az áll hogy Kám csak azért volt bünös mert meglátta az apját meztelenűl.Azonban régi irásokban az áll hogy Kám kiherélte Noét amig ez részeg kábulatban volt.És valóban a bibliában sincs szó ,hogy ez után Noénak még gyerekei születtek volna,pedig akkor igen szükség volt a népszaporulatra.A bizánci kórban amikór a bibliát is összeállitották,az emberherélés mindennapos volt.A régi krónikákban az áll, hogy szkita gyerekeket fogtak el és eunuchokat csináltak belöllük.Ezek nem csak mint szolgák a császári udvarban,hanem a legmagasabb funkciókat is betöltötték,ugyanugy mint a janicsárok a török időkben.
Idézet a Nicephoro Briennius kronikájából:
Monachus Eunucus contubernalis Alexio a matre datus…Sic Alexius ad Imperatorem in Palatium rediit.Eunuchus vero cum omnibus copiis adversus Melissenum movit,ac fines Bithynie transgressus …”-Amikór Alexius császár a tábórba ment,az anyja egy eunuch papot adott melléje…amikor Alexius császár vissza ment a palotába az eunuch vezette a sereget Melissenum irányába,Bithinya határáig….”

És mégsem a bizánciak voltak a barbárok,ugyanis ök minden más nemzetet barbárnak neveztek.És ezek az események nem az ókorban történtek hanem a középkórban,ugyanis Alexios 1o81-ben kezdett uralkodni.

Az Uj ember sajnos nem nagyon jelenik meg még a vallási vezetők közt sem.És szerintem ami a különböző felekezeteket elválasztja nem értelmi, hanem érzelmi alapú.A Wikipedián például ez áll:”Ősi szabály szerint az Ortodox Egyházban a Húsvét nem eshet egybe a zsidó húsvéttal. Ha ugyanakkorra esne a zsidó húsvét, akkor az ortodox keresztények a Húsvét ünnepét egy héttel későbbre halasztják”.Vajon ez egy egyszerű zsigeri viszolygás,vagy valamiféle visszavágás valamiért.Amig nem tanuljuk meg az érzelmeinken való uralkodást,addig mindig számithatunk a legrosszabra.