Feltárások,leleplezések II.

Historia est testis temporum,lux veritatis,vita memoriae,magistra vitae ,nuncia vetustatis.”
“A történelem az idők tanusága,az igazság fénye,az emlékezet élete,az élet tanitója,a régi kórokról való tudósitás.”

Észrevehetjük hogy a XVI.század közepe táján a könyvirás és nyomtatás robbanás szerüen megindul.Ez egy vulkán kitöréséhez hasonlit,amely vulkán évszázadokon keresztűl le volt folytva .Az irások szinte kizárólagosan latin nyelven jelennek meg,és át vannak itatva a zsidó-keresztény szellemiséggel.Ez nem csoda,mivel a középkori irástudók mind ebben a szellemiségben nevelkedtek.A reneszansz korában a tisztángondolkodó irástudók mindinkább rájöttek a katolikus dogmák tarthatatlanságára,de az Egyháznak még tul nagy volt az ereje ahhoz hogy szembe merjenek menni ezekkel a dogmákkal.A változás akkor állt be,amikór a Magyar-birodalom szétesett a török invázió miatt.Ez valoságos sokkhatásként érte az Egyházat és az egész nyugati világot.

Ebben a kórban komoly tudományos életről nem beszélhetünk.A szellemi tevékenység szinte kizárólag csak vallási téren zajlott.A szembenálló felek a konzervativ katolikus egyház egyfelől,másfelöl pedig a reformáció képviselői.A török előnyomulás a reformáció képviselőinek kedvezett.Tudni való hogy vallási szempontból a török hatóság a legnagyobb toleranciáról tett bizonyságot.Igy a katolikus Egyház ha nem akarta teljesen elveszteni a hatalmát, kénytelen volt teret engedni az uj eszméknek.

Az uj eszmék mindig az okos emberek agyából jönnek ki.Valamikór a keresztény vallás is egy uj eszmének számitott.Azt is okos emberek dolgozták ki.Kereskedőkből lettek az első irástudók.Ez nem meglepő,mivel nekik föltétlen szükségük volt az áruk leltározásához.E mellett utazásaik során érintkezésbe kerültek különböző kulturákkal.Idővel rájöttek, hogy az anyagi árucikkek mellett nagyon jól eladhatók a szellemi árúcikkek is ,söt hosszú távon sokkal nagyobb haszonnal.Igy jelentek meg az első irások.Irott szabályokkal intézményeket lehetett létrehozni.Ezek lehettek állami és vallási szervezetek .Ezek egyszerűen cég alapitás mintájára születtek.Az alapitó mindig ügyel arra hogy magának és az utódainak bizonyos előjogokat biztositson.Igy született meg a dinasztia és választott nép fogalma.

A legjobban terjesztett vallás a zsidó vallás és ezek deriváltjai.Ezek képviselőit nevezhetjük zsidóknak,vagy izrael vándorló népének.Irástudó, kereskedő, nemzetközi elitet képviseltek,kiknek a legfőbb tevékenysége a kereskedés mellett a vallásuk terjesztése .Mivel választott népnek tartották magukat ,igy a vallásuk is elkülönült a többitől.Sokkal szigorubb,sokkal több előirásnak kellett megfeleljen.Arra rájöttek, hogy idővel  a “szürke állomány” is megfakúl,pedig ennek az elitnek a fennmaradását csak is a “szürkeállomány”biztositja,ezért kidólgoztak egy olyan praktikát,aminek segitségével mindig ujra lehet tőlteni a gyengülő szürkeállományt.Ez nem más mint “Izrael elveszett bárányjainak megkeresése és vissza terelése a nyájhoz”.

A vallások terjesztése olyan kiváltságokat biztositott a terjesztőknek ami egyáltalán nem tetszett a világi hatalmak képviselőinek.Ez utobbiak,ha nem akarták elveszteni a hatalmukat ,muszály volt hogy magukhoz ragadják a vallás vezetését.Igy lett a császárokból Pontifex Maximus.Idővel az intézményesitett Egyház mind inkább önállóságra törekedett.Habár az Egyháznak saját vezetője volt ,azért a két intézmény,a vallási és világi hatalom mindigis egymásra volt utalva.

A Magyar birodalom a Katolikus egyház egyik védő bástyája volt. Ennek az összeomlása oriási változásokat eredményezett nem csak fizikai, de szellemi téren is.Először is megrenditette a hitet.Ahhoz hogy ez vissza állitassék,meg kellett okolni, hogy miért engedte meg a keresztények Istene a pogányok(törökök)térhóditását Európában.A bünbakk keresés nem váratott magára.A magyarság bűnei miatt történt ami megtörtént.A biblia szerint “a bűn zsoldja a halál”.E szerint ha egy nép bünös,akkor kitöröltetik az élők sorából,vagyis gyökerestől kivágatik.A gyökér a történelem.Ezért át kellett irni a tőrténelmet.Ha az addigi irásokban(lásd a Choniate krónikát) tudomás volt a szkita-hun-magyar folytonosságról,ezt el kellett törölni.Minden olyan irományt ami e mellett tanuskodott,meg kellett semmisiteni és a magyart mint nemnzetet egyszerüen elfelejteni.A hunok helyett a gótokat,a szkiták helyett dákokat,jobb esetben gepidákat telepitettek a történelembe.Csak is egy ilyen intézkedés menthette meg a hitet.A cél pedig szentesiti az eszközt.

Ugye az érdemtelen örököstől elveszik az örökséget.A történelmi örökséggel az Egyház sáfárkodott, és át is ruházta az örökséget a németekre, a gót elmélettel.Mivel ebben az időben még élénken tudatban volt a szkita-hun-magyar folytonosság ,ezért első lépésre minél rosszabb szinben kellett feltüntetni a szkitákat és hunokat,hogy a jó keresztény magyar még az emlitésüktől is irtozzon .Aztán történelmileg leválasztani őket a magyarokról.Ez persze nem kis feladat volt.Papok serege évtizedeken keresztűl irták át a történelmet Az alább megadott könyvnek csak az elolvasása is fáradságos munka,de mennyit izzadhatott a szegény pap amig ennyi hazugságot össze tudott hozni.Az hogy ezt a könyvet megrendelésre és felsőbb utasitásra,nem pedig joszántából irta,az kiderül onnan,ahogy megemliti azon történészek nevét is akik más véleményen vannak.A szerző neve is ugy tűnik hogy csak egy fedőnév: Io.Magno Gotho,Archiepiscopo Upsalensi.
http://books.google.ro/books?id=gvn2K2t6RJUC&pg=PT53&dq=cantaturi+carmina+cato&hl=hu&sa=X&ei=eJKFVJqkL8f2O_zhgJgP&ved=0CDgQ6AEwAw#v=onepage&q=cantaturi%20carmina%20cato&f=false

Magogus igitur Noe ex filio Iapheto nepos Scythiae gentis pater...”-Tehát a szkiták őse Magóg.Tudnivaló hogy Magóg a keresztény Isten egyik ellenlábasa.

A gótok vándorlása a szerző szerint Berico idejében kezdődik, az özönviz utáni nyolcszáz harminchatodik évben.Ezzel egyidőben emlitést tesz a gepidákról(tudni való hogy ezek isKárpát-medencei őslakók), mint a gótokkal rokon nemzetről,de mindjárt le is mondja őket lusta balfácánoknak(A lényeg hogy ne legyenek szimpatikusak a magyarság számára). “Sicidem lingua gothica tardum et ineptum Gepam per convitium appelat.“Aztán röviden semmi komplikáció nélkül azt mondja hogy a gepidák elmennek az oláhokhoz:”Gepidae ad Valachos se transtulerunt.“(Ugye Magyarország már nincs ,nem is volt,nem islesz)

Van egy rakás mesterien kitalált név:Berico,Gotilla,Baltus,Gadaricus stb.,ezek vezetése alatt északról délre vándoróltatja a gótokat,akik állandóan a szkiták legyözésén munkálkodnak.Ez meg is történik Filimer idejében.”Ea maxima et insuperabili multitudine Scythae post acerrimum bellum superati funduntur et profligantur:nec ante quievere Gothi,quam usque ad confinia Maeotidis paludis pervenere.”-Kemény harcok árán legyőzték és megsemmisitették a szkiták mérhetetlen nagy seregét,de addig nem pihentek a gótok amig el nem érték a Meotiszi mocsarakat.

Ez után a gótok egy ideig megállapodnak a Meotiszi mocsarak melett.”Prima itaq Gothorum sedes in Scythia magis memo randa fuit ad mare Ponticum:inde genti iam nomen magis inclaruit:inde dicti sunt Scythae,hoc est Scytharum victores.“(caput XIII.)”A gótok első szállás helye a pontuszi tenger partján:ahol már a nép(nemzet) neve homályossá válik:mert ahol azt mondja hogy szkita ott a szkiták legyőzőiről van szó”-Ez aztán az igazmondás egy egyházi ember szájából.De hát a hazugságot muszály valahogy kimagyarázni.Aztán a kimmereket is ök szalasztják meg.Mindez az özönviz utáni nyolcszáz kilencven ötödik esztendő körűl,vagyis Krisztus születése elött 14o9-ben.Ez jóval a trojai(Kr e.13 sz) háború elött .Tehát a gótok északról levándorolnak a Fekete tengerig 59 év alatt és e közben majd nem teljesen kiirtják a szkitákat.Csakhogy Choniate bizánci kronikás szerint nem hogy Kr.e. de még Kr.u.is a 12 században is a bizánciakat szkiták háborgatják.

A sok hazugság mellett azért a szerző néha kimondja az igazat is:

Preterea quod Gothi nunc Cimerij,nunc Traces,nunc Pontici,nunc Daci,nunc Mysij,sive alio quovis nomine appellati fuerint…”” egyesek a gótokat mikor kimmereknek,mikor trákoknak,mikor pontusziaknak,dákoknak,Mysiaiaknak nevezik”.Na ilyen zavaros vizben lehet halászni!Ugye a fönt emlitettek mind nemzetek,latinul gente.De ha ugrasztjuk az n betüt,ahogy a régi latin irásokban áll, akkor a genteből gete lesz,amit gethe-re nemesitenek és egy külön nemzetnek deklarálják.Ezt a trükköt alkalmazta Jornandes amikór megirta a Getica cimű müvét,amit aztán egy sereg történetiró majmól, köztük emlitett szerző is.Miért nem Gothica a mű cime?Talán ugy gondolta hogy félhazugság igazság?Talán inkább azért mert akkor az emberek még szemérmesek voltak.Az ostrogotokat még ostrogeteknek(keleti nemzet) hivták,a vizigotokat meg vestregeteknek(nyugati nemzet).Ma már nincsenek ilyen gátlások,lehet hazudni szégyentelenűl,és ez a Ma már tart egy pár száz éve.A lényeg az ,hogy az irások lehetőleg szinkronba legyenek.Ha mégsem,akkór valahogy ki kell magyarázni:

Igitur collectis validissimis copiis,.quas existimabat Gothorum potentiae pares,arma in Decibalum promovit.Sed non erat tam facile gentem fortissimam a semel occupatis sedibus exturbare.”-“Tehát a gótok össze gyüjtöttek egy hatalmas sereget és a fegyvert Decebál ellen forditották(de mivel ennek nincs nyoma más irásokban,ezért jön a magyarázkodás):De nem volt könnyű egy erös nemzetet egy-kettöre kiverni az elfoglalt szállásterületükről.”

Continuaturus Gothorum Principum succesionem,consideró Rodericum Archiepiscopum Toletanum proximum locum post Magnum Philimerum Magni Gadarici filium,tribuisse Zentae doctissimo Philosopho,quem alij rectius affirmant Gothis prefuisse,postquam commutatis sedibus ex Cimerijs ad Mesiam,Traciamque et Valachiam descendisse.”-Tehát Rodericus Toletanum(Toledo?)püspöke ugy gondolja,hogy Filimert Zenta követte a gotok vezetésén,egy tanult filozofus.Ez után a gótok Kimmériából áttelepűlnek Moesiába,Tráciában és Valachiába”.Amint látszik itt nem a valós tények igazsága,vagy a logika a fontos, hanem egy főmuftinak az állitása,vagy rábollintása.Ha figyelembe vesszük az évszámokat,az egész irás egy nagy mese akár csak a Jordanes Getikája is egyébként,de a baj az, hogy aztán történészecskék serege ezekre hivatkozva és ezeket kifésülve, már mindent valós történelmi tényként tárgyalnak.

Hogy mindenáron érvényt szerezzen a gót mesének előhuzza a nyelvi kártyát:
Cui etiam veritati satis efficax argumentum prestant plurima Scandianorum Gothorum vocabula,que hodie vulgari Italorum sermoni immixta audiuntur:sunt que in Italiam per Gothos procul dubio translata“.Nem kevesebbet állit minthogy az olasz nyelvben fellelhető germán szavakat a gótok vitték olasz főldre.Az eszébe sem jutna hogy a 12-13.században dél-Itáliában a normannok ,északon pedig a németek tanyáztak.

A hunokat ugyanolyan csunya vadembereknek irja le akárcsak Jordanes,de Attila szállás helyét Priskostól idézi:
Erat hic vicus a forma et magnitudine urbis nihil diversus,in quo lignea moenia,ex tabulis nitentibus fabricata vidit:quarum tabularum compago ita solida videbatur,ut vix ab intento posset iunctura tabularum comprehendi.Erant triclinia ambitu prolixiore distincta,porticusque,in omni decore dispositae,area vero cortis ingenti ambitu cingebatur,ut amplitudo ipsa Regiam aulam ostentaret.Fuit Attila brevi statura,patenti pectore,capite grandiore,minutis ocilis,rarus barba,canis asperus,simo naso retroque, colore incessu superbus oculorum aciem huc illuc torue circumferens,extabatque.In ipso motu corporis animi elatio bellicae rei cupidus,sed manu temperans,consilio utilis,suplicationibus exorabilis,propitius in fide semelreceptis et Attila quidem talis fuit”.

“Ez egy falu volt amely formában és nagyságban semmiben sem különbözött egy várostól,ahól a faépületek fényes deszkából készültek,amely deszkák olyan ügyesen voltak összeillesztve hogy az illesztések helyét nem lehetett észre venni.Az ebédlő egy hosszu oszlopsorral ellátott terem mindenfelé földiszitve.Az épületet egy hatalmas udvar vette körül amely bármelyik királyi udvarral vetekedhet.Attila alacsony termetű, domború mellkassal,nagy fejjel,kis szemekkel,gyér szakállal,kemény tekintetű,tonka orru,a szeme fölött egy beheggedt vágás nyoma.A testmozgásából le ri az előkelő harci szellem,de ura önmagának,jo tanácsokkal és jóindulattal van azok iránt akiket bizalmába fogadott.Ilyen volt Attila”.

A Bléda jellemzése ugy tünik hogy saját elképzelése a szerzőnek,mert nem ismerteti a forrást.Máskülönben elég logikusnak tünik.
Erat Bleda mitioris ingenij,qui et periculosas prohiberet expeditiones,reges Gothorum et Gepidarum,qui copias coniuxerant,et in quorum fide staret tota victoria spes,socios tanquam fratres,non subditos ab illo haberi tractarique contenderet.Ipso autem Bleda interfecto,Attila ipsos sibi potius subditos,quam socios habere coepit”.
“Bleda szelid lelkű volt,aki kerülte a veszélyes helyzeteket.A Gótok és a Gepidák királyaival,akik az egyesitett erejükkel és megbizhatóságukkal biztositották a gyözedelmeket,testvéri viszonyban volt,és nem ugy kezelte öket mint alattvalókat.Bléda halála után viszont Attila ugy kezdett bánni velük mint alattvalókkal s nem mint társakkal”.

Attila hunjait kimenti a 11ooo szüz legyilkolásának vádja alól azzal az érveléssel ,hogy mivel az esemény 237-ben történt igy ez nem vág össze a hunok V. századi tevékenységével.

Ez az irás abban különbözik a Jordanes Geticajától egyrészt,hogy sokkal bővebben tárgyalja az eseményeket,sokkal több gót királynevet emlit.Másfelől párhuzamosan a Vizigótok és Osztrogótok kalandjaival sokat ir a Skandináviában maradt gótok harci tetteiről a Dánokkal és más északi népekkel.