feltárások, leleplezések

“Historiam si adsit,ex pueris facere senes:sin adsit ex senibus pueros.”-A történelem elsajátitása gyerekből öreget,a nem elsajátitása öregből gyereket csinál.

Sokan ugy gondólják, hogy mivel a történelem tul komplikált és zavaros ,ezért nem is érdemes vele foglalkozni.Sőt olyanok is vannak akik ugy vélik hogy a multat végképp el kell felejteni és a jövőbe nézni.Mit szolna vajon az ilyen gondolkodású ember ha felajánlanák neki, hogy kitőrlik az emlékezetéből az eddigi életét,és aztán csak nézzen előre.Kötve hiszem hogy ezt szivesen vállalná,hacsak nem követett el az életben valami égbe kiáltó bűnt.A mult béli tapasztalat nélkűl az ember valóban olyanná válik mint a gyerek.Kiszolgáltatottá !

Az irott történelmet egy olyan ásatási terephez lehet hasonlitani,ahól nem csak régészeti leletek rejtőzködnek a mélyben,hanem időzitett bombák,meg kémiai fegyverek,amik bármikór robbanhatnak, vagy szennyezhetik a környezetet.Mindezeknek a feltárása és adott esetben a hatástalanitása egy nemes feladat.A történelmi igazságokat nehéz,talán lehetetlen is megtalálni,de annál könnyebb a történelmi hazugságokat.Minden ilyen hazugság feltárása,egy lépéssel közelebb visz az igazság felé.

Fomenkó és csapata napnál világosabban bebizonyitotta, hogy az egész görög és római ókori történelem nem más mint a X.-XV.századi események visszavetitése a multra.Nem léteznek valódi hiteles ókori irások.Ami létezik arra ráfogják hogy az eredetiek másolata.Ez részben igaz,mert valóban másolatok, éspedig középkori eseményekről szóló iratok módositott másolatai.A modositásra azért volt szükség hogy ókori eseményeknek tünjenek.A XVI.században megkezdödtek a nagy hóditások.Mindezek a vallások leple alatt.Tudjuk hogy egy háborúnak szüksége van egy ürügyre,a hóditónak pedig az ürügy mellett a jogra is .Kinek van joga uralkodni mások fölött ha nem annak aki az abszolut igazság birtokosa.Az abszolut igazságokat aztán irásba foglalták,és szentnek nyilvánitották.Az igazság birtokosa nem csak a jelen igazságai hanem a mult igazságainak is birtokosa.Mielött a tudomány megszületett,az igazságokat isteni kinyilatkoztatásoknak nevezték.Ezek az ugynevezett isteni kinyilatkoztatások azonban mind emberi agyakban születtek.Igy születtek a bibliai irások, igy születtek a történelmi irások olyan kórokról és olyan eseményekről amelyekről nem volt semmiféle információ.Mivel szem nem látott fül nem hallott dolgokról semmiféle isteni kinyilatkozás sem tud beszámolni,ezért szükség volt egy mintára.A minta a már ismert nem tul régi eseményekből lett véve.

A Wikipédiáról idézek:
“A letűnt Nyugatrómai Birodalom feltámasztásának igénye is vezette III. Leó pápát, amikor 800-ban római császárrá koronázta Nagy Károly frank uralkodót. 1034-ben II. Konrád birtokának a Római Birodalom nevet adta. Később úgy gondolták, hogy ez a név megtévesztő, így 1157-ben a Szent Birodalom névre változtatták. Nagy Károlytól kezdve egészen I. Nagy Ottóig az uralkodók Imperator Augustusnak nevezték magukat. II. Ottó már római császárnak nevezte magát, de csak évszázadokkal később vált elfogadottá a német-római császár cím használata.1254-ben jelent meg először a Szent Német-római Birodalom, vagy Császárság elnevezés. 1512-től a birodalom elnevezése: a Német Nemzet Szent Római Birodalma.”

Nagy Károlyal és a birodalmával kár foglalkozni mert elöbb utóbb be fog bizonyosodni hogy csak egy kitalált személy és kitalált birodalomról van szó.Inkább elemezzük és értelmezzük azt a metamorfózist amin keresztűl megy a birodalom neve.Az Ottók idejében a feltételezett római birodalom ugy tünt hogy a közvetlen közelmultban létezett.Csak is igy tekinthette magát Ottó a római császárok utódjának és birodalmát a régi római birodalom folytatásának.Ahogy nem lehet két kötelet összekötni amelyek végei 1ooo m távolságra vannak ,ugy nem lehet két birodalmat összekötni amelyek 1ooo év távolságra vannak egymástól.Mivel a név azonos igy folytonosságot is kell jelentsen.Miután megirták a világtörténelmet,és a Római birodalom több mint ezer évet csuszott vissza az időskálán,szükség volt különbséget tenni a két birodalom között.Ezért lett belölle Szent Német-római Birodalom .

Itt pedig egy régebbi, latin nyelven irt “wiki”:
Fridericus I, propter colorem rubrum barbae “Barbarossa” Italice appellatus, Latine Aënobarbus, natus est in Germania anno 1122, mortuus est in Anatolia (hodie Turcia) die 10 Iunii 1190 dum expeditionem sacram gerebat.Sic Fridericus I Barbarossa imperio dedit titulum sacrum imperium.“-Friderikust olaszul Barbarossának nevezték a voroses szinű szakálla miatt.Németországban született 1122-ben és Anatoliában halt meg 119o-ben egy keresztes háború alkalmával.Ez a Fridertikus Barbarossa adta a Római birodalomnak a Szent birodalom nevet.

Nyilván való, hogy itt egy hazugsággal állunk szembe.Vagy nem Barbarossa adta a birodalomnak a szent nevet vagy az a hazugság hogy 1254-ben jelent meg előszőr ez a név.

Ha logikusan gondolkodunk,arra a következtetésre jutunk hogy az ezredforduló körül Európában egyetlen időálló császárság létezhetett és pedig a Bizánci.Bizánc,a későbbi Konstantinopoly,ma Isztambul,szerencsés földrajzi elhelyezkedése miatt olyan védelemnek örvendhetett,hogy évszázadokon keresztűl meg tudta őrizni folytonosságát,midön a legtöbb akkori királyság és császárság tiszavirág életű volt.Ekkór még a városban és a birodalomban görög nyelven folyt az élet.

Európa nyugati felében egész az Ottók megjelenéséig nem léteztek nagyobb állami szervezkedések.A nyugati kisebb nagyobb királyok irigykedve csodálták a bizánci császárságot,de hiányzott a tapasztalat és a müvelség,no meg egy jól védhető biztos erösség mint a bizánci,ahhoz hogy létrehozhassanak egy időtálló állami szervezetet.

Az akkori gondólkodók látva az Europaszerte található régi erőditmények romjait,ugy képzelték el ,hogy valamikór létezett egy nagy birodalom,itáliai központtal,mivel itt találták a legtöbb romot.Ezekhez a romokhoz mérhető még használatban lévő erőditmény a bizánci volt. Ezért ugy képzelték el hogy Bizanc valójában a régi római birodalom maradéka.I.Otto és II.Otto álma az volt hogy vissza állitsa a feltételezett régi római birodalmat.Mivel az Európaszerte talált romokhoz köthető birodalomról nem állt rendelkezésükre információ,ezért a mintát a bizánci császárságról kezdték lemásolni.Különösen II.Otto ugy a ruházatot mint a császári méltóság-neveket,hivatali meg katonai előljárói cimeket mind a bizánci udvartól kölcsönözte,persze görögről latinra forditva.Azonban még az is megkérdőjelezhető ,hogy valóban az Ottó idejében történtek ezek?Ugyanis a bizánci dokumentumokhoz alig tudtak hozzáférni idegenek egész Bizánc kirablásáig a keresztesek által 1214 körül,amikór még a faliszőnyegeket is elhordták.A legtöbb itt talált irást latinra forditották,a hivatalos nyelvvé a latint tették és több mint 6o évig bitorolták a várost és a birodalmat.Jó keresztény szokás szerint mindent égettek ami ellenkezett az akkori ideológiával.Az, hogy a görög irásoknak egy része mégis megmaradt(ilyen pl.a Coniate krónikája)csak annak tulajdonitható, hogy ezeket ki tudták menekiteni olyan területekre ahól még nem uralkodtak a keresztesek.Sajnos Magyarországnak nem volt ilyen szerencséje.Amilyen mértékben a Kárpátok koszorúja védelmet nyujtott az itteni népnek,ugyan olyan mértékben képezett akadályt ahhoz,hogy a régi keresztény szemszögből pogánynak számitó irásokat ki udják menekiteni a keresztény tombolás elől.Igy csak bizonyos jelekből következtethetünk arra hogy a Kárpát-medencében egy a bizáncihoz hasonló magas müveltség létezett.

A Wikipédiáról:
“9oo tavaszáról egy forrás arról tudósít, hogy a morvák magyarok módjára borotválják a fejüket, a bajor püspökök pedig magyar módra öltözködnek. A viselet, hajviselet etnospecifikus? Egykorú forrás mutatja, hogy már egy-két éves szomszédság után megindult a szomszédok között a (kulturális) keveredés! Külön figyeljünk föl arra is, hogy e három nép semmilyen tekintetben sem volt rokona egymásnak!”-Ezek aztán hamar keveredtek! Vajon nem az az igazság ,hogy ugyanarról a népről van szó?A német püspökök pedig egy alacsonyabb de “keresztényebb” kulturából egy magasabb kulturába csöppentek,aminek nem tudtak ellenállni.

“Dionisius exiguus Dionysius Exiguus Szerzetes volt és Cassiodorus barátja. Dobrudzsában, szkíta családban született, de I. Gelasius pápa hívására viszonylag fiatalon Rómába ment, és hátralévő éveit ott élte le.

Több joggyűjteményt is szerkesztett; e tevékenységének csúcsaként ő állította össze az apostoli kánonok, zsinati határozatok és dekretálisok első, átfogó gyűjteményét. Ez a gyűjteménye, a Collectio Dionysiana máig a kánonjog alapja.”

Dionisios, a bizánciak által használt gyüjtő név, amit a Kárpát-medencei szkitákra használtak.Ez olyan mint a törökökre az Ali vagy a zsidókra a Móric.A Szkiták azért kapták ezt a gyűjtő nevet, mivel nagy borivók hirében álltak,és amint tudjuk a görögöknél Dionisos volt a bórivás istene.A kárpát-medencei magyarokat még a 13. században is Choniate szkitáknak nevezi.Plato igy ir a szkitákról:”Scythae vero ac Thraces mero penitus utuntur tam viri quam mulieres,ac mero vestes perfundunt,praeclarum hoc,beatum vitae genus existimantes.”-A Szkiták még a Trákoknál is keményebben szoktak inni(már mint bort )  ugy a férfiak mint a nők.Sőt a ruhájukat is borba áztatják,nyilván való ez egy boldog életü jó hirű nemzetség.

Az irások szerint III.Michael bizánci császár nagy ellenzője vólt a nyugati ritusú keresztény irányzatnak és ő inditotta utjára Cirilt és Metodiust,akik a vallás nyelvévé a szlavónt állitották.Aztán ilyen kijelentést is tulajdonitanak a császárnak:”III.Mlchael bizánci császár azt állitja hogy a latin egy barbár szkita nyelv”.

Ezt a mondatot meglehet hogy III.Michael szájába adták,söt az is lehet hogy az emlitett császár is egy kitalált figura,de hogy ezzel a mondattal valamit fedni akartak az biztos.Mivel az ókor történelme szerint a szkitáknak nem volt kapcsolatuk a rómaiakkal( ha Szkitia és szkiták alatt a Pontustól északra levő népeket értjük) ,ezért egy bizánci császár bármilyen agyalágyult is legyen, nem állithatott ilyesmit.Ebből is látszik hogy itt egy ködösitéssel állunk szembe.Lehet hogy az eredeti irásban amit kiforgattak, az állt, hogy a latin nyelvet szkiták dolgzták ki.Ezt csak Kárpát-medencei szkiták tehették,akiknek kapcsolatuk volt Rómával.A latin egy mesterséges nyelv volt és nem a római polgárok(akik nem is léteztek) beszélték ezt a nyelvet,hanem a középkori papok.

Ebből azt lehet leszürni, hogy Dionisius szkita volt,pap volt és oriási hozzájárulása volt a romai katolikus dogmák megalapozásához.Több mint valószinü hogy ez is az ezredforduló után élt,de lehet hogy nem egyetlen személyről van szó,hanem egy sereg Kárpátmedencei szellemi rabszolgáról akiket papoknak neveztek.

A régi irásokban azt látjuk,hogy a kelet-európai népeke zömét Sclávoknak nevezték.Ez egyértelmüen rabszólgát jelent.A Ciril és Metod által szlavón irás által terjesztett keresztény vallás egyfajta rabszolga lázadás volt amit forradalomnak is nevezhetünk.A szlavon irással terjesztették a nyelvet is.Ha felütjük a román szótárt,azt látjuk,hogy legalább 3oo román szó a szlavónból ered,ami elegendő egy egyszerü paraszt ember szókincséhez.Ha nem áll érdekében a nyugati birodalomnak a keletfelé nyomulás,a románok ma is egy szláv nyelvet beszélnének.Mi után Magyarországot a birodalom bekebelezte,a sok erdélyi ki-be vándorlás miatt gyerekjáték volt a románok nyelvét átformálni.Azonban a hóditó nem csak nyelvet tudott adni a meghóditott népnek,de ahól érdekében állt ott el is tudott venni.Elvenni persze csak attól lehet akinek van.A magyaroknak volt.

Egy ország meghoditása után következett a szavak eltulajdonitása.A kulcsfontosságú szavak ha csak lehetett német,de legalább szláv eredetüek kelett hogy legyenek.

Ott van pl.a mark szó,ami annyira német hogy még a pénz nevét is innet adták.Ez velőt piacot jelent,de ha hozzá adunk egy t-t  akkór piac lessz belőle.A Marktplatz pedig ugyancsak piac.Ez nagyon hajaz a Marhapiacra.Hogy a kettő ennyire hasonlit ,nem lehet a véletlen játéka.Itt valamelyik a másikból kell származzon.Ha megnézzük a szótárban,azt látjuk hogy a márk jelent velőt,vagy határmenti tartományt.Az tudni való hogy évszázadokon keresztül a K-medencéből hajtották a marhákat a német marhapiacokra.A piac lehet német eredetü,de a mark csak is a marha szóból származhat,mivel az ezredforduló körül a “pénzegység” a marha vólt.Ezt tinónak is hivták,innet ered a dinár(tinár=egy tinó ára).

Az ingatlan tulajdont állodalomnak nevezték.Innet szarmazik az állam név is.Más europai nyelveken stat,state ,ami ugyancsak álló,állandót jelent.A németek azt állitjak ,hogy a fogalmat Nagy Károly vezette be, allodium néven, és ebből származna az állodalom szavunk.A német nyelvben az all annyit jelent hogy mind .Ebből következtetik ők, hogy az allodium kőztulajdont jelent, és igy a szó német eredetű.Ennek azonban ellentmond az a tény, hogy a korai kozepkorban az allodium lehetett magán tulajdon is .

A wikipediábol:
Das Allod (altniederfränkisch allōd, „Besitz von allen, Gemeinschaftseigentum“, zu ōd „Eigentum, Gut, Besitz“, mittellateinisch als Allod oder Allodium, althochdeutsch für „Gesamtbesitz“), auch Eigengut oder Erbgut, oder freies Eigen,[1] bezeichnete im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Recht einen Besitz (fast immer Land oder ein städtisches Grundstück), über den dessen Eigentümer (der Erbherr oder die Erbfrau) frei verfügen konnte.Der Besitz war somit nicht an Leistungen oder Verpflichtungen des Inhabers gegenüber anderen Personen gebunden.”
Ime az ellentmondas allod=Besitz von allen, Gemeinschaftseigentum
allod= auch Eigengut oder Erbgut, oder freies Eigen
Tehát egyszerű főld tulajdonról van szó, attol függetlenűl, hogy közös, vagy egyéni,egy szóval az all=mind szónak nem lehet köze az allodiumhoz.Annál inkább kötődik és illeszkedik ehhez az áll magyar jelentesű szó, ami az állandósagot domboritja ki az alladalom=allodiumban.