Megbabrált krónikák III.

Amikór a világtörténelmet összefércelték a választott nép történelmének mintájára,akkor mindazon népeket akiket az ókori történészek ugy emlitnek mint barbárok, tehát egyszer s mind pogányok,ugyanugy kellett vándorolniok, mint a zsidóknak a pusztában, amig végre hazát találtak.Ezt szinte Isteni büntetésként is értelmezhették.A vándór népeket Gog és Magóg népének nevezték,és ezektől várták az Antikrisztust.A keresztények szemszögéből a zsidó nép is bünösnek lett nyilvánitva ,és a jövendölések szerint, a Mesiás akit várnak, az maga az Antikrisztus.
http://books.google.ro/books?id=Cg76WJ7tX60C&pg=PA567&dq=magog+gentes+scythicas+hunni&hl=hu&sa=X&ei=VEoAVP_CLoek4gThxIDwDg&ved=0CCcQ6AEwAQ#v=onepage&q=magog%20gentes%20scythicas%20hunni&f=false

Ennek a vándorlásnak nem voltak kitéve a görögök és a rómaiak,mivel ők leghamarabb felvették a keresztény hitet.Be kellene végre látni, hogy ezek a nagy népvándórlások csak pappiron léteztek.Nem voltak nagy népvándorlások.A népek zöme mindig az eredeti helyén maradt.Constantin Radu Conradu a “Contradictii biblice “c.könyvében bebizonyitja, hogy az ugy nevezett zsidó exodus sem más, mint fikció.Aztán a népvándórlás rögeszméjétől szabadulni nemtudók, legujabban ugy okoskodnak, hogy ha nem volt exodus ,akkór legalább Ázsiából (Kvarezm,vagy Kazária) a kabarokkal,vagy netán az avarokkal kellett vándorolniuk.Magyar szempontból azért érdekes a zsidó történelem,mert ugy néz ki hogy a magyar történelmet az elöbbi mintájára irták meg:Vándorlás,honfoglalás,az “igaz hittől elfordulók lemészárlása,stb.Koppány legnagyobb bűne, (amit azonban nem volt ideje elkövetni), azonos a Heródiás Antipasz bűnével.

Nézzük mit ir a fent emlitett szerző a könyv 92.lapján:Ha az utvonalat a legszélesebb sugárutnak vesszük és a 25oo ooo személynek a négyötöde volt képes a lábán menni,minden személyre egy méter távolságot hagyva (annál inkább mivel csomagokkal megrakodva mentek),igy 25 sórban helyezkedve,a széleken szekerekkel meg állatokkal,az oszlop hossza legalább nyolcvan kilométer.Ezzel lehetetlen egy nap alatt átkelni a Vörös tengeren.De hát nem ez az egyetlen csoda a történelemben.

Egy nép kialakulásához három tényező járul.Az egyik a foglalkozás ,a második a nyelv,a harmadik a vallás.Ezt ki lehet mutatni bármely európai nép esetében.Azon népek akiket az ókori történészek szklávoknak neveztek,olyan népek voltak, kiknek a fő aktivitásuk a földmüvelés, állattenyésztés és különféle mesterségek.Ezek kiszolgálták az uralkodó osztályt,de mivel védtelenek voltak, mindig ki voltak szolgáltatva a különböző irányból jött erőszaknak.Ezért kapták a pejorativ sqlav(szkláv) nevet.A nyelvüket nagyban befolyásólta a vallásuk.A nemesek(földtulajdonosok),a katonák és az egyházi emberek és kereskedők voltak a szabadok.A nemesek viselték a különböző nemzetségek neveit.Sok ideig az egyház emberei voltak a kultura képviselői .Ezek a reformáció megjelenéséig egy nemzetekfeletti hatalmat képeztek.Azonban a reneszánsz kora felé, az egyház képviselőinek nem csak a császári hatalmak okoztak gondot,de megjelent a szintéren egy másik nemzetközi népréteg, amely a kulturát épp oly magas szinten müvelte mint az egyház.Ez volt a zsidóság.Egy olyan népréteg, amelyik europai volt, magas műveltségű és kemény gazdasági és pénzügyi háttérrel rendelkezett.Ez a nép a kereskedőkből alakult ki ,akikhez idővel csatlakoztak a szabadgondólkodók. A kereskedő nem csak világjártasságra tett szert ,de rá volt kényszeritve az irás, a számolás és különböző nyelvek elsajátitására.Igy nem csoda ha a zsidóságból került ki a legtöbb történész ,régész, nyelvész és irodalmár.A régi mezopotámiai irások alapján megalkották a saját vallásukat és történelmüket. Amikór az egyház és a világi hatalmasságok rájöttek, hogy ez a nemzetközi népréteg amely már nagy néppé alakult,kiragadja a kezükből nem csak a kultúrát, a pénzügyi hatalmat, de magát a keresztény vallást is a saját vallásához idomitja,akkor kezdték anatemizálni ezt a népet.A gazdasági,ideologiai és vallási befolyásukat ugy próbálták kórlátozni hogy gettokba kényszeritették őket.Ez egy aszimmetrikus “háborúhoz “vezetett.Az egyház és a világi hatalmak az erőszak fegyverét,a zsidóság pedig a gazdasági-pénzügyi cselezés és a saját eszméik terjesztésének fegyverét alkalmazták.A könyvnyomtatás feltalálása után, az eszmék terjedését már nem tudták megakadályozni a gettók.A tudás és a pénzügyi háttér, a könyvek nyomtatásában és terjesztésében a zsidóságnak kedvezett.A reformáció kora óta, szinte minden irományban fellelhető a zsidó eszmeiség.

Mivel a biblia két részének neve O és Uj szövetség,a szövetség szó révén hasonló,ezért az a téves felfogás alakult ki, hogy ez a két rész mindig is egyűvé tartozott.Pedig ha elolvassuk Kazimir von Chledowski “A reneszánszi emberek”cimű könyvében a X.Leo pápa c.fejezetet,a következőt találjuk:
Miután X.Leót pápává koronázták(1513-ban),a pápa diadal menetben végig járta Róma utcáit.Az Angyalhidhoz érve a római getto zsidói fogadták egy drága kelmékkel kibélelt emelvényen, fehér viasz gyertyákkal a kezükben.A legidősebb Rabbi átnyujtotta a pápának a Pentateuch egy nagyon értékes példányát .A pápa csak annyit mondott hogy:”Confirmamus sed non consentimus”,vagyis Tudomásul vettük de nem értünk eggyet vele.X.Leo nem volt reformer pápa .Ha a tora már benne lett volna a keresztény bibliába,ő nem mert volna ezen változtatni.Az biztos hogy az első biblianyomtatásoknál ami nem sokkal X.Leo pápasága után történt, már benne volt.
Az Evangéliumokat eredetileg nem hivták szövetségnek.Erről nincs szó egyetlen evangéliumban sem.Nagy a valószinüsége annak, hogy az Ó szövetségre való utalásokat csak később irták be az evangéliumokba.Már többen feltételezték,hogy az Ó szövetségi irások az evangéliumok után iródtak.
Érdekes dolgokat találunk Nicetae Acominati Choniatae krónikájában,aki a 12 sz. vége és a 13.sz. elején alkotott(irt).Mivel az irásait 1557-ben nyomtatták ki,nincs kizárva hogy itt is történtek utólagos beleirások,azonban sokkal kevésbé mint más krónikákban.Itt a 273.oldalon a következőket olvashatjuk egy kersztes hadjárat kapcsán:
“Anno VI M DCC XI Ea scelerata factio,cum ad urbe appulisse(neque enim quisquam eraqui eorum vel accessum vel recessum impediret) in Sarracenorum synagogam ,quam vulgo Mitatum dicunt,irrumpunt,per vim omnia diripiunt…coepit incendium a synagogio Sarracenorum,quod ad Septentrionalem urbis partem ad mare …”
Szabadon forditva:
“VI M DCC XI= 6711-anno mundi Ez a vérrengző banda mikor a városhoz közeledett(megakadályozta a városból való kimenést valamint bemenést) betörtek a szaracénok zsinagógájába,amit Mitátumnak neveznek ahol mindenkit lemészároltak…(itt egy másik zsinagógáról van szó)megindult a tűzvész a szaracénok zsinagógájában amelyik a város északi részén a tenger felől van…”
A szaracén magyarul szerecsen,ami afrikai fekete bőrű enbert jelent.A zsinagóga pedig zsidó templom.A keresztesek célja a Krisztus sirj-nak felszabaditása mellett a Krisztus haláláért felelősek megbüntetése is volt.Ezért voltak az első rendű célpontok a zsinagógák.De mit kerestek ott a szaracénok? Ez ugy látszik, hogy másoknak is furcsa jelenség volt, mert ugy próbálták megoldani a rejtélyt,hogy a szaracén szót a Sára névből próbálták levezetni.De mivel a zsidók fehér bőrüek igy Sára is az lehetett.A kulcs Etiopiában van.Ez pedig a Frigy láda.Az etiopok váltig állitják, hogy náluk van a Frigy láda.Ez pedig a zsidó vallásnak a legszentebb erekjéje,ami ha kéznél van, egyben bizonyitaná, hogy a bibliában leirtak nem fikciók.Tehát nagyon ugy néz ki, hogy az etiopoknak több joguk van a Frigy ládához mint a zsidóknak.Állitólag Tórájuk is van.Ők lehettek a Bizánci zsinagógákban lemészárólt szaracénok?És vajon milyen titkokat találtak a templomosok Hierosolymában,ami miatt a legtöbbjüknek pusztulniok kellett?

Ugy hirlik, hogy Herodotosz lenne a történelem atyja,vagyis a legelső történész.I.e.az V.század körül élt, ha elfogadjuk a ma használatos kronológiát.Ha megnézzük a szerte foszlott pergamen tekercs darabot amit itt a képen láthatunk,és ha a többi is ilyen állapotban vólt amikór elkezdték az átmásolást,akkór el lehet képzelni hogy mennyi maradhatott meg az eredeti irásból,és mennyi az adalék.Mindezek daccára,ha az igazságot keressük akkór a legrégibb irásokban kell kutakodni.

Featured image

Ha szemügyre vesszük az akkori világtérképet,akkor rájövünk hogy a Földközi- tenger partjaitól számitott 2-3 ezer kilóméteren túlról nem igen volt tudomásuk sem a földrajzi viszonyokról sem az ott éllő népekről.Ázsiáról és Afrikáról szinte semmit sem tudtak.Europában a görög és római koloniáktól északra kétféle népet azonositottak :nyugatra a kéltákat,és keletre a szkitákat.Azonban az ismert Europa nem ért az Uralig.Ezt a hegységet még nem ismerték.Egy ugynevezett Riph hegységről irnak a krónikák,amely nem észak-dél irányban helyezkedik el mint az Ural, hanem nyugat-kelet irányban,és Szkitiát határolja észak felől.Tehát ez nem lehetett más mint a Kárpátok vonulata.

Featured image

Szkitiát északról a Riph hegység és délről a Duna határólta.Igy Szkitia nem más mint a Kárpát -medence és a mai Moldova.A Szkitiában élő népek mind ezen a területen éltek, és nem a Fekete tenger északi részén.Nem arról van szó hogy a Fekete tenger északi részén és ettől keletebbre nem éltek vólna népek,de ezekről abban az időben vajmi keveset tudtak.

Egy nép kaphatja a nevét egy aprócska nemzetségről(tőrzsről),de a nép zöme a fent emlitett három tényező hatására jön létre.Amikór népvándórlásról beszélünk,ez alatt azt értjük hogy egy nép kicsije nagyja óriási távolságokat megtéve hazát cserél.Nagyon sokan kivándoróltak Amerikába, de ezt mégsem hivjuk népvándórlásnak,mert a nép zöme a helyén maradt.Ez történt mindig.A nép zöme a helyén maradt.

Gondoljunk csak bele.Kelták,Szarmaták,Yazigok, Roxolánok,Alánok,Tysszagéták,Hunok ,Gótok,türkök,Góg és Magóg népe ,daccára annak a nagy akadálynak, ami a sürű erdővel boritott Kárpátok,egy oriási területről,ami a Pontus északi része,nyugatra vándorólva mind beszorulnak a Kárpát-medencébe,mintha egy örvény vonzaná őket.Itt valami sántit.

Erdély legrégibb népe az Agatyrsz, másik nevükön traususok(Tauruszok) , amelynek lakóhelyét a különböző írók az európai Szarmátiában más-más vidékre teszik. Az első, aki említi őket Hérodotosz, szerinte a Maros mentén, a mai Erdélyben laktak. Klaudiosz Ptolemaiosz szerint északabbra, a balti-tenger mellékén éltek.”Mások szerint az Ural mellett.

Ugyebár a népvándorlás Szkitiából kellett induljon,Szkitia pedig a hamis felfogás szerint a Pontusztól(Fekete tenger) északra van.De nézzük mit ir Herodotosz:

Az Istros(Duna) valamennyi ismert folyam közül a legnagyobb, mindig azonos (vízállással) folyik télen is, meg nyáron is, a Szkíta föld (vizei) közül az első, Nyugatról folyik; nagyságát annak köszönheti, hogy más folyók is ömlenek bele. Naggyá tehát ezek teszik: a szkíta földön folyik keresztül öt, mégpedig az, aminek a szkíta neve Porata(Prut-valóban ez az első amelyik keletről nyugatra haladva a Dunába ömlik), görög neve pedig Pyretos, azután Tiarantos, az Araros, a Naparis, és az Ordéssos… Ezek a szkítaföldi folyók duzzasztják (az Istrost), az agathyrsek földjéről pedig a Maris folyó egyesül vele. A Haimos csúcsairól három másik folyó iparkodik észak felé, és ömlik az (Istrosba): az Atlas, az Auras, és a Tibisis. Thrákián, és a thrák krobyzok földjén keresztül folyó Athrys, Noés, és Artanés ugyancsak az Istrosba ömlik; a paionoktól, és a Rhodopé-hegytől (eredő) Skios folyó kettévágja a Haimost, és úgy ömlik az Istrosba. Az illyrek földjéről észak felé folyó Angros a triballos síkságra kijutva a Brongosba ömlik, az pedig az Istrosba; így az Istros fogadja magába mindkettőt. Az ombrikosok földjéről észak felé siető Karpis, és egy másik, az Alpis ugyancsak beléje ömlik. Mert az Istros egész Európán keresztül folyik. A keltáknál ered, akik a kynétek után legnyugatabbra laknak Európában. Végigfolyik tehát egész Európán, és oldalról jut ki szkíta földre.

Akinek van egy kis sütnivalója, az láthatja ebből, hogy a szkita föld nem más, mint a Kárpát-medence.De olvassuk tovább Herodotosznak egy személyes utazását a szkiták főldjén:

Herodotus lib.4 num21.describens solitudinem supra Meotidem,et Tanaim,inquit:”Supra Bodinos ad Aquilonem,statim excipit solitudo octo dierum itineris.Post hanc solitudinem,declinando magis ad ventum Subsolanum,incolunt Thissagetae,natio copiosa et propria,et é venatu victitans.His contigui et in eisdem habitantes locis ,is quibus nomen inditum est Iyrca,et ipsi é venatione victitantes,hunc in modum.Consciensis arboribus,que per omnem regionem frecventes sunt,insidiantur:singulis autem adest canis,et item equus,in ventrem cubare edoctus,humilius subsidendi gratia.Ubi quis igitur ab arbore feram viderit,sagittaque percusserit,conscenso equo illam persequitur comitante cane.Super hos auroram versus,incolunt alis Scythae.”

“describens solitudinem supra Meotidem,et Tanaim,inquit”=a Meotisz és Tanaisz fölötti kietlen táj leirása.(Ez a mondat a későbbi compilátoroktól származik,akik a Meotiszt az Azovi tenger mellékével ,a Tanaiszt pedig a Donnal azonositják).Több mint valószinű hogy a Bodinos egy hegység neve amelynek a jelzője a Sasok(Aquilon).(Gondoljunk itt arra a legendára amikór a sasok felfalták az Árpád magyarjainak a marháit.) “statim excipit solitudo octo dierum itineris”=nyolc napi magányos utazáson voltunk.Ez után kelet felé tértünk,ahol a Thissagete nemzetség lakik,egy gazdag és sajátos nemzetség,akik vadászatból élnek.Ezek szomszédai, akik ugyanott élnek és akiket Iyrcának(Jyrka,Jurka)neveznek,ugyanugy,a vadászatból élnek.(Megjegyzem hogy Máramarosban a Jurka név még most is elég gyakori).Mindenfelé hatalmas erdők melyekben könnyü eltévedni.Egyedüli állataik a jol megszeliditett kutyák és lovak .A fákról lesik a vadat és nyillal lövik ,majd lóra ülve követik őket a kutyákkal .Ezektől keletre más szkiták laknak.(Tehát a Tisza felső folyásánál vagyunk,Máramaros,Kárpátalja.)

A történészek ugye a Meotiszt a Fekete tenger fölé helyezik.De hol találunk olyan tájakat ezen a vidéken amit Herodotosz leir?Az Ural nem nyolc napi járásra van,de ahogy a korabeli térképből kiderűl,csak a Kárpátok jöhet számitásba. A régi irásokban a gente-t ugy irták hogy gete és az első e fölé egy vonalkát tettek.Tehát a gete az nemzet A Thissagete az a Tiszai nemzetség,vagyis a régi Máramarosi nép, akik szintén szkiták,mert ha “Super hos auroram versus,incolunt alis Scythae.”Ezeken tul keletre más szkiták laktak” akkór ezek is szkiták voltak.

Nicetae Acominati Choniatae krónikájában:
http://books.google.ro/books?id=GL7Q3VBpLisC&pg=PA347&dq=uidelicet+hungarorum&hl=hu&sa=X&ei=evcCVLLZMeWO7AaKtIGwDg&ved=0CEsQ6AEwBw#v=onepage&q=uidelicet%20hungarorum&f=false
a XII.századi magyarokat mikor szkitáknak,mikor hunoknak,mikor hungárusoknak nevezi.Le irja a Bizánciak Magyarország ellen inditott trónkövetelő hadjáratát IV.István részére.Itt a bizánciakat két hadvezér Gabra és Brana vezette,de csufos vereséget szenvedtek a magyroktól.Az ütközet elötti felállásban a fegyverekből inkább a lándzsákat mint a nyilakat emeli ki.A magyarok elvesztik ezt a csatát és a foglyokat elviszik Bizánzba ahól végég vonultatják őket a főtéren akár a Dákokat Róma főterén nagy üdvrivalgás és ünnepség közepette.A császárt Manuelt romai császárnak,a birodalmat Rómának és a hadsereget is mindig római hadseregnek nevezi.
Könnyen meglehet hogy a Trajanus által dákok ellen vezetett hadjáratok nem mások, mint ezen történetek duplikációi.