Két husvétciklusnyi időeltolódás

A mai érvényben lévő kronológia apológétáinak legfontosabb érve az volt ,hogy nem lehet betoldani az időskálába fiktiv éveket anélkűl, hogy ez ne derülne ki a csillagászati feljegyzések kapcsán.Aztán erre megjött a válasz Toth Gyula jóvoltából,aki kimutatta, hogy egy husvétciklus(ami 532 év),betoldása nem jelent semmi zavart a csillagászati feljegyzések kapcsán.Hozzá teszem, hogy ugyanez a helyzet két husvétciklus betoldásánál is ,és ezt nem üres okoskodásként teszem, hanem azért mert az a gyanum, hogy ennyi évet toldottak be időszámitásunkba.Itt azonban nem kell matematikai pontossággal vegyük az éveket ,mert a létező sokféle kronológia és a krónikás pontatlansága miatt ez lehetetlen.

Olyan krónikásokat fogok idézni,akikre még nem hatott a Scaligeri által felállitott történelmi időskála.Itt van például Nicetae Acominati Choniatae aki a 13. században irt.Erről azt irják a szakik,hogy a krónikája csak töredékesen maradt fenn.Az itt feltett linken látható könyvet a töredékek alapján kompilálták a XVI. században.A töredékek is sok mindent elárulnak,ezért nem csoda, hogy a hivatalos történelmi könyvekben nem sokat emlegetik.

http://books.google.ro/books?id=GL7Q3VBpLisC&pg=PA347&dq=uidelicet+hungarorum&hl=hu&sa=X&ei=evcCVLLZMeWO7AaKtIGwDg&ved=0CEsQ6AEwBw#v=onepage&q=uidelicet%20hungarorum&f=false

A krónikában leirt események ideje a 11.század második fele és a 13.század eleje.Az események szinhelye a Bizánci birodalom,a Magyarországi királyság,Örményország,Perzsia,a török Szultánság,Egyiptom,Ciprus ,Szicilia.

A bizánci birodalmat egyértelműen római birodalomnak nevezi,néha emlitést téve a nyugat római birodalomról is.A bizánci birodalom hivatalos nyelve a görög,vallása ortodox,a fővárosa Bizánc.A birodalom területe Kisázsiától Magyarországig terjed.A balkáni görög területeken kivűl, magába foglalja Szerbiát mint vazalus államot,Bulgáriát(Trákia) és Szklaviniát mint állami szervezetség nélküli területet.Sok sziget már a keresztesek megszállása alatt van.

Magyarország területe az egész Kárpát-medence.Népessége nyugaton a paeonok,a hunok(talán kunok),keleten a szkiták.A Duna alsó folyásától északra Szkitákat,Blachokat,és Kumánokat emlit.Galicia területén északi szkitákról ir :”Est autem Galiza toparchia Rossorum,qui et Scythae Hiperborei appellantur”.

A 47.oldalon a Magyarország (Hungaria) ellen inditott háború okait tárgyalja .A háború oka, hogy a magyarok segitséget adnak a szerbeknek, akik fellázzadtak a bizánci elnyomás ellen.E közben a magyar király az Orosz peremvidékeken harcol. A bizánciak akiket mindvégig rómaiaknak nevez ,betőrnek Zeugminumba amit Szirmiumnak is neveznek(Zeugminum,quod nunc Sirmium vocant).Sokakat legyilkolnak és sokakat fogságba hurcolnak Bizáncba, ahól külön csoportokba a társadalmi státuszuknak megfelelően, végig vonultatnak a város föterén,ahol a nép megcsodálja a sok diszes ruhába őltözött rabot.Ez után a szkiták átjönnek a Dunán és megtámadják a Duna melletti várakat.Itt aprolékosan leirja a szkiták harci módorát,és azt, hogy hogyan képesek a Dunán átuszni lovastól.Kiemeli a szkiták külső kinézetét,akiknek a szépségét a nőékhez hasonlitja.

A 63.oldalon II.Gézát(magyar király) Iazas-nak hivja(egyértelmű,hogy a Iasas a Jász névből lett leképezve),emliti a két testvérét,Stephanus(később IV István) és Bladislabus.Valamint a két fiát Stephanust(III.István) és Bélát.Küldöttek mennek Magyarországra, hogy István(IV) tronra kerülését kiharcolják ,de mivel romai felesége van, ezért a magyar urak elutasitják.Itt ugy áll, hogy Istvánt megmérgezik és kellő tisztesség nélkül temetik el.Zeugminumot meg átadják a hunoknak(kunok?)Ezt halván a császár háborút indit.”Cadavere eius ludibrio habitum, sepulture honore carvit.Zeugminum Hunnis deditionem fecit.His Imperator auditis,Hunnis bellum indicit.“Itt következik egy bejátszás ,lehet hogy a kompilátór igy próbálta a hiányzó részt pótolni:”…Sub id tempus Andronicus denuo carcere elapsus,Galizam(Galicia) confugit:sed non diu ibi mansit.Est autem Galiza toparchia Rossorum,qui et Scythae Hiperborei appellantur….”Egy bizonyos Andronicusról van szó aki megszökik a börtönből és Galiciába menekűl.

A 67.oldalon “Ceterum Imperator Zeugmini recuperandi et necis Stefani ulciscende cupidus,exercitum in illas partes adduxit.Sed barbari acie in Istri ripis instructa,omni telorum genere traijcere nostros prihibebant….Imperator cum omnibus legionibus ad Zeugminum castra locat.Id opidum alto tumulo impositum et preterfluente infra flumine munitum,a Meridie aditi non potest.“-Ez után a császár Zeugminum várát visszahóditani és az Istvánt(IV István) ért gyalázatot megbosszulni akarván, a hadseregét a vár alá vezérelte.A vár egy dombon helyezkedik el a Száva folyo mellett.A várat megostromolják,beveszik, sokat megölnek, sokan elmenekülnek, sokat fogságba visznek.

A 78. oldalon:“Cum autemPannonij foedera de nuo ruppissent,bellum contra eos suscipitur…”

A lényege:
“Mivel a Pannoniával való szövetség felbomlott a háború ujra napirendre került.”.

A háború bizonytalan kimenetelét figyelembe véve a sereget nem a császár vezette, hanem egy bizonyos Andronico Contostefano.”

A bizanci csapatok átmentek a Dunán és Zeugminumba érkeztek.A Pannoniai csapatok,amelyek közt egyszerű emberekből toborzott segéd csapatok, sőt németek is voltak,már felkészülten félelem nélkül várták öket.Egy bizonyos Dionisius(Dénes) vezette öket, aki az előző gyözelmei miatt kihivóan beképzelt volt.

Egy bizonyos Contostephanus a fő hadtest élén állt,a jobb szárnyon Andronicus,a bal szárnyhoz egy másik tribunust küldött.(Érdekes, hogy a tisztségek neve mennyire megegyezik az “ókori” római tisztségek nevével).Aztán emliti az asztrologusok kedvező jóslatát,ami abban állt hogy a magyar seregekből egy ló elszabadult és a bizánci sereg közelében, vágtázás közben elesett. A katonákhoz intézett buzditó beszéd után kezdődik az ütközet.”Iuncta equi capita habebant,atrox pugna hastis horrebat,instar draconis squamas attollentis undabant exercitus”-A lovak zablája(kötőfékje)megfogva,a lándzsák(dárdák)döfése félelmetes,a rengeteg csillogó pikelyű magasra emelt sárkány hullámzik a seregen keresztűl.

A csillagjósok jóslásának megfelelően a bizánciak győznek.Azonban a fent idézett mondat leleplezi a történelemhamisitást.Ugye már az is szokatlan volt, hogy a 12. században szkitákról meg hunokról esik szó,de hogy a Dákok által használt harci jelkép a sárkány is megjelenjen, ezt már nehéz lenyelni.De lássuk hogy ki hazudik és ki mond igazat.

Tény az, hogy az ortodox keresztények mint a bizánciak és az oroszok, a krónikáikban megörizték az eredeti időszámitást.A vallási tanaikban ugy állt, hogy a világ teremtésétől Krisztus születéséig 55oo esztendő telt el.Ez a dátum egy később konszenzus által bevezetett középérték,mert többen többféleképpen határozták meg ezt,elkezdve a 4ooo-től a 65oo-ig.Ezt nevezik Anno mundinak. A Nicetae Acominati Choniatae kronikájában leirt események is 6586 és 6711 között zajlanak.Csakhogy ha ebből kivonjuk a Krisztus születési dátumát a 65oo-at, akkór már nem a XI.-XIII. századokban vagyunk hanem az I. és III. századokban.Igy érthető ,hogy hogyan jelennek meg kétszer, ugyanazok az események ezer év időeltolódással.A Szirmium és Zeugminum ugyanaz a város.Ammianus Marcellinus called it “the glorious mother of cities“Tehát Ammianus Marcellinus a városok anyjának nevezte és állitólag közel 1oooo fő lakósa volt .Ebből a két névből kevés változtatással ki lehet hozni a Szarmiszegetuzát.Azt már sok román történész is furcsálja, hogy mit keres Adamclisiben a Traján emlékmű.Mert ha a foglyokat Rómába szállitották,az útvonal nem arra vezet.Ugye az ókori rómaiaknak kiépitett utjaik voltak Dácsia felé.Semmi értelme nem lett volna kerülő uton hajóval szállitani őket.

Azt tudjuk ,hogy a dákokról annyit irtak, hogy egész könyvtárat meg lehet velük tőlteni.Azonban elfogulatlan történészek beismerik, hogy nincsenek hiteles dokumentumok amelyek alátámasztanák ezeket az irásokat:

Izvoarele literare antice care fac referire la acestea se reduc la Dio Cassius, un istoric din secolul al III-lea, dar şi acestea transmise în rezumat de Xiphilinos în secolul al XI-lea şi de Zonaras în secolul al XII-lea, la lucrarea inginerului Balbus Expunerea şi teoria figurilor (geometrice) dedicate lui Celsus, la însemnările lui Plinius cel Tânăr în scrisorile adresate poetului Caninius Rufus, precum şi la Priscian, grămătic din secolul al V-lea, care a transmis o singură frază din celebrele Comentarii ale lui Traian, toate celelalte lucrări pierzându-se.

Columna lui Traian de la Roma a rămas «reportajul în piatră», «cronică» fidelă a războaielor daco-romane (101-102 şi 105-106) desfăşurate în urmă cu peste 1900 de ani, monument ctitorit după COMENTARIILE împăratului Traian / DE BELLO DACICO ‘DESPRE RĂZBOIUL DACIC’, lucrare dispărută / pierdută (dacă s-a pierdut?), din care a rămas o singură însemnare la grămăticul Priscian: «Traianus in I Dacicorum: inde Berobim, deinde Aizi processimus» (oare a transmis corect?) / ‘Traian [spune] în cartea întâi a războaielor cu dacii: de acolo am înaintat spre Berzobis, iar apoi spre Aizizis’ [1]. Singurul izvor care prezintă în întregime aceste războaie este Columna lui Traian, inaugurată la 12 mai 113.

Téhát egyetlen dokumentum amely a dákokról beszél a Trajánus oszlopa(“reportajul in piatra”.Ott pedig csak képek vannak amelyek kinek igy, kinek ugy beszélnek.

Egy másik tanuság ahhoz, hogy hogy került a történelmi időskálába az ezer év,a novgorodi krónikás tollából származik:

A tatárjárás idején,ami Anno Domini szerint 1241 körűl zajlott,a novgorodi kronikás igy ir: „A 6732. évben bűneink miatt ismeretlen népek érkeztek, akikről senki sem tudja világosan, hogy kik és hogy honnan jöttek, milyen a nyelvük, milyen törzshöz tartoznak és mi a hitük. Tatároknak nevezik őket, egyesek taurmennek [türkménnek], mások besenyőknek mondják őket.”

A tatárok 1232-ben Novgorod környékén voltak 1241 -ben lerohanják Magyarországot ,de már 1238-ban Köln mellett tanyáznak,ahól elkövetik a 11 szüz lemészárlását, ami a kölni dómban fel van jegyezve.Ebben az időben még Anno mundi szerint számolták az éveket,tehát az eset 6738-ban történt.Ebből kivonva a Krisztus születését(65oo) megkapjuk azt az ominózus évet k.u.238 amikór a “hunok” lemészárólták a kölni szüzeket.Itt persze kifogásolni lehet a 65oo-as évet Krisztus születésére,amit most általánosan 55oo-ra tesznek.Azonban ezt is módosithatták ugy,ahogy nagyon sok krónikát is.De felmerül a kérdés,hogy hogyan számitották ki az állitólagos világteremtésétől a Krisztus születéséig eltelt éveket?Az a tény hogy ilyen sokféle anno mundi van,azt jelzi,hogy mind ezeket többféle logika mentén csinálták.Az egyik logikai menet,amelyik az 55oo-as évet határozta meg,abból a bibliai mondatból indul ki,hogy Isten elött egy nap ezer esztendő.E szerint a világ teremtése 6ooo ben fejeződött be.Itt az Isten látta hogy minden nagyon jó és megpihent.(Ellenkező esetben valamely teremtményét amelyik nem jól sikerült,ujra teremtette volna,de erről nem ad hirt a biblia).Ha megpihent akkor már a hetedik napba érkezett,vagyis a hetedik évezredbe.Vagyis az aranykór a hetedik évezredben ért véget,amikór a bűn annyira elhatalmasodott,hogy szükség volt a Megváltó eljövetelére.Ezért Krisztus születése eme logika szerint nem lehet a 6. évezredben,vagyis a helyes dátum a 65oo.valószinű,hogy amig nem alakult ki a közös megegyezés,volt olyan kronikás aki ezt  tartotta Jézus születési dátumának.