fabsanyo

Gondolatok

Month: August, 2014

Megbabrált krónikák II.

Mindnyájan ismerjük a hollo és a róka meséjét,de sajnos nem tanulunk belőle.Az ember nem azt fogadja el ami igaz és hasznára van, hanem ami a hiúságát kielégiti.Azt elfogadjuk hogy a szkiták és a hunok leszármazottai vagyunk(persze a magyarság félrevezetői ezt is tagadják),de csak olyan formában, mint egy keletről jött harcias nép aki meghóditotta a Kárpát medencét.Az igazság az hogy a szkiták és hunok nem volt egy hóditó nép hanem a Kárpát-medence őstelepesei.És nem volt barbár és nem volt vad,csak akkor fogott fegyvert ha rátámadtak.Sajnos a békés természete oda vezetett hogy idegenek,akiket barátként befogadott jóhiszeműen,azok idővel ellenségként a nyakára nőttek.Ezen kevesek akik a magyarságon elkezdtek uralkodni,már egyáltalán nem voltak békések.Ők lettek a “nagy magyarok”,akik a magyarság őseit átformálták a saját képmásukra,vad barbár kegyetlen nép, akik valahonnan Ázsiából jöttek.Igy a saját bűneiket a magyarság nyakába varrták.

Nézzük meg mit irnak a krónikák mielött ki lettek volna forgatva:

Jornandes:…”que in fugam versa eas partes Scythiae preteret,quas Danubii amnis fluenta praetermeant,quae lingua sua Hunnivar(id est Arcem Hunnorum) appelant”Ex vocabulo Hunnivar cuius mentione facit Jornandes colligendum:Hunnos illos antiquos cum Hungaris hodiernis ejusdem linguae fuisse:var enim vox Hungarica est,arcem hodieque denotans.—aki Szkitia azon irányába szaladt amely a Duna mellett van,amit Hunnivárnak a hunok várának hivtak a saját nyelvükön…a hunnivar szó Jornandes által való emlitéséből arra lehet következtetni,hogy az ősi hunok nyelve ugyanaz volt a mai magyarokéval

Azért ezt az árulkodó jegyet valahogy semlegesiteni kellett egy másik kemény mondattal:…namque posthac in Dacia Ripensi non Hunni sed Gepidae,Longobardi,Heruli,pro tempore Slavii(Sclavi)reperiuntur et Hunorum in Dacia nulla amplius mentio occurit...Vagyis hogy ez után Dacia Ripensisben(K-medence) nem hunok hanem Gepidák,Longobárdok,Herulok és egy időben Sklávok találhatók,és a hunokról ez után már nem esik emlités.

Amikor a régi kronikákat irták(tehát Jordanes idejében is),a magyarországi dunaszakasztól keletre levő terület már Ázsiának számitott.A Kárpátoktól északra és keletre lévő területek elég kevésbé ismertek voltak számukra.Szkitia a Kárpát -medence volt.Másképp hogy irhatna olyant Herodotosz,hogy Szkitia délfelé a Dunával határos.Szkitiában volt “Alánia,Dathia és Gothia”.De ha figyelembe vesszük hogy több régi irásban a D betüt a G szolgáltatja és az o néha a-ra vált,akkór a Dathia és Gothia ugyanaz.A Riphei hegyek sem másak mint a Kárpátok,mert milyen más kelet-nyugat irányban huzódó hegyek vannak Szkitiától északra,még ha Szkitiát a Kárpátoktól keletre veszem is?De mivel a politikai irányzatnak megfelelően a szkiták keletről kellett jőjjenek igy Jordanes szerint két szkitia létezett:egy a K-medencében és egy keleten.Meotiszi mocsarakból is kettő van,de sajnos az egyiket a történészeink teljesen ignorálják:

Alii autem de principibus Troie,scilicet Priamus et Antenor cum 12 milibus troianorum intrantes fluvium Thanaim navigio venerunt usque ad Meotidas paludes,circa quas habitare ceperunt,et dilataverunt terminos suos usque ad terminos Pannonie.Fecerunt autem civitatem quam appelaverunt Sicambriam habitaverunt que ibi per multos annos,et creverunt in populum magnum.”—Vagyis Priamus és Antenor, miután elvesztette Troját,12 ezer harcosával a Tanaiszon hajózott fölfelé a Meotiszi mocsarakig,ahol letelepedtek és a határaikat egész Pannoniáig kiterjesztették.Épitettek pedig egy várost amit Szikambriának neveztek,sok ideig laktak itt és nagy néppé fejlődtek.

Ha behajóznak a Don folyóba (a történészek a Tanaist a Donnal azonositják) és ott hajóznak fölfelé akkór a Meotiszi mocsaraktól távolodnak és nem közelednek.Tehát itt a Magyarországi mocsarakról van szó amiből volt bőven egykór,a Tanais pedig a Duna.De ugy látszik hogy nem csak Pannoniáig jutottak, hanem Erdélyig is,ezt igazolják a Szármiszegetuzán talált Priámost ábrázoló mozaikok.Troja meg egy legyőzött város szimbóluma amely nem föltétlenűl a Közel-keleten volt.

A háborúkat szinte mindig a műveletlenebb nép robbantja ki, és a legtöbbszőr ök is győznek.Aztán az előzményeket a gyöztesek irják meg.A legyőzött trojaiak nem csak a Kárpát-medencében telepedtek le,hanem a régi irások szerint Itáliában is.Ezeket hivták Szaturnus népének:

Dicunt alii -regnavit nomine Janus-Saturnus fugit de Graecia-civitatem in Tuscia non longe a Roma-in Italiam latuit inde Latium appelaverunt Italiam.Iste Saturnus primum docuit populum etc.-sed vivebant sicut bestie”.—A Szaturnus a szkiták csillagképe volt, és egy kaszával a kezében ábrázolták.A skyt(szkit) kaszát is jelent,tehát jó értelembe vett parasztságról van szó, akik Itália népét megtanitották a földmüvelésre .Amikór aztán a tanitványból ur lett ,akkor már büdössek lettek a tanitóik (sed vivebant sicut bestie).Sajnos ez manapság is megismétlődik, nem is egyszer.

Mielött a történészek bekeményitettek a magyarság ellen,tudott dolog volt a Szkita-Hun-Magyar folytonosság,nem csak a magyarok körében.Ezért hivták csufondárosan a magyarokat Szittyáknak.A hun név meg benne van Magyarország nevében, ahogy az idegenek nevezik.Ez a folytonosság csak ugy lehetséges, ha ezek a népek folytonosan a K-medencében éltek.Persze az uraik akik legtöbbszőr idegenek voltak,ha legyözettek,menekültek mikor keletre, mikor nyugatra,de a szittyák, a parasztok maradtak.Csak is a főld művelő nép biztositotta a népszaporulatot és az ország táplálékát.Ezért a parasztságot soha nem irtották ki,bármilyen hatalom is hóditotta meg az országot.Bármennyire erölködtek és erölködnek a “Jordanesek”, a szkita -hun -magyar folytonosság létezik.De lássuk mit irnak az ősi hiteles források a hunokról:

Joan Christophori de Jordan 1714-ben compilált könyvében idéz:Eckhard lib.25. cap.9o.quod hos Ringos,seu Circulos,ut Notkerus apellat scribitur“:Ahól Notkerus-nak nevezett kőrökröl ir.Szerintem Eckhard olyan régebbi magyar krónikából másolt, ahól Napkőrök lehettek leirva ,de mivel nem ismerte a nyelvet és ugy gondolván kogy a kőröknak védelmi szerepük volt, igy a Nap helyett jol jött a Not ami németűl szükséget jelent.Történészeink már Avar kőrökről irnak,és tévesen ők is ugy állitják be ,mintha ezeket a kőröket védelmi célból épitették volna.

Novem tales Circuls in terra Hunnorum fuerunt,…Bellum secundum huius anni instaurabatur contra Hunnos a Pipino Rege ipso,qui in alio Circulo,quidem ultra Danubium ad flumen Tibiscum sito,Hunnos adortus est,opes eorum hic congestas occupavit.Hunni penitus domiti sunt finis impositus est bello cum iis….Tota in hoc bello Hunnorum nobilitas periit.tota gloria decidit omnis pecunia et congesti ex longo tempore thesauri direpti sunt.”

“Kilenc ilyen kör volt a Hunok földjén…A Pipin király által a hunok ellen viselt második hadjáratban a király egy ilyen kört foglalt el a Tiszántulon.A hun nemesség elveszett és az összes kincseiket elvitték.

Ezzel probálják igazolni hogy a hunok a Kárpátmedencéből eltüntek,mint ahogy ez Jornandesnél is áll:”:...namque posthac in Dacia Ripensi non Hunni sed Gepidae,Longobardi,Heruli,pro tempore Sclavii reperiuntur et Hunorum in Dacia nulla amplius mentio occurit”.”…Igy azután Dácsia Ripensisben nem a hunok hanem a gepidák,longobárdok,herulok és egy idő után a szklávok jelennek meg,és a hunokról Dácsiában semmi nagyobb emlités nem esik.

A magyar kronikákban nem jelennek meg sem a gepidák,sem a longobárdok,herulok és nincs is 3oo év a Hun nemesség eleste és a magyarok bejövetele között.Ellenben emlitve vannak a szklávok.Kik lehettek ezek a szklávok ha nem a nemesség nélkül maradt szkita -hun parasztság?A szkláv nem szláv!A szláv nyelv a szlavónból fejlődött ki, ami az ortodox vallás univerzális nyelve, ugy mint a katolikusnak a latin, és ennek a magja az orosz nyelvben lelhető fel.Ez a legrégebbi ,a legelterjedtebb és a legnagyobb irodalommal rendelkező szláv nép.És mégis a krónikákban az oroszt nem emlitik szklávnak.Söt a szklávok az oroszok adófizetői:”…,reliquorumque Sclavorum,,qui Russis tributari sunt.“(Biborban született).Marvazi, Gardizi, Sukrula, Muhamadd Katib, Ibn Iiasa tehát egy sór olyan középkori történész, akik jól ismerték az oroszokat, állitják, hogy az oroszok a szklavinok szomszédságában élnek,s beszámolnak az oroszok és a szklavinok életmodjáról,vallásukról,és háboruikról.Ki merné azt mondani hogy az orosz nem szláv?Igy egyértelművé válik,hogy a Sqlav(sclav)szó nem azonos a Szlávval.

Az 16oo-as években nagy vita vólt az akkori Bohémiában az ottani nép származása végett.A források szerint a mai Horvát ország területéről származtak.Igenám de ezt az országot az ezred forduló körűl a szklávok országának nevezték.Ezért aztán azt a változatot fogadták el, hogy az őseik, Czekus és Lechus orosz földről jöttek a Szklávok országába,majd onnan Czekus Csehországba,és Lechus Lengyelországba.Nyilvánvaló hogy a legtöbb eredetmonda a biblia mintájára iródott.Mozes és Áron,Hunor és Magor,Aszkold és Dir,Czekus és Lechus,Priamus és Antenor stb.Ugyanugy meg kellett sétáltatni öket,mint a választott népet a pusztában.

A szkláv szólgát jelent,és a hiú ember szégyenli, hogy az ősei szolgák voltak.Pedig a bölcs ember mindig szólgál ,a jövő nemzetség szolgálatában áll.Ugyanezt teszi a keresztény ember.A pap szolgál.Ez volt és lesz a Szaturnusz népének feladata.Sajnálatra méltó kórlátólt gondolkodású az az ember, aki nem képes szolgálni.Azonban egyenesen ördögi az a politikus,történész vagy néptanitó aki meglovagolja az emberek hiúságát és hoditó,hatalmaskodó ösöket állit nekik.A valós vagy kitalált ősök egyszer s mint követendő példaképek.A nyers erőszakot szimbolizáló példaképek megrontják a fiatal generációk lelkét.Egyfelől fedezetlen büszkeséggel,másfelől állandó bűntudattal mérgezik őket.

megbabrált krónikák

Petrus Alcyonius (1487-1527)szerint a hunok és a kárpát-medencei népek, a saját nyelvüket és kulturájukat eröltették az Itáliai népre.

Olvassunk egy kicsit a sorok között:Az 1487-1527-as években a Szent Német-Romai birodalom,hatalmának teljében volt.Az itáliai városállamok és a Vatikán a német császárság befolyása alatt álltak.A régi iratokra támaszkodva, de azokat jól megbabrálva, ki kellett mutatni a német jelenlét ösiségét.Ezért volt szükség a gótokra.Persze az eredeti irásokban amiket aztán átirtak és eltüntettek,a gótok még nem játszottak szerepet a Kárpát-medencében .Ekkór Magyarországnak, a nagy ellenfélnek már kifelé állt a szekere rudja,igy egyszerűen tudomást sem kellett venni a magyar- hun-szkita kapcsolatról a Kárpát-medencében.E helyett jol jöttek a képbe a dákok.A régi kronikákban az n és m nazálisokat ugy ugrasztották, hogy az elötte lévő betüre vonalkát huztak.A krónikamásolók ezt nem véve figyelembe,a genteből mindig gete-t irtak.Ezért a következő idézetben a fent emlitett irásból a gete helyett gente-t irok,hogy értelme legyen a szövegnek.

“…communem salutem,et Italiae libertatem neglegant,sed omnium maxime illum credo perturbarent ineptiae quorundam,qui omisso studio veteris lingue que eadem huius Urbis universe Italie propria erat,dies,noctesque incubunt in linguam Genticam aut Daciam discendam,eandemque,omni ratione ampliandem,cum Goti,Visigoti,et Vandali,qui erant olim Gente Daci,eam in Italos inexerint,ut artes et linguam et nomen Romanum delerent,… “

“…elhanyagolták a közegészséget és Itália szabadságát,de a legjobban az zavarta össze öket,hogy elhanyagolták az öseik nyelvét,amely Itáliában városokszerte egyetemesen sajátjuk volt,éjjel-nappal a Dácsiából származó nemzeti nyelvet gyakorolták,olyannyira ,hogy az összes érdekeltség megtelt gótokkal,vizigótokkal,vandálokkal,akik régente dák nemzet voltak,most pedig elnyomták az itáliaikat,annyira ,hogy a művészetek,a nyelv és a Romai név eltöröltetett,…”Itt a Dácsiából származó nyelv alatt a gótok nyelvét érti,vagy is a németet.A dács szó nem más mint a németalfőldiek saját maguk által használt neve,ami hasonlit a deutsch(dajts) névhez.A reneszansz idei állapotot,amikór eszak Itália valóban nagy német befolyás alatt állt,vissza vetiti az ókorra.

Megint igazat kell adnom Fomenkóéknak mikór azt állitják,hogy az ókori Romai birodalom csak egy fikció.Maga az egész ókori történelem, ahogy ma ki van kozmetikázva nem más, mint egy vágyálom.Azt a kevés igazságot amit tartalmaz, csak az eredeti források(ami nagyrésze már nem is eredeti)összevetésével lehet kimutatni.

Itt vannak például a Dákok.Hirtelen megjelennek a Kárpát-medencében az időszámitás kezdetén és egy évszázad mulva eltünnek.Az időbeni kiterjedésüket csak ugy tudták növelni,hogy összemosták öket a gétákkal(akik, amint láttuk a gete=gente,egy meghatározatlan nemzetet jelent),meg a trákokkal,akik pedig a Dunától délre éltek .

Vizsgáljuk meg miket irnak különböző történészek azon népekről, akik a dákok lakta részeken éltek valamikór.Egyik ilyen nép az Agatürsz volt.

‘Excerpta de Legationibus’Ammianus (4th century) also mentions the Agathyrsi among other Scythian peoples like the Jaxamatae,Maeotae,Jazyges,Roxolani,Alani,Melanchlaenae,Geloni.Pomponius Mela (1th century) also locates the Agathyrsi on the Buces(Nogaika) river which flows intoMaeotis, besides other Scythian peoples like Sauromatians,Arimaspoe,Essedones,Hamaxobioe.The Agathyrsi are said by Herodotus living in Carpathians, in Transilvania near the river Maris, too.Marcian of Heraclea (4th century) in he’s Periplus, places the Agathyrsi on Chesunus river near Maeotis.Dionysius Periegetes (2th century) says, the Agathyrsi live not far from Riphean (Ural) mountais. [”Not farfrom Rhiphaean mountais, among the cold Agathyrsi sparkling diamonds are collected”]Avienus (4th century) places the Agathyrsi between the Boryshtenes river – Euxine (Black Sea) andRiphean mountains.Ptolemy (2th century) places the Agathyrsi near by Dvina (Daugava,Düna) river, in Sarmatia, todayBelorussia.Solinus (3rd century) says the Agathyrsi live beside Borysthenes (Dnieper) riverBaptista Mantuanus (15th century) in he’s poem about St.Blasius (died in 316 a.d.) speaks aboutAgathyrsi, among peoples like Huns,Alans,Turks,SarmatiansThe Thyrsagetae another Scythian people also are the Agathyrsi – Pomponius Mela mentions theThyrsagetae or Thyssagetae beside Turcae near Maeotis.The Turk name is mentioned in 1.st century by Pomponius Mela and Pliny, as Tyrcae and Turcae; and the Iurcae name in Heordotus more probable is the TJurkae [ the salvic peoples today call the ‘turks”tjurki’ ]- so it seems that the Jurcae of Herodotus is a corrupted form of Turcae .

Észre lehet venni egy olyan tendenciát hogy nagyon sok népet akik a Kárpát-medencében éltek,keletre “taszitottak”,mivel igy felelt meg annak a téves történelmi dogmának hogy minden nép keletről jött a Kárpát-medencébe.Pedig :The Agathyrsi are said by Herodotus living in Carpathians, in Transilvania near the river Maris, too.A Meotis nem más mint egy átgázolható mocsaras vidék,ami nem feltétlenűl a Fekete tenger mellett van.A Riphei hegy pedig nem lehet az Ural,mivel Herodotus és a korabeli térképeken Nyugat-kelet irányba helyezkedik el.

De vajon a jazigok,roxolánok,alánok szarmaták,mind a Fekete tenger északi partjáról vándoroltak a K.M-be?Vajon a Maeotae nép tényleg az Azovi tenger meletti Meotiszi helyen élt.A meo=gázló,vagyis olyan sekély viz ahol lábon át lehet menni.Hát ilyen mocsaras hely épp elég volt a Pannoniai medencében.Az Agatürsz nép nem volt olyan nagy hogy a Kárpátoktól az Uralig terjedt volna az élettere.”… the Agathyrsi live not far from Riphean (Ural) mountais. [”Not farfrom Rhiphaean mountais, among the cold Agathyrsi sparkling diamonds are collected’‘)A Riphean hegy ahol szikrázó gyémántot találni(ez lehet a bolondok aranya)több mint valószinű hogy a Nyugati Kárpátok,amit akik uraltak azok uralkodtak is.És itt arany is volt bőven,mert :Hérodotosz azt meséli róluk, hogy a legbujálkodóbb emberek, s a legtöbb aranyat hordják magukon.

Solinus (3rd century) says the Agathyrsi live beside Borysthenes (Dnieper) riverBaptista Mantuanus (15th century) in he’s poem about St.Blasius (died in 316 a.d.) speaks aboutAgathyrsi, among peoples like Huns,Alans,Turks,SarmatiansThe Thyrsagetae another Scythian people also are the Agathyrsi – Pomponius Mela mentions theThyrsagetae or Thyssagetae beside Turcae near Maeotis.”

“Solinus azt állitja hogy az Agatürszek a Boristenes(Dneper) folyó mellett élnek…ö az Ag.-ket a hunok,alánok,türkök szarmaták és a Thyrsagetae melett emliti és ugyancsak szkita népnek tartja.Pomponius Méla pedig a Thyrsagetákat Thyssagétáknak mondja akik Törökország és Meotisz melett élnek.”Thyrsagéte=Thyssagete=Thyssagente=tiszaparti nemzetség.Magyarországot meg sok régi történész Törökországnak hivta.

Otto von Freising kronikája

http://books.google.ro/books?id=txCTIZYGeY8C&pg=PT279&dq=primi+regis+Hunorum&hl=hu&sa=X&ei=Zb7YU9mmH-n9ygO6noLABQ&ved=0CBsQ6AEwADgo#v=onepage&q=primi%20regis%20Hunorum&f=false

Ugy néz ki hogy ez a legrégibb krónikák egyike.Erre utal az a tény, hogy nagyon sok összevont szavat találni benne amit általában helysporlás miatt alkalmaztak,amikór még nem létezett az olcsó papir és a drága borjú börre irtak.Igy például a nazális m és n betüt ugy ugrasztották ,hogy az elötte lévő betüre egy vonalkát huztak.A kronikamásolók néha nem vették ezt figyelembe,vagy egyszerűen jól jött nekik a hamisitáshoz.Igy a gente-ből,ami nemzetséget jelent lett egy gete vagyis a géták.A Varang-ból lett egy varég ,az ungorból egy ugór,amit aztán tovább lehetett ragozni mint ogur,onogur stb.Ebből is látszik hogy a magyar östőrténet,ami az ázsiai kalandozásokat illeti nem más mint fikció.

A Frisingeni kronikában van egy fejezet, ami a magyar történelem egy bizonyos eseményét irja le a XII. századból,II.Géza király édejéből.A fejezet cime latinul:Qualiter castrum Ungariaem Bosan,quid et Bresburgk captum et requisitum sit et de Boritio.Vagyis Pozsony elfoglalása Borisz által.Ez a Borisz Könyves Kálmán első feleségétől való törvénytelen fia.A kronika szerint:”Erat aut Boritius Colomani quandam regis Ungariae filius,perdicentum regnum Ungariae ut in prioribus chronicis dictum est,iure haereditario repetens,ac ob hoc adipiscen dum utrosque principes Romanorum sive ac Graecorum frecventer solicitas,multos ex militibus nostris ad favorem suum pecunia inducens.”-“…ahogy a régi kronikákban mondva van, mint törvényes tronörökös tért vissza, görögöktől és rómaiaktól kért katonai segitséggel.”

A “római” a Szent-Német-Romai birodalomra vonatkozik,akinek császára Frigyes,de hozzá  tartozott a Magyarországgal határos Ausztria (Noricum)amelynek királya vagy hercege valamelyik Henrik.

A magyar király viszszafoglalja a várat, de meg akarja büntetni a Borisz csatlosait,igy összegyüjti a hadseregét(…exercitumque maximum per totam regni sui latitudinem colligit) és hadjáratot indit Ausztria ellen.

A latin irás azt suggalja, mintha a magyar király mindenkit hadba állitott volna az ország minden szögletéből.Erre nem volt szükség mert Magyarország népsürűsége abban az időben joval fölül multa bármely europai ország népsürüségét.A történészek figyelmen kivűl hagyják, hogy a népsürűség egyenesen arányos a rendelkezésre álló táplálékkal.Ausztria,Németország és akár Anglia népsürűsége, csak a krumpli elterjedésekór érte el és haladta meg a Kárpát-medence népsürűségét.

A kronikás mielött leirná a hadjárat menetét, fontosnak tartja hogy egy pár szót ejtsen a magyarokról.”Sed anteque de egressione huius gentis dicamus,breviter quedam de ipsius terre situ,nationisque ritu praelibanda videntur.”Következik egy fejezet a :”De situ Ungariae,et more gentis” (Magyarország elheklyezése és a nép szokásai) cimmel.Miután leirja az ország elhelyezkedését,nem győzi dicsérni a táj szépségét és termékenységét.Emlitést tesz a gyakori betörésekről és ezért nem csoda mondja, ha az erkölcsök és a nyelv rusztikus és müveletlen maradt.(Crebras vero Barbarorum irruptiones passa,haud mirum,si moribus,aut ligua agrestis manet,et inculta.)

Ez után Jordanest idézi,és mivel a magyarokat és hunokat egyhelyről származtatja,mind azt a mocskot amit Jordanes állit a hunokról,ráhuzza a magyarokra is.Ez olyasmi mint amikor fotbal szurkolók minden mocskot bekiabálnak az ellenség csapatának, kivált ha a sajátjuk vesztésre áll. A sportszellem, versenyszellem mélyen gyökerezik az europai ember lelkében.Ez rányomta bélyegét a történelem konstrukciójára is.A nagy “népvándorlás” nem más mint egy versenyfutás egy kanaáni ország megkaparintásáért.Aki elöbb ér oda azé a babér,a gyöztesnek járó jutalom,ami feljogosit az uralkodásra.Ezért a történelemgyártásnál az érdek az, hogy a saját népei minél hamarabb megérkezzenek az áhitott főldre.

A fenti kronikában tárgyalt időszakban Frigyes császár ostromolja az olasz városokat, egymás után tüzzel vassal kényszeriti öket megadásra,rengeteg halott,menekült,de mindez nem számit barbárságnak söt, a romai pápa áldását adja rá.Ugye Pál apostól szerint minden hatalmasság Istentől van.Azonban a német uralom jogát meg kellett alapozni történetileg is,mivel ebben a periodusban más pretendensek is voltak,mint például a spanyolok,vagy a normannok.Az őslakósoknak nem voltak jogaik akár csak manapság.A németek kitalálták a gótokat.Nyilvánvaló hogy a gót történet minden mozzanata nem más mint a hun történet plagizálása.De ha lud akkor legyen kövér.Nem egy gót császár foglalta el a római tront hanem kettő.Ugyebár a biblia szerint a tanuzáshoz legalább két tanú kell.A kedves történetgyártó elöbb keresett egy jol hangzó nevet a Tudort.Ez egy kissé barbár hangzásu lévén, átalakitotta Teodorra .Hogy német hangzásu legyen hozzá adta az iket,igy lett belölle Teodorik.Most mi legyen a másik neve ?Egy kis betü keverés az elöbbi névben és mindjárt előkerült az Odoaker.Ez a két gót császár tanusitja hogy a német uralkodói etnikum megelőzte ugy a normant mint a spanyólt.

Visszatérve a kronikához,itt leirja a Kárpát-medencei magyar faj jellegzetességeit:négyszögletes fej beesett szemek,alacsony termet.Ezt a kronikás nagyon csunyának találja és csodálkozik, hogy az Isten hogy adott nekik egy ilyen gyönyörü országot. Azért a szögletes fej,beesett (és nem ferde) szemek,alacsony termet egyáltalán nem bizonyit ázsiai származást.A kronika szerint az urak várakban laktak,a köznép pedig egyszerű nádból fonott házakban.A templomok és házak csak ritkán voltak diszitve.A biráskodás teljesen önkényes volt, az elitéltnek nem állt jogában védekezni,a nép a nemtetszését csak suttogva merte egymásközt rebesgetni.Háború idején a parasztság nagyrészét harcba hivhatták,a fegyverekről saját maguk kötelesek voltak gondoskodni.
A szóbanforgó ütközetben rengeteg ember elesett mindkét részről,a kronikás szerint ilyen megaláztatás még nem érte a magyar királyt.

A krónikás  a magyar nép fizionomiáját, valószinű a korabeli irásokból meritette ,amelyek Könyves Kálmánt ábrázolták.Tudni való,hogy ez egy nagyon csunya ábrázatú ráadásúl pupos is volt.Igy a krónikás ugy képzelte,hogy ha ilyen a király,akkór az alattvalói sem lehetnek különbek.

A kronikából kiolvasható hogy a köznép valódi rabszolga sorban élt.Ez persze jellemző volt nem csak magyarországra,hanem a legtöbb europai országra is.Ezeket hivták a latin kronikákban sqlavoknak(szkláv).Utolag ez a név azonosult a szláv névvel.
” A mai szláv nyelvtudomány álláspontja szerint a ’slav-, slow-’, слов-‘ szógyöknek az ősszláv nyelvben ’mocsár’ jelentése is volt, hozzátéve az eredetre utaló szuffixumot, a ’Slaven’, ’Słowian, Славянин’ szavak eredeti jelentése: ’mocsárlakó ember’. Ehhez hozzá tehetjük,hogy az avar(auer) szó szintén mocsár lakó embert jelent,ez alkalommal német nyelven.A mai szlavisztika álláspontja szerint a közös szláv őshaza központi területe a Pripjaty mocsaras vidékével esik egybe, ez az elmélet tehát azt sugallja, hogy az egykori őshazáról nevezték el magukat a szlávok”
Máshól meg ezt olvasom:
Ibn Ruste, Gardizi, Marvazi, Hudud al-Alam, Mutahhara ibn-Tahira al Makdisi, Mubarak-sah, Aufi, Dimaski s.a. Acestia, in lucrarile lor, ne arata expres ca rusii din secolele IX-XI locuiau pe o insula care avea lungimea si latimea egala cu distanta parcursa de un om in trei zile. „Rusii, – ne spune Ibn Ruste, – traiesc pe o insula cu suprafata de trei zile de mers”. „Rus – confirma Gardizi, – este o insula care se gaseste in mare… Pe insula traiesc in jurul la o suta mii de oameni”. Acelasi lucru il afirma si ceilalti autori. Studiind cele scrise, intelegi foarte usor ca este vorba de Crimeea. Gardizi ne vorbeste despre locul aflarii insulei Dimaski in lucrarea sa „Cosmografia”. „Ei (rusii – n.n.) au in Marea Maiotis (Marea Azov – n.n.) insule pe care le locuiesc si corabii de lupta”.Din cele scrise de Marvazi, Gardizi, Sukrula, Muhamadd Katib, Ibn Iiasa s.a., se intelege clar ca sclavinii si rusii sunt vecini, ca tara sclavinilor se gaseste in imediata apropiere de tara rusilor. Ei descriu modurile de viata a rusilor si a sclavinilor, religiile acestora, incursiunile reciproce cu scop de prada, captura de robi s.a. “—.Ezek az irásaikban egyenesen azt állitják,hogy a IX-XI századi oroszok egy szigeten laktak,amelynek a szélessége és a hossza megegyezett azzal a távolsággal amit egy gyalogos három nap alatt megtesz.A szigeten kb.százezer ember él.Az irásokat tanulmányozva rájövünk,hogy a Krim félszigetről van szó.A sziget az Azovi tengerben van,ahól az oroszoknak hadihajóik vannak.A fent megnevezett szerzők irásaiból kiderűl,hogy az oroszok és a szklavinok szomszédok.Ezek leirják a két nép szokásait és azt,hogy kölcsönösen betörnek egymás területére,zsákmány és rabszolga szerzés céljából.

Világosan látszik,hogy a szláv és a szkláv  két különböző fogalom,és téves mindazon népeket kiket a történelem szklávoknak vagy szklavinoknak hiv szlávoknak nevezni.

Figyelembe kell venni azt a tényt hogy az 1o54.évi vallásszakadás után,a nyugati és a keleti keresztények két különböző vallási nyelvet kezdtek használni.A nyugatiak a latint,a keletiek a szlavón nyelvet.Mindkét nyelvet mesterségesen kialakitott univerzális nyelvnek szánták.Sok nyugati kis nép akik nyelve eredetileg nem latin volt ellatinosodott.Ugyanigy sok kis keleti nép akik eredeti nyelve nem szláv volt a szlavon nyelv hatására elszlávosodott.Ugy néz ki hogy a szlavón sokkal sikeresebben hoditott mint a latin.Szerintem a szlavon megnevezés is elöbb szklavon volt és pedig az a vallási nyelv amelyen a szolga népnek tanitották az evangéliumot.Az egyházi szakadás valójában a szolga népek lázzadása volt.

A tény az hogy a keleti népek később kezdtek nagyobb államokba szerveződni mint a nyugatiak.Egy nagyobb állami szervezet mindig ugy alakult ki hogy egy központi hatalom erőszakkal meghóditotta a környező népeket.A meghóditottak a legtöbszőr rabszolga sorsra jutottak mindaddig, amig vagy a hóditók, vagy a hódóltattak beolvadtak a másikba.Tehát egy szervezetlen vagy gyengén szervezett népre ugy tekintettek mint meghoditandó leigázandó rabszolgákra.Ezért nevezték öket szklávoknak.Magyarország őslakósságát is igy nevezték,de mivel a magyar nyelv egy nagy kiterjedésen beszélt kiforrott nyelv volt, ezért részben ellentállt ugy a szlavónositásnak mint később a latinositásnak.