fabsanyo

Gondolatok

Month: July, 2014

A harmadik lehetőség

Amilyen reltélyes az etruszkok származása,épp olyan rejtélyes a történelem szinpadáról való távozásuk.Ismeretes hogy kr.e.5oo körül még hatalmuk teljében voltak.A wikipédián ilyesmiket lehet olvasni róluk:

Dank ihres enormen technischen Könnens, ihrer perfekten handwerklichen Kunst, der reichen Erzvorkommen und der fruchtbaren Ebenen brachten sie es zu großem Reichtum und Ansehen und trieben regen Handel mit den Nachbarländern. Etwa um 500 vor Chr. übten die Etrusker in Rom und Latium die Herrschaft aus; sie waren sowohl zur See als auch zu Lande mächtig.”–
-Az oriási technikai tehetségüknek ,a tökéletes kéziparuknak,a gazdag vasérc készletüknek és a jol termő főldjeiknek köszönhetően,nagy gazdagságra és tekintélyre tettek szert a szomstzédos országok elött, amelyekkel állandó kereskedelmet űztek.Krisztus elött 5oo körül Roma és Látium fölött uralkodtak,hatalmasok lévén tengeren és szárazföldön.

5o9-ben még ostromolják Rómát.Ekkor a római légió még olyan gyenge lábakon áll, hogy gyáván megfutamodik és egy függő hidon át próbál a város falai mögé rejtőzni.A legendák egyetlen hősről adnak hirt,akinek aztán szobrot is allitanak.Ez nem más mint a félszemű Horatius Cocles,aki élete veszélyeztetésével elvágja a hid köteleit,ami igy leszakad,megakadályozva ez által az etruszkok benyomulását a városba.Mivel ez az episzód nem tul dicsőséges a nagy római birodalomra nézve,ezért sok történész megkérdőjelezi az esemény valódiságát.
Although the story appears in many different credible ancient sources, such as Plutarch, Dionysius of Halicarnassus, and Livy, with variations, many historians have been skeptical of the story.In 509 BC the army of Clusium marched on Rome and attacked the city.“—Habár a történet megjelenik több hiteles ókori forrásban,ugy mint Plutarch, Halikarnasusi Dionisius és Levi,többféle változatban,sok történész szkeptikus a történet valódiságával szembe.K.e.5o9- ben a Klusiumi hadsereg Róma ellen vonult és megtámadta a várost.

Hát ez már megszokott dolog,hogy aki teheti válogathat.

The Romans called the Etruscans Etrusci or Tusci; in Greek they were called Tyrsenoi or Tyrrhenoi; in Umbrian and Italic language their name can be found in the adjective turskum. The Etruscans’ name for themselves was rasna or raśna.”—A rómaiak az etruszkokat Tusciknak is nevezték,görögűl Ryrsenoi vagy Tyrrhenoi,umbriai és itáliai szóhasználatban turskum.Az etruszkok saját magukat rasna-nak nevezték.

Tusci,Tyrsenoi,turskum,mind olyan szavak amik nagyon hajaznak a tűrk szóra, ahogyan a magyarokat nevezték a középkórban.De ugyanilyen nevek jelennek meg az északi jeges-tenger partjainál is:

Tyrkir ist der Name des deutschsprachigen Ziehvaters des isländischen Entdeckers von Amerika Leif Eriksson. Erwähnt wird er in der Grænlendinga saga als …”(wiki)—Tyrkirnek hivták az Amerikát felfedező izlandi németűl beszélő mostoha apját aki Leif Erikson volt.Erről  a Grönlandi saga tesz emlitést…

-Azt nem tudom honnan veszi a kedves wikis hogy Tirkir németűl beszélt,de arról már nem tesz emlitést, hogy nem csak hogy eljut Amerikába,de ezt kőbe vésve meg is örökiti, szép magyarul érthető rovásirással.Talán nem is jó ezt nagyon hangoztatni,mert az irigység miatt még megsemmisitik az irást mint sok mást.A fenti mondatból látszik,hogy mennyire alkalmas a német nyelv a trükközésre.

“Möglicherweise sorgten die Römer nach der Einnahme Etruriens für eine radikale Vernichtung aller Hinterlassenschaften, die sie an die Überlegenheit der Etrusker auf dem Gebiet der Kunst hätten erinnern können.“—A Rómaiak Etruria meghóditása után ugy tünik,hogy gyökeresen meg akartak semmisiteni mindent a művészet területén,ami az etruszkok fölényére emlékeztetne.

Amikór az olaszok rájöttek hogy az etruszkok nem latin nyelvüek voltak akkór már nem szivesen dicsekedtek velük.Azonban akarva akaratlanúl nagyon sokat átvettek tölűk és nem csak ők.

Unbestritten ist, daß die Etrusker auch noch viele Jahrhunderte später die europäische Kultur beeinflußt haben. So zeigen die Fassaden berühmter Gebäude der Renaissance Form-Motive, die sich aus der etruskischen Architektur herleiten, z. B. bei den Uffizien in Florenz.”—Tagadhatatlan,hogy az etruszkok még évszázadokkal később is befolyásolták az európai kulturát.Igy nagyon sok reneszánszi épület homlokzatán megtaláljuk az etruszk motivumokat,mint például a firenzei Uffizien palotán.

A kereszténység szemszögéből az etruszkok tul szabados életet éltek,amit persze a fennmaradt freskó ábrázolásokból következtetnek ki.Pedig jo volna megfontolni a latin közmondást:”naturalia non sunt turpia”.

Sehr bemerkenswert ist die Tatsache, daß in der etruskischen Aristokratie (entgegen der römischen und vieler anderer) den Frauen Gleichberechtigung gewährt wurde. Sie nahmen teil an Konzerten, Bällen, sportlichen Spielen und Rennen und konnten sich sogar in der Politik betätigen.Eine einmal geschlossene Ehe galt für immer. Die Kinder bekamen den Namen der Mutter zusammen mit dem des Vaters.—Figyelemre méltó az a tény,hogy az etrusz arisztokráciában (ellentétben a római és sok más társadalommal) a nőket a férfiakkal egyenlőranguakként kezelték.Részt vettek koncerteken,bálokon,sportversenyeken sőt a politikában is tevékenykedhettek.Egy egyszer megkötött házasság örökérvényű volt.A gyerekek felvették ugy az apjuk,mint az anyjuk nevét.

Zwar gab es, wie die klassischen Schriftsteller berichten, eine etruskische Literatur, vor allem religiösen Inhalts. Doch ist uns von ihr nichts erhalten, da schon während der frühen Kaiserzeit die Texte nicht mehr verstanden und daher nicht aufbewahrt und erst recht nicht abgeschrieben wurden. “—Habár a klasszikus irók emlitést tesznek egy vallási tartalmu etruszk irodalomról,ebből nem maradt ránk semmi.A wiki irója szerint, mivel már a korai császári időkben már nem értették ezeket ezért nem örizték meg.

Micsoda kultur társadalom lehetett ez az ókori Róma.

Ha a római ókor csak egy fiktiv mese,pontosabban a középkori Római Birodalomnak a tükörképe,akkor az etruszkokat is elébb hozhatjuk 1o64 évvel(ami nem más, mint két husvétciklus).Ha kivonjuk 1o64-böl az 535-öt ami a minijégkorszakot kiváltó katasztrofa éve,akkor megkapjuk az i.e. 529-es évet,amikor az etruszkok még hatalmuk csucsán voltak,a hivatalos történelem szerint.Tehát az etruszk korszak hanyatlásának egyik kiváltó oka lehet hogy az i.u.535. évi természeti kataszrófa.

Sokkal elfogadhatóbb az etruszkok eltünését ezzel magyarázni,mint azt hogy holmi kecske pásztorokból verbuvált légiók gyözték volna le őket.Persze létezik egy harmadik lehetőség is.Egyszerűen az hogy a déli latinok akik afrikai törzsekkel keveredtek,nagyobb mértékben szaporodtak mint az északi etruszkok.Igy aztán nem volt szükség sok háborúra .Ha figyelmesen elolvassuk a Lucrecia legendáját a Tarkin királyságról,nagyon jó célzást talákunk arra nézve,hogy itt egy biologiai háború zajlott le két különböző kulturával rendelkező nép között.
A német wikipédián ezt találjuk:
Lucretia (vor 500 v. Chr.) war laut späterer Tradition eine römische Frau aus der (halb-)mythischen Frühzeit, Tochter des Spurius Lucretius Tricipitinus und Gattin des Collatinus aus der königlichen Familie der Tarquinier. Sie war berühmt für ihre Schönheit und noch mehr für ihre Tugendhaftigkeit.“—A későbbi tradició szerint Lucretia egy római nő a korai félmitologiai időkből,Spirus Lucretius Tricipitinus lánya és a Tarquini királyi familiából származó Collatinus felesége.Hires volt szépsége de még inkább jo magaviselete miatt.

Das Regime von Tarquinius Superbus war unerträglich, aber nicht nur für die Römer, die zu der Zeit noch Hirten und Bauern waren und daher noch keine gleichwertigen Vertreter in der Politik hatten.”—Tarquinius Superbus(az etruszk király) rendszere elviselhetetlen volt nem csak a romaiak számára,akik ebben az időben még pásztorok és földmüvesek voltak,és ezért nem voltak egyenlőértékű képviselőik a politikában.

A legenda szerint Collatinus akinek egyedűl volt római felesége, eldicsekedett sogorainak felesége kimagasló erkölcsi erényeivel, ellentétben az etruszk nők nem éppen dicséretes magatartásával.Hogy erről meggyőződjenek,elvitte őket felesége lakosztályára,ahól Lucretia szólgálóitól körülvéve a gyertya fényénél fonással és szövéssel tölti az idejét.
A király egyik fia hirtelen beleszeret a szépséges Lucréciában,és egy éjjel belopózva hozza megerőszakólja.Erre kitőr a botrány,a nép fellázzad,a királyságot megdöntik i.e.5O9-ben,és innen indúl a római köztársaság.Azonban ha figyelembe vesszük hogy i.e.5O9-ben az etruszkok ostromolják Rómát,akkór legföljebb Etruszk köztársaságról beszélhetnénk.
A legendából ki lehet hámozni, hogy az etruszk nők városi életet éltek,nem szivesen dolgoztak és valószinű, hogy nem szivesen szűltek gyereket.Ez nagyon jellemző a városi nőkre még ma is.Megfigyelhető hogy az arabok és afrikaiak a fehér nőket általába romlott erkölcsűeknek nézik,eppen a miatt, hogy nem szivesen szülnek gyereket.Lehet hogy a történelem mégis csak ismétli önmagát,és a legerösebb fegyvert nem a tudomány fejlesztette ki hanem a természet? De az észt nem ugyanaz a természet fejlesztette ki?Sokan elitélik a bikaviadalt.Pedig az nem más mint egy memento az ész és a nyers erőszak harcáról.Ideje ezen elgondolkozni!

Uj modell

Fizikai jelenségek tanulmányozásánál,amikor a jelenség modelljébe nem illenek bele ujonnan felbukkanó tények,akkór a modellt elvetik és ujjat alkotnak.Ez érvényes kell legyen a történelem kutatására is. Ammianus Marcelinusnál a következöket olvassuk:

Totius autem sementem exitii et cladum originem diversarum, quas Martius furor incendio solito miscendo cuncta concivit, hanc conperimus causam. Hunorum gens monumentis veteribus leviter nota ultra paludes Maeoticas glacialem oceanum accolens, omnem modum feritatis excedit.”—“Minden pusztulás és kár keletkezésének magvai sokfélék.Azon Márciusban fergeteges tüz söpört végig mindeneket megrengetve,melynek felfedezzük az okát.A Hunok monunentálisan régi népe, hirtelen megjelent a jeges oceán Maeotiszi mocsarai mögűl,és a vadságnak minden modozatát felűlmulták.”-Ez volna a szabad forditása,ami lehet hogy nem tökéletes,de itt a lényeg ez:”ultra paludes Maeoticas glacialem oceanum accolens”–a jeges tenger Meotiszi mocsarakon tul  lakók.

Ennek a megértéséhez nem kell nagy tudás.Világosan kimondja hogy a hunok eredetileg a  jeges oceán mellett laktak.Jordanes már a hunokat beszoritja az Azovi tenger mocsaraiba.Azt nem lehet tudni pontosan, hogy mikór irt Jordanes, vagy az aki a neve alatt irt,de az biztos, hogy Ammianus Marcelinus régebbi történetiró.Tehát megbizhatóbb,annál is inkább mivel Jordanes részrehajló.Jordanes gót leszármazottnak tartja magát,és mivel a hunok nagyon elbántak a gótokkal,ezért bosszuból a legvalotlanabb mocskokat is rákeni a hunokra.

Az ókorban már ismerték az északi jeges tengert,és különbséget tudtak tenni tenger és oceán között.Tehát szó sem lehet az Azovi tengerről.Véleményem szerint a meotisz szó nem egy mocsár neve hanem inkább egy mocsaras helyen való gázlót(átkelőt) jelent.”meo(latin)=átkelni ,közlekedni.

Ammianus szerint a hunok öshazája a Visztula torkolata és Skandinávia partjai.Pont az a hely ahova Jordanes a gótok öshazáját képzeli.Elméletileg ez olyasmi mint amikór a kakukk fióka kilöki a fészekből a valódi tulajdonos fiókáit.Ha utánna nézünk ,az emlitett vidék hemzseg a magyar jelentésű helynevektől.Ugyan itt rengeteg runát találni.A germánok ugy gondolják hogy ezeket a saját öseik hagyták hátra,de megfejteni nem tudják.Ammianus Marcelinus sem mond sok jót a hunokról,de csak azt irta amit egy idegen hivatlan népről irni szoktak.

De mivel kiderűlt,hogy az ókori irások zöme hamisitvány,és amit igaznak vélnek,az is másolatok másolata,ezért lehet,hogy az egész ókor csak egy kitaláció,és a hunokat a mongól-tatárokról másolták,akik a 13-14.században ugyanazt művelték mint az állitólagos hunok a Iv.században.

Az uj modell szerint egy egyszeri nagy népvándorlás történhetett,amit egy nagy természeti katasztrófa válthatott ki.Erről bővebben irtam a “Kik voltak a honfoglalók ? “cimű irásomban.

A VI.században, beállt minijégkorszak, a kihalás szélére taszitotta a mérsékelt égövön élő népeket.Habár a VI.századra datálják ezt,akik emlitést tesznek rola,azért az időpont szerintem biozonytalan.Az egyetlen életet lehetővé tevő hely a Kárpát-medence,köszönhetően a termál forrásainak.Ide próbáltak betolakodni a tulélők.Ezek egyik része délről jött:etruszkok,perzsák,pártusok,alánok,stb.Másik részük északról, ezek a hunok,vikingek,gótok.

A katasztrofa elötti európai népek nyelve, nagy valószinüséggel ragozó nyelv volt.Az irásuk a rovásirás(runa) többféle változata.Ezek a népek alkották az ugynevezett ókori monumentális épitményeket,utakat és vizvezetékeket,amit ma a rómaiaknak tulajdonitanak.

Érdekes észre venni, hogy milyen metamorfozison megy keresztűl a “Romai Birodalom” név.Az Ottók édejében,ami az ezredforduló körül volt, csak egyszerűen Romai Birodalom volt.A császár nevezte ki a pápát,akinek csak egyszerű püspöki hatásköre volt.A pápa funccióját maga a császár töltötte be,ugy is nevezvén magát mint pontifex maximus.Ugyanakkór az Imperator Augustus nevet is viselte.Itt megvolt az összes méltóság név ami az ugymond ókori Romában használatos vólt: dux=vezető, a tiszteké prefektus vagy ductores,a consul, legátus,utánuk következtek a tribunusok,centuriók,optiok, illetve a lovasságnál a decuriók, toborzók (conquisitores).

Amikór a reneszánsz korában, ugymond megtalálták az ókori történelmi irásokat(kitudja milyen padlásokon hányódhattak :))?),akkór átkeresztelték a birodalmat a Szent Romai birodalomra.Utánna pedig Szent Német Romai Birodalom néven szerepelt.Erre azért lehetett szükség, mert egyrészt tul nagy volt az időbeli távolság, ahhoz hogy a folytonosság fennáljon,másrészt meg mivel ez a birodalom keresztény,ezért szent.Hogy mennyire voltak szentek a császárok és a pápák,azt láthatjuk a történelemből.A végén pedig Szent Német Romai Birodalom néven szerepelt.A Habzburg császárt még a 17.századi irásokban is római császárként emlitik.

Latin irásokban ez áll:”Apud Graecos et Romanos viri,qui futura praedicebant-vates,haruspices,augures-magnum auctoritatem habebant.”-A romaiaknál és görögöknél voltak jövendő-mondó férfiak-jósok,belekből-jövendölők,madárjósok.

Számunkra a vates érdekes.Ugyanis a XI. századi Magyarországban volt egy ugynevezett Vata féle felkelés.Mivel a felkelés a katolikus papság ellen irányult,ezért a felkelés vezetője, aki után a lázadás a nevét kapta,is valamiféle pap volt,és pedig a régi vallás képviselője.A neve után jós .Azért az elgondolkoztató,hogy a XI.században ugyanazt a szót használják a jósra Magyarországon mint az etruszkok korában a romai birodalomban.Nagyon fenn áll a gyanú,hogy akkór a római birodalom időben nem állhatott nagyon távól a Szent István korától.

A régi latin nyelvben a secol századot is jelent,de ugyanakkór az évezredre is használták.A secula seculorum ami őrőkké valóságot jelent mutatja,hogy a leghosszabb időegység abban az időben a század volt,amit később tetszés szerint átváltoztattak évezredre.

Az is megfigyelhető hogy a X.századi latin irások sokkalta primitivebbek mint a reneszánsz korában “The grammar of the Latin, as found in the various manuscripts, is, frankly, a mess. An earlier editor, Karl Augustus Closs, in his Jordanis de Getarum sive Gothorum Origine et Res”—A latin nyelvtan ahogy a különböző kéziratokban találjuk,öszintén szólva egy szemét.Ezt irja Karl Augustus Kloss a Jordanes irásairól.Az “ujra megtalált” irások meg stilusban és tökéletességben,nagyon hajaznak a reneszánszkori irásokra.Azonban ami a latin nyelv tökéletességét illeti szerintem messze elmarad más modern nyelvektől.Nagyon sok a több értelmű szó,túl komplikált a nyelvtana.De nem csak én látom igy:”rebus Gestis, Stuttgart, 1861, pp. ii-iii, complains of :grassatum esse et temporis vim injuriamque, et libariorum hominum incuriam(neglijenta) negligentiam, stuporem, inscitiam, quandoque etiam licentiam ( the criminal spreading of both the force and damage of time, and the inattentiveness of copyists, their negligence, stupor, ignorance and sometimes even their willfulness “-Wikipédia

Magyarul:..:tolvajság!,sértés,hanyagság,butaság,tudatlanság,szabadosság(a másolók figyelmetlensége,hanyagsága,butasága,tudatlansága és sokszór célzatos ferdités)

Itt a következtetés csak az lehet ,hogy az “ujra megtalált” reneszánszi stilusban irt irások mind hamisitványok.A valódi ókori romai Birodalom a X.század környékén volt.Vagyis a dicső ókori Róma soha sem létezett.Valamikor ugy tanultuk ,hogy az itáliai félszigeten az etruszkoktól délre éltek a latinok mint etnikum,és hogy onnat terjedt el a latin nyelv.Én ugy látom hogy valamikór Europában kezdett kialakulni egy lingva franca,amit aztán a papság megprobált egy mesterségesen kialakitott nyelvtannal egyenesbe hozni.Nem hiszem hogy a szavak többsége az ugynevezett Látiumban élt néptől származna.Akad bőven spanyol,francia de még német is.Itt van például a herr szo,ami németűl urat jelent.A latinban herus=ur,hera=urnő.Ez azonban hiányzik az összes mai modern latin nyelvből.A következtetés csak az lehet hogy a szó germán eredetű.Azonban a görög mitologiában Zeusz feleségét Hérának hivták.Világos hogy nem véletlenűl kapta ezt a nevet,de az ugymond ókori görögök ezt nem vehették át a germánoktól,mivel nem állt fenn köztük kulturális kapcsolat.A görögök egyébként is az északi népeket barbároknak tartották,tehát az átvétel csak forditott irányban volt lehetséges.A germánok mint hatalmi tényezők és kultura átadók csak a X.század után tűnnek fel.Ebböl nyugodtan arra lehet következtetni hogy a görög mitologiák is csak a X. század után alakultak ki.Fomenko és társai bebizonyitották hogy a Homérosz müveit is mind a reneszánsz korában kreálták,az eseményeket pedig a keresztes háborukból meritették.Mégegyszer kiderűl hogy a történelmi időskálába bekerült két husvétciklus vagyis 1o64 év.Bár mennyire fájó is egyeseknek,de ugy tünik hogy nem volt sem nagy ókori Róma sem nagy ókori görög birogdalom.

A magyar kronikákban leirt honfoglalás is nem más mint több régi irásokból összefércelt a királyok és urak szája ize szerinti kompiláció.A Kárpát-medence sosem volt lakatlan.A természeti gazdagsága miatt mindig is sürün lakott terület volt.Ugyanakkor szoros kapcsolatot tartottak fenn két néppel,az Itáliai etruszkokkal és az északi tenger partján élő hunokkal.Valószinű hogy mindkét nép a Kárpát-medencéből rajzott ki.Ezért hasonló nyelvet is beszéltek.Az északi hunokkal a Visztula biztositotta a kapcsolattartást.Az első hajóutak a folyok voltak.A tengeri hajózás jóval később vált lehetővé.A Kárpát-medencei öshonos nép ismerte a hajózást,mivel hajózható folyóik voltak.Abban nem kételkedhetünk, hogy a történelem folyamán, volt egy olyan méretű katasztrofa, ami egy civilizáció végét okozhatta.Erről tanuskodik Efeszusi János monofizita pap és Priskos retor.Ha olyan épitmények maradványairól tudunk amelyek épitőiről nincs tudomásunk ,és olyan irásokat találunk amelyeket nem vagyunk képesek megfejteni,akkor azt kell mondjuk hogy az emberi civilizáció fejlődésében, egy olyan törés állt be,amely történelmi amnéziához vezetett.Ha létezik egy olyan nép,jelen esetben a magyar,amelyet nyelvileg nem lehet más népekkel rokonitani, sem a környező,sem a távolabbi népekkel,és a származási helye is bizonytalan,akkór nagy a valószinűsége hogy ez nem más mint a katasztrofa sujtotta civilizáció maradéka.A megmaradást a Kárpát-medence védő gyürűje,a termál vizei és a vadban- halban gazdag vizei és erdei biztositották.