fabsanyo

Gondolatok

Month: June, 2014

IMA

Meghirdették az imahetét a békéért.Minden keresztény felekezet fel lett szólitva,hogy keményen imádkozzanak a békéért.Igen, mert nyakunkon a háború.De miért nem hirdették meg évekkel ezelött, amikór Irakban,Afganisztánban,Sziriában,Palesztinában dult a háború?

Mit is értünk imádság alatt?Ugy tudom hogy az Istenhez cimzett kérést,könyörgést.Azonban ha egész tömegeket felkérnek hogy szinkronizált módon imádkozzanak,akkor itt már valami mással állunk szembe.Kérni csak attól érdemes akitől van mit.Az imádkozó egy teljhatalmú Istenhez fohászkodik.A vallás is teljhatalmunak tudja az Istent.

A vallás hierarchikus felépitésű,tehát semmi köze a demokráciához.Akkor meg minek ez a referendum szerű imádkozás?Tömegesen kinyilvánitjuk az Isten elött, hogy nem akarunk háborút?Ehhez viszont elég volna az egyház szószolója, hogy figyelmeztesse az Istent, ha netán megfeletkezett volna a nyomorult teremtményeiről.A nyáj követi a pásztort,tehát nem akarhat mást mint az.

Ha elolvassuk a Bibliát,láthatjuk hogy ritka kivétellel,az Isten mindig az emberek kezével cselekszik.Ez különös ,mert ha egy csettintéssel világot tudott teremteni,akkór nehéz lenne egy másik csettintéssel megakadályozni egy háborút?Miért kellene annyi sok embert elvonni a hasznos munkától ,hogy könyörgésekkel veszitsék a drága időt?Itt másról van szó.A vallás legujabban az imát amolyan varázslásnak szánja.Ugy gondolja hogy minél többen imádkoznak annál nagyobb az imának az ereje.Itt akkor nem is Istenre hanem a saját imájuk erejére támaszkodnak.Ez már okultizmus a javából.

De az is lehet hogy az egyházfők nem tudnak, vagy nem mernek egyenes párbeszédbe elegyedni az Istennel, mint Ábrahám.Ezért inkább a szentekhez folyamodnak.Érdemes egy kicsit elemezni ezt a “szent” szót.Ez kapcsolatban áll a szenderül szóval,de ugyanakkór az északi nyelvekben található san(szán),vagy sen(szen) szavakkal ami fiut jelent.Amikor valaki elszenderűl,akkór átkerül az álmok világába.Őseink ugy hitték, hogy ilyenkór kiszáll a lélek a testből,és a szellemi világban kószál.

Az Álmos név sem onnat ered, hogy a viselője álmos volt,hanem hogy álom látó.Vagyis egyfajta szent ember.Ide jön a Szvatopluk név is amit a német wikipédián ugy is emlitnek, hogy Szwentapu,Szwentopluk,Szwentibald.Szentapu,vagy Szentapjuk magyarul nagyon is érthető.A Szvat szó szintén szentet jelent a szláv nyelvekben.Vagyis oda jukadunk ki, hogy egy személyből csináltak kettőt,egy Szvatoplukot és egy Álmost,aki mai szóhasználattal amolyan apostoli király lehetett.De nem elégedtek meg ezzel hanem szembe is állitották őket.Lett egy hóditóÁlmos) és egy legyőzött(Szvatopluk).
A csángók,akik még valamit megöriztek az ősi hitvilágból azt mondják a napnyugtára hogy a nap leszentűl.Ebből lehet következtetni az ősők gondolkodására,vagyis,hogy a nap meghal és a lelke kiszáll.Másnap egy uj napba száll az elhalt nap lelke,ami aztán megfutja ugyanazt a pályát.Nagy a valószinűsége hogy azt is hitték, hogy az elhalt apa lelke átszáll a fiuba.Persze mivel az apának egy lelke van ,ezért mindig volt egy kiválasztott fiu,akit szentnek is nevezhettek és akiben ujra életre kelt az apa.A szent szó különböző nyelveken lehet sant(szánt),vagy san(szán)amit ejthettek egyes nyelveken szennek is.Gondoljunk itt olyan város nevekre mint San Antonio,San Diego stb.

Az ősvallás ezek szerint közel állt a budizmushoz,mivel itt is hittek a lélekvándorlásban.Egy embernek általában több fia volt.A tehetősebbeknek pedig több asszonya.A sok fiu közül mindig ki kellett választani a “szent fiut”.Ezt bizonyos jelek alapján lehetett megtenni, akár az uj Dalai Láma kiválasztásánál.A szent, tökéletest is jelent.Tehát a fiunak tökéletesnek kelett lennie.Ha a “szentesités”-re gondolunk,ez nem más, mint valaminek a törvény erejére emelése.A bonyodalmak elkerülése végett egy királynak csak egyetlen törvényes örököse kellett legyen.Amint egynél több volt,ez mindig a birodalom széteséséhez vezetett.A régi időkben ez a szokás érvényes volt nem csak a királyokra hanem az egyszerű emberekre is.Orosz nyelvterületen nagyon elterjedt a Jurij név ,magyarul Gyuri.Ez törvényest jelent. Egy embernek lehetett több fia.Mindegyiket nem hivhatták Jurijnak.Ebből következik hogy csak egy volt a törvényesen elismert örökös.

Sok jel arra mutat,hogy valamikór nagyon régen létezett egy matriarchátus korszak.Azonban a zsidó-keresztény kulturkörben minden szinten férfi dominanciát találunk a legrégebb korokig visszamenőleg.Minden leszármazási vonal férfi ágon követhető.A zsidó-keresztény istennek van fia ,de feleségről szó sincs,mert a fiu anyja a Jozsef felesége és nem az Istené. Egy kényurnak lehetnek asszonyai,sőt alkalomadtán birtokolhatja más asszonyát is mint Dávid.Ez teljesen normálisnak tünik a birka tömeg számára.Mai szemmel nézve ez egy nagyon botrányos dolog,bármannyire burkoljuk tömjén és mirha illatu füstbe az egész történetet.Valamikór ez  megszokott dolog volt, hogy amikór a jobbágy megnősűlt, akkór a menyasszonnyal töltött első éjszaka a hübér urat illette meg.Persze a legtöbbszőr a jobbágy akkor vette feleségül a lányt, amikór az ur már ráunt.Távol áll tölem hogy vissza sirjam a matriarchátust.Szerintem az sem volt jobb a patriarchátusnál ,csak forditott előjellel.
Napnál világosabb, hogy habár sok jó tanitást is tartalmaz a biblia,de nagyon sok olyasmit is ami szöges ellentétben áll nem csak a jo érzéssel,az erkölccsel ,de a mai törvényekkel is.Ezért bűn azt mondani rá hogy szent irás .Ha kigyomlálnák belőle a nem odavaló dolgokat, utánna esetleg nevezhetnénk igy.Az emberek nagy része vallási gyámság alatt él.Azok akik megtehetnék a biblia átirását nem teszik.Vajon miért? Nagy érdekek fűződnek ahhoz, hogy a biblia megmaradjon az eredeti formájában.Ez nem csak evangélium,nem csak történelem,hanem egyben birtok levél is.
Jézus nem azt mondja hogy gyüljetek össze és egyszerre imádkozzatok,hanem azt, hogy menj be a te rejtett szobácskádba és ott imádkozz a te mennyei Atyádhoz.Az megint egy jo kérdés, hogy mit értett a mennyei Atya alatt?Szerintem semmi esetre sem azt az Oszövetségi Istent,aki más népek kiirtására buzditotta Mozest.Amig a kersztény világ nem tud elhatárolódni ettől az Istentől addig a békéért való imádkozás nem más mint egyszerü parasztvakitás.

Anno Domini és az “Őshonosak vagyunk e a Kárpát-medencében” kritika kritikája

Minden jel arra mutat,hogy a mai kronológia enyhén szólva nem megbizható.Az ugy nevezett Anni Christi,vagy is a Jézus születésével kezdődő időszámitás önkényesen lett bevezetve.

Arrol van szó hogy a történelmi irások szerint i.u.525-ben I.János pápa megbizást ad egy Dionysius Exiguus nevű papnak a husvéti napok kiszámolására.Ebben az időben az egyház még a diocleciánusi időszámitást használta,igy a megbizatás időpontjában 241-t irunk.Amikór eljut 248-ig,hirtelen átugrik 532-re ,és kijelenti hogy ez a Krisztus születésétől számitott 532-ik év,azaz Anno Domini.A kérdőjelek ott jelentkeznek,hogy az Egyház nem vezeti be ezt az Anno Dominit csak majd a reneszansz korában.

A tatár járás idején,ami Anno Domini szerint 1241 körűl zajlott,a novgorodi kronikás igy ir: „A 6732. évben bűneink miatt ismeretlen népek érkeztek, akikről senki sem tudja világosan, hogy kik és hogy honnan jöttek, milyen a nyelvük, milyen törzshöz tartoznak és mi a hitük. Tatároknak nevezik őket, egyesek taurmennek [türkménnek], mások besenyőknek mondják őket.”

Ez a 6732-es év az ugy nevezett Anno Mundi szerinti év,vagyis a világ teremtésétől eltelt idő.Az Anno Mundi szerint  Jézus születése 55oo-ban történik.A különbség 1232,az az év amikór a tatárok Batu kán vezetésével az oroszokat rohanják le.

Europa másik felében Németországban ugyanebből az időszakból jelenik meg a Szent Orsolya legendája. Habár az események állitólag ezer évvel korábban töréntek,de ez idő elöttről semmi nyomot nem találni róla.

Die Jungfrauen litten aber um das Jahr des Herrn 238. Doch läßt es nach Etlichen die Rechnung der Zeit nicht zu, dass solches zu der genannten Zeit geschah. Denn weder war Sicilien damals ein Königreich, noch Constantinopel; weil hier gesagt ist, dass die Königinnen jener Länder mit den Jungfrauen seien gewesen. Darum scheint glaublicher, dass lange nach dem Kaiser Constantinus, da die Hunnen und Gothen wütetet, dieses Märtyrium sei geschehen, das ist, zu der Zeit des Kaisers Marcianus, als wir in einer Chronik lesen, welcher regierte im Jahre des Herrn 452.”Ursula-Legende aus dem 13. Jahrhundert.

Magyarul:A szűzek az ur 238.évében mártiromságot szenvedtek.De egyesek szerint az időszámitás nem engedi meg hogy ebben az időben ilyesmi történt volna. Mivel ebben az időben Szicilia sem létezett mint királyság és Konsztantinopol sem,habár a történetben az áll hogy a szüzekkel együt utaztak ezen országok királynéi is.Ezért hihetőbb hogy az esemény joval Konstantin császár után és pedig Marcianus császár idejében történt,az Ur 452.esztendejében,amikor a hunok és a gótok kegyetlenkedtek.

Az biztos hogy az évszám nem stimmelt a Scaligeri által felálitott hamis időskálával.Csakhogy figyeljük meg:”Ursula-Legende aus dem 13. Jahrhundert.” vagyis a legenda a 13.századból,tehát közvetlenül a tatár dulás idejéből való,a Scaligeri időskálát pedig csak a 16. században állitották fel.Ha még mindig kétségünk lenne a felől hogy kinek van igaza,akkor el kell olvasni a Kölni St.Ursula templomban található latin feliratot,ahol nem hunokról hanem tatárokról(tartarii)olvashatunk.1238-ban már nem beszélhetünk hunokról.De mivel a tatárjárás idejében még a Jézus születését ezer évvel későbbre gondolták,igy e szerint a tatár járás nem 1238-ban, hanem 238-ban történt.

Nagy a gyanú hogy Fomenkóéknak van igazuk akik állitják hogy több mint 1ooo évet toldottak be az időskálába.Az orosz kronikákat nem tudták teljes egészében átirni a Scalighieri féle időskálának megfelelöen.Márpedig az orosz kronikák a IX.században szkitákról beszélnek.A Fomenkó vezette csapatnak ezen kivül számtalan oka volt feltételezni hogy az időskálába betoldottak ezer évet.Ugyanezt állitja Uve Topper is a Kanári szigetek kapcsán.A történelem könyvekben az áll hogy a romaiak már Krisztus elött meghóditották a szigeteket.Aztán jön egy ezer éves csend(senki nem tud a szigetekről) és majd a reneszánsz korában téritik át az ottani öslakosokat a keresztény hitre.

Vonjuk ki az 1o64-ből(ez két husvétciklus) a Dárius hadjáratának évszámát a szkiták ellen, vagyis az i.e.513-at,és igy megkapjuk az i.u.551-et.535-ben beállt egy mini jégkorszak.Az ősi civilizáció amely megteremtette az ugynevezett ókori monumentális épitményeket összeomlott.Valószinű,hogy a Hun birodalomnak ez vetett véget és nem Attila halála.Az egyenlitőhöz közelálló népek,mint a perzsák ,egyiptomiak,könnyebben átvészelték a katasztrófát,és amint látjuk már 551-ben támadásba lendültek az északiak ellen.Ekkór menekülhettek ugy az Etruszkok mint a szkiták is a Kárpát-medencébe .A régi kultura képviselői a Kárpátok védő gyürüjében gyülekeztek.Ezek frigyet( szövetséget) kötöttek egymással.A szövetség jelképe a frigy sapka volt.Innet származik a frig sipka elnevezés és nem az ugynevezett Frigiából.Persze itt nem csak sapkáról van szó,hanem amint a szkiták ábrázolásán látszik,az egész öltözetük olyan mint akik hosszu időre berendezkedtek a hüvös éghajlatra.A szkita eredeti neve a szittja vagyis aki a tüzet szittja.

Most pedig térjünk át a Kristof Zoltán kritikájára.Miért olyan hihetetlen a Cser-Darai páros azon elmélete hogy a magyarok zöme öshonos?A legtöbben azok kardoskodnak ez ellen akik bizonytalanok a magyarságukban.

Bakay Kornél a következőket írja: “Valójában másfél évszázada eldöntetlen a legfőbb kérdés: a régészeti leletek és jelenségek alapján ki a magyar? Eldönthető-e egyáltalán? Mert az nyilvánvaló, hogy 940 lovas vitéz nem győzhette volna le a IX-X. századi Európát, nem foglalhatta volna el a 220 ezer négyzetkilométeres Kárpátmedencét,nem őrizhette volna meg ősi nyelvünket, nem alapíthatott volna államot.” Miért volna ez a legfőbb kérdés? És miért kellene eldönteni?Talán ugy gondolja hogy valami jutalom jár a magyarságáért?

Miért kellett volna 94o lovas vitéz magában legyőzze Europát?Ez csak abból az elöitéletből fakad hogy a Kárpát-medence egy lakatlan terület volt,vagy csak valami csámpás népek lakták.A vikingek ugyanolyan kis létszámmal megszálták észak Francia országot,beolvadtak a franciákba és egy erös nemzetet alkottak.Nálunk az történt hogy amikór Werböczy megalkotta a nemzet fogalmát,bosszuból a lázadás miatt a parasztságot kizárta a nemzetből.Ez vezetett majd a magyar nemzet igazi testének a pusztulásához.Lehet hogy ez a nagy idegenkedés az öshonosságtól valójában egy zsigeri bűntudatból ered.

Tudott dolog hogy mindazon népek akik kivándoroltak :spanyolok,burok,angolok,stb.mindig egy nagyobb őshazából egy kisebb koloniába kerültek.Ezért nevezték a magyarok fiktiv őshazáját is Magna Hungáriának.Csak hogy ennek se hire se hamva.Ezt elkendőzendő jön a pontositás:”keleti Magyarország „Nagy” jelzője tulajdonképpen ‛régi’, ‛ó’ jelentésű.”Igy van amikór ha akarom csitkózom s ha akarom borjuzom.Ez a pontositás bizonyitja hogy akik kiötlötték a honfoglalás elméletét,tisztában voltak azzal, hogy sosem fordult elő a tőrténelembe, hogy egy nagy számu nép ugy váltson hazát, hogy az eredeti hazájában ne maradt volna egy jóval nagyobb számu népesség.Ha egy nyelv nem is marad fenn egy országban,de a folyók hegyek,dülők tavak nevei megmaradnak évszázadokon keresztül a más nyelvet beszélő nép ajkán.Ilyesmiről nem tudunk Baskiriában.A Jenő és a jermata szavak inkább török mint magyar eredetüek.

A pentaton zene érve sem álja meg a helyét,mert mit is jelent ez?Azt hogy a legtöbb régi nép és igy a magyar is eleinte csak öt hangjegyet használt,attol függetlenül hogy a főldkerekség mely részén élt.Az indoeuropai népek jóval fiatalabbak a ragozó nyelvet beszélő népeknél,igy ök nem örökölhették a pentaton zenét,de még sok mást sem.

Ha valaki kritikát gyakoról,akkor illene a saját érveire támaszkodni és ne különböző tekintélyekre hivatkozni.Egy másik érve Kristof Zoltánnak a Vatikánban is dokumentált Julianus barát utazása “Magna Hungáriába”.Ez egy nagyon kemény érv akar lenni,mivel a Szentszék áll mögötte.Ha egyesek azt hiszik hogy Juliánus barát Körösi Csoma Sándorhoz hasonlóan ezt az utat mély hazaszeretetből tette,akkor nagy csalódást fogok okozni nekik.Juliánus és társai domonkos rendi szerzetesek voltak.Juliánus nem csak levélben tájékoztatta IX.Gergely pápát az utjáról hanem személyes kihalgatáson is járt nála.De lássuk ki volt IX.Gergely pápa:

“A francia eretneküldözés mellett Gergelynek nagyobb gondjai is támadtak Itáliában. Amikor Frigyes kiátkozása miatt 1228-ban el kellett hagynia Rómát, az eretnek tanok gyorsan elterjedtek a városban. Így amikor a pápa visszatért Rómába, 1231 februárjában olyan törvényt hozott, amelynek értelmében az eretnekeket egy egyházi bíróság kutatja fel, majd kihallgatásuk után átadják őket a világi hatalomnak, hogy elnyerjék méltó büntetésüket. Ez pedig rendszerint a halál volt. A törvény életbelépése után sokan áldozatul estek az eretneküldözéseknek, amely Gergely uralkodása alatt teljesedett ki.A jogászpápa több ponton is megújította és fejlesztette a még gyerekcipőben járó inkvizíció intézményét. Az 1231-ben kiadott Excommunicamus kezdetű pápai rendelkezés nemcsak a tűzhalált írta elő az eretnekeknek, hanem a püspöki inkvizíció mellett megalapította a pápai inkvizíciót is, amely szélesebb körben tette lehetővé az eretnekek üldözését. 1233. április 20-án Gergely pápai bullában a domonkosok kezébe rakta le a pápai inkvizíciót.”wikipédia

” A kolduló rend hamarosan olyan szövevényes jogi eljárásokat dolgozott ki, amelyből alig volt menekülés.”wikipédia”
Egy ilyen rendnek volt a tagja Juliánus barát,és tudni való hogy ezek számára a cél mindig szentesitette az eszközt.Igy a magyar öshazáról és a keleti magyarokról adott beszámolóit nem lehet készpénznek venni.

IX.Gergelynek valóban nagy gondjai voltak II.Frigyessel.De tudjuk hogy ebben az időben a pápák nem átallottak kardot ragadni ha inogni látták a Szentszéket.Császár, pápa, vagy kiskirály ,ha nem volt elég harcosa,akkor hunoktól,magyaroktól kért segitséget.Aztán ha a mor megtette a kötelességét, akkór minden mocskos dolgot rá lehetett kenni utólag.A Juliánus és társai küldetése valójában ezt a célt szolgálta,ezért volt olyan fontos a pápának hogy megtalálják a keleti magyarokat.Csak itt egy kicsit mellé fogott,mert azt hitte hogy hun, magyar, tatár, mongol egyre megy. Ugy járt mint aki egy kis tüznél akar melegedni,de véletlenül felgyujtja az egész házat.És valóban le égett volna egész Európa ha közben nem hal meg Ögödej kán.Igy a dúlás csak az oroszokat,lengyeleket és a magyarokat érte.Ezt a baklövést valahogy leplezni kellett.Ezért aztán olyan mesék kerültek a szent dokumentumokban minthogy Dzsingisz kán keresztény lett volna,és hogy a pápa valójában a pogány török ellen kötött volna vele szerződést,mikór valójában II.Frigyest akarta megleckéztetni:

“A mohamedán túlerővel folytatott reménytelen harc során, az 1221. év elején röppent fel a reményt adó hír, hogy János papkirály utódja, Dávid király – aki nem volt más, mint Temüdzsin, azaz Dzsingisz kán – keletről megtámadta a mohamedánokat, tönkreverte őket, és közeleg a Szentföld felszabadítására.”

Itt egy másik a wikipédiáról:”1238-ban nemcsak IV. Béla kapott fenyegető levelet a kántól, hanem II. Frigyes német császár is.” IV.Béla fenyegetést kapott mivel megvédte a kunokat,de miért fenyegethette meg II.Frigyest is, aki legalább annyira távol esett tölle mint Makó Jeruzsálemtől? Ugyebár a szövetségesem ellensége az én ellenségem is .II.Frigyessel a pápának voltak nem kis gondjai, ha képes volt Frigyest kiátkozni az egyházból.Frigyes aki a Szent Német- romai birodalom császára volt meg akarta hoditani Itáliát érvényt szerzendő a titulusának,mivel jelen esetben csak Sziciliát és Németországot birtokolta.A pápa viszont attól félt hogy a kis olasz városállamok kiesnek a befolyása alól.

“A feszült helyzetet Gergely megfejelte azzal, hogy 1241 húsvétjára egyetemes zsinatot hívott össze a Lateránba. Ennek egyetlen célja Frigyes teljes ellehetetlenítése volt, ezért a császár megtiltotta püspökeinek a részvételt, aki pedig mégis eljutott Itáliába, azt a császári csapatok elfogták és bebörtönözték. Frigyes seregével Róma alá vonult, és ebben a nehéz helyzetben érte a hetvennégy éves pápát a halál.”wikipédia

A pápa fittyet hány arra hogy a saját cselszövése miatt féleuropát feldulták a tatárok,inkább azzal van elfoglalva , hogy bosszut álljon ellenfelén.Persze Frigyes sem lehetett jobb a Deákné vásznánál.

Parazitizmus

Ami az embert az állattól megkülönbözteti az az erkölcs.Tudunk keresztény erkölcsről,hallottunk kommunista erkölcsről,de egyfajta erköcse van a mafiózóknak is, amit ugy is hivhatunk hogy betyár becsület.A két elöbbi erkölcs abban hasonlit egymáshoz hogy a hangsujt a hűségre helyezik.Az első az egyházhoz való hüséget ,a második a párthoz való hüséget tartja az erkölcs egyik alapelemének.A társadalmi rendszerek közül a leghosszabb életű a hűbéri társadalmi rendszer vólt.Tudni való hogy a hűbéri társadalom alapja éppen a hűség volt .Ez felül irt minden más követelményt.Egy társadalmi csoportosulás,legyen az vallási vagy világi mindig ugy működik mint egy önálló biológiai lény, amely születik fejlődik és mindent elkövet a saját tulélése érdekében.A tulélés csak ugy lehetséges ha a csoport tagjai föltétlen hűséget tanusitanak a szervezet iránt.Ez azt jelenti hogy az igazság,igazságosság szóba sem jöhet.
A krisztusi tanitás alapja egy mondatban összegezhető:”Ne tégy olyat másnak ,amit nem szeretnéd hogy más neked tegyen.”,vagy forditva:”Amit szeretnél hogy más neked tegyen,azt tedd te másnak elöbb”.Itt már megjelenik az egyenlő elbánás elve,vagyis az igazságosság.Ez néha szembe megy a különböző szervezetek csoport érdekével.Ilyenkór választani kell az igazság és a csoport (szervezet, egyház,állam ,stb)érdeke, néha tulélése között.Persze a szervezet felbomlása csak akkor következne be, ha a tagok tulnyomó többsége nem a hűséget, hanem az igazságosságot választaná.A valóságban mindig az történik, hogy azon keveseket akik az igazságosság elvét követik exkommunikálják,vagy megfeszitik mint Krisztust.Krisztus nem egy egyszer élt történelmi személy,hanem az egész történelemben állandóan jelenlévő személy,aki az abszolut hűséggel szemben az igazságosságot hirdeti.Mivel minden vallás egy szervezeten belül működik,ezért az igazi Krisztus követő nem lehet egy vallásnak sem abszolut hüséges tagja.
A krisztusi tanitás helyességét :”Ne tégy olyat másnak ,amit nem szeretnéd hogy más neked tegyen.”,vagy forditva:”Amit szeretnél hogy más neked tegyen,azt tedd te másnak elöbb”,azonnal belátjuk ,ha csak a fizika hatás és ellenhatás törvényére gondolunk.Első látásra ugy tünik hogy az emlitett erkölcsi norma áthágása csak az emberi társadalomra van kihatással.Pedig hatással van az állat,növény világon keresztül az egész természeti környezetünkre.Nem csak a vadállatok kezdnek mind vadabbakká vállni hanem maga az egész természet is.
A fenti normák figyelmen kivül hagyása idézi elő a parazitizmust.Az emberi társadalomban két féle parazita létezik.Az egyik nagyon intelligens,és ezek nyiltan vagy burkoltan uralják a társadalmat.A másik parazita réteg szellemi vagy testi tehetetlen egyénekből áll.Ez a két réteg bizonyos mértékben fedi egymást,különböző közös érdekek miatt.Az első réteg annyit tud rabólni a tisztességesen dolgozó emberektől hogy tellik neki a tehetetlen parazita réteg minimális szükségleteinek kielégitésére,ezzel igazolandó az erkölcsi kiválósága.Ez az alamizsna osztás,leginkább vallási szervezeteken keresztűl történik.Manapság már szabályozni lehetne humánus modszerekkel a születések számát olyan társadalmi rétegekben akik nem képesek a saját szükségleteiket megtermelni,de ezt nem teszi sem a vallás, sem a világi hatalom, mert egyszerüen szükségük van a nyomorultakra.Nyugaton számtalan szervezet abból él és jól él, hogy adományokat gyüjt a rászorulóknak.
A parazitizmus jelen volt a biologiai fejlődés minden fokán,tehát nem lehetséges hogy lett volna egy olyan aranykornak nevezett időszak, ahól ez a flagellum hiányzott volna.Az igazságosság elvének követése és egyben a parazitizmus elleni harc az emberré válással kezdődött.A paraziták annyira elszaporodnhatnak, hogy a biologiai test vagy egy adott közösség életét veszélyeztetik.Az intelligens parazitáknak nem érdekük a korpusz elpusztitása,csak ennek oly mértékü meggyengitése,hogy képtelenné váljon a védekezésre,és igy tartósan tudjon rajta élősködni.
Társadalmak és országok esetében szemügyre véve az aktuális fejleményeket,azonnal felismerjük az analogiát.Elöbb leszegényitnek egy országot.Ezt el lehet érni békés,de ha nincs rá mód akkór háborus eszközökkel.Ez után “beoltják” egy olyan gyogyszernek álcázott méreggel, ami tovább gyengiti és ugyanakkór kábitja a társadalmat.Ez nem más mint a pénzhitel.Ha a kábitás sikerrel járt,akkor a következő lépés,a paraziták beépülése az agyba,mármint az adott kormányokba.Első lépésben a mérget,már mint a pénzt kiosztják a “bennszülött”államférfiaknak,akik ettől nemsokára oligarchákká válnak.A következő lépésben fellázzitják a “bennszülött” népet az oligarchák ellen.Az utolsó lépésben végrehajtják az állampuccsot,és már is átvették a végleges uralmat a társadalom fölött.
Néha megesik,hogy a méreg kábitó hatása nem elégséges és a szervezet kezd felocsudni.Ez történt Magyarországon 2o1o után és ugy néz ki hogy a V-4-eknél ugyanez lesz a helyzet.Kérdés hogy mi lesz az intelligens paraziták következő lépése?Ez a lépés már is körvonalazódni látszik,ha csak a migrációra és az ezt kihasználó nyomásgyakorlásra gondolunk.