Aktuális

by fabsanyo

Image

Sok irás foglalkozik a magyarság pusztulásának okaival,és a legtöbb helyen az okokat Trianonban látják.Szerintem az okok sokkal régebbi keletüek.A magyarság pusztulása a ragozó nyelvet beszélő népek pusztulásával van kapcsolatban.A ragozó nyelvek a ragok révén egy preciz kommunikációt tettek lehetővé.Ez nagyon fontos volt a tudás átadásában abban az időben amikór a népsürüség cskélysége még nem tette lehetővé a szakosodást.Ahhoz hogy az alkotás létre tudjon jönni,az alkotónak ismernie kellett az alkotás minden fázisát.Ennek a tudáshalmaznak az átadásához a nyelvnek tökéletesnek kellett lennie.Az évezredek folyamán a ragozó nyelvet beszélő népekben a kommunikáció tökéletessége olyan géneket termelt ki amik öröklödés folytán nagyfoku alkotó képességet tett lehetövé a leszármazottaik számára.A legendás Nimród is ezek közé tartozott és a legenda szerint városokat épitett.Az istenek megijedtek amikór egy hatalmas tornyot kezdett épiteni,és ekkór összezavarták a nyelvet ezt megakadályozandó.Kik voltak ezek az istenek és mitől féltek?Mivel a legenda a bibliában van leirva ,ugyanitt kell keresni a feleletet a kérdésre.Az isten(a föisten)egy kegyetlen,hatalomféltékeny zsarnok.Ez nem más mint a flektáló nyelvet beszélő hoditó népek telyhatalmi ura,a birodalom császára.A császárok,fáraók az istenek leszármazottainak vallották magukat.Valóban ilyen hus-vér istenektől származtak.Ezek a hus-vér istenek mindig is a hatalmukat féltették.Tehát Nimród idejében már léteztek birodalmak és ezeknek voltak isten-császáraik.A császár hatalma az alattvalóik sokaságában rejlik.Ezért az uralkodók mindent megtettek hogy a népeiket fölszaporitsák.A nyelvek összezavarása amit a legenda tudtul ad valójában a népek összekeverését jelenti.Az Isten-császár számára fontosabb volt a népek összekeverése és fölszaporitása,mint az alkotó épités.
A népsürüség növekedésével lehetőség nyilt arra hogy az alkotók különböző munkafázisokra szakosodjanak.Az összekevert nép kétféle elemet tartalmaz.Egyik része a munkafázisok végrehajtói,akik idővel szolgákká,rabszolgákká váltak,másik része a munka megszervezői,akik vezetőkké,urakká lettek.Igy alakult át a mellérendelő társadalom ,fölérendelő társadalommá.Ugyanekkór csucsosodott ki az uralkodó rétegben a hierarchia.Az uralkodó réteg legföbb tulajdonsága a szervezésre való hajlam .Manapság is ez a kétféle ember tipus létezik:a szervező hajlamu(politikus,munka adó),ez az uralkodó réteg,és a munka vállaló, az alkotó szólga réteg.Amint már emlitettem a szervező rétegben megvan a hierarchia,amit részben ráeröltetett a szolga rétegre is.A szolga réteg hierarchiája csucsán a legjobb szakemberek és tudósok állnak. Miután a munkára vagy hóditó hadjáratra szánt tömeg jol meg van szervezve,a feladat végrahajtásához már nincs szükség sok nyelvi ismeretet igénylő magyarázatokra, hanem csak rövid utasitásokra.Ebben a légkörben az évezredek folyamán a preciz ragozó nyelvek lassan átalakultak az igényteleneb flektáló nyelvekké.Megjegyzendő hogy idővel a flektáló nyelveket is kimunkálták az uralkodó réteg izlése szerint,de ennek a tökéletes elsajátitása már csak az uralkodó réteg csucsán állók számára volt elérhető,ezért az alsó néprétegek szellemileg visszafejlödtek.Ez viszont megkönnyitette a felettük uralkodók dolgát.Nem ilyen könnyü volt a dolguk az uralkodóknak a ragozó nyelvet beszélő népek fölötti uralommal.Ezért ezek lettek a birodalmak elsőszámu ellenségei .Igy a ragozó népek élettere egyre zsugorodott.Ezeknek az utolsó maradéka a Kárpát-medencében van.
Az elmondottakból következik hogy a ragozó nyelvet beszélő népek nem voltak hóditó hajlamuak.Itt minimális volt a hierarchia és központositás.A kis városállamok is csak a hóditó népek ellen való védekezés miatt alakultak ki.Ezek persze nem bizonyultak elég eröseknek ahhoz ,hogy ne morzsolodtak volna fel a hierarchiára beállitott népek támadásai alatt.A Kárpátok koszoruja egy relativ védelmet nyujtott az itt élő ragozó nyelvet beszélő népnek,de a folyamatos honfoglalások,amelyek már jó kétezer éve tartanak lassan a pusztulás szélére sodorták ezeket is.
A hamis történelem ugy állitja be a honfoglalást,vagy honfoglalásokat,mint ha azt a magyarok(a ragozó nyelvet beszélő) népek hajtották volna végre.Pedig ezek mindig idegen vérüek,nyelvüek és fajuak voltak,akik idővel elsajátitották a nyelvet, de ahogy mondani szokás ” a farkas megváltoztatja a szöre szinét de a szokását nem”.Ez az idegen uralkodó elem mindig tálcán szolgálta fel a Kárpát-medence gazdagságát a megbizóinak.Ezek a megbizók mikór keleti,mikór nyugati impériumok vezetői voltak.
Az impériumok számára első sorban nem is a Kárpát-medence kincsei a legfontosabbak,habár ebből van jocskán(jo termő főld,altalaj kincsek,termál és folyó vizek),de a legnagyobb kincs amit évszázadok óta visznek kifelé, az az emberi anyag.Ezt csinálták a rómaiak,a törökök,a Habsburgok,a szovjetek,amerikaiak,és most Europa.Magyarország szuveranitását azért akadályozták tüzzel vassal évszázadokon keresztül a környező impériumok,hogy nehogy elessenek ettől a humán erőforrástól,ami az utolsó ragozó nyelvet beszélő népek leszármazottai.Mitől is értékes ez az emberi “anyag”?Ez abból kifolyólag értékes hogy nagyon alkotó képes és jól manipulálható.A flektáló nyelvet beszélő hoditó népek génjében benne van a szervező készség és az uralkodásra való hajlam,azonban hiányzik ,vagy csekélyebb mértékben van meg az alkotási hajlam.A ragozó nyelvet beszélő nép a méhekhez hasonló.Szorgalmas,alkotó-kész az uralkodókkal és kizsákmányolókkal szemben kompromisszum-kész és csak végső esetben,amikór már végveszélyben érzi magát, lázzad fel a kizsákmányolói ellen.Véleményem szerint ez a méhekhez hasonlatos alkotó réteg, amely a ragozó nyelvüekből származik,tartja fenn a mostani civilizációt.A folyamatos kizsákmányolás és keveredés miatt a ragozó nyelvet beszélő réteg lassan a kihalás szélére sodródik.Ezek kihalása ugy mint a méhek kihalása,a civilizáció végét fogja jelenteni.A magasfoku szervezettség addig fogja lehetővé tenni a civilizáció létét amig be nem áll egy nagyfoku katasztrófa,ami után az emberiség vissza esik majd a majmok szintjére.