fabsanyo

Gondolatok

Month: April, 2014

Gondolatok az anyanyelvről

Végre szakavatott nyelvészek is kezdik felismerni a magyar nyelv előnyeit .Örömmel olvastam Végvári József,cikkét ahol igy ir:
“Hangtani síkon a legsajátosabb dolog az, hogy a fogalmak szellemi tartalma elsősorban mássalhangzók révén fejezódik ki és adódik át, vagyis szavainknak van egy igen szilárd és tartós mássalhangzó váza (amit más szempontból hívhatunk a nyelv szellemi szintjének is)”
Ez valóban igy van.Észre vehetjük az analógiát a nyelvi kommunikáció és a rádiózási kommunikáció között.A táviratozásnál létezik egy alap hang, amit Morzé jelekkel modulálnak.A kommunikáció értelmét nem az alaphang adja, hanem a moduláció. Az alaphang olyan mint egy magánhangzó.Az értelmet,amit Végvári József szellemi szintnek nevez a mással hangzók adják.Egy kis gyerek mielött megtanul beszélni, csak magánhangzó hallatásával kommunikál a környezetével.Ez a szintü kommunikáció csak érzések és érzelmek átadására elegendő.Az állatok többsége is magánhangzókkal kommunikál.Gondoljunk a macskákra vagy a farkasokra.Ahogy a gyerek fejlődése az anyaméhban átmegy az állati fejlődés minden fokán ,ugy a beszéd fejlődése is át kellene menjen a kommunikáció fejlődés minden fokán. Elöbb csak egy pár mássalhangzóval modulál mint m-m,t-t,stb.Aztán, ahogy fejlődik az értelme mind több mássalhangzót használ.
A mássalhangzók közt van kettő, az m és az n amelyek kiejtése érzelem töltetü, akár csak a magánhangzóké.Ez azért van, mert ezeket hosszabb ideig lehet hallatni, akár a magánhangzókat.Nem csoda hogy az anya szóban szinte minden nyelvben megtaláljuk ezen mássalhangzókat.A keleti népeknél az “om” szó hosszas kiejtése szent szónak számit,és ugy tartják hogy gyogyitó hatása van.Tudósok azt is megállapitották hogy minden magánhangzó folyamatos kiejtése, a test bizonyos belső szerveire jótékony hatással van.Ez nem csoda mert amint láttuk az érzelmek magánhangzókon keresztül jutnak kifejezésre,és itt is érvényes a hatás és kölcsön hatás elve,tehát a hangok,kivált a zenei hangok érzelmeket váltnak ki,az érzelmek pedig,amint tudjuk nagy hatással vannak az egészségi állapotunkra.
Az emberré válás kezdetén, a szavak rövid egyszótaguak voltak.Ezeket ma szógyököknek nevezzük.A magyar nyelv talán a legtöbbet megörzött ezekből az ősi szógyökökből.Kezdetben ezek lehetővé tettek egy egyszerü verbális kommunikációt,ami lehet a mai beszélni tanuló kisgyerekek beszédére hasonlitott.Aztán idővel a beszéd pontositásához feltalálták a ragokat.Ez volt a természetes nyelvfejlődés.Ezt kellene kövesse a gyerek nyelvi fejlödése is.Az indo-europai nyelvek esetében azonban kevés a szógyök.Ha vannak is egyszótagu szavak,a számuk annyira csekély hogy a gyereknek nem elegendő egy primitiv kommunikációhoz.Ezért kénytelen már egész kiskorában, hosszu, számára nehezen elsajátitható szavakat megtanulni.De a legrosszabb,hogy mivel a szavak önkényesen lettek a fogalmakhoz társitva,hiányzik belölük a képzeletgeneráló képesség,a szóbokrok hiánya miatt.Ez nem más mint a gyerek agyának a megerőszakolása.Egyszerü példával élve olyan, mint ha két-három éves gyereket disznó sülttel és szeszes itallal táplálnánk.Idösebb korban aztán a gyerek agyának ilyen fajta megerőszakolása agresziv hajlamot eredményez.Sokkal nagyobb károsodásnak vannak kitéve azok a gyerekek akiknek felmenői magyarul beszéltek,de ök indo-europai anyanyelvüekké lettek.
A kép szavunkból egy sór más fogalmat jelölő szót tudunk előállitani mint:képzelet,képes,képesités,kiképzés,képletes,képlékeny,és még sok mást.Mi emberek képekben gondolkodunk.Ha egy nyelvben hiányoznak a szóbokrok,a szavaknak nincs elég képgeneráló ereje.A képzelő erő eredményezi a kreativitást,ennek a hiánya félszeggé,kiszolgáltatottá tesz.Ha magyarul ki mondom hogy ég,akkor nem csak a kék ég villan át az agyamon,hanem a kék égen megjelenő tüző nap is ami éget.A föld szóról, amit abban az időben amikor ez a szó német vidékre csángált, még feld-nek ejtették,amely szó a felülethez,felszinhez kapcsolódik.Tap,tappint,tapogat,tapad,taplo,tapsól,tappintat,stb,mind rokon szavak és megannyi képet,érzetet gerjesztennek az agyban.Ezekhez hasonló számtalan van a magyar nyelvben,de nem csak kép hanem egy sór hang gerjesztő szó is van.
Az indo-europai nyelvek nem természetes uton alakultak ki.Valamikór a ragozó nyelvekből csángáltak el a ragok elhagyásával.Igy ragok nélkül már nagyon elsikkadt a kommunikációs képességük.Ezért volt szükség müvi beavatkozásokra.Igy azt is mondhatnánk hogy mesterséges nyelvek.Persze a müvi beavatkozásnak meg volt az eredménye.Szép elegáns tetszetős társalgási eszközökké váltak.Mint kommunikációs eszközök megteszik a magukét,de merem állitani hogy egy gyerek gondolkodási képességének fejlődéséhez egyik sem ér fel a magyar nyelvvel.Mivel a magyar nyelv az egyetlen még létező ragozó nyelv,és ugy tünik hogy az indo-europai nyelvek mind a ragozó nyelvekből váltak ki,ezért nem ártana a magyar nyelvet a világörökség részévé nyilvánitani.A felnőttek csak társalogjanak a mesterségesen kifinomult europai nyelveken,de a gyerekeknek engedtessék meg hogy normálisan fejlődjen a gondolkodásuk.

Aktuális

Image

Sok irás foglalkozik a magyarság pusztulásának okaival,és a legtöbb helyen az okokat Trianonban látják.Szerintem az okok sokkal régebbi keletüek.A magyarság pusztulása a ragozó nyelvet beszélő népek pusztulásával van kapcsolatban.A ragozó nyelvek a ragok révén egy preciz kommunikációt tettek lehetővé.Ez nagyon fontos volt a tudás átadásában abban az időben amikór a népsürüség cskélysége még nem tette lehetővé a szakosodást.Ahhoz hogy az alkotás létre tudjon jönni,az alkotónak ismernie kellett az alkotás minden fázisát.Ennek a tudáshalmaznak az átadásához a nyelvnek tökéletesnek kellett lennie.Az évezredek folyamán a ragozó nyelvet beszélő népekben a kommunikáció tökéletessége olyan géneket termelt ki amik öröklödés folytán nagyfoku alkotó képességet tett lehetövé a leszármazottaik számára.A legendás Nimród is ezek közé tartozott és a legenda szerint városokat épitett.Az istenek megijedtek amikór egy hatalmas tornyot kezdett épiteni,és ekkór összezavarták a nyelvet ezt megakadályozandó.Kik voltak ezek az istenek és mitől féltek?Mivel a legenda a bibliában van leirva ,ugyanitt kell keresni a feleletet a kérdésre.Az isten(a föisten)egy kegyetlen,hatalomféltékeny zsarnok.Ez nem más mint a flektáló nyelvet beszélő hoditó népek telyhatalmi ura,a birodalom császára.A császárok,fáraók az istenek leszármazottainak vallották magukat.Valóban ilyen hus-vér istenektől származtak.Ezek a hus-vér istenek mindig is a hatalmukat féltették.Tehát Nimród idejében már léteztek birodalmak és ezeknek voltak isten-császáraik.A császár hatalma az alattvalóik sokaságában rejlik.Ezért az uralkodók mindent megtettek hogy a népeiket fölszaporitsák.A nyelvek összezavarása amit a legenda tudtul ad valójában a népek összekeverését jelenti.Az Isten-császár számára fontosabb volt a népek összekeverése és fölszaporitása,mint az alkotó épités.
A népsürüség növekedésével lehetőség nyilt arra hogy az alkotók különböző munkafázisokra szakosodjanak.Az összekevert nép kétféle elemet tartalmaz.Egyik része a munkafázisok végrehajtói,akik idővel szolgákká,rabszolgákká váltak,másik része a munka megszervezői,akik vezetőkké,urakká lettek.Igy alakult át a mellérendelő társadalom ,fölérendelő társadalommá.Ugyanekkór csucsosodott ki az uralkodó rétegben a hierarchia.Az uralkodó réteg legföbb tulajdonsága a szervezésre való hajlam .Manapság is ez a kétféle ember tipus létezik:a szervező hajlamu(politikus,munka adó),ez az uralkodó réteg,és a munka vállaló, az alkotó szólga réteg.Amint már emlitettem a szervező rétegben megvan a hierarchia,amit részben ráeröltetett a szolga rétegre is.A szolga réteg hierarchiája csucsán a legjobb szakemberek és tudósok állnak. Miután a munkára vagy hóditó hadjáratra szánt tömeg jol meg van szervezve,a feladat végrahajtásához már nincs szükség sok nyelvi ismeretet igénylő magyarázatokra, hanem csak rövid utasitásokra.Ebben a légkörben az évezredek folyamán a preciz ragozó nyelvek lassan átalakultak az igényteleneb flektáló nyelvekké.Megjegyzendő hogy idővel a flektáló nyelveket is kimunkálták az uralkodó réteg izlése szerint,de ennek a tökéletes elsajátitása már csak az uralkodó réteg csucsán állók számára volt elérhető,ezért az alsó néprétegek szellemileg visszafejlödtek.Ez viszont megkönnyitette a felettük uralkodók dolgát.Nem ilyen könnyü volt a dolguk az uralkodóknak a ragozó nyelvet beszélő népek fölötti uralommal.Ezért ezek lettek a birodalmak elsőszámu ellenségei .Igy a ragozó népek élettere egyre zsugorodott.Ezeknek az utolsó maradéka a Kárpát-medencében van.
Az elmondottakból következik hogy a ragozó nyelvet beszélő népek nem voltak hóditó hajlamuak.Itt minimális volt a hierarchia és központositás.A kis városállamok is csak a hóditó népek ellen való védekezés miatt alakultak ki.Ezek persze nem bizonyultak elég eröseknek ahhoz ,hogy ne morzsolodtak volna fel a hierarchiára beállitott népek támadásai alatt.A Kárpátok koszoruja egy relativ védelmet nyujtott az itt élő ragozó nyelvet beszélő népnek,de a folyamatos honfoglalások,amelyek már jó kétezer éve tartanak lassan a pusztulás szélére sodorták ezeket is.
A hamis történelem ugy állitja be a honfoglalást,vagy honfoglalásokat,mint ha azt a magyarok(a ragozó nyelvet beszélő) népek hajtották volna végre.Pedig ezek mindig idegen vérüek,nyelvüek és fajuak voltak,akik idővel elsajátitották a nyelvet, de ahogy mondani szokás ” a farkas megváltoztatja a szöre szinét de a szokását nem”.Ez az idegen uralkodó elem mindig tálcán szolgálta fel a Kárpát-medence gazdagságát a megbizóinak.Ezek a megbizók mikór keleti,mikór nyugati impériumok vezetői voltak.
Az impériumok számára első sorban nem is a Kárpát-medence kincsei a legfontosabbak,habár ebből van jocskán(jo termő főld,altalaj kincsek,termál és folyó vizek),de a legnagyobb kincs amit évszázadok óta visznek kifelé, az az emberi anyag.Ezt csinálták a rómaiak,a törökök,a Habsburgok,a szovjetek,amerikaiak,és most Europa.Magyarország szuveranitását azért akadályozták tüzzel vassal évszázadokon keresztül a környező impériumok,hogy nehogy elessenek ettől a humán erőforrástól,ami az utolsó ragozó nyelvet beszélő népek leszármazottai.Mitől is értékes ez az emberi “anyag”?Ez abból kifolyólag értékes hogy nagyon alkotó képes és jól manipulálható.A flektáló nyelvet beszélő hoditó népek génjében benne van a szervező készség és az uralkodásra való hajlam,azonban hiányzik ,vagy csekélyebb mértékben van meg az alkotási hajlam.A ragozó nyelvet beszélő nép a méhekhez hasonló.Szorgalmas,alkotó-kész az uralkodókkal és kizsákmányolókkal szemben kompromisszum-kész és csak végső esetben,amikór már végveszélyben érzi magát, lázzad fel a kizsákmányolói ellen.Véleményem szerint ez a méhekhez hasonlatos alkotó réteg, amely a ragozó nyelvüekből származik,tartja fenn a mostani civilizációt.A folyamatos kizsákmányolás és keveredés miatt a ragozó nyelvet beszélő réteg lassan a kihalás szélére sodródik.Ezek kihalása ugy mint a méhek kihalása,a civilizáció végét fogja jelenteni.A magasfoku szervezettség addig fogja lehetővé tenni a civilizáció létét amig be nem áll egy nagyfoku katasztrófa,ami után az emberiség vissza esik majd a majmok szintjére.

Téritések és hoditások

Vannak akik megkérdöjelezik azt az állitást hogy a keresztény hitre való téritéskór és utánna, régi ugy nevezett pogány irásokat semmisitett meg az Egyház.Akik ezt elkövették tudták hogy aljas dolgot tesznek ezért igyekeztek a nyomokat ugy eltüntetni , mint ahogy egy gyilkos igyekszik ezt megtenni.Azonban bármennyire az igyekezet,egy jó detektiv képes felfedni a büntényt.Megkérdőjelezhetetlen az a tény hogy a multat teljesen ki akarták törölni az emberek emlékezetéből.Amikór arra kényszeritették öket hogy a saját valódi,a nyelvükön értelmezhető nevek helyett, bibliai neveket vegyenek fel ,akkór hogyan kételkedhetünk abban hogy az égész multjuk teljes megsemmisitése volt a cél,és tudni való hogy a mult irásban rögzül a legprecizebben,persze addig amig meg nem hamisitják.
Az a legenda járja hogy Nagy Konsztantin császárnak megjelent a kereszt az égen és álmában megigértetett neki hogy ebben a jelben fog gyözni,ezért lett a kereszt a kereszténység szimbóluma.Egyes szekták egyenesen azt állitják hogy addig a keresztnek nem volt jelentösége és hogy Jézust is egy egyszerü fára feszitették nem pedig keresztre.Maga a keresztény név is jóval az apostolok ideje után jelent meg.Történelmileg a biblia nem valami hiteles irás.Az irott történelemszerinti nagy pogány téritések pedig az ezred-forduló körüli időkben történtek.A térités valójában nem egyebet, mint a hoditó háboruk ideologiai aláfestését volt hivatott betölteni.Aki áttért a hóditó hitére az behódolt és életben maradt aki nem, az pogány maradt és kiirtatott.Ezt csinálták abban az időben ugy a keresztények mint a muzulmánok.De vajon a keresztények tényleg a kereszt révén kapták a nevüket?
Szerintem nem.Egy meghoditott nép csak ugy lehet hüséges a hoditó iránt, ha egy kiadó agymosást hajtanak végre rajta.Ezt csinálta a kommunista hatalom a keleteuropai országokban ,de a legnagyobb intenzitással és igy eredménnyel is Magyarországon.Ugyanilyen intenzitással,de még nem ennyire elsprő eredménnyel folyt a hittéritő agymosás az ezredforduló körül az akkori Magyarországon.Lecserélték a pogány neveket szép zsidó nevekre.A régi pogány szobrokat le döntögették vagy átkeresztelték a saját szentjeik nevére.Utcákat és tereket kereszteltek át.Aztán jött a régi irások megsemmisitése és a történelem átirása.Akárcsak a közel-multban.(Romániában még a nyolcvanas években is kényszeritették az iskolás gyerekeket hogy kutassák át a nagyszülők padlását, a “papir hiány” végett).Itt a lényeg az átkeresztelés ,és innen kapta a nevét a kereszténység nem pedig a kereszttől.Miért lett Vajkból István,Raczingerből Benedek,Bergoglioból Ferenc?Azért mert a multat végképp el kell temetni,a név pedig nagyon is emlékeztet a multra,ma már nem annyira,de az ugynevezett pogány időszakban nagyon is .Egy uj korszak csak akkor lesz eredményes, ugy az egyén mint a közösség szempontjáből, ha a multat kitörlik az emlékezetből.Az már más kérdés hogy melyik korszakot illet az arany, a réz, a kö vagy más jelző.
Egy közösségben születnek egészségesek is sérültek is ,szépek is csunyák is,jó és rossz hajlamuak is.Az ösközösségekben az volt a szokás hogy a nevet mindig az egyén tulajdonsága szerint osztották.Igy a neveknek mindig volt értelmük.A név akár egy ajánló levél, tartalmazta a viselője karakterlenyomatát.Ezért a közösség minden tagja tudta hogy kihez fordulhat ha bajban van ,vagy kit tanácsos elkerülni és kitől kell félni.Ez nagyon jol szabályozta a közösség életét.A jók prosperálhattak,a gonoszok elszigetelödtek és a közösségre kifejtett ártalmuk minimalizálódott.Ez ideális volt egy olyan közösségre nézve amelyiket nem ért külső támadás, vagy kényszer, netán saját kezdeményezésre ö maga nem támadt más közösségekre.Ilyen esetekben a közösség már számitott a fekete báránykákra is.Ismert dolog hogy a második világháboruban Olaszország felszabaditásában eredményesen részt vettek a new-yorki börtönökből kiengedett mafiózók .Ugyanilyen “jó fiuk” harcóltak a keresztes hadjáratokban és kitudja még hól.Egy elkövetett bün,a legtöbbszőr büntudatot hoz maga után,ami egy oriási teher.Nem csoda hogy sok ilyen személy idővel öngyilkosságot követ el.Egy jó agymosás után,kivált ha az elötte álló feladat nem áll messze a hajlamától,eltünik a teher és az alany teljes vállszélességgel vetheti belé magát az uj feladatokba.A hodoltatott népeket nem csak kizsákmányólták ,hanem felhasználták olyan népek kiirtására is akik nem voltak hajlandóak behodólni.Ehhez kellettek a hodóltatott nép jó és rossz fiui is .Ezért volt szükség a megtéritésükre,ami az agymosással kezdödött,ahól az első lépés az átkeresztelés volt.Ezért állitom, hogy az átkeresztelésből származik a keresztény név és nem a kereszt elfogadása miatt.Egy szimbólumot elfogadni csecsemő nem képes ,csak felnőtt ember,holott a keresztelés által a gyereket már csecsemő korában keresztényekké teszik,legalább is az eredeti(katolikus)keresztény szokás szerint.
Manapság nincsenek hóditások csak befolyási zónák.A befolyásoló hatalmak már nem vallások hanem értékrendek szerint téritenek.Az agymosást pedig a leg rafináltabb modszerekkel a multimédián keresztül valósitják meg.A vitatott zóna manapság Kelet-Europa.Románia hovatartozása már eldölt,habár a történelem azt mutatja hogy itt egy 18o fokos fordulat mindig lehetséges,Bulgária és a V négyekből három a nyelvük miatt nem képes teljesen elszakadni az orosz befolyás alol,Magyarország torkán pedig akadozik a mai europai értékrend.Az orosz nagyszámu népesség Ukrajnában és a balti államokban elég labilissá teszi ezen vidékeket.Az Euro-atlanti értékrendet képviselő hatalmak nagy ütőkártyája ma Kelet-Ukrajna(Galicia)lenne ha ki tudná végleg szakitani az orosz zónából.Ezzel megrendszabályozhatná az uj értékrenddel netán szembe menő kelet-europai államokat, ugy mint a Habsburgok tették 1948 után a magyarokkal