Világon innen és túl

Image

Van egy közmondás ami ugy hangzik, hogy “Jobb félni mint megijedni”.Ez egy nagy félrevezetés.Ugyanis ezt úgy kellene mondani, hogy jobb óvatosnak lenni mint megijedni.”Az óvatosság nem  gyávaság”egy másik közmondás szerint.A félelem viszont a legtöbb esetben gyávasághoz vezet.A félelem lebénitja a gondolkodást , a végtagok müködését és végső soron  cselekvésképtelenné tesz.Joggal kérdezem, hogy mivel a közmondások általában a népi bölcsességet tükrözik,hogy maradhatott meg a fenti közmondás a “jobb félni mint megijedni” formában ?A helyzet az, hogy a nép mellett mindig ott állt az uralkodó réteg, amely habár jóval vékonyabb a nép rétegénél,de annál hangosabb és annál nagyobb a közvéleményre gyakorólt hatása.Az uralkodásnak bármilyen formája megkivánja a félelmet.Amennyiben az alattvalók megtagadták az engedelmességet, azonnal jött a megtorlás,a legtöbb esetben félelmetes példát statuálva.Igy valójában a közmondás üzenete az, hogy jobb ha félelemmel járomba hajtod a fejed,ha nem akarod, hogy megijesszen a korbács,netán a karóba huzás.

Két dologtól fél az ember:a fájdalomtól és a haláltól.Manapság annyi hiteles halálközeli élményről hallunk,amelyek bizonyitják a lélek létezését és azt, hogy miután a test már élettelené vált,a lélek tovább képes működni.Itt szoktam felhozni azt a példát, hogy egy ember(legyen az egy atomfizikus) meg egy disznó teteme ugyanúgy felbomlik,ugyanolyan anyaggá válik.Csakhogy életükben a kettő értéke, más szóval energia mennyisége nem ugyanaz vólt.Akkór hova tünik az az energiatöbblet ami egy atomfizikus “testében” van?A két végtermék amint emlitettem ugyanaz,semmi lényeges minöségi különbséget nem lehet megállapitani.Tehát az a szellemi többlet valahová eltávozik.A materialisták nem tudják,vagy nem akarják tudomásul venni ennek a többletnek a hová tünését.A dolog  persze sokkal bonyolultabb mint az anyag titkainak feltárása és magyarázata.

A szellemi világ feltárásának két nagy hátráltatója  van.Az egyik a materialista tudósok tábora,a másik a vallásos tudósok és a vallási vezetők tábora. Máté 23,13:”De jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.* Lukács 11,52:”Jaj, néktek törvénytudók! Mert elvettétek a tudománynak [megismerésnek] kulcsát: ti magatok nem mentetek be, és a kik be akartak menni, azokat meggátoltátok.”

Ezek a bibliai idézetek ma is aktuálisak.A hatalom amelynek érdeke a népek félelembe tartása,mivel igy lehet rajtuk élősködni, a kezében tartja ugy a tudományt, mint a vallást.Nem érdeke hogy megnyiljon a szellemi világba vezető ajtó.A “kulcs”,vagyis a propaganda összes eszköze a kezében van,és ezzel elzárja a szellemi világ kutatásának lehetőségét.A materialista tudomány azt állitja, hogy a halálközeli élmények egyszerű halucinációk,amelyek a halál küszöbén jelentkeznek,aztán minden semmivé válik.Arra már nem hajlandó magyarázatot adni, hogy a valami hogy tud semmivé válni,pedig ez nem egyezik a fizika törvényeivel ,a materialista tudomány szerint sem.Egy festőnek, vagy szobrásznak évekbe tellik amig egy olyan komplex képet előállit,mint egy “halucináció” ami egy pillanat alatt megjelenik a halálközeli élményben.Hová tűnik aztán ez a képesség?Vagy ha ez a test(agy) produktuma,akkor miért nem képes a test egészséges müködő állapotban létrehozni ilyen “halucinációkat”?

A hatalom minden komprommisszumra hajlandó,csak egyre nem,arra hogy a hatalmat kiengedje a kezéből.A hatalom emelte a hitet a tudomány szintjére,a tudományt pedig lezüllesztette a hit szintjére.A tudománnyal elfogadtatni kivánja,hogy a fizikai világban a semmiből anyagot lehet előállitani,és ennek a forditottjával,már bizonyitani is tudja hogy az ember szellemi energiája, vagyis a lelke a halál után megszünik létezni.Miért volt szükség ennek  a hazugságnak az elfogadtatására?Azért mert igy lehet bizonyitani a teremtés mitoszát.Tudni való, hogy a hatalom egyik bástyája a vallás.A vallás alapja  pedig egyrészt a tulvilágban vetett hit,másrészt a fizikai világ Isten általi teremtése.Amint látjuk a hatalom eltorlaszólja a tulvilág(szellem világ) kapuját.Igy csak a hit marad.Hinni a tulvilágban és hinni a teremtésben.A mai ember azonban már nem elégszik meg a hittel.Bizonyosságra vágyik.Ezt a vágyat probálja kielégiteni a hatalom azzal, hogy tudományos köntösbe öltözteti a teremtés mitoszát.Ezzel hitelesiti a Szentirásokat,ez által erösiti a vallást,a hatalom legjelentősebb bástyáját.

Ezt a bástyát azonban már mind nehezebb védeni,mivel tul sok a gyenge pontja.A vallás szerint az anyagi világ nem létezett mindig.Egy bizonyos időpontban az Istennek az az ötlete támadt,hogy megteremtse az anyagi világot.Egy ilyen komplex világ ami ugymond órapontossággal müködik ,a vallás szerint magától semmi esetre sem jöhetett létre,csak egy olyan Entitás(Isten)teremthette,aki értelemszerűen végtelenűl komplexebb természetű.És itt van a nagy ellentmondás,mert akkor hogy jöhetett létre magától az a végtelenűl komplexebb Entitás?.Erre jön az együgyű felelet,hogy ugyanis öröktől fogva létezett.Akkór a kevésbé komplexebb világ miért nem létezhetett volna öröktől fogva?Itt jön aztán az áltudomány a vallás segitségére a bigbenggel,az ősrobbanással.Az ősrobbanás elött e szerint nem létezett az anyagi világ,tehát nem létezett anyag.Akkor mi robbanhatott fel hogy létrejöjjön az ősrobbanás? A semmi fel tud robbanni?

A vallás, legyen az zsidó,keresztény,vagy iszlám minden kórban a hatalom eszköze volt.Krisztus volt az első,aki megpróbált egyenes kapcsolatot teremteni ember és Isten között a vallási hatalom közvetitése nélkül.Rájött,hogy a vallási hatalom,a világi hatalom kiszolgálója,amely hatalom legfőbb törekvése ,hogy az embereket rabszólga sorba tartsa.A mai vallási vezetők,és itt csak a három legfőbb monoteista vallásra reflektálok,az ember és Isten közti kapcsolatot nem tudják másképp elképzelni, csak mint a rabszolgatartó és rabszolga,vagy jobb esetben  a hűbérur és a szolga közti kapcsolatot.Ez nagyon jól látszik az imádságok alatt felvett pózokban.

Az Isten képzet bármelyik monoteista vallásban megmaradt az ókori ember nivóján.Ez az Isten önkényes mint bármelyik ókori zsarnok,személyválogató,bosszúálló,megkülönböztetést tesz ember és ember közt,fennen hangoztatja egyes népek kiválasztottságát,legitimálva ezek hatalmát a szolga tömegek felett.Ezért nem tetszett Pál apostolnak a Krisztus által használt szölő tőke hasonlat,és inkább élt az emberi korpusz hasonlattal,mert igy bizonyitottnak látta  a hierarchia létjogosultságát,az Ur és szolga viszony létjogosultságát.De még ennél is messzebb ment,amikor Isten és ember közt fenn álló kapcsolatot a fazekas és a fazék közti kapcsplattal példázta.

Tegyük félre az ősrobbanás elméletét,és fogadjuk el az Istent mint öröktől fogva létező szellemet,a világunkat és a tulvilágot pedig mint ennek az Istennek a kisugárzását.Igy maga a kisugárzás is öröktől fogva létezik.

A szellemvilág létezését meg lehet tapasztalni a nélkül is hogy meghaljon az ember.Vannak személyek akik ezt ébrenlétben is megtapasztalják.Ilyen személy kevés van,de bizonyos technikákkal sokan meggyöződhetnek olyan paranormális jelenségekről, melyek bizonyitják a szellemi világ létét.Aki vissza tér a halálból,vagy halál közeli élményben volt része ,azt mondják rá hogy tetsz-halott volt.A halott és a tetszhalott között csak annyi a különbség, hogy az egyik vissza tér,a másik meg nem.Klinikailag semmi különbséget nem lehet megállapitani a kettő közt.Ha a tetszhalott lélekben elhagyja a testét,mért ne tehetné ugyanezt a halott? A tetszhalott állapotban a lélek,(tegyük fel hogy az agy valamely sejtcsoportjában lenne lokalizálva),már nem érzékeli a külvilág ingereit.Az anyagi külvilágból jövő ingerek akadályozzák meg az embert normális állapotban, hogy tudomást szerezzen a szellemvilágról.Minél tökéletesebben müködnek az érzékszervek,tehát minél egészségesebb az ember,annál nehezebben tud kapcsolatba kerülni a szellemi világgal.Ezért gondolja sok balga “tudós”,hogy a paranormális jelenség egy beteges képzelgés meg halucináció.Van akit egy erös sokk hatás ér ,és ez váltja ki benne a tulvilág megtapasztalását.Az erős sokk hatás valójában gyengiti az érzékszervek egészséges müködését.Mi történik egy állattal ha megijed?Egy macskán a legkönnyebb észre venni, hogy az ijedség miatt felborzolódik a ször a hátán.Az emberre azt mondják hogy liba bőrös lesz,vagy fehér lesz mint a fal.Az történik ugyanis, hogy az ijedtség hatására a vér hirtelen kiszalad a bőrből.Igy a bőr amely  a legnagyobb érzékszerv a testen, érzéketlenné válik.Amikor az ijedtség  még nagyobb, az ilyedt ember,vagy állat elájul,vagy egyenesen tetszhalott állapotba kerülhet.Bármennyire hihetetlen,de ez egy pozitiv reagálása a testnek.Ebben az állapotban már nem érzi fájdalmat,amit az ijedtség okozója szerezhet neki.Másfelől több vér kerül a szivbe, ami nagyobb teljesitményt eredményez a küzdelemben,vagy a menekülésben,ha erre még lehetősége van.Van amikór ez menti meg az áldozat életét,de ha nem is, legalább a fájdalomtól megkiméli,amennyiben ájult állapotba kerül.Bizonyos bogaraknál ezt könnyű észre venni.Itt fordul meg a cikk elején ismertetett közmondás:jobb megijedni mint félni.

Sokféle technika és megannyi iskola létezik, legalábbis a mesés keleten arra nézve, hogy hogy lehet megtapasztalni a szellemi világot.Mivel az embernek eredetileg csak ebből a világból van tapasztalata,ezért megprobálja a szellemi világot a fizikai világban szerzett tapasztalatai tükrében magyarázni.Ezért ha valaki erről beszámol,a materialista ember szemében nevetségessé válik,a vallásos hivő szemében pedig olyanná, mint aki az ördöggel cimborál.A buta hiszékeny ember nem is olyan rég az egyszerü természeti jelenségeket is vagy az Istennek vagy az Ördögnek tulajdonitotta.Most amikor a vallások ismét a reneszanszukat élik,nagy a veszélye annak,hogy a hatalom ismét meg fogja lovagolni a “sátánt”,s a helyett hogy hagyná tovább fejlődni a tudományt,ismét boszorkány üldözésbe kezd.

Nagyon sok a téves állitás a szellemi világgal kapcsolatban,nem csak azok részéről akik hisznek benne,de azok részéről is akik valamilyen formában már megtapasztalták,de nem rendelkeznek elég tudással ahhoz, hogy megértsék az ottani jelenségeket.Ilyen tapasztalattal rendelkezők közt voltak a különböző vallások megalapitói.Az a tény hogy ezeknek a kinyilatkoztatásai nem egyeznek,ami ugye a vallások sokféleségét eredményezte,azt jelzi,hogy ezek nem jutottak el a szellemi világ tudományos vizsgálatáig.A tudományos hozzáállás azt jelenti,hogy mindig helyet adunk az uj felfedezéseknek.A vallások viszont dogmatikusan kizárják a tudományos megközelitést.

Amikor a tudósok az atom titkait kútatták,megalkottak egy atom modellt,ami után kisérleteken keresztűl ellenörizték,hogy a modell megfelel e a valóságnak vagy nem.Amennyiben ellentmondások jelentkeztek,a modellt elvetették és más modellt dolgoztak ki.Ugyanilyen módon kellene kutatni a szellemi világot is.A vallások felállitottak egy primitiv modellt és ahhoz ragaszkodnak körömszakadtáig.

Az erkölcsiség legmagasabb foka a jóságban,a szeretetben és az igazságosságban nyilvánúl meg.Mindez csak magas fokú tudás és bölcseség birtokában lehetséges.A vallás szerint ilyen tulajdonságokkal rendelkezik Isten. .Azonban,ha megvizsgáljuk a cselekedeteit és az utasitásait ahogy az le van irva a Bibliában,akkor azt látjuk,hogy se nem jó,se nem igazságos.Ezért nem lehet isteni modellnek tekinteni a Bibliában,a Torában,vagy a Koránban ábrázolt istenképet.Ez az isteni modell a fizikai világ mintájára lett megalkotva,ahol érvényben van a hierárchia elve. Voltak megfigyelők(proféták), akik rájöttek ,hogy az Isten szellemi és nem anyagi lény.A szellemi világban nincs hierárchia.A “szölő tőke” az ős szellem(Isten) amelyből kihajtnak az indák,nem áll az indák fölött.Nem kiván sem véres sem égő sem másféle áldozatokat,nincs szüksége sem imádatra, sem dicséretre,sem egy örző-védő hadseregre.Az a félelemmel teli könyörgés, dicséret,mindenfajta áldozat által való megkörnyékezése az Istennek,nagyon jól bemutatja ennek a vallási kulturának az erkölcsi nivóját.

Az embereket legjobban az izgatja,hogy mi történik a hálál után? A materialisták szerint a halál után nincs semmi.A vallás szerint egyesek a menyországba,mások a pokolba kerülnek.A keresztények szerint a menyországban az emberek angyalokká válnak és minden aktivitásuk arra öszpontosúl hogy dicsérjék Istent.Az iszlám szerint akik a menyországba jutnak a legnagyobb főldi gyönyörökben lesz részük(ezért is annyira csábitó az iszlám,és ehhez csak az a fontos,hogy jól tudj lefelé rugni és felfelé nyalni).Aztán olyanok is vannak akik szerint halál után a lelkek el vannak raktározva,nem tudni hól,várva az itéletre ami majd a világ végén fog bekövetkezni.Vannak azonban olyan keresztény szekták is akik hisznek a reinkarnációban.Számtalan olyan esetről van tudomása a világnak,ahól valóban létezett személyek évtizedek,vagy évszázadok multával “reinkarnálódtak” más személyekbe.Ezt abból a tényből látták igazóltnak,hogy a reinkarnált személy olyan dolgokra emlékezett,amit egy elötte élt személy átélt.Az emlitett monoteista vallások vezetői ezen eseteket vagy ignorálják,vagy egyenesen az ördög machinációinak tulajdonitják.

Feltevődik a kérdés,hogy ha az embernek lelke van,hól lokalizálódik ez a lélek.A számtalan megfigyelésből az derűl ki (mert azt tudni kell ,hogy nagyon sokan tanulmányozták a problémát),hogy test és lélek között valami olyan kapcsolat áll fenn,mint egy áramkőr és a körülötte keletkezett elektrómágneses mező között.Az tény,hogy a testben és kiváltképp az agyban nagyon sok áramkőr müködik.Ezért nem lehet eltekinteni attól hogy minden test,emberi vagy állati ,bizonyos kapcsolatban áll egymással,egy (nevezzük) PSZI mező által.Igy tekintve a test müködését,magyarázatot találunk ugy az álmokra,mint a különböző halálközeli élményekre.

Az agy egy nagy sejt közösség,ahól minden sejt bizonyos autonomiát élvez,de ugyanakkór összehangóltan közremüködnek a test optimális menedzselésében.Megtörténhet,hogy ez az összhang megbomlik.Ez olyankór szokott bekövetkezni,amikór az agysejtek egy része olyan emlékeket tartalmaz,amelyek zavarólag hatnak az egész agy müködésére.Ilyenkór a “rendöri” feladatokat ellátó sejtek körül zárják(elfolytják) a nemkivánatos emlékeket tároló sejteket.Ez az elfolytás azonban nem megy végbe olyan precizitással,különösen amikór sok elfojtandó sejtről van szó,hogy ne kerülnének az elfojtott sejtek közé olyan sejtek is amelyek bizonyos életfukciók ellátására szolgálnak.Igy olyan funkcionális betegségek keletkeznek,amelyek gyogyitása csak a megfelelő sejtek kiszabaditása révén sikerülhet.Az elfojtások felszabaditása azonban nem zökkenő mentes.Ezt általában egy pszihoterapeuta végezheti el.Megtörténhet,kivált olyan esetben amikór az elfolytott sejtek száma megközeliti a müködésben lévő sejtek számát,hogy az elfolytott sejtek kitőrnek ,átveszik a hatalmat,és elfojtják az addigi hatalmat gyakórló sejteket.Ez nem más,mint a személyiség csere,vagy schizofrénia.

A reinkarnáció,valójában nem mást jelent mint elöbb élt személyek emlékeinek átörökitését késöbb született személyekbe,és nem föltétlen azt, hogy ugyanaz a személy ujra születik.Ugy ahogy egy áramkőr az elektromágneses hullámokon keresztül áramot tud indukálni egy tőle távól lévő másik áramkörbe,ugyanugy különböző agyak (személyek,élőlények) állandó kapcsolatban állnak egymással és átadhatnak egymásnak érzelmeket,gondolatokat.Tehát a lélek,vagy is az ember örök igaz valója nem más mint a PSZI mezőben tárolt emlékek sokasága.Amig az ember a testben él,addig ez az emlékhalmaz(mondhatjuk ugy is hogy tudás halmaz) korlátozott,és csak a halál után válik teljesen hozzáférhetővé.Ezt a PSZI mezőt nevezhetjük ősléleknek vagy Istennek.Igy válik érthetővé Krisztus tanitása.Ezt a tanitást akkór ferditették el,amikór a kereszténységet beleágyazták a judaizmusba.Pedig Krisztus figyelmeztetett,hogy nem jó az uj bórt régi tömlőben tárolni.Krisztus azt mondta,hogy “én Ő benne és Ő én bennem”,vagyis az Isten nem egy az embertől távol álló entitás,ahogy azt mindhárom monoteista hivő elképzeli.